هدف این پژوهش مقایسه برنامه درسی آموزش حرفه وفن ایران با برنامه های درسی مشابه در دوکشور توسعه یافته (آمریکا،کانادا) و دو کشور در حال توسعه (پاکستان و مراکش)، بر اساس روش تطبیقی بردی، در جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود برنامه درسی آموزش حرفه وفن بوده است. علت انتخاب کشورها به این شیوه، منظور کردن تأثیرات توسعه بر این حوزه از برنامه درسی بوده است   .

نتایج این  مقایسه نشان می دهد که در کشورهای مطالعه شده، همه مباحث برنامه درسی آموزش حرفه وفن در یک برنامه درسی گنجانده نشده است. در دو کشور توسعه یافته آموزش این نوع دروس از دبستان مورد توجه است. دانش آموزان در کشورهای مطالعه شده در بعضی موضوعات درسی این حوزه حق انتخاب دارند. در کشورهای توسعه یافته مهارت یادگیری مادام العمر و سواد فناوری برای تربیت شهروندانی جهانی، و در دو کشور دیگر چشم انداز ملی و قابلیت اجرایی برنامه، منطق مسلط برنامه های درسی است. هدف های عمده در کشورهای توسعه یافته بیشتر بر یادگیری مهارتهای حل مسئله، ارزیابی فناوری ها، و توانایی استفاده از فناوری متمرکز است. در همه کشورهای مطالعه شده به غیر از ایران کسب مهارتهای استفاده از رایانه هدفی مشترک به شمار می رود. محتوای این حوزه موضوعی بسیار گسترده است.  کشورهای مورد مطالعه، سعی کرده اند، به نحوی از این وسعت محتوایی بکاهند و در مقابل بر عمق یادگیری تمرکز کنند. این کشورها طراحی را به عنوان روش آموزشی عمده پذیرفته اند .کشورهای توسعه یافته بین ارزشیابی نظری وعملی تفکیکی قائل نشده اند. براساس یافته ها در پایان این مطالعه پیشنهادهایی برای اصلاح برنامه درسی آموزش حرفه وفن در ایران ارائه شده است     .

کلمات کلیدی: آموزش فناوری برنامه درسی – آموزش حرفه وفن- مطالعه تطبیقی 

فهرست

فصل اول:  طرح  مسأله…………………………………………………………………………………………………………١

11 مقدمه      …………………………………………………………………………………………………………………..٢

12 عنوان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………٣

13 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………٣

14  ضرورت واهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………۵

15 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۶

الف) هدف کلی.: ……………………………………………………………………………………………………………..۶

ب )اهداف جزیی:……………………………………………………………………………………………………………..۶

61سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….٧

الف) سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………٧

ب) سوالات ویژه این تحقیق………………………………………………………………………………………………….٧

17 تعریف واژه ها، مفاهیم ومتغیرها…………………………………………………………………………………………….٨

الف) تعاریف نظری……………………………………………………………………………………………………………٨

ب) تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………..٩

فصل دوم: مروری برادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………١٠

21 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………١١

2-2  ظهور برنامه های درسی در حوزه علم وفناوری…………………………………………………………………………١١

2-3  دوره راهنمایی جزء اول آموزش متوسطه امروزی………………………………………………………………………..١٢

2-4  تحولات آموزش فنی حرفه ای و برنامه درسی حرفه وفن در ایران………………………………………………………١٢

2-5  برنامه درسی آموزش حرفه وفن و برنامه های درسی مشابه به سوی آموزش سواد فناوری……………………………..١۴

2-6  »فناوری«چیست؟اصطلاح»سواد فناوری« چگونه پدید آمد ؟…………………………………………………………….١۵

2-7  نگاهی به روند شکل گیری برنامه های درسی فناوری…………………………………………………………………….١۶

2-8  آموزش فناوری و پدیده »جهانی شدن«……………………………………………………………………………………١٨

2-9  برنامه درسی آموزش فناوری و مسئله ای به نام »توسعه«…………………………………………………………………٢٠

201 آموزش فناوری و رویکردهای آن درکشورهای توسعه یافته…………………………………………………………….٢٢

211 آموزش فناوری و رویکردهای احتمالی، در کشورهای درحال توسعه………………………………………………….٢۴

2111 گزینه های ممکن برای طرح آموزش فناوری در کشورهای در حال توسعه کدامند؟……………………………٢۵

2112  دانش آموزان چه تصوراتی از فناوری دارند؟…………………………………………………………………….٢٧

221  جهت گیری ها در آموزش فناوری……………………………………………………………………………………..٢٨

2-21-1                      عام گرایی در برابر تخصص گرایی………………………………………………………………………………..٢٨

2-21-2                      سازنده گرایی در برابر رفتار گرایی………………………………………………………………………………..٢٩

2-21-3                      نسل جدیدی از اهداف در آموزش فناوری ……………………………………………………………………….٣١

2214 رویکرد طراحی مهندسی و اهمیت تفکر سیستمی در آموزش فناوری …………………………………………..٣٣

2-21-5                      برنامه های درسی فرایند- مدار در برابر دروس محتوا- مدار …………………………………………………….٣۵

2-21-6                      حل مسئله و آموزش فناورانه………………………………………………………………………………………٣٨

2-21-7                      آموزش فناوری و جهت گیری آن در موضوع جنسیت……………………………………………………………۴٠

231 بررسی تحقیق های انجام شده……………………………………………………………………………………………۴٢

2-31-1                      تحقیقات خارجی مرتبط به موضوع ……………………………………………………………………………….۴٢

2-31-2                      تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع …………………………………………………………………………………۴۴

241  نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………۴٧

فصل سوم : روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴٩

31 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۵٠

3-2  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۵٠

3-3  فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۵١

3-4  جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………۵٢

3-5  نمونه گیری وحجم نمونه………………………………………………………………………………………………….۵٢

3-6  ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………..۵٣

3-7  روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………۵٣

فصل چهارم : یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………….۵۴

41 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

42 مرحله اول-  توصیف……………………………………………………………………………………………………..۵۵

421 ایران…………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

4211 اطلاعاتی از نظام آموزشی ایران…………………………………………………………………………………۵۵

4212  آموزش حرفه وفن ………………………………………………………………………………………………۵۶

4213  رویکرد برنامه درسی آموزش حرفه وفن………………………………………………………………………..۵٨

4214 اهداف ومحتوای درس …………………………………………………………………………………………..۵٩

422 آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۶١

4221 تاریخ……………………………………………………………………………………………………………..۶١

4222 جغرافیا، اقتصاد و فناوری………………………………………………………………………………………..۶٢

4223  نظام آموزشی…………………………………………………………………………………………………….۶٣

4224 استانداردهایی برای محتوای آموزش فناوری…………………………………………………………………….۶۵

4225  اجرای آموزش فناوری  مدولار …………………………………………………………………………………۶٧

4226 منطق وساختاری برنامه آموزش فناوری در ایالات متحده……………………………………………………….۶٩

4227 برنامه درسی ودروس آموزش فناوری در میسوری………………………………………………………………٧١

4228  آموزش فناوری ورابطه آن با آموزش حرفه در مدارس میانی ………………………………………………….٧٢

4229 دروس آموزش فناوری در مدارس میانی………………………………………………………………………..٧٢

42201 انجمن دانش آموزی فناوری TSA)) ………………………………………………………………………….٧٣

42211  نمونه هایی از روشهای تدریس………………………………………………………………………………..٧۴

42221 ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان…………………………………………………………………………٧٧

423 کانادا……………………………………………………………………………………………………………………٧٩

4231 فرهنگ وجغرافیا………………………………………………………………………………………………….٧٩

4231 سیاست های آموزشی…………………………………………………………………………………………….٨٠

4232 ساختار آموزشی………………………………………………………………………………………………….٨٠

4233 برنامه های درسی حوزه موضوعی حرفه وفن در کانادا…………………………………………………………٨١

4234 بررسی برنامه های درسی استان بریتیش کلمبیا …………………………………………………………………٨٢

4235 آموزش فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………..٨٣

4236 اقتصاد خانه ………………………………………………………………………………………………………٨۴

4237 آموزش کسب کار ……………………………………………………………………………………………….٨۵

4238 آموزش فناوری…………………………………………………………………………………………………..٨۶

4239 الگوهای تدریس در برنامه های درسی بریتیش کلمبیا………………………………………………………….٨٩

42301 سنجش دانش آموزان……………………………………………………………………………………………٩٠

424 پاکستان…………………………………………………………………………………………………………………٩١

4241 تاریخ وفرهنگ……………………………………………………………………………………………………٩١

4242 جغرافیا وموقعیت سیاسی اقتصادی ………………………………………………………………………………٩٢

4243  نظام آموزشی و برنامه های درسی………………………………………………………………………………٩٣

4244 اقتصاد خانه ………………………………………………………………………………………………………٩۴

4245 روشها و رویکردهای یادگیری- یاددهی و ارزشیابی…………………………………………………………….٩٧

4246 آموزش کامپیوتر………………………………………………………………………………………………….٩٨

4247 رسم………………………………………………………………………………………………………………٩٨

425-مراکش……………………………………………………………………………………………………………….١٠٠

4251 تاریخ و فرهنگ…………………………………………………………………………………………………١٠٠

4252 جغرافیا و اقتصاد ……………………………………………………………………………………………….١٠١

4253 نظام آموزش وپرورش رسمی مراکش………………………………………………………………………….١٠١

4254 اطلاعات برنامه درسی فناوری صنعتی …………………………………………………………………………١٠٢

43 مرحله دوم- تفسیر اطلاعات…………………………………………………………………………………………….١٠۶

431 برنامه درسی آموزش حرفه وفن ایران…………………………………………………………………………….١٠۶

4311  اجرای برنامه درسی……………………………………………………………………………………………١٠۶

4312 منطق برنامه درسی آموزش حرفه وفن…………………………………………………………………………١٠۶

4313 اهداف برنامه درسی.……………………………………………………………………………………………١٠٧

4314 محتوای برنامه…………………………………………………………………………………………………..١٠٧

4315 روش تدریس…………………………………………………………………………………………………..١٠٧

4316 ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………..١٠٧

432 ایالات متحده( دروس آموزش فناوری)………………………………………………………………………………١٠٨

4321 اجرای برنامه درسی…………………………………………………………………………………………….١٠٨

4322  منطق برنامه درسی آموزش فناوری……………………………………………………………………………١٠٨

4323  اهداف آموزش فناوری………………………………………………………………………………………..١٠٨

4324 محتوای آموزش فناوری………………………………………………………………………………………..١٠٩

4325 روش تدریس…………………………………………………………………………………………………..١٠٩

4326 ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………..١١٠

433 بریتیش کلمبیا، (کانادا)……………………………………………………………………………………………….١١٠

4331 شرایط اجرای برنامه های درسی در عمل………………………………………………………………………١١٠

4332  منطق برنامه های درسی ……………………………………………………………………………………….١١١

4333 اهداف برنا مه های درسی………………………………………………………………………………………١١٢

4334 محتوای برنامه های درسی ……………………………………………………………………………………..١١٢

4335 روش تدریس………………………………………………………………………………………………….١١٣

4336 روش سنجش و ارزشیابی………………………………………………………………………………………١١٣

434 برنامه های درسی پاکستان……………………………………………………………………………………………١١۴

4341 شرایط اجرای برنامه های درسی ……………………………………………………………………………….١١۴

4342 منطق برنامه درسی ……………………………………………………………………………………………..١١۴

4343 اهداف برنامه های درسی……………………………………………………………………………………….١١۴

4344 محتوای برنامه های درسی ……………………………………………………………………………………..١١۵

4345 روشهای تدریس………………………………………………………………………………………………..١١۵

4346 روشهای سنجش………………………………………………………………………………………………..١١۶

435 مراکش………………………………………………………………………………………………………………..١١۶

4351 اجرای برنامه درسی…………………………………………………………………………………………….١١۶

4352 منطق برنامه درسی ……………………………………………………………………………………………..١١۶

4353 اهداف برنامه ها ………………………………………………………………………………………………..١١۶

4355 محتوای برنامه درسی …………………………………………………………………………………………..١١٧

4355 روش تدریس…………………………………………………………………………………………………..١١٧

4356 سنجش دانش آموزان …………………………………………………………………………………………..١١٧

4-4مر حله سوم- مجاورت………………………………………………………………………………………………….١١٨

4-5مرحله چهارم- مقایسه……………………………………………………………………………………………………١٢۵

451 پاسخ به سوال اول – میان برنامه درسی آموزش حرفه و فن و دروس مشابه با آن در کشورهای مورد مطالعه، از نظر نحوه اجرای برنامه چه شباهت ها وتفاوت هایی وجود دارد؟………………………………………………………………..١٢۵

452 پاسخ به سوال دوم – نقاط عمده تشابه و تفاوت در منطق و چرایی برنامه درسی آموزش حرفه و فن ایران و برنامه های درسی کشورهای مورد مطالعه کدام است؟…………………………………………………………………………………..١٢۶

453 پاسخ به سوال سوم- اهداف مشترک و متفاوت برنامه درسی آموزش حرفه وفن ایران و برنامه های درسی مشابه آن در

کشورهای مورد مطالعه کدام است؟…………………………………………………………………………………………..١٢۶

454 پاسخ به سوال چهارم- در محتوای برنامه درسی آموزش حرفه وفن ایران و برنامه های مشابه با آن درکشورهای مورد

مطالعه چه شباهت ها وتفاوت هایی دارند؟…………………………………………………………………………………..١٢٧

455 پاسخ به سوال پنجم- شیوه تدریس آموزش حرفه وفن ودروس مشابه درکشورهای مورد مطالعه چه شباهت ها و

تفاوت هایی دارند؟……………………………………………………………………………………………………………١٢٨

456 پاسخ به سؤال ششم- شیوه سنجش و ارزشیابی دانش آموزان در برنامه های درسی مشابه با آموزش حرفه وفن در کشورهای مورد مطالعه باهم چه تفاوت ها وشباهت هایی دارند.؟………………………………………………………….١٢٩

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها………………………………………………………………………………..١٣٠

15مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..١٣١

5-2بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….١٣١

5-3محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………….١٣۶

5-4پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..١٣٧

57 توصیه هایی برای تحقیقات آینده:………………………………………………………………………………………١۴٠

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………..١۴١

پیوست شماره 1– نمودارهای روشهای تدریس در برنامه درسی آموزش فناوری بریتیش کلمبیا……………………………١۴٢

پیوست شماره 2– منابع برنامه درسی برای درس فناوری اطلاعات در بسته های برنامه درسی بریتیش کلمبیا………………١۴۴

پیوست شماره 3– استانداردهای بیست گانه و بنچ مارکهای محتوای آموزش فناوری در آمریکا……………………………١۴۵

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….١۴٩

منابع  فارسی: …………………………………………………………………………………………………………………١۵٠

منابع عربی:…………………………………………………………………………………………………………………….١۵٢

منابع لاتین:…………………………………………………………………………………………………………………….١۵

فهرست جداول

 21 عناوین عمده محتوای  برنامه درسی حرفه وفن در سال1350…………………………………………………………..١۴

41 برنامه های درسی دوره راهنمایی تحصیلی در ایران………………………………………………………………………۵۶

42 عناوین مهم محتوای  برنامه درسی حرفه وفن ……………………………………………………………………………..60

43 برنامه های درسی  در مدارس میانی برخی ایالت ها………………………………………………………………………۶۴

44 بویژگیهای برنامه درسی آموزش فناوری در مقایسه با مهارتهای صنعتی………………………………………………….٧٠

45  ملاکهای سنجش خلاصه طرح دانش آموزان در دروس آموزش فناوری(آمریکا)……………………………………….٧٨

46 برنامه درسی پایه های 8، 9 و10بریتیش کلمبیا……………………………………………………………………………٨٣

47 برنامه های درسی پایه های 68 پاکستان …………………………………………………………………………………٩۴

 48  برنامه درسی دوره آمادگی متوسطه مراکش (سلک الثانوی الاعدادی)………………………………………………..١٠٢

 49 محتوای درس فناوری صنعتی…………………………………………………………………………………………..١٠۴

401 ویژگیهای اجرای برنامه های درسی ……………………………………………………………………………………١١٨

 114منطق برنامه های درسی ………………………………………………………………………………………………..١١٩

 421  اهداف برنامه های درسی……………………………………………………………………………………………..١٢٠

 431 محتوای برنامه های درسی …………………………………………………………………………………………….١٢٢

  441 روشهای تدریس……………………………………………………………………………………………………..١٢٣

451 روشهای ارزشیابی دانش آموزان ………………………………………………………………………………………124

51برنامه درسی ایران وکشورهای مورد مطالعه در یک نگاه ……………………………………………………………….١٣۵ 

فصل اول:  طرح  مسأله

1-   1 مقدمه 

      اهمیت آموزش از راه عمل کردن، در تربیت همه جانبه دانش آموزان، سبب شده بخش مهمی از دیدگاه ها و  فرصت های تربیتی به این موضوع اختصاص داده شود، چنان که، مدارس والدورفی در اتریش و آلمان بر مبنای ایجاد رشد و خودشکوفایی در دانش آموزان ازطریق برنامه های حسی- تجربی به وجود آمدند( میلر، 1387ص272). برنامه درسی انسان گرایانه ی چیک سنت میهای[1]  موسوم به تجارب جاری[2] هدف خود را ایجاد چالش های عملی برای درک مفهوم »خود« توسط دانش آموزان قرار داده است (مک نیل[3]، 6002 ص41). مدارس دهه 0391 آمریکا بانام مدارس»جامعه مدار« برای ارتباط بیشتر با زندگی واقعی تشکیل شدند. بسیاری از مربیان بزرگ و صاحب نظران در تعلیم وتربیت  بخشی از مدرسه خود راتبدیل به کارگاه وآزمایشگاه نمودند. پستالوزی، فرانسیس پارکر و فردریک فروبل، با ارائه آموزشهای نخ ریسی، بافتنی، خانه داری، کشاورزی، وآموزشهای هنری موجبات نهضت آموزش عملی را فراهم آوردند. جان دیویی دانش را تجربه،وکسب تجربه واقعی را درعمل کردن می دید. ماریتا جانسون، ویلیام کیلپاتریک، دکتر دکرولی، اساس آموزش خود را برلذت بردن فراگیر از فعالیت های تجربی و پروژه های عملی قرار داده بودند. ژان لیتارت در دبستان خود با دانش آموزان به پرورش و مطالعه گیاهان وحیوانات می پرداخت (معافی ودیگران  .)1377 ،

 اهمیت آموزش عملی و ضرورتی که انقلاب صنعتی ایجاب کرد، سبب شد آموزش و پرورش ایران در سال1231(ه. ش)، تربیت فنی و حرفه ای را به عنوان یکی از اهداف پنجگانه خود مطرح کند(بزرگی ،5831). این مقصود از آن زمان تاکنون، در قالب رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش، و یا برنامه ها و دروسی مانند طرح کاد و کار دستی، آموزش حرفه وفن و کارگاه خود اتکایی در آموزش عمومی دنبال شده است(سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی، 9731). لازمه دستیابی به تربیت حرفه ای و ایجاد مهارتهای کار، پویا و به روز نمودن برنامه های درسی در این حوزه تربیتی است. لذا، این پژوهش با این احساس پذیرفته شده است که بررسی و مقایسه برنامه های درسی مشابه در کشورهای دیگر بتواند در ارتقاء برنامه درسی آموزش حرفه وفن دوره راهنمایی سهمی هرچند اندک داشته باشد   .

12 عنوان تحقیق 

مطالعه ی تطبیقی  برنامه درسی آموزش حرفه وفن در دوره راهنمایی ایران و برنامه های درسی مشابه در کشورهای آمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش

1-3 بیان مسأله

درس حرفه وفن با مسائل و مشکلات زیادی ازقبیل، رشد کند صنعتی شدن کشور، عدم ارتباط میان صنعت و آموزش وپرورش، نیاز به آموزشهای فنی- عملی و از همه مهمتر کمبود دبیران آموزش دیده ومتبحر روبه رو بوده است(وزارت آموزش و پرورش، مرکز تحقیقات و برنام هریزی درسی   .)1350 ،

 تحقیقات نشان می دهد که نداشتن کارگاه مستقل در محیط مدرسه، مجهز و متناسب نبودن کارگاههای موجود، عدم تطابق موضوعات مطرح شده در کتابها با زمینه های فرهنگی و آداب و رسوم ملی، از مهمترین علل عدم اجرای صحیح برنامه حرفه وفن هستند(نعم تاللهی   .)1354 ،

 مسئله تحول در فناوری و لزوم تازه و به روز بودن آموزشهای مرتبط با آن، در این درس، بیش از هر ماده ی درسی دیگری احساس نیاز به تغییر محتوای نظری و فعالیت های عملی را پدید آورده است .نادیده گرفتن این امر در سالهای اخیر صدمات زیادی به انگیزه های یادگیری دانش آموزان وحتی تدریس پر حرارت دبیران آن وارد کرده است(مروارید   .)1375 ،

نگاهی به مشکلات مورد اشاره که تحقیقات موازی نیز آنها را تأیید نموده است. نشان می دهد که مسائل این برنامه درسی اساساً می تواند در دو مقوله قرار گیرد. اولین گروه، مسائل خارج از حیطه برنامه ریزی درسی است که به پشتیبانی از اجرای این برنامه درسی مربوط است. گروه دیگر، مسائل چالشی موجود در برنامه ریزی این درس، مانند، منسوخ شدن سریع محتوای برنامه درسی در اثر انقلاب های فناوری و ظهور نیازهای جدید اقتصاد، جامعه و بازار کار است  .

مسئله ای که برنامه ریزان این نوع دروس در سالهای اخیر با آن مواجه شده اند، این است که آنها  قبل از اقدام به ایجاد چارچوبی برای برنامه ریزی این دروس، با دو دیدگاه نسبتاً متضاد مواجه بوده اند؛ اول آموزش فناوری برای همه فراگیران، دوم آموزش فنی/ حرفه ای برای عده ای خاص از دانش آموزان (داکرز[4]، 6002)، وضعیتی که بعضی از محققان و طرفداران رویکردهای برنامه ریزی درسی در این دوگانگی نظری، در دهه های اخیر، گرفته اند این گونه بوده که دو دیدگاه را که با هم ترکیب کرده اند

بدین معنی که، آموزش فناوری برای همه دانش آموزان، به منظور آموزش »سواد فناوری[5]«باشد، در همان حال، نیازهای نیروی کار را که به دنبال کسب صلاحیت در دنیای اقتصاد هستند نیز برآورده نماید(داگر و سچول[6]. 6991). اخیرًاً محققان ( لیتون 5991،. لویس 2002،. رازینن 3002،. پاولوا 5002،. لی ) 1997 این حوزه در نوشته های خود، هنگام بحث در مورد این برنامه های درسی نام »آموزش فناوری« را به کار برده اند. هر چند، برنامه های درسی که این نویسندگان در مورد آنها به مطالعه پرداخته اند در کشورهای دیگر اسامی مختلفی داشته و همه محتوای آن لزوماً  در مورد فناوری صنعتی نبوده، است. بر این اساس نام آموزش فناوری می تواند نامی بین المللی و منطقی در مقابل نام آموزش حرفه وفن باشد .

بدون اینکه به دنبال مشاهده برنامه های درسی متحدالشکل در همه کشورها باشیم   .

گزارشها نشان می دهند در سالهای اخیر »کشورهای توسعه یافته[7]« و »کشورهای در حال توسعه[8]« سعی در برقراری آموزش فناوری با رویکردهای جدید و ویژه قرن بیست ویکم به عنوان یک موضوع درسی داشته اند(لیتون[9] . 2991). درحالیکه کشورهای درحال توسعه در وضعیت تکنولوژیکی خود با کشورهای توسعه یافته فاصله دارند و در این کشورها، مدرنیته در مناطق شهری تعریف شده است(کوزنتس[10]1791). دانش آموزان در چنین کشورهایی با فناوری متداول درکشورهای توسعه یافته، به صورت مستقیم و چهره به چهره، برخورد نمی کنند. برای کشورهای در حال توسعه به هر حال، این چالش وجود دارد که چگونه این برنامه درسی را وضع کنند؟ آیا آنها باید وارد دوران فضا شوند؟ یا باید بنا به نظم و وضعیت موجود روزمره خویش عمل کنند (لویس[11]، 5991 )؟

آنچه بیان شد نشان می دهد که کشورهای مختلف برای برنامه ریزی این درس با توجه به مسئله اقتصاد و توسعه در سالهای اخیر با چالشی جدی مواجه هستند. رصد همتایان آموزش حرفه وفن، که ممکن است با عناوینی مانند »کار عملی« (هند)، »مهارت های زندگی« (مالزی) »آموزش کار«، (روسیه) ،»خانه داری« و »کار« (ژاپن) (معافی ودیگران، 7731) »فنون[12]« (سوئد) ،»طراحی و فناوری[13]« ( انگلیس و ولز)، » »آموزش فناوری[14]« ( استرالیا، نیوزلند، و ایالات متحده وفرانسه)، (رازینن[15]، 3002) شناخته شوند


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 180
دانلود بخشی از پایان نامه مطالعه ي تطبیقی برنامه درسی آموزش حرفه وفن دوره راهنمایی ایران و برنامه هاي درسی مشابه درآمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید