انتخاب صفحه

مقدمه

استفاده از شبکه های عصبی درسالیان اخیر رواج فراوانی داشته است وازتحقیقات تئوری به تحقیقات وسیعتر ودرزمینه های کاربردی برای حل بسیاری ازمسائل وارد شده است.استفاده ازاین زمینه علوم باز هم مانند بسیاری ازعلوم دیگر باالگو برداری ازطبیعت صورت گرفته ومبنای علمی آن می باشد.شکبه های اعصاب طبیعی یکی ازشگفت انگیز ترین مواردی است که بشر با آن مواجه شده است وسعی داشته است تابااستفاده از تقلید وشبیه سازی وساختار این شبکه اعصباب طبیعی،شبکه اعصابی موسوم به مصنوعی راپدید آورد.شبکه های اعصاب مصنوعی بااستفاده ازدانش پایه ای ازمغز وبااستفاده از کوچکترین واحدهای پردازشگر-سلول عصبی-پردازشهای بزرگی را انجام میدهد.باید توجه داشت که این شبکه اعصاب درمقایسه بامغز دربسیاری موارد چون پردازش موازی هنوز ناتوان است وسرعت عملکردی پایین دارد.

کاربرد عملی شبکه ها اعصاب درزمینه های مختلفی چون علوم تجربی،پزشکی،رشته های مختلف مهندسی وغیره پیشرفت هایی داشته است.کاربرد آنها درمهندسی عمران به اواخر دهه80 بازمیگردد.اما درحال حاضر به دانه وسیعی ازموضوعات مختلف ازجمله بهینه سازی فرآیندها،محاسبه مقدار بار معادل محور وسایل نقلیه،مدل سازی فرآیند ساخت واجرا،پیش بینی خطر زلزله،تخمین زدن هزینه های ساخت واجرا وغیره اختصاص یافته است.باتوجه به قابلیت پردازش آماری بالای شبکه اعصاب وتوانایی دررگراسیون و پیش بینی،شبکه اعصاب درزمینه مهندسی عمران و خصوصا مسائل حمل ونقل وترافیک بکاربرده شده است.دراین بخش سعی شده است تابا معرفی شبکه اعصاب بعنوان پیش زمینه،آنالیز رفتاری از شبکه های اعصاب همراه با قوانین یادگیری وانواع آنها صورت گیرد وسپس درپایان زمینه های مختلف کاربرد شبکه اعصاب درحل مسائل حمل ونقل وترافیک ونرم افزار مدلساز شبکه های اعصاب معرفی گردد

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده       1

مقدمه       2

فصل اول:تعریف مسئله

1-3-اثرات مطالعه برمسئله ازنظر بهبودآن

همانطور که اشاره گردید حمل ونقل ریلی بعنوان یکی از پارامترهای برنامه ریزی حمل ونقل دارای بزرگی وسعت می باشد.مطالعه اخیر بابکارگیری روش های نوین هوش مصنوعی برای حل این مسئله گام موثری درزمینه کمینه کردن هزینه شرکت های ریلی برمیدارد.بطور کلی میتوان اثرات این مطالعه رابرمسئله بصورت زیر طبقه بندی نمود.

1-بهبود برنامه زمان بندی

2-استفاده بهینه ازایستگاه های تعمیرونگهداری

3-کاهش هزینه ها

4-اختصاص قطار به هرمسیر بادرنظرگرفتن کمترین هزینه وتقاضای واقعی

5-مسیریابی بینه شرکت های ریلی

6-به حداقل رسیدن مسافرین ازدست رفته

7-تلفیق پارامترهای مسیریابی،تعمیر ونگهداری وتخصیص

1-1-تعریف کلی مسئله       4

1-1-1-معرفط شبک های عصبی                   4

1-1-2-مشخصه های مهم شبکه های عصبی           6

1-2-ضرورت انجام مطالعه درمورد مسئله         10

1-3-اثرات مطالعه برمسئله ازنظر بهبود آن         11

1-4-اهداف وفرضیات مطالعه       12

1-5-دامنه اثر مطالعه درجامعه علمی واجتماع           15

1-6-محدودیت ها وچهارچوب پروژه       16

نرون عصبی

نرون عصبی

فصل دوم:کاوش درمتون

2-1-مقدمه

یکی از ارکان ارزشمند هرتحقیق توجه به کاوش های صورت گرفته قبل می باشد،لذا دراین فصل به این امر خواهیم پرداخت.انواع شبکه های عصبی مطرح شده،مقالات ارائه شده،بررسی کنفرانس ها وتزها وتحقیقات گذشته ازجمله مورادی است که دراین فصل به تفصیل به آن پرداخته میشود.درپایان نیز سوالات ویافته های مربوط به این پژوهش که تازمان حاضر مطرح شده اند،ارائه وتشریح میگردد.

2-1-مقدمه       18

2-2-طبقه بندی ستون         18

2-2-1-مدلهای ساده       19

2-2-2-مدل های ترکیبی     19

2-2-3-مدل های دینامیکی       19

2-3-مقالات ارائه شده درزمینه مورد مطالعه         20

2-3-1-مقالات بین المللی       21

2-3-2-مقالات داخلی       31

2-4-تزها وپروژه های ارائه شده درزمینه مورد مطالعه       35

2-5-بررسی کتاب های منتشر شده مرتبط بامطالعه موردنظر     39

2-6-بررسی همایش ها وکنفرانس های مرتبط با مطالعه مورد نظر   41

2-7-سوالات مطرح شده ویافته ها تازمان حاضر       43

توصیف ریاضی یک نرون

توصیف ریاضی یک نرون

فصل سوم:روش تحقیق

3-5-جعبه ابزار کامپیوتری تهیه شده برمبنای روش های موردنظر

برای استفاده از الگوریتم های معرفی شده،یک جعبه ابزار گرافیکی مطرح شده که بااستفاده از آن میتوان الگوریتم های معرفی شده رابه سادگی به مسائل مختلف بهینه سازی،بدون درگیری با پیچیدگی های کدنویسی،اعمال کرد.شکل3-2 شمای کلی محیط برنامه رانشان میدهد.دراین محیط کافی است نام تابع هزینه موردنظر،که به صورت یک تابع متلب نوشته شده است راوارد کنیم.محیط های تهیه شده علاوه برپیاده سازی الگوریتم رقابت استعماری،بهینه سازی های الگوریتم ژنتیک وبهینه سازی گروه ذرت رانیز شامل میشود.درحقیقت باوارد شدن به محیط جعبه ابزار،قبل از صفحه فوق،صفحه نمایش داده شده درشکل3-3 نشان داده میشود که درآن ازکاربر میخواهد که ازمیان3گزینه موجود الگوریتم موردنظر خودراانتخاب کند.

باانتخاب هریک از این گزینه ها وکلیک روی دکمهNext صفحه مربوط به آن الگوریتم بهینه سازی باز میشود.درکنار هریک ازگزینه ها یک علامت راهنما وجود دارد که باکلیک برروی آن توضیحات مختصری درمورد الگوریتم مربوطه داده میشود.به عنوان مثال باکلیک برروی علامت راهنمای الگوریتم ژنتیک صفحه مربوطه مطابق شکل3-4 نشان داده میشود.باانتخاب هریک ازروش ها صفحه مربوط به آن روش باز میشود.بطور کلی هریک از روش ها دارای چهار بخش می باشد:

1-بیان مسئله

2-تنظیم پارامترهای الگوریتم

3-نمایش نتایج

4-تنظیم نوع نمایش

یک مسئله بهینه سازی باتعریف یک تابع هزینه که به صورت یک تابع متلب است،پیاده سازی می شود.دربخش بیان مسئله کافی است نام تابع هزینه به همراه تعداد پارامترهای موردجستجو ونیز بازه بررسی متغیرها راوارد کنیم.درشکل فوق تابع هزنیه باتعداد2پارامترهای ودربازه جستجوی[10،0] تعریف میشود.تنظیم پارامترهای الگوریتم؛برای هریک ازسه الگوریتم پیاده سازی شده،متفاوت می باشد.شکل 3-6 این بخش رابرای الگوریتم رقابتی معرفی شده نشان میدهد.دراین بخش امکان تنظیم تعداد کشورهای اولیه وتعداد امپراطوری های اولیه وسایر پارامترها وجود دارد.درتنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک نیز مواردی همچون نرخ جهش وبازترکیب وغیره تنظیم میشوند.درتنظیم ضرایب بهینه سازی گروه ذرات مواردی چون ضرایب فردی واجتماعی،تعداد تکرارها وغیره تنظیم میشوند.باکلیک برروی گزینهStart Optimization نتیجه حاصل از بهینه اسزی به صورت گرافیکی نمایش داده میشود.امکان نمایش هم تکامل تابع هزینه وهم موقعیت کشورها،ذرات وکروموزوم ها وجود دارد.شکل3-7 الگوریتم رقابت استعماری رادرحال بهینه یابی نشان میدهد.

3-1-مدل بکارگرفته شده ودلایل آن       46

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروشهای بکاررفته     52

3-3-تعاریف واختصارات   72

3-4-مدلسازی ریاضی مسئله     83

3-5-جعبه ابزار کامپیوتری تهیه شده برمبنای الگوریتم های مورد نظر     107

2-6-ارائه مباحث ضروری علمی     111

اتصالات سیناپسی

اتصالات سیناپسی

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

چگونه ازشبکه ای عصبی استفاده میکنیم؟

وقتی یک علم محدود آکادمی خودرا رها میکند وبه دنیای ناملایم کاربران راه می یابد که میخواهند به سادگی ازاین علم برای انجام کارهایشان استفاده کنند دستخوش تغییراتی میشود(مانند شبکه های عصبی).بسیاری ازشبکه های کنونی که طراحی شه اند دقت بالایی دارند اماهوز ازنظر کاربرانی که گمان میبرند که کامپیوتر تمام مسائلشان راحل میکند آزمایش بدی راپس داده است.این شبکه ها شاید تا80% ویاحتی90% دقت داته باشند.درهمان حال که محققان درپی افزایش دقت ساخته هایشان هستند گروهی دیگر درآنها در پی یافتن کاربردها دیگر این تکنولوژی هستند.درحال حاضر،شبکه ها عصبی آنقدر پشرفت نکرده اند که بتوانند یک صحبت راترجمه کنند امابزودی اینکار راخواهندکرد.بزودی،VCR ها،سیستم های امنیتی منازل،CD خوان ها و پردازشگرهای کلمات بسادگی باصدای انسان کارخواهندکرد.صفحه های لمس کننده وویرایشگر های کلمات بسادگی باصدای انسان کار خواهندکر.صفحه های لمس کننده و ویرایشگر های صوتی بزودی جایگزین پردازشگر های کلمات امروزی خواهندشد.اماامروزه شبکه های عصبی اندک اندک گام به میدان نهاده اند.

4-1-موضوعات مورد نظر     123

4-2-اطلاعات لازم مرتبط باموضوع تحقیق       135

مثالی از شبکه پرواز یک شهر

مثالی از شبکه پرواز یک شهر

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات وارائه نتایج

5-3-ارائه پیشنهادات

1-همانطور که درکل این تحقیق بیان شد باارتباط بین شبکه ها اعصاب وکنترل سیگنال های ترافیکی شبکه اس ساخته شد که قادربه کنترل سیگنالهای ترافیکی تقاطع ساده دوفازبوده است.بنابراین میتوان به عنوان ادامه کار وپیشنهادات آتی شبکه ای راپیشنهاد داد که قادر به کنترل سیگنالهای ترافیکی تقاطع های چندفازه ویابیشتر باشد.درنظر گرفتن حرکات گردشی درتقاطعات نیز میتواند زمینه ای دیگر ازتحقیق دراین زمینه باشد که به عنوان ورودی دیگری به شبکه اعصاب جهت آمزوش اعمال گردد.

2- دراین تحقیق روند کار بدین صورت انجام گرفته است که ابتا داده ها ازسیستم SCATSدریافت وسپس به شبکه اعمال شده است.میتوان طوری برنامه ریزی کرد که شبکه اعصاب بتواند به طور همزمان ازنتایج وخوجی های سیستمSCATS استفاده کند و آموزش ببیند ودرمواعی که سیستمSCATS ازکارافتاده است یاقادر به کارنیست از شبکه اعصاب به عنوان جایگزین بهره جست.

3-استفاده ازشبکه اعصاب درزمینه های مختلف مسائل حمل ونقل وترافیک ازدیگر پیشنهادات ادامه کار است که به کلیه دانشجویان حمل ونقل ترافیک پیشنهاد میشود که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

3-1-استفاده از شبکه اعصاب جهت پیش بینی تغییراتی حجم ترافیک

3-2-استفاده ازشبکه اعصاب جهت استراتژی های انتخاب خطوط دربزرگراه ها

3-3-استفاده ازشبکه اعصاب جهت پیش بینی رفتار راننگان تحت شرایط مختلف

3-4-استفاده ازشبکه اعصاب جهت طراحی انواع روسازی ها واستراتژی های تعمیر و نگهداری راه ها

3-5-استفاده از شبکه اعصاب جهت پیش بینی زمان رسیدن به قطارها،مترو،ناوگان اتوبوسرانی وحمل ونقل عمومی که تحت شرایط مختلف،تغییرات بسیاری برآنها اعمال میشود.

3-6-استفاده ازشبکه اعصاب باکاربرد شناسایی الگوها درزمینه های شناسایی پلاک خودروها وتسریع درروند جریمه وپرداخت عوارض و…

3-7-استفاده ازشکبه اعصاب باکاربرد طبقه بندی درانواع دسته بندی های اطلاعات دریافتی ازسنسورها وماهواره ها وکاربردGISو…

3-8-استفاده ازشبه اعصاب درانواع مدل های تخصیص سفر،زمان سفرو…/

وبسیاری از کاربردهای دیگر شبکه اعصاب که بااندکی تامل میتوان به آنها پی برد.نکته قابل توجه آن است که شبکه های اعصاب قادر به عمل دربسیاری ازکاربردهای مختلف که به نوعی درآنها پیش بینی،راگراسیون،الگوشناسی و… وجود دارند می باشند.درضمن شبکه های اعصاب درکلیه مسائل که تصمیم گیری باانسان درآنها موجود است بسیار قابلیت بالایی داشته وخو عمل میکنند.بنابراین استفاده ازشبکه های اعصاب درزمینه هایی که نیاز به تصمیم گیری یک فرد با تجربه ویاگروهی می باشد میتواند مورداستفاده قرارگیرد.

5-1-تحلیل اطلاعات     150

5-3-نتیجه گیری     175

5-5-پیشنهادهای تحقیقاتی آینده   181

منابع فارسی         183

منابع لاتین     183

ارتباط نرون های عصبی

ارتباط نرون های عصبی

فهرست جدول ها

3-1-نمونه ای از برنامه پروازی       63

3-2-چند نمونه رشته تولیدی   63

3-3-تیم کروموزوم جمعیت اولیه         79

3-4-احتمال حضور کروموزوم درفرآیند تولید مثل برپایه     83

3-5-کروموزوم های نسل دوم پس ازرتبه بندی   89

3-6-مقایسه نتایج دوروشEGA وSGAا         99

3-7-نتایج بهینه سازی برای تابع هدف کلاسیک       101

5-1-برنامه پرواز ایران ایر               184

5-2-مشخصات ناوگان پروازهای داخلی ایران ایر     187

5-3- اطلاعات زوج های مبدا مقصد ومدت بلوک پرواز     187

5-4-اطلاعات گره های شبکه ایران ایر           189

5-5-اطلاعات کمان های شبکه ایران ایر     191

فهرست اشکال

1-1-مثالی ازیک شبکه پرواز کوچک     18

2-1-گامهای پیش فرآیندی   30

2-2-مثالی ازشبکه پرواز یک شهر      44

2-3-مثالی ازشبکه پرواز همفزون شده یک شهر       45

3-1-خط شمارش           65

3-2-اجزا الگوریتم ژنتیک       75

3-3-روند رو به رشد پروسه بهیه سازی الگوریتم ژنتیک         90

3-4-نحوه بروز شدن ذره ها       106

3-5-الگوریتمPSOا     106

3-6-موقعیت استعمار ومستعمره         114

3-7-الگوریتم رقابت استعماری       121

3-8-پارامترهای کشور       123

3-9-چگونگی شکل گیری امپراطوری های اولیه     126

3-10-شمای کلی حرکت مستعمرات بسوی امیریالیست     127

3-11-حرکت واقعی مستعمرات بسوی امیر بالیست       128

3-12-کل امپراطوری پس ازتغییر موقعیت ها         131

3-13-تغییر موقعیت استعمارگر ومستعمره     131

3-14-شمال کلی الگوریتم استعماری   133

3-15-سقوط امپراطوی های ضعیف         137

3-16-شمای کلی الگوریتم به صورت گرافیکی     139

3-17-شمای کلی جعبه ابزار گرافیکی تهیه شده    140

3-18-صفحه انتخاب الگوریتم مورد نظر برای بهینه سازی     141

3-19-صفحه راهنمای مربوط به الگوریتم ژنتیک         142

3-20-بخش مربوط به بیان مسئله     142

3-21بخش مربوط به تنظیم پارامترهای الگوریتم رقابت استعماری   143

3-22-الگوریتم رقابت استعماری درحال بهینه سازی   144

4-1-نمودار توزیع تقاضای سفر       148

5-1-نمونه یک پیوند ماتریسی     173

5-2-پروازهای روز شنبه ایران درمشهد     189

5-3-شمایی از 3 امپراطوری اولیه     198

5-4-شمای الگوریتم درنسل30           199

5-5-شمای الگوریتم درنسل50         199


 


 

مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


 

فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان