مقدمه

توجه ويژه به برخي از فرايندهاي جداسازي که داراي محدوديتهاي مختلف از نظر شرايط عملياتي هستند، از يک سو و نياز به حصول مواد با درجه خلوص بالا از سوي ديگر، استفاده از غشاهاي مختلف را به شکل قابل توجهي گسترش داده است.زئوليت ها به عنوان يکي از مهمترين گروه هاي غشاهاي معدني مطرح هستند. اين مواد داراي تخلخل بسيار بالا بوده و بر روي پايه هاي آلوميناي α و ياγ ، زيرکونيا، استيل و… ساخته مي شوند.[١] در ميان انواع غربال هاي مولکولي، زئوليت ها به دليل داشتن خواص منحصر به فرد نظير پايداري حرارتي، داشتن حفرات با اندازه هاي منظم، امکان جذب و جايگزيني مجدد آلومينيوم و بسياري ويژگيهاي مهم ديگر، مورد توجه ويژه محققين در سالهاي اخير بوده اند.زئوليت ها استفاده گسترده اي در واکنشهاي شيميايي و نيز جداسازي هاي فيزيکي دارند. در اين تحقيق پس از معرفي ساختار زئوليت ها و مشهورترين گونه هاي اين مواد، مهمترين روشهاي ساخت زئوليتها تشريح شده است.در ادامه کاربردهاي زئوليتها در دو دسته مورد بررسي قرار گرفته است، که دسته نخست، استفاده از اين مواد در راکتورهاي شيميايي و دسته دوم، کاربردهاي زئوليت ها در انجام فرايندهاي مختلف جداسازي است.

فهـرست مطالب

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول؛ معرفی زئوليت ها

مقدمه 

زئوليت يك نام يوناني است و از دو بخش زئو به معني جوشش و ليتوس به معناي سنگ گرفته شده است.[١]تا كنون بيش از ٥٠ خانواده از زئوليتهاي طبيعي كشف شده كه عمده ترين آن منابع زئوليت طبيعي در آمريكا و نواحي هاوايي وايسلند بوده است اما از دهه ١٩٥٠ به بعد كلية تلاشها در راستاي تهيه زئوليتهاي مصنوعي( سنتزي) متمركز شده است.[٢] برخي از عمده ترين كار بردهاي زئوليتهاي طبيعي عبارتند از بهر گيري در صنعت سيمان به عنوان يك كاني غني آلومينوسيليكاتي ، پر كننده در صنايع كاغذ و رنگ به واسطه خواص فيزيكي مطلوب از جمله سبكي آن در مقايسه با كانيهاي ديگر، خشك كردن و تخليص گاز طبيعي (H2S , CO2 , H2O)، تخليص بيوگاز متان حاصل از فرآيندهاي بيوشيميايي باكتريها، بهبود كيفيت خاك ازراه مبادله يوني ، جدا سازي هوا و حذف سزيم و استرانسيم از تفاله هاي هسته اي.[٣]

١١٢زئوليتهاي سنتزي  

با پي بردن به تأثير ساختار، نوع شبكه و نسبت 3SiO2/Al2Oبر خواص زئوليتها، سنتز زئوليتهاي جديد با ساختار و خواص تغيير يافته مورد توجه قرار گرفت . اولين زئوليتهاي تهيه شده به ترتيب زئوليت ZK-5 بدون تشابه با نوع طبيعي آن توسط ميلتون، زئوليت A توسط متخصصين يونيون كاربايد برك زئوليت X توسط ميلتون ، زئوليت Y و L توسط برك در اوائل دهه ٥٠ مي باشند.

١١٣ساختار بلوري زئوليتها  

زئوليتها شاخه اي از تركيبات سيليكاتي هستند كه شيمي آنها مانند كربن آليفاتيك بر مبناي واحدهاي چهار وجهي قرار دارد. در سيليكاتها هر اتم سيليسيوم(Si) در مركز يك چهار وجهي، به چهار اتم اكسيژن(O) متصل شده است. از آنجائيكه هر اتم Si داراي بار نظري (٤+) و هر اتم اكسيژن داراي بار نظري (٢-) است در چهار وجهي، تنها نيمي از بار اكسيژن توسط اتم مركزي خنثي شده و هر اكسيژن داراي يك بار منفي مي شود كه مي تواند آن را با اتمهاي ديگر به اشتراك گذاشته و به چهاروجهي هاي ديگر متصل شود. از اين اتصال پنچ نوع ساختمان به شرح زير مي تواند بدست آيد :

ساختمان جزيره اي: مانند 4Na2CaSiO كه در آنها يونهاي منفرد 44SiO وجود دارد.

ساختمانهاي منفرد: مانند همي مورفيت(67(Si2O يك اكسيژن در رئوس چهار وجه يهاي 4SiO به اشتراك گذاشته مي شود.

ساختمانهاي زنجيري : در اين تركيبات چهار وجهي هاي 4SiO از طريق اكسيژن به هم متصل شده و زنجيره هاي (SiO3)n2n- را مانند گرافيت بوجود مي آورد.

ساختمان صفحه اي : از اتصال سه راس هر چهار وجهي به چهار وجهي هاي مجاور ساختارصفحه اي با تركيب 2(5(Si2O حاصل مي شود. كريسوتيل٥ و كائولونيت٦داراي چنين ساختماني مي باشند.

ساختمان شبكه اي : موقعي كه همه اكسيژنهاي هر چهار وجهي به اشتراك گذاشته شوند شبكه هاي سه بعدي پيوسته به وجود مي آيند . چنانچه در چنين شبكه اي تعــدادي4+Si با 3+Al جايگــــزين شوند يك شبكــه پلي آنيون با تركيـــب كل [(AlxSi1-x)O2]x- بدست مي آيد و ازآنجايي كه بار آلومينيوم يك واحد كمتر از سيليسيوم است شبكه جهت تبادل الكتريكي و حصول پايداري به بار مثبت نيازمند مي شود. از آنجايي كه هر اكسيژن بين دو اتم ( سيليسيوم و آلومينيوم ) بهOاشتراك گذاشته مي شود. در آلومينوسيليكاتها نسبت ٢= هميشه بر قرار است . بر اساس قانونAl +Siلونشتاين در سيليكاتهايي كه نسبت Si/Al<1 بر قرار باشد، پيوند Al-O-Al بوجود نخواهد آمد و چهاروجهي هاي 4SiO و 4AlO با اشتراك گذاشتن يك اكسيژن به يكديگر متصل م يشوند.  زئوليت ها وسيع ترين گروه آلومينوسيليكاتي با ساختمان شبكه اي هستند اين تركيبات بافرمول Mx/n[(AlO2)x(SiO)y]zH2O مشخص مي شوند. كه در اين رابطه y وx اعداد صحيح استy/x برابر يا بزرگتر از يك مي باشد. n ظرفيت كاتيونM ميباشد و z تعداد مولكولهاي آب در واحدسلولي است. مولكولهاي آب را مي توان توسط حرارت يا تحت شرايط خلاء حذف نمود. در اين حالتزئوليت برخلاف بسياري از مواد كريستالي بصورت بسيار عجبيي ساختمان كريستالي خود را حفظمي كند. با افزايش نسبت Si/Al يا بعبارت ديگر با جايگزيني سيليسيوم با آلومينيوم تعداد كاتيونهاكاهش مي يابد و نيز ممكن است نوع كاتيون عوض شود .در مقابل پايداري آن در برابر حرارت و

محيطهاي اسيدي و قليايي افزايش مي يابد. در درون ساختمان كريستالي زئوليتي حفره هايي باز به اندازه ابعاد مولكولي وجود دارد. اين حفره ها تمايل شديدي به جذب مولكولها را داشته كه اين عاملاساس فرآيند جذب سطحي به شمار مي آيد. اندازه حفره ها با كنترل نوع كاتيون ساختمان و يا تعويض يوني آن قابل تغيير است .  وجود كاتيونها جهت موازنه الكتريكي اتمهاي آلومينيوم ضرورت دارد. از آنجا كه حفر ات باشكل گيري شبكه كريستالي تشكيل مي شوند ابعاد آنها يكسان است و زئوليتها منحني توزيع اندازه حفر ات ندارند. اين شكل ويژه ساختماني زئوليتها وجه تمايز آنها را با ساير جاذبها فراهم مي نمايد.

غربالهاي مولكولي- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣

ساختار غربالهاي مولكولي – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣

مقدمه – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣

 

 

زئوليتهاي سنتزي – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣

ساختار بلوري زئوليتها – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٤

طبقه بندي زئوليتها – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٤

خواص فيزيكي زئوليتها – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٧

جذب غربالهاي مولكولي – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٨

غربال مولكولي نوع A – – – – – – – – – – – – – -ا – – – – – – – –         ١٠

مكانيزم جذب سطحي روي غربالهاي مولكولي   – – – – – – – – – – – ١٢

روشهاي سنتز غربال مولكولي – – — – – – – – – – – – – – – ١٤

سنتز آلومينو سيليكات   – – – – – – – – – – – – – – – – – ١٦

سنتز در دماي بالا – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ١٦

سنتز هيدروترمال – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ١٦

سنتز هيدروترمال اصلاح شده – – – – – – – – – – – – – – – – – – ١٨

سنتز به روش محلول – ژل – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ١٩

هيدروليز الكوكسيدها – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٢٠

سنتز سيليكاتها از الكوكسيدها – – – – – – – – – – – – – – – – – ٢١

نسبت سيليسيوم به آلومينيوم در زئوليت – – – – – – – – – – – – – – ٢١

سنتز غربال مولكولي A – – -ا – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٢٢

1

فصل دوم:کاربرد غشاهاي زئوليتي در راکتورها

در اين فرآيند ها بكارگيري غشاء نقش موثري در انتقال مواد شيميايي، افزايش سرعت واكنش ،گزينش پذيري و ميزان محصول دارد. غشاء نه تنها نقش جدا كننده را بازي مي كند بلكه از آن به عنوان راكتور نيز استفاده مي شود. در اين فصل جنبه هاي مختلف راكتورهاي غشايي بررسي م يشود.

٢١نكات عمومي درمورد كاربرد راكتورهاي غشايي  

غشاهاي معدني مي توانند به لحاظ كاتاليستي فعال يا بي اثر باشند همچنين مي توانند متراكم يا متخلخل باشد و از پايه مواد فلزي، كربن ،شيشه يا سراميك ساخته شوند. تركيب غشاء مي تواند كاملاً يكنواخت با ساختماني متخلخل باشد يا مي تواند بطور غير يكنواخت بر روي پايه پراكنده شده باشد.  شكل غشاها نيز متفاوت مي باشد و مي توانند بصورت ديسكهاي صاف، لولهاي (با انتهاي بسته يا باز، الياف توخالي٤ مونوليتي و يا چند كاناله باشند. همچنين راكتورهاي فلزي مي توانند به شكل حلزوني و يا ورقه اي باشند. علت استفاده از مدولهاي مختلف اين است كه شكل غشاء بايد موجب به حداكثر نسبت سطح به حجم در راكتور شود.   طراحي بايد موجب كاهش هزينه راكتور غشايي و افزايش بازدهي فرآيند جدا سازي و كاهش مقاومت غشاها شود. تراوايي٥ رابطه مستقيم با ساختمان غشاهايي كه متراكم يا متخلخل ميباشند دارد و تعريف كننده مكانيزيم انتقال در درون غشاء مي باشد.غشاهاي متراكم بطور گسترده اي در واكنشهاي مصرف كننده و يا توليد كننده هيدروژن بررسي شده اند و اين غشاها ح ﹰقيقتا نسبت به 2H يا 2O بطور گزينش پذيري تراوا مي باشند. يا 2H را بطور گزينش پذيري خارج و يا 2O را توزيع مي كنند. غشاهاي متراكم تراواي هيدروژن، شامل فلزات گرانقيمتي از قبيل پالاديم مي باشند و به مرور زمان شكننده مي شوند. غشاهاي سراميكي متراكم كه اخيرﹰا براي جدا سازي 2H در نظر گرفته شده اند غشاهاي مركب   BaCeYO مي باشند. غشاهاي متراكم كه بطور گزينش پذيري تراواي اكسيژن م يباشند غشاهاي متراكم حاوينقره و يا غشاهاي سراميكي مي باشند. از جمله اين غشاها مي توان به زيركونياي پايدار شده , LaNiO , BiMeVoxPbO(MgO) يا  ساختمان پيرويسكايت La – Sr) (Fe –Co)O) و اكسيدهاي مربوطه اشاره كرد. انتقال گاز از طريق غشاهاي متراكم به مكانيزم نفوذ و انحلال بستگي دارد.ز نقاط ضعف اين غشاها تراوش كم و محدوديت پايداري حرارتي و شيميايي به مرور زمان مي باشد. عملكرد غشاهاي متراكم با كاهش ضخامت غشاها (در غشاهاي با پايه) با افزايش زبري سطح و توسعه مواد جديد مي تواند بهبود يابد اگر چه غشاهاي متخلخل گزينش پذيري كمتري در زمينه تراوش گاز نسبت به غشاهاي متراكم دارند اما تراوايي آنها بيشتر است و بطور گسترده اي در راكتورهاي كاتاليستي استفاده مي شوند.مكانيزيم انتقال گاز در غشاهاي متخلخل به نسبت بين اندازه حفرات و طول متوسط مسير آزاد٦ گازبستگي دارد. مكانيزم هاي انتقال گاز در غشاهاي متخلخل، نفوذ مولكولي، جريان ويسكوز، ميعان در لوله هاي مويين، نفوذ كانسنو نفوذ فعال شده ميكرويي مي باشند .

٢١٢ عملكرد اصلي غشاها در راكتورهاي غشايي  

نقش غشاء در راكتورها براي كاربردها مختلف متفاوت است. دسته بندي ذيل كاملاﹰ كلي مي باشد و در عمل سيستمهاي پيچيده ممكن است مياني يا تركيبي باشند.

  • غشاء به عنوان يك استخراج كننده عمل مي كند و با جداسازي يكي از محصولات موجب افزايش درصد تبديل ( با جابجايي تعادل شيميايي) مي شود.
  • غشاء به عنوان يك توزيع كننده عمل مي كند تا مخلوط شدن واكنش كننده ها را كنترل نمايد و واكنشهاي جانبي را محدود كند.
  • غشاء به عنوان يك تماس دهنده فعال عمل مي كند تا كه نفوذ واكنش دهنده ها را به كاتاليست كنترل نمايد.

     در دو مورد اول راكتور به لحاظ كاتاليستي معمولاﹰ بي اثر مي باشد و معمولاﹰ با بسترهاي ثابت كاتاليستي كه در يك طرف غشاء قرار داده مي شود همراه است. حالت اول موجب افزايش درصد تبديل واكنشهايي مانند واكنشهاي دهيدروژناسيون آلكانها با جدا سازي گزينش پذير2 H ، واكنشهاي توليد هيدروژن واكنشهاي جابجايي گاز٧، ريفرمينگ بخار و متان و تجزيه H2S و HI كه محدوديت تعادل ترموديناميكي دارند مي شود بطور موفقيت آميزي مورد بررسي قرار گرفته است. گزينش پذيري غشاء 2H و تراوايي آن دو فاكتور كنترل كننده فرآيند مي باشند. اگر چه بيشترين كاربرد راكتورهاي غشايي استخراجي جداسازي 2H مي باشد. ليكن در بعضي از موارد واكنشهاي تجزيه 2O جدا سازي مي شود. همچنين جداسازي آب از محصولات واكنش نيز با اين روش انجام شده است. .روش توزيع كننده جهت واكنشهاي سري و موازي از قبيل اكسيداسيون جزئي، اكسيدهيدروژناسيون يا اكسيداسيون كوپل متان٨ استفاده شده است. در اين كاربردها غشاء الكانها را از 2O عموماﹰ جهت كنترل ميزان 2 Oدر بسترهاي ثابت كاتاليستي جدا مي كند تا منطقه آتش زا را كنار گذار٩ كند و توزيع غلظت 2O را در طول راكتور بهينه سازد و گزينش پذيري در توليد محصول اكسيژنه دلخواه را افزايش دهد. اين موضوع همچنين نقش سودمند ديگري نيز دارد كه افزايش دما در واكنشهاي گرمازا را نيز كنترل مي كند.     در چنين راكتورهايي تراوش گزينشي 2O غشاء يك فاكتور اقتصادي مهم ميباشند. زيرا از هوا به جاي اكسيژن خالص مي توان استفاده نمود اگرچه تراوايي 2O غليظ در غشاهاي سراميكي در دمايي كمتر ازC o٨٠٠ محدود شده است و مسائلي از قبيل پايداري توسعه اين فرآيند را محدود ساخته است. چنين غشاهايي  اكنون بصورت تجاري در آمد هاند ليكن غشاهاي متخلخل پايدار با تراوايي بيشتر مورد نظر است كه در واكنشهاي اكسيداسيون استفاده شوند.در روش تماس فعال، غشاء به عنوان يك بستر نفوذ كننده عمل مي كند و نياز نيست كه به عنوان گزينش پذير عمل كند. اين موضوع با جريان همراه با نيروي واكنش دهندها١٠ يا با روش مقابل واكنش دهنده در جهت مقابل١١ استفاده مي شود. روش تماس متقابل بطور گسترد هاي در واكنشهاي كاتاليستي آنزيمي و جهت اكسيداسيون كلي تركيبات آلي فرار ( VOC) استفاده مي شود. با اين روش گزينش پذيري هيدروژناسيون آلكن ها در واكنشهاي هيدروژناسيون سه فازي موقعيكه هم آلكن و هم هيدروژن بااعمال نيرو از درون حفرات ميكرويي كاتاليستي عبور مي كنند بطور زيادي افزايش مي يابد زيرا از اختلاط معكوس محصولات اوليه جلوگيري مي كند. روش تماس متقابل هم در واكنشهاي تعادلي و هم در واكنشهاي برگشت ناپذير استفاده مي شود. هرگاه واكنش به اندازه كافي نسبت به نفوذ واكنش دهنده ها در غشاء سريع باشد. يك منطقه كوچك واكنش در غشاء تشكيل م يشود. اگر اين منطقه به اندازه كافي ضخيم و همگن باشد و مواد واكنش دهنده به نسبت استوكيومتريك استفاده شوند فصل مشترك واكنش، بسته به غلظت نسبي و نفوذ درون ذ رهاي واكنش دهند هها درون غشاء تشكيل مي شود اين موضوع بطور آزمايشگاهي براي واكنشهايي كه استوكيومتريك بسيار دقيق لازم دارند از قبيل واكنش كلوس١٢ (توليد گوگرد از اكسيدهاي آن) يا براي واكنشهاي سينتيكي سريع و واكنشهاي گرمازاي شديد از قبيل واكنش اكسيداسيون جزئي بطور گسترده استفاده شده است. واكنشهاي سه فازي (گاز، مايع و جامد با محدوديت نفوذ واكنش دهند ههاي فرار مانند هيدروژناسيون اولفينها مي توانند با اين روش بهبود يابند. در حقيقت با اين روش واكنش دهنده ها نمي توانند از طريق فيلم مايع نفوذ كنند زيرا فصل مشترك گاز و مايع درون حفرات ميباشد.

کاربرد هاي غشاهاي زئوليتي در راکتورها   – – – – – – – – – – – – – – – – ٢٥

نكات عمومي درمورد كاربرد راكتورهاي غشايي – – – – – – – – – – – – ٢٥

٢-١-٢- عملكرد اصلي غشاها در راكتورهاي غشايي – – – – – – – – – – – – –               ٢٧

 استخراج كننده – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٢٩

توزيع كننده – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣٥

تماس دهنده متقابل – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣٨

٣-پايه غشاء زئوليتي – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٣٩

- راكتور استفاده شده جهت دهيدروژناسيون

– راكتور استفاده شده جهت دهيدروژناسيون

فصل سوم: کاربرد غشاهاي زئوليتي در فرايندهاي جداسازي

اكثر غشاهاي معدني و غشاهاي زئوليتي در فرآيندهاي جداسازي استفاده مي شوند. مصرف انرژي اين تكنولوژي كم (٧٥% كمتر نسبت به روشهاي رايج) و گزينش پذيري آن بالا مي باشد. غشاهاي زئوليتي نسبت به غشاهاي پليمري داراي مقاومت حرارتي بالاتري هستند. از غشاهاي زئوليتي مي توان در دماهاي بالاتراز C ٤٠٠ بطور با اطمينان استفاده نمود. خواص ويژه زئوليتها از قبيل قطر منظم حفرات آنها ، امكان تعويض يوني و امكان قرار دادن يك ماده كاتاليستي در درون حفرات آنها و خاصيت غربال مولكولي باعث شده است كه از آنها جهت جداسازي بطور گسترده اي استفاده شود. همچنين پايداري حرارتي بالاي اين مواد باعث شده است كه از غشاهاي زئوليتي بتوان در دماهاي مختلف استفاده نمود. از غشاهاي زئوليتي اكثراﹰ جهت جداسازي گازها با روش تراوش گاز 8 و جداسازي مايعات با روش تراوش تبخيري١٩ استفاده شده است. البته در مواردي هم جهت جداسازي با روش اسمزمعكوس گزارش شده است.[١٨]

3- ٢-تراوش گاز
در اين حالت مخلوط گاز يا بخار يك مايع به سطح غشاء برخورد ميكند و برخي از مواد از غشاء عبورمي كنند و برخي ديگر عبور نمي كنند. در قسمت مواد نفوذ كرده مي توان از خلاء يا از يك گاز جارو كننده استفاده نمود تا موادي كه در روي غشاء جذب مي شوند راحت تر دفع شوند و ميزان جداسازي افزايش يابد.
٣-٢-١-جداسازي هيدروكربنها از گاز طبيعي
تا كنون ثابت شده است كه حداقل ظرفيت مخازن گاز طبيعي حدود ٣m ١٠١٤ × ٥٨/١ مي باشد. گاز طبيعي عموماﹰ شامل ٩٢-٧٠% متان است اگر چه گاهي اوقات مثل مخزن تانگويز روسيه20 درصد كمتر از ٥٠% متان نيز وجود دارد. گاز طبيعي همچنين داراي مقادير زيادي هيدروكربنهاي سنگين تر و سولفيد هيدروژن مي باشد. در گاز طبيعي كه در اروپا بصورت تجاري مصرف مي شود حدود ٥-٤% ( Nerway روسيه ) و يا ١٢-١٠% هيدروكربنهاي سنگين وجود دارد كه شامل پروپان و بوتان نيز مي باشد. بازيابي اين هيدروكربنها از گاز طبيعي به چندين دليل مطلوب است. اول اينكه انگيزه هاي اقتصادي وجود دارد زيرا قيمت اين هيدروكربنها بطور قابل توجهي بيشتر از متان است كه بعنوان سوخت استفاده .1 Tanguiz
مي شود. همچنين مايعات گازي با جرم مولكولي بالاتر باعث ايجاد لخته هاي مايع مي شوند و اين باعث حل شدن جزئي و يا نرم شدن لوله ها و وسايل اندازه گيري پلاستيكي مي شود.

١مقدمه – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٤٢

٢-تراوش گاز – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٤٣

١-جداسازي هيدروكربنها از گاز طبيعي – – – – – – – – – – – – – – – – ٤٣

٣-٢-٢-جداسازي گاز دياكسيد كربن از هوا – – – – – – – – – – – – – – – –                  ٤٥

٣-٢-٣-جداسازي ايزومرها   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                 ٤٧

١-جداسازي ايزومرهاي زايلين – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٤٧

٣-٢-٣-٢- جداسازي ايزومرهاي C6   – – – – -ا – – – – – – – – – – – – – –                 ٤٩

٣-تراوش تبخيري – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٥١

٣-٣-١- آب گيري از مايعات آلي   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                 ٥٤

٣-٣-١-١- آب گيري از اتانول   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                  ٥٤

٢-جداسازي مواد آلي ازآب – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٥٥

جداسازي مواد آلي از مواد آلي – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٥٦

جداسازي تركيبات آلي فرار از آب – – – – – – – – – – – – – – – – – ٥٦

برخي کاربردهاي خاص   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٥٧

کاتاليستهاي زوليتي براي موتورهاي رقيق سوز – – – – – – – – – – – ٥٧

٣-٤-١-١-ضرورت کار   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                ٥٨

٣-٤-١-٢-آماده سازي و اجراي کاتاليست – – – – – – – – – – – – – – – – –                  ٦٠

٣-ارزيابي خواص فيزيکي – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٦١

استفاده از زئوليت در تصفيه آب – – – – – – – – – – – – – – – – – ٦٦

١-تأثير کيفيت آب – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ٦٦

٣-٤-٢-٢-نرخ جريان – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                  ٧١

٣-٥-تاثير کاربرد زئوليت بر استخراج روي و مس – – – – – – – – – – – – – –               ٧٢

اثر زمان تراوش دي اكسيد كربن بر روي غشاء زئوليتي NaY الف) تراوش گازهاي به تنهابي ب)  تراوش گازها با مولهاي برابر

اثر زمان تراوش دي اكسيد كربن بر روي غشاء زئوليتي NaY الف) تراوش گازهاي به تنهابي ب) تراوش گازها با مولهاي برابر

                                               

فصل چهارم: نتيجه گيريپيشنهاد                                                                     

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

                                              

 چكيده انگليسي – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -76

فهرست جدول ها

٢-١ – عملكرد جداسازي آب/ اتانول (%w t٩٠/١٠) در دماي K٣٤٨ – – – ا—        ٣٠

٢-٢- تغييرات Q و a براي زئوليت T پس از قرار دادن آب و اسيد استيك-  ———        ٣٢

٢-٣- تركيب خروجي Retentante و مقدارR – – – ا- – – – – – – – – –          ٣٤

٣-١- مقايسه عملكرد غشاهاي زئوليتي و پليمري – – – – – – – – – – – – –            ٥٥

٣-٢- مقايسه عملكرد غشاهاي زئوليتي براي جداسازي مخلوط آبي و آلي –           ٥٥

٣-٣- خواص فيزيکی کاتاليستهای زئوليتی پايه فلزی – – – – – – – – – – –            ٦١

فهرست شکل ها

١-١- واحد هاي ساختماني ثانويه SBU – – – – – ا- – – – – – – – – – – – –              ٦

١-٢- برخي از نمونههاي سادة واحدهاي چند وجهي زئوليتها – – – – – – – –            ٦

١-٣- چند نوع واحد سلولي زئوليت مختلف   – – – – – – – – – – – – – – – –             ٧

١-٤- توزيع قطر حفره ها (a) زئوليت b)5A ) سيليكاژل (c) كربن فعال – –            ٩

١-٥- واحد سلولي غربال مولكولي نوع A- – – – -ا – – – – – —– – – – – –           ١٠

١-٦- نمونهاي از كريستالهاي مكعبي – – – – – – – —— – – – – – – – – –          ١١

٢-١- راكتور استفاده شده جهت دهيدروژناسيون – – – – —- – – – – – – –           ٣٥

٢-٢- شماي كاتاليستي راكتور   – – – – – – – – – – – – —— – – – – – –            ٣٩

٣-١- اثر زمان تراوش دي اكسيد كربن بر روي غشاء زئوليتي NaY – – ا- – –         ٤٦

٣-٢- تراوش بخارنرمال هگزان و ٢و٢ دي متيل بوتان از ميان غشاء – — – –        ٥٠

٣-٣- دستگاه تراوش تبخيري – – – – – – – – – – – ——- – – – – – – – –            ٥١

٣-٤- نتايج تراوش تبخيري ايزومرهاي زايلين   – – – – – —- – – – – – – –           ٥٣

 

ABSTRACT
Zeolites are inorganic crystalline solids with small pores (1-20 Å diameter) running throughout the solid. They are aluminosilicate framework structures made from corner sharing SiO4 and AlO4 tetrahedra. Zeolites have many different applications in industries. They are used in physical and chemical separating processes and also as: drying agents; used for drying solvents, shape selective separations ;e.g. dewaxing diesel fuel, shape selective catalysis; predominantly acid catalysis, but also redox, selective ion exchangers; water softeners, radioactive waste treatment. Therefore zeolites are very good membranes used for screening operations.
In this seminar, famous synthesis methods of zeolites and applications of zeolites in different industries are presented.مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 

فایل pdf همراه با فایل word

قیمت35000تومان