چکیده

هدف پژوهش حاضر»شناسایی مشکلات فرایند ارزش یابی برنامه های درسی از نظرکارشناسان و مدیران برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش« بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی در دو شاخه نظری و فنی حرفه ای (90 نفر) و مدیران گروه های مختلف دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی (27نفر) بود. به دلیل محدود بودن جامعه ی آماری نمونه گیری انجام نشد وکل جامعه ی آماری به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ی محقق ساخته و مصاحبه ساختاریافته بود. پرسشنامه شامل دو بخش: میزان آشنایی کارشناسان با فرایند ارزش یابی برنامه های درسی و بررسی نظرات آنها در مورد مشکلات فرایند ارزش یابی برنامه های درسی بود. مصاحبه ی ساختار یافته جهت سنجش نظر مدیران به کارگرفته شد. روایی صوری و  محتوایی پرسشنامه توسط هفت نفر از اساتید برنامه ریزی درسی و پنج نفرازکارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی مورد تأیید قرار گرفت. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه  ازآلفای کرونباخ استفاده شدکه مقدار آن برابر 88/0 = α بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری سؤال های پژوهش، آمار توصیفی، آزمون t تک نمونه ای و آزمون t مستقل برای مقایسه  میانگین کسب شده توسط کارشناسان در دو دفتر نظری و فنی ـ حرفه ای مورد  استفاده قرارگرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان آشنایی کارشناسان برنامه ریزی و تألیف کتب درسی با فرایند ارزش یابی برنامه های درسی درحد متوسط است، از نظر کارشناسان بکارگیری فرایند ارزش یابی درکلیه مراحل برنامه ریزی درسی امری ضروری است. همچنین کارشناسان معتقدند که برای ارزش یابی برنامه های درسی باید از یک الگوی خاص استفاده گردد. مدیران وکارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی مهمترین مشکلات و موانع فرایند ارزش یابی برنامه های  درسی را عدم انجام نیازسنجی، نداشتن مدارس تجربی، طولانی بودن فرایند ارزش یابی، عدم وجود استاندارد های ارزش یابی، عدم حضور متخصصین ارزش یابی و برنامه ریزی در ترکیب شورای برنامه ریزی، گستردگی جغرافیایی کشور، تأثیر کنکور سراسری بر اجرای آزمایشی برنامه های دوره متوسطه، عدم هماهنگی بین نتایج ارزش یابی پایانی و تغییر برنامه ها و به کار نگرفتن نتایج ارزش یابی های انجام شده توسط افراد خارج از دفتر تألیف می دانند. کارشناسان و مدیران برنامه ریزی و تألیف کتب درسی راهکارهایی جهت رفع موانع و مشکلات موجود ارائه کردند.

واژه های کلیدی:ارزش یابی برنامه های درسی، برنامه درسی، برنامه ریزی درسی، برنامه ی درسی قصد شده، برنامه ی درسی اجرا شده، برنامه ی درسی کسب شده.

 صفحهأ
 ب یتقد م
 ج تقدیر
 ه چکیده
 د فهرست مطالب
فصل اول: بیان مسأله
2 1ـ1 مقدمه
3 1ـ2 بیان مسأله
4 1ـ3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
5 1ـ4 اهداف پژوهش
7 1ـ5 سؤال های پژوهش
8 1ـ6 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهشی
11 2ـ1 مقدمه
11 مبانی نظری پژوهش
11 2ـ2 برنامه ی درسی
13 2ـ3 فرایند برنامه ریزی درسی
17 2ـ4 تاریخچه ی برنامه ریزی درسی در جهان و ایران
19 2ـ5 تاریخچه ی ارزش یابی برنامه های درسی در جهان
20 2ـ6 تاریخچه ی ارزش یابی برنامه های درسی در ایران
20 2ـ7 جایگاه ارزش یابی در فرایند برنامه ریزی درسی
22 2ـ7ـ1 ارزش یابی اولیه
23 2ـ7 ـ2 ارزش یابی تکوینی
24 2ـ 7ـ2ـ1 ارزش یابی نمونه برنامه

      2ـ7 ـ2ـ2 ارزش یابی اولیه یا ارزش یابی در مرحله اجرای آزمایشی در مقیاس گروه های کوچک

26 2ـ7ـ2ـ3 ارزش یابی در مرحله اجرای برنامه در مقیاس گروه های بزرگ
28 2ـ7ـ2ـ4 ارزش یابی در مرحله اجرای سراسری برنامه وکنترل کیفیت
28 2ـ8 روش ها و ابزارهای ارزش یابی برنامه های درسی
29 2ـ8ـ1 داده های مبتنی بر قضاوت
29 2ـ8ـ2 داده های مبتنی بر مشاهده
29 2ـ8ـ3 داده های مبتنی بر عملکرد
30 2ـ9 الگوهای ارزش یابی برنامه های درسی
30 2ـ9ـ1 الگوهای ارزش یابی نتیجه مدار
31 2ـ9ـ1ـ1 الگوی هدف ـ مدار تایلر
32 2ـ9ـ1ـ2 الگوی ارزش یابی اختلافی پرووس
32 2ـ9ـ1ـ3 الگوی ارزش یابی کرک پاتریک
34 2ـ9ـ2 الگوهای ارزش یابی فرایند ـ مدار
35 2ـ9ـ2ـ1 الگو ی ارزش یابی سیپ
37 2ـ9ـ2ـ2 الگوی ارزش یابی هدف ـ آزاد
37 2ـ10 پیشینه ی پژوهش
38 2ـ10ـ1 پیشینه ی داخلی
41 2ـ10ـ2 پیشینه ی خارجی
43 2ـ11 جمع بندی
فصل سوم: روش پژوهش
46 3ـ1 مقدمه
46 3ـ2 طرح پژوهش
46 3ـ3 جامعه آماری
47 3ـ4 نمونه و روش نمونه گیری
47 3ـ5 ابزارهای گردآوری داده ها
 صفحه

 

48عنوان

3ـ6 روایی مصاحبه483ـ7 روایی پرسشنامه493ـ8 پایایی پرسشنامه493ـ9 فرایند پژوهش503ـ9روش تجزیه و تحلیل داده ها فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها524ـ1مقدمه524ـ3 ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان544ـ5 یافته های حاصل از پرسشنامه624ـ6 یافته های مربوط به سؤال های پژوهش684ـ7 یافته های حاصل از مصاحبه فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری765 ـ 1مقدمه765ـ2 تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش785ـ3جمع بندی مشکلات فرایند ارزش یابی برنامه های از نظر مدیران گروه های درسی795ـ4 راهکارهای پیشنهادی مدیران پس از تحلیل متن مصاحبه805ـ 5 نظرات مشترک مدیران وکارشناسان درخصوص راهکارهای رفع مشکلات ارزش یابی825ـ6 مقایسه ی یافته های این پژوهش با پژوهش های پیشین855ـ 7 بحث و نتیجه گیری885ـ 8 محدودیت ها885ـ8ـ1 محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر895ـ8ـ2 محدودیت های درکنترل پژوهشگر89

89

90

5ـ 9 پیشنهادها

5ـ 9ـ1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش

5 ـ 9ـ2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

                                                                                                                                              فهرست جداول

 صفحه عنوان
22 جدول2ـ1. اثر هر یک از سطوح ارزش یابی بر فرایند برنامه ریزی درسی
39 جدول 2ـ2. برنامه ی ارزش یابی شده ی قرآن
39 جدول 2ـ 3. برنامه ی ارزش یابی شده ی تربیت بدنی
40 جدول 2ـ4. برنامه ی ارزش یابی شده ی قرآن
40 جدول 2ـ 5. برنامه ارزش یابی شده ی هدیه های آسمان
41 جدول 2ـ6. برنامه ی ارزش یابی شده ی دین و زندگی
41 جدول2ـ7. برنامه ی ارزش یابی شده ی جدید فارسی
42 جدول2ـ8. برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی
42 جدول2ـ9. برنامه ی تجدید نظر در دوره ی میانی برنامه ی زبان دوم
43 جدول2ـ10. ارزش یابی برنامه ی درسی دوره ی راهنمایی
43 جدول2ـ11. ارزش یابی برنامه ی درسی مقدماتی زبان دوره ی متوسطه
53 جدول 4-1. توزیع جامعه آماری کارشناسان بر اساس سابقه ی حضور در شورای برنامه ریزی درسی
54 جدول 4ـ 2. توزیع جامعه ی آماری کارشناسان بر اساس جنسیت
54 جدول4-3. توزیع جامعه آماری مدیران بر اساس سابقه ی حضور در شورای برنامه ریزی
54 جدول( 4ـ 4) توزیع جامعه ی آماری مدیران بر اساس جنسیت

جدول 4ـ 5. توزیع فراوانی پاسخ های کارشناسان، درخصوص میزان آشنایی کارشناسان برنامه ریزی و

تألیف کتب درسی با فرایند ارزش یابی برنامه های درسی                                                                     55

جدول 4ـ 6. توزیع فراوانی پاسخ های کارشناسان درخصوص لزوم استفاده از فرایند ارزش یابی در

مراحل طراحی، تولیدو اجرای برنامه های درسی                                                                                  57

فرایند ارزش  جدول،4ـ7، توزیع فراوانی پاسخ های کارشناسان درخصوص الگوهای مورد استفاده در

59                                  

جدول4ـ 8، توزیع فراوانی پاسخ های کارشناسان درخصوص مشکلات فرایند ارزش یابی برنامه های

60                                                                                                                                                                                                                                                                                     

جدول 4ـ9، توزیع فراوانی پاسخ های کارشناسان درخصوص راهکارهای رفع موانع و مشکلات فرایند

ارزش یابی برنامه های درسی                                                                                                           62

فهرست جداول

64 جدول 4-10، نتایج آزمون t تک نمونه ای مربوط به میزان آشنایی کارشناسان با فرایندارزش یابی برنامه های درسی
65  جدول4ـ11، آزمون t تک نمونه ای مربوط به لزوم بکارگیری فرایند ارزش یابی در مراحل طراحی، تولید و اجرای برنامه ها
65 جدول 4ـ 12، آزمون t تک نمونه ای مربوط به الگوهای مورد استفاده در ارزش یابی برنامه های درسی
66 جدول 4ـ 13، آزمون t  تک نمونه ای مربوط به موانع و مشکلات فرایند ارزش یابی برنامه های درسی
67 جدول 4ـ 14، آزمون t  تک نمونه ای مربوط به راهکارهای رفع موانع و مشکلات فرایند ارزش یابی برنامه های درسی
67 جدول 4ـ 15، آزمون  tمربوط به مقایسه میانگین نمرات دوگروه(کارشناسان نظری و فنی ـ حرفه ای به سؤال های پژوهش
69 جدول 4ـ16، توزیع فراوانی و درصد پاسخ مدیران گروه های درسی به سؤال اول مصاحبه

جدول 4ـ17، توزیع فراوانی و درصد پاسخ مدیران گروه های درسی به سؤال دوم مصاحبه           70

جدول4 ـ 18، فراوانی و درصد پاسخ مدیران گروه های درسی به سؤال سوم مصاحبه    73

جدول 5 ـ 1، نظرات مشترک کارشناسان و مدیران دفتر تألیف درزمینه ی راهکارهای رفع مشکلات

ارزش یابی برنامه های درسی 

 فصل اول

 کلیات پژوهش

فصل اول  کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه

برنامه درسی شاملکلیه تجارب وفرصتهای یادگیری استکه تحت نظارت ومسئولیت مدرسه به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران طرح ریزی واجرا شده و عملکرد وبازده آن مورد ارزش یابی قرار می گیرد(تقی پورظهیر،1376، ص72). فرآیند برنامه ریزی درسی شامل سه مرحله اساسی الگو پردازی،اجرا وارزش یابی است(احمدی، 1384، ص28).

درجریان طرح ریزی یک برنامه درسی،گروه برنامه ریزی بایددرموردجانشین های متفاوتی که برای انتخاب وجود دارند، تصمیم گیری کند؛ به عنوان مثال باید با توجه به سه منبع ماهیت جامعه، ماهیت یادگیرنده و ماهیت دانش به نیازسنجی پرداخته وسپس بر اساس نیازهای جامعه، نیازهای یادگیرنده، فلسفه تعلیم و تربیت، ارزش های حاکم برجامعه و اصول روانشناسی تربیتی، هدفهای مناسب را برای برنامه درسی انتخاب کند. پس ازگزینش هدفها باید محتوا و فرصتهای یاددهی ـ یادگیری مناسب که بتوان از طریق آنها هدفهای برنامه را تحقق بخشید، انتخاب و سازماندهی شود. دراین مرحله باید درمورد نحوه توالی و ترتیب محتوا و فرصتهای یاددهی ـ یادگیری تصمیم گیری شود وبالاخره باید معلوم کردکه با چه روش ها وابزارهایی ازمیزان پیشرفت یادگیری فراگیران ارزش یابی به عمل خواهد آمد. فعالیت هایی ازاین دست، برنامه ریزان درسی راملزم می سازد تا برای هر انتخاب خود اطلاعات موردنیاز راجمع آوری،تحلیل وارزیابی نموده وسپس تصمیم گیری نمایند. بدین ترتیب می توان گفت: »ارزش یابی برنامه درسی فرآیندی است نظام دار ومستمر درجهت جمع آوری، توصیف، تحلیل، تفسیر و فراهم کردن اطلاعات مناسب به منظور قضاوت درباره تصمیمات جایگزین در مراحل طراحی و اجرای یک برنامه درسی که هدف آن اصلاح و بهبود برنامه است«. در این تعریف سه ویژگی اساسی نهفته است. اول آنکه ارزش یابی فرایندی تدریجی و مستمر است که کلیه مراحل برنامه ریزی را دربر می گیرد، به طوری که نمی توان آن را از فرایند برنامه ریزی جدا کرد. دوم آنکه ارزش یابی برنامه نیازمند استفاده از ابزارهای اندازه گیری مناسب برای جمع آوری اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری حساب شده است.

سوم آنکه فرایند ارزش یابی برنامه امری اتفاقی نیست بلکه جریانی است  هدایت شده  به سوی یک آرمان مشخص که هدف آن بهبود واصلاح برنامه ودر نهایت کیفیت بخشیدن به فرایند آموزش و یادگیری است. پرسش از توفیق برنامه درسی و اثراتی که برجای می گذارد پرسش معقول و مقبول در همه عرصه های تعلیم و تربیت است.

این پرسش محدود به موضوعات خاص و یا نظام های خاص نمی شود بلکه هرجا و هر زمان که اقدامی برای آموختن صورت می گیرد می توان پرسید که حاصل آن چه بوده است؟ و ارزش و نتیجه آن به چه میزان است؟ چنین کاری گام نهادن درعرصه ارزشیابی است. ارزشیابی از برنامه های درسی از ارزش، قدر و منزلت فعالیت های انجام شده خبر می دهد و امکان تصمیم گیری و پاسخ گویی را فراهم می آورد.با این اوصاف و اهمیت و جایگاه ارزش یابی درفرایند برنامه ریزی درسی، به نظر می رسد که ارزش یابی به منزله حلقه ی تأثیرگذار در فرایند نظام فعلی برنامه ریزی درسی عملکرد مؤلفه های مختلف درفرایند برنامه ریزی را به خوبی نمایان نمی کند و آگاهی کاملی از میزان دستیابی به اهداف برنامه ی درسی را به دست نمی دهد(حیدری، 1388). فرایند ارزش یابی برنامه های درسی همواره با مسائل و مشکلاتی مواجه بوده است که دست اندرکاران امر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی کمتر به آن پرداخته اند و چه بسا که این مسائل و مشکلات امر ارزش یابی را تحت تأثیر قرارداده و نتایج بدست آمده را با تردید مواجه می سازد و مانع از آن می گردد که فرایند ارزش یابی برنامه های درسی نقش فعال و پویایی درجریان برنامه ریزی درسی ایفا کند و نقاط قوت و ضعف برنامه ها را به خوبی نمایان سازد، این در حالی است که ما نیازمند یک نظام ارزش یابی پویا و فعال هستیم که روی عناصر دیگر اثر مستقیم داشته و ضعفها و نارسایی های فرایند برنامه ریزی را به خوبی آشکار ساخته  و هیچ فعالیتی بدون آن امکان پذیر نباشد.

1ـ2ـ بیان مسئله

           یکی از راه های ارتقای کیفیت هر نظام آموزشی این است که برنامه های درسی به شکل مستمر و پیگیر مورد ارزش یابی قرارگرفته و با توجه به نتایج به دست آمده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. بنابراین ارزش یابی برنامه های درسی به عنوان عنصری جدایی ناپذیر از مراحل مختلف برنامه ریزی درسی قلمداد می شود که درنهایت فرایند اصلاح، بهبود و تغییر برنامه ها را در مراحل طراحی، تولید و اجرا دنبال می کند. در فرایند ارزش یابی برنامه های درسی می بایست از سه نوع برنامه قصدشده[1]، اجرا شده[2] وکسب شده [3] ارزش یابی به عمل آید(احمدی و همکاران،1374). چون این سه نوع برنامه با یکدیگر ارتباط و پیوستگی دارند، فرایند ارزش یابی برنامه های درسی باید به گونه ای طرح ریزی و اجرا شود که وجود فاصله و ناهماهنگی میان این سه برنامه را به  حداقل برساند. شواهد حاکی ازآن است که ارزش یابی های انجام شده درکشور ما مربوط به برنامه     درسی اجرا  شده است، یعنی ارزش یابی پس از تولید برنامه و کتاب درسی و در مرحله اجرا انجام می شود، این روند از سال 1345که ارزشیابی از برنامه های درسی در ایران مرسوم شده است تاکنون ادامه دارد(احمدی،1384). به عنوان مثال به نمونه هایی از این نوع ارزش یابی ها اشاره می شود: »ارزش یابی از اجرای برنامه های درسی سال دوم راهنمایی درسال تحصیلی52ـ1351«؛ »ارزش یابی از اجرای آزمایشی برنامه درسی فارسی پایه دوم ابتدایی80ـ1379«؛ »ارزش یابی از اجرای کتاب درسی مبانی علوم کامپیوتر1381« و »ارزش یابی از اجرای برنامه جدید فارسی اول راهنمایی 87ـ1386«(احمدی،1384،ص45).همانطورکه ملاحظه می شود ارزش یابی

های انجام شده در مرحله ی اجرای آزمایشی برنامه صورت گرفته است.

            همچنین اکثر ارزش یابی های انجام شده به همین شیوه و از اجرای آزمایشی برنامه های درسی انجام گرفته اند و مشکلات و نارسایی های برنامه های درسی در این مرحله را شناسایی کرده اند، این درحالی است که از ارزش یابی به عنوان حلقه ی مهم و تأثیرگذار فرایند برنامه ریزی درسی یاد می شودکه باید در تمام مراحل برنامه ریزی درسی حضور داشته باشد، دلیل این امر را می توان موانع، مشکلات و نارسایی هایی که احتمالا فرایند ارزش یابی برنامه های درسی درعمل با آن مواجه است دانست که مجموع این نارسایی ها، موانع و مشکلات سبب شده است که فرایند ارزش یابی برنامه های درسی به درستی اجرا نشده و به اهداف مورد نظرخویش نرسد و یا یافته های حاصل از آن با تردید مواجه گردد. بر این اساس لازم است که موانع، مشکلات و نارسایی های فرایند ارزش یابی برنامه های درسی از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای کاربردی جهت رفع آنها ارائه گردد. بر اساس آنچه گفته شد، مسأله ی اساسی در این پژوهش، اولا شناسایی و بررسی مشکلاتی است که بر سر راه ارزش یابی برنامه های درسی وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و سپس ارائه راهکارهای پیشنهاد شده از سوی مدیران گروه های برنامه ریزی درسی وکارشناسان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش است که شاید از طریق آنها بتوان به اصلاح و بهبود فرایند ارزش یابی برنامه های درسی

و رفع موانع و مشکلات پیش روی آن کمک کرد.

1ـ3ـ اهمیت وضرورت پژوهش 

          سابقه ارزشیابی برنامه های درسی در ایران به سال 1345 باز می گردد که سازمان کتاب های درسی به منظور برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی مورد نیاز دبستان ها و دبیرستان ها تاسیس گردید.هدف از تأسیس این سازمان آن بود که برنامه ها وکتاب های درسی هرچند وقت یکبار مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرند و بر اساس نتایج حاصل از ارزش یابی نسبت به اصلاح و بهبود آنها اقدام شود. همانطورکه ملاحظه می شود این ارزش یابی ها پس از تولید برنامه وکتاب درسی و در مرحله اجرا صورت می پذیرفت(احمدی و همکاران،1374).

پس از این دوره نیز تلاش های زیادی جهت اصلاح و بهبود نظام برنامه ریزی درسی کشور و اشاعه ارزش یابی درکلیه مراحل آن انجام شد اما هیچ یک از آنها منتج به نتیجه نشد. طی سالهای گذشته نیز برای ساماندهی فرایند برنامه ریزی درسی و ارزش یابی از برنامه ها اقداماتی به عمل آمده است؛ اما همچنان ضعف های اساسی در نظام برنامه ریزی درسی و به ویژه ارزش یابی از برنامه ها ی درسی وجود دارد.

        با توجه به جوان بودن فرایند برنامه ریزی درسی در ایران و به تبع آن مسأله ی ارزش یابی برنامه های درسی، یافته های این پژوهش می تواند تاحدودی بر غنای دانش ارزش یابی برنامه های درسی بیفزاید و از این طریق به کاهش هزینه ها وکاهش افت تحصیلی دانش آموزان که یقیناً بخشی از آن ناشی از مشکلات ارزش یابی برنامه های درسی است، کمک نماید. علاوه بر آن نتایج این پژوهش می تواند موجب آگاهی دادن به سیاستگذاران، دست اندرکاران و مدیران دو دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی دردو شاخه ی نظری و فنی حرفه ای که عملا تصمیم گیری برای بکارگیری فرایند ارزش یابی در مراحل، طراحی، تولید و اجرای برنامه های درسی را به عهده دارند شده و در بهبود فرایند ارزش یابی برنامه های درسی مؤثر واقع شود.

          معلمان به عنوان مجریان اصلی برنامه های درسی که اطلاعات مربوط به مشکلات اجرایی برنامه های درسی را در اختیار برنامه ریزان درسی قرارمی دهند گروه دیگری هستند که از یافته های این پژوهش بهره مند خواهند شد. در نهایت دستاوردهای این پژوهش می تواند ضمن نمایان ساختن مشکلات ارزش یابی برنامه های درسی به مدیران و اعضای شوراها ی برنامه ریزی درسی کمک کند تا برای اصلاح و بهبود فرایند ارزش یابی برنامه های درسی در سه مرحله ی طراحی، تولید و اجرای برنامه های درسی تصمیم گیری کنند.

1ـ.4ـ اهداف 

الف) هدف کلی:

شناسایی مشکلات فرایند ارزش یابی برنامه های درسی از نظر مدیران وکارشناسان گروه های برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش و ارائه ی راهکارهای مناسب برای اصلاح و بهبود آن

ب) هدف های ویژه:

1ـ شناسایی میزان آشنایی کارشناسان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش با فرایند ارزش یابی برنامه های درسی.

2ـ شناسایی میزان استفاده از فرایند ارزش یابی در طراحی، تولید و اجرای برنامه های درسی از نظرکارشناسان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش

3ـشناسایی الگوهای مورد استفاده کارشناسان برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش برای ارزش یابی ازبرنامه های درسی

4ـ شناسایی مشکلات و موانع پیش روی فرایند ارزش یابی برنامه های درسی از نظرکارشناسان برنامه ریزی   درسی وزارت آموزش و پرورش.

5ـ شناسایی راهکارهای رفع موانع و محدودیت های فرایند ارزش یابی برنامه های درسی از نظرکارشناسان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش.

6ـ مقایسه ی نظرات کارشناسان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش دردو شاخه ی نظری و فنی ـ حرفه ای در زمینه ی  مشکلات فرایند ارزش یابی برنامه های درسی

7ـ شناسایی مشکلات و موانع پیش روی طراحی و تولید برنامه های درسی از نظر مدیران گروه های برنامه

ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش

8ـ شناسایی مشکلات و موانع پیش روی ارزش یابی تکوینی برنامه های درسی(برنامه درسی قصد شده) از نظر

مدیران گروه های  برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش

9ـ شناسایی مشکلات و موانع پیش روی ارزش یابی برنامه های درسی اجرا شده وکسب شده از نظر مدیران گروه های برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش

10ـ شناسایی راهکارهای رفع موانع و محدودیت های فرایند ارزش یابی برنامه های درسی از نظر  مدیران گروه  های برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش

1ـ5 ـ سؤال های پژوهش: 

      کارشناسان و مدیران گروه های برنامه ریزی درسی وزارت آموزش وپرورش چه نظری نسبت به مشکلات فرایند ارزش یابی برنامه های درسی و عوامل مؤثر بر آن دارند؟

1ـ کارشناسان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش تا چه حد با فرایند ارزش یابی برنامه های درسی آشنایی دارند؟


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 108
دانلود بخشی از پایان نامه شناسايي مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از نظركارشناسان و مديران برنامه ريزي و تأليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید