انتخاب صفحه

فهرست مطالب

تقدیر……………………………………………………………………………………..ج
چکیده ……………………………………………………………………………………د
فهرست جداول…………………………………………………………………………..ز

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول – کلیات پژوهش

سوء استفاده از مواد مخدر از مشکلات بزرگ پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. باوجود عدم مقبولیت مصرف مواد افیونی ازنظر اجتماعی، طبقات مختلف جامعه با این مساله بصورت جدی درگیر می¬باشند.به طوری که سلامت فرد، خانواده و جامعه را به خطر می¬اندازد.( نویدچی و همکاران،1380 به نقل از آسایش، 1389).
مسئله اعتیاد یک مشکل جدید در جامعه انسانی نیست. انسان¬ها در طول تاریخ از مواد روان گردان استفاده می-کردند. ایناباو کوهن، 2000 بیان می¬کنند: مدارکی موجود است مبنی بر کشت و مصرف این مواد بوسیله انسان¬های نخستین در 50 هزار سال پیش از آنها به عنوان داروهای شفا بخش استفاده می¬کردند و نیز اولین دست نوشته ها در مورد الکل به لوح¬های سفالی باز مانده از سومری¬هایی برمی¬گردد که 6 هزار سال پیش در بین النهرین (ایران وعراق امروزی) زندگی می¬کردند (کامنسکی ، 2004). و یا سردبیر مجله اعتیاد پژوهی ایران بیان کرده قدمت سوء مصرف مواد به 5 هزار سال قبل از میلاد مسیح و دوره ای که قبایل آریایی در ایران اسکان داشتند، برمی¬گردد. (نوابخش، 1387)
اعتیاد یک حالت مزمن در اثر تکرار مصرف مواد مخدر است که دارای این مشخصات است: 1- در اثر مصرف مکرر مواد عادت روحی ایجاد می شود و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد ترغیب می-کند 2- مقدار مواد مصرفی مرتباً رو افزایش می¬رود 3- در اثر قطع دارو نشانگان محرومیت در فرد معتاد ایجاد می¬شود 4- اعتیاد به مواد مخدر برای فرد وجامعه حالت زیان آوری پیدا می¬کند. اعتیاد یکی ازبیماری¬های جسمی ، روحی، روانی، اجتماعی و روحانی است.(گلانتر ، 2006 به نقل از زینالی و همکاران، 1389). که در شکل¬گیری آن زمینه¬های پیش¬اعتیادی متعددی نقش اساسی ایفا می¬کنند.
فرانک و دیگران (2003 به نقل از زینالی) با اشاره به رشد و ایجاد این آمادگی در طی زندگی بیان می¬کنند، اشخاصی که وابسته به مواد رشد می¬کنند، ممکن است ریسک فاکتورهای روان پزشکی متفاوت تری داشته باشند، آن-ها دریافته¬اند که در اعتیاد ریسک فاکتورهای محیطی، در دسترس قرار گرفتن مواد را تسهیل می¬کنند و ریسک فاکتورهای روان پزشکی، احتمال رشد وابستگی به مواد را بالا می¬برند. ازسوی دیگر فلاگل و دیگران (2003 ) دریافتند که افزایش توجه ورسیدگی والدین به دنبال حوادث استرس آمیز در طی رشد اولیه اثرات حفاظتی در مقابل رفتار داور جویانه در آینده دارد.این مطالعه نشان داد که چگونه حوادث اولیه زندگی لایه¬های نوروبیولوژیکی را تغییر می دهد و کمک می¬کند استعداد و آمادگی متفاوتی به سوء مصرف دارو در نوجوانان و بزرگسالان ایجاد شود. مطالعه حاضر به بیماری اعتیاد به عنوان یک پدیده رشدی می¬نگرد که بنیان آن در درون خانواده پی ریزی می شود این بین عوامل تاثیر گذار خانواده، شیوه تربیتی والدین یکی از مهمترین آنهاست. (زینالی و همکاران، 1389).

بیان مسئله :
شرط سلامت خانواده وجود روابط سالم و کارکرد صحیح این نهاد است، اما در قرن اخیر بروز مشکلات فردی ، اجتماعی و دیگر آسیب¬ها و انحرافات از جمله اعتیاد را ناشی از اختلال در کارکرد خانواده می¬دانند.(نوری، 1384).
بررسی¬ها نشان از این دارد که بی¬تفاوتی پدر و مادر در پرورش کودکان ، بی مهری ، سرزنش کردن بیش از اندازه آنان ، داشتن رفتار خشن ، انظباط و نظارت ناهماهنگ و نبود ارتباط مناسب با فرزند از پیش بینی کننده های نیرومند رفتار نابهنجار کودکان است. (وایت و همکاران، 2000 به نقل از گودرزی و همکاران، 1383).پژوهش¬ها نشان داده است که استرس اولیه در کودکی در پیشگویی آسیب¬های روانی از جمله اعتیاد موثراست. شواهد زیادی نشان می دهد که تجربه مواد در زمان نوجوانی اغلب با تجربه آسیب و یا غفلت در دوران کودکی ترکیب گردیده است.(ماری انوچ، 2010).
بسیاری از نوجوانان مبتلا به سوء مصرف مواد گزارش نموده اند که محیط خانوادگی آنها دچارمشکل بوده (آدلر و توکا، 1973 به نقل از گودرزی و همکاران، 1383) و روابط خانوادگی ضعیف نقش مهمی در گرایش آنها به سوء مصرف مواد داشته است.(سوودبانی، 1982 به نقل از گودرزی و همکاران، 1383). تحقیق و پژوهش جی گرا و لئوناردی، (2009) نشان داد که بی توجه ای در دوران کودکی و ارتباط ضعیف پدر و مادر با کودک باعث گرایش بیشتر بچه به سمت اعتیاد می¬گردد.
تجارب بچگی مثل هرنوع ترکیب خشونت خانوادگی ، الکلیسم، جدایی والدین و غفلت و آسیب های جسمی و جنسی در بروز اعتیاد در نوجوانی موثر است. همچنین رفتار تکانشی کودک به الگوی رفتاری والدینشان مربوط است. (هارمر ساندرسون، 1999). در مورد سبب شناسی سوءمصرف موادمخدر عوامل مختلفی مانند درهم ریختگی اجتماعی، فشار همسالان، عوامل خانوادگی، ژنتیکی، مشکلات هیجانی، مشکلات روانی، مطرح شده است. و نیز ضعف در عملکرد خانواده، مشکلات، تعارضات و درگیری¬های خانوادگی ازسایرعلل گرایش به مواد است(حجتی، آلوستانی، آخوندزاده، حیدری، و شریف نیا، 2010).
مطالعات طولی بسیاری، ارتباط بین تجارب زودهنگام کودکی رفتارهای ضد اجتماعی در بزرگسالی را گزارش داده¬اند . این یافته¬ها براین مبنا هستند که ناتواتی والدین در پروراندن خود کنترل¬گری در کودک، اعمال منفی مختلف والدین، تعاملات خشونت آمیز در خانواده و ناتوانی کودک در پروراندن مهارت¬های رشدی مناسب با سن از عواملی است که پیش بینی کننده این گونه رفتارهاست . )لاکورز و همکاران 2002 .(
ایکانو، مالونو، مگ گیو (2008)الگویی از پیشرفت وتوسعه اعتیاد به مواد مخدر را ارائه کرده¬اند. آنها بسیار روی اعتیاد در دوره جوانی تاکید کرده¬اند. آنها روی پتانسیل ژنتیکی، ناتوانی در بروز احساسات در دوره پیش از نوجوانی که ناشی از اختلالات مخرب دوره¬ی کودکی است توجه کرده¬اند. که این پتانسیل در اوایل نوجوانی به شکل مشکلات رفتاری (مثل مصرف مواد ، مشکلات آموزشی و بی بند باری¬های جنسی) بروز می¬کند. که ناشی از قرار گرفتن در معرض بعضی از فاکتور¬های خطر محیطی (مثل روابط والد- فرزند ، اثر همسالان، حوادث آسیب رسان و پر استرس زندگی) است. پس یک آسیب روانی بیرونی-¬¬ مثل اختلال شخصیت ضد اجتماعی، نیکوتین، الکل یا وابستگی به مواد- ممکن است در اواخر جوانی یا اوایل بزرگسالی ظاهر شود.(آیواسیک، سامر،2010).

مقدمه…………………………………………………………………………………….1
بیان مسئله ……………………………………………………………………………..2
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………5
سوال تحقیق ……………………………………………………………………………5
ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………5
تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………6

فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش

اعتیاد در طول تاریخ از جهات بسیار مختلفی از نظر دلایل و عواقب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است، که این خود نشان از اهمیت این موضوع دارد. در این فصل پژوهش ابتدا تعریف اعتیادو اختلال ناشی از مصرف مواد، عوامل خطر ساز و محافظت کننده در برابر اعتیاد، زندگی نامه و ابعاد آن، عوامل خانوادگی در بروز اعتیاد،عوامل زمینه ساز در گرایش به اعتیاد،دوران کودکی و چرخه رشد،اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی ،نظریه¬ها، پیشینه و ادبیات تحقیق ارائه خواهد شد.
تعریف اعتیاد
اعتیاد یک اصطلاح عامیانه و غیر علمی به معنی وابستگی بیمار گونه به¬مصرف یک یا چند نوع ماده مخدر است که سبب بروز رفتارهای مواد جویانه شده و در صورت عدم مصرف مواد مورد نظر ، علائم محرومیت در فرد معتاد بروز می¬کند . منظور از مواد ، یک ماده شیمیایی – نه خوراکی است که پس از مصرف، وابستگی و نیاز شدید در فرد به مصرف دوباره آن ایجاد می¬شود.بطور متعارف، اعتیاد برای شناسایی رفتارهای خود مخربی بکار می¬رود که شامل مولفه¬های دارویی است. این واژه مختص کسانی است که گرفتار وابستگی جسمی به یک وبیش از یک داروی غیر قانونی هستند. دراین تعریف شامل هوس کردن شدید مواد، و نیاز به مواد بیشتر برای کسب همان اثر قبلی است.(بهاری 1388).
اختلال¬های ناشی از مصرف مواد
راهنمای تشخیص و آمار اختلالات روانی¬(DSM-IV-IR) اعتیاد را به عنوان اختلال مربوط به مصرف مواد به حساب نمی¬آورد. اما سه دسته مجزا مربوط به مصرف مواد به شرح زیر:
1-بدون اختلال مصرف مواد 2-سوءمصرف مواد 3-وابستگی به مواد ارائه می¬دهد (لیویِن تال ، 2008).

وابستگی :
منظور از وابستگی مجموعه¬ای از علائم و مشکلات رفتاری، شناختی، و فیزیولوژیک است که به دنبال مصرف طولانی مدت مواد ایجاد می¬شوند. در این حالت فرد علی¬رغم وجود مشکلات قابل توجه در رابطه با مصرف به صورت اجباری به مصرف مواد پرداخته و ناتوان از قطع مصرف مواد است، یا وابستگی اشاره به اختلال یا ناراحتی ناشی از الگوی مصرف مواد است .
(DSM – IV – TR، 2000). به عبارتی دیگر تعریف اعتیاد عبارت است از: نداشتن کنترل بر تکانه¬های رفتاری ، به ویژه تکانه برای مصرف مواد و داروها می¬باشد.
راهنمای تشخیص و آمار اختلالات روانی¬(DSM-IV-IR) انجمن روان¬پزشکی آمریکا[APA] (2000، ص197) یک فرد را وابسته به مواد روانگردان معرفی می¬کند، در صورتی که فرد سه تا از معیار¬های زیر را به مدت دوازه ماه مستمر نشان دهد:
1- تحمل 2- علائم محرومیت 3- مقدار ماده مصرفی یا مدت زمان مصرف، بیشتر از حدی شود که فرد در ابتدا در نظر داشت. 4- کوشش¬های فرد برای تنظیم یا قطع مصرف مواد، با عدم موافقیت روبه رو شود. 5- وقت و زمان زیادی صرف تهیه مواد، مصرف، و از بین رفتن اثرات مواد می¬شود. 6- فرد از فعالیت¬های خانوادگی و سرگرمی¬های خودکناره می¬گیرد تا در تنهایی یا همراه دوستان به مصرف مواد بپردازد. 7- فرد علی¬رغم آنکه می¬داند مواد باعث مشکلات جسمانی یا روانی می¬شود (مانند علائم افسردگی یا آسیب¬های بدنی شدید) همچنان به مصرف مواد ادامه می¬دهد ] APA، 2000، ص198[. تشخیص وابستگی می¬تواند بدون تحمل و علائم محرومیت صورت گیرد ولی این علائم می-تواند ما را در توصیف بهتر فرد وابسته بر طبق APAیاری دهد.
نشانه¬های وابستگی در انواع طبقات مشابه یکدیگر است ولی برای طبقات خاص بعضی از نشانه¬ها برجستگی کمتری دارند. و در موارد معدود هیچکدام از نشانه ها وجود ندارد (به عنوان مثال، در وابستگی به مواد توهم زا نشانه¬های ترک اعتیاد دیده نشده است). بیشتر کسانی که به مواد وابستگی دارند احتمالاً “اشتیاق مصرف” یا سائق روانی شدید برای مصرف مواد را تجربه می¬کنند، اگر چه این دخالت به گونه اخص به عنوان یک ملاک تشخیص فهرست نشده است (جعفری، 1389).
سوءمصرف
در سوءمصرف مواد، پدیده¬های تحمل، محرومیت و مصرف اجباری مواد وجود ندارد. بلکه فرد به دنبال مصرف مواد با مشکلاتی روبه رو می¬شود. به این ترتیب سوءمصرف مواد، نوعی از مصرف مواد است که باعث ایجاد عواقب و پیامدهای نامطلوب می¬گردد. زمانی که شخص همواره کار یا فعالیت خود را به دلیل مستی یا خواب بعد از مستی از دست می¬دهد رفتار وی ممکن است با تعریف سوءمصرف مطابق باشد. یک حادثه منفرد یا زیاده¬روی در مصرف یک مصرف یک ماده در یک موقعیت خاص در این تعریف نمی¬گنجد. مصرف منظم مقادیر کم تا متوسط مواد به عنوان سوءمصرف منظور نمی¬گردد، مگر آنکه به آسیب در عملکرد فرد منجر شود. نه مقدار و نه نوع داروی مصرف شده، نه مجاز بودن و نه غیر مجاز بودن آن طبق DSM کلید تعریف سوءمصرف مواد محسوب نمی¬شود. بلکه این موضوع مطرح می¬شود که اگر فرد به رغم اینکه می¬داند مصرف مکرر ماده مانع از عملکرد او در سایر زمینه¬های زندگی می¬شود به مصرف آن ادامه می¬دهد، سوءمصرف محسوب می شود (آزاد، 1390).
بر طبق راهنمای تشخیص و آمار اختلالات روانیDSM-IV-IR) ، 2000) برای آن که مشخص شود فردی به مرحله سوءمصرف مواد رسیده یا نه، لازم است که حداقل یکی از موارد زیر را به مدت دوازده ماه مستمر داشته باشد:
1- مصرف مکرر مواد به نوعی که مانع انجام نقش¬ها و تعهدات شغلی، تحصیلی و خانوادگی فرد شود. مثلاً دانش-آموزی که به علت مصرف مواد از کلاس غیبت می¬کند. 2- مصرف مکرر مواد در مواردی که امکان خطر جانی وجود دارد. مثلاً رانندگی تحت مصرف مواد. 3- ایجاد مشکلات مکرر قانونی به دنبال مصرف مواد مانند: دستگیری و زندان. 4- با ادامه یافتن مصرف مرتب مشکلات اجتماعی و ارتباطی تشدید می¬شود. مانند فردی که به دنبال مصرف مواد دائماً با دیگران درگیر می¬شود.
عوامل خطر ساز و محافظت کننده در برابر مواد:
عواملی وجود دارند که احتمال یا امکان سوء مصرف مواد و اعتیاد را افزایش می¬دهند که به آنهاعوامل خطرسازمی گویند.این عوامل ضامن اعتیاد در آینده نیستند، بلکه بیشتر پیش بینی کننده یا شاخص اعتیاد بالقوه هستند.(ای جی گیندا ،2007).
همچنین عواملی وجود دارندکه احتمال مصرف و وابستگی راکاهش می¬دهد،که به آنها عوامل محافظت کننده گفته می¬شود.در این بخش برخی از گزارشات مرتبط با عوامل خطرساز و محافظت کننده که تاحدی نیز هم هوشی دارند ، آورده می¬شوند.

مقدمه …………………………………………………………………………………..7
تعریف اعتیاد …………………………………………………………………………….7
اختلالات ناشی از مصرف مواد ………………………………………………………..7
وابستگی ………………………………………………………………………………..8
سوء مصرف ……………………………………………………………………………..8
عوامل خطر ساز و محافظت کننده در برابر مواد …………………………………….9
عوامل خطر ساز ……………………………………………………………………….10
زندگینامه و ابعاد آن ……………………………………………………………………11
فقدان ها ………………………………………………………………………………..12
آسیب ها و غفلت ها…………………………………………………………………..13
گروه همسالان …………………………………………………………………………15
نقش مدرسه و دوران تحصیل ………………………………………………………..18

نقش آسیب ها و بیماریهای روانشناختی ………………………………………….19
عوامل خانوادگی در بروز اعتیاد ………………………………………………………22
عوامل زمینه ساز گرایش فرد به اعتیاد …………………………………………….24
کمبود محبت در خانواده ………………………………………………………………24
افراط محبت …………………………………………………………………………….24
تبعیض بین فرزندان ……………………………………………………………………25
اعتیاد یکی از اعضای خانواده ………………………………………………………..25
بی سوادی یا کم سوادی والدین ……………………………………………………25
فقر خانواده ……………………………………………………………………………..26
ستیزه والدین …………………………………………………………………………..26
دوران کودکی و چرخه رشد …………………………………………………………..28
اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی ………………………………………….29
نظریه ها ………………………………………………………………………………..32
نظریه های روانشناختی ……………………………………………………………..33
دیدگاه روانکاوی ………………………………………………………………………..33
دیدگاه رفتارگرایان …………………………………………………………………….35
رویکرد شناختی ………………………………………………………………………36
نظریه های اجتماعی اعتیاد ………………………………………………………….37
پیشینه خارجی ………………………………………………………………………..38
پیشینه داخلی …………………………………………………………………………40

فصل سوم – روش شناسی

پژوهش حاضر از نوع کیفی(مصاحبه نیمه¬ساختار یافته) بوده و برای تجزیه وتحلیل داداه¬ها، به روش تحلیل محتوا ابتدا با شیوه کدگذاری اقدام به طبقه¬بندی داده¬ها به صورت کلی و در مرحله بعد کد گذاری به صورت اختصاصی تر انجام گردید. سپس با روش¬های آمار توصیفیِ جدول فراوانی و درصد فراوانی داده¬ها تحلیل و نتیجه¬گیری صورت گرفت.
جامعه مورد پژوهش¬
جامعه در پژوهش حاضر عبارتند از مراجعین به مراکز درمان نگهدارنده متادون و بوپره¬نورفین در شهرستان کرج
نمونه و روش نمونه¬گیری
نمونه به تعداد 15 نفر و به روش نمونه¬گیری در دسترس وگلوله برفی از میان جوانان معتاد به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد با متادون و بوپره¬نورفین جنوب غرب کرج صورت گرفت.
ابزار پژوهش
ابزار در پژوهش حاضر مصاحبه نیم ساختاریافته بوده است. با توجه به ادبیات تحقیق و پرسش¬نامه¬های موجود سوالاتی تهیه و روی 3 نفر از جوانان اجرا شد و سپس پاسخ¬ها برای ارزیابی و بررسی صحت سؤالات به 5 نفر صاحب-نظر در امور روان سنجی ارائه شد و در نهایت سؤالات تحقیق با انجام اصلاحات زیر نظر اساتید صاحب¬نظر استخراج شد.
در هنگام مصاحبه در هر سوال آیتم¬هایی مدنظر بود که در صورتی که مصاحبه¬شونده در پاسخ خود به آن آیتم یا آیتم ها اشاره نمی¬کرد مصاحبه¬کننده با طرح سوالات مربوط به آیتم مورد¬نظر به جواب می¬رسید.
نمونه¬ای از سوالات: روابط در خانواده¬ی شما چگونه است؟
آیتم های مورد نظر در این سوال می¬تواند چگونگی روابط والدین با همدیگر، روابط خواهر و برادران با همدیگر، روابط خود فرد با والدین و خواهر و برادرانش باشد.
روش اجرای پژوهش
بدلیل اینکه جامعه جوانان معتاد مراکز ترک اعتیاد کرج بودند، با هماهنگی مسئولین مربوطه افراد واجد¬ شرایط (مصرف¬کننده مواد) مشخص و بعد با دادن توضیحات لازم از جوانان دارای شرایط خواسته می¬شد که در پژوهش شرکت کنند. در مرحله بعد با تعیین زمان مناسب با مشارکت¬کنندگانی که حاضر به همکاری می¬شدند، مصاحبه با دروربین فیلم برداری ضبط گردید. چون مصاحبه از نوع نیم¬ساختار یافته بود در زمان مصاحبه چنانچه اطلاعات داده شده از طرف مصاحبه¬شوندگان کافی و روشن نبود، مصاحبه¬گر با طرح سوالات لازم اطلاعات جامع و روشنی را بدست آورد.در حین مصاحبه اطلاعات از طریق بازخورد گرفتن از اعضای نمونه چک شد.یافته پس از طبقه بندی با پنج کارشناس چک شد تا از صحت کدگذاری اطمینان حاصل شود.

نوع پژوهش، شیوه تحلیل………………………………………………………………44
جامعه مورد پژوهش …………………………………………………………………….44
نمونه وروش نمونه گیری ……………………………………………………………….44
ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………45
روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………….45

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………….46
یافته ها ……………………………………………………………………………….. 46

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش با تعیین رابطه گرایش به اعتیاد و زندگی نامه افراد و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد می باشد؛که سوالات پژوهشی در این تحقیق تعیین نوع ارتباط با پدر و مادر چرخه رشد ، نقش دوستان ، نقش دوران تحصیل ، آسیب و غفلت ها ، فقدان ها ، آرزو ها و انتظارات افراد از زندگی می¬باشد؛که برای رسیدن به هدف فوق از میان مراکز ترک اعتیاد متادن و بوپره نورفین به روش نمونه گیری در دسترس 15 نفر انتخاب شد به این صورت که مصاحبه تا زمان اشباع اطلاعاتی و رسیدن به پاسخ های مشابه ادامه داده شد؛نمونه دریافته شده 15 نفر می باشد، و مصاحبه گرفته شد. شرکت در مصاحبه منوط به دادن خدمات خاصی و یا منع شدن از خدماتی در مرکز نشد، از مصاحبه شوندگان رضایت شفاهی گرفته شد، اصل رازداری در ارتباط با فیلم و صدای ضبط شده حفظ شد؛فیلم برای تحلیل و کدگذاری بر روی کاغذ پیاده شد که ابتدا به صورت کد گذاری کلی و پس از آن به صورت اختصاصی¬تر کدگذاری شد.گویه¬ها پس از دسته¬بندی به پنج صاحب¬نظر برای صحت طبقه¬بندی داده شد، و پس از آن نتایج حاصل با فراوانی و درصد فراوانی گزارش گردید.
مقایسه وتبیین یافته های پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین :
1- آیا دوران کودکی نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد در گرایش افراد به مواد مخدر موثر است ؟
یافته های مربوط به این سوال پژوهش وجود دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و دوسوگرایانه ، پیوند ضعیف عاطفی با والدین ، شیوه های مدیریت نا مناسب بوسیله والدین ، و تجربه محرومیت هیجانی از طرف پدر و ، وجود الگوهای ارتباطی ناسازگار با یافته های (قزوینی 1389) ،(دادستان1366)، (لاکورز2002) ، (لوب 2000) ، (مارتین جدرزی 2005 ) ،( کاپلان 2008) همسو می شود.
دلبستگی اضطرابی و اجتنابی : با توجه به تحقیقات انجام شده می توان بیان کرد که رابطه والد- فرزندی در کودکی می تواند بر نوع دلبستگی در بزرگسالی موثر باشد زمانی که مادر نالایق نتواند فرصت رسیدن به دلبستگی ایمن را برای کودک فراهم کند فرد در بزرگسالی از نیاز دلبستگی رنج می برد و این فرد در طیف کوشش برای غلبه بر نیاز دلبستگی و غلبه بر تجارب منفی ناشی از آن ممکن است از راهبرد هایی استفاده نماید که سوق دهنده فرد به سوی مواد مخدر باشد .در واقع نبود منبع امن ( مادر ) در مواقع مواجه با مولنع استرس زای زندگی ، باعث می گردد که فرد در بزرگسالی به دنبال جایگزینی امن برای وی باشد و یا بعبارتی سوء مصرف مواد می تواند مکانیزم فرد برای مقابله با عواطف و تجارب منفی باشد .
پیوند عاطفی ضعیف با والدین : پایین بودن انسجام عواطف در خانواده با پایین بودن روابط عاطفی در خانواده با رفتارهای اعتیادی رابطه دارد ، نوجوانانی که از خانواده خود چنین برداشتی را دارند میزان بالایی از انسجام را در روابط خود دارد دنیا را بصورت امن¬تری توصیف می¬کنند، و احساسات خود را بعنوان یک عضو از سیستم خانوادگیشان رشد می¬دهند.و نبود این پیوند های عاطفی در محیط خانواده باعث می¬شود که نوجوان برای پر کردن این خلع جذب گروه¬های مصرف کننده شود و یا از مواد به عنوان یک تسکین دهنده روانی استفاده کند.
شیوه های مدیریت نامناسب : اختلال در ساختار قدرت و کمرنگ شدن نقش پدر در محیط خانواده سبب بروز اعتیاد می گردد عدم انعطاف و مدیریت نامناسب عواطف در سالهای اولیه رشدی و انعکاس های متفاوت از سوی والدین می تواند باعث بروز این مسئله گردد.
تجربه محرومیت هیجانی : فقدان هیجان در خانواده فرد معتاد، که در نتیجه روابط مخدوش والدین بوجود آمده است، والدین در این خانواده ها برای گمان هستند که هیجانات و احساسات بارز و گسترده ممکن است خطرناک باشد و می ترسد روابط نزدیک استقلال و فردیت آنها را از بین ببرد و کودک پی می برد که در چنین موقعیتی تنها راه جلب توجه مشکل آفرینی و خلق مکانیزم ترمیمی در این دسته از رفتار از جمله اعتیاد است.
الگوهای ارتباطی ناسازگار : رفتار والدین شامل ، نظارت والدینی کم ، نظم غیر موثر ، الگوی ارتباطی خانوادگی نامناسب عامل مهمی در شروع و ادامه مصرف مواد در میان نوجوانان است. تحقیقات گسترده ای از ارتباط والد-فرزندی با کیفیت به عنوان یک عامل محافظت کننده در برابر بسیاری از رفتارهای مشکل ساز یاد می کنند . در مجموع می توان گفت که روابط گرم و عاطفی و صمیمت بین اعضای خانواده مخصوصاً با فرزندان امکان جذب آنها را به خانواده بیشتر می کند و کمتر به محیط خارج از خانواده مثل گروه همسالان پناه برده که امکان نابهنجار بودن گروه وجود دارد.

2- آیا در دوران کودکی آرزوها و انتظارات افراد در چرخه رشد در گرایش افراد به اعتیاد موثر است ؟
یافته های مربوط به این سوال پژوهش ( تمایل به آزادی و هیجان خواهی ، نیاز به نافعالی و تمایل به کسب قدرت و تملک با یافته های اسفندیاری (1382) ، سام آرا (1387) ، لی اسچید(2008) ، لوبر(200) ، امونال (2012) ، هاهسی (2002) همسو است.
در این تحقیق قدرت و تملک : فقر و حقارت از عوامل مهمی است که در تحقیقات زیادی عامل گرایش به اعتیاد محسوب شده است و افراد ممکن است برای جبران احساس حقارت خود دست به واکنش های جبرانی از جمله اعتیاد بزنند. در رویکرد های دینی نیز این همبستگی میان فقر و انحرافات اجتماعی مورد تائید است .فقر انگیزش رویاوری به کجروی را افزایش می دهد ، همچنان که رفاه طلبی و ثروتمند بودن در گرایش فرد بسوی انحرافات اجتماعی ، انگیزه بسیار قوی است.
نیاز به هیجان خواهی : کنجکاوی ، کسب تجارب تازه ، لذت جویی ، از مولفه های گزارش شده در گرایش به اعتیاد است. کم بودن امکانات تفریحی و هیجانی و نداشتن الگوهای تفریحی و هیجانی سالم در کشور ما یکی از عوامل گرایش به اعتیاد است؛ معمولاً نوجوانان مصرف کننده مواد در کشور ما از قرص های شادی بخش بعنوان یک تجربه هیجانی و تفریحی یاد می کنند. و همچنین کشیدن سیگار و مصرف مواد را یکی از مولفه های موثر در بزرگ شدن و حس استقلال و آزادی از نظارت والدین می دانند.

مقدمه …………………………………………………………………………………..58
تبین سوالات ………………………………………………………………………….. 58
محدودیت ها ……………………………………………………………………………64
پیشنهادات ……………………………………………………………………………..65
منابع فارسی…………………………………………………………………………. 66
منابع لاتین……………………………………………………………………………… 70

چکیده لاتین…………………………………………………………………………….. 76

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول شماره 1 (بررسی مربوط به یافته های سوال 1 )…………………………… 46
جدول شماره 2 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده¬های سوال 1 )………… 47
جدول شماره 3 (بررسی مربوط به یافته های سوال 2 )……………………………. 48
جدول شماره 4 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده¬های سوال 2 )………… 49
جدول شماره 5 (بررسی مربوط به یافته های سوال 3 )…………………………… 50
جدول شماره 6 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده¬های سوال 3 )………… 50
جدول شماره 7 (بررسی مربوط به یافته های سوال 4 )……………………………. 51
جدول شماره 8 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده¬های سوال 4 )…………. 52
جدول شماره 9(بررسی مربوط به یافته های سوال 5 )……………………………… 53
جدول شماره 10 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده¬های سوال 5 )……….. 53
جدول شماره 11 (بررسی مربوط به یافته های سوال 6 )…………………………….. 54
جدول شماره 12 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده¬های سوال 6 )…………. 54
جدول شماره 13 (بررسی مربوط به یافته های سوال 7 )……………………………. 55
جدول شماره 14 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده¬های سوال 7 )…………. 55
جدول شماره 15 (بررسی مربوط کلی به یافته های سوالات )……………………….56

 

Abstract
Goal:This study was aimed at determining the relatinship addiction and 20-40 years old people’s past life in Karaj. Method: 15 addicts in addiction quit centers south western parts of Karaj were selected based on sampling procedures and the data were gathered through semi-structured interviews and then the data were analysed by using content analysis. The results showed that the following factors were affecting tendency to addiction in the sample : type of interaction with parents 28 percent, psychological problems in childhood 26 percent, trauma experiences and neglect 11 percent, interests longings and expectations 8 percent, studying period 9 percent, interactions with friends 8 percent, and filure and lacks experiences 8 percent. Conclusion and discussion: It cam be concluded that family factors in growth cicle and psychological disorders in childhood such depression and disorder had the most effect in tendency toبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان