انتخاب صفحه

مقدمه

طراحی و ساخت سکوهای نفتی در کشور ما ایران که در منطقه خاور میانه واقع بوده و یک کشور نفت خیز می باشد حائز اهمیت بوده و از آنجائی که ایران جزء مناطق زلزله خیز جهان است بارهای حدی شدید نیز در طراحی وساخت سکوها باید مد نظر قرار گیرد. بررسی و تجزیه و تحلیل سکوهای نفتی تحت بارهای حدی شدید مانند زلزله با در نظر گرفتن اصول ارزیابی قابلیت اعتماد موضوعی نو بوده که در این زمینه باید پژوهشها و تحقیقات بی شماری به عمل آید. قابلیت اعتماد احتمال عملکرد با کفایت یک سیستم، تحت شرایط کاری از پیش تعیین شده و برای مدت زمان معین است یا به عبارت دیگر نوعی احتمال است که بین عملکرد سیستم و آنچه در عمل از آن انتظار می رود ارتباط برقرار می کند. برای بررسی قابلیت اعتماد لازم است ابتدا مرزبندی روشنی بین ضوابط خرابی و سلامت طرح صورت گیرد، سپس یک مدل قطعی که متغیر های اصلی را به ضوابط خرابی مربوط می کند انتخاب شود. با تشخیص عدم قطعیت در متغیر اصلی ، توابع توزیع احتمال و گشتاورهای آماری متغیرهای اصلی را می توان بدست آورد و بدین ترتیب قابلیت اعتماد سیستم را ارزیابی کرد. اولین روش ارزیابی قابلیت اعتماد یک سیستم بدین گونه است که یک مقدار مشخصه از پارامتر غیر قطعی (معمولا میانگین ) مورد استفاده قرار می گیرد. در روش دوم دو مقدار مشخصه از پارامتر غیر قطعی که معمولا میانگین و واریانس می باشد مد نظر قرار می گیرد البته اثر همبستگی آنها نیز قابل استفاده است. در سومین روش احتمال خرابی به عنوان مقیاس مورد استفاده است. روش چهارم روشی است که انتظارات ما را از یک سازه با مقیاس قابل قبول ، تحت شرایط احتمالی و بر طبق اصول اقتصاد مهندسی از نظر هزینه و سودمندی در ساخت و نگهداری، پیامدهای خرابی و غیره مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و برای سازه هایی که از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردارند استفاده می شود. در این رساله از روش سوم و چهارم استفاده شده است. از آنجایی که ساخت و نگهداری سکوهای نفتی جزء پروژه های ملی و پرهزینه کشور می باشد و با توجه به شرایط زمین لرزه ای کشور ایران و نوین بودن مبحث قابلیت اعتماد بر آنیم، با تحقیقات و پژوهشهای بیشتر در جهت پیشبرد منافع ملی گام نهیم.

فهرست مطالب

فصل اول:انگیزه وپیشینه

1-1- انگیزه

بررسی سکوی فراساحلی جاکت تحت اثر بارهای دینامیکی شدید جهت تجدید نظر در طراحی ها و بهینه کردن طراحی به لحاظ سازه ای واقتصادی نقش موثر و مفیدی داراست. تشخیص اعضای بحرانی تر در سکوهای فراساحلی جهت بررسی رفتار سازه و پیش بینی تمهیدات طراحی بدین روش است که ابتدا از طریق انجام تحلیهای نقلی خطی ، آنالیز مودال ، تحلیل استاتیکی غیر خطی رفتار سازه بررسی شده و به شناسایی و نسبت به افزایش بار عکس العمل بیشتر و سریعتری دارند مشخص شده و در نهایت با آنالیز تایخچه زمانی رفتار دینامیکی غیر خطی اعضای بحرانی بررسی شود. از آنجائیکه هر آنالیز تاریخچه زمانی بسته به نوع شتاب نگاشت، زمان زیاد ( حدود 8 الی و ساعت 9 برای شتاب نگاشت زلزله رودبار) و حجم زیادی لازم دارد. تمرکز بر روی المانهای بحرانی تر امری معقول و منطقی است. در طراحی سکو حالت بهره برداری سکولحاظ میشود ولی در این رساله آنچه مد نظر است بررسی رفتار حدی سکو می باشد تا بدین وسیله نقاط ضعف طراحی مشخص شده و در طراحی نواحی حساستر و مهمتر سکو مورد توجه و بررسی بیشتری قرار گیرد. در سکوی فراساحلی جاکت اعضا به اشکال مختلفی مانند پایه ها که به صورت مورب هستند و تیرها و بادبندهای قائم مورب و بادبندهای افقی مورب وجود دارند. بررسی اینکه کدامیک از این اعضا در چه ناحیه ای از سکو تحت اثر زلزله در سطوح مختلف شتاب نرمالایز شده از g 0.3 تا 1g عکس العمل بیشتری از خود بروز می دهند و اینکه کدامیک از اعضا تحت چه شتابی به مرحله گسیختگی می رسند به صورت آماری بر روی 130 آنالیز تاریخچه زمانی مورد بررسی قرار گرفته و بدین ترتیب می توان رفتار سازه سکو را در زلزله های بعدی پیش بینی کرد. احتمال خرابی اعضاء ودرصد پلاستیک نشدن اعضا و … از نتایج 130 آنالیز تاریخچه زمانی است و در نهایت با در نظر گرفتن اصول ارزیابی قابلیت اعتماد به ارائه نتایج پرداخته شده است.

1-1-انگیزه 2

1-2-پیشینه 2

1-2-1-مفاهیم مربوط به تحلیل وطراحی سازه های دریایی 2

1-2-1-1-تئوری قابلیت اعتماد سازه ها 2

1-2-1-1-1-تئوری قابلیت اعتماد 3

1-2-1-2-تئوری قابلیت اعتماد درصنعت فراساحل 5

1-2-1-3-روش تحلیل قابلیت اعتماد فراساحلی 7

1-2-1-4-معیارهای پذیرش 9

1-2-1-4-1-کنترلهای آیین نامه ای 9

1-2-1-4-1-1-روش تنش های مجاز 10

1-2-1-4-1-2-روش حالات حدی 10

1-2-2-بارهای وارد برسکوهای دریائی 11

1-2-2-1-بارهای مرده یادائمی 11

1-2-2-2-بارهای زنده یاعملیاتی 11

1-2-2-3-بارهای محیطی 11

1-2-2-3-1-نیروی باد 11

1-2-2-3-2-نیروی موج 12

1-2-2-3-3-نیروی جریان 13

1-2-2-4-بارهای ساخت ونصب 13

1-2-2-5-بارهای تصادفی 13

1-2-3-سکوهای دریایی وبار دینامیکی زلزله 14

1-2-3-1-تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه های ساحلی چاکت تحت اثر زلزله بااستفاده از المان های نواری 14

1-2-3-2-اثرفشارهیدرودینامیکی ناشی ازلزله برروی سازه های دریایی متقارن 15

1-2-3-3-مهندسی زلزله برای سازه های فراساحل 16

1-2-3-3-1-خطرات لرزه ای وکدهای طراحی 17

1-2-3-3-2-تحلیل لرزه ای تاسیسات ساحلی 17

1-2-3-3-3-پاسخ خاک محلی 18

1-2-3-2-پاسخ لرزه ای سازه های فراساحلی دردریاها به صورت اتفاقی 19

1-2-3-2-1-معادلات جابجایی   22

1-2-3-2-2-پاسخ دینامیکی برای موج های تصادفی دریا وزلزله 25

1-2-4-سکوی جاکت 31

فصل دوم:معرفی سکوی مورد مطالعه

2-1-معرفی سکو ومشخصات آن 33

2-2-نقشه های سازه اعضای سکو 36

فصل سوم:معرفی نرم افزار استفاده شده ومدلسازی انجام شده

3-1-المانSHELL 181ا  49

3-2-المانPIPE20ا 52

3-3-المانMass21ا 55

فصل چهارم:تحلیل های انجام شده ونتایج حاصله

در این جا به طور خلاصه به توضیح اجمالی آنالیزهای انجام شده پرداخته و در بخشهای بعدی این فصل به تشریح آنالیزها و نتایج حاصله می پردازیم در ابتدای کار جهت بررسی کلی سکوی فراساحلی جاکت، صحت مدلسازی و بررسی رفتار استاتیکی سکو، کنترل تغییر مکان ها آنالیز استاتیکی خطی انجام شده و آنچه در نهایت در تحلیلی ثقلی خطی مشاهده شد این بود که هیچ کدام از اعضای سکوی فراساحلی شرایط بارگذاری تقلی وارد محدوده غیر خطی برای آنالیز دینامیکی به روش تاریخچه زمانی ، نیاز به لحاظ کردن میرایی سازه ای و هیدرو دینامیکی بود به جهت لحاظ نمودن میرایی سازه ای با انجام آنالیز مودال، فراکانس های طبیعی ارتعاش را بدست آورده و ۶ و ۹ که آیتمهای لحاظ نمودن میرایی هستند محاسبه شدند. برای بررسی رفتار سکوی فراساحلی جاکت تحت اثر شتاب نگاشتهای زلزله اعضای بحرانی تر سکوی جاکت را با آنالیز استاتیکی غیرخطی ( Pushover ) مشخص کرده و سپس برای بررسی دینامیکی تاریخچه زمانی ، روی اعضای بحرانی سکو متمرکز شدیم.

4-1-تحلیل ثقلی خطی 57

4-2-تحلیل مودال 66

4-3-تحلیل استاتیکی غیرخطی 80

4-4-تحلیل تاریخچه زمانی 89

ترازهای برج ساخته شده برروی پی های خاک یا شمع

ترازهای برج ساخته شده برروی پی های خاک یا شمع

فصل پنجم:بررسی نتایج

5- 1 –  درصد پلاستیک شدن اعضای سکوی فراساحلی جاکت تحت شتاب نگاشت های همپایه شده به 0.65g ،0.3 g و 1g در 130 تحلیل تاریخچه زمانی :

مقایسه نتایج مربوط به درصد پلاستیک شدن المانهای منتخب در قسمت بالا و پایین سکوی نفتی جاکت تحت شتاب نگاشتهای همپایه شده به شتاب 0.65g ،(0.3 g و l g مرحله اول نتایج می باشد. با بررسی نتایج می توان علاوه بر در صد پلاستیک شدن اعضا و ترتیب پلاستیک شدن ، رفتار دینامیکی سازه را مشاهده و بررسی نموده و رفتار دینامیکی سازه را در شتابهای دیگر پیش بینی نمود. همانگونه که در جدول (5-I) آمده است عدد صفر نشان دهنده درصد حالات الاستیک ماندن اعضا و به ترتیب 0ح25، 50-25 ، 45-50 و 100 – 45 ارائه دهنده درصد پلاستیک شدن اعضا از 25 تا 50 درصد ، 50 تا 75 درصد و 75 تا 100 در صد میباشد. درصد پلاستیک شدن مربوط به هر عضو در هر شتاب نگاشت میانگین در صدهای پلاستیک شدن اعضا درInOdi و nodj عضو مورد بررسی است.

5-1-درصد پلاستیک شدن اعضای سکوی فراساحی جاکت تحت شتاب نگاشت های همپایه شده به 003g ، 0.65g و 1g در 130 تحلیل تاریخچه زمانی    93

5-2-درصد گسیختگی اعضای سکوی فراساحی جاکت تحت شتاب نگاشت های همپایه شده به 003g ، 0.65g و 1g در 130 تحلیل تاریخچه زمانی        93

5-3-تعداد موقعیت های پلاستیک شدن اعضای سکوی جاکت درشتاب نگاشت های همپیاه شده به  003g ، 0.65g و 1g در 130 تحلیل تاریخچه زمانی         114

5-4-تعداد موقعیت های گسیخته شده اعضای سکوی جاکت درشتاب نگاشت های همپایه شده به  003g ، 0.65g و 1g در 130 تحلیل تاریخچه زمانی         114

5-5-ترکیب وزنی اهمیت اعضای سکوی فراساحلی جاکت 135

5-6-سطح خسارت محتمل هرعضور سکوی فراساحلی جاکت براین مبنا که عضو به طور کامل پلاستیک شود 137

5-7-سطح خسارت محتمل هرعضو سکوی فراساحلی جاکت براین مبنا که عضو به طور کامل گسیخته شود 137

5-8-احتمال شکست 149

5-9-بررسی رفتار شتاب نگاشت ها بادر نظرگرفتن شکست وگسیختگی درسه شتاب 003g ، 0.65g و 1gا     150

5-10-بحرانی ترین شتاب نگاشت   155

5-11-مهمترین دلیل شکست 156

5-12-معرفی پارامترهای مرتبط باقابلیت اعتماد طراحی لرزه ای سکوی جاکت    174

فصل ششم:جمع آوری ونتیجه گیری

6- 1 –  خلاصه کار انجام شده

در این رساله مدلی از سکوی فراساحلی جاکت انتخاب شد و پس از بررسی و ارزیابی جهت رفتار سازه ای سکو به جهت بالا بردن حجم فایلهای AIISyS و زمان زیاد لازم برای آنالیز ، بوسیله تحلیل استاتیکی غیر خطی (PushOVer) المانها و اعضای مهمتر سکو شناسایی و انتخاب شد و سپس با اعمال 130 شتاب نگاشت همپایه شده به شتاب g 0.3 و 0.65g و l g و انجام تحلیل تاریخچه زمانی به بررسی احتمال خرابی سکو در اعضای انتخاب شده در مرحله آنالیز استاتیکی غیر خطی ( PushOVer) پرداخته شد و سپس با در نظر گرفتن فاکتورهای مخرب موجود در شتاب نگاشتها و خروجی آنالیزهایی تاریخچه زمانی مهمترین فاکتورهای مخرب شناسایی شد و در نهایت با توجه به اصول تئوری قابلیت اعتماد به به ارزیابی سکوی فراساحلی جاکت پرداخته و نقاط ضعف سکو جهت پیش بینی تمهیداتی در طراحی ارائه شد.

6-1-خلاصه کار انجام شده 176

6-2-نتیجه گیری نهایی 176

6-3-پیشنهاداتی برای پروژه های آتی 177

پیوست:جداول 4-4-2 ،4-4-42 و4-4-2  178

منابع وماخذ  246

فهرست منابع فارسی 246

فهرست منابع لاتین 146

سایت های اطلاع رسانی 250

چکیده انگلیسی 251

فهرست جداول

1-1-ضرایب مربوط به تنش های مجاز براساسAISCا    10

2-1-جدول مقاطع اعضای سکو  45

3-1-خروجی های مربوط به المانSHELL 181ا    50

3-2-لیست خروجی های المانPIPE20ا     53

4-2-2-طیف پاسخ شتاب مربوط به 100 شتاب نگاشت 67

4-2-3-فرکانس مودهای ارتعاشی  77

4-3-4-جدول فهرست اعضای بحرانی سکو 84

4-3-5-جدول نیری برش پایه وجابجایی متناظر با جاری شدن سکو 89

4-4-1-تعداد اعضای گسیخته شده وتعداد اعضای پلاستیک شده 90

4-4-2-پیوست:مربوط به خروجی اعضای بحرانی تحت شتاب نگاشت های همپایه شده به  003g ا      179

4-4-3- پیوست:مربوط به خروجی اعضای بحرانی تحت شتاب نگاشت های همپایه شده به  0.65g ا     194

4-4-4- پیوست:مربوط به خروجی اعضای بحرانی تحت شتاب نگاشت های همپایه شده به  1g ا      209

5-1-درصد پلاستیک شده اعضای سکوی فراساحالی جاکت تحت شتاب نگاشت های همپایه شده به 003g ، 0.65g و 1g در 130تحلیل تاریخچه زمانی 94

5-2-درصد گسیختگی اعضای سکوی فراساحلی جاکت تحت شتاب نگاشت های همپایه شده به 003g ، 0.65g و 1g در 130 تحلیل تاریخچه زمانی 104

5-3-تعداد موقعیت های پلاستیک شدن اعضای سکوی جاکت درشتاب نگاشت های همپیاه شده به 003g ، 0.65g و 1g در 130 تحلیل تاریخچه زمانی 115

5-4-تعداد موقعیت های گسیخته شده اعضای سکوی جاکت درشتاب نگاشت های همپیاه شده به 003g ، 0.65g و 1g در 130 درتحلیل تاریخچه زمانی 125

5-10-بحرانی ترین شتاب نگاشت ها 156

5-11-فرکانسهای سکو 157

فهرست نمودارها

4-3-1-نموداربرش پایه به جابجایی براساس بند 3-3-3-1-4 دستورالعمل بهسازی لرزه ای 86

4-3-2-نمودار برش پایه به جابجایی درراستای x و-xا    87

4-3-3-نمودار برش پایه به جابجایی درراستای y و –yا  188

5-9-1-بررسی رفتار شتاب نگاشت های بادرنظرگرفتن نتایج شکست وگسیختگی درسه شتاب 003g ، 0.65g و 1gا  151

5-9-2-بررسی رفتارش تاب نگاشت ها با در نظرگرفتن نتایج شکست وگسیختگی درسه شتاب 003g ، 0.65g و 1gا  152

5-9-3-بررسی رفتار شتبا نگاشت ها بادرنظرگرفتن نتایج شکست وگسیختگی درسه شتاب003g ، 0.65g و 1gا  153

5-9-4-بررسی رفتار شتاب نگاشت ها بادرنظرگرفتن نتایج شکست وگسیختگی درسه شتاب003g ، 0.65g و 1gا  154

5-9-5-بررسی رفتار شتاب نگاشت های با درنظرگرفتن نتایج شکست وگسیختگی درسه شتاب003g ، 0.65g و 1gا 155

5-11-1-طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت Chichi-taiwan9ا 158

5-11-2- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت Chichi-taiwan4ا 159

5-11-3- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت بجستان     160

5-11-4- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت بشرویه 161

5-11-5- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت Northridge2ا    162

5-11-6- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت بندر عباس         163

5-11-7- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت Chichi-taiwan2ا 164

5-11-8- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت Erzincanا    65

5-11-9- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت Imperial,valleyا 166

5-11-10- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت Imperial,valley2ا 167

5-11-11- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت خاش 168

5-11-12- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت راین 169

5-11-13- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت سده2         170

5-11-14- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت Turkeyا  171

5-11-15- طیف پاسخ شتاب درسه مولفه z,y,x شتاب نگاشت سده 172

5-11-16-رابطه بین مجموع پاسخ طیفی شتاب سه مود اول وتعداد پلاستیک شدن مولفه zا  173

5-11-17- رابطه بین مجموع پاسخ طیفی شتاب سه مود اول وتعداد پلاستیک شدن مولفهxا 173

5-11-18- رابطه بین مجموع پاسخ طیفی شتاب سه مود اول وتعداد پلاستیک شدن مولفهyا  174

فهرست شکلها

1-2-3-2-1-ترازهای برج ساخته شده برروی پی های خاک یا شمع 22

1-2-تصویر سکوی jacket موردبررسی دراین رساله 32

1-2-عمق آب وترازهای مختلف بادبندهیا افقی درجاکت 35

3-2-پلان عرشه 36

4-2-نقشه سازه ومقاطع اعضا 37

5-2-منحنی تنش-کرنش لحاظ شده برای سکو 40

4-9-المان SHELL 181ا 49

3-1-توصیف برخی از خروجی های المان SHELL 181ا 52

3-2-المان PIPE 20ا  53

3-3-توصیف برخی از خروجی های المان PIPE 20ا   55

3-3-المان MASS 21ا    55

3-3-المان MASS 21ا 55

4-21-تغییرمکان قائم وافقی سکوی فراساحلی جاکت تحت بارگذاری ثقلی 58

4-23-دیاگرام تنش اعضای سکوی جاکت در زوایای 0،90،180و270 درجه در nod j و nod iا 62

4-2-1-اشکال مودی سه مود اول 77

1-3-4-المان های بحرانی مشترک درهر4 جهت x و –x و y و –yا  81

4-3-2-باردر راستای x و –xا 82

4-3-4-بار در راستایy و –yا  83

4-3-6-اعضای بحرانی سکو 85

5-5-1-ترکیب وزنی اهمیت اعضای سکوی فراساحالی جاکت   135

5-6-1-سطح خسارت محتمل پلاستیک شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.3gا    137

5-6-2- سطح خسارت محتمل پلاستیک شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.3gا   138

5-6-3- سطح خسارت محتمل پلاستیک شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.3gا   138

5-6-4- سطح خسارت محتمل پلاستیک شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.65gا   139

5-6-5- سطح خسارت محتمل پلاستیک شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.65gا   140

5-6-6- سطح خسارت محتمل پلاستیک شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.65gا   140

5-6-7-سطح خسارت محتمل پلاستیک شدن هرعضور در 3 تراز اهمیت درشتاب 1gا  141

5-6-7- سطح خسارت محتمل پلاستیک شدن هرعضور در 3 تراز اهمیت درشتاب 1gا   142

5-6-7- سطح خسارت محتمل پلاستیک شدن هرعضور در 3 تراز اهمیت درشتاب 1gا   142

5-7-1-سطح خسارت محتمل گسیخته شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.3gا    143

5-7-2- سطح خسارت محتمل گسیخته شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.3gا    144

5-7-3- سطح خسارت محتمل گسیخته شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.3gا    144

5-7-4-سطح خسارت محتمل گسیخته شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.65gا      145

5-7-5- سطح خسارت محتمل گسیخته شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.65gا     146

5-7-6- سطح خسارت محتمل گسیخته شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 0.65gا     146

5-7-7-سطح خسارت محتمل گسیخته شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 1gا    147

5-7-7- سطح خسارت محتمل گسیخته شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 1gا    148

5-7-7- سطح خسارت محتمل گسیخته شدن هرعضو در 3 تراز اهمیت درشتاب 1gا    148

5-8-احتمال شکست هرعضو (Probability of failure)ا 149


Abstract

Offshore structures, particularly oil and gas platforms, are among vital structures all over the world, and many of them have are located in seismic regions. Regarding the adverse effects of damage to these structures subjected to earthquake it is important that their seismic design is performed by very high reliability. It is believed that the most reliable kind of analysis for seismic design is Nonlinear Time History Analyses (NLTHA). In this paper an offshore platform of jacket type with the height of 304 feet, having a deck of 96 feet by 94 feet, and weighing 290 million pounds has been studied. The material of the jacket structure is high-strength steel with modulus of elasticity of 2.37E8 lb/ft2, and its members are all of tubular section. At first, some Push-Over Analyses (POA) have been preformed to recognize the more critical members of the jacket, based on the range of their plastic deformations. Then NLTHA have been performed by using the 3-components accelerograms of 100 earthquakes, covering a wide range of frequency content, all normalized to the same Peak Ground Acceleration (PGA) level. Three values of 0.3g, 0.65g, and 1.0g have been used for the PGA level to find of the effect of earthquake intensity on the behavior of the jacket structure. In NLTHA the stress and strain values, particularly plastic strains in critical members, identified by POA, have been of the main concern. To decrease the volume of NLTHA output the stress and strain values at only four locations in the section of critical members (say at 0, 90, 180, and 270 degrees in the tubular section) have been calculated. The variations of maximum stress and strain values in critical member versus different features of the input earthquakes have been studied to find out which feature, including frequency content, spectral intensity, duration, energy, and so on, has the dominant effect. Based on the numerical results it can be said that none of the earthquake characteristics alone, can be the dominant factor. Instead, a combined factor in which various features are taken into account can be suggested. Finally, regarding that different structural members of the jacket have different effects on the stability of the platform, an importance factor has been considered for each critical member based on its location and orientation in the structure, and then the reliability of the whole structure has been obtained by combining the reliability of the critical members, each having its specific importance factor.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید