فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: مقدمه

1 -1- کلیات…………………………………………………………………………………………………………..3
1 -2- هدف کلی پایان نامه………………………………………………………………………………………..4
1 -3- ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………4

فصل دوم: تعریف مسئله و روش تحقیق

2 -1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..8
2 -2- معرفی و بررسی ساختمان های انتخاب شده برای مطالعه………………………………………….8
2 -2-1- سیستم باربر جانبی…………………………………………………………………………………….9
2 -2-2- بارگذاری به کار رفته در تحلیل خطی و طراحی سازه ها…………………………………………..9
2 -3- نحوه تیپ بندی و تعریف مسئله………………………………………………………………………..12
2 -4- فرضیات تحلیل و طراحی سازه ها………………………………………………………………………15
2 -4-1- تحلیل خطی و طراحی سازه ها…………………………………………………………………….15
2 -4-2- تحلیل غیر خطی (استاتیکی و دینامیکی)…………………………………………………………15
2 -5- حجم تحلیل های غیرخطی انجام شده………………………………………………………………..16
2-6- راستای انتخابی برای تحلیل غیرخطی سازهها………………………………………………………17
2-7- مطالعات ویژه بر روی سازه های 8 طبقه……………………………………………………………….18

فصل سوم: معرفی و مروری بر ویژگی های برنامه IDARC در تحلیل غیرخطی سازههای بتن مسلح

3 -1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….20
3 -2- خصوصیات و ویژگی های کلی برنامه………………………………………………………………..22
3 -3- روند تحلیل و خروجی های به دست آمده از آنالیز…………………………………………………..23
3 -4- مدل های المان های سازه ای موجود در برنامه…………………………………………………….24

3 -5- مدل های هیسترتیک غیرخطی در برنامه IDARC.ا………………………………………………..31
3 -5-1- خصوصیات غیرخطی بتن و فولاد………………………………………………………………….31
3 -5-2- مدل های هیسترتیک موجود در برنامه IDARC…..ا……………………………………………..38
3 -6- گزینه های موجود در برنامه برای انواع تحلیل های استاتیکی و دینامیکی……………………..43
3 -7- محاسبات شاخص خسارت…………………………………………………………………………..52

فصل چهارم: مروری بر شاخص های خسارت در ارزیابی آسیب پذیری سازه ها

4 -1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………..54
4 -2- تابع خسارت بر مبنای برش پایه…………………………………………………………………….56
4 -3- شاخص خسارت دوگانه (Dual-Phase) برای بتن و فولاد…………………………………………57
4 -4- شاخص خسارت بر مبنای تغییرشکل و شکل پذیری……………………………………………..58
4 -5- مدل خسارت Chung و همکاران بر مبنای خستگی کم سیکل…………………………………59
4 -6- تابع خسارت Reinhorn & Valles بر مبنای خستگی کم سیکل……………………………….63
4 -7- یک مدل خسارت سراسری بر مبنای پارامترهای ارتعاشی سازه………………………………64
4 -8- شاخص خسارت ترکیبی ارائه شده توسط Bracci و همکاران…………………………………65
4 -9- شاخص خسارت اصلاح شده Park-Ang…ا……………………………………………………….68
4 -9-1- محاسبه δu و δy..ا…………………………………………………………………………………72
4 -9-2- محاسبه β……..ا…………………………………………………………………………………….74

فصل پنجم: نتایج به دست آمده از آنالیزها و تحلیل های انجام شده

5 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………78
5 -2- تحلیل دینامیکی غیرخطی (تاریخچه زمانی غیرخطی)…………………………………………….79
5 -2-1- بررسی تغییرمکان های نسبی طبقات……………………………………………………………81
5 -2-2- پاسخ حداکثر تغییرمکان بام در سازه های تیپ بندی شده و تیپ بندی نشده……………..87
5 -2-3- مطالعه و مقایسه شاخص های خسارت………………………………………………………..90
5 -2-4- مطالعه تاریخچه شاخص های کلی خسارت…………………………………………………..93
5 -2-5- مقایسه تاریخچه زمان تناوب اصلی سازه ها………………………………………………….101

5 -3- تحلیل استاتیکی غیرخطی (تحلیل بار افزون)…………………………………………………….107
5 -3-1- روش کنترل نیرو……………………………………………………………………………………108
5 -3-2- روش کنترل تغییرمکان……………………………………………………………………………110
5 -4- تحلیل نتایج حاصل از نمودارها……………………………………………………………………..113

فصل ششم: تشکیل طبقات نرم در سازه های تیپبندی شده

6 -1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………118
6 -2- تشکیل طبقات نرم………………………………………………………………………………….118

فصل هفتم: نتیجه گیری

نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………127

توصیه و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………128

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………….130

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………..131

فهرست جدول ها
دول 2-1: کدهای اختصاص یافته به هر سازه برای ارائه در نمودارها و گرافها………………………….14
جدول 3-1: طیف مقادیر متداول برای پارامترهای موثر در مدل های هیسترزیس………………………42
جدول 4-1 : رابطه بین شاخص خسارت، میزان خرابی و تعمیرپذیری سازه……………………………..58

جدول 4-2 : رابطه بین شاخص خسارت و تعمیرپذیری سازه……………………………………………..68

جدول 4-3 : رابطه بین شاخص خسارت و حالت خرابی در سازه………………………………………..71
جدول 5-1: کدهای اختصاص یافته به هر سازه برای ارائه در نمودارها و گرافها……………………….79

فهرست شکل ها

شکل 2 -1: پلان سازه های بتن مسلح مورد مطالعه……………………………………………………..9

شکل 2 -1: جهت تیرریزی تیرهای فرعی و راستای انتخابی برای تحلیل غیرخطی در برنامه IDARC.ا…18
شکل 3 -1: نمایی شماتیک از استفاده برخی المان های موجود در برنامه IDARC…ا……………………25

شکل 3 -2: نمایش مدل المان ستون با درجات آزادی آن…………………………………………………….26

شکل 3 -3: نمایش مدل المان تیر با درجات آزادی آن…………………………………………………………26

شکل 3 -4: نمایش مدل المان دیوار برشی با درجات آزادی آن………………………………………………..27

شکل 3 -5: استفاده از روش مدل رشته ای در محاسبه منحنی لنگر – انحناء
الف : استفاده از مدل رشته ای در المان تیر ستون……………………………………………………………….28

ب : استفاده از مدل رشته ای در المان دیوار برشی……………………………………………………………….29

شکل 3 -6: منحنی تنش- کرنش بتن و فولاد به کار رفته در برنامه IDARC …ا……………………………….30

شکل 3- 7: منحنی تنش- کرنش بتن تحت بار فشاری؛ الف) رابطه حقیقی، ب)رابطه ایده آل……و……….33

شکل 3 -8: منحنی تنش- کرنش بتن تحت اثر بار تک محوری تناوبی فشاری………………………………….35

شکل 3 -9: منحنی تنش- کرنش بتن تحت شرایط مختلف محصور شدگی…………………………………….36

شکل 3 -10: اثر نرخ کرنش بر روی رابطه تنش – کرنش بتن……………………………………………………….36

شکل 3 -11: رابطه تنش- کرنش فولاد؛ الف) رابطه ایده ال، ب) رابطه حقیقی………………………………….37

شکل 3 -12: منحنی هیسترزیس آرماتور فولادی و تفاوت بین رفتار حقیقی و ایده آل…………………………..38

شکل3-13: نمایش کیفی مدل های هیسترتیک موجود در برنامه IDARC (مدل های چندخطی)
و اثر پارامترهای کاهنده بر روی رفتار آنها………………………………………………………………………………39

شکل3-14: نمایش کیفی مدل های هیسترتیک موجود در برنامه IDARC (مدل های هموار) و
اثر پارامترهای کاهنده بر روی رفتار آنها………………………………………………………………………………..40

شکل 3 -15: مدل کلوین برای بادبندهای با میراگر ویسکو- الاستیک………………………………………………41

شکل 3 -16: مدل ماکسول برای بادبندهای با میراگر ویسکو- الاستیک ………………………………………….42

شکل 3- 17: اصلاح نیروهای بالانس نشده به علت تغییر سختی سازه در گام بعدی محاسبه………………49
شکل 4 -1: تغییرات تغییرمکان های پلاستیک (Stephens و Yao ،1987)…..ا……………………………………59

شکل 4 -2: گسیختگی تحت الف) بارگذاری یکنوا، ب) بارگذاری تناوبی…………………………………………..60

شکل 4 -3 : مشخصات منحنی لنگر – انحناء برای شاخص خسارت ارائه شده توسط1989 Bracci et al…ا….66
شکل 5 -1: رکورد زلزله طبس (1357) مورد استفاده در تحلیل های دینامیکی غیرخطی………………………80

شکل 5 -2: توزیع حداکثر تغییر مکان های نسبی طبقات سازه های 4 طبقه ………………………..82

شکل 5 -3: توزیع حداکثر تغییر مکان های نسبی طبقات سازه های 8 طبقه…………………………84

شکل 5 -4: توزیع حداکثر تغییر مکان های نسبی طبقات سازه های 12 طبقه……………………….85

شکل 5 -5: پاسخ حداکثر تغییر مکان بام سازههای 4 طبقه………………………………………………87

شکل 5 -6: پاسخ حداکثر تغییر مکان بام سازه های 8 طبقه………………………………………………88

شکل 5 -7: پاسخ حداکثر تغییر مکان بام سازههای 12 طبقه …………………………………………..88

شکل 5 -8: مقایسه شاخصهای کلی خسارت در سازههای 4 طبقه ……………………………….91

شکل 5 -9: مقایسه شاخصهای کلی خسارت در سازههای 8 طبقه ……………………………….91

شکل 5 -10: مقایسه شاخصهای کلی خسارت در سازه های 12 طبقه …………………………..92

شکل 5 -11: تاریخچه شاخص کلی خسارت درسازههای 4 طبقه (PGA=0.35g)..ا…………..93

شکل 5 -12: تاریخچه شاخص کلی خسارت درسازههای 4 طبقه (PGA=0.5g)..ا…………….94

شکل 5 -13: تاریخچه شاخص کلی خسارت درسازههای 4 طبقه (PGA=0.75g)..ا…………..94

شکل 5 -14: تاریخچه شاخص کلی خسارت در سازه های 4 طبقه (PGA=0.9g)..ا……………95

شکل 5 -15: تاریخچه شاخص کلی خسارت در سازههای 8 طبقه (PGA=0.35g).ا…………….96

شکل 5 -16: تاریخچه شاخص کلی خسارت در سازه های 8 طبقه (PGA=0.5g)…ا…………..97

شکل 5 -17: تاریخچه شاخص کلی خسارت در سازههای 8 طبقه (PGA=0.75g)..ا……………97

شکل 5 -18: تاریخچه شاخص کلی خسارت در سازه های 8 طبقه (PGA=0.9g).ا…………….98

شکل5 -19: تاریخچه شاخص کلی خسارت در سازه های 12 طبقه (PGA=0.35g)…ا………….98

شکل 5 -20: تاریخچه شاخص کلی خسارت در سازههای 12 طبقه (PGA=0.5g)…ا…………..99

شکل5 -21: تاریخچه شاخص کلی خسارت در سازه های 12 طبقه (PGA=0.75g)..ا…………..99

شکل 5 -22: تاریخچه شاخص کلی خسارت در سازههای 12 طبقه (PGA=0.9g)…ا…………100

شکل 5 -23: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 4 طبقه (PGA=0.35g).ا….101

شکل 5 -24: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 4 طبقه (PGA=0.5g)…ا….102

شکل 5 -25: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 4 طبقه (PGA=0.75g)..ا…102

شکل 5 -26: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 4 طبقه (PGA=0.9g)..ا…..103

شکل 5 -27: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 8 طبقه (PGA=0.35g).ا….103

شکل 5 -28: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 8 طبقه (PGA=0.5g).ا……104

شکل 5 -29: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 8 طبقه (PGA=0.75g)…ا..104

شکل 5 -30: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 8 طبقه (PGA=0.9g)..ا…..105

شکل 5 -31: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 12 طبقه (PGA=0.35g).ا.105

شکل 5 -32: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 12 طبقه (PGA=0.5g)….ا.106

شکل 5 -33: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 12 طبقه (PGA=0.75g)………ا106

شکل 5 -34: تاریخچه تغییرات زمان تناوب اصلی در سازه های 12 طبقه (PGA=0.9g).ا………..107

شکل 5 – 35: منحنی شکست سازه در تحلیل بار افزون سازههای 4 طبقه (روش کنترل نیرو)…………108

شکل 5 -36: منحنی شکست سازه در تحلیل بار افزون سازههای 8 طبقه (روش کنترل نیرو)………..109

شکل 5 -37: منحنی شکست سازه در تحلیل بار افزون سازههای 12 طبقه (روش کنترل نیرو)……..109

شکل 5 -38: منحنی شکست سازه در تحلیل بار افزون سازههای 4 طبقه (روش کنترل تغییرمکان)……..111

شکل 5 -39: منحنی شکست سازه در تحلیل بار افزون سازههای 8 طبقه (روش کنترل تغییرمکان)……….111

شکل 5 -40: منحنی شکست سازه در تحلیل بار افزون سازههای 12 طبقه (روش کنترل تغییرمکان)…….112

شکل 6 -1: حالت شماتیک سازه های تیپ بندی شده و تیپ بندینشده…………………………………….120

شکل 6 -2: مقایسه کلی سازه های تیپ بندی شده و تیپبندی نشده در سازه 8 طبقه………………..122

شکل 6 -3: مقایسه میزان انرژی هیسترتیک جذب شده در طبقات هاشور خورده شکل6 -2…………….123

 

فصل اول
مقــدمـــه

فصل اول – مقدمه 1-1- کلیات
به طور کلی مقصود از طراحی یک سازه بر مبنای اصول مهندسی برآورده شدن اهدافی چون تامین ایمنی سازه، اقتصادی بودن طرح و همچنین متناسب بودن با کاربری سازه میباشد. هنگام طراحی یک سازه واقعی لازم است طراح علاوه بر موارد ذکر شده به قابلیت اجرا، سهولت و سرعت اجرا و به طور کلی بهینه بودن طرح از هر جهت توجه داشته باشد.
تیپ بندی و یکسان سازی المان های سازه ای از مواردی است که به هنگام اجرای سازه موجب سهولت و سرعت اجرا شده و باعث افزایش کیفیت ساخت میگردد. این نوع تیپ بندی هماکنون در طراحی و اجرای سازهها کاملاً مرسوم می باشد. تیپ بندی المان های سازه ای، گرچه باعث سهولت اجرا شده، خطای حین ساخت را کاهش داده و مزایای دیگری را نیز دارد اما از سویی دیگر رفتار سازه را به هنگام زلزله تحت تأثیر قرار داده و تیپ بندی نامناسب المان ها ممکن است هدف اصلی طرح، یعنی ایمنی سازه را تحت الشعاع قرار دهد.

1-2- هدف کلی پایان نامه
تیپ کردن المان های سازه ای رفتار خطی و غیرخطی سازه را به هنگام وقوع زلزله تغییر داده و رفتار لرزه ای سازه را تحت تأثیر قرار میدهد. تیپ بندی نامناسب المان ها می تواند باعث بروز رفتاری نامطلوب و افزایش خرابی در سازه گردد.
توجه به این موضوع انگیزه تحقیق و تحریر این پایان نامه بوده و تأثیر این نوع تیپ بندی در طراحی سازه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. مقایسه پاسخ های حداکثر سازه نظیر تغییرمکانهای نسبی طبقات، حداکثر تغییر مکان بام، شاخص های کلی خسارت و … در سازه های تیپ بندی شده و تیپ بندی نشده از اهداف این پایان نامه می باشد.

1-3- ساختار پایان نامه
در این پایاننامه، بعد از ارائه مقدمه و بررسی هدف کلی آن در فصل اول، سایر مطالب به شرح زیر در فصل های بعدی ارائه می گردد.
فصل دوم با عنوان “تعریف مسئله و روش تحقیق” به معرفی و بررسی ساختمان های انتخاب شده برای مطالعه، همچنین سیستم باربر جانبی و بارگذاری به کار رفته در تحلیل خطی و طراحی سازه ها و نیز فرضیات تحلیل خطی و غیرخطی سازهها می پردازد. نحوه تیپ بندی، حجم تحلیل های غیرخطی انجام شده، راستای انتخابی تحلیل غیرخطی سازه ها از دیگر مباحث ارائه شده در این فصل می باشد.
در فصل سوم با عنوان ” معرفی و مروری بر ویژگی های برنامه IDARC در تحلیل غیرخطی سازههای بتن مسلح” به معرفی المان های سازه ای موجود در برنامه، مدل های هیسترتیک، گزینههای موجود در برنامه برای انواع تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی و سایر قابلیت های این نرم افزار در تحلیل های غیرخطی سازههای بتن آرمه پرداخته شده است.
فصل چهارم این پایاننامه با عنوان “مروری بر شاخص های خسارت در ارزیابی آسیب پذیری سازه ها” به معرفی انواع شاخص های خسارت رایج در برآورد آسیب پذیری سازه ها اختصاص یافته است. جزئیات محاسبه شاخص خسارت به کار رفته در این پایان نامه (شاخص خسارت اصلاح شده Park-Ang-Wen) در این فصل ارائه می گردد.
در فصل پنجم نتایج به دست آمده از آنالیزها و تحلیلهای انجام شده بر روی سازه های تیپ بندی شده و تیپ بندی نشده مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ های حداکثر، شاخص های خسارت، تاریخچه شاخص های خسارت و زمان تناوب اصلی سازه و نتایج بدست آمده از نمودارهای ارائه شده، از مطالب ارائه شده در این فصل می باشد.
فصل ششم با عنوان ” تشکیل طبقات نرم در سازه های تیپ بندی شده” به دلایل ایجاد و نحوه تشکیل طبقات نرم در سازه های تیپ بندی شده می پردازد. همچنین در این فصل رفتار خاص و متضاد سازه های تیپ بندی شده با یک ستون مورد بررسی قرار گرفته و دلایل این رفتار ارائه خواهد شد.
در فصل هفتم با توجه به نمودارها، آنالیزهای کامپیوتری و مطالعات تئوری، به ارائه نتایج، توصیه ها و پیشنهاداتی پرداخته شده است.

معرفی و مروری بر ویژگیهای برنامه  IDARC در تحلیل غیرخطی سازه های  بتن مسلح و مروری بر شاخص های خسارت در ارزیابی آسیب پذیری سازه ها

معرفی و مروری بر ویژگیهای برنامه IDARC در تحلیل غیرخطی سازه های
بتن مسلح و مروری بر شاخص های خسارت در ارزیابی آسیب پذیری سازه ها

فصل دوم – تعریف مسئله و روش تحقیق

2-1- مقدمه
در این بخش به تعریف مسئله و محتوا و روش تحقیق پرداخته شده است.
برای سهولت در ارائه نمودارها و گرافها، سازه های طراحی شده به نحو مناسبی کدبندی گردیده، و در نمودارهای ارائه شده در این پایان نامه از این کدبندی استفاده خواهد شد.

2-2- معرفی و بررسی ساختمان های انتخاب شده برای مطالعه
پلان سازه های بتن مسلح مورد مطالعه به صورت یکسان (شکل 2 -1) فرض گردیده تا مقایسه نتایج بین حالات تیپ بندی شده و تیپ بندی نشده منطقی و صحیح باشد. این سازه ها از لحاظ ارتفاع شامل ساختمان های با ارتفاع کوتاه (4 طبقه)، ارتفاع متوسط (8 طبقه) و ارتفاع نسبتاً بلند (12 طبقه) می گردد. هر یک از سازه های یاد شده یک بار بدون تیپ بندی و بر حسب مورد چند بار با در نظر گرفتن تیپ بندی طراحی شده اند.
2-2-1- سیستم باربر جانبی
سیستم باربر جانبی (سیستم لرزه بر) کلیه سازه ها بر طبق آئین نامه 2800 (ویرایش دوم) از لحاظ شکل پذیری از نوع قاب خمشی بتنی متوسط (ضریب رفتار برابر 8) انتخاب شده است.

2-2-2- بارگذاری به کار رفته در تحلیل خطی و طراحی سازه ها
کلیه بارهای وارد بر سازه بر اساس آئین نامه 519 ایران [13] و بارگذاری لرزه ای سازه نیز بر طبق آئیننامه استاندارد 2800 [14] انجام شده است.
محل احداث ساختمان ها در شهر تهران و کاربری آنها مسکونی فرض گردیده است.
جزئیات بارگذاری به کار رفته در طراحی سازه ها به شرح ذیل می باشد:
الف – بارگذاری ثقلی
2300 Kg/m = بار مرده + بار گسترده تیغه بندی
(بدون احتساب تیرچه و دال)

نوع سقف تیرچه و بلوک، ضخامت دال بتنی روی بلوکها 5 cm، فاصله تیرچهها
50 cm و ارتفاع بلوک ها برابر 25 cm در نظر گرفته شده است.
2200 Kg/m = بار زنده طبقات
2175 Kg/m = بار زنده بام

ب‌- بارگذاری لرزه ای
ساختمان در پلان و ارتفاع منظم محسوب گردیده و بار گذاری لرزه ای از روش استاتیکی معادل انجام شده است. محل احداث ساختمان ها در تهران (خطر نسبی خیلی زیاد؛ A=0.35) و سیستم باربر جانبی نیز در هر دو جهت قاب خمشی متوسط (Rx=Ry=8) در نظر گرفته شده است. همچنین گروه بندی ساختمان ها از نظر اهمیت، مسکونی (I=1) و نوع زمین بر مبنای آئین نامه 2800 تیپ II فرض شده است.
ضریب زلزله برای ساختمان های 4 ، 8 و 12 طبقه به شرح زیر محاسبه و به کار رفته است:
2-3- نحوه تیپ بندی و تعریف مسئله
ساختمان های بررسی شده برای مطالعه اثر تیپ بندی در رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه شامل سازه های 4 طبقه، 8 طبقه و 12 طبقه میگردد. هر یک از سازه های ذکر شده یک بار بدون در نظر گرفتن تیپبندی و چند بار با در نظر گرفتن تیپ بندی های متفاوت طراحی شده اند. طراحی های صورت گرفته برای سازه 4 طبقه به صورت یکبار بدون تیپبندی و سه بار با در نظر گرفتن تیپبندی و برای سازههای 8 طبقه و 12 طبقه یک بار بدون تیپبندی و چهار بار با در نظر گرفتن تیپ بندی انجام شده است.
در طراحی های هر دسته از سازه ها (4 طبقه ها، 8 طبقهها و 12 طبقه ها) تیرها بصورت مشابه طراحی شده و تنها تیپبندی ستون ها مد نظر بوده است.
جزئیا ت تیپ بندیهای انجام شده برای حالات ذکر شده به شرح زیر میباشد:
الف- سازه های 4 طبقه:
1 – سازه با طراحی بدون تیپ بندی
2 – تیپ بندی هر یک طبقه (4 طبقه)
3 – تیپ بندی هر دو طبقه (2 تیپ ستون)
4 – تیپ بندی تنها با یک تیپ ستون ب- سازه های 8 طبقه:
1 – طراحی بدون تیپ بندی
2 – تیپ بندی هر دو طبقه (12 تیپ ستون)
3 – تیپ بندی هر دو طبقه (4 تیپ ستون)
4 – تیپ بندی هر چهار طبقه (2 تیپ ستون)
5 – تیپ بندی تنها با یک تیپ ستون ج- سازه های 12 طبقه:
1 – طراحی بدون تیپ بندی
2 – تیپ بندی هر دو طبقه (6 تیپ ستون)
3 – تیپ بندی هر چهار طبقه (3 تیپ ستون)
4 – تیپ بندی هر شش طبقه (2 تیپ ستون)
5 – تیپ بندی تنها با یک تیپ ستون
برای ارائه نتایج تحلیل های انجام شده و واضح بودن نمودارها و گرافهای ارائه شده، به هر یک از سازه های طراحی شده مذکور، کدهایی اختصاص داده شده است. کدهای اختصاص یافته به هر سازه از دو عدد تشکیل شده؛ که عدد اول نشان دهنده تعداد طبقه سازه و عدد دوم شماره ردیف درج شده در کنار هر یک از سازههای مزبور می باشد.
بعنوان مثال کد 5-s 12 مربوط به سازه 12 طبقه در ردیف پنجم ( سازه تیپ بندی شده تنها با یک تیپ ستون) میگردد. کدبندی به کار رفته فوق در جدول 2 -1 ارائه شده است.


مقطع : کارشناسی ارشد

فایل Word
35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید