انتخاب صفحه

چکیده

هدف: این تحقیق،بررسی نقش آموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی با رویکرد افزایش خلاقیت در کودکان در قالب یک مدل علیِ است.

روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی طرح مدلیابی روابط ساختاری می باشد که 124 نفر از والدین ساکنان در مجتمع های مسکونی شهرک شهید فلاحی و شهرک امید تهران به شیوه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند تا 57 سؤال پرسشنامه مربوط به دیدگاه والدین در فضاهای باز مجتمع های مسکونی را پاسخ دهند. روایی ابزار مورد بررسی از روش محتوایی و سازه مورد مطالعه نشان دادکه ابزار دارای روایی مناسبی است. همچنین میزان پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ α=0/954 بدست آمده است. با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون و تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها برآموزش پذیری فضاهای بازمجتمع های مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: نشان دادند که عوامل برای ارتقاء خلاقیت در کودکان ساکن در مجتمع های مسکونی به تبعیت از روابط مستقیم و غیر مستقیم صورت می پذیرد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که،متغیرهای عوامل طبیعی (پوشش گیاهی)،فرم فضا،ارگونومی به طور مستقیم بر آموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی تاثیر دارند و متغیرهای انعطاف پذیری وسایل بازی کودکان،عوامل محرک بصری به طور غیرمستقیم برآموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی تاثیر دارند. همچنین در انتها نتایج تحقیق در قالب طراحی یک نمونه موردی مجتمع مسکونی در تهران به انجام رسید.

واژگان کلیدی: ارگونومی- آموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی- انعطاف پذیری وسایل بازی- عوامل طبیعی(پوشش گیاهی)- عوامل محرک بصری- فرم فضا

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات (طرح تحقیق)

1-1 مقدمه    2

اهمیت فوق العاده و جایگاه و نقش ویژه فرآیندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری ، و نیاز فزاینده برای کسب شناخت و دانش بیشتر در این باره،سالهاست مطالعه علمی تخصصی آن را به عنوان یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین موضوعات، بسیار لازم و اجتناب ناپذیر نموده است. مطالعات و پژوهش های علمی درباره خلاقیت و نوآوری که تقریبا از حدود شش دهه پیش آغاز گردیده، روز به روز با سرعت بیشتر و گستره وسیع تر به پیش می رود. به طوری که در حال حاضر علم خلاقیت و نوآوری و بنا به رویکردی جامع، علم خلاقیت شناسی ، یکی از حوزه های علمی تخصصی میان رشته ای بسیار فعال می باشد و در اکثر کشورها هر ساله کنفرانس های علمی مربوطه برگزار می گردد.

آلبرت انیشتین(برنده جایزه نوبل و از بانیان اصلی نظریه نسبیت و فیزیک نوین) در بیان عمیق و مشهوری می گوید: «تصور و تخیل از دانش مهمتر است». ماکس پلانک (برنده جایزه نوبل و از بانیان فیزیک کوانتومی) بیان می دارد: «تصویری از جهان که فیزیک پیشنهاد می کند جهانی است آفریده ذهن انسان، و تخیل دانشمند در جستجوی تصورات بارور برای کار علمی است». گنریچ آلتشولر (خلاقیت شناس و اختراع شناس بزرگ و بنیانگذار شاخه بسیار مهمی از علم خلاقیت شناسی به نام تریز). تخیل اختراعی و اندیشه های علمی تخیلی را از عوامل اصلی اختراعات و نوآوری های فناورانه می داند، دانشمندان بزرگ ایرانی مانند ابن سینا و ملاصدرا تخیل را به عنوان عاملی اساسی در شناخت و نبیین دنیای مادی و طبیعت و نیز آفرینندگی بشری دانسته اند. شاید بتوان داستان پرواز شاهنامه فردوسی و موارد متعدد دیگری را، از اولین اندیشه ها و داستان های علمی تخیلی دانست و به احتمال چه بسا اگر پژوهش جامعی انجام شود نشان دهد ایرانیان اولین پدیدآورندگان و پیشگامان اندیشه ها و داستان های علمی تخیلی بوده اند.

2-1 بیان مساله   3

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق   4

4-1 فرضیه   5

5-1 هدف   6

6-1 سؤالات تحقیق   6

7-1 روش تحقیق  6

8-1 مراحل تحقیق  7

9-1 ساختار رساله  8

هرم جمعیت ایران در سال 1385،ماخذ مرکز آمار ایران

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1 مقدمه   10

تورنس(1962)، خلاقیت را به عنوان نوعی میاله گشایی مدنظر قرار داده است. به نظر وی تفکر خلاق باختصار عبارتست از فرآیند حس کردن مسائل یا کاستی های موجود در اطلاعات، فرضیه سازی درباره حل مسائل و رفع کاستی ها، ارزیابی و آزمودن فرضیه ها، بازنگری و بازآزمائی آنها و سرانجام انتقال نتایج به دیگران(سیف ،علی اکبر،1386).

مندلسون نیز عنوان کرد تفاوت در تمرکز توجه، علت تفاوت در خلاقیت است. اگر کسی بتواند تنها به دو چیز در یک زمان توجه کند فقط یک قیاس ممکن در آن زمان می تواند کشف شود، اگر به چهار چیز توجه کند شش مقایسه ممکن وجود خواهد داشت. افراد خلاق توجه نامتمرکز دارند که با سطوح پایین فعال سازی قشری همراه است، از سوی دیگر افراد غیر خلاق توجه خود را زیادتر متمرکز می کنند و این آنها را از فکر کردن در ایده های نوآورانه باز می دارد. در پژوهش حاضر، ادبیات تحقیق را در بخش های ماهیت خلاقیت، محیط کالبدی ادامه می دهیم.

استرنبرگ و آمابیلی خلاقیت را پدیده ای اجتماعی می دانند و از نیازها و مقتضیات جامعه و شرایط خانوادگی بر می خیزند. افرادی چون تورنس و هرینگتون نیز خلاقیت را حاصل اثر بر عواملی چون انگیزه،هیجان عواطف، تجارب و احساست و یادگیری های شخصی می دانند. از سرشناسان علم و روانشناسی چون گیلفورد معتقد است که خلاقیت دارای یک بعد شناختی است که به همراه فرآیندهای نظیر هوش، تخیل و تفکر ایجاد می گردد. همچنین تیلور نیز معتقد است که خلاقیت پدیده ای بوده که خلاقیت پدیده ای چند متغیری است، یعنی عواملی مانند جامعه، توانائی های شخصی و شخصیت بر خلاقیت اثر گذارند.

به صراحت می توان گفت که تمامی نویسندگان و صاحب نظران علم روانشناسی از خلاقیت تعاریفی را ارائه داده اند که شایدتعداد خیلی کمی از آنها در این تعاریف مشترک هستند که در خصوص تعاریف صاحب نظران از خلاقیت بهتر است به آنها اشاره گردد تا ضمن روشن شدن دیدگاه های آنها، بتوان اینها را دسته بندی نمود تا زمینه انجام تحقیق در این زمینه فراهم شود.

گیلفورد: وی خلاقیت را مجموعه ای از توانایی ها و خصیصه هایی می داند که موجب اعتلای آن می شود. وی همچنین دو مفهوم تفکر واگرا(ویژگی مهم آن) و تفکر همگرا (ویژگی در ارتباط با هوش) را علم روانشناسی مطرح کرد که سیالی (روانی) ، انعطاف پذیری(نرمش)، تازگی(اصالت) از عوامل بارز این تفکر است.

مازلو: یکی از مهمترین ویژگی های افراد خلاق را در خود شکوفائی آنها می داند و ابراز می دارد که این افراد دارای اندیشه های با ابتکارات خوب و نو فکرند.

آمابیل: وی اولین نظریه خود را در سال 1989 میلادی در مورد خلاقیت ابراز می دارد و آن اینکه دو عنصر مهم تازگی و تناسب و ارزشمندی خلاقیت که در اکثر دیدگاه ها به چشم می خورد بایستی از طریق اکتشافات صورت پذیرد و نه از طریق الگریتم (یعنی تازگی تناسب) که بدست آوردن خلاقیت تابع قوانین مشخص نباشد، مثلا بازی کودکان در فضاهای باز به صورت خود جوش باشند نه تابع مقررات خاص. وی در سال های بعد فرضیه خود را تکمیل کرده و خلاقیت را در سه عنصر مهارتی یعنی: حوزه های فعالیت مشخص،مهارت های تفکرات خلاقانه و انگیزه درونی فرد دسته بندی می کند و همچنین انگیزه درونی فرد را قویا تحت تاثیر محیط کار می داند.

چالز هندی: وی به نوعی تفکر به شیوه های رایج خلاقیت را روش های تفکرات نو درباره چیزهایی آشنا که باعث آزاد شدن نیروهای تازه ای شد و انواع مختلف چیزها را امکان پذیر می کند، به عقیده وی رسیدن به انواع چیزهای مختلف و بدیع مستلزم آزاد شدن نیروهای تازه بوده که این نیز خود مستلزم نگاه تازه به چیزهای آشنا می باشد.

سیکز نتمی هالی: وی درباره اهمیت محیط در خلق و پذیرش خلاقیت تاکید دارند و معتقد هستند که خلاقیت شامل هر عاملی، ایده و یا محصول نو است که باعث تحول در یک حوزه معین نسبت به حوزه های دیگر خواهد شد به نحوی که حاصل کار مورد قبول آن حوزه قرار گیرد. وی در قالب دیدگاه سیستمی خود بر این معتقد است که خلاقیت تاثیر پذیر از افراد حوزه علمی مربوط و زمینه فعالیت مربوط است.

2-2 خلاقیت  13

2-3 تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسان  15

2-4 عوامل موثر بر خلاقیت  16

2-5 محیط های سبز کودکان  18

2-6 مزایای سلامت روانی فضاهای باز طبیعی و فضای سبز  18

2-7 انگیزش های محیطی  20

2-8 محیط اجتماعی  20

2-9 محیط خانواده  21

2-10 محیط کالبدی  21

2-11 نتیجه گیری  21

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 گام های تحقیق  24

3-1-1 مرحله اول: شناخت تحلیلی سامانه ها  24

3-1-2 مرحله دوم  24

3-1-3 جامعه آماری  25

3-1-4 انتخاب نمونه  25

3-1-5 ابزار تحقیق(تهیه پرسشنامه)  26

3-1-6 اعتبارسنجی(ابزار اندازه گیری)  28

3-1-7 پایایی پرسشنامه  28

3-1-8 روایی پرسشنامه  28

3-1-9 تحلیل سؤالات پرسشنامه  29

3-2 تحلیل عوامل  32

3-3 طرح پژوهش  37

3-4 تحلیل مسیر  37

3-5 جمع بندی 37

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه  39

4-2 داده های توصیفی  39

4-2-1 توزیع فراوانی عامل” فرم فضا”  39

4-2-2  توزیع فراوانی عامل” عوامل طبیعی(پوشش گیاهی)”  40

4-2-3  توزیع فراوانی عامل” آموزش پذیری فضا”  41

4-2-4 توزیع فراوانی عامل”  انعطاف پذیری وسایل بازی”   42

4-2-5 توزیع فراوانی عامل”  عوامل محرک بصری”   43

4-2-6 توزیع فراوانی عامل”  ارگونومی”  44

4-3 شاخه های دانش ارگونومی  47

4-4 طراحی و توصیف مدل  48

4-5 برآورد خطاهای عملیاتی  52

4-6 نتایج آزمون برازندگی مدل پیشنهادی  53

4-7 تحلیل فرضیه های تحقیق  54

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه   56

در فصل 3 این پژوهش روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه آن تعداد 6 عامل که در خلاقیت پذیری کودکان در فضاهای باز مجتمع های مسکونی موثر بود برگرفته شد و به عنوان خط مشی برای انجام ادامه تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.

اما در فصل چهارم، روابط مسقیم و غیرمستقیم متغیرها بر اساس مدل علی تبیین گردید که در نتیجه آن مدلی ترسیم شد. بر اساس ادبیات تحقیق در بخش اول پژوهش تاثیر محیط های طبیعی بر ارتقاء خلاقیت موثر است و همچنین فرضیه های تحقیق نشان می دهد که با افزایش میزان عناصر طبیعی چون گل و گیاه و عناصر سیالی چون آب می توان در افزایش خلاقیت کودکان در فضاهای باز مجتمع های مسکونی تاثیر گذار بود. در این فصل با لحاظ کردن کلیه عوامل موثر در ارتقاء خلاقیت کودکان(فصل دوم) و (فصل چهارم) ابتدا برای هریک از عامل های شش گانه تحقیق با نظر اساتید راهنما و مشاور کلیشه ای را برای انجام طراحی در فضاهای باز قرار داد گردید و سپس به صورت عملیاتی انجام شد. در پایان این پژوهش می توان امیدوار بود که تمامی اصول ارائه شده علاوه بر اینکه در سازمان و نهادهایی که مجری امر مسکن در کشور ایران هستند قابل استفاده و استناد است می تواند با عملیاتی نمودن آنها در این مجتمع ها در ارتقاء خلاقیت عزیزان کودکان که چراغ دار آینده این مرز و بوم هستند، باشند.

5-2 بحث و نتیجه گیری  56

بر اساس نتایج بدست آمده از مدل تجربی متغیرهای محیطی آموزش پذیری در فضاها می توان دریافت که عناصر طبیعت همچون گل و گیاه در آمزش پذیری در فضاهای باز محیط های مسکونی موثر است، به گونه ای که با افزایش عناصر طبیعت (گل و گیاه)، آموزش پذیری در فضا نیز به همان نسبت افزایش می یابد و یا به عبارت دیگر با وجود عناصر طبیعی گل و گیاه در فضاهای باز مجتمع ها، فضا به عنوان آموزش دهنده ای برای کودکان عمل می کند. بر اساس تحقیقات انجام شده در این زمینه، نشان داده است که وجود عناصر طبیعت(گل و گیاه) در فضاهای بسته در عملکرد انسانها تاثیر مثبت داشته است (شیباتا و سوزوکی 2004). و همچنین تحقیقات متعدد نشان داده است که افرادی که در محیط منزل یا کارشان گل و گیاه وجود دارد، بیش از دیگران آرام، مهربان ، شاد و با گذشت هستند و این حس را به دیگران نیز انتقال می دهند.(پیتر مک هوی،1997). و یا در پژوهش دیگری که در زمینه تاثیر منظر طبیعت بر روان و فیزیک کاربران ساکن دارد، به این نتیجه رسیدند که بیمارانی که جراحی مثانه و کیسه صفرا انجام داده اند در اثر تماشای درختان و فضای سبز از پنجره های اتاق به داروهای آرامبخش کمتری در مقایسه با بیمارانی که پنجره های آنها به سمت دیوار آجری است نیاز دارند.(اولریچ،1984)

همچنین در این پژوهش گویای تاثیر ارگونومی بر آموزش پذیری فضا است. ارگونومی علم اصلاح و بهینه سازی محیط و تجهیزات و تطابق آنها با قابلیت ها و محدودیت های انسان می باشد و دو هدف عمده یعنی ارتقاء سطح بهداشت و افزایش بهره وری را دنبال می کند.(سیروس صبری، رضا،1382)

به نظر می رسد طراحی فضاهای باز بدون توجه به ارگونومی بدن کودکان که مورد توجه این تحقیق می باشد، دچار نارسایی در رضایت مندی از فضاها را در پی خواهد داشت و این موضوع در ارتقاء خلاقیت آنها تاثیری منفی خواهد گذاشت. ضمن اینکه از یافته های این تحقیق تاثیر عوامل محرک بصری با میانجیگری عناصر طبیعی(گل و گیاه) بر آمزش پذیری در فضا است که دلیل این موضوع ریشه در ماهیت وجودی گیاهان که با ایجاد محرک پذیری بصری در فضا ها موجب بالا بردن

5-3 معماری محیطی کودک  59

5-4 کودکان و معماری  59

5-5 ارگونومی کودکان در امنیت وسائل بازی  65

5-5-1 استاندارهای امنیت بازی  66

5-6 محدودیت های تحقیق  66

5-7 پیشنهادهای تحقیق 67

خانه درختی با گنبد شیشه ای در اوکیناوا ژاپن،طراحی از کوبایاشی تاکاشی

خانه درختی با گنبد شیشه ای در اوکیناوا ژاپن،طراحی از کوبایاشی تاکاشی

فصل ششم: طراحی مجتمع مسکونی در تهران

6-1 شهر تهران  69

6-1-1 موقعیت استقرار تهران  69

6-1-2 طول و عرض جغرافیایی  69

6-1-3 موقعیت اقلیمی کلان شهر  69

6-2 بررسی اقلیمی منطقه نیمه بیابانی  70

6-2-1 ویژگی های اقلیمی  70

6-2-2 نیازهای حرارتی  71

6-2-3  جهت استقرار ساختمان  71

6-2-4 فرم کالبدی و سازمان دهی پلان  71

6-2-5 اندازه پنجره ها و سایبان  72

6-2-6 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی  72

6-2-7 سیستم مکانیکی  72

6-2-8 کاشت درخت  72

6-3- انتخاب سایت طراحی  73

6-3-1 دلایل انتخاب سایت  73

6-4 اصول طراحی  73

6-5 مکان یابی  74

6-6 همجواری ها  75

6-7 دسترسی  76

6-8 برنامه فیزیکی سایت  76

6-8-1 آنالیز  76

6-8-2 شبکه معابر و دسترسی  77

6-8-3 عرصه بندی فضایی در سایت  78

6-8-4 لکه گذاری در سایت  80

6-8-4-1 محصور کردن فضا یا محصوریت  80

6-9 طراحی فضای باز  81

پیوست ها  91

منابع فارسی  123

منابع لاتین  124

فهرست جداول

جدول 3-1 جدول هدف- محتوای مربوط به نگرش والدین در خلاقیت پذیری کودکان در فضاهای باز مجتمع های مسکونی   27

جدول 3-2 ضریب پایایی  28

جدول 3-3 میزان پایایی سؤالات پرسشنامه والدین  29

جدول 3-4 ضریب پایایی آزمون پس از حذف سؤالات نامناسب  31

جدول 3-5 میزان پایایی سؤالات  31

جدول 3-6 آزمون KMO و تست بارتلت  32

جدول 3-7 مجموع واریانس تبیین شده قبل از چرخش  33

جدول 3-8 مجموع واریانس تبیین شده پس از چرخش  35

جدول 3-9 ماتریس 6 عامل استخراج شده پس از چرخش  36

جدول 3-10 پایایی عوامل و سؤالات پرسشنامه ای اصلی مرتبط با هر عامل  36

جدول 4-1 میزان توافق با تاثیر عامل”فرم فضا”   40

جدول 4-2 میزان توافق با تاثیر عامل” عوامل طبیعی(پوشش گیاهی)  41

جدول 4-3 میزان توافق با تاثیر عامل” آموزش پذیری فضا”  42

جدول 4-4 میزان توافق با تاثیر عامل” انعطاف پذیری وسایل بازی”  43

جدول 4-5 میزان توافق با تاثیر عامل” عوامل محرک بصری”  44

جدول 4-6 میزان توافق با تاثیر عامل” ارگونومی”  45

جدول 4-7 تاثیر مستقیم استاندارد (اوزان رگرسیون)  49

جدول 4-8 مجموع تاثیرات عوامل  50

جدول 4-9 مجموع تاثیرات استاندارد عوامل  50

جدول 4-10 تاثیرات مستقیم عوامل    50

جدول 4-11 تاثیر مستقیم استاندارد عوامل  51

جدول 4-12 تاثیر غیر مستقیم عوامل  51

جدول 4-13 تاثیر غیر مستقیم استاندارد عوامل  51

جدول 4-14 واریانس متغیرها در مدل پیشنهادی  52

جدول 4-15 شاخص برازندگی  53

جدول 4-16 شاخص FCI  53

فهرست نمودارها

نمودار 1-1 هرم جمعیت ایران در سال 1389 :  3

نمودار 1-2 هرم جمعیت ایران در سال 1389:  3

نمودار 3-1 نمودار اسکری  34

نمودار 4-1 نسبت توافق با تاثیر عامل ” فرم فضا”  40

نمودار 4-2 نسبت توافق با تاثیر عامل” عوامل طبیعی(پوشش گیاهی)  41

نمودار 4-3  نسبت توافق با تاثیر عامل” آموزش پذیری فضا”  42

نمودار 4-4 میزان توافق با تاثیر عامل” انعطاف پذیری وسایل بازی”   43

نمودار 4-5 میزان توافق با تاثیر عامل” عوامل محرک بصری”   44

نمودار 4-6 میزان توافق با تاثیر عامل” ارگونومی”   45

نمودار 5-1 تاثیر عامل طبیعی بر آموزش پذیری  57

نمودار 5-2 تاثیر عامل ارگونومی بر آموزش پذیری   57

نمودار 5-3 تاثیر عامل محرک طبیعی و بصری بر آموزش پذیری  58

نمودار 5-4 تاثیر عامل انعطاف پذیری بر آموزش پذیری  58

نمودار 5-5  تاثیر عامل انعطاف پذیری و عوامل محرک بر آموزش پذیری  58

فهرست شکل ها

شکل 2-1 قابلیت های محیط برای کودکان  15

شکل 2-2 تاثیر وجود درخت در فضاهای باز  19

شکل 4-1 مدل فرضی ارتباط متغیرها  49

شکل 4-2 مدل تحقیق و میزان تاثیرات عوامل بر یکدیگر  52

شکل 5-1 خانه درختی با گنبد در اکیناوا ژاپن  60

شکل 5-2 خانه درختی اکسیژن پایدار  60

شکل 5-3 ساخت خانه های درختی در فضاهای باز با مشارکت خود کودکان در دل طبیعت  61

شکل 5-4 ایجاد مسیرهای غیر هم سطح برای حرکت کودکان  61

شکل 5-5 ایجاد فضاهای خلوت جهت ارتقاء استقلال فکری در کودکان  62

شکل 5-6 ساخت کشتی در سایت برای بازی کودکان  62

شکل 5-7  ساخت کشتی درفضای نماد آب برای بازی کودکان  62

شکل 5-8 فضاهای بازی کودکان در مجتمع های مسکونی و پارک ها  63

شکل 5-9  فضاهای بازی کودکان در مجتمع های مسکونی و پارک ها  63

شکل 5-10 راه های اصلی و فرعی در فضاهای باز  64

شکل 5-11 راه های اصلی و فرعی در فضاهای باز  64

شکل 5-12 بازی های ماجراجویی در فضاهای باز مجتمع های مسکونی  65

شکل 5-13 بازی های ماجراجویی در فضاهای باز مجتمع های مسکونی  65

شکل 6-1 عکس هوایی سایت انتخابی برای طراحی مجتمع مسکونی  75

شکل 6-2 آنالیز سایت محوطه طراحی مجتمع مسکونی  76

شکل 6-3 شبکه راه های ارتباطی و دسترسی های مجتمع  78

شکل 6-4 منطقه بندی سایت طراحی مجتمع مسکونی  79

شکل 6-5 لکه گذاری سایت و ایجاد ارتباط بین توده وفضا(محصوریت) 80

شکل 6-6 انعطاف پذیری وسایل بازی در محوطه باز  81

شکل 6-7 بازی با آب در فضاهای عمومی(محصور بین 4 بلوک همجوار)  82

شکل 6-8 ایجاد منشور در سقف برای تجزیه طیف سفید خورشید به 7 طیف رنگی برای ارتقاء خلاقیت کودکان،منتج از پرسشنامه مورد تحقیق  83

شکل 6-9 اجرای خانه در بالای درخت به منظور همراهی با طبیعت  83

شکل 6-10 ارتباط نزدیک فضاهای باز با فضاهای بسته با بکارگیری عناصر طبیعی گل و گیاه  84

شکل 6-11 استفاده از ماهیت رنگی در کف فضاهای بازی به همراه فرم محل های بازی  85

شکل 6-12 ایجاد مسیرهای حرکتی در فضاهای باز و پرداختن به محل تقاطع آنها  85

شکل 6-13 استفاده از وسایل بازی متناسب با ابعاد و اندازه کودکان  86

فهرست نقشه ها

نقشه 6-1 شهر تهران و همسایگان آن  72

فهرست پیوست ها

پیوست یک (تحلیل آماری با نرم افزار spss)    ا  96

پیوست دو (پرسشنامه تحقیق)  122

ایجاد مسیرهای در فضای باز و پرداختن به محل تقاطع آنها

ایجاد مسیرهای در فضای باز و پرداختن به محل تقاطع آنها

Abstract

The aim of this research is the study of the teach ability role of open spaces in settled complex with the perspective on enhancing of creativity in children in the form of causal model. The method of this research is correction study with design of the structural model relation. The one hundred twenty four parents have participated from Shahid Fallahi and Omid towns in Tehran for this research. They selected by random cluster Sampling. They were asked to cite their own beliefs on open-spaced complex included in the 57questionnaires. The validity of the instrument was calculated by content method and the understudying construct showed that the instrument has proper validity. Also, the reliability ratio of instrument was calculated approximately α=0/954. Direct and indirect effects of variables on teach ability of open-space complex were calculated through path analysis and regression methods. Results showed that the factors to creativity promote of residing children in residential complex follow the direct and indirect relationships. The variables such as natural factors (herbal covering), space form, and ergonomics have direct effect on open-space complex teach ability. Also, the other variables like the child’s play tools, visual stimuli factors have indirect effects on the open-space complex teach ability.

Key words: Ergonomics, Teach ability of open spaces, flexibility means the game, Natural factors (herbal covering), Visual triggers Space form


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید