چكيده

در اين بررسي، با استفاده از الياف  پالايششده كارخانه چوب خزر كاسپين آمل، در سه سطح چسب 8 و 10 و 12 درصد وسه سطح پارافين 5/0 و 1 و 5/1 درصد، تخته فيبر بادانسيته متوسـط(MDF)  بـه روش خشك تهيه گرديد. از تركيب عوامل فوق 9 تيمار بوجود آمد و براي هـر تيمـار، تختـه هـايي بـا چهار تكرار ،ساخته شده است كه جمعاً 36 تخته ساخته شده است. خواص فيزيكي و مكانيكي تخته MDF  نظير مقاومـت خمشـي، چسـبندگي داخلـي، جـذب آب و واكشيدگي ضـخامت بعـد از 2 و 24 سـاعت غوطـه وري در آب، و نفوذپـذي ري گـازي در دوجهت موازي و عمود بر تخته مورد بررسي قرار گرفت. همچنين، براي ارزيابي تفاوت بـين بخـ    شهـاي حاشيه اي و مركزي، تمامي  نمونهگيري ها در دو بخش  حاشيهاي و مركزي انجام گرفته و با هـم مقايسـه شد.نتايج حاصل از اندازه گيري مقاومت خمشي و مقاومت چسبندگي داخلي نشان مـي دهـد كـه تخته  هاي ساخته شده در شرايط 12 درصد چسب و 5/0درصد پارافين داراي بالاترين ميزان مقاومت مي باشد.

همچنين نتايج حاصل از اندازه گيري جذب آب و واكشيدگي ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وري در آب و نتايج حاصل از اندازه گيري نفوذپذيري نشان مي دهد تركيب 12 درصد چسـبو 5/1 درص د پ ارافين داراي كمت رين مي زان ج ذب آب و واكش يدگي ض خامت و كمت رين مي زاننفوذپذيري گازي است همچنين بطور كلي نمونه هاي حاشيه اي با علامت (M) نفوذپذيري بيشتري به نمونه هاي عمق با علامت (D) مي باشند. همچنين با نگاه دقيق تـر متوجـه مـي شـويم كـه نمونـه هـايعمودي با علامت (V) نفوذپذيري بيشتري نسبت به نمونه هاي افقي با علامت (H) مي باشند

واژگان كليدي: تخته فيبر با دانسيته متوسط، درصد چسـب، نفوذپـذيري گـازي، مقاومـت خمشـي، چسبندگي دروني، واكشيدگي ضخامتي، وزن مخصوص، دوام.

فهرست مطالب

 صفحه فهرست
  2 فصل اول –مقدمه
  7 1-1-فصل دوم-سابقه تحقيق
  11 ساختمان چوب
  11 2-1-ساختمان چوب پهن برگ
  12 2-3—نقش عناصراصلي تشكيل دهنده چوب پهن برگ در نفوذ پذيري
  14 2-4-ساختمان چوب سوزني برگان
  15 2-5-نفوذ پذيري
  17 2-5-1-تعاريف نفوذ پذيري مطلق،مؤثر ونسبي
  18 2-5-2-انواع نفوذدر جامدات
  18 2-5-3-انواع جريان
  19 2-5-4-مدلها ي نفوذ پذيري قابل استفاده براي چوپ
  20 2-5-5-نفوذ پذيري وساختارچوپ
  21 2-5-6-تيل وتأثير آن  برنفوذ پذيري
  22 2-5-7-دل قرمزي واثرات آن بر نفوذ پذيري
  22 2-5-8-چوب واكنشي
  24 2 -5-9-ارتباط نفوذ پذيري وتيمار پذيري (اشباع چوب)
  25 2-5-10-عوامل مؤثر بر نفوذپذيري
  25 2-5-11-تأثير طول نمونه
  26 2-5-12-تأثير خشك شدن
  27 2-5-13-تأثير نوع مايعات
  28 2-5-14-نفوذ پذيري گاز
  29 2-5-15-علل تفاوت نفوذ پذيري مايع با گاز
  30 2-5-16-نفوذ پذيري جانبي
  31 2-5-17-اثر فشار بر نرخ جريان درچوب
  32 2-5-18-تلاشهاي انجام شده براي به دست  اوردن نرخ جريان ثابت
  45 فصل سوم-مواد وروشها
  46 2-1-تهيه نمونه
  46 3-2-ساخت تخته ها
  46 3-3-مراحل تهيه نمونه ها ي آزمايشي
  47 3-3-1-خشك كردن الياف
  47 3-3-2-چسب زني الياف
  47 3-3-3-شكل دادن كيك
  48 3 -3-4-پرس كردن
  48 3 -3-5-تهيه نمونه هاي ازموني
  49 3-3-6-اندازه گيري خواص تخته ها
  49 آزمايش اندازه گيري مقاومت خمشي
  49  آزمايش اندازه گيري چسبندگي داخلي
  50 ازمايش انداره گيري ميزان وكشيدگي ضخامت وجذب آن بعداز2و24ساعت
  51 آزمايش اندازه گيري  ميزان نفوذ پذيري
  51 دستگاه اندازه گيري نفو ذپذيري
  52 3-4-روش انجام آزمايش
  57 فصل چهارم-نتايج
  58 4-1-ويژگيهاي تخته فيبر
  58 4-2-مقاومت خمشي(MOR)
  59 4-2-1-تا ثير   مستقل در صدچسب
  60 4-2-2-تاثير مستقل پارافين
  62 4-2-3-تاثير متقابل درصد چسب وپارافين
  63 4-3-مقاومت چسبندگي داخلي (IB)
  65 4-3-1-تا ثيرمستقل درصد چسب
  67 4 -3-2-تاثير مستقل درصد پارافين
  67 4-3-3-تاثير متفابل درصد چسب ودرصد پارافين
  68 4-4-واكشيدگي ضخامت( (TSوجذب اب((W.Aبعد از 2و24 ساعت غوطه وري
  71 4-4-1-تاثير مستقل درصد چسب
  74 4-4-2-تاثير مستقل درصد درصد پارافين
  77 4-4-3-تاثير متقابل درصد چسب ودرصد پارافين
  81 4-5-نفوذ پذيري گازي
  82 4-5-1-تاثير مستقل درصد چسب
  85 4-5-2-تاثير مستقل درصد پارافين
  88 4-5-3-تاثير متقابل درصد چسب ودر پارافين
  93 فصل پنجم –بحث ، نتيجه گيري وپيشنهادات
فصل ششم-پيوست
  98 6-1-روشي براي اندازه گيري نفوذ پذيري تشك الياف خشك
  98 6-1-2-چكيده
  98 6-1-3-مقدمه
  104 6-1-4-واحد اندازه گيري
  107 6-1-5-نتايج وبحث

6-2-شبيه سازي سه بعدي –خواص ماكروسكوپي انتقال جرم وگرمـا از ريـز سـاختار شـبكه هـاي

  112 الياف چوب
  112 6-2-1-چكيده
  115 6-2-2-مواد وروشها
  128 6-3-اندازه گيري تشك الياف خمير تحت شرايط فرمينگ شبيه سازي شده
  128 6-3-1-چكيده
  128 6-3-2-مقدمه
  130 6-3-3-ساختار مكانيكي تست كننده هاي نفوذ پذيري
  134 6-3-4-نتيجه
منابع

 

پيشگفتار 

بيان مسئله

ميزان جريان  تودهاي سيال با انتشار سيال در داخل چوب يا اوراق فشرده چوب به وسيله نفوذپذيري آن اندازه گيري مي شود. نفوذپذيري در تمام فرآيندهاي صنايع چوب كه مبتني بر حركت سيال به داخـل يا خارج چوب و اوراق فشرده چوب از قبيل خميرسازي، تيمار بـا مـواد حفـاظتي، تيمارهـاي كندسـوزكننده در برابر آتش، تيمار گرمايي و رطوبت دهي و نيز خشك كردن است، نقش مهم و اساسي دارد. عملاً هم در تحقيقاتي كه براي ارتباط بين نفوذ پذيري و تيمار پذيري به عمل آمده است مشاهده شـده

كه قابليت تيمارپذيري تابعي از نفوذپذيري اسـ ت. در فـرآورده هـاي مركـب چـوبي همچـونMDF ،ميزان نفوذپذيري ممكن است تاثير زيادي بر قابليت جذب آب و واكشيدگي داشـته باشـد كـه نيازمنـد

پژوهشي هايي در اين راستا  ميباشد.

براي تيمار يك ماده متخلخل مثـلMDF  (از جملـه تيمـار گرمـايي، رطوبـت دهـي و تيمـار حفاظتي) بايد اطلاعاتي از محيط متخلخل و نيز مكانيسـم انتقـال سـيال در ايـن محـيط متخلخـل داشـته باشيم.

هدف تحقيق

هدف از اجراي اين تحقيق بررسي و اندازه گيري نفوذپذيري گـاز ي MDF و عوامـل مـوثر بـر آن از قبيل درصد چسب و پارافين مصرفي مي باشد. براي اين منظور از دسـتگاه نفوذپـذيري گـازي اسـتفاده شده است كه در آن، هوا به عنوان س يال گازي شكل، عمل مي كند  .

ضرورت و اهميت تحقيق

با توجه به اهميت نفوذپذيري در تمام فرآيندهاي مرتبط با انتقال سيال در چوب و اوراق فشـرده چـوب(حفاظت و اشباع، خميرسازي، تيمـا ر گرمـايي و رطوبـت دهـي، خشـك كـردن و…) و اسـتفاده بهينـهMDF در زمينه مقاومتها، سختي سطح، پايداري ابعاد و كاهش هزينه هاي تيمار مجدد، اهميـت مسـالهروشن مي گردد.

ديگر آنكه، تخته فيبر با دانسيته متوسط (MDF) نظير ديگر مواد چوبي اگر در شرايط مناسب حمله عوامل مخرب قرار گيرد تخريب مي گردد. تـاكنون روش متـداول بـراي حفاظـت اوراق فشـردهچوب و MDF مخلوط كردن مواد حفاظتي بارزين و سپس اسپري كردن آن بر روي خرده چـوب يـاالياف مي باشد (دوست حسيني 1380) اما با توجه به مشكلات موجود در ايـن روش هـا مثـل كـاهشآهارزني الياف، طولاني شدن زمان پرس، سمي شدن پساب كارخانه و … (ساكسـلند 1979) حفاظـتبه روش اشباع مورد توجه قرار مي گيرد و ضرورت تحقيق بيشتر در اين مورد را آشكار مي كند.

از سوي ديگر، ميزان جذب آب و واكشيدگي ضخامتي نيز با ميزان تخلخل  فرآوردهي مركب چوبي در ارتباط است و ممكن است داراي روابط رگرسيوني باشند كه نيازمند تحقيقاتي در اين زمينـهم يباشند.

اهميت نفوذ پذيري گازي كامپوزيتهاي چوب به شرح زير است:

نفوذپذيري گازي در تيمار گرمايي و رطوبتي MDF نقش دارد.

افزايش نفوذپذيري باعث نفوذ هوا و بخار آب به كامپوزيت شده و در نتيجه سـبب هـوازدگيوكپك در كامپوزيت مي گردد.

نفوذپذيري كامپوزيت در انتشار گاز فرمالدئيد ازكامپوزيت نقش دارد .

نفوذپذيري كامپوزيت در بعضي محصولات خـاص مثـل فيلترهـاي كاغـذي هـوا وروغـن درصنعت خودرو داراي اهميت مي باشد.

اندازه گيري نفوذپذيري به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم كنترل فرآيند در خط توليدبه شـرحزير به كار مي رود:

1- اندازه گيري نفوذپذيري تشك الياف خميـر در ماشـين فرمينـگ در فرآينـد تـر( هونـگوهمكاران ,2000  )

2- اندازه گيري نفوذپذيري تشك الياف قبـل از پـرس تختـهMDF و(پترسـن و همكـاران،

(2006

3- اندازه گيري نفوذپذيري تخته MDF بعد از پرس و تشكيل تخته (توئمن و همكـاران, 2008) بـهمنظور انجام عمليات تيمار حرارتي و رطوبت دادن  ( سا مخانياني ،1388 )

فرضيه 

با توجه به آنكه افزايش ميزان چسب مصرفي باعث مي شود نقاط اتصال الياف به كار رفته در تخته فيبـردانسيته متوسط افزايش يابد و در نتيجه فضاي احتمالي براي گـذر سـيال كـاهش پيـدا كنـد، پـي شبينـيمي شود افزايش چسب باعث كاهش نفوذپذيري شود. همچنين، به دليل تاثيري كه بر چسبندگي اليـافمي گذارد و نيز افزايش خاصيت انعطاف پذيري در آنها، درصد پارافين مصرفي نيز باعث تغيير در ميزان نفوذپذيري تختهفي بر با  دانسيته ي متوسط خواهد شد.

هدف 

اندازه گيري ميزان نفوذپذيري  تختههاي ساخته شده با درصد چسب پارافين مصرفي متفاوت  ميباشد.

همچنين، بررسي تاثيرات كاهشي و يا افزايشي متغيرهاي فوق در ميزان نفوذپذيري نيز از جمله اهداف پژوهش كنوني است.

فصل اول   مقدمه 

1- مقدمه

در سالهاي اخير بازار مصرف صفحات فشرده چوبي گسترش قابل ملاحظه اي يافته است. از دلايل عمـدهاين موضوع افزايش هزينه توليد چوبهاي بريده شده مي باشد كه با زياد شـدن قيمـت گـرده بينـه و هزينـههاي نيروي انساني و دستمزد) در تبديل آن، رابطه مستقيم دارد. اين هزينه ها در فرآيند توليد كه چوب را به خرده چوب و يا الياف تبديل نموده و در جريان پيوسته توليد به مصرف مي رساند، كاهش چشمگيري يافته است.

علاوه بر قيمت تمام شده كمتر، پانل هاي چوبي داراي امتيازهاي ويژه اي مانند نداشـتن عيـوب متمركـز،يكنواختي خواص كاربردي در سطح پانل، امكان توليد در ابعاد بزرگتر، سطوح صاف با كيفيـت مطلـوبو سهولت كاربرد مي باشد كه سبب رشد و توسعه اين صنايع و گسـترش بـازار مصـرف آنهـا شـده اسـت(دوست حسيني ،1380).

تخته فيبرها به دو روش فرايندتر و فرايند خشك ساخته مي شوند كـ ه انـ واع تختـه فيبرهـاي تـر بـه عنـوانانشعابي از تكنولوژي كاغذ و انواع تخته فيبرهاي خشك به عنوان انشعابي از تكنولوژي تخته خرده چوب هستند. در هر دو روش، چوب و ضايعات كارخانه هاي صنايع چوب پس از تبديل به خـرده چـوب، طـيفرآيند ويژه اي به الياف يا اصطلاحاً خميرچوب تبـديل شـده، نهايتـاً بـه صـفحات محكـم و فشـرده قابـلمصرف به نام تخته فيبر، تغيير شكل مي يابند. در روش تر، احتياج به مواد چسبي نيست و اتصـالات ذراتفيبر در اثر چسبندگي طبيعي حاصل از نرم شدن ليگنين چوب و نيز به وسيله نيروهـاي كششـي حاصـل ازپيوندهاي هيدروژني ملكول آب حاصل مي شود. در عين حال در ايـن روش نيـاز بـه مقـدار زيـادي آباست تا باعث جابجايي و انتقال الياف و پراكندگي و انتشار يكنواخت فيبرها شده و سرانجام به آنها شكل دهــــد. بنــــابراين آب زيــــادي بــــه ايــــن صــــورت بــــه فرآينــــد توليــــد اضــــافه مــــي شــــود.

(فائزي پور ،1375)

در روش خشك، هوا عاملي براي نقل و انتقال الياف، پراكندگي و انتشار آنها است. با نبودن آب در ايـنروش و در نتيجه عدم امكان چسبندگي الياف حتماً مي بايستي چسب را به آنها اضافه كرد.

تخته فيبر با  دانستيه متوسط يا(Medium Density Fibre board) MDF  انشـعابي از انـواع تختـهفيبرها مي باشد كه با هر دو روش تر و خشك ساخته مي شود. اولين كارخانه تخته فيبر با دانسيته متوسـط(MDF) به روش خشـك در سـال 1965 مـيلادي در شـهر دپوزيـت ايالـت نيويـورك احـداث شـد ومحصول آن با نام تجارتي بارا بورد (Baraboard) به بازار عرضه شد (حسين زاده ،1371). براي اولين بار در آسيا كارخانه تخته روكش هوكاشين در ژاپن و بعد از آن كارخانه اي در تايوان شروع بـه سـاختMDF كردند.

تخته MDF معمولاً با دانسيته حدود 65/0 تا 8/0 گرم بـه سـانتي متـر مكعـب توليـد مـي شـود و دارايساختار همگن، سطوحي صاف و لبه هاي فشرده و متراكم مي باشد كه مانند چوب ماسيو قابليـت بـرش وماشين كاري دارند. تخته فيبر با دانسيته متوسط را مي توان با سـطوحي كـه داراي نقـوش برجسـته چـوببوده و يا با انواع روكش هاي مصنوعي پوشيده شده اند در ضخامتهاي 6 تا 40 ميلي متر توليد نمود.

يكنواختي پروفيل دانسيته اين فرآورده، چسبندگي داخلي آن را افزايش داده و امكان تاب برداشتن تختـهدر شرايط مختلف كاربرد را كاهش مي دهد. مصرف عمده تخته فيبر با دانسيته متوسط به عنوان مغزي در صنايع مبلمان مي باشد.

آمار سازمان خوار و بار و كشاورزي جهان بيانگر آن است كه در سالهاي 1982 تا 1992 ميلادي توليد جهاني تخته خرده چوب نزول كرده  و صنعت توليد MDF و OSB در كشورها مختلف اسـتقرار يافتـهكه مي تواند بيانگر مزاياي نسبي و علاقه مندي زيادتر به اين دو محصول در اروپا و امريكا باشد. همچنين در سالهاي 1996 و 1997 ميلادي 84 واحد كارخانه تختـه فيبـر بـا دانسـيته متوسـط در جهـان بـه ثبـترسيده است كه از اين تعداد ،37 كارخانه در آسياست كه ثبت 27 واحد آنها تأييد شده و 9 واحد ديگر در حال توسعه يا مدرنيزه كردن طرح بودند .سهم كشور چـين در فهرسـت آسـيا بـا تنهـايي 13 كارخانـهجديد و 3 كارخانه در حال توسعه مي باشد.

آمار فوق نشان مي دهد كه توليد سالانه ايـن م حصـول در سـالهاي اخيـر رو بـه افـزايش مـي باشـد و ايـنحركت بيانگر برتري MDF در بازارهاي جهاني بر محصولات مشابه مي باشد.

در فرآيند توليد تخته فيبر دو عمليات تيمار حرارتي و رطوبت دادن بر روي تخته انجام مـي گيـرد كـه بـهميزان زيادي به نفوذپذيري گازي تخته ها بستگي دارد.

همانطور كه مي دانيم انتقال سيال در چـوب و مـواد ليگنوسـلولزي از جملـهMDF  بـه دو بخـش اصـليتقسيم مي گردد بخش اول جريان توده اي سيال در فضاهاي خالي مرتبط چوب ما در اثـر گراديـان فشـارمويين يا استاتيك مي باشد به اين نوع جريان گاه جابجايي جزئي نيز گفته مي شود چـون  آن ـرا مـي تـوانمربوط به گراديان جابجايي غلظت دانست بخش دوم انتشار است كه به دونوع  مي باشد: انتشار گازي كه عبارتست از حركت بخار آب از طريق هواي داخل حفرات سلول ها و انتشار آب آغشتگي كه در داخل جدار سلول چوب صورت مي گيرد. كه به مقدار زيادي به نفوذپذيري گازي تخته فيبر و چـوب بسـتگيدارد  .

در تيمار حرارتي كه در مورد تخته فيبر متداول است، به منظور بهبود خواص كاربردي اين فرآورده مانند مقاومتها، سختي سطح ، پايداري ابعاد، و قابليت جذب رطوبت به كار مي رود. در اين تيمـار تختـه هـا درمحفظه هايي شبيه كوره كه داراي سيستم گردش هوا نيز مي باشد، در معرض دمـاي حـدود 180 درجـهسانتيگراد قرار مي گيرند. تأثير مثبت تيمار حرارتي به تغييرات فيزيكي و شيميايي چوب از قبيل نرم شـدنو رواني ليگنين و افزايش اتصالات سلولز و ديگر پليمرهاي چوب نسبت داده مـي شـود. در صـورتي كـهتخته مدت طولاني در معرض حرارت بالا قرار گيرد، نتايج نامطلوبي كه به تجزيه سلولز مربوط مي شود ،حاصل خواهد شد.

تكنولوژي توليد تخته فيبر تازه پرس شده صرفنظر از تيمار حرارتي يا باز پختن، رطوبتي حدود صفر دارد. اين تخته پس از مصرف با هواي محيط خود تعادل حاصل مي كند و تحت شـرايط متعـارف رطوبـت آن به 3 الي 10 درصد مي رسد. اين افزايش رطوبت موجب انبساط خطي خواهد شد كه ممكن است سـببكمانش پانل ديوار كوب ياروكوب گردد و اگر جذب رطوبت منقطع و يـا نايكنواخـت باشـد بـه كمـانيشدن، تاب برداشتن و ساير تغيير شكلهاي پانل منجر خواهد شـ د. قـرار دادن تختـه در فضـاي كليمـاتيزه و رساندن رطوبت آن به ميانگين دامنه تغييرات رطوبت در شرايط مصرف دشواري تغيير شـكل تختـه را بـهحداقل مي رساند و اين عمل خود يك استاندارد است. متداول ترين نوع سيستم مرطوب كننده پيوسته يـاتونلي است و اغلب به دنبال اتو نصب مي شود.

سيستم مرطوب كننده مانند كوره چوب خشك كني است كه برعكس كار مي كند هواي داراي رطوبت نسبي زياد بين تخته ها عبور داده مي  شود، بخشي از بخار آب آن توسط تخته جذب مي گردد و گرماي نهاني تخته (دراثر جذب آب) با هوا گرفته خواهد شد.

براي تيمار درست يك ماده متخلخل (از جمله تيمارحرارتي و رطوبت دهي) بايد اطلاعاتي از محيط متخلخل و نيز مكانيسم انتقال سيال در اين محيط متخلخل داشته باشيم. ميزان جريان توده اي سيال يا انتشار سيال در داخل چوب به وسيله نفوذپذيري آن اندازه گيري مي شود. نفوذپذيري درتمام فرآيندهاي صنايع چوبي كه مبتني بر حركت سيال به داخل و يا خارج چوب و اوراق فشرده چوب از قبيل خميرسازي، تيمار با مواد حفاظتي، تيمارهاي كند سوز كننده در برابر آتش، تيمار حرارتي و رطوبت دهي و نيز خشك كردن چوب است، نقش مهم و اساسي دارد. عملاً هم در تحقيقاتي كه براي ارتباط بين نفوذپذيري و تيمار پذيري به عمل آمده است مشاهده شده كه قابليت تيمارپذيري تابعي از نفوذپذيري است.

هدف از اجراي اين تحقيق بررسي و اندازه گيري نفوذپذيري MDF نسبت به گاز و عوامل موثر بر آن از قبيل درصد چسب و پارافين مصرفي مي باشد. براي اين منظور از دستگاه اندازه گيري نفوذپذيري گازي استفاده خواهد شد. با توجه به اهميت نفوذپذيري در تمام فرآيندهاي مرتبط با انتقال سيال در

چوب (حفاظت و اشباع چوب، خميرسازي، تيمار حرارتي و رطوبت دهي، خشك كردن   و …) استفاده بهينه از MDF در زمينه مقاومتها، سختي سطح، پايداري ابعاد و كاهش هزينه هاي تيمار مجدد، اهميت مساله روشن مي گردد.

ديگر آنكه تخته فيبر با دانسيته متوسط (MDF) نظير ديگر مواد چوبي اگر در شرايط مناسب حمله عوامل مخرب قرار گيرد تخريب مي گردد. تاكنون روش متداول براي حفاظت اوراق فشرده چوب و MDF مخلوط كردن مواد حفاظتي بارزين و سپس اسپري كردن آن بر روي خرده چوب يا الياف   مي باشد (دوست حسيني 1380) اما باتوجه به مشكلات موجود در اين روش ها مثل كاهش آهار زني الياف، طولاني شدن زمان پرس، سمي شدن پساب كارخانه و … (ساكسلند 1979) حفاظت به روش اشباع مورد توجه قرار مي گيرد و ضرورت تحقيق بيشتر در اين مورد را آشكار مي كند.


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از تاثير درصد چسب و پارافين مصرفي در ميزان نفوذ پذيري گازيMDF

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید