فهرست مطالب

چكيده……………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: مقدمه

1 -1- كليات…………………………………………………………………………………………………………..3
1 -2- هدف كلي پايان نامه………………………………………………………………………………………..4
1 -3- ساختار پايان نامه ……………………………………………………………………………………………4

فصل دوم: تعريف مسئله و روش تحقيق

2 -1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..8
2 -2- معرفي و بررسي ساختمان هاي انتخاب شده براي مطالعه………………………………………….8
2 -2-1- سيستم باربر جانبي…………………………………………………………………………………….9
2 -2-2- بارگذاري به كار رفته در تحليل خطي و طراحي سازه ها…………………………………………..9
2 -3- نحوه تيپ بندي و تعريف مسئله………………………………………………………………………..12
2 -4- فرضيات تحليل و طراحي سازه ها………………………………………………………………………15
2 -4-1- تحليل خطي و طراحي سازه ها…………………………………………………………………….15
2 -4-2- تحليل غير خطي (استاتيكي و ديناميكي)…………………………………………………………15
2 -5- حجم تحليل هاي غيرخطي انجام شده………………………………………………………………..16
2-6- راستاي انتخابي براي تحليل غيرخطي سازهها………………………………………………………17
2-7- مطالعات ويژه بر روي سازه هاي 8 طبقه……………………………………………………………….18

فصل سوم: معرفي و مروري بر ويژگي هاي برنامه IDARC در تحليل غيرخطي سازههاي بتن مسلح

3 -1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….20
3 -2- خصوصيات و ويژگي هاي كلي برنامه………………………………………………………………..22
3 -3- روند تحليل و خروجي هاي به دست آمده از آناليز…………………………………………………..23
3 -4- مدل هاي المان هاي سازه اي موجود در برنامه…………………………………………………….24

3 -5- مدل هاي هيسترتيك غيرخطي در برنامه IDARC.ا………………………………………………..31
3 -5-1- خصوصيات غيرخطي بتن و فولاد………………………………………………………………….31
3 -5-2- مدل هاي هيسترتيك موجود در برنامه IDARC…..ا……………………………………………..38
3 -6- گزينه هاي موجود در برنامه براي انواع تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي……………………..43
3 -7- محاسبات شاخص خسارت…………………………………………………………………………..52

فصل چهارم: مروري بر شاخص هاي خسارت در ارزيابي آسيب پذيري سازه ها

4 -1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………..54
4 -2- تابع خسارت بر مبناي برش پايه…………………………………………………………………….56
4 -3- شاخص خسارت دوگانه (Dual-Phase) براي بتن و فولاد…………………………………………57
4 -4- شاخص خسارت بر مبناي تغييرشكل و شكل پذيري……………………………………………..58
4 -5- مدل خسارت Chung و همكاران بر مبناي خستگي كم سيكل…………………………………59
4 -6- تابع خسارت Reinhorn & Valles بر مبناي خستگي كم سيكل……………………………….63
4 -7- يك مدل خسارت سراسري بر مبناي پارامترهاي ارتعاشي سازه………………………………64
4 -8- شاخص خسارت تركيبي ارائه شده توسط Bracci و همكاران…………………………………65
4 -9- شاخص خسارت اصلاح شده Park-Ang…ا……………………………………………………….68
4 -9-1- محاسبه δu و δy..ا…………………………………………………………………………………72
4 -9-2- محاسبه β……..ا…………………………………………………………………………………….74

فصل پنجم: نتايج به دست آمده از آناليزها و تحليل هاي انجام شده

5 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………78
5 -2- تحليل ديناميكي غيرخطي (تاريخچه زماني غيرخطي)…………………………………………….79
5 -2-1- بررسي تغييرمكان هاي نسبي طبقات……………………………………………………………81
5 -2-2- پاسخ حداكثر تغييرمكان بام در سازه هاي تيپ بندي شده و تيپ بندي نشده……………..87
5 -2-3- مطالعه و مقايسه شاخص هاي خسارت………………………………………………………..90
5 -2-4- مطالعه تاريخچه شاخص هاي كلي خسارت…………………………………………………..93
5 -2-5- مقايسه تاريخچه زمان تناوب اصلي سازه ها………………………………………………….101

5 -3- تحليل استاتيكي غيرخطي (تحليل بار افزون)…………………………………………………….107
5 -3-1- روش كنترل نيرو……………………………………………………………………………………108
5 -3-2- روش كنترل تغييرمكان……………………………………………………………………………110
5 -4- تحليل نتايج حاصل از نمودارها……………………………………………………………………..113

فصل ششم: تشكيل طبقات نرم در سازه هاي تيپبندي شده

6 -1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………118
6 -2- تشكيل طبقات نرم………………………………………………………………………………….118

فصل هفتم: نتيجه گيري

نتايج تحقيق…………………………………………………………………………………………………127

توصيه و پيشنهادات…………………………………………………………………………………………128

منابع لاتين…………………………………………………………………………………………………….130

منابع فارسي………………………………………………………………………………………………..131

فهرست جدول ها
دول 2-1: كدهاي اختصاص يافته به هر سازه براي ارائه در نمودارها و گرافها………………………….14
جدول 3-1: طيف مقادير متداول براي پارامترهاي موثر در مدل هاي هيسترزيس………………………42
جدول 4-1 : رابطه بين شاخص خسارت، ميزان خرابي و تعميرپذيري سازه……………………………..58

جدول 4-2 : رابطه بين شاخص خسارت و تعميرپذيري سازه……………………………………………..68

جدول 4-3 : رابطه بين شاخص خسارت و حالت خرابي در سازه………………………………………..71
جدول 5-1: كدهاي اختصاص يافته به هر سازه براي ارائه در نمودارها و گرافها……………………….79

فهرست شكل ها

شكل 2 -1: پلان سازه هاي بتن مسلح مورد مطالعه……………………………………………………..9

شكل 2 -1: جهت تيرريزي تيرهاي فرعي و راستاي انتخابي براي تحليل غيرخطي در برنامه IDARC.ا…18
شكل 3 -1: نمايي شماتيك از استفاده برخي المان هاي موجود در برنامه IDARC…ا……………………25

شكل 3 -2: نمايش مدل المان ستون با درجات آزادي آن…………………………………………………….26

شكل 3 -3: نمايش مدل المان تير با درجات آزادي آن…………………………………………………………26

شكل 3 -4: نمايش مدل المان ديوار برشي با درجات آزادي آن………………………………………………..27

شكل 3 -5: استفاده از روش مدل رشته اي در محاسبه منحني لنگر – انحناء
الف : استفاده از مدل رشته اي در المان تير ستون……………………………………………………………….28

ب : استفاده از مدل رشته اي در المان ديوار برشي……………………………………………………………….29

شكل 3 -6: منحني تنش- كرنش بتن و فولاد به كار رفته در برنامه IDARC …ا……………………………….30

شكل 3- 7: منحني تنش- كرنش بتن تحت بار فشاري؛ الف) رابطه حقيقي، ب)رابطه ايده آل……و……….33

شكل 3 -8: منحني تنش- كرنش بتن تحت اثر بار تك محوري تناوبي فشاري………………………………….35

شكل 3 -9: منحني تنش- كرنش بتن تحت شرايط مختلف محصور شدگي…………………………………….36

شكل 3 -10: اثر نرخ كرنش بر روي رابطه تنش – كرنش بتن……………………………………………………….36

شكل 3 -11: رابطه تنش- كرنش فولاد؛ الف) رابطه ايده ال، ب) رابطه حقيقي………………………………….37

شكل 3 -12: منحني هيسترزيس آرماتور فولادي و تفاوت بين رفتار حقيقي و ايده آل…………………………..38

شكل3-13: نمايش كيفي مدل هاي هيسترتيك موجود در برنامه IDARC (مدل هاي چندخطي)
و اثر پارامترهاي كاهنده بر روي رفتار آنها………………………………………………………………………………39

شكل3-14: نمايش كيفي مدل هاي هيسترتيك موجود در برنامه IDARC (مدل هاي هموار) و
اثر پارامترهاي كاهنده بر روي رفتار آنها………………………………………………………………………………..40

شكل 3 -15: مدل كلوين براي بادبندهاي با ميراگر ويسكو- الاستيك………………………………………………41

شكل 3 -16: مدل ماكسول براي بادبندهاي با ميراگر ويسكو- الاستيك ………………………………………….42

شكل 3- 17: اصلاح نيروهاي بالانس نشده به علت تغيير سختي سازه در گام بعدي محاسبه………………49
شكل 4 -1: تغييرات تغييرمكان هاي پلاستيك (Stephens و Yao ،1987)…..ا……………………………………59

شكل 4 -2: گسيختگي تحت الف) بارگذاري يكنوا، ب) بارگذاري تناوبي…………………………………………..60

شكل 4 -3 : مشخصات منحني لنگر – انحناء براي شاخص خسارت ارائه شده توسط1989 Bracci et al…ا….66
شكل 5 -1: ركورد زلزله طبس (1357) مورد استفاده در تحليل هاي ديناميكي غيرخطي………………………80

شكل 5 -2: توزيع حداكثر تغيير مكان هاي نسبي طبقات سازه هاي 4 طبقه ………………………..82

شكل 5 -3: توزيع حداكثر تغيير مكان هاي نسبي طبقات سازه هاي 8 طبقه…………………………84

شكل 5 -4: توزيع حداكثر تغيير مكان هاي نسبي طبقات سازه هاي 12 طبقه……………………….85

شكل 5 -5: پاسخ حداكثر تغيير مكان بام سازههاي 4 طبقه………………………………………………87

شكل 5 -6: پاسخ حداكثر تغيير مكان بام سازه هاي 8 طبقه………………………………………………88

شكل 5 -7: پاسخ حداكثر تغيير مكان بام سازههاي 12 طبقه …………………………………………..88

شكل 5 -8: مقايسه شاخصهاي كلي خسارت در سازههاي 4 طبقه ……………………………….91

شكل 5 -9: مقايسه شاخصهاي كلي خسارت در سازههاي 8 طبقه ……………………………….91

شكل 5 -10: مقايسه شاخصهاي كلي خسارت در سازه هاي 12 طبقه …………………………..92

شكل 5 -11: تاريخچه شاخص كلي خسارت درسازههاي 4 طبقه (PGA=0.35g)..ا…………..93

شكل 5 -12: تاريخچه شاخص كلي خسارت درسازههاي 4 طبقه (PGA=0.5g)..ا…………….94

شكل 5 -13: تاريخچه شاخص كلي خسارت درسازههاي 4 طبقه (PGA=0.75g)..ا…………..94

شكل 5 -14: تاريخچه شاخص كلي خسارت در سازه هاي 4 طبقه (PGA=0.9g)..ا……………95

شكل 5 -15: تاريخچه شاخص كلي خسارت در سازههاي 8 طبقه (PGA=0.35g).ا…………….96

شكل 5 -16: تاريخچه شاخص كلي خسارت در سازه هاي 8 طبقه (PGA=0.5g)…ا…………..97

شكل 5 -17: تاريخچه شاخص كلي خسارت در سازههاي 8 طبقه (PGA=0.75g)..ا……………97

شكل 5 -18: تاريخچه شاخص كلي خسارت در سازه هاي 8 طبقه (PGA=0.9g).ا…………….98

شكل5 -19: تاريخچه شاخص كلي خسارت در سازه هاي 12 طبقه (PGA=0.35g)…ا………….98

شكل 5 -20: تاريخچه شاخص كلي خسارت در سازههاي 12 طبقه (PGA=0.5g)…ا…………..99

شكل5 -21: تاريخچه شاخص كلي خسارت در سازه هاي 12 طبقه (PGA=0.75g)..ا…………..99

شكل 5 -22: تاريخچه شاخص كلي خسارت در سازههاي 12 طبقه (PGA=0.9g)…ا…………100

شكل 5 -23: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 4 طبقه (PGA=0.35g).ا….101

شكل 5 -24: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 4 طبقه (PGA=0.5g)…ا….102

شكل 5 -25: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 4 طبقه (PGA=0.75g)..ا…102

شكل 5 -26: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 4 طبقه (PGA=0.9g)..ا…..103

شكل 5 -27: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 8 طبقه (PGA=0.35g).ا….103

شكل 5 -28: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 8 طبقه (PGA=0.5g).ا……104

شكل 5 -29: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 8 طبقه (PGA=0.75g)…ا..104

شكل 5 -30: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 8 طبقه (PGA=0.9g)..ا…..105

شكل 5 -31: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 12 طبقه (PGA=0.35g).ا.105

شكل 5 -32: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 12 طبقه (PGA=0.5g)….ا.106

شكل 5 -33: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 12 طبقه (PGA=0.75g)………ا106

شكل 5 -34: تاريخچه تغييرات زمان تناوب اصلي در سازه هاي 12 طبقه (PGA=0.9g).ا………..107

شكل 5 – 35: منحني شكست سازه در تحليل بار افزون سازههاي 4 طبقه (روش كنترل نيرو)…………108

شكل 5 -36: منحني شكست سازه در تحليل بار افزون سازههاي 8 طبقه (روش كنترل نيرو)………..109

شكل 5 -37: منحني شكست سازه در تحليل بار افزون سازههاي 12 طبقه (روش كنترل نيرو)……..109

شكل 5 -38: منحني شكست سازه در تحليل بار افزون سازههاي 4 طبقه (روش كنترل تغييرمكان)……..111

شكل 5 -39: منحني شكست سازه در تحليل بار افزون سازههاي 8 طبقه (روش كنترل تغييرمكان)……….111

شكل 5 -40: منحني شكست سازه در تحليل بار افزون سازههاي 12 طبقه (روش كنترل تغييرمكان)…….112

شكل 6 -1: حالت شماتيك سازه هاي تيپ بندي شده و تيپ بندينشده…………………………………….120

شكل 6 -2: مقايسه كلي سازه هاي تيپ بندي شده و تيپبندي نشده در سازه 8 طبقه………………..122

شكل 6 -3: مقايسه ميزان انرژي هيسترتيك جذب شده در طبقات هاشور خورده شكل6 -2…………….123

 

فصل اول
مقــدمـــه

فصل اول – مقدمه 1-1- كليات
به طور كلي مقصود از طراحي يك سازه بر مبناي اصول مهندسي برآورده شدن اهدافي چون تامين ايمني سازه، اقتصادي بودن طرح و همچنين متناسب بودن با كاربري سازه ميباشد. هنگام طراحي يك سازه واقعي لازم است طراح علاوه بر موارد ذكر شده به قابليت اجرا، سهولت و سرعت اجرا و به طور كلي بهينه بودن طرح از هر جهت توجه داشته باشد.
تيپ بندي و يكسان سازي المان هاي سازه اي از مواردي است كه به هنگام اجراي سازه موجب سهولت و سرعت اجرا شده و باعث افزايش كيفيت ساخت ميگردد. اين نوع تيپ بندي هماكنون در طراحي و اجراي سازهها كاملاً مرسوم مي باشد. تيپ بندي المان هاي سازه اي، گرچه باعث سهولت اجرا شده، خطاي حين ساخت را كاهش داده و مزاياي ديگري را نيز دارد اما از سويي ديگر رفتار سازه را به هنگام زلزله تحت تأثير قرار داده و تيپ بندي نامناسب المان ها ممكن است هدف اصلي طرح، يعني ايمني سازه را تحت الشعاع قرار دهد.

1-2- هدف كلي پايان نامه
تيپ كردن المان هاي سازه اي رفتار خطي و غيرخطي سازه را به هنگام وقوع زلزله تغيير داده و رفتار لرزه اي سازه را تحت تأثير قرار ميدهد. تيپ بندي نامناسب المان ها مي تواند باعث بروز رفتاري نامطلوب و افزايش خرابي در سازه گردد.
توجه به اين موضوع انگيزه تحقيق و تحرير اين پايان نامه بوده و تأثير اين نوع تيپ بندي در طراحي سازه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. مقايسه پاسخ هاي حداكثر سازه نظير تغييرمكانهاي نسبي طبقات، حداكثر تغيير مكان بام، شاخص هاي كلي خسارت و … در سازه هاي تيپ بندي شده و تيپ بندي نشده از اهداف اين پايان نامه مي باشد.

1-3- ساختار پايان نامه
در اين پاياننامه، بعد از ارائه مقدمه و بررسي هدف كلي آن در فصل اول، ساير مطالب به شرح زير در فصل هاي بعدي ارائه مي گردد.
فصل دوم با عنوان “تعريف مسئله و روش تحقيق” به معرفي و بررسي ساختمان هاي انتخاب شده براي مطالعه، همچنين سيستم باربر جانبي و بارگذاري به كار رفته در تحليل خطي و طراحي سازه ها و نيز فرضيات تحليل خطي و غيرخطي سازهها مي پردازد. نحوه تيپ بندي، حجم تحليل هاي غيرخطي انجام شده، راستاي انتخابي تحليل غيرخطي سازه ها از ديگر مباحث ارائه شده در اين فصل مي باشد.
در فصل سوم با عنوان ” معرفي و مروري بر ويژگي هاي برنامه IDARC در تحليل غيرخطي سازههاي بتن مسلح” به معرفي المان هاي سازه اي موجود در برنامه، مدل هاي هيسترتيك، گزينههاي موجود در برنامه براي انواع تحليلهاي استاتيكي و ديناميكي و ساير قابليت هاي اين نرم افزار در تحليل هاي غيرخطي سازههاي بتن آرمه پرداخته شده است.
فصل چهارم اين پاياننامه با عنوان “مروري بر شاخص هاي خسارت در ارزيابي آسيب پذيري سازه ها” به معرفي انواع شاخص هاي خسارت رايج در برآورد آسيب پذيري سازه ها اختصاص يافته است. جزئيات محاسبه شاخص خسارت به كار رفته در اين پايان نامه (شاخص خسارت اصلاح شده Park-Ang-Wen) در اين فصل ارائه مي گردد.
در فصل پنجم نتايج به دست آمده از آناليزها و تحليلهاي انجام شده بر روي سازه هاي تيپ بندي شده و تيپ بندي نشده مورد بررسي قرار گرفته است. پاسخ هاي حداكثر، شاخص هاي خسارت، تاريخچه شاخص هاي خسارت و زمان تناوب اصلي سازه و نتايج بدست آمده از نمودارهاي ارائه شده، از مطالب ارائه شده در اين فصل مي باشد.
فصل ششم با عنوان ” تشكيل طبقات نرم در سازه هاي تيپ بندي شده” به دلايل ايجاد و نحوه تشكيل طبقات نرم در سازه هاي تيپ بندي شده مي پردازد. همچنين در اين فصل رفتار خاص و متضاد سازه هاي تيپ بندي شده با يك ستون مورد بررسي قرار گرفته و دلايل اين رفتار ارائه خواهد شد.
در فصل هفتم با توجه به نمودارها، آناليزهاي كامپيوتري و مطالعات تئوري، به ارائه نتايج، توصيه ها و پيشنهاداتي پرداخته شده است.

معرفي و مروري بر ويژگيهاي برنامه  IDARC در تحليل غيرخطي سازه هاي  بتن مسلح و مروري بر شاخص هاي خسارت در ارزيابي آسيب پذيري سازه ها

معرفي و مروري بر ويژگيهاي برنامه IDARC در تحليل غيرخطي سازه هاي
بتن مسلح و مروري بر شاخص هاي خسارت در ارزيابي آسيب پذيري سازه ها

فصل دوم – تعريف مسئله و روش تحقيق

2-1- مقدمه
در اين بخش به تعريف مسئله و محتوا و روش تحقيق پرداخته شده است.
براي سهولت در ارائه نمودارها و گرافها، سازه هاي طراحي شده به نحو مناسبي كدبندي گرديده، و در نمودارهاي ارائه شده در اين پايان نامه از اين كدبندي استفاده خواهد شد.

2-2- معرفي و بررسي ساختمان هاي انتخاب شده براي مطالعه
پلان سازه هاي بتن مسلح مورد مطالعه به صورت يكسان (شكل 2 -1) فرض گرديده تا مقايسه نتايج بين حالات تيپ بندي شده و تيپ بندي نشده منطقي و صحيح باشد. اين سازه ها از لحاظ ارتفاع شامل ساختمان هاي با ارتفاع كوتاه (4 طبقه)، ارتفاع متوسط (8 طبقه) و ارتفاع نسبتاً بلند (12 طبقه) مي گردد. هر يك از سازه هاي ياد شده يك بار بدون تيپ بندي و بر حسب مورد چند بار با در نظر گرفتن تيپ بندي طراحي شده اند.
2-2-1- سيستم باربر جانبي
سيستم باربر جانبي (سيستم لرزه بر) كليه سازه ها بر طبق آئين نامه 2800 (ويرايش دوم) از لحاظ شكل پذيري از نوع قاب خمشي بتني متوسط (ضريب رفتار برابر 8) انتخاب شده است.

2-2-2- بارگذاري به كار رفته در تحليل خطي و طراحي سازه ها
كليه بارهاي وارد بر سازه بر اساس آئين نامه 519 ايران [13] و بارگذاري لرزه اي سازه نيز بر طبق آئيننامه استاندارد 2800 [14] انجام شده است.
محل احداث ساختمان ها در شهر تهران و كاربري آنها مسكوني فرض گرديده است.
جزئيات بارگذاري به كار رفته در طراحي سازه ها به شرح ذيل مي باشد:
الف – بارگذاري ثقلي
2300 Kg/m = بار مرده + بار گسترده تيغه بندي
(بدون احتساب تيرچه و دال)

نوع سقف تيرچه و بلوك، ضخامت دال بتني روي بلوكها 5 cm، فاصله تيرچهها
50 cm و ارتفاع بلوك ها برابر 25 cm در نظر گرفته شده است.
2200 Kg/m = بار زنده طبقات
2175 Kg/m = بار زنده بام

ب‌- بارگذاري لرزه اي
ساختمان در پلان و ارتفاع منظم محسوب گرديده و بار گذاري لرزه اي از روش استاتيكي معادل انجام شده است. محل احداث ساختمان ها در تهران (خطر نسبي خيلي زياد؛ A=0.35) و سيستم باربر جانبي نيز در هر دو جهت قاب خمشي متوسط (Rx=Ry=8) در نظر گرفته شده است. همچنين گروه بندي ساختمان ها از نظر اهميت، مسكوني (I=1) و نوع زمين بر مبناي آئين نامه 2800 تيپ II فرض شده است.
ضريب زلزله براي ساختمان هاي 4 ، 8 و 12 طبقه به شرح زير محاسبه و به كار رفته است:
2-3- نحوه تيپ بندي و تعريف مسئله
ساختمان هاي بررسي شده براي مطالعه اثر تيپ بندي در رفتار لرزه اي سازه هاي بتن آرمه شامل سازه هاي 4 طبقه، 8 طبقه و 12 طبقه ميگردد. هر يك از سازه هاي ذكر شده يك بار بدون در نظر گرفتن تيپبندي و چند بار با در نظر گرفتن تيپ بندي هاي متفاوت طراحي شده اند. طراحي هاي صورت گرفته براي سازه 4 طبقه به صورت يكبار بدون تيپبندي و سه بار با در نظر گرفتن تيپبندي و براي سازههاي 8 طبقه و 12 طبقه يك بار بدون تيپبندي و چهار بار با در نظر گرفتن تيپ بندي انجام شده است.
در طراحي هاي هر دسته از سازه ها (4 طبقه ها، 8 طبقهها و 12 طبقه ها) تيرها بصورت مشابه طراحي شده و تنها تيپبندي ستون ها مد نظر بوده است.
جزئيا ت تيپ بنديهاي انجام شده براي حالات ذكر شده به شرح زير ميباشد:
الف- سازه هاي 4 طبقه:
1 – سازه با طراحي بدون تيپ بندي
2 – تيپ بندي هر يك طبقه (4 طبقه)
3 – تيپ بندي هر دو طبقه (2 تيپ ستون)
4 – تيپ بندي تنها با يك تيپ ستون ب- سازه هاي 8 طبقه:
1 – طراحي بدون تيپ بندي
2 – تيپ بندي هر دو طبقه (12 تيپ ستون)
3 – تيپ بندي هر دو طبقه (4 تيپ ستون)
4 – تيپ بندي هر چهار طبقه (2 تيپ ستون)
5 – تيپ بندي تنها با يك تيپ ستون ج- سازه هاي 12 طبقه:
1 – طراحي بدون تيپ بندي
2 – تيپ بندي هر دو طبقه (6 تيپ ستون)
3 – تيپ بندي هر چهار طبقه (3 تيپ ستون)
4 – تيپ بندي هر شش طبقه (2 تيپ ستون)
5 – تيپ بندي تنها با يك تيپ ستون
براي ارائه نتايج تحليل هاي انجام شده و واضح بودن نمودارها و گرافهاي ارائه شده، به هر يك از سازه هاي طراحي شده مذكور، كدهايي اختصاص داده شده است. كدهاي اختصاص يافته به هر سازه از دو عدد تشكيل شده؛ كه عدد اول نشان دهنده تعداد طبقه سازه و عدد دوم شماره رديف درج شده در كنار هر يك از سازههاي مزبور مي باشد.
بعنوان مثال كد 5-s 12 مربوط به سازه 12 طبقه در رديف پنجم ( سازه تيپ بندي شده تنها با يك تيپ ستون) ميگردد. كدبندي به كار رفته فوق در جدول 2 -1 ارائه شده است.


مقطع : کارشناسی ارشد

فایل Word
35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید