چكيده

هدف پژوهش حاضر»شناسايي مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از نظركارشناسان و مديران برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش« بوده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي در دو شاخه نظري و فني حرفه اي (90 نفر) و مديران گروه هاي مختلف دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي (27نفر) بود. به دليل محدود بودن جامعه ي آماري نمونه گيري انجام نشد وكل جامعه ي آماري به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفت. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه ي محقق ساخته و مصاحبه ساختاريافته بود. پرسشنامه شامل دو بخش: ميزان آشنايي كارشناسان با فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي و بررسي نظرات آنها در مورد مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي بود. مصاحبه ي ساختار يافته جهت سنجش نظر مديران به كارگرفته شد. روايي صوري و  محتوايي پرسشنامه توسط هفت نفر از اساتيد برنامه ريزي درسي و پنج نفرازكارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي مورد تأييد قرار گرفت. براي اندازه گيري پايايي پرسشنامه  ازآلفاي كرونباخ استفاده شدكه مقدار آن برابر 88/0 = α بدست آمد. براي تجزيه و تحليل آماري سؤال هاي پژوهش، آمار توصيفي، آزمون t تك نمونه اي و آزمون t مستقل براي مقايسه  ميانگين كسب شده توسط كارشناسان در دو دفتر نظري و فني ـ حرفه اي مورد  استفاده قرارگرفتند. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه ميزان آشنايي كارشناسان برنامه ريزي و تأليف كتب درسي با فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي درحد متوسط است، از نظر كارشناسان بكارگيري فرايند ارزش يابي دركليه مراحل برنامه ريزي درسي امري ضروري است. همچنين كارشناسان معتقدند كه براي ارزش يابي برنامه هاي درسي بايد از يك الگوي خاص استفاده گردد. مديران وكارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي مهمترين مشكلات و موانع فرايند ارزش يابي برنامه هاي  درسي را عدم انجام نيازسنجي، نداشتن مدارس تجربي، طولاني بودن فرايند ارزش يابي، عدم وجود استاندارد هاي ارزش يابي، عدم حضور متخصصين ارزش يابي و برنامه ريزي در تركيب شوراي برنامه ريزي، گستردگي جغرافيايي كشور، تأثير كنكور سراسري بر اجراي آزمايشي برنامه هاي دوره متوسطه، عدم هماهنگي بين نتايج ارزش يابي پاياني و تغيير برنامه ها و به كار نگرفتن نتايج ارزش يابي هاي انجام شده توسط افراد خارج از دفتر تأليف مي دانند. كارشناسان و مديران برنامه ريزي و تأليف كتب درسي راهكارهايي جهت رفع موانع و مشكلات موجود ارائه كردند.

واژه هاي كليدي:ارزش يابي برنامه هاي درسي، برنامة درسي، برنامه ريزي درسي، برنامه ي درسي قصد شده، برنامه ي درسي اجرا شده، برنامه ي درسي كسب شده.

 صفحهأ
 ب يتقد م
 ج تقدير
 ه چكيده
 د فهرست مطالب
فصل اول: بيان مسأله
2 1ـ1 مقدمه
3 1ـ2 بيان مسأله
4 1ـ3 اهميت و ضرورت انجام پژوهش
5 1ـ4 اهداف پژوهش
7 1ـ5 سؤال هاي پژوهش
8 1ـ6 تعريف واژه ها، مفاهيم و متغيرها
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه ي پژوهشي
11 2ـ1 مقدمه
11 مباني نظري پژوهش
11 2ـ2 برنامه ي درسي
13 2ـ3 فرايند برنامه ريزي درسي
17 2ـ4 تاريخچه ي برنامه ريزي درسي در جهان و ايران
19 2ـ5 تاريخچه ي ارزش يابي برنامه هاي درسي در جهان
20 2ـ6 تاريخچه ي ارزش يابي برنامه هاي درسي در ايران
20 2ـ7 جايگاه ارزش يابي در فرايند برنامه ريزي درسي
22 2ـ7ـ1 ارزش يابي اوليه
23 2ـ7 ـ2 ارزش يابي تكويني
24 2ـ 7ـ2ـ1 ارزش يابي نمونه برنامه

      2ـ7 ـ2ـ2 ارزش يابي اوليه يا ارزش يابي در مرحله اجراي آزمايشي در مقياس گروه هاي كوچك

26 2ـ7ـ2ـ3 ارزش يابي در مرحله اجراي برنامه در مقياس گروه هاي بزرگ
28 2ـ7ـ2ـ4 ارزش يابي در مرحله اجراي سراسري برنامه وكنترل كيفيت
28 2ـ8 روش ها و ابزارهاي ارزش يابي برنامه هاي درسي
29 2ـ8ـ1 داده هاي مبتني بر قضاوت
29 2ـ8ـ2 داده هاي مبتني بر مشاهده
29 2ـ8ـ3 داده هاي مبتني بر عملكرد
30 2ـ9 الگوهاي ارزش يابي برنامه هاي درسي
30 2ـ9ـ1 الگوهاي ارزش يابي نتيجه مدار
31 2ـ9ـ1ـ1 الگوي هدف ـ مدار تايلر
32 2ـ9ـ1ـ2 الگوي ارزش يابي اختلافي پرووس
32 2ـ9ـ1ـ3 الگوي ارزش يابي كرك پاتريك
34 2ـ9ـ2 الگوهاي ارزش يابي فرايند ـ مدار
35 2ـ9ـ2ـ1 الگو ي ارزش يابي سيپ
37 2ـ9ـ2ـ2 الگوي ارزش يابي هدف ـ آزاد
37 2ـ10 پيشينه ي پژوهش
38 2ـ10ـ1 پيشينه ي داخلي
41 2ـ10ـ2 پيشينه ي خارجي
43 2ـ11 جمع بندي
فصل سوم: روش پژوهش
46 3ـ1 مقدمه
46 3ـ2 طرح پژوهش
46 3ـ3 جامعه آماري
47 3ـ4 نمونه و روش نمونه گيري
47 3ـ5 ابزارهاي گردآوري داده ها
 صفحه

 

48عنوان

3ـ6 روايي مصاحبه483ـ7 روايي پرسشنامه493ـ8 پايايي پرسشنامه493ـ9 فرايند پژوهش503ـ9روش تجزيه و تحليل داده ها فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها524ـ1مقدمه524ـ3 ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان544ـ5 يافته هاي حاصل از پرسشنامه624ـ6 يافته هاي مربوط به سؤال هاي پژوهش684ـ7 يافته هاي حاصل از مصاحبه فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري765 ـ 1مقدمه765ـ2 تجزيه و تحليل نتايج پژوهش785ـ3جمع بندي مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي از نظر مديران گروه هاي درسي795ـ4 راهكارهاي پيشنهادي مديران پس از تحليل متن مصاحبه805ـ 5 نظرات مشترك مديران وكارشناسان درخصوص راهكارهاي رفع مشكلات ارزش يابي825ـ6 مقايسه ي يافته هاي اين پژوهش با پژوهش هاي پيشين855ـ 7 بحث و نتيجه گيري885ـ 8 محدوديت ها885ـ8ـ1 محدوديت هاي خارج از كنترل پژوهشگر895ـ8ـ2 محدوديت هاي دركنترل پژوهشگر89

89

90

5ـ 9 پيشنهادها

5ـ 9ـ1 پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش

5 ـ 9ـ2 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي

                                                                                                                                              فهرست جداول

 صفحه عنوان
22 جدول2ـ1. اثر هر يك از سطوح ارزش يابي بر فرايند برنامه ريزي درسي
39 جدول 2ـ2. برنامه ي ارزش يابي شده ي قرآن
39 جدول 2ـ 3. برنامه ي ارزش يابي شده ي تربيت بدني
40 جدول 2ـ4. برنامه ي ارزش يابي شده ي قرآن
40 جدول 2ـ 5. برنامه ارزش يابي شده ي هديه هاي آسمان
41 جدول 2ـ6. برنامه ي ارزش يابي شده ي دين و زندگي
41 جدول2ـ7. برنامه ي ارزش يابي شده ي جديد فارسي
42 جدول2ـ8. برنامه ي درسي دوره ي ابتدايي
42 جدول2ـ9. برنامه ي تجديد نظر در دوره ي مياني برنامه ي زبان دوم
43 جدول2ـ10. ارزش يابي برنامه ي درسي دوره ي راهنمايي
43 جدول2ـ11. ارزش يابي برنامه ي درسي مقدماتي زبان دوره ي متوسطه
53 جدول 4-1. توزيع جامعه آماري كارشناسان بر اساس سابقه ي حضور در شوراي برنامه ريزي درسي
54 جدول 4ـ 2. توزيع جامعه ي آماري كارشناسان بر اساس جنسيت
54 جدول4-3. توزيع جامعه آماري مديران بر اساس سابقه ي حضور در شوراي برنامه ريزي
54 جدول( 4ـ 4) توزيع جامعه ي آماري مديران بر اساس جنسيت

جدول 4ـ 5. توزيع فراواني پاسخ هاي كارشناسان، درخصوص ميزان آشنايي كارشناسان برنامه ريزي و

تأليف كتب درسي با فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي                                                                     55

جدول 4ـ 6. توزيع فراواني پاسخ هاي كارشناسان درخصوص لزوم استفاده از فرايند ارزش يابي در

مراحل طراحي، توليدو اجراي برنامه هاي درسي                                                                                  57

فرايند ارزش  جدول،4ـ7، توزيع فراواني پاسخ هاي كارشناسان درخصوص الگوهاي مورد استفاده در

59                                  

جدول4ـ 8، توزيع فراواني پاسخ هاي كارشناسان درخصوص مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي

60                                                                                                                                                                                                                                                                                     

جدول 4ـ9، توزيع فراواني پاسخ هاي كارشناسان درخصوص راهكارهاي رفع موانع و مشكلات فرايند

ارزش يابي برنامه هاي درسي                                                                                                           62

فهرست جداول

64 جدول 4-10، نتايج آزمون t تك نمونه اي مربوط به ميزان آشنايي كارشناسان با فرايندارزش يابي برنامه هاي درسي
65  جدول4ـ11، آزمون t تك نمونه اي مربوط به لزوم بكارگيري فرايند ارزش يابي در مراحل طراحي، توليد و اجراي برنامه ها
65 جدول 4ـ 12، آزمون t تك نمونه اي مربوط به الگوهاي مورد استفاده در ارزش يابي برنامه هاي درسي
66 جدول 4ـ 13، آزمون t  تك نمونه اي مربوط به موانع و مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي
67 جدول 4ـ 14، آزمون t  تك نمونه اي مربوط به راهكارهاي رفع موانع و مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي
67 جدول 4ـ 15، آزمون  tمربوط به مقايسه ميانگين نمرات دوگروه(كارشناسان نظري و فني ـ حرفه اي به سؤال هاي پژوهش
69 جدول 4ـ16، توزيع فراواني و درصد پاسخ مديران گروه هاي درسي به سؤال اول مصاحبه

جدول 4ـ17، توزيع فراواني و درصد پاسخ مديران گروه هاي درسي به سؤال دوم مصاحبه           70

جدول4 ـ 18، فراواني و درصد پاسخ مديران گروه هاي درسي به سؤال سوم مصاحبه    73

جدول 5 ـ 1، نظرات مشترك كارشناسان و مديران دفتر تأليف درزمينه ي راهكارهاي رفع مشكلات

ارزش يابي برنامه هاي درسي 

 فصل اول

 كليات پژوهش

فصل اول  كليات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه

برنامة درسي شاملكلية تجارب وفرصتهاي يادگيري استكه تحت نظارت ومسئوليت مدرسه به منظور ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار فراگيران طرح ريزي واجرا شده و عملكرد وبازده آن مورد ارزش يابي قرار مي گيرد(تقي پورظهير،1376، ص72). فرآيند برنامه ريزي درسي شامل سه مرحله اساسي الگو پردازي،اجرا وارزش يابي است(احمدي، 1384، ص28).

درجريان طرح ريزي يك برنامة درسي،گروه برنامه ريزي بايددرموردجانشين هاي متفاوتي كه براي انتخاب وجود دارند، تصميم گيري كند؛ به عنوان مثال بايد با توجه به سه منبع ماهيت جامعه، ماهيت يادگيرنده و ماهيت دانش به نيازسنجي پرداخته وسپس بر اساس نيازهاي جامعه، نيازهاي يادگيرنده، فلسفة تعليم و تربيت، ارزش هاي حاكم برجامعه و اصول روانشناسي تربيتي، هدفهاي مناسب را براي برنامة درسي انتخاب كند. پس ازگزينش هدفها بايد محتوا و فرصتهاي ياددهي ـ يادگيري مناسب كه بتوان از طريق آنها هدفهاي برنامه را تحقق بخشيد، انتخاب و سازماندهي شود. دراين مرحله بايد درمورد نحوة توالي و ترتيب محتوا و فرصتهاي ياددهي ـ يادگيري تصميم گيري شود وبالاخره بايد معلوم كردكه با چه روش ها وابزارهايي ازميزان پيشرفت يادگيري فراگيران ارزش يابي به عمل خواهد آمد. فعاليت هايي ازاين دست، برنامه ريزان درسي راملزم مي سازد تا براي هر انتخاب خود اطلاعات موردنياز راجمع آوري،تحليل وارزيابي نموده وسپس تصميم گيري نمايند. بدين ترتيب مي توان گفت: »ارزش يابي برنامة درسي فرآيندي است نظام دار ومستمر درجهت جمع آوري، توصيف، تحليل، تفسير و فراهم كردن اطلاعات مناسب به منظور قضاوت دربارة تصميمات جايگزين در مراحل طراحي و اجراي يك برنامة درسي كه هدف آن اصلاح و بهبود برنامه است«. در اين تعريف سه ويژگي اساسي نهفته است. اول آنكه ارزش يابي فرايندي تدريجي و مستمر است كه كلية مراحل برنامه ريزي را دربر مي گيرد، به طوري كه نمي توان آن را از فرايند برنامه ريزي جدا كرد. دوم آنكه ارزش يابي برنامه نيازمند استفاده از ابزارهاي اندازه گيري مناسب براي جمع آوري اطلاعات لازم جهت تصميم گيري حساب شده است.

سوم آنكه فرايند ارزش يابي برنامه امري اتفاقي نيست بلكه جرياني است  هدايت شده  به سوي يك آرمان مشخص كه هدف آن بهبود واصلاح برنامه ودر نهايت كيفيت بخشيدن به فرايند آموزش و يادگيري است. پرسش از توفيق برنامة درسي و اثراتي كه برجاي مي گذارد پرسش معقول و مقبول در همة عرصه هاي تعليم و تربيت است.

اين پرسش محدود به موضوعات خاص و يا نظام هاي خاص نمي شود بلكه هرجا و هر زمان كه اقدامي براي آموختن صورت مي گيرد مي توان پرسيد كه حاصل آن چه بوده است؟ و ارزش و نتيجة آن به چه ميزان است؟ چنين كاري گام نهادن درعرصة ارزشيابي است. ارزشيابي از برنامه هاي درسي از ارزش، قدر و منزلت فعاليت هاي انجام شده خبر مي دهد و امكان تصميم گيري و پاسخ گويي را فراهم مي آورد.با اين اوصاف و اهميت و جايگاه ارزش يابي درفرايند برنامه ريزي درسي، به نظر مي رسد كه ارزش يابي به منزله حلقه ي تأثيرگذار در فرايند نظام فعلي برنامه ريزي درسي عملكرد مؤلفه هاي مختلف درفرايند برنامه ريزي را به خوبي نمايان نمي كند و آگاهي كاملي از ميزان دستيابي به اهداف برنامه ي درسي را به دست نمي دهد(حيدري، 1388). فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي همواره با مسائل و مشكلاتي مواجه بوده است كه دست اندركاران امر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي كمتر به آن پرداخته اند و چه بسا كه اين مسائل و مشكلات امر ارزش يابي را تحت تأثير قرارداده و نتايج بدست آمده را با ترديد مواجه مي سازد و مانع از آن مي گردد كه فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي نقش فعال و پويايي درجريان برنامه ريزي درسي ايفا كند و نقاط قوت و ضعف برنامه ها را به خوبي نمايان سازد، اين در حالي است كه ما نيازمند يك نظام ارزش يابي پويا و فعال هستيم كه روي عناصر ديگر اثر مستقيم داشته و ضعفها و نارسايي هاي فرايند برنامه ريزي را به خوبي آشكار ساخته  و هيچ فعاليتي بدون آن امكان پذير نباشد.

1ـ2ـ بيان مسئله

           يكي از راه هاي ارتقاي كيفيت هر نظام آموزشي اين است كه برنامه هاي درسي به شكل مستمر و پيگير مورد ارزش يابي قرارگرفته و با توجه به نتايج به دست آمده مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد. بنابراين ارزش يابي برنامه هاي درسي به عنوان عنصري جدايي ناپذير از مراحل مختلف برنامه ريزي درسي قلمداد مي شود كه درنهايت فرايند اصلاح، بهبود و تغيير برنامه ها را در مراحل طراحي، توليد و اجرا دنبال مي كند. در فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي مي بايست از سه نوع برنامة قصدشده[1]، اجرا شده[2] وكسب شده [3] ارزش يابي به عمل آيد(احمدي و همكاران،1374). چون اين سه نوع برنامه با يكديگر ارتباط و پيوستگي دارند، فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي بايد به گونه اي طرح ريزي و اجرا شود كه وجود فاصله و ناهماهنگي ميان اين سه برنامه را به  حداقل برساند. شواهد حاكي ازآن است كه ارزش يابي هاي انجام شده دركشور ما مربوط به برنامه     درسي اجرا  شده است، يعني ارزش يابي پس از توليد برنامه و كتاب درسي و در مرحلة اجرا انجام مي شود، اين روند از سال 1345كه ارزشيابي از برنامه هاي درسي در ايران مرسوم شده است تاكنون ادامه دارد(احمدي،1384). به عنوان مثال به نمونه هايي از اين نوع ارزش يابي ها اشاره مي شود: »ارزش يابي از اجراي برنامه هاي درسي سال دوم راهنمايي درسال تحصيلي52ـ1351«؛ »ارزش يابي از اجراي آزمايشي برنامه درسي فارسي پاية دوم ابتدايي80ـ1379«؛ »ارزش يابي از اجراي كتاب درسي مباني علوم كامپيوتر1381« و »ارزش يابي از اجراي برنامة جديد فارسي اول راهنمايي 87ـ1386«(احمدي،1384،ص45).همانطوركه ملاحظه مي شود ارزش يابي

هاي انجام شده در مرحله ي اجراي آزمايشي برنامه صورت گرفته است.

            همچنين اكثر ارزش يابي هاي انجام شده به همين شيوه و از اجراي آزمايشي برنامه هاي درسي انجام گرفته اند و مشكلات و نارسايي هاي برنامه هاي درسي در اين مرحله را شناسايي كرده اند، اين درحالي است كه از ارزش يابي به عنوان حلقه ي مهم و تأثيرگذار فرايند برنامه ريزي درسي ياد مي شودكه بايد در تمام مراحل برنامه ريزي درسي حضور داشته باشد، دليل اين امر را مي توان موانع، مشكلات و نارسايي هايي كه احتمالا فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي درعمل با آن مواجه است دانست كه مجموع اين نارسايي ها، موانع و مشكلات سبب شده است كه فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي به درستي اجرا نشده و به اهداف مورد نظرخويش نرسد و يا يافته هاي حاصل از آن با ترديد مواجه گردد. بر اين اساس لازم است كه موانع، مشكلات و نارسايي هاي فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي كاربردي جهت رفع آنها ارائه گردد. بر اساس آنچه گفته شد، مسأله ي اساسي در اين پژوهش، اولا شناسايي و بررسي مشكلاتي است كه بر سر راه ارزش يابي برنامه هاي درسي وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و سپس ارائه راهكارهاي پيشنهاد شده از سوي مديران گروه هاي برنامه ريزي درسي وكارشناسان برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش است كه شايد از طريق آنها بتوان به اصلاح و بهبود فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي

و رفع موانع و مشكلات پيش روي آن كمك كرد.

1ـ3ـ اهميت وضرورت پژوهش 

          سابقة ارزشيابي برنامه هاي درسي در ايران به سال 1345 باز مي گردد كه سازمان كتاب هاي درسي به منظور برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي مورد نياز دبستان ها و دبيرستان ها تاسيس گرديد.هدف از تأسيس اين سازمان آن بود كه برنامه ها وكتاب هاي درسي هرچند وقت يكبار مورد بررسي و ارزيابي قرارگيرند و بر اساس نتايج حاصل از ارزش يابي نسبت به اصلاح و بهبود آنها اقدام شود. همانطوركه ملاحظه مي شود اين ارزش يابي ها پس از توليد برنامه وكتاب درسي و در مرحلة اجرا صورت مي پذيرفت(احمدي و همكاران،1374).

پس از اين دوره نيز تلاش هاي زيادي جهت اصلاح و بهبود نظام برنامه ريزي درسي كشور و اشاعة ارزش يابي دركلية مراحل آن انجام شد اما هيچ يك از آنها منتج به نتيجه نشد. طي سالهاي گذشته نيز براي ساماندهي فرايند برنامه ريزي درسي و ارزش يابي از برنامه ها اقداماتي به عمل آمده است؛ اما همچنان ضعف هاي اساسي در نظام برنامه ريزي درسي و به ويژه ارزش يابي از برنامه ها ي درسي وجود دارد.

        با توجه به جوان بودن فرايند برنامه ريزي درسي در ايران و به تبع آن مسأله ي ارزش يابي برنامه هاي درسي، يافته هاي اين پژوهش مي تواند تاحدودي بر غناي دانش ارزش يابي برنامه هاي درسي بيفزايد و از اين طريق به كاهش هزينه ها وكاهش افت تحصيلي دانش آموزان كه يقيناً بخشي از آن ناشي از مشكلات ارزش يابي برنامه هاي درسي است، كمك نمايد. علاوه بر آن نتايج اين پژوهش مي تواند موجب آگاهي دادن به سياستگذاران، دست اندركاران و مديران دو دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي دردو شاخه ي نظري و فني حرفه اي كه عملا تصميم گيري براي بكارگيري فرايند ارزش يابي در مراحل، طراحي، توليد و اجراي برنامه هاي درسي را به عهده دارند شده و در بهبود فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي مؤثر واقع شود.

          معلمان به عنوان مجريان اصلي برنامه هاي درسي كه اطلاعات مربوط به مشكلات اجرايي برنامه هاي درسي را در اختيار برنامه ريزان درسي قرارمي دهند گروه ديگري هستند كه از يافته هاي اين پژوهش بهره مند خواهند شد. در نهايت دستاوردهاي اين پژوهش مي تواند ضمن نمايان ساختن مشكلات ارزش يابي برنامه هاي درسي به مديران و اعضاي شوراها ي برنامه ريزي درسي كمك كند تا براي اصلاح و بهبود فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي در سه مرحله ي طراحي، توليد و اجراي برنامه هاي درسي تصميم گيري كنند.

1ـ.4ـ اهداف 

الف) هدف كلي:

شناسايي مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از نظر مديران وكارشناسان گروه هاي برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش و ارائه ي راهكارهاي مناسب براي اصلاح و بهبود آن

ب) هدف هاي ويژه:

1ـ شناسايي ميزان آشنايي كارشناسان برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش با فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي.

2ـ شناسايي ميزان استفاده از فرايند ارزش يابي در طراحي، توليد و اجراي برنامه هاي درسي از نظركارشناسان برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش

3ـشناسايي الگوهاي مورد استفادة كارشناسان برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش براي ارزش يابي ازبرنامه هاي درسي

4ـ شناسايي مشكلات و موانع پيش روي فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از نظركارشناسان برنامه ريزي   درسي وزارت آموزش و پرورش.

5ـ شناسايي راهكارهاي رفع موانع و محدوديت هاي فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از نظركارشناسان برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش.

6ـ مقايسه ي نظرات كارشناسان برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش دردو شاخه ي نظري و فني ـ حرفه اي در زمينه ي  مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي

7ـ شناسايي مشكلات و موانع پيش روي طراحي و توليد برنامه هاي درسي از نظر مديران گروه هاي برنامه

ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش

8ـ شناسايي مشكلات و موانع پيش روي ارزش يابي تكويني برنامه هاي درسي(برنامه درسي قصد شده) از نظر

مديران گروه هاي  برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش

9ـ شناسايي مشكلات و موانع پيش روي ارزش يابي برنامه هاي درسي اجرا شده وكسب شده از نظر مديران گروه هاي برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش

10ـ شناسايي راهكارهاي رفع موانع و محدوديت هاي فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از نظر  مديران گروه  هاي برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش

1ـ5 ـ سؤال هاي پژوهش: 

      كارشناسان و مديران گروه هاي برنامه ريزي درسي وزارت آموزش وپرورش چه نظري نسبت به مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي و عوامل مؤثر بر آن دارند؟

1ـ كارشناسان برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش تا چه حد با فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي آشنايي دارند؟


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 108
دانلود بخشی از پایان نامه شناسايي مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از نظركارشناسان و مديران برنامه ريزي و تأليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید