انتخاب صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر با هدفبررسی تاثیر مصرفکوتاه مدت گلوتامین بر اسید لاکتیک خون در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه در پسران ورزشکار بود. بدین منظور از بین دانشجویان ورزشکار رشته تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تهران تعداد 12 نفر آزمودنی بامیانگین سنی 414/1± 21 سال، میانگین وزن 967/5±83/67 کیلوگرم، میانگین قد80/2±25/175 سانتی متر و باشاخص توده بدنی 644/1±02/22 کیلوگرم بر مترمربع و درصد چربی262/4±64/10 بصورت تصادفی انتخاب شدند. در طی سه جلسه به فاصله 4 روز از هم، در 3 آزمون فزاینده بروس شرکت کردند. در هر جلسه آزمودنی ها به شکل دو سوکور 90 دقیقه قبل از شروع انجام آزمون ،نوشیدنی خود را مصرف کردند. در جلسه اول دارونما و در جلسه دوم و سوم مکمل گلوتامین را به ترتیب به مقدار 3/0 و 6/0 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در 500 میلی لیتر آب معدنی دریافت کردند. با استفاده از دستگاهLactate SCOUT، لاکتات پایه از انگشت وسط دست غیر برتر سنجش و تعداد ضربان قلب و فشار خون پایه افراد توسط دستگاه فشارخون دیجیتالی OMRON اندازه گیری شد. سپس بعد از گرم کردن شروع به انجام آزمون بروس بر روی نوارگردان کردند. زمان کلی انجام آزمون، حداکثر ضربان قلب، فشار خون و مقادیر لاکتات بلافاصله پس از اتمام آزمون ثبت گردید. از آزمودنی ها خواسته شد تا به استراحت غیر فعال بپردازند،سپس 1 ساعت بعد از آزمون دوباره ضربان قلب، فشار خون و مقادیر لاکتات سنجیده شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و

آمار استنباطی(آزمون های اندازه گیری مکرر(repeated measures) و آزمون تعقیبی LSD ) بررسی شد و سطح معنی داری 05/0≤P در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد: مصرف کوتاه مدت مکمل گلوتامین با دزهای متفاوت بر اسیدلاکتیک خون در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه تاثیر معنی داری دارد(001/0≤P)، بطوری که نشان داده شد اسید لاکتیک در گروه های مکمل نسبت به گروه دارونما پایین آمده و با مصرف مکمل گلوتامین، سطح اسید لاکتیک خود را در دوره بازیافت کاهش داده اند(001/0≤P)، اما تاثیر مصرف دزهای 3/0و 0/6 در میزان اسید لاکتیک خون با هم، و همچنین 1 ساعت پس از فعالیت شدید تفاوت معنی دار نبود.مصرف کوتاه مدت مکمل گلوتامین با دزهای متفاوت بر VO2max در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه تاثیر معنی داری دارد(001/0≤P)، مصرف مکمل گلوتامین باعث افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی نسبت به مرحله دارونما شده است ،بطوری که دز مصرفی 6/0 بیشترین تاثیر را نسبت به مرحله مکمل 3/0 و دارونما داشته است(001/0≤P). مصرف کوتاه مدت مکمل گلوتامین با دزهای متفاوت بر زمان درماندگی در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه تاثیر معنی داری دارد(001/0≤P).مصرف کوتاه مدت مکمل گلوتامین با دزهای متفاوت بر ضربان قلبو بر فشار خون سیستولیو دیاستولیدر دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه تاثیر معنی داری نداشت.

بنابراین، توصیه می شود ورزشکاران از مکمل گلوتامین، با توجه به اثرات سودمند اثبات شده در این تحقیق، برایکاهشسطح اسید لاکتیکخون در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه و همچنین جهت افزایش عملکرد در فعالیت های شدید استفاده کنند.

واژه های کلیدی: مکمل گلوتامین، اسیدلاکتیک، دوره بازیافت، آزمون بروس 

»فهرست مطالب«

عنوان                                                                                                                                صفحھ

فصل اول: طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………..1…

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2. بیان مساله پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..3….

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5

1-4. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1.  هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4-2. اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………..7

1-5. فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….7

6.محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….9

1-6-1. محدودیت های قابل کنترل…………………………………………………………………………………………………9

1-6-2. محدودیت های خارج از کنترل………………………………………………………………………………………….10

1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………12

2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2. مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-1. گلوتامین………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-2. متابولیسم گلوتامین…………………………………………………………………………………………………………..14

2-2-3. اهمیت گلوتامین در تغذیه ورزشی………………………………………………………………………………………16

2-2-4. پاسخ گلوتامین به تمرین……………………………………………………………………………………………………20

2-2-5. ظرفیت بافری………………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-6. گلوتامین و تعادل اسید-بازی در فعالیت های ورزشی…………………………………………………………….21

2-2-7. مکمل گلوتامین و اثر آن بر عضلات……………………………………………………………………………..23……

2-2-8. گلوتامین و سیستم ایمنی…………………………………………………………………………………………………..25

2-2-9. نقش حیاتی گلوتامین در بدن…………………………………………………………………………………………….27

2-2-10. تاثیر بر هورمون رشد……………………………………………………………………………………………………..27

2-2-11. تاثیر استرس بر گلوتامین…………………………………………………………………………………………………28

2-2-12. گلوتامین و گلوتامات-نقش مرکزی در عملکرد و متابولیسم سلول…………………………………………29

2-2-12-1. گلوتامین/گلوتامات در کلیه………………………………………………………………………………………..30

2-2-12-2. گلوتامین/گلوتامات در روده………………………………………………………………………………………30.

2-2-12-3. گلوتامین/گلوتامات در کبد………………………………………………………………………………………31..

2-2-13. مکانیزم های عمل گلوتامین بر روی عملکرد و متابولیسم سلول……………………………………………..32

2-2-14. خلاصه ای از نقش های گلوتامین……………………………………………………………………………………33

2-2-15. اسید لاکتیک و لاکتات…………………………………………………………………………………………………35

2-2-16. تولید لاکتات و اسیدوز………………………………………………………………………………………………….36

2-2-17. تشکیل اسید لاکتیک در عضله و خون هنگام فعالیت…………………………………………………………..37

2-2-18. مقدار اسید لاکتیک خون………………………………………………………………………………………………37

2-2-19. آستانه لاکتات……………………………………………………………………………………………………………..38

2-2-20. سرنوشت لاکتات…………………………………………………………………………………………………….38…..

2-2-21. گلوتامین و اسیدلاکتیک………………………………………………………………………………………………..41

2-3 . بررسی پژوهش های انجام شده…………………………………………………………………………………………….41

2-3-1. مروری برپژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………41

2-3-2.مروری برپژوهش های داخلی…....……………………………………………………………………………………..50

فصل سوم: روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………….54.

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-2.روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….55

3-3.جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………55..

4.نمونه گیری(روش نمونه گیری وحجم نمونه)……………………………………………………………………………55

متغیرهای پژوهش…………………………………….………………………………………………………………………….56

متغیرمستقل…………………………………………………………………………………………………………………….56

متغیروابسته……………………………………………………………………………………………………………………..56

6.ابزارو وسایل گردآوری داده ها(اطلاعات)………………………………………………………………………………..56

1.ابزار و وسایل مورد استفاده………………………………………………………………………………………………..56

3-6-2. وسایل جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………..56

روش گردآوری داده ها (اطلاعات)………………………………………………………………………………………..57

روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………57

مصرف مکمل……………………………………………………………………………………………………………..59….

آزمون عملی…………………………………………………………………………………………………………………..59

اندازه گیری لاکتات، فشار خون و ضربان قلب………………………………………………………………………59

3-9.روش تجزیه وتحلیل داده ها(اطلاعات)………………………………………………………………………………..59……

3-9-1. آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………………………59

3-9-2. آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………….59

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (یافته های پژوهش)………………………………………………….60

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها………………………………………………………………………………………………61

4-3. آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………65

4-3-1. آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………….65

4-3-2. آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………….67

4-3-3. آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………68

4-3-4. آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………70

4-3-5. آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………71

4-3-6. آزمون فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………..73

فصل پنجم: بحث و بررسی، نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………76

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..77

5-2. خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..77

5-3. بحث، بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………78.

5-4. نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….84

5-5. پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..86

5-5-1. پیشنهادات برخاسته از پژوهش…………………………………………………………………………………………..86

5-5-2. پیشنهادات برای پژوهش های آینده……………………………………………………………………………………86

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………87

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………….95

»فهرست جداول«

عنوان                                                                                                                                 صفحھ

جدول 2-1:خلاصه پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………….51

جدول 2-2:خلاصه پژوهش های داخلی………………………………………………………………………………………..53

جدول 4-1:میانگین و انحراف معیار ویژگی های جسمانی و فیزیولوژیکی آزمودنی ها………………………………………….61

جدول 4-2:میانگین و انحراف معیار متغیرهای Vo2max و زمان درماندگی در مراحل مختلف آزمون……………………..62

جدول 4-3:میانگین و انحراف معیار متغیراسیدلاکتیک در مراحل مختلف آزمون…………………………………………………63

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار متغیرضربان قلب در مراحل مختلف آزمون…………………………………………………63

جدول 5-4: میانگین و انحراف معیار متغیر فشار خون سیستولیدر مراحل مختلف آزمون……………………………………….64

جدول 6-4: میانگین و انحراف معیار متغیر فشار خون دیاستولیدر مراحل مختلف آزمون……………………………………….65

جدول 7-4: نتایج آزمون اندازه گیری مکرراسیدلاکتیک در مراحل مختلف در سه جلسه آزمون……………………………..66

جدول 8-4: خلاصه نتایج تحلیل واریانس مربوط به اسید لاکتیکدر مراحل مختلف…………………………………………….66

جدول 9-4: نتایج آزمون تعقیبی LSDبر مقدار اسیدلاکتیک در مراحل مختلف……………………………………………….67

جدول 4-10: نتایج آزمون اندازه گیری مکرر VO2max درمراحل مختلف در سه جلسه آزمون……………………………..67

جدول 4-11: خلاصه نتایج تحلیل واریانس مربوط بهVO2max درمراحل مختلف……………………………………………..67

جدول 4-12: نتایج آزمون تعقیبی LSD بر مقدارVO2max در مراحل مختلف……………………………………………….68

جدول 4-13: نتایج آزمون اندازه گیری مکرر بر زمان درماندگی در مراحل مختلف در سه جلسه آزمون……………………..68

جدول 4-14: خلاصه نتایج تحلیل واریانس مربوط بهزمان درماندگی در مراحل مختلف……………………………………….69

جدول 4-15: نتایج آزمون تعقیبی LSD بر زمان درماندگی در مراحل مختلف…………………………………………………..69

جدول 4-16: نتایج آزمون تعقیبی LSDضربان قلب ………………………………………………………………………………….70

جدول 4-17: خلاصه نتایج تحلیل واریانس مربوط به ضربان قلب در مراحل مختلف…………………………………………..70.

جدول 4-18: نتایج آزمون تعقیبی LSDضربان قلب در مراحل مختلف…………………………………………………………71

جدول 4-19: نتایج آزمون تعقیبی LSD  فشار خون سیستولی در مراحل مختلف……………………………………………….72

جدول 4-20: خلاصه نتایج تحلیل واریانس مربوط به فشار خون سیستولی در مراحل مختلف…………………………………72

جدول 4-21: نتایج آزمون تعقیبی LSD  فشار خون سیستولی در مراحل مختلف………………………………………………72

جدول 4-22: نتایج آزمون تعقیبی LSD   فشار خون دیاستولی………………………………………………………………………73

جدول 4-23: خلاصه نتایج تحلیل واریانس مربوط به فشار خون دیاستولیدر مراحل مختلف…………………………………..73

جدول 4-24: نتایج آزمون تعقیبی LSD   فشار خون دیاستولی در مراحل مختلف……………………………………………….74

جدول 4-25: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………….74

»فهرست نمودارها«

عنوان                                                                                                                                 صفحھ

نمودار1-1: آستانه لاکتات……………………………………………………………………………………………………………38

نمودار 1-4: نمودار حداکثر اکسیژن مصرفی در سه جلسه آزمون………………………………………………………………..62

نمودار 2-4: نمودار زمان درماندگی(آزمون بروس) در سه جلسه آزمون……………………………………………………….62

نمودار 3-4: نمودار تغییرات لاکتات خون در مراحل مختلف در سه جلسه آزمون…………………………………………….63

نمودار4-4: نمودار تغییرات ضربان قلب در مراحل مختلف در سه جلسه آزمون……………………………………………….64

نمودار 5-4: نمودار تغییرات فشار خون سیستولیدر مراحل مختلف در سه جلسه آزمون……………………………………..64

نمودار 6-4: نمودار تغییرات فشار خون دیاستولیدر مراحل مختلف در سه جلسه آزمون……………………………………..65

»فهرست شکل ها«

عنوان                                                                                                                                 صفحھ

شکل 1-2: متابولیسم و آنابولیسم گلوتامین……………………………………………………………………………………………15

شکل 2-2: روابط بین گلوتامین با گلوکز و آلانین در عضلات اسکلتی…………………………………………………………17

شکل 3-2: مشتقات تولیدی از گلوتامین……………………………………………………………………………………………..22

شکل 4-2: جریان گلوتامین، ناشی از استرس، از عضلات اسکلتی به کبد، کلیه، روده و سیستم ایمنی……………………….24

شکل 5-2: تأثیر گلوتامین بر هورمون رشد………………………………………………………………………………………………26

شکل 6-2: خلاصه ای از عملکردهای تحت نظارت گلوتامین و مکانیزم های درگیر……………………………………………34

شکل 7-2: دو سرنوشت لاکتات………………………………………………………………………………………………………….40

شکل 8-2: رابطه گلوتامین با سلامتی…………………………………………………………………………………………………….41  

فصل اول

طرح  تحقیق

11– مقدمه

پیشرفت وبهبودرکوردها،تکنیک هاوتاکتیک های ورزشی دریک صدسال گذشته نشانه گسترش وبسط آگاهی های علمی ودانش محققین ومربیان ورزش است.یافته های علمی دراین زمینه،درتنظیم واجرای برنامه هایتمرینی قهرمانان ورزشی نقش مهمی رابرعهده داشته اند.ازآن جایی که هرروزرکوردتازه ای دررشته های مختلف ورزشی درمسابقات جهانی وبازی های المپیک به جاگذاشته می شود،متخصصین فیزیولوژی ورزشی برنامه های متعددی رابرای تعیین حداقل وحداکثرمحرک های موثردرپیشرفت عملکردورزشکاران موردآزمایش قرارمی دهند.چراکه،علاوه برعوامل وراثتی،برنامه وروشهای تمرینی نیزسهم تعیین کننده ای درعملکردورزشی دارند.بااین وجوداطلاعات کمی درموردمیزان مطلوب تمرین برای بهترین اجراوجوددارد[1].

بروز خستگی هنگام اجرای فعالیت های ورزشی، یکی از مانع های مهم اجرای مطلوب وموفقیت آمیز فعالیت های ورزشی به شمار می رود. ازاین رو، تحقیقات بسیاری به منظور شناخت عاملهای متفاوت بروز خستگی وتدبیرهای عملی به تعویق انداختن آن انجام گرفته اند. البته با توجه به نوع فعالیت ورزشی،یک یاتعدادی از این عاملها در ایجاد خستگی نقش بارزتری دارند. برای مثال،درفعالیتهای استقامتی، تخلیه ذخیره های گلیکوژنی نقش بیشتری در درماندگی دارند ودر فعالیت های سرعتی که سرعت تأمین اکسیژن با سرعت تجزیه گلیکوژن هماهنگ نیستند و در نتیجه کسراکسیژن به وجود می آید، تجمع اسید لاکتیک باعث بروز خستگی و درماندگی می شود. بنابراین پاسخ اسید لاکتیک به فعالیت های ورزشی سنگین وسریع، مشهود است2[،3،4،5]. تجزیه اسید لاکتیک به لاکتات، موجب انباشت یونهای هیدروژن در سلولهای عضلانی می شود. نتیجه این امر، اسیدوز متابولیک است. خوشبختانه، سلولهای عضلانی و مایعات بدن دارای بافرهایی نظیر بی کربنات هستند که اثر تخریبییون هیدروژن را به حداقل می رسانند. به دلیل ظرفیت بافری بدن، غلظتیون هیدروژن حتّّی در جریان ورزشهای بسیار شدید نیز در سطح پایین باقی می ماند وبه PHعضله اجازه نمی دهدکه حتی در شرایط واماندگی نیز از میزان 1/7 حالت استراحت، به سطح کمتر از 6/6 تا 4/6 کاهش یابد. با وجود

این، همین تغییرات اندک PH، اثر معکوسی بر تولید انرژی وانقباضهای عضلانی دارند. بنابراین، عامل اسید لاکتیک ومشتقات آن، یکی از عاملهای اصلی ایجاد خستگی به شمار می روند [2،3،4،8،7،6،5].

اسید لاکتیک از اوایل قرن بیستم به عنوان محصول نهایی گلیکولیز در شرایط کمبود اکسیژن شناخته شده و آنرا عامل اصلی خستگی عضلانی می دانند. همچنین تولید اسید لاکتیک از طریق کاهش PHخون، منجر به کاهش رهاسازی کلسیم و میل ترکیبی آن با تروپونین می شود. در نتیجه، افزایش میزان اسید لاکتیک باعث اختلال در عملکرد عضلات و محدود کردن ظرفیت استقامتی ورزشکار می شود[9].

درسالهای اخیر، برخی از مربیان وفیزیولوژیستهای ورزشی با توجه به اهمیت تغییرات لاکتات خون هنگام فعالیتهای ورزشی، از آن برای تعیین شدت وحجم تمرین مورد نیاز، برای ایجاد تحریکات تمرینی بهینه استفاده کرده اند[10،11]. پژوهشگران، در مرحله های متفاوت تمرین ومسابقه، نسبت به اندازه گیری سطح لاکتات خون ورزشکاران و چگونگی تغییرات آن، اقدام وتفسیر کرده اند. یکی از مهمترین مرحله ها،»مرحله بازیافت« یا» برگشت به حالت اولیه« است. گاهی فاصله دو نوبت مسابقه یا تمرین آن قدر طولانی نیست که زمان، خود به خود بتواند مشکل بازسازی انرژی از دست رفته را حل کند. ناقص ماندن دوره بازیافت،بی شک به کاهش توانایی در اجرای کارهای بدنی منجر خواهد شد[10،6،5،2،،11،12،13]. اگر مدت وشدت دوره بازیافت کافی نباشد، ممکن  است که ورزشکار به عوارضی نظیر خستگی مزمن وسندرم بیش تمرینی دچار شود. این حالت، اغلب بر کیفیت اجرا وتوانایی بدن تاثیر منفی خواهد گذاشت[2،6،11،10].

تغذیه خوب و مناسب یکی از مهمترین عوامل مرتبط با کسب وحفظ تندرستی است و از عواملی است که می تواند بر اجرا(عملکرد) اثر داشته باشد.علم تغذیه از علوم دیگر مستقل نیست و خود از شیمی و فیزیولوژی سرچشمه گرفته است وبا علوم زیست شناسی،زیست شیمی،میکروب شناسی،پزشکی و ژنتیک نیز ارتباط دارد[14].رسیدن به اوج اجرای ورزشی، هدف اصلی ورزشکاران و مربیان است.تغذیه عامل بسیار مهمی در رسیدن به این هدف به شمار می آید. از جمله ملاحظات تغذیه ای که امروزه در دنیای ورزشکار برد فراوانی دارد، استفاده از مکمل های تغذیه به منظور بهینه ساختن اجرای ورزشی است[15].

12-بیان مسئله پژوهش 

باگذشت زمان وپیشرفت علوم مختلف ورزشی،سطوح مهارتی ورزشکاران دررشته های مختلف پیشرفت کرده است ومرزبین موفقیت وشکست به حداقل رسیده است.ازطرفی تغذیه یکی از

٣

عوامل بسیارمهمی است که غالبًاًبه خوبی درک نشده است ومی تواند بر روی عملکردورزشیاثربگذارد.بنابراین مربیان وورزشکاران درجستجوی هرعاملی هستندکه بتوانندهرچندناچیزشانس پیروزی راافزایش دهد.مکملها ازجمله موادی هستندکه ورزشکاران برای به حداکثررساندن اجرای خودازاین مواداستفاده می کنند[10]. ازاین روآنهاممکن است به موادیاپدیده هایی که موجب افزایش عملکردورزشی آنهامی شوند،یعنی کمک های نیروافزا[1]روی آورند[16].

با توجه به این که، گلوتامین یکی ازفراوانترین اسیدآمینه آزادبدن انسان است و50تا60 درصدکل ذخایراسیدآمینه آزاددرعضله اسکلتی وحدود20درصدذخایراسیدهای آمینه پلاسماراتشکیل می دهد[2]، و منبع اصلی آن عضلات اسکلتی می باشد جایی که از آن به جریان خون رها شده و به بافت های مختلفی منتقل می شود[11،01،5،4].گلوتامین با نقش تنظیمی چندین فرایند خاص در سلول شناخته شده است، از جمله متابولیسم بدن(مانند سوخت اکسیداتیو، پیش ماده گلوکونئوژنز و پیش ماده لیپوژنز)، برای سلامتی سلول(آپوپتوز[2]، تکثیر سلول)، تجزیه و سنتز پروتئین، توده پروتئین انقباضی ،پتانسیل اکسایش وکاهش،انفجارتنفسی[3]، مقاومت انسولینی[4]، ترشح انسولین و سنتز ماتریکس خارج سلولی(ECM)[5]، نقش دارد[17].برای هموستاز(شامل تعادل مایعات،PHوتنظیم حرارت بدن وضربان قلب)وعملکردمطلوب تعدادی ازبافت های بدن بویژه سیستم ایمنی وروده ضروری است.همچنین گلوتامین درانتقال نیتروژن ازعضوی به عضودیگردرگیراست وبطورمستقیم برتعادل ساخت پروتئین وتجزیه آن تاثیرگذاراست[2].مارسلومارکووهمکاران(2005)تاثیرآلانین-گلوتامین برغلظت گلوتامین پلاسماپس ازفعالیت درمانده سازدرموشهارابررسی کردندونتیجه گرفتند که آلانین-گلوتامین برغلظت گلوتامین تاثیردارد،امازماندرمانده سازی راافزایش نداد[8]. اکبرنژادوهمکاران درسال(1385)که بررسی تاثیرمصرف مکمل گلوتامین وکراتین برعملکردورزشیکشتی گیران نخبه پس ازیک دوره کاهش وزن بودبه این نتیجه رسیدندبطورکلی مصرف مکمل های گلوتامین-کراتین دردوره کاهش وزن حادودوره برگشت به حالت اولیه تاثیرات سودمندی برعملکردورزشی دارد[10].

به علاوه، اززمانی که مطرح شد خستگی ازپیامدهای اجتناب ناپذیرتمرین های شدیداست ومی تواندباعث ناکامی درحفظ یک فرایندتولیدنیروشود،نگاهها همواره به عوامل آن معطوف شدواززمانی که درابتدای قرن بیستم پیشنهادشدعامل گسترش خستگی هنگام فعالیت های ورزشی اسیدلاکتیک است؛این واژه جایگاه ویژه ای درپژوهش های ورزشی به خوداختصاص داده است.تجمع اسیدلاکتیک باعث بروزخستگی ودرماندگی می شود،بنابراین پاسخ اسیدلاکتیک به فعالیت های ورزشی سنگین وسریع مشهوداست3[،4،6].تجزیه اسیدلاکتیک به لاکتات موجب انباشت یونهای هیدروژن درسلولهای


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از تاثیر مصرف کوتاه مدت گلوتامین بر اسید لاکتیک خون در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه در پسران ورزشکار

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید