مقدمه :

بهره وری ، علم استفاده بهینه از منابع نیروی انسانی ،مهارت ها ، تکنولوژی و اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین نتایج می باشد . اگر ورودی سیستم را برق فرض کنیم و خروجی ان را میزان اسیش مصرف کننده ( در زمینه تامین نیاز های تولیدی ، خدماتی و رفاهی ) بدانیم هدف از مدیریت مصرف برق ، کاهش میزان ورودی سیستم (برق مصرفی ) با حفظ سطح اسایش مصرف کننده و تولید کننده است که دقیقا با تعریف بهره وری مطابقت دارد . در واقع مدیریت مصرف برق شامل مجموعه ای از فعالیت ها است که با هماهنگی بین صنعت برق ، و مشترکین ان به منظور تعدیل بار مصرفی مشترکین (مطابق نیاز واقعی مصرف کننده ) انجام می گیرد .تا بتوان با بهره وری بیشتر و هزینه کمتر به اسیش یکسانی در زمینه مصرف دست یافت . در واقع در این فرایند هم تولید کننده و هم مصرف کننده برق به سود بیشتری دست خواهند یافت . به طور کلی هدف از مدیریت مصرف ، افزایش بهره وری مصرف است نه مجبور کردن مصرف کنندگان به صرفه جویی و مصرف کمتر .

فصل اول : مفاهیم پایه و اولیه در اقتصاد و مدیریت انرژی الکتریسیته

مقدمه :

یک شرکت تامین کننده برق در هر زمان ظرفیت کافی جهت براورده کردن پیک بار در شبکه تحت اختیار خود را داشته باشد و همچنین از ظرفیت رزرو کافی جهت تامین بار در مواقع اضطراری برخوردار باشد . در ضمن این شرکت می بایست جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت تولید خود ترکیب متنوعی از نیرو گاه ها را جهت پوشش اشکال مختلف منحنی بار در اختیار داشته باشد . لر=ذا جهت مدیریت بهینه عرضه انرژی در این صنعت تنها می توان با برنامه ریزی و بهره برداری صحیح و بهینه از تجهیزات شبکه به اهدافی نظیر کمینه کردن میزان مصرف انرژی اولیه در نیرو گاه های حرارتی ، کمینه کردن تلفات شبکه وانتقال و توزیع ، افزایش انرژی تولیدی واحد های ابی دست یافت و بدین ترتیب در مصرف انرژی اولیه (سوخت های فسیلی ، هسته ای و… ) و هزینه ها صرفه جویی نمود .

1-1مقدمه                                                                                                       4

1-2منحنی بار روزانه                                                                                        4

1-3منحنی تداوم بار                                                                                         5

1-4بار پایه ، بار میانی و بار پیک                                                                      6

1-5پارامتر های مهم در اقتصاد الکتریسیته                                                           6

1-5-1بار متوسط                                                                                            6

1-5-2ضریب بار                                                                                            6

1-5-3مدت زمان بهره برداری موثرسالیانه                                                         7

1-5-4ضریب رزرو                                                                                         7

1-5-5ضریب بهره                                                                                          8

1-5-6ضریب همزمانی                                                                                    8

1-6نتیجه گیری                                                                                               8

مدیریت مصرف بار در سیستم های توزیع1

فصل دوم : مدیریت بار در بخش تولید (عرضه )

مقدمه :

یک شرکت تامین کننده برق باید در هر زمان ظرفیت کافی جهت براورده کردن پیک بار در شبکه تحت اختیار خود را داشته باشد و همچنین از ظرفیت رزرو کافی جهت تامین بار در مواقع اضطراری برخوددار باشد. در ضمن این شرکت می بایست جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت تولید خود ترکیب متنوعی از نیروگاه ها را جهت پوشش اشکال مختلف منحنی بار در اختیار داشته باشد . لذا جهت مدیریت بهینه عرضه انرژی در این صنعت تنها می توان با برنامه ریزی و بهره برداری صحیح و بهینه از تجهیزات شبکه به اهدافی نظیر کمینه کردن میزان مصرف انرژی اولیه در نیروگاه های حرارتی ، کمینه کردن تلفات شبکه انتقال و توزیع ، افزایش انرژی تولیدی واحد های ابی دست یافت و بدین ترتیب در مصرف انرژی اولیه (سوخت های فسیلی و هیسته ای و.. ) وهزینه ها صرفه جویی نمود .

2-1مقدمه                                                                                                          10

2-2برنامه ریزی بلند مدت در طرف تولید برق                                                       10

2-3برنامه ریزی میان مدت                                                                                  12

2-4برنامه ریزی کوتاه مدت                                                                                13

2-4-1هزینه های واحد                                                                                     13

2-4-1-1هزینه تولید واحد                                                                                 13

2-4-1-2هزینه راه اندارزی واحد                                                                        14

2-4-1-3هزینه خواباندن واحد                                                                           14

2-4-1-4هزینه نگهداری واحد                                                                           14

2-4-2ذخیره شبکه                                                                                            14

2-4-3محدودیت ها                                                                                         15

2-4-3-1مدودیت های شبکه                                                                            15

2-4-3-1محدودیت های حداکثر و حداقل تولید توان واحد ها                                  15

2-4-3-3محدودیت منبع اولیه انرژی                                                                      15

2-4-3-4محدودیت راه اندازی گروهی واحد ها                                                     15

2-4-3-5حداقل زمان در مدار بودن واحد                                                                16

2-4-3-6حداقل زمان خاموش بودن واحد                                                               16

2-5برنامه ریزی خیلی کوتاه مدت                                                                           16

2-6نیرو کاه توربین گازی مدار باز –هوا ذخیره ای                                                   16

2-7نیرو گاه های پمپ ذخیره ای                                                                           18

2-8تولید هیدروژن                                                                                               20

2-9نتیجه گیری                                                                                                   21

مدیریت مصرف بار در سیستم های توزیع2

فصل سوم : مدیریت بار در بخش تقاضا

مقدمه :

مدیریت مصرف انرژی شامل مجموعه ای از فعالیت های به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین ان به منظور کاهش پیک بار شبکه و انرژی مصرفی مشترک و نیز تسطیح منحنی بار مصرفی شبکه است تا به توان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به تامین نیاز مصرف کنندگان دست یافت در اغاز مدیریت مصرف به منظور کاهش میزان مصرف پیک و در واقع تحت عنوان مدیریت بار مطرح گردید و به تدریج کاهش هزینه های تولید در صنایع ، تخصیص بهینه منابع ، کاهش الود گی محیط زیست و به عنوان انگیزه های دیگر از مدیریت مصرف مطرح شدند با اتخاذ سیاست های مدیریت مصرف سطح زندگی مصرف کننده کاهش نمی یابد بلکه با حفظ سطح زندگی و سطح رفته انها انرژی کمتری مصرف می گردد .استفاده از موتور ها ، وسایل رو شنایی ، وسایل سرمایش و گرمایشی کم مصرف ، بهبود فرایند های تولید و تعمیرات و نگهداری تجهیزات در صتایع الزام به رعایت استاندار های انرژی در زمان ساخت مجتمع های اداری مسکونی و غیره سبب کاهش مصرف برق می گردد.بطور کلی از اهداف مدیریت بار در سمت مصرف برای ینعت برق می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

-کاهش هزینه تولید با افزایش ضریب بار و بهینه کردن مصرف برق

-ازاد کردن سرمایه های صنعت برق به منظور افزایش کارایی و بعبود کیفی امکانات موجود

-کاستن از الو دگی محیط زیست از طریق کاهش تولید انرژی الکتریکی

-حفظ و نگهداری منابع زیر زمینی

-کاهش هزینه های سرمایه گذاری در توسععه شبکه قدرت با کاهش میزان بار پیک شبکه مدیریت مصرف انرژی اعم از الکتریکی و حرارتی ، برای صنایع کشور نیز دارای منافع بسیاری می باشد که در ذیل به چند مورد از انها اشاره می گردد:

-کاهش هزینه های مصرف انرزی به خصوص با توجه به متغیر بودن و افزایش سالیانه قیمت خرید انرژی اعم از الکتریکی و سوخت های فسیلی

-کاهش هزینه های تولید وحصول و ئر نتیجه افزایش قابلیت رقابت محصول در بازار های داخلی و جهانی با توجه به کاهش هزینه های مصرف انرژی

-کاهش سرمایه گذاری اولیه در خرید دیماند مصرفی از شرکت تامین کننده برق صرفه جویی در هزینه ها با انتخاب مناسب تجهیزاتی مانند ترانسفورماتور ها ف الکترو موتور ها و…

-افزایش میزان تولید محصول با تخصیص بهینه مصرف انرژی (زیرا اغلب صنایع به دلیل محدودیت های سازمان های تامین کننده برق و سوخت با مشکلاتی در رابطه با سوخت و یا برق مورد در خواست مواجه می باشند .

-کاهش جریمه های زیست محیطی با توجه به مصرف کمتر انرژی و در نتیحه الایندگی کمتر محیطی

3-1مقدمه                                                                                                            23

3-2مدیریت مصرف در بخش خانگی                                                                     24

3-2-1یخچال و فریزر                                                                                           24

3-2-2ماشین لباس شویی                                                                                      24

3-2-3وسایل رو شنایی                                                                                         25

3-2-4وسایل سرمایشی                                                                                         25

3-3مدیرت مصرف در بخش تجاری و عمومی                                                         25

3-3-1وسایل رو شنایی                                                                                         25

3-4مدیریت مصرف در صتایع                                                                               26

3-4-1-20 ساعته کردن چه ها ی کشاورزی برق دار موجود                                    28

3-4-2اصلاح و افزایش راندمان تجهیرات نصب شده موجود بر روی چه های کشاورزی    28

3-5مدیریت بار                                                                                                  28

3-6انواع اصلاحات در ساختار منحنی بار                                                              29

3-6-2دره زدایی                                                                                               29

3-6-3جابه جایی بار                                                                                          30

3-6-4انعطاف پذیر کردن منحنی بار                                                                    30

3-6-5کاهش بار                                                                                               30

3-7روش های اعمال مدیریت بار                                                                         31

3-7-1کنترل تجهیزات مصرف کننده نهایی                                                        32

3-8-1منترل سیکلی از راه دور                                                                            32

3-8-2کنترل محلی متناوب                                                                                 33

3-8-3کنترل از راه دور ON/OFF ا                                                                  33

3-8-4کنترل به ئوسیله ترموستات                                                                     34

3-9کنترل تجهیزات شرکت های برق                                                               34

3-10ایجاد سیستم ذخیره ساز انرژی                                                                 34

3-11تولید کننده پراکنده                                                                                35

3-12اشاعه فرهنگ صرفه جویی                                                                      35

3-13ایجاد استاندارد مصرف لوازم برقی و پروسه های صنعتی                              35

3-14ایجاد استاندارد مصرف انرژی در ساختما ها                                              35

3-15تغییر ساعت                                                                                           36

3-16استفاده از لامپ ها یکم مصرف                                                                37

3-17تعرفه بندی و نصب وسایل اندازه گیری چند تعرفه                                        37

3-18خرید انرژی                                                                                             37

3-19کمک های مشورتی                                                                                  37

3-20تشویق مشترکین                                                                                        38

3-21سیستم مدیریت انرژی                                                                                38

3-22کنترل بار و مزایای ان بر صنعت برق                                                           39

3-23تعریف و روش کار در کنترل دیماند                                                            39

3-24تکنولوژی کنترل بار                                                                                   40

3-25روش های کنترل بار                                                                                  41

3-26روش های ارسال پیام                                                                                 42

3-27کنترل بار وتعرفه برق                                                                                 43

3-28کنترل دیماند و وصول به موقع بهای انرژی                                                    44

3-29نتیجه گیری                                                                                               45

مدیریت مصرف بار در سیستم های توزیع3

فصل چهارم : شیوه ها و نگرش های جدید اجرای مدیریت مصرف در بازار های برق

مقدمه :

در سال های اخیر بخش انرژی الکتریکی دستخوش تغییر و تحولات ساختاری و رفتاری گردیده است و سیستم سنتی که در ان شرکت های برق انسجام عمودی یک پارچه داشتند ( شامل تولید کنندگان ، شبکه های انتقال و شرکت های توزیع ) را از دست داده و تبدیل به عوامل و بازیگران گسسته و متنوع شامل MO.ISO.TRANSCO.DISCO.GENCO. وغیره شدند در این وضعیت برنامه های مدیریت مصرف برق با چالش ها و تهدید های جدی رو به رو شد و اینکه ایا برنامه های مدیریت مصرف در سیستم تجدید ساختار شده قابل اعمال و از لحاظ اقتصاید به صرفه و سود اور است مورد تردید قرار گرفت.اما پس از گذشت چند سال بازار های برق در سر راه خود دچار مشکلات عدیده ای شدند که مهم ترین انها عبارت بود از بی ثباتی قیمت ها و بروز تراکم در شبکه و عوامل اداره کننده بازار به صرعت دریافتند که رفع مشکلات فوق بدون دخالت دادن مشتری در بازار امکان پذیر نیست.در محیط های سنتی شرکت برق از یک ساختار کاملا یکپارچه عمودی تشکیل شده است که شامل سه مولفه عمده تولید ، انتقال و توزیع بوده و وظیفه تولید و انتقال انرزی الکتریکی و رساندن ان به مشتریان   را بر عهده دارد .

4-1مقدمه                                                                                                         47

4-2مفهوم DSM ا                                                                                           47

4-3مزایای حضور مشترک در بازار                                                                      50

4-4پاسخ گویی بار                                                                                            51

4-5رو ش های پاسخگویی بار                                                                           52

4-5-1کنترل مستقیم بار (DLC )                                                                         52

4-5-2قطع/کاهش بار (I/C ) ا                                                                         52

4-5-3فروش مقدار دیماند /باز فروش (DB ) ا                                                    53

4-5-4پاسحگویی بار اضطراری (EDRP)                                                      53

4-5-5برنامه های ظرفیت بازار (CAP ) ا                                                        53

4-5-6برنامه ای خدمات جانبی (A/S) ا                                                         54

4-5-7برنامه هی زمان استفاده (TOU) ا                                                         55

4-5-8برنامه های قیمت زمان واقعی (RTP ) ا                                                  55

4-6تاثیرات پاسخگویی بار بر بازار برق                                                           57

4-5نتیجه گیری                                                                                            59

                                                                                                                    61

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1نتیجه گیری                                                                                            61

6-2 پیشنهادات                                                                                             62

منابع ماخذ                                                                                                     63

فهرست منابع فارسی                                                                                       63

فهرست منابع لاتین                                                                                         64

فهرست شکل ها :

1-1نمونه ای از منحنی بار روزانه                                                                        4

1-2نمونه ای از یک منحنی تداوم روزانه بار به همراه منحنی بار متناظر با ان           5

1-3محدوده بار پایه ، بار میانی و بار پیک از روی منحنی تداوم سالیانه                   6

1-4مدت زمان بهره برداری موثر سالیانه از یک نیروگاه                                       7

2-1فلوچارت عملیات مدیریت بار در سمت عرضه کننده                                     11

2-2ساختار شماتیک یک نیروگاه توریبن گازی مدار باز – هوا ذخیره ای              17

2-3تسطیح منحنی بار تئسط نیرو گاه هوا –ذخیره ای                                           17

2-4ساختار شماتیک یک نیرو گاه پمپ ذخیره ای                                              18

2-5تسطیح منحنی بار توسط نیرو گاه های پمپ – ذخیره ای                                19

2-6چرحه و فرایند تولید انرژی                                                                          20

3-1مقایسه میزان بازدهی نهایی سیستم های مختلف تولید گرما و برق الف )نیرو گاه حرارتی مرکزی ب)نیرو گاه حرارتی مرکزی   ج)نیرو گاه حرارتی در محل       27

3-2راه کار های اجرایی بری حصول اهدداف منحنی بار                                     23

3-3ساختار یک واحد ترکیبی تولید پراکنده انرژی در شهر استهکلم سوئد           36

4-1تعریف DR ا                                                                                              51

4-2زیذ ساختار روش های پاسخگویی بار                                                            52

4-3اجرای EDRP در NYISO ا                                                                      54

4-4تعرفه زمان واقعی                                                                                         55

4-5تعرفه RTP د. قسمتی                                                                                 56

4-5قیمت زمان پیک بحرانی                                                                              57


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان