انتخاب صفحه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی، هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی با رهبری تراز پنج در قالب یک مدل علّّی است. برای انجام این پژوهش کلیه کارشناسان گروه خودرو سازی سایپا که دوره های آموزش ضمن خدمت را در سال 89 در مر کز آموزش این شرکت گذرانده بودند به عنوان جامعه آماری انتخاب و به شیوه تصادفی خوشه ای از بین آن ها 315 نفربه عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. برای گردآوری داده ها از چهار مقیاس سنجش فرهنگ سازمانی، پرسشنامه هوش فرهنگی سازمانی ،پرسشنامه رضایت شغلی درونی و پرسشنامه رهبری تراز پنج استفاده شد.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی روابط ساختاری استفاده شد. یافته ها بدست آمده از تحلیل مسیرو تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم در مدل تایید شده نشان داد که بین فرهنگ سازمانی ،هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی با رهبری تراز پنج  به صورت  مثبت و مستقیم رابطه معنادار وجود دارد. در مجموع نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی به طور  مستقیم و یا بطور غیر مستقیم از طریق میانجی گری متغییر های هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی با رهبری تراز پنج رابطه معنادار وجود دارد.

کلید واژه: فرهنگ سازمانی، هوش فرهنگی، رضایت شغلی درونی، رهبری تراز پنج، مدل یابی روابط ساختاری

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه       2

بیان مسئله            3

ضرورت و اهمیت تحقیق        7

اهداف تحقیق          9

-1 هدف کلی          9

-2 اهداف جزئی       9

قلمرو تحقیق          10

1-5 -1 قلمرو مکانی تحقیق                                                                                  10

-2 قلمرو زمانی تحقیق         10

سوالات تحقیق        10

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و مفاهیم          10

فصل دوم: ادبیات موضوع                                                                                        10

2-1 مقدمه                                                                                                       16

2-2- بررسی مبانی نظری                                                                                    16

2-2-1- مبانی نظری رهبری تراز پنج                                                                          16

2-2-1-1-مفهوم رهبری                                                                               16

2-2-1-2- سیر تحولات نظریه های رهبری                                                       18

2-2-1-2- رهبری تحولی و تبادلی                                                                  19

2-2-1-3- رهبری توزیعی                                                                            23

2-2-1-4- رهبری تراز پنج                                                                           27

2-2-1-4-1 سلسله مراتب رهبری تراز پنج                                                   30

2-2-1-4-2 ویژگیهای شخصیتی رهبران تراز پنج :                                         32

2-2-1-4-3 ویژگی های حرفه ای رهبران تراز پنج :                                       33

2-2-2- مبانی نظری فرهنگ سازمانی                                                                  37

2-2-2-1 تعریف فرهنگ                                                                              37

2-2-2-2 تعریف سازمان                                                                              37

2-2-2-3 تاریخچه فرهنگ سازمانی                                                                39

2-2-2-4  تعاریف فرهنگ سازمانی                                                                40

2-2-2-5 منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی                                     41

2-2-2-6 سطوح ( لایه های ) فرهنگ سازمانی                                                  43

2-2-2-7 کارکردهای فرهنگی سازمانی                                                           46

2-2-2-8 ویژگی های ابعاد و عناصرفرهنگ سازمانی                                          46

2-2-2-9 تقسیم بندی  انواع فرهنگ سازمانی                                                    49

2-2-2-10 فرهنگ و متغیر های سازمانی                                                         51

2-2-2-11 مطالعات  هافستد در زمینه فرهنگ سازمانی                                        54

2-2-2-12 مدیریت فرهنگ سازمانی                                                               56

2-2-2-13 فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی                                                       56

2-2-2-14 تغییر فرهنگ سازمانی و روش های آن                                              58

2-2-2-14-1 روشهای تغییر فرهنگ سازمانی                                                 58

2-2-2-15 الگوهای فرهنگ سازمانی :                                                            61

2-2-3- مبانی نظری رضایت شغلی                                                                      63

2-2-3-1 تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی                                            63

2-2-3-2 تعریف رضایت شغلی                                                                      63

2-2-3-2-1 روشهای تعیین رضایت شغلی                                                          68

2-2-3-3عوامل تعیین کننده رضایت شغلی                                                        69

2-2-3-4  عوامل موثربررضایت شغلی                                                             70

2-2-3-5 پیامد های رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی                                      72

2-2-3-6 نظریه های رضایت شغلی                                                                 74

2-2-3-7 اندازه گیری رضایت شغلی                                                               77

2-2-4- هوش فرهنگی                                                                                        80

2-2-4-1 هوش                                                                                                80

2-2-4-1- 1انواع هوش                                                                                  81

2-2-4-2 هوش فرهنگی                                                                                     82

2-2-4-3  تعریف و مفهوم هوش فرهنگی                                                               83

2-2-4-4  اهمیت هوش فرهنگی                                                                           85

2-2-4-5 اجزای هوش فرهنگی                                                                            86

2-2-4-6 عناصر هوش فرهنگی                                                                           87

2-2-4-7 مدل چهار بعدی هوش فرهنگی                                                                89

2-2-4-8  الگوهای متفاوت هوش فرهنگی                                                         97

2-2-4-9 انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی:                                                    99

2-2-4-10  نقش هوش فرهنگی و تعاملات بین المللی                                           10

2-2-4-11 تقویت هوش فرهنگی                                                                     10

2-3 بررسی مبانی پژوهشی و مدل تحلیلی تحقیق                                                         10

2-3-1- مبانی پژوهشی                                                                                     10

2-3-1-1 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تراز پنج در تحقیقات              10

2-3-1-2 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رهبری تراز پنج در تحقیقات                10

2-3-1-3 بررسی رابطه بین رضـایت شـغلی درونـی  و رهبـری تـراز پـنج در           10

تحقیقات                                                                                                       7

2-3-1-4 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و هوش فرهنگی در تحقیقات               10

2-3-1-5 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در تحقیقات                11

2-3-1-6 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی در تحقیقات          11

2-3-2 مدل تحلیلی تحقیق                                                                                   11

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                           11

3-1 مقدمه                                                                                                        11

3-2 روش و طرح تحقیق                                                                                      11

3-3 جامعه آماری                                                                                              11

3-4-  نمونه ،روش نمونه گیری و حجم نمونه                                                           11

3-5- ابزارهای پژوهش                                                                                        11

3-5-1- پرسشنامه فرهنگ سازمانی                                                                      11

3-5-1-1- توصیف و نمره گذاری پرسشنامه فرهنگ سازمانی                                11

3-5-1-2- اعتبار و پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی                                         11

3-5-2- پرسشنامه رهبری تراز پنج                                                                       12

3-5-2-1- توصیف و نمره گذاری پرسشنامه رهبری تراز پنج                                12

3-5-2-2- اعتبار و پایایی پرسشنامه رهبری تراز پنج                                          12

3-5-3- پرسشنامه هوش فرهنگی                                                                         12

3-5-3-1- توصیف و نمره گذاری پرسشنامه هوش فرهنگی                                  12

3-5-3-2- اعتبار و پایایی  پرسشنامه هوش فرهنگی                                           12

3-5-4- پرسشنامه رضایت شغلی درونی:                                                                12

3-5-4-1- توصیف و نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی درونی                          12

3-5-4-2- اعتبار و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی درونی                                    12

3-5-4-2-3 ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه                                                    12

3-5-4-3-1 تحلیل گویهها                                                                        12

3-5-4-3-2 تعیین شواهد روایی و پایایی                                                     12

3-6 گردآوری داده ها                                                                                           12

3-6-1- روش کتابخانه ای                                                                                  12

3-6-2- روش میدانی                                                                                         12

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                           12  7

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق                                                               13

6

4-1 مقدمه                                                                                                         13

7

4-2- توصیف دادهها                                                                                            13

7

4-3- ماتریس همبستگی متغیرها                                                                              13

8

4-4-تحلیلمسیر بین فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی و رضایت شـغلی درونـی بـر            13

رهبری تراز پنج                                                                                                        9

4-4-1-توصیف روابط موجود در مدل                                                                   14

0

4-4 -2 بررسی خطای ابزار اندازه گیری و خطای برآورد                                           14

4

4-5- شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق                                                                   14

6

4-6- تحلیل رگرسیون مرحلهای(گام به گام)                                                               14

9

4-6-1- تحلیل رگرسیون مرحلهای مربوط به رهبری تراز پنج                                     14

  9
150 4-6-2- تحلیل رگرسیون مرحلهای(گام به گام) مربوط به رضایت شغلی درونی
151 4-6-3- تحلیل رگرسیون مرحلهای(گام به گام) مربوط به هوش فرهنگی
152 4-7-آزمون سوالات پژوهش و ارائه نتایج
152 4-7-1- آزمون سوال اول:
153 4-7-2- آزمون سوال دوم:
153 4-7-3- آزمون سوال سوم:
154 4-7-4- آزمون سوال چهارم:
154 4-7-5- آزمون سوال پنجم:
155 4-7-6- آزمون سوال ششم:
156 فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها
157 5-1 مقدمه
157 5-2  خلاصه تحقیق
158 5-3- تجریه و تحلیل نتایج
158 5-3-1- بررس سوال اول پژوهش
159 5-2-2- بررس سوال دوم پژوهش

5-2-3- بررس سوال سوم پژوهش                                                                   16

0

5-2-4- بررس سوال چهارم پژوهش                                                                 16

2

5-2-5- بررس سوال پنجم پژوهش                                                                   16

3

5-2-6- بررس سوال ششم                                                                             16

5

5-3- بحث و نتیجه گیری                                                                                    16

6

5-4- محدودیتهای پژوهش                                                                                  17

1

5-5- پیشنهادهای برگرفته از یافتههای پژوهش                                                         17

2

5-6- پیشنهادهای کاربردی برای پژوهش های بعدی                                                  17

3

پیوست ها                                                                                                            17

7

پیوست 1

8

منابع

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                          ص

فحه

جدول 2-1 : چارچوب جامع تئوری رهبری                                                                   18

جدول 2-2: تعاریف مختلف رهبری تحولی و تبادلی  22

جدول 2-3:  چهار نوع فرهنگ سازمانی  50

جدول 2-4 : تاثیر فرهنگ سازمانی بر وظایف مدیریت             52

جدول 2-5: انواع فرهنگ از نظر اوشی     63

جدول 2-6 : فرهنگ های سازمانی وانواع شخصیت             64

جدول 2-7 :  عوامل موثر دررضایت شغلی ازنظرجنیفر         71

جدول 3-1- ضرایب پایایی عوامل هوش فرهنگی              12

2

جدول 3-2: نتایج تحلیل گویه های پرسشنامه رضایت شغلی درونی                                    12

3

جدول 3-3: نتایج اندازه های مربوط بهKMO و آزمون کرویت بارتلت                               12

5

جدول 3-4 : مجموع واریانس تبیین شده پرسشنامه رضایت شغلی درونی                             12

5

جدول 3-5:  بارهای عاملی پرسشنامه رضایت شغلی درونی                                             12

6

جدول 36: ضرایب اعتبار امنیت شغلی، توسعه حرفه ای، رضایت شغلی درونی

7

جدول 4-1- شاخص های آمار توصیفی متغیرها

7

جدول 4-2- ماتریس همبستگی مربوط به رابطه فرهنگ سـازمانی ، هـوش فرهنگـی و           13

رضایت شغلی درونی و رهبری تراز پنج                                                                          8

جدول 4-3- مقادیر اثرات مستقیم برآورد شده و استاندارد در مدل نهـایی مربـوط بـه              14

تاثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی بـر رهبـری تـراز        2

پنج

جدول 4- 4- مقادیر اثرات غیرمستقیم برآورد شده و استاندارد در مدل نهایی مربوط به            14

تاثیرمتغیرهای فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی بر رهبری تراز پنج      3

جدول 4-5- مقادیر اثرات کلی برآورد شـده و اسـتاندارددر مـدل نهـایی مربـوط بـه                14

تاثیرمتغیرهای فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی بر رهبری تراز پنج      3

جدول 4-6 -میزان خطای حاصل از تقریب در هر عامل                                                    14

4

جدول 4-7- میزان خطای حاصل از تقریب در هر عامل                                                    14

5

جدول 4-8- شاخص های برازش مدل نهایی تحقیق

9

جدول 4- 9-مرحلهی اول تحلیل رگرسیون مربوط به رهبری تراز پنج

0

جدول 4- 10- مرحلهی دوم تحلیل رگرسیون مربوط به رهبری تراز پنج                               15

0

جدول 4- 11-مرحله اول تحلیل رگرسیون مربوط به رضایت شغلی درونی                            15

1

جدول 4-12- مرحلهی اول تحلیل رگرسیون مربوط به هوش فرهنگی                                  15

1

جدول 4- 13- معادله های پیشبینی کننده بر اساس مدل نهایی                                           15

2

فهرست شکل ها

صفحه     عنوان
  28 شکل 2-1: حرکت از خوب به عالی و چند پایانی حرکت سازمان ها
  29 شکل 2-2: الگوی بدست آمده کالینز
  32 شکل 2-3: تراز های رهبری کالینز
  35 شکل 2-4: حلقه های سه گانه چشم انداز سازمان

شکل 3-1: ازمون اسکری پرسشنامه رضایت شغلی درونی

5

شکل 4-1- مدل مفروض مربوط به تاثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی ورضایت شغلی درونی بر رهبری تراز پنج       9

شکل 4-2- مدل مسیر نهایی بر حسب ضرایب استاندارد شده مربوط به تاثیر تاثیرمتغیرهای فرهنگ سازمانی ، هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی بر رهبری تراز پنج 0

شکل 5-1- رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تراز پنج

9

شکل 5-2- رابطه بین فرهنگ سازمانی و هوش فرهنگی

0

شکل 5-3- رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی درونی                                         16

1

شکل 5-4- رابطه بین هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی                                            16

3

شکل 5-5- رابطه بین هوش فرهنگی و رهبری تراز پنج                                                   16

4

شکل 5-6- رابطه بین رضایت شغلی درونی و رهبری تراز پنج                                          16

6

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار 2-1: مدل تداوم رهبری     26  نمودار 2-2: رهبری به عنوان یک پدیده توزیع شده  26

نمودار 23: حالات رهبری توزیعی         27

نمودار 2- 4 : شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی  42

نمودار 2-5 : چارچوب فرهنگ سازمانی    42

نمودار 2-6 : سطوح فرهنگی و تعامل آنها،               45

نمودار 2-7 : فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی  57

نمودار 2-8 : عوامل موثربررضایت شغلی و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی               73


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از پایان نامه مدل یابی معادلات ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی،هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی با رهبری تراز پنج

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید