انتخاب صفحه

عنوان:

تعیین روایی معادله آلومتریک برای اندازه گیری  دانش آموزان دختر 12-16 ساله

استاد راهنما: دکتر عباسعلی گائینی

استاد مشاور: دکتر مجید کاشف

نگارش: زهرا صابری نوغابی

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف تعیین روایی معادله آلومتریک در اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی دانش آموزان 12 تا 16 ساله دختر مشهدی انجام شد. از این رو تعداد 144 نفر از دانش آموزان دختر ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر مشهد با میانگین سنی 14±2 سال و میانگین وزن 50.64 ± 9.71 کیلوگرم و میانگین قد 156.1 ± 7.11 سانتی متر، انتخاب و حداکثر اکسیژن مصرفی آن ها با استفاده از آزمون بروس و نیز از طریق معادله آلومتریک محاسبه شد، معادله آلومتریک مورد نظر در این پژوهش عبارت است از:  . سپس برای تعیین روایی، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد معادله آلومتریک پیشنهادی برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی دانش آموزان دختر 12 تا 16 ساله ایرانی هنگامی که حداکثر اکسیژن مصرفی صورت مطلق یعنی به صورت لیتر در دقیقه بیان شود، روایی دارد (p = 0.01) r= 0.72. میزان روایی در رده های سنی مختلف به این قرار است: در گروه سنی اول، دانش آموزان دختر 12 ساله: (p = 0.01) r= 0.803. در گروه سنی دوم، دانش آموزان دختر 13 ساله: (p = 0.01) r= 0.698. در گروه سنی سوم، دانش آموزان دختر 14 ساله: (p = 0.01) r= 0.775. در گروه سنی چهارم، دانش آموزان دختر 15 ساله: (p = 0.01) r= 0.591. در گروه سنی پنجم، دانش آموزان دختر 16 ساله: (p = 0.01) r= 0.673. اما هنگامی که حداکثر اکسیژن مصرفی به صورت نسبی یعنی به صورت میلی متر بر گیلوگرم در دقیقه بیان شود، همبستگی بین حداکثر اکسیژن مصرفی بدست آمده از معادله آلومتریک و آزمون بروس منفی می باشد (p = 0.01) r= -0.362. بنابراین، با توجه به نتیجه حاصله می توان گفت در شرایط عدم دسترسی به آزمایشگاه و انجام آزمون های ویژه، می توان از معادله آلومتریک برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی مطلق دانش آموزان دختر استفاده کرد.

واژگان کلیدی: حداکثر اکسیژن مصرفی، آمادگی ققلبی تنفسی، روایی، روایی همزمان، معادله آلومتریک، آزمون بروس.

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

چکیده ث

فهرست مطالب  ج

فهرست جدول ها  ذ

فهرست شکل ها  ر

فصل اول: طرح تحقیق

1-1-مقدمه  2

1-2-بیان مساله پژوهش  4

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش  6

1-4-اهداف پژوهش  8

1-4-1-هدف کلی  8

1-4-2-هدف های ویژه  8

1-5-فرضیه های پژوهش  9

1-6-محدودیت های پژوهش 10

1-6-1-محدودیت های قابل کنترل  10

1-6-2-محدودیت های خارج از کنترل  10

1-7-تعریف واژه ها  11

فصل دوم: مبانی نظری و بیشینه پژوهش

2-1-مقدمه 13

2-2-بررسی نظریه هایی پیرامون پژوهش  13

2-2-1-آمادگی هوازی  13

2-2-2-عوامل مرتبط با   14

عنوان صفحه

2-2-2-1-سن  14

2-2-2-2-جنس  15

2-2-2-3-وزن  15

2-2-2-4-بلوغ  15

2-2-2-5-وراثت و   15

2-2-2-6-سیستم گردش خون و   16

2-2-2-7-فعالیت بدنی و   17

2-2-2-8-عوامل محیطی و   17

2-2-3-ارزیابی توان هوازی  18

2-2-3-1-اندازه گیری مستقیم  18

2-2-3-2-آزمون بروس  19

2-2-4-معادلات آلومتریک  20

2-2-4-1-مفهوم آلومتری  20

2-2-4-2-استانداردهای نسبی  22

2-3-بیشینه پژوهش  23

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-مقدمه  34

3-2-جامعه آماری پژوهش  34

3-3-نمونه آماری پژوهش  34

3-4-متغییر های پژوهش  35

3-4-1-متغییر پیش بین  35

3-4-2-متغییر ملاک  35

3-4-3-متغییر کنترل  35

3-5-ابزار ها و روش های گردآوری اطلاعات  35

3-5-1-ابزارهای جمع آوری اطلاعات  35

3-5-1-1-دستگاه تردمیل  35

3-5-1-2-ترازو  35

3-6-گردآوری داده ها  35

3-6-1-اطلاعات فردی   35

3-6-2-وزن  35

3-6-3-حداکثر اکسیژن مصرفی آزمون بروس  36

3-6-4-حداکثر اکسیژن مصرفی معادله آلومتریک  37

3-7-روش اجرای پژوهش  37

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1-مقدمه  39

4-2-تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها 39

4-2-1-توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن  39

4-2-2-شاخص آماری وزن آزمودنی ها 41

4-2-3-شاخص آماری قد آزمودنی ها  42

4-2-4-شاخص آماری  مطلق آزمودنی ها در آزمون بروس  43

4-2-5- شاخص آماری  نسبی آزمودنی ها در آزمون بروس  44

4-2-6- شاخص آماری  مطلق آزمودنی ها در معادله آلومتریک  45

4-2-7- شاخص آماری  نسبی آزمودنی ها در معادله آلومتریک  46

4-3-آزمون فرضیه های پژوهش  47

4-3-1-فرضیه اول  47

4-3-2-فرضیه دوم  49

4-3-3-فرضیه سوم  51

4-3-4-فرضیه چهارم  53

4-3-5-فرضیه پنجم  55

4-3-6-فرضیه ششم  57

4-3-7-فرضیه هفتم  59

4-3-8-اطلاعات تکمیلی  61

فصل پنجم: بحث و بررسی، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه 69

5-2-خلاصه پژوهش  69

5-3-بحث، بررسی و نتیجه گیری  71

5-4-پیشنهادات پژوهش  75

5-4-1-پیشنهادات برخاسته از پژوهش  75

5-4-2-پیشنهادات به سایر پژوهش گران  75

فصل ششم: پیوست ها

پیوست 1  77

پیوست 2  78

منابع و ماخذها

فهرست جدول ها

عنوان  صفحه

جدول 2-1-سازه های درجه بندی (b) در فرمول y=   22

جدول 3-1-شیب و سرعت در آزمون بیشینه بروس  36

جدول 4-1-توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن  40

جدول 4-2-شاخص آماری وزن آزمودنی ها  41

جدول 4-3-شاخص آماری قد آزمودنی ها  42

جدول 4-4-شاخص آماری  مطلق آزمون بروس  43

جدول 4-5-شاخص آماری  نسبی آزمون بروس  44

جدول 4-6-شاخص آماری  مطلق معادله آلومتریک  45

جدول 4-7-شاخص آماری  نسبی معادله آلومتریک  46

جدول 4-8-همبستگی بین  بروس و  فرمول در کل جمعیت نمونه  47

جدول 4-9-همبستگی بین  بروس و  فرمول در گروه سنی اول  49

جدول 4-10-همبستگی بین  بروس و  فرمول در گروه سنی دوم  51

جدول 4-11-همبستگی بین  بروس و  فرمول در گروه سنی سوم  53

جدول 4-12-همبستگی بین  بروس و  فرمول در گروه سنی چهارم  55

جدول 4-13-همبستگی بین  بروس و  فرمول در گروه سنی پنجم  57

جدول 4-14-همبستگی بین  بروس و وزن در کل جمعیت نمونه  59

جدول 4-15-ارزش آزمون T برای  بروس و فرمول در تمام گروه های سنی  61

جدول 4-16-ارزش آزمون F برای  بروس و فرمول در تمام گروه های سنی  62

جدول 4-17-حد بالا و پایین ضریب همبستگی در گروه های سنی مختلف 63

جدول 4-18-ضرایب همبستگی بین  بروس و وزن در گروه های سنی گوناگون 64

جدول 4-19-همبستگی بین  فرمول و بروس در گروه های سنی گوناگون  65

جدول 4-20-میانگین درصد چربی در گروه های سنی گوناگون  66

جدول 4-21-ضرایب همبستگی بین  معادله آلومتریک و وزن در همه گروه ها 66

جدول 4-21- ضرایب همبستگی بین  بروس و درصد چربی در همه گروه ها 66

فهرست شکل ها

عنوان  صفحه

شکل 4-1-میانگین وزن آزمودنی ها بر حسب کیلوگرم در گروه های سنی مختلف  41

شکل 4-2-میانگین قد آزمودنی ها بر حسب سانتی متر در گروه های سنی مختلف  42

شکل 4-3-میانگین  مطلق آزمون بروس  43

شکل 4-4-میانگین  نسبی آزمودنی ها در آزمون بروس  44

شکل 4-5-میانگین  مطلق معادله آلومتریک  45

شکل 4-6-میانگین  نسبی معادله آلومتریک  46

شکل 4-7-میزان ارتباط بین  معادله آلومتریک و آزمون بروس در کل جمعیت نمونه 48

شکل 4-8-میزان ارتباط بین  معادله آلومتریک و آزمون بروس در گروه سنی 12 ساله  50

شکل 4-9-میزان ارتباط بین  معادله آلومتریک و آزمون بروس در گروه سنی 13 ساله  52

شکل 4-10-میزان ارتباط بین  معادله آلومتریک و آزمون بروس در گروه سنی 14 ساله  54

شکل 4-11-میزان ارتباط بین  معادله آلومتریک و آزمون بروس در گروه سنی 15 ساله  56

شکل 4-12-میزان ارتباط بین  معادله آلومتریک و آزمون بروس در گروه سنی 16 ساله  58

شکل 4-13-میزان ارتباط بین  و وزن بدن در کل جمعیت نمونه  60

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید