چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی، هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی با رهبري تراز پنج در قالب یک مدل علّّی است. براي انجام این پژوهش کلیه کارشناسان گروه خودرو سازي سایپا که دوره هاي آموزش ضمن خدمت را در سال 89 در مر کز آموزش این شرکت گذرانده بودند به عنوان جامعه آماري انتخاب و به شیوه تصادفی خوشه اي از بین آن ها 315 نفربه عنوان نمونه آماري برگزیده شدند. براي گردآوري داده ها از چهار مقیاس سنجش فرهنگ سازمانی، پرسشنامه هوش فرهنگی سازمانی ،پرسشنامه رضایت شغلی درونی و پرسشنامه رهبري تراز پنج استفاده شد.  براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی روابط ساختاري استفاده شد. یافته ها بدست آمده از تحلیل مسیرو تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم در مدل تایید شده نشان داد که بین فرهنگ سازمانی ،هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی با رهبري تراز پنج  به صورت  مثبت و مستقیم رابطه معنادار وجود دارد. در مجموع نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی به طور  مستقیم و یا بطور غیر مستقیم از طریق میانجی گري متغییر هاي هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی با رهبري تراز پنج رابطه معنادار وجود دارد.

کلید واژه: فرهنگ سازمانی، هوش فرهنگی، رضایت شغلی درونی، رهبري تراز پنج، مدل یابی روابط ساختاري

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه       2

بیان مسئله            3

ضرورت و اهمیت تحقیق        7

اهداف تحقیق          9

-1 هدف کلی          9

-2 اهداف جزئی       9

قلمرو تحقیق          10

1-5 -1 قلمرو مکانی تحقیق                                                                                  10

-2 قلمرو زمانی تحقیق         10

سوالات تحقیق        10

تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها و مفاهیم          10

فصل دوم: ادبیات موضوع                                                                                        10

2-1 مقدمه                                                                                                       16

2-2- بررسی مبانی نظري                                                                                    16

2-2-1- مبانی نظري رهبري تراز پنج                                                                          16

2-2-1-1-مفهوم رهبري                                                                               16

2-2-1-2- سیر تحولات نظریه هاي رهبري                                                       18

2-2-1-2- رهبري تحولی و تبادلی                                                                  19

2-2-1-3- رهبري توزیعی                                                                            23

2-2-1-4- رهبري تراز پنج                                                                           27

2-2-1-4-1 سلسله مراتب رهبري تراز پنج                                                   30

2-2-1-4-2 ویژگیهاي شخصیتی رهبران تراز پنج :                                         32

2-2-1-4-3 ویژگی هاي حرفه اي رهبران تراز پنج :                                       33

2-2-2- مبانی نظري فرهنگ سازمانی                                                                  37

2-2-2-1 تعریف فرهنگ                                                                              37

2-2-2-2 تعریف سازمان                                                                              37

2-2-2-3 تاریخچه فرهنگ سازمانی                                                                39

2-2-2-4  تعاریف فرهنگ سازمانی                                                                40

2-2-2-5 منشاء و چگونگی شکل گیري فرهنگ سازمانی                                     41

2-2-2-6 سطوح ( لایه هاي ) فرهنگ سازمانی                                                  43

2-2-2-7 کارکردهاي فرهنگی سازمانی                                                           46

2-2-2-8 ویژگی هاي ابعاد و عناصرفرهنگ سازمانی                                          46

2-2-2-9 تقسیم بندي  انواع فرهنگ سازمانی                                                    49

2-2-2-10 فرهنگ و متغیر هاي سازمانی                                                         51

2-2-2-11 مطالعات  هافستد در زمینه فرهنگ سازمانی                                        54

2-2-2-12 مدیریت فرهنگ سازمانی                                                               56

2-2-2-13 فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی                                                       56

2-2-2-14 تغییر فرهنگ سازمانی و روش هاي آن                                              58

2-2-2-14-1 روشهاي تغییر فرهنگ سازمانی                                                 58

2-2-2-15 الگوهاي فرهنگ سازمانی :                                                            61

2-2-3- مبانی نظري رضایت شغلی                                                                      63

2-2-3-1 تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی                                            63

2-2-3-2 تعریف رضایت شغلی                                                                      63

2-2-3-2-1 روشهاي تعیین رضایت شغلی                                                          68

2-2-3-3عوامل تعیین کننده رضایت شغلی                                                        69

2-2-3-4  عوامل موثربررضایت شغلی                                                             70

2-2-3-5 پیامد هاي رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی                                      72

2-2-3-6 نظریه هاي رضایت شغلی                                                                 74

2-2-3-7 اندازه گیري رضایت شغلی                                                               77

2-2-4- هوش فرهنگی                                                                                        80

2-2-4-1 هوش                                                                                                80

2-2-4-1- 1انواع هوش                                                                                  81

2-2-4-2 هوش فرهنگی                                                                                     82

2-2-4-3  تعریف و مفهوم هوش فرهنگی                                                               83

2-2-4-4  اهمیت هوش فرهنگی                                                                           85

2-2-4-5 اجزاي هوش فرهنگی                                                                            86

2-2-4-6 عناصر هوش فرهنگی                                                                           87

2-2-4-7 مدل چهار بعدي هوش فرهنگی                                                                89

2-2-4-8  الگوهاي متفاوت هوش فرهنگی                                                         97

2-2-4-9 انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی:                                                    99

2-2-4-10  نقش هوش فرهنگی و تعاملات بین المللی                                           10

2-2-4-11 تقویت هوش فرهنگی                                                                     10

2-3 بررسی مبانی پژوهشی و مدل تحلیلی تحقیق                                                         10

2-3-1- مبانی پژوهشی                                                                                     10

2-3-1-1 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبري تراز پنج در تحقیقات              10

2-3-1-2 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رهبري تراز پنج در تحقیقات                10

2-3-1-3 بررسی رابطه بین رضـایت شـغلی درونـی  و رهبـري تـراز پـنج در           10

تحقیقات                                                                                                       7

2-3-1-4 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و هوش فرهنگی در تحقیقات               10

2-3-1-5 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در تحقیقات                11

2-3-1-6 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی در تحقیقات          11

2-3-2 مدل تحلیلی تحقیق                                                                                   11

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                           11

3-1 مقدمه                                                                                                        11

3-2 روش و طرح تحقیق                                                                                      11

3-3 جامعه آماري                                                                                              11

3-4-  نمونه ،روش نمونه گیري و حجم نمونه                                                           11

3-5- ابزارهاي پژوهش                                                                                        11

3-5-1- پرسشنامه فرهنگ سازمانی                                                                      11

3-5-1-1- توصیف و نمره گذاري پرسشنامه فرهنگ سازمانی                                11

3-5-1-2- اعتبار و پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی                                         11

3-5-2- پرسشنامه رهبري تراز پنج                                                                       12

3-5-2-1- توصیف و نمره گذاري پرسشنامه رهبري تراز پنج                                12

3-5-2-2- اعتبار و پایایی پرسشنامه رهبري تراز پنج                                          12

3-5-3- پرسشنامه هوش فرهنگی                                                                         12

3-5-3-1- توصیف و نمره گذاري پرسشنامه هوش فرهنگی                                  12

3-5-3-2- اعتبار و پایایی  پرسشنامه هوش فرهنگی                                           12

3-5-4- پرسشنامه رضایت شغلی درونی:                                                                12

3-5-4-1- توصیف و نمره گذاري پرسشنامه رضایت شغلی درونی                          12

3-5-4-2- اعتبار و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی درونی                                    12

3-5-4-2-3 ویژگیهاي روانسنجی پرسشنامه                                                    12

3-5-4-3-1 تحلیل گویهها                                                                        12

3-5-4-3-2 تعیین شواهد روایی و پایایی                                                     12

3-6 گردآوري داده ها                                                                                           12

3-6-1- روش کتابخانه اي                                                                                  12

3-6-2- روش میدانی                                                                                         12

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                           12  7

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته هاي تحقیق                                                               13

6

4-1 مقدمه                                                                                                         13

7

4-2- توصیف دادهها                                                                                            13

7

4-3- ماتریس همبستگی متغیرها                                                                              13

8

4-4-تحلیلمسیر بین فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی و رضایت شـغلی درونـی بـر            13

رهبري تراز پنج                                                                                                        9

4-4-1-توصیف روابط موجود در مدل                                                                   14

0

4-4 -2 بررسی خطاي ابزار اندازه گیري و خطاي برآورد                                           14

4

4-5- شاخصهاي برازش مدل کلی تحقیق                                                                   14

6

4-6- تحلیل رگرسیون مرحلهاي(گام به گام)                                                               14

9

4-6-1- تحلیل رگرسیون مرحلهاي مربوط به رهبري تراز پنج                                     14

  9
150 4-6-2- تحلیل رگرسیون مرحلهاي(گام به گام) مربوط به رضایت شغلی درونی
151 4-6-3- تحلیل رگرسیون مرحلهاي(گام به گام) مربوط به هوش فرهنگی
152 4-7-آزمون سوالات پژوهش و ارائه نتایج
152 4-7-1- آزمون سوال اول:
153 4-7-2- آزمون سوال دوم:
153 4-7-3- آزمون سوال سوم:
154 4-7-4- آزمون سوال چهارم:
154 4-7-5- آزمون سوال پنجم:
155 4-7-6- آزمون سوال ششم:
156 فصل پنجم: نتیجه گیري، بحث و پیشنهادها
157 5-1 مقدمه
157 5-2  خلاصه تحقیق
158 5-3- تجریه و تحلیل نتایج
158 5-3-1- بررس سوال اول پژوهش
159 5-2-2- بررس سوال دوم پژوهش

5-2-3- بررس سوال سوم پژوهش                                                                   16

0

5-2-4- بررس سوال چهارم پژوهش                                                                 16

2

5-2-5- بررس سوال پنجم پژوهش                                                                   16

3

5-2-6- بررس سوال ششم                                                                             16

5

5-3- بحث و نتیجه گیري                                                                                    16

6

5-4- محدودیتهاي پژوهش                                                                                  17

1

5-5- پیشنهادهاي برگرفته از یافتههاي پژوهش                                                         17

2

5-6- پیشنهادهاي کاربردي براي پژوهش هاي بعدي                                                  17

3

پیوست ها                                                                                                            17

7

پیوست 1

8

منابع

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                          ص

فحه

جدول 2-1 : چارچوب جامع تئوري رهبري                                                                   18

جدول 2-2: تعاریف مختلف رهبري تحولی و تبادلی  22

جدول 2-3:  چهار نوع فرهنگ سازمانی  50

جدول 2-4 : تاثیر فرهنگ سازمانی بر وظایف مدیریت             52

جدول 2-5: انواع فرهنگ از نظر اوشی     63

جدول 2-6 : فرهنگ هاي سازمانی وانواع شخصیت             64

جدول 2-7 :  عوامل موثر دررضایت شغلی ازنظرجنیفر         71

جدول 3-1- ضرایب پایایی عوامل هوش فرهنگی              12

2

جدول 3-2: نتایج تحلیل گویه هاي پرسشنامه رضایت شغلی درونی                                    12

3

جدول 3-3: نتایج اندازه هاي مربوط بهKMO و آزمون کرویت بارتلت                               12

5

جدول 3-4 : مجموع واریانس تبیین شده پرسشنامه رضایت شغلی درونی                             12

5

جدول 3-5:  بارهاي عاملی پرسشنامه رضایت شغلی درونی                                             12

6

جدول 36: ضرایب اعتبار امنیت شغلی، توسعه حرفه اي، رضایت شغلی درونی

7

جدول 4-1- شاخص هاي آمار توصیفی متغیرها

7

جدول 4-2- ماتریس همبستگی مربوط به رابطه فرهنگ سـازمانی ، هـوش فرهنگـی و           13

رضایت شغلی درونی و رهبري تراز پنج                                                                          8

جدول 4-3- مقادیر اثرات مستقیم برآورد شده و استاندارد در مدل نهـایی مربـوط بـه              14

تاثیر متغیرهاي فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی بـر رهبـري تـراز        2

پنج

جدول 4- 4- مقادیر اثرات غیرمستقیم برآورد شده و استاندارد در مدل نهایی مربوط به            14

تاثیرمتغیرهاي فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی بر رهبري تراز پنج      3

جدول 4-5- مقادیر اثرات کلی برآورد شـده و اسـتاندارددر مـدل نهـایی مربـوط بـه                14

تاثیرمتغیرهاي فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی بر رهبري تراز پنج      3

جدول 4-6 -میزان خطاي حاصل از تقریب در هر عامل                                                    14

4

جدول 4-7- میزان خطاي حاصل از تقریب در هر عامل                                                    14

5

جدول 4-8- شاخص هاي برازش مدل نهایی تحقیق

9

جدول 4- 9-مرحلهي اول تحلیل رگرسیون مربوط به رهبري تراز پنج

0

جدول 4- 10- مرحلهي دوم تحلیل رگرسیون مربوط به رهبري تراز پنج                               15

0

جدول 4- 11-مرحله اول تحلیل رگرسیون مربوط به رضایت شغلی درونی                            15

1

جدول 4-12- مرحلهي اول تحلیل رگرسیون مربوط به هوش فرهنگی                                  15

1

جدول 4- 13- معادله هاي پیشبینی کننده بر اساس مدل نهایی                                           15

2

فهرست شکل ها

صفحه     عنوان
  28 شکل 2-1: حرکت از خوب به عالی و چند پایانی حرکت سازمان ها
  29 شکل 2-2: الگوي بدست آمده کالینز
  32 شکل 2-3: تراز هاي رهبري کالینز
  35 شکل 2-4: حلقه هاي سه گانه چشم انداز سازمان

شکل 3-1: ازمون اسکري پرسشنامه رضایت شغلی درونی

5

شکل 4-1- مدل مفروض مربوط به تاثیر متغیرهاي فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی ورضایت شغلی درونی بر رهبري تراز پنج       9

شکل 4-2- مدل مسیر نهایی بر حسب ضرایب استاندارد شده مربوط به تاثیر تاثیرمتغیرهاي فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی بر رهبري تراز پنج 0

شکل 5-1- رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبري تراز پنج

9

شکل 5-2- رابطه بین فرهنگ سازمانی و هوش فرهنگی

0

شکل 5-3- رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی درونی                                         16

1

شکل 5-4- رابطه بین هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی                                            16

3

شکل 5-5- رابطه بین هوش فرهنگی و رهبري تراز پنج                                                   16

4

شکل 5-6- رابطه بین رضایت شغلی درونی و رهبري تراز پنج                                          16

6

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار 2-1: مدل تداوم رهبري     26  نمودار 2-2: رهبري به عنوان یک پدیده توزیع شده  26

نمودار 23: حالات رهبري توزیعی         27

نمودار 2- 4 : شیوه شکل گیري فرهنگ سازمانی  42

نمودار 2-5 : چارچوب فرهنگ سازمانی    42

نمودار 2-6 : سطوح فرهنگی و تعامل آنها،               45

نمودار 2-7 : فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی  57

نمودار 2-8 : عوامل موثربررضایت شغلی و پیامدهاي رضایت و عدم رضایت شغلی               73


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از پایان نامه مدل یابی معادلات ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی،هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی با رهبری تراز پنج

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید