انتخاب صفحه

چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل سهیم در اثربخشی مسابقات ملی مهارت مرتبط با صنایع چوب در یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت (مرداد ۱۳۸۹ )می باشد. تحقیق از نوع توصیفی (پیمایشی)بوده و از روش نمونه گیری  سرشماری استفاده گردید. جامعه و نمونه آماری شامل ۵۱۱ نفر برگزیده استانی ( ۳۷ نفر رشته صنایع چوب)،۴۲۴ نفر کارشناس همراه (۳۸ نفر رشته صنایع چوب) و ۲۶ نفرکارشناس مسئول می باشد. ابزار تحقیق مورد استفاده ،سوالات طرح شده  به صورت پرسشنامه های کمی وکیفی و مصاحبه مستقیم با مسئولین برگزاری مسابقات می باشد. سوالات کمی بر اساس مقیاس لیکرت ۱به سه گروه کلی عوامل درونی ،بیرونی و پیامدهای مسابقات تقسیم شدند. داده های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان تأثیرگذاری علاقه به مهارت آموزی ،توانایی فردی و استعداد درونی و انگیزه کارآموز مهمترین عامل درونی موفقیت در کسب مقام می باشد. تجهیزات آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای در موفقیت مسابقات ملی مهارت مهمترین عامل بیرونی شناخته شد و بررسی پیامدهای مسابقات نشان داد که میزان تطابق دوره های مهارت آموزی استانی با مسابقات ملی مهارت در حدود زیادی رعایت می گردد. همچنین میزان انتقال تجارب کارشناسان اعزامی به مسابقات جهانی به مربیان و رقابت کنندگان در ادوار گذشته در حد کمی بوده است.

کلمات کلیدی: اثربخشی مسابقات ملی مهارت ،صنایع چوب، عوامل درونی ،عوامل بیرونی و پیامدهای مسابقات و مسابقات ملی مهارت مرتبط با صنایع چوب

فهرست مطالب 

 ۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۲- عنوان تحقیق………………………………………………………………………………………………..۳

۳ –  بیان مسأله تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۴-   اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

۵-   اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۵-۱ هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۵- اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۶ – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۶- ۱- قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۶-   ۲ قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۷-   سوالات یا فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۷-۱-  سوال کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

۷-۲-  سوالات جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۸-   تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۸-۱: تعریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۸-۲: تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱- مقدمه. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-مهارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۳-اثربخشی آموزش… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۴-    سابقه تاریخی آموزشهای فنی و حرفه ای در جهان…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۵-    سابقه تاریخی و روند تکوینی آموزشهای فنی و حرفه ای در ایران………………………………………………………………………………………………۱۵

۶-     نحوه ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷ 

۷-    تاریخچه مسابقات جهانی و ملی مهارت………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۷-۱     تاریخچه برگزاری مسابقات جهانی مهارت………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۷-۲     تاریخچه برگزاری مسابقات مهارت در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۸-    کشورهای ممتاز در مسابقات جهانی مهارت(در رشته های کابینت سازی و اتصالات)………………………………………………………………..۲۳

۹-    شرح فنی رشته  کابینت سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۱۰-شرح فنی رشته  اتصالات(نجاری)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۱۱-آموزش شایستگی محور (CBT)…………………………………………………………………………..ا……………………………………………………………………۳۵

۱۲-مهارت آموزی پروژه محور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۱۳-پیشینه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۱۳-۱-تحقیقات داخلی مرتبط به موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۱۳-۲-تحقیقات خارجی مرتبط به موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

فصل سوم   ……………………………………………………………………………………………….۴۲

۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-   روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۴-   جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۵-   نمونه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۶-   روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۶- ۱- پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۶- ۱-۱- روایی ابزار گردآوری دادهها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۶- ۱-۲- پایایی ابزار گردآوری دادهها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۶-   ۲- مصاحبه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۷-   روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………۴۸

۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-   سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-   پاسخ شرکت کنندگان گروه عمومی به سؤالات … …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۱      نظر برگزیدگان استانی به سوال۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۲      نظر کارشناسان مربی به سوال۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۳      نظر برگزیدگان استانی به سوال۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۴      نظر کارشناسان مربی به سوال۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۵      نظر کارشناسان مسئول به سوال۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۶       نظر برگزیدگان استانی به سوال۳ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۷      نظر کارشناسان مربی به سوال۳ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۸      نظر کارشناسان مسئول به سوال ۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۹      نظر برگزیدگان استانی به سوال ۴ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۱۰  نظر کارشناسان مربی به سوال۴ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۱۱  نظر کارشناسان مسئول به سوال۴ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱۲  نظر برگزیدگان استانی به سوال۵ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۱۳  نظر کارشناسان مربی به سوال۵  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۳-۱۴  نظر کارشناسان مسئول به سوال۵ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۱۵  نظر برگزیدگان استانی به سوال۶ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۱۵  نظر کارشناسان مربی به سوال۶ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۱۶   نظر کارشناسان مسئول به سوال۶  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۱۷  نظر کارشناسان مربی به سوال۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴-   پاسخ شرکت کنندگان گروه تخصصی( اتصالات و کابینت سازی) به گویه ها ……………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۱      نظر برگزیدگان استانی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۱ ……………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۲      نظر برگزیدگان استانی رشته کابینت سازی به سوال۱ ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۳      نظر کارشناسان مربی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۱…………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۵      نظر کارشناسان مربی رشته کابینت سازی به سوال۱ ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۶       نظر برگزیدگان استانی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۲ ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۷      نظر برگزیدگان استانی رشته کابینت سازی به سوال۲ ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۸      نظر کارشناسان مربی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۲ ………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۹      نظر کارشناسان مربی رشته کابینت سازی به سوال۲ …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۱۰  نظر برگزیدگان استانی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۳ ………………………………………………………………………………………………………۸۱

۴-۱۱  نظر برگزیدگان استانی رشته کابینت سازی به سوال۳ …………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۱۲  نظر کارشناسان مربی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۳ ……………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۱۳  نظر کارشناسان مربی رشته کابینت سازی به سوال۳ ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۱۴  نظر برگزیدگان استانی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۴ ……………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۱۵  نظر برگزیدگان استانی رشته کابینت سازی به سوال۴ ………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۱۶   نظر کارشناسان مربی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۴ ………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۱۷  نظر کارشناسان مربی رشته کابینت سازی به سوال۴ ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۱۸  نظر برگزیدگان استانی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۵ ……………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۱۹  نظر برگزیدگان استانی رشته کابینت سازی به سوال۵ …………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۴-۲۰  نظر کارشناسان مربی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۵ ………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

۴-۲۱  نظر کارشناسان مربی رشته کابینت سازی به سوال۵ …………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۲۲  نظر برگزیدگان استانی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۶ …………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۲۳  نظر برگزیدگان استانی رشته کابینت سازی به سوال۶  ………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۲۴  نظر کارشناسان مربی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۶ ……………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۲۵  نظر کارشناسان مربی رشته کابینت سازی به سوال۶  ………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۴-۲۶   نظر کارشناسان مربی رشته اتصالات(نجاری) به سوال۷ ………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۲۷  نظر کارشناسان مربی رشته کابینت سازی به سوال۷ ………………………………………………………………………………………………………….۹۸

۵-   تفسیر و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۱      قابلیت اثربخشی عوامل از دیدگاه های برگزیدگان ،کارشناسان مربی و کارشناسان مسئول تمامی رشته ها………………………….۱۰۰

۵-۲      قابلیت اثربخشی عوامل از دیدگاه های برگزیدگان ،کارشناسان مربی رشته صنایع چوب……………………………………………………….۱۰۱

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۱-   مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۲-   یافته های تحقیق و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۳-   پیشنهادهای اجرائی و عملی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۳-۱    پیشنهادهای اجرائی و عملی برگزیدگان استانی جهت بهتر برگزار شدن مسابقات ملی و کسب موفقیت در رده بین المللی۱۰۶

۳-۲    پیشنهادهای اجرائی و عملی کارشناسان مربی جهت بهتر برگزار شدن مسابقات ملی و کسب موفقیت در رده بین المللی۱۰۷

۳-۳    پیشنهادهای اجرائی و عملی کارشناسان مربی در مورد داوری مسابقات ملی مهارت……………………………………………………………۱۰۷

۳-۴پیشنهادهای اجرائی و عملی کارشناسان مسئول جهت بهتر برگزار شدن مسابقات ملی و کسب موفقیت در رده بین المللی۱۰۸

۴-   توصیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۴-۱    به کارگیری ابزارو تجهیزات بروزدرآموزش……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۴-۲    امکان برگزاری مسابقات بین استانی و بین کشوری………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۴-۳هدفمند کردن تشویقات مادی و معنوی نخبگان مهارت……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

فهرست مقالات ارائه شده توسط نگارنده…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷ 

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

فصل اول: 

طرح مسأله

۱- مقدمه:

آموزش های فنی و حرفه ای یکی از مهم ترین روش های هماهنگ سازی علم و صنعت در جهان می باشد که اسباب پیشرفت صنعت را با پیوند با علوم مرتبط با آن فراهم می سازد. سازمان فنی و حرفه ای ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان ،مسئولیت تربیت نیروی کار ،جهت رفع نیاز صنایع مختلف را بر عهده دارد.  این سازمان طبق قانون کار ،تنها متولی آموزش مهارتی غیر رسمی در کشور می باشد که یکی از اهداف آموزشی این سازمان برگزاری مسابقات شهرستانی ،استانی و ملی مهارت است. عمده ترین هدف برگزاری این مسابقات ایجاد رقابتی سالم بین جوانان کشور در زمینه های مهارت فنی و حرفهای می باشد که موجب شناسایی و کشف استعدادهای برتر می  شود (منشور یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت ،۱۳۸۸).

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مختلف دخیل در اثر بخشی مسابقات ملی مهارت بر صنایع چوب کشور می باشد. برگزاری مسابقات ملی امکان ارزیابی و مقایسه بین دانشجویان و دانش آموختگان و مهارت آموختگان نظام های آموزش فنی و حرفه ای کشور، صنعتگران و پیشه وران جوان را با یکدیگر سبب شده و پیدایش شرایط بهبود و ارتقاء نظام ملی مهارت را فراهم می سازد.

برگزاری مسابقات مهارت ،تاریخچه ۴۰ ساله در ایران دارد ،مسابقات ملی مهارت در سه مرحله شهرستانی ،استانی و ملی برگزار می شود و در مرحله ملی از استانها در هر رشته یک نفر (در صورت کسب حد نصاب) می توانند در مسابقات شرکت نمایند. چون مسابقات مهارت جهانی هر دو سال برگزار می شود و مسابقات مهارت ملی سالیانه برگزار می شود ،درمجموع مدال آوران دوره قبل و این دوره مسابقات ملی مهارت خود را برای شرکت در یک دوره اردوی آماده سازی مهیا می کنند که در صورت اخذ نمره قبولی در پایان دوره ، می توانند مجوز حضور در مسابقات جهانی را ،کسب کنند.

 برگزیدگان مسابقات کشوری جهت رقابت با برگزیدگان سایر کشورها به مسابقات جهانی مهارت اعزام می شوند. این مسابقات با ۶۰ سال سابقه ( ۱۹۵۰- ۲۰۱۰) فعالیت در ارزیابی نظام های آموزش شغلی و با حضور بیش از۵۰ کشوربرگزار می شود  (منشور یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت ،۱۳۸۸). حضور نمایندگان کشور در این مسابقات ،سبب فراهم سازی فرصتی مناسب برای هم سوسازی اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با کشورهای صنعتی جهان جهت اصلاح نظام آموزش شغلی شده و به کارگیری تکنولوژی های نوین در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را در پی خواهد داشت. تحولات مستمر در فناوری ها و اقتصاد کشور در پی حضور در این رقابت ها ،سبب خلق شرایطی خاص برمهارت های شغلی و بازار کار می شود و اهمیت بالای جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای را در یاری رساندن به نیروی کار برای هماهنگی با وضعیت متحول و جدید بیان می کند.

تجربه حضور ایران در چندین دوره مسابقات جهانی مهارت و رویارویی باکشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را مصمم ساخته تا هرساله بر بهبود کیفیت و بهره برداری موثرتراز آن بیافزاید.

آنچه اقتصاد جهانی را بیش از پیش مشخص می نماید، بازار های کار ملی و بین المللی است و در این راستا در تلاش است رقابت های مهارتی با همراهی و حمایت بنگاه های اقتصادی برگزار نماید که هر روز متفاوت تر از پیش است. امروزه کشورها سخت در تلاش هستند تا با ایجاد نظام های آماده سازی افراد برای اشتغال، منابع خود را مورد استفاده بهینه قرار دهند .در حقیقت همه افراد حتی مردم کشورهای در حال توسعه به شرطی می توانند در بازار کار رقابت کنند که در کاربرد تکنولوژی های نوین مهارت داشته و از مهارت های تخصصی برخوردار باشند. باید گفت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هر دو نگران بالا بودن نرخ های بیکاری هستند و در چنین شرایطی آموزش حرفه ای را یک ابزار قدرتمند تلقی کرده اند(منشور یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت ،۱۳۸۸).

۲- عنوان تحقیق:

فارسی: مطالعه عوامل سهیم در اثربخشی مسابقات ملی مهارت مرتبط با صنایع چوب   لاتین : 

 A study of  contributing factors on effectiveness of national skill competition in relation to wood industry

3 – بیان مسأله تحقیق: 

افزایش اثربخشی  آموزش های فنی و حرفه ای در سال های اخیر ،تا حدود زیادی کاستی ها و نواقص وارد بر روابط میان نیروهای کار سنتی و تحولات بازار کار را پوشش داده است و بدین طریق ،زمینه ای مناسب برای تربیت نیروهای کار ماهرتر جهت فعالیت در بازارهای کار ،فراهم کرده است. آموزش های فنی و حرفه ای به دلیل عدم محدودیت در سن و جنس افراد ،زمینه های لازم جهت فراهم سازی تحصیلات آکادمیک و در پی آن اثربخشی محسوس در شکوفایی اقتصادی جوامع را در برداشته است (محمد حسن آغازگر،۱۳۸۱).

در این میان نقش ارزیابی و اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است که هرساله باید انجام پذیرد. ارزیابی اثر بخشی یکی از برنامه های آموزشی است که بایستی مدیران به آن اهتمام داشته و در انجام آن تلاش نمایند و شامل روندی اصولی و بنیادی در برنامه ریزی های عملی برای طراحی و تصمیم گیری ها می باشد. ارزیابی و اثر بخشی نوعی از روندهای تحصیلی است که هدف عمده آن تلاش در جمع آوری دلایل و شواهد دال بر مزایا و معایب طرحهای تعیین شده و نگرش های جدید برای تهیه جایگزین های برتر می باشد. اثر بخشی فنی و حرفه ای سنجش اهداف و برنامه هایی است که بتوان به طریق آن ،شکاف های مورد نظر را پیدا نمود و درصدد اصلاح و بهبود برنامه مورد نظر بر آمد (همان منبع).

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبق قانون کار به  عنوان تنها متولی آموزش مهارتی غیر رسمی در کشور می باشد یکی از راه های موثر در افزایش اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای ، برگزاری مسابقات ملی مهارت در ابعاد شهرستانی ،استانی و ملی است ،که از عمده ترین اهداف اجرای این مسابقات که هرساله مطابق باIVTO  (سازمان بین المللی آموزش های حرفه ای) برگزار می گردد می توان به موارد ذیل اشاره نمود(منشور یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت ،۱۳۸۸).

–   کشف استعدادهای حرفه ای جوانان و ایجاد فرصت مناسب جهت شکوفایی مهارت ها

–   شناساندن اهمیت آموزشهای مهارت و نقش آن در توسعه اقتصادی به عموم مردم و جلب نظرمسئولین، بنگاههای اقتصادی، صنایع و صنوف جهت مشارکت در مسابقات ملی مهارت

–   شناسایی ومعرفی افراد ماهر ونخبه به صنایع و بنگاه های اقتصادی

–   ترویج و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی

–   ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء مهارت های حرفه ای کشور تا سطح مهارت های جهانی وشناسایی کمبودها در آموزشهای فنی وحرفه ای و برنامه ریزی برای رفع آنها

–   ایجاد فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه ای بین جوانان در داخل و خارج از کشور

–   شناسایی کمبودهای آموزشی مهارت

–   ارتقاء سطح استانداردهای آموزش مهارت در کشور ودر سطح بین المللی

–   ایجاد انگیزش در جوانان برای کسب مهارت

طبق اسناد و مدارک دبیرخانه مسابقات ملی مهارت تاکنون ۱۱ دوره مسابقات ملی در کشور برگزار شده است. حال این مسئله مطرح است که آیا برگزاری مسابقات ملی مهارت در راستای اهداف مذکور اجرا گردیده است و چه عواملی در اثربخشی اهداف فوق مطرح می باشد؟

به بیان دیگر آیا سازمان آموزش فنی و حرفه ای با اجرای این مسابقات توانسته است این اهداف را تأمین کند؟ آیا معیار صرف مدال آوری در مسابقات جهانی که بر اساس اسناد و شواهد از آغاز برگزاری تا بحال روند رو به رشدی داشته است را می توان صرفاً دال بر موفقیت سازمان در نیل به این اهداف دانست؟اینگونه به نظر می رسد که ارزیابی ها ی ارائه شده خصوصاً در پیشرفت مسابقات ملی مهارت در کشور تنها بر این عامل کمی تکیه نموده است و همانا بعد کیفی مسأله  که در قالب اهداف فوق ذکر گردیده مغفول مانده است و نمی توان به طور کامل مدعی شد که در بعد کیفی پیشرفتی حاصل شده باشد.

ولی شواهد این طور نشان می دهد که در خصوص اثربخشی این مسابقات بررسی علمی به طور مستند و جامع صورت نگرفته است .حال باید دید چه عواملی بر بهبود کیفی مسابقات ملی مهارت و اثربخشی این مسابقات در دستیابی به اهداف فوق موثر می باشد؟

هدف اصلی و بنیادی این پژوهش شناسایی عوامل موثر در اثربخشی مسابقات ملی مهارت بر آموزش های صنایع چوب کشور و ارائه راهکارهایی کارآمد در این زمینه می باشد.

۴- اهمیت و ضرورت تحقیق: 

اشتغال و بیکاری از موضوعات اساسی دولت هاست و نرخ اشتغال و بیکاری یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شوند. به اعتقاد کارشناسان نداشتن مهارت از مهم ترین دلایل بیکاری در کشورهای جهان سوم است. به دلیل نداشتن مهارت متناسب با بازارکار بسیاری از افراد که در سن اشتغال قرار دارند همچنان بیکارند.

در عصر حاضر ،اهمیت و جایگاه مهارت و تأثیر بسزای آن در انجام مطلوب و بهینه کارها ،ایجاد رضایتمندی و ارتقاء انگیزه افراد که در نهایت توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری را به همراه دارد ،بر کمتر کسی پوشیده است. تکیه بر منابع انسانی آگاه ،ماهر و توانمند ،پشتوانه ای گرانبها و سرمایه ای عظیم در راستای پیشبرد  چرخ های اقتصادی هر کشور می باشد. یکی از  راههای کمک به پایائی اقتصاد و اطمینان بخشی در زمینه ارتقاء منابع انسانی ایجاد تحول ذهنی در نیروی کار از طریق آموزش می باشد. طبیعت و ویژگی آموزش های فنی و حرفه ای موجب شده است که در بسیاری از کشورهای صنعتی اصول و برنامه های آموزش مهارتی در جهت پاسخگویی به نیاز اصلی بازار کار و جامعه هدایت شود. بنابراین آموزش های فنی و حرفه ای با توجه به نیاز بازارکار به وجود آمده است و رشد روزافزون تکنولوژی و تحولات بازارکار می طلبد که به این آموزش ها به شکل جدی تری توجه شود.


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 171

دانلود بخشی از مطالعه عوامل سهیم در اثربخشی مسابقات ملی مهارت مرتبط با صنایع چوب

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید