انتخاب صفحه

مقدمه
در این پایاننامه مسیریابی بر یک شبکه گراف متشکل از تعدادی گره و کمان بررسـی شـده اسـتکه ویژگی اصلی آن چند معیار بودن میسریابی و تکیه بر دو معیار زمان سفر و قابلیت اطمینـان سـفردر کمانهای شبکه است. این مسأله در واقع میتواند در قالب ارائه نوعی نـرم افـزار جهـت مسـیریابی وسایل نقلیه امدادی برای یافتن کوتاهترین مسیر از مبدأ حرکت یا پایانه (نقطه صـفر ) بـه هـر مقصـدمورد نظر در شبکه مطرح باشد. ماهیت این مسیریابی بالطبع سرعت بـالای پـردازش اطلاعـات جهـتارائه به کاربر و نیز ارائه یک الگوی مناسب یا بهینه جهـت حرکـت در شـبکه را مـیطلبـد . در همـینراستا، این پایاننامه از روش فراابتکاری مورچگان برای انجام مسیریابی چند هدفه خود بهره میبرد.
ویژگی اصلی این شیوه الگوریتمیک دستیابی به جوابهایی بهینه با تکیـه بـر محـدودیتهـای اعمـالشده بر معیارهای مفروض و آن هم در کمترین زمان ممکن میباشد. بنابراین تا حد زیادی پاسـخگوینیازهای مطرح در مسأله مسیریابی برای وسایل نقلیه امدادی خواهد بود.
به منظور پیادهسازی الگوریتم مورچگان از چند نسخه ارائه شده در این خانواده یعنی سیستم مورچـهنخبـه (EAS)، سیسـتم چنـد دسـتهای مورچـه ((MCAS، سیسـتم چنـد دسـتهای مورچـه نخبـه (MCEAS) و رویکرد چند دستهای مورچه (MCAA) استفاده شد.
برخی از محدودیتهای موجود در الگوریتم مورچگان (مثلاً جستجوی گره به گره و ناتوانی مورچه-های مسیریاب در پیشبینی ادامه مسیر در گراف شبکه) سبب شد که بـا هـدف جلـوگیری از گرفتـارشدن مورچهها در یک مسیر بنبست (مثلاً در ساختار یک شبکه درختی) پیش از آغاز فعالیت آنهـا،نوعی اصلاحات مقدماتی شامل قطع برگها و تصحیح مسیرهای بـن بسـت در سـاختار شـبکه صـورتپذیرد، در ادامه مورچههای مسیریاب در قالب دو دسته مجزا که دسته اول مسیرهای بـا معیـار زمـانبهینه و دسته دوم مسیرهای با قابلیت اطمینان بهینه را جستجو میکنند، فعالیت خـود را آغـاز مـی-کنند. در پایان هر تکرار از الگوریتم تعدادی از مسیرهای یافته شده پیشرو خواهد بود که با توجه بـهدو نوع معیار متفاوت در مسیریابی به دست آمدهاند. لذا در این مرحلـه بـا تعریـف نـوعی تـابع ارزش-گذاری، ارزش هر دو معیار در مسیرهای به دست آمده، به صـورت فرمـونگـذاری (کـه میـزان آن بـرمبنای هر دو معیار مطرح در مسأله میباشد) بر کمانهای مسیر اعمال میشود.
مدلهای ارائه شده بر یک شبکه فرضی منطبق با شـبکه شـهر سـایوکس فـالز ایـالات متحـده مـوردآزمایش عددی قرار گرفتند. نتایج حکایت از توفیق بیشتر روشهـای (MCEAS) و(MCAA) نسـبتبه دو روش دیگر داشت. در پایان با مقایسه مدلهای برتر با روش قطعی دایکسترا به عنوان روش پایه، عملکرد این مدلها مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استناد به نتـایج بـه دسـت آمـده از مـدلهـای(MCEAS) و(MCAA) شبکهای بر مبنای حداقل طول تحت پوشش جهت اعزام نیروهای امدادی در شرایط بحران طراحی شد.

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 2

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

– فصل اول: تعریف مسأله ………………………………………… 3

امروزه و با توجه به ازدیاد روزافزون وسایل نقلیه و بزرگ شدن شبکه های ارتباطی و خصوصاً شبکه های معابر شهری مسأله مسیریابی بهینه در این قسم شبکه ها امری چندان ساده به نظـرنمی رسد. خصوصاً آن که در یک شبکه حمل و نقل درون شهری، عوامل متعـددی نظیـر زمـانسفر، تراکم، طول، چشم انداز و غیره می توانند معیارهایی برای یافتن مسیر مناسب باشند [1].
این موضوع زمانی حالت پیچیده تری بخود می گیرد که بحث عدم اطمینـان موجـود در ایـنشبکه ها که می تواند ناشی از عوامل گونـاگون ی از جملـه تصـادفات، تعمیـرات دوره ای مسـیرها،عوامل جوی و بسیاری از عوارض مشابه باشند در مسیریابی لحاظ شوند. هر یک از عوامل ذکـرشده فوق می تواند از سوی طیف خاصی از مخاطبان سیستم نظیر کاربران، اداره کنندگان و یـابرنامه ریزان مورد توجه قرار گیرد. بنابراین برای آنکـه امـر مسـیریابی در شـبکه حمـل و نقـلشکلی کارآمد و مؤثرتر به خود گیرد باید با نگرشی چند بعـدی مجموعـه ای از عوامـل مـؤثر ودخیل در مسأله در نظر گرفته شود و نیازهای تمامی اقشار مرتبط با سیستم در آن لحاظ شود.
بی شک کاربرد وسیع و گسترده مسأله مسیریابی در موضوعات مطرح در مهندسی حمـل ونقل چه در بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی، نظیر طراحی شبکه و تخصیص ترافیـک، چـهدر بخش کاربران و اداره کنندگان سیستم در ارتباط با موضوعاتی همانند ناوبری وسـایل نقلیـهکه امروزه ذهن بسیاری از کمپانی های خودرو سازی را به خود مشغول داشته است و بخشی از سیستمهای هوشمند حمل و نقل1 است، بر کسی پوشیده نیست [2] .تأکید بیشتر بر این مسأله زمانی مطرح میشود که پای وسایل نقلیه امدادی اعم از اورژانس و آتشنشانی و غیره و آن هم در شرایط بحران و عدم قطعیت ناشی از آن در شبکه حمـل و نقـل،در میان باشد.امری که با توجه به مسئولیت خطیر و بعضاً حیاتی این وسایل میتواند بسـیار پـراهمیت و ضروری باشد.
به همین منظور این رساله، با در نظر گرفتن مجموعه ای از عوامل مؤثر و تعیـین کننـده درپدیده مسیریابی و با هدف ارائه مسیرهایی بهینه برای وسایل نقلیه امدادی در شـرایط بحـران،اقدام به ارایه مدلی جهت یافتن کوتاهترین مسیر چند هدفه ما بین یک مبدأـ مقصد در شـبکهنموده است به نحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای اصلی بحث امداد و نجـات یعنـی محـدودیتزمانی و ایمنی در سفر باشد.
1ـ 2ـ تعریف مسأله مسیریابی برای وسایل نقلیه امدادی
برای تعریف مسأله مسیریابی در یک شبکه خیابانی می توان از مفـاهیم گـراف و آرایـه بهـرهبرد. هر گراف خیابانی متشکل از تعدادی گره و کمان می باشد بصورتی که تقاطع ها و میادین را با گره و خیابانهای واصل و معابر عبوری را می توان بصـورت کمـان هـای گـراف نمـایش داد. در مورد معابر موازی مابین دو گره نیز می توان از گره هایی مجازی اسـتفاده کـرد تـا مـدل کـردن شبکه معابر با استفاده از گراف و مفهوم آرایه بسادگی امکان پذیر باشد.لذا برای نمایش گراف چندگانـه 1 G از مجموعـهN ، کـه مجموعـه ای متنـاهی و غیرتهـی ازگره هاست و مجموعه A که مجموعه ای متناهی و غیرتهی از کمانها (یال های) جهـت دار اسـت،استفاده می شود.

– 1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 4
1- 2- تعریف مسأله مسیریابی برای وسایل نقلیه امدادی …………………………………………………. 5
1- 3- اهداف مطالعه …………………………………………………………………………………………….. 7
1- 4- ضرورت انجام کار ………………………………………………………………………………………….. 8
1- 5- فرضیات …………………………………………………………………………………………………… 10
1- 6- روش انجام کار …………………………………………………………………………………………… 11
1- 7- ساختار پایاننامه …………………………………………………………………………………………. 13

2- فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین ………………………. 15

فرض کنید G=(N,A) یک گـراف جهـت دار شـاملn گـره باشـد. N مجموعـه گـره هـا وA مجموعه کمانها یا یالهای گراف G است. این گراف یک گراف وزن دار است یعنی به هر کمان یـایال گراف یک عدد غیر منفی متناظر شده است. این اعداد می توانـد ارزش ارتبـاطی، فاصـله دوگره یا مشابه اینها باشد. در مسأله ما چنین گرافی به منزله یک شبکه معابر شهری اسـت . سـهمسأله در اینجا قابل طرح است.1ـ بررسی وجود یا عدم وجود یک مسیر ارتباطی بین هر دو گره گراف که از آن بـه عنـواندسترس 1پذیری یاد می شود.
2ـ ارزش کوتاهترین مسیر ارتباطی بین هر دو گره گراف.
3ـ کوتاهترین مسیر ارتباطی بین هر دو گره گراف.
با ارائه یک الگوریتم مناسب هر سه مسأله بالا در غالب یک مسأله با عنوان مسأله کوتاهترین مسیر (SPP)، قابل حل است.مسأله کوتاهترین مسیر خود می تواند به اقسام مختلف مطرح باشد [10]:
1ـ کوتاهترین مسیر با مبدأ واحد: یافتن کوتاهترین مسیر از یک گره بـه تمـامی گـره هـایشبکه. از آنجا که از لحاظ محاسبات و پیچیدگی کامپیوتری یافتن کوتاهترین مسیر از یک مبدأ واحد به یک مقصد واحد چندان تفاوتی بـا یـافتن کوتـاهترین مسـیر از یـک مبـدأ بـه تمـامیگره های شبکه ندارد از این رو یافتن کوتاهترین مسیر با مبدأ واحد تا تمامی گـره هـای شـبکه،مناسب تر از یافتن مسیری بین یک مبدأ و مقصد واحد به نظر میرسد.
2ـ کوتاهترین مسیر از تمامی گرههای شبکه به تمامی گره هـای شـبکه: یـافتن کوتـاهترینمسیر از همه گره های شبکه به همه گره های شبکه انجام می شود و در نهایت آرایه کوتـاهترینمسیر بین تمامی مبادی و مقاصد ارائه میگردد.در این قسمت بـه پـاره ای از تعـاریف متـداول در الگـوریتم هـای یـافتن کوتـاهترین مسـیرمی پردازیم.مسیر1: عبارتست از دنباله ای از گره ها و کمانهای غیر تکراری که یک گره i را به گره دیگـرj متصل می کنند.حلقه2: مسیری است از گره i به j به انضمام کمان (i وj).حلقه منفی: حلقه ای است که طول آن یعنی جمع جبری طول کمانهـای آن عـددی منفـیاست.درخت با ریشه (مبدأ) i: زیر شبکه ای از شبکه G است که برای هر گـرهi ≠ j روی آن یـکمسیر از i به j وجود داشته باشد و ضمناً دارای حلقه نباشد.

– 1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 16
2- 2- الگوریتم دایکسترا ………………………………………………………………………………………… 17
2- 3- دستور حل بلمن ………………………………………………………………………………………….. 19
2- 4- دستور حل فلوید ………………………………………………………………………………………….. 20
2- 5- الگوریتم *A ….ا……………………………………………………………………………………………. 22
2- 6- الگوریتم جستجوی سطحی (BFS) …ا…………………………………………………………………. 23
2- 7- الگوریتم جستجوی عمقی (DFS) …ا…………………………………………………………………… 25
2- 8- موقعیت الگوریتمهای مسیریابی در مسایل چند هدفه ………………………………………………… 27
2- 9- آشنایی با الگوریتمهای فرا ابتکاری مورچگان …………………………………………………………… 29
2- 9- 1- اساس الگوریتمهای فرا ابتکاری مورچگان ……………………………………………………………. 30
2- 9- 2- انواع مختلف الگوریتمهای فرا ابتکاری مورچگان ……………………………………………………… 33
2- 9- 3- الگوریتم فرا ابتکاری سیستم مورچگان AS)) .ا……………………………………………………… 35
2- 9- 4- الگوریتم فرا ابتکاری سیستم مورچگان نخبه EAS)) …ا……………………………………………. 37
2- 9- 5- الگوریتم فرا ابتکاری سیستم مورچگان مبتنی بر رتبه (AS-Rank) .ا……………………………… 38
2-9-6- الگــوریتم فــرا ابتکــاری سیســتم مورچگــان بــا تعیــین ســطح مقــادیر بیشــینه و کمینــه
فرمون(MMAS) ….ا………………………………………………………………………………………………… 39

2- 9- 7- الگوریتم فرا ابتکاری سیستم اجتماع مورچگان (ACS) …ا…………………………………………. 41
2- 9- 8- الگوریتم جستجوی تقریبی و غیر قطعی درخت جواب (ANTS) ….ا……………………………… 46
2- 10- استفاده از الگوریتم بهینهیابی مورچگان در مسایل تصمیمگیری چند هدفه ……………………… 49
2- 11- مروری چند بر روشهای بیمقیاسسازی شاخصهای تصمیمگیری ………………………………….. 53
2- 11- 1- بیمقیاسسازی با استفاده از نرم …………………………………………………………………… 54
2- 11- 2- بیمقیاس کردن خطی ……………………………………………………………………………….. 54
2- 11- 3- بیمقیاسی فازی …………………………………………………………………………………….. 55

3- فصل سوم: ارائه روش …………………………………………. 56

این فصل اختصاص به بیان متدولژی حل مساله مسیریابی چند هدفه با قید محدودیت، بـااستفاده از شماری از الگوریتم های مورچگان دارد. در همـین راسـتا پـس از بیـان چارچوبهـایاساسی الگوریتم های مطرح شده برای حل مساله مسیریابی چند هدفه (MSPP) در قالب چهار روش سیس تم چن ددس ته ای مورچ ه1 (MCAS)، سیس تم چنـد دس ته ای مورچـه نخب ه2 (MCEAS)، رویکرد چنددستهای مورچه3(MSAA) و سیستم مورچه نخبه (EAS)، مراحل اجرای این روشها به صورت جداگانه شرح داده می شود. کلیه روش های مبتنی بر الگوریتم هـایمورچگان که در این قسمت به آنها پرداخته می شـود، در قالـب سـه بخـش ذیـل پیـاده سـازیمی شوند. 1- بخش نخست اختصاص به فعالیتهای مقدماتی، پیش از آغاز مراحـل مسـیریابی توسـطمورچه های مسیریاب دارد. در این قسمت ضمن اصلاح و آمـاده سـازی مقـدماتی شـبکه و رفـعچالش، مربوط به مسیرهای بن بست با تعریف مضمونی به نام مورچه دیده بـان مقـادیر اولیـه ی فرمون به کمانهای شبکه تخصیص می یابد. 2- بخش دوم به بیان چگونگی عملکرد مورچه های مسیریاب مـی پـردازد . در ایـن قسـمتفرآیند گزینش گره به گره مسیر توسط مورچهها شرح داده می شود.

– مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 57
3-2- متدولژی روش حل مسأله مسیریابی چند هدفه با استفاده از الگوریتمهای مورچگان ……………. 60
3-2-1- پیادهسازی مسأله مسیریابی چند هدفه در قالب روش سیستم مورچه نخبه (EAS) ا……….. 61
3-2-2- پیادهسازی مسأله مسیریابی چند هدفـه در قالـب روشهـای سیسـتم چنـد دسـتهای مورچـه
(MCAS) و سیستم چند دستهای مورچه نخبه ((MCEAS .ا……………………………………………….. 62
3-2-3- پیادهسازی مسأله مسیریابی چند هدفه در قالب روش رویکرد چند دسـته ای مورچـه (MCAA)ا
……………………………………………………………………………………………………………………..ا65.
3-3- اصلاح و آمادهسازی شبکه پیش از آغاز فعالیت مورچههای مسیریاب …………………………….. 68
3-3-1- قطع برگها و حذف مسیرهای بنبست در شبکه حمل و نقل ……………………………………… 69
3-3-2- تعریف و نقش مورچه دیدهبان در الگوریتم مسیریابی ……………………………………………… 72
3-4- چگونگی تولید جواب در فرآیند مسیریابی توسط مورچههای مسیریاب ……………………………… 73
3-4-1- نحوه تصمیمگیری مورچهها در گزینش گرههای شبکه ……………………………………………… 74
3-5- به هنگامسازی فرمون کمانهای شبکه …………………………………………………………………. 79
3-5-1- تبخیر سراسری فرمون …………………………………………………………………………………. 81
3-5-2- تبخیر موضعی فرمون …………………………………………………………………………………… 81
3-5-3- فرمونگذاری توسط مورچههای مسیریاب …………………………………………………………….. 82
3-5-4- محدود کردن حد پایین سطح فرمون کمانهای شبکه ………………………………………………. 83

4- فصل چهارم: مطالعه موردی و نتایج عددی …………………. 85

در فصل سوم این رساله، به متدولژی و نحوه پیادهسازی روش های مختلف الگوریتم مورچگان در قالب چهار الگوریتم متفاوت، سیستم چنددسته ای مورچه (MCAS)، سیستم چنددسته ای مورچه نخبه (MCEAS)، رویکرد چنددسته ای مورچه (MCAA) و سیستم مورچه نخبه (EAS) اشاره شد. تمامی الگوریتم های فوق در غالب یک برنامه به زبان دلفی1 پیاده سازی شده اند و نتایج آن ها و نیز چگونگی کالیبراسیون و تحلیل حساسیت پارامترهای مختلف هر روش، با معرفی یک شبکه فرضی که منطبق با شبکه شهر سایوکس فالز ایالات متحده می باشد در اسلوب مسأله مسیریابی چند هدفه با قید محدودیت، در این فصل ارائه گردیده اند. همچنین ضمن مقایسه روش های کار شده در این رساله با روش دایکسترا جهت تأیید صحت و میزان دقت روش های مذکور، نتایج بهتر روش های فوق در قیاس با روش دقیق دایکسترا، نیز آورده شده است. در پایان نیز، به کاربرد استفاده از الگوریتم مسیریابی چند هدفه در مسأله اعزام2 نیروی امدادی مابین مبادی و مقاصد مختلف در شبکه اشاره گردیده است.

– مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 86
4-2- تعریف مسأله ………………………………………………………………………………………………… 86
4-3- تعیین کوتاهترین مسیر چند هدفه بین یک مبدأ- مقصد با اسـتفاده از الگـوریتمهـای مورچگ………………………………………………………………………………………………………………….91
4-3-1- تحلیل حساسیت پارامترهای مدل در روش (MCAS) ا…………………………………………………. 94
4-3-2- تحلیل حساسیت پارامترهای مدل در روشهای (EAS) ،(MCAA) ،(MCEAS) ا……………………… 111
4-3-3- مقایسه نتایج به دست آمده از مدلهای ارائه شده …………………………………………………… 116
4-3-4- محدود کردن حد پایین میزان فرمون کمانهای شبکه در مدلهای ارائه شده از طریق تعریـف
کران پایین …………………………………………………………………………………………………………. 119
4-4- ارزیابی عملکرد مدلهای ارائه شده در مقایسه باروش دایکسترا …………………………………….. 121
4-4-1- مقایسه عملکرد مورچههای مسیریاب تک هدفه با روش دایکسترا ………………………………. 122
4-4-2- مقایسه عملکرد مورچههای مسیریاب چند هدفه با روش دایکسترا ……………………………… 123
4-5- به کارگیری روش حل مسیریابی چند هدفه با استفاده الگوریتم مورچگان در مسأله طراحی شبکه
برای اعزام نیروهای امدادی ……………………………………………………………………………………….125

5- فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………… 131
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………… 132

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….. 136
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 137

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………….. 137

فهرست منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………….. 137
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………. 142

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول4-1: مشخصات فرضی کمانهای شهر سایوکس فالز ……………………………………………………… 90

جدول 4-2: مقادیر اولیه پارامترهای مربوط به هر الگوریتم پیش از کالیبره کردن مدل …………………………. 94

جدول 4-3: مقادیر کالیبره شده پارامترهای مربوط به هر الگوریتم ……………………………………………… 115

جدول 4-4: مقایسه نتایج به دست آمده از مدلهای ارائه شده برای 10 بار اجرای هر الگوریتم ……………. 117

جدول 4-5: ارائه نتایج به دست آمده از الگوریتمهای ارائه شده، با تعریف حد پایین برای مقادیر فرمـونهر کمان در 10 بار اجرای هر الگوریتم ………………………………………………………………………………………………………………. 121
جدول 4-6: نتایج به دست آمده از الگوریتم دایکسترا و متوسط 10 بار اجـرای الگـوریتمهـای (EAS) و
(AA) تک معیارهای زمان و قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………. 123
جدول 4-7: نتایج به دست آمده از اجرای الگوریتم دایکسترا با معیار مقدار تابع ارزش و بهتـرین جـواببه دست آمده از 10 بار اجرای الگوریتمهای (MCEAS) و (MCAA) ..ا……………………………………………………………………… 125

جدول 4-8: اطلاعات مربوط به کوتاهترین مسیرهای به دست آمده از نرم افزار ……………………………. 128

فهرست شکلها

شکل2 -1: شبه کد الگوریتم *A ……ا………………………………………………………………………………… 23

شکل 2-2: شبه کد الگوریتم جستجوی سطحی (BFS) .ا…………………………………………………………. 24

شکل 2-3: شبه کد الگوریتم جستجوی عمقی (DFS) .ا……………………………………………………………. 26

شکل 2-4: شبه کد الگوریتم فرا ابتکاری (ACO) ..ا………………………………………………………………….. 33

شکل 2-5: الگوریتم (ACS) .ا…………………………………………………………………………………………….. 44

شکل 2-6: ساختار کلی روش (MACS-VRPTW) برای حل مسأله چند هدفه …………………………………….. 52
شکل 3-2: فلوچارت حل مسأله مسیریابی چند هدفه با استفاده از روش (MCAA) ..ا………………………….. 67

شکل 3-3: استفاده از گرههای مجازی در پیادهسازی کمانهای موازی ……………………………………………. 68

شکل 3-4: معادلسازی کمانهای موازی بین دو گره …………………………………………………………………. 69

شکل 3-5: ساختار درختی شبکه حمل و نقل ……………………………………………………………………….. 70
شکل 3-6: چگونگی حرکت رو به عقب و تغییر مسیر مورچه مسیریاب در یک شبکه مشـتمل بـر حلقـه
………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

شکل 3-7: فلوچارت رویه گزینش گره ………………………………………………………………………………….. 78

شکل 4-1: شبکه شهر سایوکس فالز ………………………………………………………………………………… 89
شکل 4-2: نمودار تغییرات میانگین و بهترین مقادیر تابع ارزش در 10 بار اجـرای الگـوریتم نسـبت بـه
تعداد تکرار …………………………………………………………………………………………………………………96
شکل 4-3: نمودار تغییرات میانگین مقادیر زمان و قابلیت اطمینان در 10 بار اجرای الگوریتم نسبت بـه
تعداد تکرار …………………………………………………………………………………………………………………97
شکل 4-4: نمودار درصد بهبود مقادیر تابع ارزش نسبت به تعداد تکرار …………………………………………….99
شکل 4-6: نمودار متوسط تغییرات و بهترین مقادیر تابع ارزش نسبت به ضریب (α) …ا………………………… 102

شکل 4-7: نمودار میانگین مقادیر تابع ارزش به ازای مقادیر مختلف (β) .ا………………………………………. 103
شکل 4-8: نمودار تغییرات انحراف از معیار مقادیر تابع ارزش جمعیت مورچگـان بـرای مقـادیر مختلـف
(α) و (β) ا……………………………………………………………………………………………………………….. 105

شکل 4-9: نمودار میانگین مقادیر تابع ارزش به ازای مقادیر مختلف (ρ) …ا……………………………………… 106

شکل 4-10: نمودار میانگین مقادیر تابع ارزش به ازای مقادیر مختلف ( 0q) …..ا……………………………….. 107

شکل 4-13: نمودار تغییرات بهترین جواب به دست آمده از الگوریتم (MCAS) نسبت بـه تعـداد تکـرار
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

شکل 4-14: نمودار تغییرات متوسط مقادیر تابع ارزش نسبت به تعداد مورچههای نخبه (e) ..ا…….. ………….113

شکل 4-15: نمودار تغییرات متوسط مقادیر تابع ارزش نسبت به میزان ضریب تبخیـر موضـعی (π) در
الگوریتم (MCAA) …..ا…………………………………………………………………………………………………… 114
شکل 4-16: میزان انحراف از معیار جمعیت مورچگان نسبت به مقادیر مختلف (π) در بهترین جواب به دست آمده در 10 بار اجرای الگوریتم (MCAA) …ا……………………………………………………………………………………………………… 115

شکل 4-17: میزان انحراف از معیار جمعیت مورچگان نسبت به تعداد تکرار در بهترین جواب بـه دسـتآمده در 10 بار اجرای الگوریتمهای (MCAA) ،(MCEAS) ….ا…………………………………………………………………………………… 118
شکل 4-18: نمودار تغییرات متوسط مقادیر تابع ارزش نسبت به مقـادیر حـد پـایین فرمـون در 10 بـاراجرای الگوریتمهای (MCAA) ،(MCEAS) ..ا………………………………………………………………………………………………………………. 120

شکل 4-19: درخت کوتاهترین مسیر با ریشه گرههای 1 و 9 و 23 …………………………………………………. 129

شکل 4-20: شبکه مسیرهای امدادی، بر مبنای حداقل طول تحت پوشش ……………………………………….130

ABSTRACT
In this thesis the multi-objective vehicle routing problem in transportation network has solved based on some new approaches in Ant Colony optimization (ACO). Travel time and reliability are the objects. In this context, three methods named (MCAS), (MCEAS), and (MCAA) based on(ACO) are presented and their performance has been compared with Elitist Ant System Algorithm (EAS) and Dikstra Algorithm (DA). The results show improvement in solution obtained from models presented than the methodsare common.

 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان