انتخاب صفحه

چکیده

هدف این تحقیق مقایسه تاثیر تمرینات منتخب بر تعادل ایستا در دانش آموزان پسر پایه های اول تا سوم ابتدایی بود. به همین منظور 60 پسر از دبستان شاهد کوثر واقع در منطقه 19 تهران با دامنه ی سنی 7 الی10 سال انتخاب و در چهار گروه: کنترل، دویدن رو به جلو، دویدن رو به عقب و دویدن به پهلو قرار گرفتند. لازم به ذکر است میانگین سنی، قد و وزن آزمودنی ها به ترتیب 8.48 سال، 127.64 سانتی متر و 28.14 کیلوگرم بود. به منظور انجام این تحقیق ابتدا یک پیش آزمون جهت اندازه گیری تعادل ایستا از آزمودنی ها به عمل آمد. سپس آزمودنی ها در سه گروه تمرینی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه (یک روز در میان) و در هر جلسه مسافت 800 متر را در چهار مرحله ی 200 متری با زمان های استراحتی 2 دقیقه ای طبق برنامه ی تدوینی گروه مربوطه دویدند و در نهایت مجددا در یک پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل آزمون ایستادن روی یک پا بوده است. جهت تجزیه و تحلیل آماری، از آزمون تی استیودنت در گروه های وابسته به منظور مقایسه ی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون افراد هر گروه و آزمون کلمو گروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی و آزمون لوین برای همگنی واریانس ها و تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی جهت مقایسه میانگین نمرات چهار گروه استفاده شد و نتایج زیر حاصل گردید(5% = α):

بین گروه تمرین دویدن رو به جلو و گروه کنترل، گروه تمرین دویدن رو به عقب و گروه کنترل، گروه تمرین دویدن به پهلو و گروه کنترل از لحاظ تاثیر بر تعادل ایستا تفاوت مهنی داری وجود ندارد و همچنین بین سه گروه تمرینی نیز از لحاظ تاثیر بر تعادل ایستا تفاوت معنا داری وجود ندارد.

با توجه به نتایج کسب شده می توان عنوان کرد که تمرینات منتخب یا از لحاظ مدت زمان و نحوه ی اجرا و یا اساسا از لحاظ نوع تمرین، به گونه ای نبوده اند که بتوانند تعادل ایستای دانش آموزان 7 الی 10 ساله را تحت تاثیر قرار دهند.

واژه های کلیدی:

تعادل ایستا، دویدن رو به جلو، دویدن رو به عقب، دویدن به پهلو

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه  2

عنوان تحقیق  3

بیان مساله  4

اهمیت و ضرورت تحقیق  5

اهداف تحقیق  6

اهداف کلی  6

اهداف جزیی  6

فرضیه های تحقیق  7

قلمرو تحقیق  7

قلمرو مکانی تحقیق  7

قلمرو زمانی تحقیق  7

متغیرهای تحقیق  8

محدودیت های تحقیق  9

تعریف واژه ها، مفاهیم و متغییرها  9

تعریف نظری  9

تعریف عملیاتی  9

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه  11

چارچوب نظی تحقیق  11

بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق  20

بررسی تحقیق های انجام شده  24

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه  35

روش و طرح تحقیق  35

فرآیند تحقیق  36

جامعه آماری  36

نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه  36

ابزار گردآوری اطلاعات  37

روایی ابزار جمع آوری اطلاعات  37

پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات  37

گردآوری اطلاعات  38

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  39

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه 41

توصیف متغییرها  41

بررسی فرضیه های تحقیق و ارائه نتایج  43

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

مقدمه  49

تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق  49

بحث و بررسی  50

پیشنهادها  52

توصیه ها  52

پیوست ها

فرم ثبت اطلاعات گروه ها  55

منابع

منابع فارسی  57

منابع لاتین  61

چکیده مقاله به انگلیسی  64

فهرست جداول

فهرست جدولها

جدول 2-1-خلاصه ای از تحقیقات داخل کشور  32

جدول 2-2-خلاصه ای از تحقیقات خارج از کشور  33

جدول 3-1-طرح تحقیق  35

جدول 3-2-میزان تعادل ایستا برای مردان  37

جدول 4-1-توصیف آماری متغییرها  41

جدول 4-2-توصیف آماری متغییر تعادل ایستا  42

جدول 4-3-مقایسه میزان زمان آزمون ایستادن روی یک پا در گروه دویدن رو به عقب قبل و پس از دوره ی تمرینی  43

جدول 4-4-مقایسه میزان زمان آزمون ایستادن روی یک پا در گروه دویدن رو به جلو قبل و پس از دوره ی تمرینی   44

جدول 4-5-مقایسه میزان زمان آزمون ایستادن روی یک پا در گروه دویدن رو به پهلو قبل و پس از دوره ی تمرینی  45

جدول 4-6-آزمون تجانس واریانس گروه ها  46

جدول 4-7-مقایسه اختلاف پیش آزمون بین گروه ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه  46

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-مقایسه میانگین زمان آزمون در گروه دویدن رو به عقب قبل و پس از تمرین  43

نمودار 4-2-مقایسه میانگین زمان آزمون در گروه دویدن رو به جلو قبل و پس از تمرین  44

نمودار 4-3-مقایسه میانگین زمان آزمون در گروه دویدن رو به پهلو قبل و پس از تمرین  45

نمودار 4-4-مقایسه میانگین زمان آزمون در چهار گروه تمرینی  47

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از مقایسه تاثیر تمرینات منتخب بر تعادل ایستا در دانش آموزان پسر پایه های اول تا سوم ابتدایی

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید