هدف این پژوهش مقایسه برنامه درسی آموزش حرفه وفن ایران با برنامه هاي درسی مشابه در دوکشور توسعه یافته (آمریکا،کانادا) و دو کشور در حال توسعه (پاکستان و مراکش)، بر اساس روش تطبیقی بردي، در جهت ارائه راهکارهایی براي بهبود برنامه درسی آموزش حرفه وفن بوده است. علت انتخاب کشورها به این شیوه، منظور کردن تأثیرات توسعه بر این حوزه از برنامه درسی بوده است   .

نتایج این  مقایسه نشان می دهد که در کشورهاي مطالعه شده، همه مباحث برنامه درسی آموزش حرفه وفن در یک برنامه درسی گنجانده نشده است. در دو کشور توسعه یافته آموزش این نوع دروس از دبستان مورد توجه است. دانش آموزان در کشورهاي مطالعه شده در بعضی موضوعات درسی این حوزه حق انتخاب دارند. در کشورهاي توسعه یافته مهارت یادگیري مادام العمر و سواد فناوري براي تربیت شهروندانی جهانی، و در دو کشور دیگر چشم انداز ملی و قابلیت اجرایی برنامه، منطق مسلط برنامه هاي درسی است. هدف هاي عمده در کشورهاي توسعه یافته بیشتر بر یادگیري مهارتهاي حل مسئله، ارزیابی فناوري ها، و توانایی استفاده از فناوري متمرکز است. در همه کشورهاي مطالعه شده به غیر از ایران کسب مهارتهاي استفاده از رایانه هدفی مشترك به شمار می رود. محتواي این حوزه موضوعی بسیار گسترده است.  کشورهاي مورد مطالعه، سعی کرده اند، به نحوي از این وسعت محتوایی بکاهند و در مقابل بر عمق یادگیري تمرکز کنند. این کشورها طراحی را به عنوان روش آموزشی عمده پذیرفته اند .کشورهاي توسعه یافته بین ارزشیابی نظري وعملی تفکیکی قائل نشده اند. براساس یافته ها در پایان این مطالعه پیشنهادهایی براي اصلاح برنامه درسی آموزش حرفه وفن در ایران ارائه شده است     .

کلمات کلیدي: آموزش فناوري برنامه درسی – آموزش حرفه وفن- مطالعه تطبیقی 

فهرست

فصل اول:  طرح  مسأله…………………………………………………………………………………………………………١

11 مقدمه      …………………………………………………………………………………………………………………..٢

12 عنوان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………٣

13 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………٣

14  ضرورت واهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………٥

15 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..٦

الف) هدف کلی.: ……………………………………………………………………………………………………………..٦

ب )اهداف جزیی:……………………………………………………………………………………………………………..٦

61سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….٧

الف) سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………٧

ب) سوالات ویژه این تحقیق………………………………………………………………………………………………….٧

17 تعریف واژه ها، مفاهیم ومتغیرها…………………………………………………………………………………………….٨

الف) تعاریف نظري……………………………………………………………………………………………………………٨

ب) تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………..٩

فصل دوم: مروري برادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………١٠

21 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………١١

2-2  ظهور برنامه هاي درسی در حوزه علم وفناوري…………………………………………………………………………١١

2-3  دوره راهنمایی جزء اول آموزش متوسطه امروزي………………………………………………………………………..١٢

2-4  تحولات آموزش فنی حرفه اي و برنامه درسی حرفه وفن در ایران………………………………………………………١٢

2-5  برنامه درسی آموزش حرفه وفن و برنامه هاي درسی مشابه به سوي آموزش سواد فناوري……………………………..١٤

2-6  »فناوري«چیست؟اصطلاح»سواد فناوري« چگونه پدید آمد ؟…………………………………………………………….١٥

2-7  نگاهی به روند شکل گیري برنامه هاي درسی فناوري…………………………………………………………………….١٦

2-8  آموزش فناوري و پدیده »جهانی شدن«……………………………………………………………………………………١٨

2-9  برنامه درسی آموزش فناوري و مسئله اي به نام »توسعه«…………………………………………………………………٢٠

201 آموزش فناوري و رویکردهاي آن درکشورهاي توسعه یافته…………………………………………………………….٢٢

211 آموزش فناوري و رویکردهاي احتمالی، در کشورهاي درحال توسعه………………………………………………….٢٤

2111 گزینه هاي ممکن براي طرح آموزش فناوري در کشورهاي در حال توسعه کدامند؟……………………………٢٥

2112  دانش آموزان چه تصوراتی از فناوري دارند؟…………………………………………………………………….٢٧

221  جهت گیري ها در آموزش فناوري……………………………………………………………………………………..٢٨

2-21-1                      عام گرایی در برابر تخصص گرایی………………………………………………………………………………..٢٨

2-21-2                      سازنده گرایی در برابر رفتار گرایی………………………………………………………………………………..٢٩

2-21-3                      نسل جدیدي از اهداف در آموزش فناوري ……………………………………………………………………….٣١

2214 رویکرد طراحی مهندسی و اهمیت تفکر سیستمی در آموزش فناوري …………………………………………..٣٣

2-21-5                      برنامه هاي درسی فرایند- مدار در برابر دروس محتوا- مدار …………………………………………………….٣٥

2-21-6                      حل مسئله و آموزش فناورانه………………………………………………………………………………………٣٨

2-21-7                      آموزش فناوري و جهت گیري آن در موضوع جنسیت……………………………………………………………٤٠

231 بررسی تحقیق هاي انجام شده……………………………………………………………………………………………٤٢

2-31-1                      تحقیقات خارجی مرتبط به موضوع ……………………………………………………………………………….٤٢

2-31-2                      تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع …………………………………………………………………………………٤٤

241  نتیجه گیري………………………………………………………………………………………………………………٤٧

فصل سوم : روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………٤٩

31 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………٥٠

3-2  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….٥٠

3-3  فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….٥١

3-4  جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………٥٢

3-5  نمونه گیري وحجم نمونه………………………………………………………………………………………………….٥٢

3-6  ابزار جمع آوري داده ها…………………………………………………………………………………………………..٥٣

3-7  روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………٥٣

فصل چهارم : یافته هاي تحقیق……………………………………………………………………………………………….٥٤

41 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………٥٥

42 مرحله اول-  توصیف……………………………………………………………………………………………………..٥٥

421 ایران…………………………………………………………………………………………………………………….٥٥

4211 اطلاعاتی از نظام آموزشی ایران…………………………………………………………………………………٥٥

4212  آموزش حرفه وفن ………………………………………………………………………………………………٥٦

4213  رویکرد برنامه درسی آموزش حرفه وفن………………………………………………………………………..٥٨

4214 اهداف ومحتواي درس …………………………………………………………………………………………..٥٩

422 آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………..٦١

4221 تاریخ……………………………………………………………………………………………………………..٦١

4222 جغرافیا، اقتصاد و فناوري………………………………………………………………………………………..٦٢

4223  نظام آموزشی…………………………………………………………………………………………………….٦٣

4224 استانداردهایی براي محتواي آموزش فناوري…………………………………………………………………….٦٥

4225  اجراي آموزش فناوري  مدولار …………………………………………………………………………………٦٧

4226 منطق وساختاري برنامه آموزش فناوري در ایالات متحده……………………………………………………….٦٩

4227 برنامه درسی ودروس آموزش فناوري در میسوري………………………………………………………………٧١

4228  آموزش فناوري ورابطه آن با آموزش حرفه در مدارس میانی ………………………………………………….٧٢

4229 دروس آموزش فناوري در مدارس میانی………………………………………………………………………..٧٢

42201 انجمن دانش آموزي فناوري TSA)) ………………………………………………………………………….٧٣

42211  نمونه هایی از روشهاي تدریس………………………………………………………………………………..٧٤

42221 ارزشیابی از آموخته هاي دانش آموزان…………………………………………………………………………٧٧

423 کانادا……………………………………………………………………………………………………………………٧٩

4231 فرهنگ وجغرافیا………………………………………………………………………………………………….٧٩

4231 سیاست هاي آموزشی…………………………………………………………………………………………….٨٠

4232 ساختار آموزشی………………………………………………………………………………………………….٨٠

4233 برنامه هاي درسی حوزه موضوعی حرفه وفن در کانادا…………………………………………………………٨١

4234 بررسی برنامه هاي درسی استان بریتیش کلمبیا …………………………………………………………………٨٢

4235 آموزش فناوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………..٨٣

4236 اقتصاد خانه ………………………………………………………………………………………………………٨٤

4237 آموزش کسب کار ……………………………………………………………………………………………….٨٥

4238 آموزش فناوري…………………………………………………………………………………………………..٨٦

4239 الگوهاي تدریس در برنامه هاي درسی بریتیش کلمبیا………………………………………………………….٨٩

42301 سنجش دانش آموزان……………………………………………………………………………………………٩٠

424 پاکستان…………………………………………………………………………………………………………………٩١

4241 تاریخ وفرهنگ……………………………………………………………………………………………………٩١

4242 جغرافیا وموقعیت سیاسی اقتصادي ………………………………………………………………………………٩٢

4243  نظام آموزشی و برنامه هاي درسی………………………………………………………………………………٩٣

4244 اقتصاد خانه ………………………………………………………………………………………………………٩٤

4245 روشها و رویکردهاي یادگیري- یاددهی و ارزشیابی…………………………………………………………….٩٧

4246 آموزش کامپیوتر………………………………………………………………………………………………….٩٨

4247 رسم………………………………………………………………………………………………………………٩٨

425-مراکش……………………………………………………………………………………………………………….١٠٠

4251 تاریخ و فرهنگ…………………………………………………………………………………………………١٠٠

4252 جغرافیا و اقتصاد ……………………………………………………………………………………………….١٠١

4253 نظام آموزش وپرورش رسمی مراکش………………………………………………………………………….١٠١

4254 اطلاعات برنامه درسی فناوري صنعتی …………………………………………………………………………١٠٢

43 مرحله دوم- تفسیر اطلاعات…………………………………………………………………………………………….١٠٦

431 برنامه درسی آموزش حرفه وفن ایران…………………………………………………………………………….١٠٦

4311  اجراي برنامه درسی……………………………………………………………………………………………١٠٦

4312 منطق برنامه درسی آموزش حرفه وفن…………………………………………………………………………١٠٦

4313 اهداف برنامه درسی.……………………………………………………………………………………………١٠٧

4314 محتواي برنامه…………………………………………………………………………………………………..١٠٧

4315 روش تدریس…………………………………………………………………………………………………..١٠٧

4316 ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………..١٠٧

432 ایالات متحده( دروس آموزش فناوري)………………………………………………………………………………١٠٨

4321 اجراي برنامه درسی…………………………………………………………………………………………….١٠٨

4322  منطق برنامه درسی آموزش فناوري……………………………………………………………………………١٠٨

4323  اهداف آموزش فناوري………………………………………………………………………………………..١٠٨

4324 محتواي آموزش فناوري………………………………………………………………………………………..١٠٩

4325 روش تدریس…………………………………………………………………………………………………..١٠٩

4326 ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………..١١٠

433 بریتیش کلمبیا، (کانادا)……………………………………………………………………………………………….١١٠

4331 شرایط اجراي برنامه هاي درسی در عمل………………………………………………………………………١١٠

4332  منطق برنامه هاي درسی ……………………………………………………………………………………….١١١

4333 اهداف برنا مه هاي درسی………………………………………………………………………………………١١٢

4334 محتواي برنامه هاي درسی ……………………………………………………………………………………..١١٢

4335 روش تدریس………………………………………………………………………………………………….١١٣

4336 روش سنجش و ارزشیابی………………………………………………………………………………………١١٣

434 برنامه هاي درسی پاکستان……………………………………………………………………………………………١١٤

4341 شرایط اجراي برنامه هاي درسی ……………………………………………………………………………….١١٤

4342 منطق برنامه درسی ……………………………………………………………………………………………..١١٤

4343 اهداف برنامه هاي درسی……………………………………………………………………………………….١١٤

4344 محتواي برنامه هاي درسی ……………………………………………………………………………………..١١٥

4345 روشهاي تدریس………………………………………………………………………………………………..١١٥

4346 روشهاي سنجش………………………………………………………………………………………………..١١٦

435 مراکش………………………………………………………………………………………………………………..١١٦

4351 اجراي برنامه درسی…………………………………………………………………………………………….١١٦

4352 منطق برنامه درسی ……………………………………………………………………………………………..١١٦

4353 اهداف برنامه ها ………………………………………………………………………………………………..١١٦

4355 محتواي برنامه درسی …………………………………………………………………………………………..١١٧

4355 روش تدریس…………………………………………………………………………………………………..١١٧

4356 سنجش دانش آموزان …………………………………………………………………………………………..١١٧

4-4مر حله سوم- مجاورت………………………………………………………………………………………………….١١٨

4-5مرحله چهارم- مقایسه……………………………………………………………………………………………………١٢٥

451 پاسخ به سوال اول – میان برنامه درسی آموزش حرفه و فن و دروس مشابه با آن در کشورهاي مورد مطالعه، از نظر نحوه اجراي برنامه چه شباهت ها وتفاوت هایی وجود دارد؟………………………………………………………………..١٢٥

452 پاسخ به سوال دوم – نقاط عمده تشابه و تفاوت در منطق و چرایی برنامه درسی آموزش حرفه و فن ایران و برنامه هاي درسی کشورهاي مورد مطالعه کدام است؟…………………………………………………………………………………..١٢٦

453 پاسخ به سوال سوم- اهداف مشترك و متفاوت برنامه درسی آموزش حرفه وفن ایران و برنامه هاي درسی مشابه آن در

کشورهاي مورد مطالعه کدام است؟…………………………………………………………………………………………..١٢٦

454 پاسخ به سوال چهارم- در محتواي برنامه درسی آموزش حرفه وفن ایران و برنامه هاي مشابه با آن درکشورهاي مورد

مطالعه چه شباهت ها وتفاوت هایی دارند؟…………………………………………………………………………………..١٢٧

455 پاسخ به سوال پنجم- شیوه تدریس آموزش حرفه وفن ودروس مشابه درکشورهاي مورد مطالعه چه شباهت ها و

تفاوت هایی دارند؟……………………………………………………………………………………………………………١٢٨

456 پاسخ به سؤال ششم- شیوه سنجش و ارزشیابی دانش آموزان در برنامه هاي درسی مشابه با آموزش حرفه وفن در کشورهاي مورد مطالعه باهم چه تفاوت ها وشباهت هایی دارند.؟………………………………………………………….١٢٩

فصل پنجم: نتیجه گیري، بحث و پیشنهادها………………………………………………………………………………..١٣٠

15مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..١٣١

5-2بحث ونتیجه گیري……………………………………………………………………………………………………….١٣١

5-3محدودیت هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………….١٣٦

5-4پیشنهادهاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………..١٣٧

57 توصیه هایی براي تحقیقات آینده:………………………………………………………………………………………١٤٠

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………..١٤١

پیوست شماره 1– نمودارهاي روشهاي تدریس در برنامه درسی آموزش فناوري بریتیش کلمبیا……………………………١٤٢

پیوست شماره 2– منابع برنامه درسی براي درس فناوري اطلاعات در بسته هاي برنامه درسی بریتیش کلمبیا………………١٤٤

پیوست شماره 3– استانداردهاي بیست گانه و بنچ مارکهاي محتواي آموزش فناوري در آمریکا……………………………١٤٥

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….١٤٩

منابع  فارسی: …………………………………………………………………………………………………………………١٥٠

منابع عربی:…………………………………………………………………………………………………………………….١٥٢

منابع لاتین:…………………………………………………………………………………………………………………….١٥

فهرست جداول

 21 عناوین عمده محتواي  برنامه درسی حرفه وفن در سال1350…………………………………………………………..١٤

41 برنامه هاي درسی دوره راهنمایی تحصیلی در ایران………………………………………………………………………٥٦

42 عناوین مهم محتواي  برنامه درسی حرفه وفن ……………………………………………………………………………..60

43 برنامه هاي درسی  در مدارس میانی برخی ایالت ها………………………………………………………………………٦٤

44 بویژگیهاي برنامه درسی آموزش فناوري در مقایسه با مهارتهاي صنعتی………………………………………………….٧٠

45  ملاکهاي سنجش خلاصه طرح دانش آموزان در دروس آموزش فناوري(آمریکا)……………………………………….٧٨

46 برنامه درسی پایه هاي 8، 9 و10بریتیش کلمبیا……………………………………………………………………………٨٣

47 برنامه هاي درسی پایه هاي 68 پاکستان …………………………………………………………………………………٩٤

 48  برنامه درسی دوره آمادگی متوسطه مراکش (سلک الثانوي الاعدادي)………………………………………………..١٠٢

 49 محتواي درس فناوري صنعتی…………………………………………………………………………………………..١٠٤

401 ویژگیهاي اجراي برنامه هاي درسی ……………………………………………………………………………………١١٨

 114منطق برنامه هاي درسی ………………………………………………………………………………………………..١١٩

 421  اهداف برنامه هاي درسی……………………………………………………………………………………………..١٢٠

 431 محتواي برنامه هاي درسی …………………………………………………………………………………………….١٢٢

  441 روشهاي تدریس……………………………………………………………………………………………………..١٢٣

451 روشهاي ارزشیابی دانش آموزان ………………………………………………………………………………………124

51برنامه درسی ایران وکشورهاي مورد مطالعه در یک نگاه ……………………………………………………………….١٣٥ 

فصل اول:  طرح  مسأله

1-   1 مقدمه 

      اهمیت آموزش از راه عمل کردن، در تربیت همه جانبه دانش آموزان، سبب شده بخش مهمی از دیدگاه ها و  فرصت هاي تربیتی به این موضوع اختصاص داده شود، چنان که، مدارس والدورفی در اتریش و آلمان بر مبناي ایجاد رشد و خودشکوفایی در دانش آموزان ازطریق برنامه هاي حسی- تجربی به وجود آمدند( میلر، 1387ص272). برنامه درسی انسان گرایانه ي چیک سنت میهاي[1]  موسوم به تجارب جاري[2] هدف خود را ایجاد چالش هاي عملی براي درك مفهوم »خود« توسط دانش آموزان قرار داده است (مک نیل[3]، 6002 ص41). مدارس دهه 0391 آمریکا بانام مدارس»جامعه مدار« براي ارتباط بیشتر با زندگی واقعی تشکیل شدند. بسیاري از مربیان بزرگ و صاحب نظران در تعلیم وتربیت  بخشی از مدرسه خود راتبدیل به کارگاه وآزمایشگاه نمودند. پستالوزي، فرانسیس پارکر و فردریک فروبل، با ارائه آموزشهاي نخ ریسی، بافتنی، خانه داري، کشاورزي، وآموزشهاي هنري موجبات نهضت آموزش عملی را فراهم آوردند. جان دیویی دانش را تجربه،وکسب تجربه واقعی را درعمل کردن می دید. ماریتا جانسون، ویلیام کیلپاتریک، دکتر دکرولی، اساس آموزش خود را برلذت بردن فراگیر از فعالیت هاي تجربی و پروژه هاي عملی قرار داده بودند. ژان لیتارت در دبستان خود با دانش آموزان به پرورش و مطالعه گیاهان وحیوانات می پرداخت (معافی ودیگران  .)1377 ،

 اهمیت آموزش عملی و ضرورتی که انقلاب صنعتی ایجاب کرد، سبب شد آموزش و پرورش ایران در سال1231(ه. ش)، تربیت فنی و حرفه اي را به عنوان یکی از اهداف پنجگانه خود مطرح کند(بزرگی ،5831). این مقصود از آن زمان تاکنون، در قالب رشته هاي فنی و حرفه اي و کار و دانش، و یا برنامه ها و دروسی مانند طرح کاد و کار دستی، آموزش حرفه وفن و کارگاه خود اتکایی در آموزش عمومی دنبال شده است(سازمان پژوهش و برنامه ریزي درسی، 9731). لازمه دستیابی به تربیت حرفه اي و ایجاد مهارتهاي کار، پویا و به روز نمودن برنامه هاي درسی در این حوزه تربیتی است. لذا، این پژوهش با این احساس پذیرفته شده است که بررسی و مقایسه برنامه هاي درسی مشابه در کشورهاي دیگر بتواند در ارتقاء برنامه درسی آموزش حرفه وفن دوره راهنمایی سهمی هرچند اندك داشته باشد   .

12 عنوان تحقیق 

مطالعه ي تطبیقی  برنامه درسی آموزش حرفه وفن در دوره راهنمایی ایران و برنامه هاي درسی مشابه در کشورهاي آمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش

1-3 بیان مسأله

درس حرفه وفن با مسائل و مشکلات زیادي ازقبیل، رشد کند صنعتی شدن کشور، عدم ارتباط میان صنعت و آموزش وپرورش، نیاز به آموزشهاي فنی- عملی و از همه مهمتر کمبود دبیران آموزش دیده ومتبحر روبه رو بوده است(وزارت آموزش و پرورش، مرکز تحقیقات و برنام هریزي درسی   .)1350 ،

 تحقیقات نشان می دهد که نداشتن کارگاه مستقل در محیط مدرسه، مجهز و متناسب نبودن کارگاههاي موجود، عدم تطابق موضوعات مطرح شده در کتابها با زمینه هاي فرهنگی و آداب و رسوم ملی، از مهمترین علل عدم اجراي صحیح برنامه حرفه وفن هستند(نعم تاللهی   .)1354 ،

 مسئله تحول در فناوري و لزوم تازه و به روز بودن آموزشهاي مرتبط با آن، در این درس، بیش از هر ماده ي درسی دیگري احساس نیاز به تغییر محتواي نظري و فعالیت هاي عملی را پدید آورده است .نادیده گرفتن این امر در سالهاي اخیر صدمات زیادي به انگیزه هاي یادگیري دانش آموزان وحتی تدریس پر حرارت دبیران آن وارد کرده است(مروارید   .)1375 ،

نگاهی به مشکلات مورد اشاره که تحقیقات موازي نیز آنها را تأیید نموده است. نشان می دهد که مسائل این برنامه درسی اساساً می تواند در دو مقوله قرار گیرد. اولین گروه، مسائل خارج از حیطه برنامه ریزي درسی است که به پشتیبانی از اجراي این برنامه درسی مربوط است. گروه دیگر، مسائل چالشی موجود در برنامه ریزي این درس، مانند، منسوخ شدن سریع محتواي برنامه درسی در اثر انقلاب هاي فناوري و ظهور نیازهاي جدید اقتصاد، جامعه و بازار کار است  .

مسئله اي که برنامه ریزان این نوع دروس در سالهاي اخیر با آن مواجه شده اند، این است که آنها  قبل از اقدام به ایجاد چارچوبی براي برنامه ریزي این دروس، با دو دیدگاه نسبتاً متضاد مواجه بوده اند؛ اول آموزش فناوري براي همه فراگیران، دوم آموزش فنی/ حرفه اي براي عده اي خاص از دانش آموزان (داکرز[4]، 6002)، وضعیتی که بعضی از محققان و طرفداران رویکردهاي برنامه ریزي درسی در این دوگانگی نظري، در دهه هاي اخیر، گرفته اند این گونه بوده که دو دیدگاه را که با هم ترکیب کرده اند

بدین معنی که، آموزش فناوري براي همه دانش آموزان، به منظور آموزش »سواد فناوري[5]«باشد، در همان حال، نیازهاي نیروي کار را که به دنبال کسب صلاحیت در دنیاي اقتصاد هستند نیز برآورده نماید(داگر و سچول[6]. 6991). اخیرًاً محققان ( لیتون 5991،. لویس 2002،. رازینن 3002،. پاولوا 5002،. لی ) 1997 این حوزه در نوشته هاي خود، هنگام بحث در مورد این برنامه هاي درسی نام »آموزش فناوري« را به کار برده اند. هر چند، برنامه هاي درسی که این نویسندگان در مورد آنها به مطالعه پرداخته اند در کشورهاي دیگر اسامی مختلفی داشته و همه محتواي آن لزوماً  در مورد فناوري صنعتی نبوده، است. بر این اساس نام آموزش فناوري می تواند نامی بین المللی و منطقی در مقابل نام آموزش حرفه وفن باشد .

بدون اینکه به دنبال مشاهده برنامه هاي درسی متحدالشکل در همه کشورها باشیم   .

گزارشها نشان می دهند در سالهاي اخیر »کشورهاي توسعه یافته[7]« و »کشورهاي در حال توسعه[8]« سعی در برقراري آموزش فناوري با رویکردهاي جدید و ویژه قرن بیست ویکم به عنوان یک موضوع درسی داشته اند(لیتون[9] . 2991). درحالیکه کشورهاي درحال توسعه در وضعیت تکنولوژیکی خود با کشورهاي توسعه یافته فاصله دارند و در این کشورها، مدرنیته در مناطق شهري تعریف شده است(کوزنتس[10]1791). دانش آموزان در چنین کشورهایی با فناوري متداول درکشورهاي توسعه یافته، به صورت مستقیم و چهره به چهره، برخورد نمی کنند. براي کشورهاي در حال توسعه به هر حال، این چالش وجود دارد که چگونه این برنامه درسی را وضع کنند؟ آیا آنها باید وارد دوران فضا شوند؟ یا باید بنا به نظم و وضعیت موجود روزمره خویش عمل کنند (لویس[11]، 5991 )؟

آنچه بیان شد نشان می دهد که کشورهاي مختلف براي برنامه ریزي این درس با توجه به مسئله اقتصاد و توسعه در سالهاي اخیر با چالشی جدي مواجه هستند. رصد همتایان آموزش حرفه وفن، که ممکن است با عناوینی مانند »کار عملی« (هند)، »مهارت هاي زندگی« (مالزي) »آموزش کار«، (روسیه) ،»خانه داري« و »کار« (ژاپن) (معافی ودیگران، 7731) »فنون[12]« (سوئد) ،»طراحی و فناوري[13]« ( انگلیس و ولز)، » »آموزش فناوري[14]« ( استرالیا، نیوزلند، و ایالات متحده وفرانسه)، (رازینن[15]، 3002) شناخته شوند


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 180
دانلود بخشی از پایان نامه مطالعه ي تطبیقی برنامه درسی آموزش حرفه وفن دوره راهنمایی ایران و برنامه هاي درسی مشابه درآمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید