انتخاب صفحه

 مقدمه

توجه ویژه به برخی از فرایندهای جداسازی که دارای محدودیتهای مختلف از نظر شرایط عملیاتی هستند، از یک سو و نیاز به حصول مواد با درجه خلوص بالا از سوی دیگر، استفاده از غشاهای مختلف را به شکل قابل توجهی گسترش داده است.زئولیت ها به عنوان یکی از مهمترین گروه های غشاهای معدنی مطرح هستند. این مواد دارای تخلخل بسیار بالا بوده و بر روی پایه های آلومینای α و یاγ ، زیرکونیا، استیل و… ساخته می شوند.[١] در میان انواع غربال های مولکولی، زئولیت ها به دلیل داشتن خواص منحصر به فرد نظیر پایداری حرارتی، داشتن حفرات با اندازه های منظم، امکان جذب و جایگزینی مجدد آلومینیوم و بسیاری ویژگیهای مهم دیگر، مورد توجه ویژه محققین در سالهای اخیر بوده اند.زئولیت ها استفاده گسترده ای در واکنشهای شیمیایی و نیز جداسازی های فیزیکی دارند. در این تحقیق پس از معرفی ساختار زئولیت ها و مشهورترین گونه های این مواد، مهمترین روشهای ساخت زئولیتها تشریح شده است.در ادامه کاربردهای زئولیتها در دو دسته مورد بررسی قرار گرفته است، که دسته نخست، استفاده از این مواد در راکتورهای شیمیایی و دسته دوم، کاربردهای زئولیت ها در انجام فرایندهای مختلف جداسازی است.

فهـرست مطالب

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول؛ معرفی زئولیت ها

مقدمه 

زئولیت یک نام یونانی است و از دو بخش زئو به معنی جوشش و لیتوس به معنای سنگ گرفته شده است.[١]تا کنون بیش از ۵٠ خانواده از زئولیتهای طبیعی کشف شده که عمده ترین آن منابع زئولیت طبیعی در آمریکا و نواحی هاوایی وایسلند بوده است اما از دهه ١٩۵٠ به بعد کلیه تلاشها در راستای تهیه زئولیتهای مصنوعی( سنتزی) متمرکز شده است.[٢] برخی از عمده ترین کار بردهای زئولیتهای طبیعی عبارتند از بهر گیری در صنعت سیمان به عنوان یک کانی غنی آلومینوسیلیکاتی ، پر کننده در صنایع کاغذ و رنگ به واسطه خواص فیزیکی مطلوب از جمله سبکی آن در مقایسه با کانیهای دیگر، خشک کردن و تخلیص گاز طبیعی (H2S , CO2 , H2O)، تخلیص بیوگاز متان حاصل از فرآیندهای بیوشیمیایی باکتریها، بهبود کیفیت خاک ازراه مبادله یونی ، جدا سازی هوا و حذف سزیم و استرانسیم از تفاله های هسته ای.[٣]

١١٢زئولیتهای سنتزی  

با پی بردن به تأثیر ساختار، نوع شبکه و نسبت 3SiO2/Al2Oبر خواص زئولیتها، سنتز زئولیتهای جدید با ساختار و خواص تغییر یافته مورد توجه قرار گرفت . اولین زئولیتهای تهیه شده به ترتیب زئولیت ZK-5 بدون تشابه با نوع طبیعی آن توسط میلتون، زئولیت A توسط متخصصین یونیون کارباید برک زئولیت X توسط میلتون ، زئولیت Y و L توسط برک در اوائل دهه ۵٠ می باشند.

١١٣ساختار بلوری زئولیتها  

زئولیتها شاخه ای از ترکیبات سیلیکاتی هستند که شیمی آنها مانند کربن آلیفاتیک بر مبنای واحدهای چهار وجهی قرار دارد. در سیلیکاتها هر اتم سیلیسیوم(Si) در مرکز یک چهار وجهی، به چهار اتم اکسیژن(O) متصل شده است. از آنجائیکه هر اتم Si دارای بار نظری (۴+) و هر اتم اکسیژن دارای بار نظری (٢-) است در چهار وجهی، تنها نیمی از بار اکسیژن توسط اتم مرکزی خنثی شده و هر اکسیژن دارای یک بار منفی می شود که می تواند آن را با اتمهای دیگر به اشتراک گذاشته و به چهاروجهی های دیگر متصل شود. از این اتصال پنچ نوع ساختمان به شرح زیر می تواند بدست آید :

ساختمان جزیره ای: مانند 4Na2CaSiO که در آنها یونهای منفرد 44SiO وجود دارد.

ساختمانهای منفرد: مانند همی مورفیت(67(Si2O یک اکسیژن در رئوس چهار وجه یهای 4SiO به اشتراک گذاشته می شود.

ساختمانهای زنجیری : در این ترکیبات چهار وجهی های 4SiO از طریق اکسیژن به هم متصل شده و زنجیره های (SiO3)n2n- را مانند گرافیت بوجود می آورد.

ساختمان صفحه ای : از اتصال سه راس هر چهار وجهی به چهار وجهی های مجاور ساختارصفحه ای با ترکیب 2(5(Si2O حاصل می شود. کریسوتیل۵ و کائولونیت۶دارای چنین ساختمانی می باشند.

ساختمان شبکه ای : موقعی که همه اکسیژنهای هر چهار وجهی به اشتراک گذاشته شوند شبکه های سه بعدی پیوسته به وجود می آیند . چنانچه در چنین شبکه ای تعــدادی4+Si با 3+Al جایگــــزین شوند یک شبکــه پلی آنیون با ترکیـــب کل [(AlxSi1-x)O2]x- بدست می آید و ازآنجایی که بار آلومینیوم یک واحد کمتر از سیلیسیوم است شبکه جهت تبادل الکتریکی و حصول پایداری به بار مثبت نیازمند می شود. از آنجایی که هر اکسیژن بین دو اتم ( سیلیسیوم و آلومینیوم ) بهOاشتراک گذاشته می شود. در آلومینوسیلیکاتها نسبت ٢= همیشه بر قرار است . بر اساس قانونAl +Siلونشتاین در سیلیکاتهایی که نسبت Si/Al<1 بر قرار باشد، پیوند Al-O-Al بوجود نخواهد آمد و چهاروجهی های 4SiO و 4AlO با اشتراک گذاشتن یک اکسیژن به یکدیگر متصل م یشوند.  زئولیت ها وسیع ترین گروه آلومینوسیلیکاتی با ساختمان شبکه ای هستند این ترکیبات بافرمول Mx/n[(AlO2)x(SiO)y]zH2O مشخص می شوند. که در این رابطه y وx اعداد صحیح استy/x برابر یا بزرگتر از یک می باشد. n ظرفیت کاتیونM میباشد و z تعداد مولکولهای آب در واحدسلولی است. مولکولهای آب را می توان توسط حرارت یا تحت شرایط خلاء حذف نمود. در این حالتزئولیت برخلاف بسیاری از مواد کریستالی بصورت بسیار عجبیی ساختمان کریستالی خود را حفظمی کند. با افزایش نسبت Si/Al یا بعبارت دیگر با جایگزینی سیلیسیوم با آلومینیوم تعداد کاتیونهاکاهش می یابد و نیز ممکن است نوع کاتیون عوض شود .در مقابل پایداری آن در برابر حرارت و

محیطهای اسیدی و قلیایی افزایش می یابد. در درون ساختمان کریستالی زئولیتی حفره هایی باز به اندازه ابعاد مولکولی وجود دارد. این حفره ها تمایل شدیدی به جذب مولکولها را داشته که این عاملاساس فرآیند جذب سطحی به شمار می آید. اندازه حفره ها با کنترل نوع کاتیون ساختمان و یا تعویض یونی آن قابل تغییر است .  وجود کاتیونها جهت موازنه الکتریکی اتمهای آلومینیوم ضرورت دارد. از آنجا که حفر ات باشکل گیری شبکه کریستالی تشکیل می شوند ابعاد آنها یکسان است و زئولیتها منحنی توزیع اندازه حفر ات ندارند. این شکل ویژه ساختمانی زئولیتها وجه تمایز آنها را با سایر جاذبها فراهم می نماید.

غربالهای مولکولی- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣

ساختار غربالهای مولکولی – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣

مقدمه – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣

 

 

زئولیتهای سنتزی – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣

ساختار بلوری زئولیتها – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۴

طبقه بندی زئولیتها – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۴

خواص فیزیکی زئولیتها – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٧

جذب غربالهای مولکولی – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٨

غربال مولکولی نوع A – – – – – – – – – – – – – -ا – – – – – – – –         ١٠

مکانیزم جذب سطحی روی غربالهای مولکولی   – – – – – – – – – – – ١٢

روشهای سنتز غربال مولکولی – – — – – – – – – – – – – – – ١۴

سنتز آلومینو سیلیکات   – – – – – – – – – – – – – – – – – ١۶

سنتز در دمای بالا – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ١۶

سنتز هیدروترمال – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ١۶

سنتز هیدروترمال اصلاح شده – – – – – – – – – – – – – – – – – – ١٨

سنتز به روش محلول – ژل – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ١٩

هیدرولیز الکوکسیدها – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٢٠

سنتز سیلیکاتها از الکوکسیدها – – – – – – – – – – – – – – – – – ٢١

نسبت سیلیسیوم به آلومینیوم در زئولیت – – – – – – – – – – – – – – ٢١

سنتز غربال مولکولی A – – -ا – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٢٢

1

فصل دوم:کاربرد غشاهای زئولیتی در راکتورها

در این فرآیند ها بکارگیری غشاء نقش موثری در انتقال مواد شیمیایی، افزایش سرعت واکنش ،گزینش پذیری و میزان محصول دارد. غشاء نه تنها نقش جدا کننده را بازی می کند بلکه از آن به عنوان راکتور نیز استفاده می شود. در این فصل جنبه های مختلف راکتورهای غشایی بررسی م یشود.

٢١نکات عمومی درمورد کاربرد راکتورهای غشایی  

غشاهای معدنی می توانند به لحاظ کاتالیستی فعال یا بی اثر باشند همچنین می توانند متراکم یا متخلخل باشد و از پایه مواد فلزی، کربن ،شیشه یا سرامیک ساخته شوند. ترکیب غشاء می تواند کاملاً یکنواخت با ساختمانی متخلخل باشد یا می تواند بطور غیر یکنواخت بر روی پایه پراکنده شده باشد.  شکل غشاها نیز متفاوت می باشد و می توانند بصورت دیسکهای صاف، لولهای (با انتهای بسته یا باز، الیاف توخالی۴ مونولیتی و یا چند کاناله باشند. همچنین راکتورهای فلزی می توانند به شکل حلزونی و یا ورقه ای باشند. علت استفاده از مدولهای مختلف این است که شکل غشاء باید موجب به حداکثر نسبت سطح به حجم در راکتور شود.   طراحی باید موجب کاهش هزینه راکتور غشایی و افزایش بازدهی فرآیند جدا سازی و کاهش مقاومت غشاها شود. تراوایی۵ رابطه مستقیم با ساختمان غشاهایی که متراکم یا متخلخل میباشند دارد و تعریف کننده مکانیزیم انتقال در درون غشاء می باشد.غشاهای متراکم بطور گسترده ای در واکنشهای مصرف کننده و یا تولید کننده هیدروژن بررسی شده اند و این غشاها ح ﹰقیقتا نسبت به 2H یا 2O بطور گزینش پذیری تراوا می باشند. یا 2H را بطور گزینش پذیری خارج و یا 2O را توزیع می کنند. غشاهای متراکم تراوای هیدروژن، شامل فلزات گرانقیمتی از قبیل پالادیم می باشند و به مرور زمان شکننده می شوند. غشاهای سرامیکی متراکم که اخیرﹰا برای جدا سازی 2H در نظر گرفته شده اند غشاهای مرکب   BaCeYO می باشند. غشاهای متراکم که بطور گزینش پذیری تراوای اکسیژن م یباشند غشاهای متراکم حاوینقره و یا غشاهای سرامیکی می باشند. از جمله این غشاها می توان به زیرکونیای پایدار شده , LaNiO , BiMeVoxPbO(MgO) یا  ساختمان پیرویسکایت La – Sr) (Fe –Co)O) و اکسیدهای مربوطه اشاره کرد. انتقال گاز از طریق غشاهای متراکم به مکانیزم نفوذ و انحلال بستگی دارد.ز نقاط ضعف این غشاها تراوش کم و محدودیت پایداری حرارتی و شیمیایی به مرور زمان می باشد. عملکرد غشاهای متراکم با کاهش ضخامت غشاها (در غشاهای با پایه) با افزایش زبری سطح و توسعه مواد جدید می تواند بهبود یابد اگر چه غشاهای متخلخل گزینش پذیری کمتری در زمینه تراوش گاز نسبت به غشاهای متراکم دارند اما تراوایی آنها بیشتر است و بطور گسترده ای در راکتورهای کاتالیستی استفاده می شوند.مکانیزیم انتقال گاز در غشاهای متخلخل به نسبت بین اندازه حفرات و طول متوسط مسیر آزاد۶ گازبستگی دارد. مکانیزم های انتقال گاز در غشاهای متخلخل، نفوذ مولکولی، جریان ویسکوز، میعان در لوله های مویین، نفوذ کانسنو نفوذ فعال شده میکرویی می باشند .

٢١٢ عملکرد اصلی غشاها در راکتورهای غشایی  

نقش غشاء در راکتورها برای کاربردها مختلف متفاوت است. دسته بندی ذیل کاملاﹰ کلی می باشد و در عمل سیستمهای پیچیده ممکن است میانی یا ترکیبی باشند.

  • غشاء به عنوان یک استخراج کننده عمل می کند و با جداسازی یکی از محصولات موجب افزایش درصد تبدیل ( با جابجایی تعادل شیمیایی) می شود.
  • غشاء به عنوان یک توزیع کننده عمل می کند تا مخلوط شدن واکنش کننده ها را کنترل نماید و واکنشهای جانبی را محدود کند.
  • غشاء به عنوان یک تماس دهنده فعال عمل می کند تا که نفوذ واکنش دهنده ها را به کاتالیست کنترل نماید.

     در دو مورد اول راکتور به لحاظ کاتالیستی معمولاﹰ بی اثر می باشد و معمولاﹰ با بسترهای ثابت کاتالیستی که در یک طرف غشاء قرار داده می شود همراه است. حالت اول موجب افزایش درصد تبدیل واکنشهایی مانند واکنشهای دهیدروژناسیون آلکانها با جدا سازی گزینش پذیر2 H ، واکنشهای تولید هیدروژن واکنشهای جابجایی گاز٧، ریفرمینگ بخار و متان و تجزیه H2S و HI که محدودیت تعادل ترمودینامیکی دارند می شود بطور موفقیت آمیزی مورد بررسی قرار گرفته است. گزینش پذیری غشاء 2H و تراوایی آن دو فاکتور کنترل کننده فرآیند می باشند. اگر چه بیشترین کاربرد راکتورهای غشایی استخراجی جداسازی 2H می باشد. لیکن در بعضی از موارد واکنشهای تجزیه 2O جدا سازی می شود. همچنین جداسازی آب از محصولات واکنش نیز با این روش انجام شده است. .روش توزیع کننده جهت واکنشهای سری و موازی از قبیل اکسیداسیون جزئی، اکسیدهیدروژناسیون یا اکسیداسیون کوپل متان٨ استفاده شده است. در این کاربردها غشاء الکانها را از 2O عموماﹰ جهت کنترل میزان 2 Oدر بسترهای ثابت کاتالیستی جدا می کند تا منطقه آتش زا را کنار گذار٩ کند و توزیع غلظت 2O را در طول راکتور بهینه سازد و گزینش پذیری در تولید محصول اکسیژنه دلخواه را افزایش دهد. این موضوع همچنین نقش سودمند دیگری نیز دارد که افزایش دما در واکنشهای گرمازا را نیز کنترل می کند.     در چنین راکتورهایی تراوش گزینشی 2O غشاء یک فاکتور اقتصادی مهم میباشند. زیرا از هوا به جای اکسیژن خالص می توان استفاده نمود اگرچه تراوایی 2O غلیظ در غشاهای سرامیکی در دمایی کمتر ازC o٨٠٠ محدود شده است و مسائلی از قبیل پایداری توسعه این فرآیند را محدود ساخته است. چنین غشاهایی  اکنون بصورت تجاری در آمد هاند لیکن غشاهای متخلخل پایدار با تراوایی بیشتر مورد نظر است که در واکنشهای اکسیداسیون استفاده شوند.در روش تماس فعال، غشاء به عنوان یک بستر نفوذ کننده عمل می کند و نیاز نیست که به عنوان گزینش پذیر عمل کند. این موضوع با جریان همراه با نیروی واکنش دهندها١٠ یا با روش مقابل واکنش دهنده در جهت مقابل١١ استفاده می شود. روش تماس متقابل بطور گسترد های در واکنشهای کاتالیستی آنزیمی و جهت اکسیداسیون کلی ترکیبات آلی فرار ( VOC) استفاده می شود. با این روش گزینش پذیری هیدروژناسیون آلکن ها در واکنشهای هیدروژناسیون سه فازی موقعیکه هم آلکن و هم هیدروژن بااعمال نیرو از درون حفرات میکرویی کاتالیستی عبور می کنند بطور زیادی افزایش می یابد زیرا از اختلاط معکوس محصولات اولیه جلوگیری می کند. روش تماس متقابل هم در واکنشهای تعادلی و هم در واکنشهای برگشت ناپذیر استفاده می شود. هرگاه واکنش به اندازه کافی نسبت به نفوذ واکنش دهنده ها در غشاء سریع باشد. یک منطقه کوچک واکنش در غشاء تشکیل م یشود. اگر این منطقه به اندازه کافی ضخیم و همگن باشد و مواد واکنش دهنده به نسبت استوکیومتریک استفاده شوند فصل مشترک واکنش، بسته به غلظت نسبی و نفوذ درون ذ رهای واکنش دهند هها درون غشاء تشکیل می شود این موضوع بطور آزمایشگاهی برای واکنشهایی که استوکیومتریک بسیار دقیق لازم دارند از قبیل واکنش کلوس١٢ (تولید گوگرد از اکسیدهای آن) یا برای واکنشهای سینتیکی سریع و واکنشهای گرمازای شدید از قبیل واکنش اکسیداسیون جزئی بطور گسترده استفاده شده است. واکنشهای سه فازی (گاز، مایع و جامد با محدودیت نفوذ واکنش دهند ههای فرار مانند هیدروژناسیون اولفینها می توانند با این روش بهبود یابند. در حقیقت با این روش واکنش دهنده ها نمی توانند از طریق فیلم مایع نفوذ کنند زیرا فصل مشترک گاز و مایع درون حفرات میباشد.

کاربرد های غشاهای زئولیتی در راکتورها   – – – – – – – – – – – – – – – – ٢۵

نکات عمومی درمورد کاربرد راکتورهای غشایی – – – – – – – – – – – – ٢۵

٢-١-٢- عملکرد اصلی غشاها در راکتورهای غشایی – – – – – – – – – – – – –               ٢٧

 استخراج کننده – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٢٩

توزیع کننده – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣۵

تماس دهنده متقابل – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣٨

٣-پایه غشاء زئولیتی – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣٩

- راکتور استفاده شده جهت دهیدروژناسیون

– راکتور استفاده شده جهت دهیدروژناسیون

فصل سوم: کاربرد غشاهای زئولیتی در فرایندهای جداسازی

اکثر غشاهای معدنی و غشاهای زئولیتی در فرآیندهای جداسازی استفاده می شوند. مصرف انرژی این تکنولوژی کم (٧۵% کمتر نسبت به روشهای رایج) و گزینش پذیری آن بالا می باشد. غشاهای زئولیتی نسبت به غشاهای پلیمری دارای مقاومت حرارتی بالاتری هستند. از غشاهای زئولیتی می توان در دماهای بالاتراز C ۴٠٠ بطور با اطمینان استفاده نمود. خواص ویژه زئولیتها از قبیل قطر منظم حفرات آنها ، امکان تعویض یونی و امکان قرار دادن یک ماده کاتالیستی در درون حفرات آنها و خاصیت غربال مولکولی باعث شده است که از آنها جهت جداسازی بطور گسترده ای استفاده شود. همچنین پایداری حرارتی بالای این مواد باعث شده است که از غشاهای زئولیتی بتوان در دماهای مختلف استفاده نمود. از غشاهای زئولیتی اکثراﹰ جهت جداسازی گازها با روش تراوش گاز 8 و جداسازی مایعات با روش تراوش تبخیری١٩ استفاده شده است. البته در مواردی هم جهت جداسازی با روش اسمزمعکوس گزارش شده است.[١٨]

3- ٢-تراوش گاز
در این حالت مخلوط گاز یا بخار یک مایع به سطح غشاء برخورد میکند و برخی از مواد از غشاء عبورمی کنند و برخی دیگر عبور نمی کنند. در قسمت مواد نفوذ کرده می توان از خلاء یا از یک گاز جارو کننده استفاده نمود تا موادی که در روی غشاء جذب می شوند راحت تر دفع شوند و میزان جداسازی افزایش یابد.
٣-٢-١-جداسازی هیدروکربنها از گاز طبیعی
تا کنون ثابت شده است که حداقل ظرفیت مخازن گاز طبیعی حدود ٣m ١٠١۴ × ۵٨/١ می باشد. گاز طبیعی عموماﹰ شامل ٩٢-٧٠% متان است اگر چه گاهی اوقات مثل مخزن تانگویز روسیه20 درصد کمتر از ۵٠% متان نیز وجود دارد. گاز طبیعی همچنین دارای مقادیر زیادی هیدروکربنهای سنگین تر و سولفید هیدروژن می باشد. در گاز طبیعی که در اروپا بصورت تجاری مصرف می شود حدود ۵-۴% ( Nerway روسیه ) و یا ١٢-١٠% هیدروکربنهای سنگین وجود دارد که شامل پروپان و بوتان نیز می باشد. بازیابی این هیدروکربنها از گاز طبیعی به چندین دلیل مطلوب است. اول اینکه انگیزه های اقتصادی وجود دارد زیرا قیمت این هیدروکربنها بطور قابل توجهی بیشتر از متان است که بعنوان سوخت استفاده .1 Tanguiz
می شود. همچنین مایعات گازی با جرم مولکولی بالاتر باعث ایجاد لخته های مایع می شوند و این باعث حل شدن جزئی و یا نرم شدن لوله ها و وسایل اندازه گیری پلاستیکی می شود.

١مقدمه – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۴٢

٢-تراوش گاز – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۴٣

١-جداسازی هیدروکربنها از گاز طبیعی – – – – – – – – – – – – – – – – ۴٣

٣-٢-٢-جداسازی گاز دیاکسید کربن از هوا – – – – – – – – – – – – – – – –                  ۴۵

٣-٢-٣-جداسازی ایزومرها   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                 ۴٧

١-جداسازی ایزومرهای زایلین – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۴٧

٣-٢-٣-٢- جداسازی ایزومرهای C6   – – – – -ا – – – – – – – – – – – – – –                 ۴٩

٣-تراوش تبخیری – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۵١

٣-٣-١- آب گیری از مایعات آلی   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                 ۵۴

٣-٣-١-١- آب گیری از اتانول   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                  ۵۴

٢-جداسازی مواد آلی ازآب – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۵۵

جداسازی مواد آلی از مواد آلی – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۵۶

جداسازی ترکیبات آلی فرار از آب – – – – – – – – – – – – – – – – – ۵۶

برخی کاربردهای خاص   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۵٧

کاتالیستهای زولیتی برای موتورهای رقیق سوز – – – – – – – – – – – ۵٧

٣-۴-١-١-ضرورت کار   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                ۵٨

٣-۴-١-٢-آماده سازی و اجرای کاتالیست – – – – – – – – – – – – – – – – –                  ۶٠

٣-ارزیابی خواص فیزیکی – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۶١

استفاده از زئولیت در تصفیه آب – – – – – – – – – – – – – – – – – ۶۶

١-تأثیر کیفیت آب – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۶۶

٣-۴-٢-٢-نرخ جریان – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                  ٧١

٣-۵-تاثیر کاربرد زئولیت بر استخراج روی و مس – – – – – – – – – – – – – –               ٧٢

اثر زمان تراوش دی اکسید کربن بر روی غشاء زئولیتی NaY الف) تراوش گازهای به تنهابی ب)  تراوش گازها با مولهای برابر

اثر زمان تراوش دی اکسید کربن بر روی غشاء زئولیتی NaY الف) تراوش گازهای به تنهابی ب) تراوش گازها با مولهای برابر

                                               

فصل چهارم: نتیجه گیریپیشنهاد                                                                     

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

                                              

 چکیده انگلیسی – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -76

فهرست جدول ها

٢-١ – عملکرد جداسازی آب/ اتانول (%w t٩٠/١٠) در دمای K٣۴٨ – – – ا—        ٣٠

٢-٢- تغییرات Q و a برای زئولیت T پس از قرار دادن آب و اسید استیک-  ———        ٣٢

٢-٣- ترکیب خروجی Retentante و مقدارR – – – ا- – – – – – – – – –          ٣۴

٣-١- مقایسه عملکرد غشاهای زئولیتی و پلیمری – – – – – – – – – – – – –            ۵۵

٣-٢- مقایسه عملکرد غشاهای زئولیتی برای جداسازی مخلوط آبی و آلی –           ۵۵

٣-٣- خواص فیزیکی کاتالیستهای زئولیتی پایه فلزی – – – – – – – – – – –            ۶١

فهرست شکل ها

١-١- واحد های ساختمانی ثانویه SBU – – – – – ا- – – – – – – – – – – – –              ۶

١-٢- برخی از نمونههای ساده واحدهای چند وجهی زئولیتها – – – – – – – –            ۶

١-٣- چند نوع واحد سلولی زئولیت مختلف   – – – – – – – – – – – – – – – –             ٧

١-۴- توزیع قطر حفره ها (a) زئولیت b)5A ) سیلیکاژل (c) کربن فعال – –            ٩

١-۵- واحد سلولی غربال مولکولی نوع A- – – – -ا – – – – – —– – – – – –           ١٠

١-۶- نمونهای از کریستالهای مکعبی – – – – – – – —— – – – – – – – – –          ١١

٢-١- راکتور استفاده شده جهت دهیدروژناسیون – – – – —- – – – – – – –           ٣۵

٢-٢- شمای کاتالیستی راکتور   – – – – – – – – – – – – —— – – – – – –            ٣٩

٣-١- اثر زمان تراوش دی اکسید کربن بر روی غشاء زئولیتی NaY – – ا- – –         ۴۶

٣-٢- تراوش بخارنرمال هگزان و ٢و٢ دی متیل بوتان از میان غشاء – — – –        ۵٠

٣-٣- دستگاه تراوش تبخیری – – – – – – – – – – – ——- – – – – – – – –            ۵١

٣-۴- نتایج تراوش تبخیری ایزومرهای زایلین   – – – – – —- – – – – – – –           ۵٣

 

ABSTRACT
Zeolites are inorganic crystalline solids with small pores (1-20 Å diameter) running throughout the solid. They are aluminosilicate framework structures made from corner sharing SiO4 and AlO4 tetrahedra. Zeolites have many different applications in industries. They are used in physical and chemical separating processes and also as: drying agents; used for drying solvents, shape selective separations ;e.g. dewaxing diesel fuel, shape selective catalysis; predominantly acid catalysis, but also redox, selective ion exchangers; water softeners, radioactive waste treatment. Therefore zeolites are very good membranes used for screening operations.
In this seminar, famous synthesis methods of zeolites and applications of zeolites in different industries are presented.مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 

فایل pdf همراه با فایل word

قیمت35000تومان