انتخاب صفحه

چکیده

کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات کاربید سیلیسیم از جمله مواد سازهای هستند که دارای استحکام، سفتی و مقاومت به سایش بیشتر و چقرمگی شکست کمتری در مقایسه با فلز زمینه می باشند. محدودیت در مقدار انرژی جذب شده قبل از شکست مانعی در برابر گسترش کاربرد این مواد است. برای رفع این عیب از دو نوع مکانیزمهای افزایش چقرمگی ذاتی و غیردانی استفاده می شود. هرچند با اصلاح ریزساختار، امکان افزایش چقرمگی شکست وجود دارد، اما معمولاً بهبود این خاصیت همراه با افت استحکام و صلبیت میباشد. لذا بکارگیری فرآیندهای غیردانی با تغییر در معماری ساختار راهکار مطلوبی برای بهینه کردن خواص مکانیکی است.در پژوهشی حاضر اصلاح ساختار معماری کامپوزیتهای  از طریق ایجاد دو نوع ساختار لایهای و گرادیانی و با حضور لایه میانی AA1050 بوسیله اتصال با نورد داغ صورت گرفت. سپس مقاومت نمونه ها با مورفولوژی تقسیم کننده ترک ” در برابر شکست تحت شرایط شبه-استاتیک و ضربه بررسی گردید. با تغییر مقدار کرنش نورد اثر استحکام فصلی مشترک بر چقرمگی مورد مطالعه قرار گرفت. بررسیهای صورت گرفته نشان داد که در شرایط شبه-استاتیک، چقرمگی های جوانهزنی و اشاعه ساختارهای لایه ای وابسته به استحکام اتصال و درصد حجمی ذرات تقویت کننده است. در حالی که چقرمگی جوانهزنی با ازدیاد استحکام فصل مشترک افزایش مییابد، روند تغییرات چقرمگی اشاعه در ساختارهای فوق تابع درصد حجمی ذرات تقویت کننده و تعداد پاس های نورد میباشد. مقدار چقرمگی ضربه تمامی ساختارهای لایه ای از نمونه های یکپارچه بیشتر است و بیشینه مقدار چقرمگی ضربه در نمونه لایه ای تقویت نشده که پنج پاس نورد شده است مشاهده گردید. انرژی ضربه سازه فوق نسبت به آلومینیوم یکپارچه حدوداً ۶۶٪ افزایش پیدا کرده است. در مورد ساختارهای FGM، هرچند تغییر در کرنش نورد تاثیری بر نتایج چقرمگی در آزمون شبه – استاتیک ندارد، اما انرژی ضربه ساختارهای گرادیانی کاملاً تابعی از استحکام اتصال است. چقرمگی ضربه در نمونه های گرادیانی با افزایش کرنش نورد افزایش می یابد، به گونه ای که به نظر میرسد، مکانیزمهای حساس به کرنش زیاد کنترل کننده روند تغییرات در این دسته از مواد می باشد.

کلمات کلیدی: کامپوزیت زمینه آلومینیومی، ساختار لایه ای، ساختار گرادیانی، اتصال نوردی، چقرمگی،

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

۱- مقدمه

کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات گروهی از مواد مهندسی میباشند که در مقایسه با فلز زمینه دارای سفتی، مقاوت به سایشی، استحکام ویژه (نسبت استحکام به چگالی)، هدایت حرارتی و میرایی ارتعاشی بالاتری هستند  این دسته از مواد هرچند در صنایع مختلفی مانند: هوافضا، اتوموبیل سازی و الکترونیک به کار می روند اما چقرمگی شکست اندک آنها مانع از کاربرد گسترده این مواد شده است.برای رفع این محدودیت از مکانیزمهای ذاتی و غیر ذاتی استفاده میشود. در نوع ذاتی تکیه بر تغییر در ریزساختار نمونه ها و در حالت غیر ذاتی بر اصلاح معماری ساختار میباشد . ساخت کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی با معماری لایه ای و گرادیانی راهکاری غیر ذاتی جهت افزایش چقرمگی این دسته از مواد مهندسی میباشد . در ساختارهای لایه ای، ترکیب موجود در هر لایه ثابت است و تنها تعداد لایهها و ضخامت آنها در یک ساختار می تواند متفاوت باشد . اما در ساختارهای گرادیانی علاوه بر موارد فوق، ترکیب موجود در قطعه می تواند به شکل پیوسته و یا پلهای تغییر . از جمله مزایای نمونه های تولید شده با استفاده از این دو روش، قابلیت جذب ضربه، افزایش چقرمگی شکست و انحراف مسیر ترک می باشد  بهگونه ای که میتوان با استفاده از ساختارهای اصلاح شده فوق به ترکیبی بهینه از خواص ساختاری، مورفولوژیکی و مکانیکی دست پیدا کرد اغلب روش های تولید ساختارهای لایه ای و گرادیانی متفاوت می باشد. درحالی که روشی اتصال چسبی اکستروژن همزمان و یا اتصال نفوذی روش عمومی ساخت نمونه های لایهای است، بدلیل اهمیت کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی، در سال های اخیر روشهای متنوعی برای تولید آنها با معماری FGM ابداع شده است. هدف اصلی تحقیقات صورت گرفته ارائه روشی با قابلیت تولید قطعات در حجم گسترده، سریع و ارزان همراه با حفظ خواص مکانیکی میباشد . هرچند متالورژی پودر یکی از بهترین فرآیندهای تولید است، اما تفاوت در نرخ تف جوشی و انقباض بین لایه ها خود می تواند سبب شکل گیری عیوبی در فصل مشترک ها شود، که خواص مکانیکی آنها را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد . علاوه بر مشکلات موجود در تولید ساختارهای گرادیانی، محدودیتهایی در روشی های تولید ساختارهای لایه ای نیز وجود دارد. به گونه ای که تولید ساختارهای اصلاح شده با روشی مناسب از دغدغه های پیش روی این دسته از مواد است . لذا در پژوهش حاضر پس از تولید کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی با روش متالورژی پودر، از روش اتصال نوردی جهت تولید ساختارهای لایهای و گرادیانی استفاده شده است. هرچند مطالعات محدودی در زمینه شکست کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی با ساختار لایهای و تولید شده با استفاده از این روش وجود دارد . نتایج تحقیقات حاکی از آن است که پیچیدگی های ریزساختاری موجود در کامپوزیت زمینه آلومینیومی با ساختار گرادیانی، بررسی خواص آنها را با مشکل مواجه ساخته است به گونهای که تاکنون کامپوزیت فوق با معماری FGM با استفاده از روش اتصال نوردی تولید نشده است. امکان ساخت سریع و آسان قطعات بدون تخریب خواص مکانیکی از جمله مزایای روش فوق می باشد. علاوه بر روشی ساخت، استحکام اتصال در فصلی مشترک، ضخامت لایهها و نحوه قرار گیری آنها، تفاوت در ضریب انبساط حرارتی، خواص الاستیک و پلاستیک اجزاء تشکیل دهنده از جمله عواملی هستند که بر رفتار مکانیکی قطعاتی با معماری اصلاح شده تاثیر میگذارند. ۲۰-۲۲ . به ترتیبی که با ترکیبی بهینه از این عوامل می توان به ساختاری بهینه رسید. در ادامه با توجه به اهمیت نقش استحکام اتصال به هنگام بارگذاری ساختارهای اصلاح شده، چقرمگی نمونه های اصلاح شده با معماری لایه ای و گرادیانی با چسبندگی متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. جهت ایجاد ساختاری با چسبندگی متفاوت، کرنش نورد به عنوان متغیر در نظر گرفته شد. در انتها رفتار شکست تمامی ساختارهای اصلاح شده در حالت شبه – استاتیک و ضربه مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی اثر معماری اصلاح شده، رفتار شکست نمونههای یکپارچه در شرایط مشابه بررسی گردید. جهت بررسی شرایط اتصال، از آزمون برش برای تعیین استحکام برشی نمونهها استفاده گردید.

تصویری از مخلوط کن Turbula

تصویری از مخلوط کن Turbula

فصل دوم:مروری بر منابع

در این فصلی پس از معرفی کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی، روش ساخت و رفتار آنها حین شکست مورد مطالعه قرار می گیرد. در ادامه با توجه به اهمیت افزایش چقرمگی در آلومینیوم تقویت شده، روشی های افزایش چقرمگی بر پایه اصلاح معماری در ساختارهای کامپوزیتی بررسی میگردد. بخش فوق شامل کلیات روشهای افزایش انرژی جذب شده در کامپوزیتهای اصلاح شده و عوامل تاثیرگذار بر مقدار چقرمگی ساختارهای فوق می باشد. این بخش شامل معرفی، بررسی روش ساخت و رفتار مکانیکی کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی با ساختارهای لایه ای و گرادیانی و محدودیتهای پیش روی این دسته از مواد به هنگام ساخت و بررسی خواص آنها میباشد.

2-1-کامپوزیت های زمینه آلومینیومی

2-1-1-معرفی

2-1-2-روش های ساخت

2-1-2-1-فرآیندهای ساخت حالت مذاب

2-1-2-2-فرآیندهای ساخت حالت جامد

2-1-3-خواص مکانیکی کامپوزیت های زمینه آلومینیومی

2-1-3-1-رفتار شکست

2-1-3-1-1-شکست در شرایط شبه-استاتیک

2-1-3-1-2-شکست درشرایط ضربه

2-1-3-1-3-مکانیزم های شکست

2-1-3-2-روشای افزایش چقرمگی برپایه اصلاح معماری

2-2-ساختارهای لایه ای برپایه آلیاژ آلومینیومی وکامپوزیت های آن

2-2-1-معرفی ساختار های لایه ای

2-2-2-روشهای تولید

2-2-2-1-اتصال چسبی

2-2-2-2- اتصال نفوذی

2-2-2-3-اتصال نوردی

2-2-3-خواص مکانیکی ساختارهای لایه ای

2-2-3-1-رفتار شکست

2-2-3-1-1-شکست درشرایط شبه-استاتیک

2-2-3-1-2-شکست درشرایط ضربه

2-3-ساخارهای گرادیانی برپایه کامپوزیت های زمینه آلومینیومی

2-3-1-معرفی

2-3-2-روشهای ساخت

2-3-2-1-فرآیندهای سازنده

2-3-2-2-فرآیند های برپایه انتقال

2-3-2-3-روشهای جدید

2-3-2-3-1-جدایش و رسوب دهی دردوغاب گرادیانی

2-3-2-3-2-روش جدایش الکترومغناطیس

2-3-2-خواص مکانیکی

سطوح شکست درمنطقه ای حاوی حدودا 22% حجمی کاربید سیلیسیم درکامپوزیت

سطوح شکست درمنطقه ای حاوی حدودا 22% حجمی کاربید سیلیسیم درکامپوزیت

فصل سوم:هدف وروش پژوهش

در این فصلی پس از بررسی هدف از انجام پژوهشی، روش انجام پژوهشی با معرفی مواد اولیه، روشی و جزئیات روشی ساخت کامپوزیتهای AA6061-SiC و ساختارهای اصلاح شده آن با معماری لایهای و گرادیانی ارائه میگردد. در ادامه نیز ازمون های انجام گرفته جهت بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی مواد اولیه و سازههای تولیدی معرفی می گردد.

3-1-هدف از پژوهش

3-2-روش انجام پژوهش

3-2-1-مواد اولیه

3-2-2-ساخت کامپوزیت های AA6061-SiC

3-2-3-تولید ساختارهای لایه ای وگرادیانی برپایه کامپوزیت های AA6061-SiCا

3-2-4-محاسبه چگالی

3-2-5-بررسی ریزساختار

3-2-6-عملیات حرارتی

3-2-7-آزمون های مکانیکی

3-2-7-1-آزمون چقرمگی به روش خمش سه نقطه

3-2-7-2-آزمون ضربه

3-2-7-3-آزمون برش

3-2-7-4-آزمون کشش

3-2-7-5-آزمون پارگی

3-2-8-بررسی میکروسکوپی سطوح شکست

طرح واره جوانه زنی ورشد ترک درکامپوزیت ها

طرح واره جوانه زنی ورشد ترک درکامپوزیت ها

فصل چهارم:نتای وبحث

۶-۴- مقایسه دو روش اصلاح معماری (ساختار لایه ای و ساختار گرادیانی)

هرچند ایجاد ساختار لایه ای و گرادیانی دو روش جهت اصلاح معماری کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی و افزایش چقرمگی آنها میباشد. اما نتایج مطالعات صورت گرفته در این پژوهش نشان میدهد که بهبود در مقدار چقرمگی ساختارهای فوق، نسبت به نمونه یکپارچه، تابع کسر حجمی ذرات تقویت کننده، قابلیت تغییر شکل لایه چقرمه کننده، طراحی شیوه قرار گیری لایهها و آهنگ اعمال بار می باشد. در ایران بخش، ابتدا چقرمگی ساختارهای  در دو حالت شبه – استاتیک و دینامیک باهم مقایسه میگردد. لازم به ذکر است، جهت مطالعه تفاوت معماری لایهها و نحوه چیدمان آنها بر مقدار انرژی جذب شده، دادهای با عنوان Rule of MiXture (مقدار محاسبه شده بر مبنای قانون مخلوطها با استفاده از دادههای چقرمگی در دو ساختار. با نتایج نمونه های مقایسه گردیده است. با توجه به حضور لایه شکل پذیر AA در ساختار اصلاح شده (گرادیانی و لایه ای) و شکل گیری و اشاعه جدایش در تمامی آنها، میتوان گفت تغییرات مشاهده شده در روند چقرمگی ساختارهای و لایه ای تا مقدار قابل توجهی بیان کننده، نقش چیدمان لایهها بر چقرمگی ساختارهای اصلاح شده می باشد. پس از بررسی ساختارهای فوق، مطالعهای مشابه بر روی تغییرات انرژی جذب شد ه در صورت میگیرد.

4-1-آنالیز فیزیکی وشیمیایی مواد اولیه

4-2-کامپوزیت های AA6061-SiC

4-2-1-چگالی

4-2-2-مطالعه ریزساختار

4-2-3-عملیات حرارتی

4-2-4-آزمون چقرمگی

4-2-5-آزمون ضربه

4-3-خواص مکانیکی ورق آلومینیومیAA1050

4-3-1-آزمون کشش

4-3-2-آزمون پارگی

4-4-رفتار مکانیکی ساختارهای لایه ای

4-5-رفتار مکانیکی ساختارهای گرادیانی

4-6-مقاسه دو روش اصلاح معماری

4-7-تحلیل فاکتورهای موثر بر چقرمگی

4-8-آزمون برش

طرحواره روشهای غیرذاتی افزایش چقرمگی درکامپوزیت های زمینه آلومینیومی

طرحواره روشهای غیرذاتی افزایش چقرمگی درکامپوزیت های زمینه آلومینیومی

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۵- ۲- پیشنهادات

با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهشی حاضر، به نظر می رسد بررسیهای زیر می تواند در رشد دانش مورد نیاز برای بهبود چقرمگی و مقاومت به شکست ساختارهای اصلاح شده با معماری لایهای و گرادیانی

۱- بررسی نقش افزایش تعداد لایهها در اتصال نوردی ساختارهای اصلاح شده به هنگام تغییر کرنش

نورد پر چقرمگی۔

۲- بررسی اثر ضخامت لایه شکل پذیر بر رفتار شکست ساختارهای اصلاح شده.

۳- بررسی نقش سرعت نورد بر استحکام اتصالات نوردی و چقرمگی نمونه های تولید شده با این روشی۔

۴- مطالعه رفتار ساختارهای لایهای و گرادیانی در شرایط بارگذاری سیکلی (خستگی).

۵- ارائه مدلی جهت بررسی رفتار ساختارهای کامپوزیتی با معماری لایهای و گرادیانی در شرایط ضربه.

5-1-نتیجه گیر

5-2-پیشنهادات

طروح واره روش جدایش الکترومغناطیسی

طروح واره روش جدایش الکترومغناطیسی

فصل ششم:مراجع

منحنی تنش -کرنش درآلومینیوم خالص

منحنی تنش -کرنش درآلومینیوم خالص

فهرست جدول ها

جدول ۳-۱ – آنالیز شیمیایی استاندارد AA6061

جدول ۳-۲- نمونه های تولید شده در این پژوهش و کد متناظر با آنها

جدول ۳-۳- مشخصات ابعادی نمونه های خمش سه نقطه تولید شده در این پژوهشی

جدول ۴-۱- آنالیز شیمیایی پودر اAA606 تولید شده در این پژوهش

جدول ۴-۲- آنالیز شیمیایی AA1050 استفاده شده در این پژوهشی

جدول ۴-۳- نتایج مربوط به چگالی نمونه های تولید شده در این پژوهشی

جدول ۴-۴- تعداد حالتهای مربوط به متغیرهای موجود در فرآیند ساخت نمونه های کامپوزیتی اصلاح شده

جدول ۴-۵- نتایج آزمون چقرمگی در حالت شبه – استاتیک (چقرمگی جوانهزنی، اشاعه و کل) برمبنای درنظر گرفتن چهار متغیر فرآیند ساخت

جدول ۴-۶- دادههای برشی مربوط به نمونههای تولید شده در این پژوهشی

نمونه مورد استفاده در آزمون خمش سه نقطه

نمونه مورد استفاده در آزمون خمش سه نقطه

فهرست شکلها

شکل ۲-۱- طرحواره جوانهزنی و رشد ترک در کامپوزیتها. a) جوانهزنی حفره در زمینه. b) جوانهزنی حفره با ایجاد ترک در ذرات، اشاعه آن با رشد و بزرگ شدن حفره ها

شکل ۲-۲- طرحواره روش های غیر ذاتی افزایش چقرمگی در کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی.

شکل ۲-۳- منحنی نیرو بر حسب باز شدن دهانه ترک

شکل ۲-۴- اثر افزودن لایه میانی بر استحکام فصل مشترک در کامپوزیت ها

شکل ۲-۵- منحنی تنش-کرنش در آلومینیوم خالصی، Al7075- T6، ساختارهای لایهای

شکل ۲-۶- اثر دما و سرعت غلتک بر چقرمگی شکست در نمونههای AI/Al متصل شده بوسیله نورد

شکل ۲-۷- مقایسه منحنی(سطح مقطع / نیرو)- جابجایی در آزمون ضربه. سمت راست: کامپوزیت اصلاح شده با لایه فلزی و حاوی شیار، سمت چپ: آلومینیوم بدون شیار، کامپوزیت بدون شیار و با شیار

شکل ۲-۸- ریزساختار کامپوزیت Al/SiCp با ساختار FGM

شکل ۲-۹- اثر سرعت هم زدن بر گرادیان متوسط ذرات

شکل ۲-۱۰- طرحواره روش جدایش الکترومغناطیسی

شکل ۲-۱۱- رابطه افزایش درصد حجمی تقویت کننده و میکروسختی در کامپوزیت Al-Si C با ساختار گرادیانی

شکل ۲-۱۲- تغییرات چقرمگی شکست و مدول الاستیک در کامپوزیت Al359/SiCp با ساختار گرادیانی

شکل ۲-۱۳- سطوح شکست در منطقهای حاوی حدوداً ۲۲٪ حجمی کاربید سیلیسیم در کامپوزیت

شکل ۳-۱ – تصویری از مخلوطکن

شکل ۳-۲- تصویری از قوطی آلومینیومی درزبندی شده پس از اتمام مرحله فشردهسازی

شکل ۳-۳- طرحوارهای از ساختارهای اصلاح شده

شکل ۳-۴- نمونه مورد استفاده در ازمون خمش سه نقطه

شکل ۳-۵- طرحواره منحنی تنش-کرنش بدست آمده در آزمون خمش سه نقطه

شکل ۳-۶- طرحواره قالب بکار رفته در این پژوهش برای آزمون برشی. شکل ۳-۷- تصویری از نمونه استاندارد آزمون پارگی

شکل ۳-۸- منحنی نیرو- جابجایی در آزمون پارگی

شکل ۴-۱- نمودار بافت نگار مربوط به توزیع اندازه ذرات پودر اAA606 تولید شده در این پژوهشی

شکل ۴-۲- نمودار توزیع تجمعی پودر AA6061 تولید شده در این پژوهشی

شکل ۴-۳- تصویری از ذرات پودر اAA006 تولید شده در این پژوهشی

شکل ۴-۴- تصویر SEM از ذرات پودر SiC مورد استفاده در این پژوهش

شکل ۴-۵- ریزساختار نمونه های اکسترود شده قبل از انجام عملیات حرارتی ج) C10 و د) C15. مناطق خوشه ای با دایره و ذرات شکسته با پیکان مشخص شده است

شکل ۴-۶- آنالیز بدست آمده از فازهای خاکستری رنگ مشاهده شده در شکل ۴-۵ الف

شکل ۴-۷- ریزساختار ورق AA1050 همراه با نقشه بدست آمده از آنالیز EDAX ورق فوق

شکل ۴-۸- نمودار سختی بر حسب زمان حلی سازی نمونه های تولید شده در این پژوهشی

شکل ۴-۹- تغییرات سختی بر حسب زمان های مختلف پیرسازی

شکل ۴-۱۰- نمودار تنش-کرنش خمشی در نمونه های یکپارچه

شکل ۴-۱۱- چقرمگی جوانهزنی نمونههای یکپارچه

شکل ۴-۱۲- چقرمگی اشاعه در نمونههای یکپارچه

شکل ۴-۱۳- چقرمگی کلی در نمونههای یکپارچه

شکل ۴-۱۴- سطوح شکست نمونه خمشی سه نقطه در مرکز

شکل ۴-۱۵- سطح شکست خمشی سه نقطه در نمونه C15

شکل ۴-۱۶- نتایج آزمون ضربه در نمونه های یکپارچه

شکل ۴-۱۷- تصاویر ماکرو از سطوح شکست نمونههای ضربه با ساختار یکپارچه

شکل ۴-۱۸ – سطح شکست مرکز نمونه ضربه در نمونه

شکل ۴-۱۹- سطح شکست مرکز نمونه ضربه در نمونه C15 منطقه خوشه ای با دایره مشخص شده

شکل ۴-۲۰- منحنی تنش – کرنش مهندسی ورق AA1050 در حالت اولیه (AA1050-R) و عملیات حرارتی شده

شکل ۴-۲۱- نمودار نیرو- جابجایی آزمون پارگی در ورق AA1050 در دو حالت اولیه (AA1050-R) و عملیات حرارتی شده

شکل ۴-۲۲- اثر عملیات T6 بر انرژی جوانهزنی ورق AA1050 در آزمون پارگی

شکل ۴-۲۳- اثر عملیات T6 بر انرژی اشاعه ورق AA1050 در آزمون پارگی

شکل ۴-۲۴- منحنی تنش-کرنش در آلومینیوم یکپارچه و ساختارهای لایهای ساخته شده از این آلیاژ

شکل ۴-۲۵- چقرمگی جوانهزنی در آلومینیوم تقویت نشده و ساختارهای لایهای ساخته شده از آن

شکل ۴-۲۶- چقرمگی اشاعه در آلومینیوم یکپارچه و ساختارهای لایهای ساخته شده از آن

شکل ۴-۲۷- چقرمگی کلی در آلومینیوم یکپارچه و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن

شکل ۴-۲۸- تصویر SEM از سطوح شکست نمونه های خمشی سه نقطه

شکل ۴-۲۹- تصاویر SEM از سطوح شکست لایه

شکل ۴-۳۰- تصاویر SEM از سطوح شکست لایه میانی

شکل ۴-۳۱- چقرمگی ضربه در نمونه A و ساختارهای (A) سL

شکل ۴-۳۲- تصاویر استریو از سطوح شکست ضربه

شکل ۴-۳۳- تصویر SEM از شکست چسبنده در لایه AA105 در نمونه 6-(L. (A

شکل ۴-۳۴- نمودار تنش-کرنش خمشی در نمونه C5 و ساختارهای لایهای ساخته شده از آن

شکل ۴-۳۵- چقرمگی جوانهزنی در نمونه C5 و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن

شکل ۴-۳۶- چقرمگی اشاعه در نمونه C5 و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن

شکل ۴-۳۷- چقرمگی کل در نمونه C5 و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن

شکل ۴-۳۸- تصاویر استریو از سطوح شکست نمونه خمش سه نقطه د

شکل ۴-۴۰- تصاویر SEM از قسمت برشی سطوح شکست خمشی سه نقطه در کامپوزیت حاوی ۵٪ ذرات کاربید سیلیسیم

شکل ۴-۴۲- چقرمگی ضربه در نمونه C5 و ساختارهای لایهای ساخته شده از آن

شکل ۴-۴۳- تصاویر SEM از سطوح شکست ضربه در الف) 3-(C5) مL و ب) 4-(C5) مD .L نشان دهنده طول جدایش و B معرف نقاط اتصال است

شکل ۴-۴۴- تصاویر SEM از سطوح شکست لبه برشی کامپوزیت با ۵٪ ذرات کاربید سیلیسیم

شکل ۴-۴۵- تصاویر SEM از سطوح شکست لایه میانی

شکل ۴-۴۶- منحنی تنش-کرنش نمونه C10 و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن

شکل ۴-۴۷- چقرمگی جوانهزنی در نمونه 0 Cl و ساختارهای لایهای ساخته شده از آن

شکل ۴-۴۸- چقرمگی اشاعه در نمونه C10 و ساختارهای لایهای ساخته شده از آن. شکل ۴-۴۹- چقرمگی کلی در نمونه C10 و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن

 شکل ۴-۵۰- تصاویر استریو از سطوح شکست آزمون خمش سه نقطه

شکل ۴-۵۱- تصاویر SEM از سطوح شکست کامپوزیت

شکل ۴-۵۲- نتایج آزمون ضربه شارپی در نمونه 10 C و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن.

شکل ۴-۵۳- تصاویر استریو از سطوح شکست آزمون ضربه

شکل ۴-۵۴- منحنی تنش-کرنش نمونه C15 و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن

شکل ۴-۵۵- چقرمگی جوانهزنی در نمونه 5 اC و ساختارهای لایهای ساخته شده از آن.

شکل ۴-۵۶- چقرمگی اشاعه در نمونه 5 Cl و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن

شکل ۴-۵۷- چقرمگی کلی در نمونه C15 و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن

شکل 58-4-تصاویر استریو 3 سطوح شکست آزمون خمشی سه نقطه

شکل ۴-۵۹- تصاویر SEM از سطوح شکست

شکل ۴-۶۰- نتایج آزمون ضربه در نمونه 5 اC و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن

شکل ۴-۶۱- تصاویر استریو از سطوح شکست آزمون ضربه

شکل ۴-۶۲- چقرمگی جوانهزنی نرماله شده در ساختارهای لایه ای

شکل ۴-۶۳- کرنش تا تنش بیشینه نرماله شده در ساختارهای لایه ای

شکل ۴-۶۴- تنش بیشینه نرماله شده در ساختارهای لایه ای

شکل ۴-۶۵- چقرمگی اشاعه نرماله شده در ساختارهای لایه ایی

شکل ۴-۶۶- چقرمگی کلی نرماله شده در ساختارهای لایه ای

شکل ۴-۶۷- چقرمگی ضربه نرماله شده در ساختارهای لایه ای

شکل ۴-۶۸- منحنی تنش-کرنش نمونه های C5 و 0 Cl و ساختارهای FGMساخته شده از آن

شکل ۴-۶۹- چقرمگی جوانهزنی در ساختارهای و مقدار محاسبه شده بر مبنای قانون مخلوطها در کامپوزیت ها

شکل ۴-۷۰- چقرمگی اشاعه در ساختارهای و مقدار محاسبه شده بر مبنای قانون مخلوطها در کامپوزیتها

شکل ۴-۷۱ – چقرمگی کلی در ساختارهای و مقدار محاسبه شده بر مبنای قانون مخلوطها در کامپوزیتها

شکل ۴-۷۲- تصاویر SEM از سطوح شکست آزمون خمشی سه نقطه

شکل ۴-۷۳- تصاویر SEM از سطوح شکست در آزمون خمشی سه نقطه

شکل ۴-۷۴ – چقرمگی ضربه در ساختارهای و مقدار محاسبه شده بر مبنای قانون

شکل ۴-۷۵- تصاویر SEM از سطوح شکست ضربه

شکل ۴-۷۶- منحنی تنش-کرنش نمونه های C10 و C15 و ساختارهای FGM ساخته شده از آن،

شکل ۴-۵۹- تصاویر SEM از سطوح شکست “

شکل ۴-۶۰- نتایج آزمون ضربه در نمونه 5 اC و ساختارهای لایه ای ساخته شده از آن.

شکل ۴-۶۱- تصاویر استریو از سطوح شکست آزمون ضربه

شکل ۴-۶۲- چقرمگی جوانهزنی نرماله شده در ساختارهای لایه ای

 شکل ۴-۶۳- کرنش تا تنش بیشینه نرماله شده در ساختارهای لایه ای

شکل ۴-۶۴- تنش بیشینه نرماله شده در ساختارهای لایه ای

شکل ۴-۶۵- چقرمگی اشاعه نرماله شده در ساختارهای لایه ایی

شکل ۴-۶۶- چقرمگی کلی نرماله شده در ساختارهای لایه ای

شکل ۴-۶۷- چقرمگی ضربه نرماله شده در ساختارهای لایه ای

شکل ۴-۶۸- منحنی تنش-کرنش نمونه های C5 و 0 Cl و ساختارهای FGM|ساخته شده از آن

شکل ۴-۶۹- چقرمگی جوانهزنی در ساختارهای و مقدار محاسبه شده بر مبنای قانون مخلوطها در کامپوزیت ها

شکل ۴-۷۰- چقرمگی اشاعه در ساختارهای و مقدار محاسبه شده بر مبنای قانون مخلوطها در کامپوزیتها

شکل ۴-۷۱ – چقرمگی کلی در ساختارهای و مقدار محاسبه شده بر مبنای قانون مخلوطها در کامپوزیتها

شکل ۴-۷۲- تصاویر SEM از سطوح شکست آزمون خمشی سه نقطه

شکل ۴-۷۳- تصاویر SEM از سطوح شکست در آزمون خمشی سه نقطه

شکل ۴-۷۴ – چقرمگی ضربه در ساختارهای و مقدار محاسبه شده بر مبنای قانون مخلوطها در کامپوزیتها

شکل ۴-۷۵- تصاویر SEM از سطوح شکست ضربه

شکل ۴-۷۶- منحنی تنش-کرنش نمونه های C10 و C15 و ساختارهای FGM ساخته شده از آن


تعداد صفحات فایل : 205

مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید