انتخاب صفحه

مقدمه

در گذر ایام و در طول سالیان متمادی بعد از ظهور تمدنها همواره شاهد وقوع حوادات طبیعی از قبیل زمین لرزه بوده ایم که به تناوب در نقاط مختلف این جهان خاکی به وقوع پیوسته و هر بار عده زیادی از همنوعان ما را کشته و خسارات مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی و روانی و …. بیشماری را ایجاد نموده اند. کشور عزیز ما ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر زمین لرزه ( گستره زلزله خیز جهان ) همواره از خطرات زلزله در امان نبوده و هر از گاهی در کشور عزیز خود شاهد حوادت ناشی از زلزله و خرابیها و آسیب های ناشی از آن بوده ایم . زلزله ای که در رودبار و منجیل و طبس و ناغان و اردبیل و…. رخ داده این واقعیت را به ما متذکر می شوند که باید در احدات بناهای محکم و پایدار و مقاوم سازی بناهای موجود بکوشیم تا در صورت وقوع حوادت مشابه شاهد وقوع خسارات مالی و جانی و….. زیادی نباشیم . برای دستیابی به این هدف و همچنین پی بردن به رفتار حقیقی ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی اثر اندرکنش خاک و سازه دراین تحقیق در نظر گرفته شده و تحلیل و بررسی نتایج حاصل شده گامی موثر در تعریف رفتار حقیقی اعضای سازه ای خواهد بود، و مسیر تازه ای از تعریف نیروهای وارد بر سازه به ما خواهد داد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات ومروری بر کارهای انجام گر فته درگذشته

۱-۱- مقدمه

با گذر ایام و پیشرفت علم مهندسی ساختمان و ایجاد امکانات بیشتر در تحلیل دقیق ساختمانها روز به روز در محاسبه نیروهای وارد به ساختمانها به دقت بیشتری دست یافته و امکان بررسی دقیق تر رفتار ساختمانها در هنگام وقوع زلزله را برای مهندسان به حقیقت نزدیکتر می سازد. در گذشته نه چندان دور که حتی شاید به بیش از چند دهه نمی رسد امکان محاسبه نیروی برش پایه وارد بر بنا و تقسیم آن بین طبقات مختلف وجود نداشت و به صورت تجربی تقریبا برابر ده درصد نیروهای ثقلی وارد بر سازه در نظر گرفته می شد. به تدریج با پیشرفت علم مهندسی ساختمان و علوم دیگر در راستای آن و محاسبه دقیق پارامترهائی نظیر ضریب رفتار و ضریب بازتاب ساختمان در کنار خسرائی دیگر از قبیل ضریب اهمیت ساختمان با توجه به تقسیم بندی ساختمانها از نظر اهمیت آنها و همچنین ضریب شتاب مبنای طرح که با توجه به پهنه بندی زلزله خیزی مناطق مختلف قابل محاسبه است اثر ساختگاه را در محاسبه نیروی زلزله لحاظ کرده و نیروی زلزله وارد بر سازه محاسبه شد. اما آنچه که تا به امروز در محاسبات مربوط به نیروهای وارد بر سازه در گرفته نشده است اثر اندرکنش خاک و سازه می باشد که خود می تواند نقش مهمی در تعدیل نیروهای زلزله وارد بر سازه ایفا کند . با تعدیل نیروهای زلزله وارد بر سازه با توجه به بحث اندرکنش خاکث و سازه و اثر انعطاف پذیری خاکث می توانیم به ساخت ساختمانهایی با کیفیت مطلوب و هزینه ای کمتر از ساختمانهایی که امروزه ساخته می شوند بپردازیم .

1-1-مقدمه 4

1-2-ماهیت زلزله واثرآن بربناهای موجود 4

1-3-اثرساختگاه 6

1-4-اثراندرکنش 6

1-5-اهداف طراحی 7

فصل دوم:معرفی خصوصیات خاک به عنوان یک عامل تعیین کننده دبحث اندرکنش خاک وسازه

۲-۱ -مقدمه

نیروی زلزله موثر بر سازه اگرچه از یک طرف به نوع سازه و مقاومت آن و از طرفی به ویژگیهای زلزله نظیر فاصله مرکز زلزله تا ناحیه مورد نظر بستگی دارد ولی عامل دیگری که وضعیت و عمق خاک و شرایط توپوگرافی روی پی سنگ می باشد نیز بر نحوه تاثیر زلزله بر سازه ها موثر است که به صورت تحلیلی قابل ارزیابی است. بنا به تحقیقات انجام شده توسط زمین شناسان و زلزله شناسان خاکث به عنوان عامل مهم در تشدید یا کاهش اثر زلزله تعیین شده است. با توجه به اینکه شرایط مواد تشکیل دهنده خاک اعم از اینکه سنگی یا رسوبی یا رسی یا باقیمانده گدازه های ای زمین لرزه در خاک و یا بستر سنگی بر پایه تغییر شکلها کاملا مشهود است که مدت تداوم زلزله در خاک بزرگتر از مدت تداوم آن در بستر سنگی است که این میزان حداکثر به دو برابر نیز می رسد.کارشناسان زلزله با در نظر گرفتن یک پارامتر نود درصد برای طول مدت تداوم زلزله (NAC- BRADYلا T RRIF) آتشفشانی و… باشد اثرات قابل توجهی بر امواج زلزله البته به میزان مختلف خواهند داشت . به عنوان نمونه مقایسه چنین نتیجه گرفتند که متوسط مدت تداوم زلزله در خاک در حدود ۱۰ تا ۱۲ ثانیه بیشتر از مدت مشابه در بستر سنگی است. آنها همچنین نتیجه گرفتند که برای هرده کیلومتر افزایش فاصله از کانون وقوع زلزله مدت تداوم زلزله ؛ ۱ تا ۱/۵ ثانیه افزایش می یابد. از طرف دیگر تاثیر خصوصیات محلی زمین بر نیروی زلزله وارد بر سازه به صورت زیر بیان می شود. حال با توجه به شکل ۲-۱ و با مقایسه اندازه ها خواهیم داشت :

2-1-مقدمه 9

2-2-معرفی خاک به عنوان تکیه گاه کلیه بناها 10

2-3-خصوصیات خاک 11

2-3-1-طبقه بندی نوع زمین 11

2-3-2-ضریب پواسون 12

2-3-3-مدول برشی 13

2-3-4-مدول یانگ  15

2-3-5-میرایی 15

فصل سوم:خلاصه ای از کلیه مراحلی که باید دراین تحقیق به صورت گام به گام انجام شود

3-1- مقدمه

به منظور کنترل اثرات اندرکنش خاک و سازه در سازه های بتنی در گام اول بایستی به آنالیز و طراحی ساختمانهای مورد نظر تحت نیروهای موجود و ضوابط آیین نامه بپردازیم. ساختمانهای مزبور همگی مسکونی بوده و سیستم باربر آن در هر دو جهت قاب خمشی بتنی معمولی برای ساختمان چهار طبقه و قاب خمشی بتنی متوسط برای ساختمانهای هشت و دوازده طبقه می باشد. انجام گام اول اینگونه می باشد که ابتدا به طرح ساختمانها بر اساس آنالیز طیفی و یا روش استاتیکی معادل طبق آیین نامه ایران برای حالتی که ساختمان با تکیه گاه صلب و پای گیردار است می پردازیم. در گام دوم به ارزیابی ساختمان با پی گیردار(صلب) و پی انعطاف پذیر طبق دستورالعمل بهسازی به روش دینامیکی خطی یا طیفی و یا استاتیکی غیر خطی (پوش اور) می پردازیم. البته در این تحقیق انجام ارزیابی با استفاده از آنالیز دینامیکی خطی به روش تاریخچه زمانی که با توجه به حداکثر شتاب رکورد مورد نظر و همپایه کردن آن با حداکثر شتاب زمین (F GA مختلف ) برای سه حالت مختلف شتاب زمین انجام می شود می پردازیم. در آنالیز تاریخچه زمانی حالات مختلفی را در نظر میگیریم که عبارتند از: الف) اجرای ساختمانهای مورد بحت در حالات مختلف خاکها یعنی چهارتیب خاک در نظر گرفته می شوند. ب) رکورد اعمال شده با توجه به شتابنگاشتهای قرار گرفته بر روی همان نوع خاک بر سازه اعمال می شود. ج ) حداکثر شتاب اعمالی از رکورد مورد نظر با حداکثر شتاب زمین در سه حالت مختلف PGA=0.3G و PGA=0.5G و PGA=0.7G همپایه شده و سپس بر سازه مورد نظر اعمال می شود .

3-1-مقدمه 19

3-2-فرضیات درنظرگرفته شده درآنالیز وطراحی سازه های مورد بررسی 19

3-3-فرضیات درنظرگرفته شده درارزیابی سازه های مورد بررسی 21

3-3-1-تیرها 21

3-3-2-ستونها  23

3-4-چگونگی ارزیابی سازه های مورد بررسی 23

فصل چهارم:آنالیز وطراحی ساختمان های بتنی چهار وهشت ودوازده طبقه به روش استاتیکی معادل

۶-۴ نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان باتوجه به تیپ های مختلف خاک

معمولا برای کنترل ساختمانها ابتدا آنها را با یک شتاب مبنای طرح خاصی آنالیز و طراحی کرده و برای شتابهای بزرگتر کنترل می کنند. در این تحقیق ضمن انجام چنین کاری اقدام به طرح ساختمانها برای شتابهای بزرگتر می کنیم و سپس اثر رکوردهای زلزله را بر این سازه هایی که به ظاهر کاملا مقاوم طرح شده اند بررسی می کنیم . در واقع خرابی خیلی کمی را شاهد خواهیم بود که این حالت نیز در نوع خود قابل بررسی می باشد. فرض ما براین است که در کشورهای زلزله خیز دیگر نظیر ژاپن که شتاب مبنای طرح آنها بیش از آیین نامه ما و بسیاری از کشورهای دیگر است چطور در مقابل زلزله های بزرگ آسیبی به مراتب کمتراز کشور ما می بینند.

4-1-مقدمه  27

4-2-چگونگی طراحی ساختمان های چهار وهشت ودوازده طبقه به روش استاتیکی معادل 27

4-3-مشخصات بارگذاری ساختمان های مورد بررسی 28

4-4-مشخصات معماری ساختمان مورد بررسی 29

4-5-بارهای وارد بر اعضای اصلی وفرعی باربر ساختمان 33

4-6-نیروی زلزله وارد برطبقات مختلف ساختمان باتوجه به تیپ های مختلف خاک 34

4-6-1-نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان چهار طبقه   34

4-6-2- نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان هشت طبقه   35

4-6-3- نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان دوازده طبقه  37

4-7-نتایج آنالیز ساختمان های مورد بررسی 41

4-7-1-کنترل معیار سختی 42

4-7-2-کنترل معیار مقاومت 42

4-8-نتایج طراحی اعضای سازه ای ساختمان های مورد بررسی 43

فصل پنجم:آنالیز ساختمان های بتنی چهار وهشت ودوزاده طبقه باسیستم دوطرفه خمشی به روش تاریخچه زمانی باپی صلب

۱-۵ مقدمه

برای اینکه بتوانیم عملکرد یک سازه را بصورت دقیق بررسی کنیم لازم است که آن سازه تحت اثر داده های مشخص از زلزله ای که در گذشته رخ داده قرار بگیرد. تنها در این حالت است که می توانیم چگونگی توزیع مفاصل پلاستیک و همچنین نیروهای بین اعضای سازه ای را بصورت دقیق بدست آورده و برای حالات مختلف خاک و شتابهای مختلف ثقل زمین با یکدیگر مقایسه کنیم. در این تحقیق سعی بر آن شده است که ساختمانهای ۴۸ و ۱۲ طبقه با سیستم دو طرف خمشی را در حالت مختلف خاکث و شتاب ثقل زمین یعنی 6 0.3 = PGA و 6 0.5=PGA و 3 0.7 = PGA مورد تحلیل و آنالیز قرار دهیم. در نهایت در می یابیم که ساختمانها با سیستم دو طرف خمشی برای چه نوع خاک و با چه شتاب ثقل زمین و در کدام حالات طبقاتی عملکرد مناسب تر و کمتری خواهد داشت.

5-1-مقدمه 45

5-2-تحلیل دینامیکی به روش تاریخچه زمانی 45

5-2-1-مشخصات رکوردهایی که درتحلیل دینامیکی به کاربرده شده اند 45

5-2-2-ضریب رفتار سازه 46

5-3-چگونگی اعمال رکوردهای موجود بر سازه ها 47

5-4-فرضیات درنظرگرفته شده درانالیز تاریخچه زمانی خطر 47

5-5-مقادیر مربوط به جرم سازه درانالیز سازه به روش تاریخچه زمانی خطی 48

فصل ششم:آنالیز ساختمان های بتنی چهار وهشت و دوازده طبقه باسیستم دوطرف خمشی به روش تاریخچه زمانی با پی انعطاف پذیر

6-1- مقدمه

در محاسبات نیروی زلزله اعمالی به سازه ؛ به طور کلی خاک را که به عنوان تکیه گاه عمل می کند را صلب و بدمن شکل پذیری در نظر می گیریم و از انعطاف پذیری خاک صرفه نظر می شود؛ ولی با توجه به مشاهدات و تجربیات حاصل از زلزله های گذشته این واقعیت به چشم می خورد که شکل پذیری خاک، علاوه بر تغییر خصوصیات حرکت آزاد زمین در سطح ( FREE – FIELD- MOTION ) که در قسمتهای قبلی به آن پرداخته شد به اندرکنش خاک و سازه نیز بستگی داشته و واکنش سازه در مقابل زلزله نیز تغییرات قابل ملاحظه ای ایجاد می کند. در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه در مقلیسه با حالتی خاک تکیه گاه ساختمان صلب فرض می شود دو اثر عمده به شرح زیر خواهد داشت :

۱. شکل مواد ها و زمانهای تناوب تغییر خواهد کرد. ۲- اکثریت انرژی ارتعاشی ؛ توسط میرایی هندسی یا تشعشعی و میرایی داخلی یا مصالح مربوط به خاک زیر پی دفع می شود. با توجه به موارد اشاره شده در فوق در می یابیم که بررسی و تعیین رفتار سازه در مقابل زلزله با صرفه نظر کردن از پدیده اندر کنش خاک و سازه ؛ کاری بیهوده خواهد بود. در حال حاضر نیز پیشرفتهای زیادی در این زمینه صورت گرفته ولی هنوز با توجه به دخالت پارامترهای زیادی که اکثرا هم غیر خطی هستند به صورت کلاسیک در نیامده است .

6-1-مقدمه 50

6-2-درنظرگرفتن اثرانعطاف پذیری خاک وپیامدهایی که دراثر درنظرگرفتنی آن حاصل میشود 50

6-3-پی های باربر 51

6-4-محاسبه سختی پی ساختمان ها 52

6-4-1-مشخصه های نیرو-تغییمرکان پی 52

6-4-2-پارامترهای موثردرمحاسبه سختی فنرهای زیرپی ساختمان 52

6-4-2-1-ضریب پواسون 53

6-4-2-2-سرعت موج برشی   53

6-4-2-3-جرم حجمی خاک 54

6-4-2-4-مدول برشیس اولیه خاک 54

6-4-2-5-مدول برشی خاک 55

6-4-2-6-ابعاد پی 55

6-4-2-7-عمق پی 56

6-4-3-محاسبه سختی پی سطحی 56

6-5-چگونگی محاسبه سختی پی برای ساختمان های مورد بررسی  57

6-5-1-محاسبه سختی پی برای ساختمان چهار طبقه 58

6-5-2-محاسبه سختی پی برای ساختمان هشت ودوازده طبقه 60

فصل هفتم:مقایسه نتایج حاصل از آنالیز ساختمان های بتنی چهار وهشت ودوازده طبقه با سیستم دوطرف قاب خمشی به روش تاریخچه زمانی دردوحالت پی صلب و پی انعطاف پذیر

۷- ۷- نتایج ارزیابی ستونهای ساختمانهای چهار طبقه مورد بررسی

با توجه به اینکه ارزیابی ستونهای ساختمانهای مورد بررسی جزء اهداف این تحقیق نبود اما به منظور نشان دادن چگونگی تغییرات ایجاد شده در مقدار نیروهای وارد بر ستونها در دو حالت پی انعطاف پذیر و پی صلب که خود سبب بالا رفتن کیفیت سرویس دهی ساختمانها در حالتی که پی به صورت انعطاف پذیر در نظر گرفته می شود برای ساختمانهای چهر طبقه بتنی با انواع مختلف خاکث و شتاب مبتای طرح مختلف این بررسی انجام پذیرفته است. طبق روابط موجود در دستورالعمل بهسازی و مقاوم سازی ساختمانهای موجود که در فصل سوم به طور کامل بحت شد ارزیابی ستونها انجام پذیرفته است.

۳-۷-۷- مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ساختمانهای مشابه چهار طبقه با پی صلب و پی انعطاف پذیر درجه اول

با مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ستونها در دو حالت پی صلب و پی انعطاف پذیر می توان دریافت که تلاشهای ایجاد شده در ستونها در حالت پی انعطاف پذیر به مراتب کمتر از حالت پی صلب می باشد که خود سبب ایمنی بیشتر ساختمانها در این حالت خواهد بود، لذا در نظر گرفتن اثر انعطاف پذیری خاک به عنوان یک عامل موثر در کاهش نیروهای زلزله وارد بر سازه ها می تواند ما را به سوی هدف ساخت بناهای مقاوم در برابر زلزله رهنمون شود. در جدول ۴۱۷ نسبت تلاشهای ایجاد شده در حالت پی انعطاف پذیر به پی صلب آورده شده است و مقادیر کمتر از یک نشان دهنده تعدیل انجام گرفته در تلاشهای ایجاد شده در ستونها خواهد بود .

7-1-مقدمه 67

7-2-مقایسه پریود مود اول ارتعاش برای اسزه های دردوحالت پی صلب وپی انعطاف پذیر 67

7-3-مقایسه نیروی برش پایه برای سازه های مورد بررسی دردوحالت پی صلب وپی انعطاف پذیر 69

7-4-مقایسه تلاش های ایجاد شده دردوحالت پی صلب وپی انعطاف پذیر 69

7-5-مقایسه DCR اعضای سازه ای وغیر سازه ای دردوحالت تکیه گاه صلب وتکیه گاه انعطاف پذیر 74

7-6-نتایج ارزیابی تیرها برای کلیه ساختمان های مورد برسری باپی صلب وپی انعطاف پذیر 100

7-7-نتایج ارزیابی ستونها برای ساختمان های چهار طبقه مورد بررسی 110

7-8-نتایج ارزیابری ستونها برای ساختگاه چهار طبقه مورد بررسی باپی صلب 110

7-9-نتایج ارزیابی ستونها برای ساختمان های چهار طبقه مورد بررسی با پی انعطاف پذیر 113

7-10-مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ستون های ساختمان های چهار طبقه با پی صلب وپی انعطاف پذیر 116

فصل هشتم:نتیجه گیری وپیشنهادات

8-1-نتیجه گیری 120

8-2-پیشنهادات 121

8-3-پیوست یک 122

8-4-پیوست دو 163

فهرست منابع فارسی 204

فهرست منابع غیرفارسی 205

فهرست نام ها 206

چکیده انگلیسی 207

فهرست جداول

2-1-مفادیر مختلف برای ضرایب پواسون 12

2-2-مقادیر مدول یانگ برای خاک های مختلف 15

4-1-نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان چهار طبقه برای خاک تیپ یک وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا    34

4-2-نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان چهار طبقه برای خاک تیپ2و3و4 وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g  PGA= 0.3 gا        35

4-3-نیروی زلزله وارد برط

4-4-نیروی زلزله وارد برطبقات مختلف ساختمان هشت طبقه برای خاک تیپ دو وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا   36

4-5-نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان هشت طبقه برای خاک تیپ سه وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا 37

4-6-نیروی زلزله وارد برطبقات مختلف ساختمان هشت طبقه برای خاک تیپ چهار وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا 37

4-7-نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان دوازده طبقه برای خاک تیپ یک وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا         38

4-8-نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان دوازده طبقه برای خاک تیپ دو وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا 40

4-9-نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان دوازده طبقه برای خاک تیپ سه وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا 41

4-10-نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان دوازده طبقه برای خاک تیپ چهار وقتی که PGA_i_0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا   42

4-11-مقادیر سختی های موثر 42

5-1-مشخصات رکوردهای اعمال شده بر ساختمان های تحت بررسی 45

5-2-ضرایب اصلاح برای رکوردهای اعمالی برسازه ها 47

5-3-مقادیر مربوط به جرم های متمرکز طبقات مختلف ساختمان های تحت بررسی 48

6-1-ضرایب پواسون برای انواع خاک تحت بررسی 53

6-2-سرعت موج برشی برای انواع خاک تحت بررسی 53

6-3-نسبت G/G0 براساس شتاب حداکثر درسطح زمین ونوع زمین 55

6-4-مقادیر سختی پی ساختمان چهار طبقه برای خاک تیپ یک وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا         58

6-5-مقادیر سختی پی ساختمان چهار طبقه برای خاک تیپ دو وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا 59

6-6-مقادیر سختی پی ساختمان چهار طبقه برای خاک تیپ سه وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا  59

6-7-مقادیر سختی پی ساختمان چهار طبقه برای خاک تیپ چهار وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا  60

6-8-مقادیر سختی پی ساختمان هشت ودوازده طبقه برای خاک تیپ یک وقتی که PGA_i0.7g ,PGA=0.5g , PGA= 0.3 gا 62

6-9-مقادیر سختی پی ساختمان های هشت ودوازده طبقه برای خاک تیپ دو وقتی که  PGA= 0.3 gا   62

6-10- مقادیر سختی پی ساختمان های هشت ودوازده طبقه برای خاک تیپ دو وقتی که  PGA= 0.5 gا  63

6-11- مقادیر سختی پی ساختمان های هشت ودوازده طبقه برای خاک تیپ دو وقتی که  PGA= 0.7 gا    63

6-12- مقادیر سختی پی ساختمان های هشت ودوازده طبقه برای خاک تیپ سه وقتی که  PGA= 0.3 gا       63

6-13- مقادیر سختی پی ساختمان های هشت ودوازده طبقه برای خاک تیپ سه وقتی که  PGA= 0.5 gا    64

6-14- مقادیر سختی پی ساختمان های هشت ودوازده طبقه برای خاک تیپ سه وقتی که  PGA= 0.7 gا   64

6-15- مقادیر سختی پی ساختمان های هشت ودوازده طبقه برای خاک تیپ چهار وقتی که  PGA= 0.3 gا  64

6-16- مقادیر سختی پی ساختمان های هشت ودوازده طبقه برای خاک تیپ چهار وقتی که  PGA= 0.5 gا 65

6-17- مقادیر سختی پی ساختمان های هشت ودوازده طبقه برای خاک تیپ چهار وقتی که  PGA= 0.7 gا 65

7-1-پریود ارتعاش ساختمان چهار طبقه در دوحالت با پی صلب وپی انعطاف پذیر    68

7-2- پریود ارتعاش ساختمان هشت طبقه در دوحالت با پی صلب وپی انعطاف پذیر    68

7-3- پریود ارتعاش ساختمان دوازده طبقه در دوحالت با پی صلب وپی انعطاف پذیر  69

7-4-مقایسه تلاش های ایجاد شده دراعضای سازه ای وغیر سازه ای ساختمان های چهار طبقه بتنی 71

7-5-مقایسه تلاش های ایجاد شده دراعضای سازه ای وغیر سازه ای ساختمان های هشت طبقه بتنی 72

7-6-مقایسه تلاش های ایجاد شده دراعضای سازه ای وغیر سازه ای ساختمان های دوازده طبقه بتنی 73

7-7-نحوه ارائه اطلاعات درجداول مربوطبه ارزیابی تیرها 75

7-8-مقایسه DCR اعضای خمشی برای ساختمان چهار طبقه بتنی با نوع خاک وشتاب مبنای مختلف  77

7-9- مقایسه DCR اعضای خمشی برای ساختمان چهار طبقه بتنی با نوع خاک وشتاب مبنای مختلف  78

7-10- مقایسه DCR اعضای خمشی برای ساختمان چهار طبقه بتنی با نوع خاک وشتاب مبنای مختلف  79

7-11- مقایسه DCR اعضای خمشی برای ساختمان هشت طبقه بتنی با نوع خاک وشتاب مبنای مختلف  80

7-12- مقایسه DCR اعضای خمشی برای ساختمان هشت طبقه بتنی با نوع خاک وشتاب مبنای مختلف  81

7-13- مقایسه DCR اعضای خمشی برای ساختمان هشت طبقه بتنی با نوع خاک وشتاب مبنای مختلف  82

7-14- مقایسه DCR اعضای خمشی برای ساختمان دوازده طبقه بتنی با نوع خاک وشتاب مبنای مختلف  73

7-15- مقایسه DCR اعضای خمشی برای ساختمان دوازده طبقه بتنی با نوع خاک وشتاب مبنای مختلف  84

7-16- مقایسه DCR اعضای خمشی برای ساختمان دوازده طبقه بتنی با نوع خاک وشتاب مبنای مختلف  85

7-17-نتایج ارزیابی تیرها برای ساختمان های چهار طبقه دردوحالت پی صلب و پی انعطاف پذیر    8

7-18- نتایج ارزیابی تیرها برای ساختمان های هشت طبقه دردوحالت پی صلب و پی انعطاف پذیر    89

7-19- نتایج ارزیابی تیرها برای ساختمان های دوازده طبقه دردوحالت پی صلب و پی انعطاف پذیر  90

7-20-نحوه ارائه اطلاعات درجداول مربوطبه ارزیابی تیرها به تفکیک طبقات برای ساختمان های تحت بررسی 92

7-21-نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان چهار طبقه    92

7-22- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان چهار طبقه     93

7-23- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان چهار طبقه    94

7-24- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان چهار طبقه    95

7-25- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان هشت طبقه    96

7-26- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان هشت طبقه    97

7-27- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان هشت طبقه     98

7-28- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان هشت طبقه      99

7-29- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان هشت طبقه    100

7-30- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان دوازده طبقه    101

7-31- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان دوازده طبقه     102

7-32- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان دوازده طبقه     103

7-33- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان دوازده طبقه     104

7-34- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان دوازده طبقه     105

7-35- نتایج ارزیابی تیرهای اصلی وفرعی مطابق بااصول مطرح شده دردستورالعمل بهسازی برای ساختمان دوازده طبقه     106

7-36-نتایج ارزیابی تیرهای ساختمان چهار طبقه بتنی به تفکیک طبقات مختلف برای انواع خاک وشتاب مبنای طرح مختلف     107

7-37- نتایج ارزیابی تیرهای ساختمان هشت طبقه بتنی به تفکیک طبقات مختلف برای انواع خاک وشتاب مبنای طرح مختلف     108

7-38- نتایج ارزیابی تیرهای ساختمان دوازده طبقه بتنی به تفکیک طبقات مختلف برای انواع خاک وشتاب مبنای طرح مختلف     109

7-39-نتایج ارزیابی ستونها برای ساختمان های چهار طبقه مورد بررسی با پی صلب 111

7-40-نتایج ارزیابی ستونها برای ساختمان چهار طبقه مورد بررسی باپی انعطاف پذیر 114

7-41-مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ستون های ساختمان های چهار طبقه با پی صلب و پی انعطاف پذیر   117

فهرست شکلها

1-1-اثرلغزش دوقسمت زمین درامتداد یک گسل   5

1-2-اثرزلزله ها برروی ساختمان 5

2-1-شمای کلی نحوه تاثیر لایه های مختلف زمین وخصوصیات خاک بر نیروی زلزله وارد برسازه 9

2-2-سرعت موج برشی برای ماسه ها 13

2-3-تغییرات مدول برشی یاکرنش برشی برای ماسه ها 14

2-4-مدول برشی نرمال شده برای رس های اشباع 14

2-5-نسبت میرایی برای ماسه ها 16

2-6-نسبت میرایی برای رس های اشباع 17

3-1-الگوریتم چگونگی ارزیابی ستونهای بتنی مسلح 24

4-1-پلان طبقه همکف ساختمان های مورد بررسی 30

4-1-پلان طبقات ساختمان های مورد بررسی 30

4-1-پلان تیرریزی ساختمان های مورد بررسی 30

4-2-نمای ساختمان های موردبررسی 31

4-3-برش ساختمان های مورد بررسی 32

4-4-پلان بارگذاری تراز طبقات ساختمان های مورد بررسی  33

4-5-پلان بارگذاری تراز بام ساختمان های مورد بررسی 33

6-1-مدلسازی فنر ومیرایی زیرپی ها 51

6-2-رفتار پی های سطحی 56

6-3-ثابت های فنری معادل پی وضرایب تصحیح عمق برای درجات 57

6-4-تقسیم بندی ستونهای ساختمان های هشت ودوازده طبقه باتوجه به سختی های مربوط به هرستون 61


Abstract

In recent years many patterns for determination of vulnerability and rehabilitation of building seismic specially in steel and concrete ones have been developed the point which is hidden in most of the times from the rehabilitants is the flexibility of the base soil of the building on the rehabilitation and even it’s intensity and distribution of vulnerability of loading elements of the building so in this survey its been tried to study the flexibility of the support soil on rehabilitation and it effect different stages of survey are as below :

 first stage : collecting the in formations about different patterns of  ehabilitation and different vulnerability which is handed in the conference by the author.

 second stag : finishing the approved information in the mentioned subject and the way of soil modeling .

thread stage : control and surveying of building by soft wares SAP2000 on the purpose of soil as a spring with the stiffness of K which is set translational and rotational springs and its effect on balancing the seismic power on the structural elements of the building . In this survey ; we have used soil modeling as the springs with stiffness of K and its effect in consumingof seismic energy for different ratios of soil stiffness and structure and lateral load . Of course mentioning this is necessary we have tried to conduct different types of soil and earth haste gravity in earthquake happening for and eight story and twelve story buildings so the more correct scenario for rehabilitations achieves and the building safety takes port more definite the main goal for determine the special border of effective elements ( soil stiffness ; structure and the type of loading system ) is to find


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”108125″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf وسفارش word

[purchase_link id=”108126″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید