انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

مقاله اول

زیر ساخت های حمل و نقل در کالیفرنیا تکیه بر اقتصاد محلی و منطقه ای خود دارند که این عامل به شدت در موجودیت 10 پل با دهانه های جدید که اتصال مناطق عمده شهری و بخشی جدایی ناپذیر از بزرگراه بین ایالتی را بر عهده دارند جهت دریافت عوارض تاثیر گذار بوده است. آسیب پذیری پل ها به حرکات زمین لرزه ها و پیامدهای آن نشان داده است شکست جزئی یا کامل یک پل به حمل و نقل، ، کالا ، مسافرت مردم و ارائه یسایر خدمات آسیب جدی وارد می کند. با توجه به اهمیت پلها با دهانه های طولانی و تلفاتشان در اثر وقوع حادثه ی لرزه ای بزرگمعیاری با عنوان ” عمر حمل و نقل” برای پاسخ به موارد اضطراری و پس از آن برای بهبودشرایط منطقه ای و نیز جهت ارزیابیهای ویژه، طراحی ، و مقاوم سازی برای رسیدن به عملکرد لرزه ای قابل اعتماد از این پلهاتعریف می شود که با استفاده از آن می توان تمام حرکات زمین در زلزله احتمالی را برای یک پل خاص ارزیابی و شبیه سازی کرد.

معیار های بهره وری :
انتظارات از عملکرد لرزه ای پلهای بلند کالیفرنیا، با توجه به سازه ی پل های مختلف متفاوت است.در حالی که همه پل ها بایدبراساس عوامل لرزه ای طراحی شده باشند برای هر پل یک”معیار” فروپاشی تحت زلزله طرح منطقه از جنبه ی ایمنی بررسی می شود (نگاه کنید به شکل 1). عملکرد مورد انتظار یک پل بستگی به تعیین مقاومت وایستایی مورد نیاز پل ونیز اهمیت پل در سیستم حمل و نقل بزرگراه در دولت ایالتی می باشد. به عنوان مثال ، پل Benicia – مارتینز در تعیین مسیر امور بین المللی شریانی حیاتی است که نیاز به سطح خدمات فوری در آن دیده می شود و در صورتی که آسیب قابل توجهی منجر به بسته شدن طولانی مدت آن گردد خسارت های ناشی از آن بسیار بیشتر از هزینه ی مقاوم سازی آن خواهد بود . هزینه های مقاوم سازی یک پل دهانه بلند با استفاده از ضوابط لرزه ای طرح نیز تابع خطر پذیری منطقه است، یعنی ارزیابی زلزله تابعی از(هزینه ها) چه در هنگام مقاوم سازی و چه در صورت بروز حادثه می باشد و برای اطمینان از میزان ریسک مورد استفاده سطح خدمات و درجه ی اهمیت آن تعیین می شود. (توجه : برای برخی از پل های بلند، به عنوان مثال ، ریچموند سان رافائل، هزینه ها مستقیما توسط Caltrans به عنوان یک عامل طراحی از پیش لحاظ شده است). در نهایت ، دو پل که بیش از سایر پل ها تحت خطر لرزه ای هستند، یعنی توماس وینسنت و Coronado، که از نزدیکی یک گسل بالقوه فعال قرار دارند و با امکان جابجایی گسل و سطح زمین دردامنه پل روبرو هستند نیاز به طراحی سطح سوم، یعنی شکستگی گسل (FR)

3

3

معرفی : ………………………………………………………………………..2
معیار های بهره وری :………………………………………………………. 2
طراحی و تحلیل لرزه ای :…………………………………………………… 4
هزینه های مقاوم سازی و طراحی جدید :………………………………… 7
نتیجه گیری :………………………………………………………………….. 8

مقاله دوم

در این مقاله ، رفتار ارتعاش پلهای معلق با توجه به بار وسایل نقلیه در حال حرکت با حرکات عمودی ناشی از زلزله مورد مطالعه قرار گرفت.برای سیستم تعلیق پل که در اینجا از دو جفت رشته ی کابل غیر خطی است معادلات هدفی تعریف می شود که برای توصیف هر دو ویژگی و محافظت از کابل و زیر سازی راه، کارایی داشته باشد.
اثر دینامیکی وسایل نقلیه ترافیکی به عنوان یک ردیف از نیروهای در حال حرکت در فاصله مدل ها لحاظ شده، در حالی که اثر ارتعاشی زلزله شبیه سازی شده است و به عنوان نوسان عمودی در رفتار کابل ها و زیر ساخت راه تائثیر گذار است . انتگرال و معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار کابل ها را با یک مجموعه ای از معادلات ریاضی عادی تعریف شده و معادلات دیفرانسیلی که می توانند تحلیل ها را انجام دهند در مطالعه حاضر حل شده است. علاوه بر این ، بزرگترین پل معلق طراحی شده در جهان ( Messina پل ) (دهانه مرکزی به طول 3.3 کیلومتر) به عنوان مثال بررسی شده است . به منظور اعتبار مطالعه حاضر و روش پیشنهادی ضمن تحلیل، از نتایج زلزله کوبه در محاسبات استفاده شد، در نتیجه ، تغییر شکل کابل ها نوسانات بیشتری نسبت به نمونه ی کابل های انعطاف پذیر تر نشان است. در این مقاله نشان داده شده است که تعامل هر دو بار در حال حرکت و نیروهای لرزه ای می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در تقویت پاسخ پل های معلق دبا دهانه بزرگ داشته وبه خصوص این تاثیر در مجاورت دهانه های پایان بیشتر از بقیه ی دهانه هاست.
1. معرفی :

مهندسین سازه اغلب با مشکل تاثیر دینامیکی از حرکات چندگانه در هنگام تجزیه و تحلیل سازه های بلند تحت تحریک زلزله روبرو هستند. به عنوان مثال، پاسخ زلزله ناشی از چند نمونه پل معلق که از مشکل لرزش در اثر انتشار امواج لرزه ای در محل ساخت و ساز داشتند از نمونه ی این مشکلات است .همراه با توسعه سریع شبکه های حمل و نقل مدرن، پلهای معلق با دهانه بلند روی رودخانه ها گسترده و یا دره های عمیق در زیرساخت های یک کشور احداث می شوند. به تازگی، برخی از محققان مطالعه کرده اند و رفتار دینامیکی پلهای معلقی را که تحت بارهای در حال حرکت قرار داشته اند بررسی کردند. بر اساس نتیجه گیری در این مطالعات، تنش کابل های پل های معلق دهانه کوتاه ناشی از بارهای در حال حرکت خواهد بود که به میزان قابل توجهی تقویت شده است. لرزش ناشی از قطار برای پلهای معلق احداث شده توسط زلزله مطالعات اندکی انجام شده است.

 

3

3

بررسی رفتارارتعاشی همزمان سیستم پل های معلق تحت بار وسائل نقلیه متحرک و تحریک قائم لرزه ای 9
1. معرفی ……………………………………………………………….: 10
2. مدل ریاضی طرح…………………………………………………….. 10
3. روش تجزیه شبه استاتیک………………………………………….. 13
5. نتیجه گیری ……………………………………………………………: 15

مقاله سوم

پل ها یکی از کلیدی ترین عناصر زیر ساخت های ملی هستند و در معرض خطر های طبیعی جدی مانند: رخدادهای لرزه‌ای هستند. دامنه ی وسیعی از محاسبات احتمالی بهینه سازی پل ها جهت متوقف کردن خسارات لرزه‌ای در پل های ناتمام و جلوگیری از خسارات اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. از آن هایی که اغلب این منابع با محدودیت های سرمایه گذاری در طرح های لرزه ای ساده رو به رو هستند، مخصوصا در مناطقی که خطر لرزه ای بر آن ها غیر متداول ولی بالا است، مهندسی ریسک پایه ای روشی تضمین شده جهت مقایسه و ارزیابی موثر روش های سبک سازی و کاهش خطرهای لرزه‌ای است. این مقاله، روشی را جهت مقایسه وارزیابی موثر روش های سبک سازی و کاهش خطرهای لرزه ای است. این مقاله، روشی را جهت ارزیابی بهترین بهینه سازی ممکن برای پا های غیر لرزه ای طراحی شده بر اساس ( دوره‌ی عمر- هزینه‌ها) و تحلیل ( هزینه – سود) ارائه می دهد.
این روش مدل هایی در خطرات احتمالی شامل شکنندگی پله هایی در ساخت و بهینه سازی پل ها را برای یک دامنه ای از حالات خسارات و هزینه ی آن ها جمع آوری نموده است. تاکید در روی عمر مفید پل و فواید آن بدون توجه به هزینه های اولیه ی بهینه سازی به تنهایی ، نه تنها به سرمایه گذاری بر اساس یک احتمال عاقلانه کمک می کند بلکه باعث ایجاد رویکرد منظمی در رابطه قابل اطمینان بودن بزرگراه ها به عنوان یک زیر ساخت می گردد. یک کاربرد از تحویل لرزه ای چرخه ی عمر (سود – زیان) در 4 نوع پل نمونه از انواع متفاوت و 7 نوع روش متفاوت بهینه سازی از “افزایش نشیمن گاه” تا “جدا سازی و ژاکت فلزی ” استفاده شده. پل های مشابهی که ارزیابی شده اند در سه طبقه متفاوت لرزه ای قرار می گیرند: کارتزرویل، میسوری، چارلز ستون، کارولینای جنوبی و لس آنجلس در کالیفرنیا. در ادامه خلاصه ای از محاسبات بهینه سازی پیشنهادی برای پل هایی مورد مطالعه و مکان ها ارائه گردیده. نتایج نشان می دهد که نه تنها مقیاس تخریب مورد انتظار و نتیجه بهینه سازی مدل (هزینه – سود) با توجه به مکان متفاوت است بلکه بهترین روش بهینه سازی برای یک پل خاص بسته به خطرات لرزه ای محلی، ویژگی های آن و تاثیربهینه سازی در سطح خطرات مختلف نیز تفاوت می کند.

معرفی:

ملاحظه ی تاثیرات اجتماعی – اقتصادی خطرات طبیعی مثل زلزله، طوفان ها، گردباد و سیل از دبر باز محرکی برای طرح های جدید و پیشرفته یا مقاوم سازی سازه های موجود بوده است. پل ها به عنوان عناصر کلیدی درزیر ساخت های حمل و نقل به عنوان یکی از عناصر بحرانی و خطر پذیر در زلزله ی های گذشته نظیر لو ها پریتا (1989)، نور ثریج(1994)، هانشین آواجی (کوبه) (1995) و ایزمیت (1999) می باشند. علاوه بر خسارات مستقیم از تخریب و خسارات پل ها در برخی در این رویداد ها، تاثیرات غیر مستقیم اجتماعی و اقتصادی می تواند مانعی برای پاسخگویی سریع در هنگام خطر ،افزایش طول مسافرت ها در شبکه ی حمل و نقل در شبکه ی حمل و نقل و اختلالات اقتصادی نیز گردد.

3

3

*تحلیل دوره ای احتمالی چرخه ی هزینه – سود، برای ارزیابی بهینه سازی پل ها. 16
2. Seismic life – cycle cost ا…………………………………………..19
2.2 . چرخه ی سود – هزینه بر پایه ی تحلیل ریسک:………………. 22
3. ابزاری برای جایگزین کردن پل ها :…………………………………. 23
3.1 نوع پل ها و نحوه ی بهینه سازی ……………………………….: 23
3.2.1 .خطرات دوره ای…………………………………………………. 24
3.2.3 . تخمین هزینه ها………………………………………………. 25
4. نتایج و بحث در تحلیل LCC و تحلیل بهینه سازی جایگزین پل ها: 26
4.1. LCC و چرخه ی سود – زیان ( پل تبتی در کار ثویل، میسوری) 26
4.2 . خلاصه ی چرخه ی LCC و تحلیل مدل سود – هزینه برای تمامی پل ها : 28
5. نتیجه گیری …………………………………………………………: 28
تحلیل خستگی پل های بزرگراهی ………………………………….: 30
مدل محاسباتی ………………………………………………………..33
1.3. مدل سازه ای عرشه پل……………………………………….. 33
2.3. مدل وسایل نقلیه……………………………………………….. 34
3.3. زنجیره(ترتیب) وسایل نقلیه…………………………………….. 35
4.3. میرایی سازه………………………………………………………….. 35
مدل محاسبه ی عددی :………………………………………………. 36

مقاله چهارم

توجه مهم برای طراحی سیستم جداسازی لرزه ای متشکل از متحمل های الاستومری ایمنی از ضربه گیر های منفرد برای حداکثر زلزله است. یک ارزیابی ایمنی این متحمل ها به تحمل پایدار در جابه جایی حداکثر وابسته است. اگر چه چنین مقاومتی وجود دارد هیچ روش مدونی برای ارزیابی ثبات در تنظیمات تغییر شکل جانبی وجود ندارد و بیشتر مهندسین با استفاده از روشن ناحیه ای که با هم تداخل دارند و به موجب آن ظرفیت بار بحرانی در جابه جایی صفر است محاسبه می شود با هم اختلاف نظر دارند و بین مقادیر بالا و پایین مقاومت صفحات نسبت به کل منطقه خمیری لاستیک پیوند می خورند. این مقاله نتایج یک تحقیق اجزای محدود و با استفاده از داده های تجربی با هدف بهبود و بدست آوردن درک درستی از ثبات تحمل الاستومری در تنظیمات تغییر شکل است.نتایج حاصل از تفسیر تجزیه و تحلیل غیر خطی FE و آزمایش تجربی از اتصالات متحمل های (دمپر) الاستومری با عامل شکل 10 برابر نشان می دهد و در منطقه ای که با هم تداخل دارند از روش بیش از حد محافظه کارانه در پیش بینی ظرفیت بار بحرانی در تغییر شکل پیکربندی استفاده شده است.
معرفی :
متحمل های الاستومری یک نوع سخت افزار جداسازی لرزه ای است که از لایه های متناوب الاستومری و پیوند آن ها به صفحات فولاد سازه ای ساخته شده است. انعطاف پذیری افقی متحمل های الاستومری است که ضخامت کل قسمت لاستیک در آنها در حالی که فاصله نزدیک از صفحات صفحه بالایی بزرگ را فراهم می کند، مورد بررسی قرار می گیرد.

3

3

تحلیل اجزای محدود و تجربی پایداری مقاومت پس از کمانش در جداساز های لرزه ای الاستومتریک 38
طراحی روش اجزاء محدود ……………………………………………..: 41
نتایج ……………………………………………………………………….: 45

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

مقاله پنجم

برکنش بخش های انتهایی و جلوگیری از آن در هنگام وقوع زلزله به عنوان یک مکانیزم ایمنی در آیین نامه های اروپا استفاده می شود. برکنش لبه ی انتهای هنگامی رخ می دهد که تنش پیچشی عرشه از حد متعادل خود افزایش یابد. بنابراین سختی پیچشی عرشه قبل از ترک خوردگی قطعات بتنی عرشه باعث تخریب آن می گردد. در این تحقیق با استفاده به مقادیر واقعی میزان ترک خوردگی قطعات بتنی ، میزان سختی پیچشی بررسی گردیده. علاوه بر آن اندر کنش بین میزان نیروی برکنش و پاسخ خمشی عرشه نیز مورد بررسی قرار گرفته.

1.مقدمه:

برکنش حایل های کناری عرشه در هنگام وقوع زلزله یک تغییر را در پاسخ لرزه ای سازه ایجاد می کندکه از طرفی حذف این حائل ها منجر به افزایش احتمال پیچشی در عرشعه می گردد. برای جلوگیری از این حالت آیین نامه های مختلف مانند یورو کد 8، اجازه ی این برکنش را تحت شرایطی خاص داده است. مشروط بر انعطاف پذیر بودن پل وقتی که بر طراحی بمقدار این برکنش از 1/q متجاوز می گردد، (q ضریب رفتار).عامل همه دیگری که در اصطلاح تخمین مقادیر این قسمت ها در مقابل برکنش اثر می گذارد، مقدارT ( تنش پیچشی است). بر اساس رابطه ی خمش پایه های پل و نوع تغییر شکل خمشی عرشه میزان سختی پیچشی حائل نگهدارنده عرشه محاسبه می گردد. نتیجه ی تحلیل یک بتن پیش تنیده تحت ترکیبی در بار پیچشی و خمشی و برش قبلا بررسی شده. بر اساس نتایج این حقیق قبل از آنکه بتن ترک بخورد سختی پیچشی ثابت بوده و تاثیر چندانی از خمش ، برش یا نیروی محوری نمی پذیرد. ولی در صورتی که ترک خوردگی ایجاد شود این تاثیر محسوس بوده و سازه را به حالت پلاستیک خود تردیکتر می کند . یک مدل خرپای فضایی نرم در این تحقیق مورد استفاده قررار می گیرد که می تواند مبنایی بر رفتار پیچشی مقاطه بتنی بعد از ایجاد ترک باشد. نکته ی مهم در این آزمایش کاهش شدید خاموت ها مقاومت در اثر فاصله ی زیاد آرماتورهای انتقالی (طولی) بوده

تاثیر سختی پیچشی شاهتیرهای بتنی پیش تنیده و برکنش متحمل های انتهایی در کارایی لرزه ای پل ها 46
2.تعادل در هنگام تحمل نیروی برکنش:…………………………………….. 47
3) سختی پیچشی دیواره ی جدار ناک مقطع پیش تنیده:………………… 48
3.2) رفتار پیچشی بعد از ترک خوردگی مقطع بتنی:………………………. 48
4.پارامترهای مورد مطالعه برای تخمین سختی پیچشی مقاطع پیش تنیده 50
5. تاثیر متحمل های نیروی واژگونی……………………………………………: 51
اولویت بندی پل ها و تونل ها به منظور کاهش ریسک زلزله از یک دیدگاه چند عاملی ( مورد استفاده در لیسبون) 54
اولویت بندی زیر ساخت ها و بررسی معیار ها…………………………………..55
معیار های ساخت مدل و نتایج بدست آمده …………………………………..: 58
افزایش مقاومت یک پل بتن مسلح با ضمیمه کردن پلیمر های فلزی مسلح 62
توصیف پل :………………………………………………………………………… 63
نحوه ی نصب الیاف SRP : ا……………………………………………………..67
مسلح کردن با الیاف …………………………………………………………..: 67
نرخ بارگذاری …………………………………………………………………….:68

 



  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان