انتخاب صفحه

مقدمه:

 پس از آغاز زندگی بشر، همواره این سوال در ذهن وی وجود داشت که چرا و چگونه پدیده های مختلف به وقوع می پیوندند؟ و چگونه می توان آنها را توجیه و کنترل نمود؟ برای پاسخ به این سوالات علم به وجود آمد و مسیر پیشرفت خود را از خرافات و وهمیات به سوی مدلهای پیچیده و واقع گرا آغاز نمود. علم برای رسیدن به قله های درخشان امروز، مسیر پیوسته و پر از فراز و نشیبی را طی نموده است. تا به امروز علم در مسیر توسعه، چهار محرک یا موتور شتاب دهنده داشته است که تحت عنوان پارادایم شناخته می شوند. پارادایم های نیوتنی، نسبیت، کوانتوم و پیچیدگی چهار موتور پیشراننده علم بوده اند. که هر کدام برای رفع ضعف های پارادایم های قبلی و تکمیل ان ارائه شده اند. از این رو تلاش در جهت استفاده از پارادایم های نوین ارائه شده، گامی در جهت ارائه پاسخ های شفاف به سوالات مطرح شده می باشد. در این رساله تلاش شده است تا با استفاده از مفاهیم و روشهای ارائه شده در پارادایم پیچیدگی و جزء مشهوری از آن بنام تئوری آشوب، ترافیک عبوری از یک محور مدلسازی و پیش بینی گردد. ترافیک پدیده ای است که در نگاه اول کاملا بدون نظم و آشفته به نظر میرسد ولی در پس این بی نظمی ، نظمی نهفته است که در این رساله تلاش گرد دیده است تا حد امکان به بررسی آن پرداخته شود.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

فصل اول:کلیات

۱ – ۱ هدف

هدف عایی علم، ارائه مدلهایی از واقعیت و پدیدههای روی داده می باشد، تا با تکیه بر این مدل ها، بتوان در مراحل بعدی آنها را مدیریت نمود. از این رو بهترین پشتوانه در جهت مدیریت سیستم برای رسیدن به اهداف مدنظر ارائه یک مدل واقع گرا از شرایط موجود و رفتارهای سیستم می باشد. سیستم ترافیکی نیز به دلیل ماهیت وجودی خویش از این قائده مستثنی نبوده و نیازمند ارائه مدلهایی واقع گرا برای افزایش بهرهوری مدیریت اعمال شده می باشد. وضعیت فعلی و آتی یک سیستم ترافیکی به نحوه غیر قابل باوری وابسته به عوامل بی شماری میباشد، که متقابلا بر هم تاثیر می گذارند. در بیشتر موارد این عوامل تاثیرگذار، عوامل فیزیکی و انسانی میباشند، از این رو، ارائه یک مدل واقع گرا از تمامی مکانیسمهای موثر بر یک سیستم ترافیکی بسیار دشوار می باشد [] که این امر احساس نیازی را برای استفاده از روشهای نوین ارائه شده به وجود میآورد، در این میان سیستم ترافیکی کشورمان با مشکلات عدیدهای روبه رو می باشد، دارا بودن بالاترین نرخ تلفات جادهای جهان و خطرناکترین راههای جهان گوشهای از این مشکلات میباشد، وجود این مشکلات، وظیفهای بسیار سنگین را برای تمام محققان و دانش آموختگان علوم مرتبط با ترافیک کشور ایجاد می نماید، تا با تلاش خویش در جهت رفع این مشکلات گامهای اساسی را بردارند، یکی از مشکلات مهم در بحث مدیریت سیستم ترافیکی، عدم وجود یک دید کامل نسبت به سیستم ترافیکی میباشد، سیستم ترافیکی به دلیل ماهیت بسیار پیچیده اش جزء سیستمهای تکرار نشدنی طبقه بندی می شود، که تحلیل واقع گرای این سیستم ها با روشهای معمول بسیار پیچیده بوده و نیازمند استفاده از روشهای نوین و پیچیده می باشد . سالیانه برنامه های متعددی با هزینه گزاف برای کاهش آسیبهای ناشی از عملکرد سیستم ترافیکی اجرا میشود، برای مدیریت و بهینه سازی این اقدامات در مرحله اول باید اهداف این برنامه ها مشخص گردد و میزان تاثیر گذاری این اقدامات (کوتاه مدت یا بلند مدت بودن تاثیرگذاری) مشخص گردد تا براین اساس اقدامات مورد نیاز انجام گردد، اگر هدف ایجاد تغییرات اساسی در عملکرد سیستم ترافیکی می باشد، باید از روش های استفاده گردد که کلیه جوانب امر را در نظر گرفته باشد. هدف اصلی از نگارش این رساله، ارائه یک راهکار برای ارائه دیدگاه جدید و واقع گرایانه از شرایط ترافیکی کشورمان براساس یک روش واقع گرایانه و به دور از هرگونه کاهش نگری براساس تئوری آشوب میباشد. تئوری آشوب غالبا با عباراتی همچون نظم موجود در بینظمی و نظم غایی معرفی میگردد، در این میان می توان عملکرد سیستم ترافیکی کشورمان را مصداق واقعی بی – نظمی و هدف از نگارش این رساله را تشریح نظم موجود در این بینظمی بیان نمود. هدف دیگر از نگارش این رساله تلاش در جهت تشریح نظم موجود و خود نظمی گیری سیستم ترافیکی و استفاده از آن برای ارزیابی روند تغییرات ایجاد شده در سیستم ترافیکی می باشد. امروزه در تمام موارد از آمار و معیارهای کیفی مانند تعداد کشته ها و مجروحان بری تشریح نحوه عملکرد سیستم استفاده می شود، اعمال این نگاه تک بعدی به عملکرد یک سیستم n بعدی باعث ایجاد نوعی کاهش گرایی مخرب و فریبنده در مورد عملکرد سیستم می شود، نمونهای از فریبندگی این نوع نگاه در تشریح عملکرد سیستم ترافیکی ایران در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس برای بیان ضرورت انجام این رساله ابتدا عملکرد ترافیکی و تاثیر برنامههای اجرایی کنترل ترافیک کشورمان در سالهای اخیرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اهداف و فرضیات مورد استفاده در رساله تشریح خواهند شد.

1-1-هدف 4

1-2-پیشینه تحقیق 5

1-2-1-عملکرد ترافیکی کشور 5

1-2-2-تدوین آیین نامه ملی   8

1-3-روش کار وتحقیق 9

جاذب لورنز

جاذب لورنز

فصل دوم:کاوش درمتون

۱-۲ مقدمه و طبقه بندی موضوعات

در دهه های اخیر، روش جدیدی برای ارزیابی سیستم های غیر خطی به نام آشوب ارائه شده است، که توجه زیاد ریاضیدانان، فیزیکدانان، شیمیدانان و مهندسان را بسوی خود جلب نموده است. کاربرد اصلی این روش، آنالیز سیستمهای غیر خطی مرتبه بالا می باشد. سیستم های معمولی موجود را میتوان با استفاده از قوانین ریاضی بیان و خصوصیات آنها را تشریح نمود. مهمترین نتیجه بیان سیستمها به زبان ریاضیات، ایجاد قابلیت بررسی و پیش بینی رفتارهای آتی سیستم میباشد. تشریح عملکرد یک سیستم به زبان ریاضیات معمولا با استغاده از معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی امکان پذیر میباشد، که در این میان تنها کمتر از یک درصد معادلات موجود سیستمها خطی میباشند و الباقی غیر خطی میباشند، نکته قابل توجه در تشریح عملکرد سیستم ها با استغاده از معادلات دیفرانسیل این است که از میان معادلات دیفرانسیل خطی وغیر خطی تنها معادلات دیفرانسیل خطی قابل حل می باشند و برای حل معادلات دیفرانسیل غیر خطی راه حل جامعی وجود ندارد و تنها در تعداد معدودی از موارد با صرف نظر از قسمتی از معادله دیفرانسیل غیر خطی می توان آن را به معادله دیفرانسیل خطی تبدیل نمود، که در این صورت بعضی از خصوصیات سیستم مورد بررسی از جواب معادله حذف خواهد شد، در مواجه با این چالش تئوری آشوب به عنوان راه حلی برای ارزیابی و بررسی سیستم های غیرخطی ارائه شد. معادلات دیفرانسیل و اختلافی غیر خطی فراوانی وجود دارند، که برای محدوده خاصی از پارامترهای ورودی دارای رفتار آشوبناک می باشند  آشوب در واقع نوعی رفتار غیرخطی روی دهنده در سیستمهای پیچیده غیرخطی می باشد. در این میان با توجه به عملکرد غیرخطی سیستمهای ترافیکی، میتوان از این تئوری برای آنالیز عملکرد این سیستم نیز استفاده نمود.این فصل به تشریح مبنای، روشهای موجود برای آنالیز و نحوه تفسیر آنالیزهای انجام شده با تئوری آشوب برای ارائه تحلیل ها کاربردی از سیستمهای ترافیکی اختصاص دارد. که شامل مطالبی در مورد نحوه تعیین فواصل زمانی و درونه گیری بعدی ، سریهای توانی فوریه، آنالیز همبستگی و چگونگی اثبات وجود یا عدم وجود آشوب در یک سری زمانی می باشد. در تئوری آشوب برای بهبود انجام انالیز و کشف نظم موجود در سری دادهها، باید از تعداد زیادی داده استغاده قرار شود، ولی حتی در صورت محدود بودن تعداد داده ها نیز به دلیل ماهیت و مبانی ریاضی موجود در تئوری آشوب نتایج تحلیل های حاصل از این تئوری، خیلی بهتر از نتایج روش های معمولی مانند روش غیر خطی کمترین مربعات می باشد. سیستمهای ترافیکی و اساسا سیستمهای حمل و نقلی، دارای ماهیت پیچیدهای می باشند و وضعیت جاری و آتی آنها به نحوه غیر قابل تصوری وابسته به عوامل بسیاری که متقابلا برهم تاثیر می گذارند، می باشد، در بیشتر موارد این عوامل تاثیرگذار، عوامل فیزیکی و انسانی میباشند. از این رو در حالت کلی ارائه یک مدل مناسب از تمامی مکانیسمهای موثر بر یک سیستم حمل و نقلی بسیار پیچیده می باشد، برای رهایی از این پیچیدگی موجود، میتوان با انجام آنالیزهای مختلف یک رابطه خاص را بسط و توسعه داد، ولی در این میان وجود مقادیر کمی نامحدودی مانند قوانین جزایی و اجتماعی باعث ایجاد نمود، بیشتری از پیچیدگی در عملکرد سیستم می شوند . در مواجه با این چالش، می توان از آنالیز دادههای آشوبناک به عنوان راهی امید بخش برای ارائه تحلیل های موثر از عملکرد سیستم حمل و نقل استفاده نمود. تئوری آشوب شاخهای از آنالیز غیرخطی است که برای تشریح سیستمهای تکرار نشدنی”، که تحلیل آنها با روش معمول بسیار پیچیده می باشد، مورد استفاده قرار میگیرد. نکته قابل توجه در مورد تئوری آشوب، توانایی این تئوری در ایجاد تمایز میان سیستم های تصادفی، احتمالی و سیستم های قابل تعیین میباشد. تئوری آشوب در هر دو سطح تئوریک و کاربردی، سه مزیت اساسی برای آنالیز هر سیستم دارد. ۱- تئوری آشوب قابل استفاده برای سیستمهای غیرخطی مرتبه بالا میباشد. ۲- تئوری آشوب بطور طبیعی قابلیت تحلیل عملکرد تمام سیستمهای پویا را دارد. ۳- تئوری آشوب برای تشریح عملکرد سیستم مجبور به صرف نظر از قوانین و معادلات جاری نهفته در سیستم نبوده و سیستم را آن گونه که هست تشریح می نماید. اگر تئوری آشوب به هر دلیلی نتواند، یک معادله را برای توسعه یک مدل سنتی ارائه نماید، باز در این حالت نیز قادر به ارائه اطلاعات ارزشمندی از عملکردهای کلی سیستم مورد بررسی می باشد. دلایل علمی بسیاری برای قابل استفاده بودن تئوری آشوب برای سیستم های حمل و نقل وجود دارد، که در این رساله بطور دقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در ابتدای این فصل با توجه به ماهیت تئوری آشوب و وابستگی آن به پارادایم پیچیدگی، ماهیت وجودی پارادایمها و بخصوص پارادایم پیچیدگی تشریح و با پارادایم رایج (نیوتنی) مقایسه خواهد شد، تا بدین وسیله بیس مورد نیاز برای استفاده از تئوری آشوب فراهم شود.

2-1-مقدمه وطبقه بندی موضوعات 12

2-2-بررسی مقالات 13

2-2-1-طبقه بندی مقالات 14

2-2-2-مقالات مرتبطبا مفهوم تئوری آشوب 15

2-2-2-1-مقالات تشریح کننده سیرتکامل پارادیم ها 15

2-2-2-2-پارادیم نیوتنی 17

2-2-2-3-پارادیم پیچیدگی 18

2-2-3-مقالات تشریح کننده روند مورد استفاده درتئوری آشوب    19

2-2-3-1-ویژگی های تئوری آشوب 20

2-3-بررسی تزها و پروژه ها 22

2-3-1-پروژه های انجام شده برای مدلسازی جریان ترافیک باتئوری آشوب 23

2-3-1-1-تاریخچه زمانی پروژه های مدلسازی جریان ترافیک باتئوری آشوب 25

2-3-2-بررسی پروژه های انجام شده برای آنالیز غیرخطی سری های زمانی 27

2-3-2-1-بازسازی فاصله دوره ای 27

2-3-2-2-تعیین زمان تاخیر 28

2-3-3-بررسی پروژه های انجام شده برای تعیین وجود آشوب درسری ها 28

2-3-3-1-درونه گیری ابعادی 29

2-3-3-1-1-درونه گیری ابعادی براساس قضیه تیکن 29

2-3-3-1-2-درونه گیری ابعادی براساس روشCaoا     30

2-3-3-1-3-سری توان فوریه 31

2-4-بررسی کتاب ها 35

2-4-1-بررسی کتاب Chaos and Franctalا    35

2-4-2-بررسی کتاب Complex and adaptive systemsا 36

2-5-بررسی کنفرانس ها 37

2-5-1-بررسی کنفرانس Chaotic modeling and simulationا  39

2-6-سوالات مطرح شده ویافته ها تازمان حاضر 41

جزایر واقعی ایجاد شده در میادین کشورمان

جزایر واقعی ایجاد شده در میادین کشورمان

فصل سوم:روش تحقیق

۱-۳ روش بکار گرفته شده و دلایل آن

بعد از ظهور کامپیوتر، به دلیل توانایی های محاسباتی از این دستگاه، برای تجزیه و تحلیل انواع اطلاعات موجود استفاده می شود، ولی این نکته را نیز باید در نظر داشت، که این دستگاه به دلیل عملکرد یک بعدی هرگز نمیتواند، جایگزین ذهن انسان شود. امروزه از کامپیوتر در مواردی که این دستگاه قابلیت چندانی در آنها ندارد، ولی ذهن انسان به راحتی می تواند آنها را حل نماید. استفاده می شود. در مورد مسائل و مشکلات سیستم ترافیکی کشورمان نیز ارائه مدلهای صرفا کامپیوتری، به هیچ وجه راهگشا نمیباشند و باید با ایجاد یک ارتباط مناسب میان رشتههای مختلف از یک فرایند بین رشته ای، برای حل مشکلات ترافیکی کشور استغاده شود. که در این میان به دلیل نقش بسیار مهم، مهندسی راه و ترابری در اتخاذ تصمیمات و مدیریت سیستم ترافیکی، نقش اساسی برعهده این رشته و دانش آموختگان آن میباشد. در این راستا این فصل ، تلاش می نماید تا با ایجاد یک ارتباط موثر میان رشته های مهندسی راه، جامعه شناسی، مدیریت، فیزیک و ریاضیات و با ترکیب مطالعات انجام شده در این رشته ها، یک سیر تدوین برای حل مشکلات ترافیکی ارائه نماید. سیستم ترافیکی، یک سیستم با عملکرد بسیار پیچیده میباشد و ارزیابی این سیستم در گرو ارزیابی اجزای غیر تصادفی این سیستم می باشد. در واقع در عملکرد سیستم ترافیکی نظمی وجود دارد، که با استفاده از تئوری آشوب به دنبال آن هستیم. این فصل در برگیرنده دو قسمت مهم تشکیل شده است: ۱-در بخش اول با بررسی جامعه شناسانه، عملکرد اجتماعی، سیستم ترافیکی مورد بررسی قرار میگیرد و مواردی که برای مدیریت رفتار رانندگان و سیستم اجتماعی باید مدل شوند، بیان می شود. ۲-در بخش دوم، از میان روشهای بیان شده در فصل سه یک روش به صورت کامل تشریح و نحوه مدلسازی با آن در برنامه Matlab با انجام یک مثال به صورت کامل تشریح می شود.در این رساله از دو روش نوین که تا اکنون برای بررسی رفتارهای سیستم ترافیکی ایران مورد استفاده قرار نگرفته است، استفاده میشود s تلاش می گردد، تا با استفاده .3 این دوروش، یک سیر تدوین برای راه حل جامع مشکلات ترافیکی ایران ارائه گردد.

3-1-روش بکارگرفته شده ودلایل آن 44

3-1-1-رفتار شهودی سیستم اجتماعی 45

3-1-2-ضرورت ارائه دیدگاه جدید نسبت به سیستم ترافیکی 45

3-1-3-ارائه مدل های کامپیوتری ازعملکرد سیستم های ترافیکی 46

3-1-4-مزیت مدلهای کامپیوتری 48

3-1-5-خصوصیات اجتماعی سیستم های ترافیکی 49

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروشهای بکاررفته 50

3-3-تعاریف اختصارات ونشانه های ریاضی مورد استفاده درمباحث مورد نیاز 51

3-4-برنامه کامپیوتری مورد استفاده ومباحث مرتبط با آن 53

3-5-ارائه مباحث ضروری علمی،روش دانشگاه پکن 56

3-5-1-آنالیز نتایج براساس روش دانشگاه پکن 70

3-5-2-درونه گیری ابعادی 80

3-5-3-طیف توان فوریه 81

3-5-4-پیش بینی روند آتی سری داده ها باتئوری آشوب 83

مراحل اولیه منحنی کوخ

مراحل اولیه منحنی کوخ

فصل چهار:جمع آوری داده ها

۱-۴ مقدمه

تئوری آشوب تشریح کننده رفتارهای پیچیده و غیرخطی سیستم های واقعی می باشد. برای بهبود آنالیز و کشف نظم موجود در داده ها، باید داده های زیادی جمع آوری گردد، ولی حتی در صورت محدود بودن تعداد داده ها نیز نتایج تحلیل های ناشی از تئوری آشوب، خیلی بهتر از نتایج روش های معمولی مانند روش غیر خطی کمترین مربعات میباشد. با توجه به ساختار سیستمهای حمل و نقلی و تاثیر پذیری این سیستم ها از متغییرهای مختلف، ارائه یک مدل مناسب از تمامی مکانیسم های موثر بر این سیستم بسیار دشوار میباشد. لذا باید با توجه به امکانات موجود متغییرهایی را که دارای بیشترین تاثیر گذاری در رفتار سیستم میباشند را شناسایی و اقدام به مدلسازی نمود. در این نحوه انتخاب متغییرهای مد نظر برای مدلسازی و چگونگی جمع آوری این دادهها برای مدلسازی تشریح می شود.در حالت کلی این فصل را می توان به سه بخش نحوه انتخاب متغییرها، نحوه انتخاب زمان و مکان جمع آوری داده ها و بررسی صحت داده های جمع آوری شده تقسیم بندی نمود.

4-1-مقدمه 85

4-2-تعاریف وعوامل تاثیرگذار درانتخاب نوع متغیر مدلسازی 85

4-2-1-حجم جریان ترافیک 86

4-2-2-سرعت جریان ترافیک 86

4-3-عوامل تاثیرگذار درانتخاب محل جمع آوری داده ها 87

4-3-1-حجم جریان ترافیک 87

4-3-1-1-ماهیت داده های ترافیکی 87

4-3-1-2-عدم وجود شرایط به وجود آورنده اثر پروانه ای 89

4-4-عوامل تاثیرگذار درانتخاب زمان جمع آوری داده ها 89

4-5-مرتب سازی داده ها 90

4-5-1-مرتب سازی مقدماتی داده ها 90

4-5-2-مرتب سازی براساس فواصل زمانی 94

نمای نزدیک جزایر ایجاد شده دریک میدان

نمای نزدیک جزایر ایجاد شده دریک میدان

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۱-۵ مقدمه

تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج، مهمترین بخش هر مطالعه انجام شده می باشد. براساس تحلیل سری های زمانی مورد استفاده در این مطالعه می توان به پیش بینی عملکرد آتی سریهای زمانی و به تبع آن رفتار ترافیک اقدام نمود. هدف اصلی از انجام این پایان نامه اثبات وجود نظم در بینظمی ذاتی موجود در رفتار سیستم ترافیکی میباشد، این امر نخستین گام در بررسی واقع گرا جنبه های مختلف، مکانیسمهای موجود در تشکیل سری های زمانی و در واقع مکانیسم های موجود در رفتار های ترافیک می باشد، تا بدین وسیله زیر بنای علمی مورد نیاز برای ارائه مدلهای عملکردی واقعی برای ارائه روشهای کنترل عوامل ایجاد کننده اتفاقات نامطلوب ترافیکی ایجاد شود.

5-1-مقدمه 98

5-2-تحلیل مقدماتی اطلاعات 98

5-2-1-انتخاب بازه زمانی بازسازی داده ها 98

5-2-2-تحلیل نتایج انتخاب بازه زمانی بازسازی داده ها 104

5-3-نتایج مدلسازی حجم وسرعت 104

5-3-1-ترسیم داده های ورودی به برنامه Matlabا 104

5-3-2-حذف نوسانات تصادفی دارای دوره تناوب بالا 107

5-3-3مقایسه الگوهای موجود در دوهفته متوالی 111

5-3-4-پیش بینی رفتار جریان ترافیک براساس تئوری آشوب 113

5-4-نتیجه گیری 115

5-5-کاربردهای عملی وتئوری 115

5-6-پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده 117

پیوست الف:معرفی برنامه TSTOOLا 119

پیوست ب:سری های زمانی هفته اول 123

منابع وماخذ     145

فهرست منابع فارسی 146

فهرست منابع فارسی 146

چکیده انگلیسی 148

فهرست جداول

1-1-عوامل اصلی مرگ ومیر ایرانیان 6

1-2-مقایسه تعداد متوفیان ومجروحان رانندگی 6

1-3-مقایسه تلفات رانندگی ایران وآمریکا 7

2-1-طبقه بندی مقالات شاخص مرتبط باموضوع رساله براساس سال 14

2-2-مقالات شاخص جدید ارائه شده 15

2-3-مقایسه پارادیم نیوتنی وپیچیدگی 16

3-1-جریان ترایک با فاصله اندازه گیری سی ثانیه 79

4-1-ضرایب معادل سازی خودورها درایین نامه HCMا 86

4-2-داده های جمع آوری شده توسط دستگاه تردد شمار 91

4-3-اعداد معرف نوع خودرو 92

4-4-ضرایب معادل سازی خودورها   92

4-5-نمونه داده های مرتب شده براساس فاصله زمانی سی ثانیه 93

4-6-نمونه داده های مرتب شده براساس فاصله زمانی یک دقیقه 94

4-7-نمونه داده های مرتب شده براساس فاصله زمانی دو دقیقه       95

4-8- نمونه داده های مرتب شده براساس فاصله زمانی پنج دقیقه       96

5-1-نمونه جدول مورد استفاده دربرنامه Matlab برای مدلسازی داده ها 99

5-2-نتایج حاصل از نمودار AMIا 104

5-3-میانگین و واریانس داده های حجم برای دوهفته متوالی 111

5-4-نتایج مقایسه واریانس ها حجم جریان ترافیک برای دوهفته متوالی 101

5-5-نتایج مقایسهی میانگین های حجم جریان ترافیک برای دوهفته متوالی 101

فهرست شکلها

1-1-روند کاهشی رشد نسبت مجروح به کشته دربازه زمانی 81 تا 85     7

1-2-جزایر واقعی ایجاد شده درمیادین کشور 8

1-3-نمای نزدیک جزایر ایجاد شده دریک میدان 9

2-1-مراحل مدلسازی باتئوری آشوب 24

2-2-متدولوژی مورد استفاده درتئوری آشوب برای آنالیز سری های زمانی 26

2-3-انواع طیف توان فوریه برای توابع مختلف 32

2-4-جاذب لورنز 39

2-5-مراحل اولیه منحنی کوخ 39

3-1-نمودار ترسیم شده برای  سری های زمانی توسط برنامه Matlabا 54

3-2-نمودار ترسیم شده برای نخستین کمینه AMI توسط برنامه Matlabا 54

3-3-ترسیم یافته برای کمترین بعد درونه گیری با روش Cao توسط برنامه Matlabا 55

3-4-شکل ترسیم یافته برای بازسازی دوباره توسط برنامهMatlabا  55

3-5-شکل ترسیم یافته برای مجموع همبستگی داده ها توسط برنامهMatlabا 56

3-6-شکل ترسیم یافته برای تعیین بزرگترین توان لیاپانوف توسط برنامه Matlabا 56

3-7-جریان ترافیک برای هر چهار لاین بافاصله اندازه گیری 30 ثانیه برای صبح 58

3-8-جریان ترافیک برای هر چهار لاین بافاصله اندازه گیری 30 ثانیه برای عصر    59

3-9-دانسیته برای هرچهار لاین بافاصله اندازه گیری 30 ثانیه برای صبح  60

3-10-دانسیته برای هرچهار لاین بافاصله اندازه گیری 30 ثانیه برای عصر 61

3-11-جریان ترافیک برای هرچهارلاین بافاصله اندازه گیری یک دقیقه برای صبح   62

3-12-جریان ترافیک برای هرچهار لاین بافاصله اندازه گیری یک دقیقه برای عصر 63

3-13-دانسیته برای هرچهار لاین بافاصله اندازه گیری یک دقیقه برای صبح 64

3-14-دانسیته برای هرچهار لاین بافاصله اندازه گیری دقیقه برای عصر 65

3-15-جریان ترافیک برای هرچهارلاین بافاصله اندازه گیری دودقیقه برای صبح 66

3-16-جریان ترافیک برای هرچهار لاین با فاصله اندازه گیری دودقیقه برای عصر 67

3-17-دانسیته برای هرچهار لاین بافاصله اندازه گیری دودقیقه برای صبح 68

3-18-دانسیته برای هرچهار لاین بافاصله اندازه گیری دودقیقه برای عصر 69

3-19-بازسازی فاصله مرحله ای سری های زمانی ترافیک بافاصله زمانی اندازه گیری سی ثانیه برای صبح 72

3-20-بازسازی فاصله مرحله ای سری های زمانی ترافیک بافاصله زمانی اندازه گیری سی ثانیه ای برای عصر 73

3-21-بازسازی فاصله مرحله ای سری های زمانی دانسیته بافاصله زمانی اندازه گیری سی ثاینیه ای برای صبح 74

3-22-بازسازی فاصله مرحله ای سری های زمانی دانسیته بافاصله زمانی اندازه گیری سی ثانیه برای عصر 75

3-23-بازسازی فاصله مرحله ای سری های زمانی ترافیک بافاصله زمانی اندازه گیری یک دقیقه برای صبح 76

3-24-بازسازی فاصله مرحله ای سری های زمانی ترافیک بافاصله زمانی اندازه گیری یک دقیقه برای عصر 77

3-25-بازسازی فاصله مرحله ای سری های زمانی ترافیک بافاصله زمانی اندازه گیری دو دقیقه برای صبح 78

3-26-انواع توابع طیف توان فوریه 82

4-1-موقعیت جغرافیایی محل قرارگیری دستگاه شمار درمحور گنکاور-اسدآباد 88

4-2-موقعیت جغرافیایی قرارگیری دستگاه تردد شمار درمحور صحنه- بیستون 89

5-1-نمودار حجم جریان ترافیک نسبت به شمار بازده زمانی برای فاصله زمانی سی ثانیه 100

5-2-نمودار AMI برای بازه مانی سی ثانیه 100

5-3-نمودار حجم جریان ترافیک نسبت به شماره بازه زمانی برای فاصله زمانی یک دقیقه 101

5-4-نمودار AMI برای بازه زمانی یک دقیقه 101

5-5-نمودار حجم جریان ترافیک نسبت به شماره بازه زمانی برای فاصله زمانی دو دقیقه 102

5-6-نمودار AMI برای بازه زمانی دو دقیقه 102

5-7-نمودار حجم جریان ترافیک نسبت به شماره بازه زمانی برای فاصله زمانی پنج دقیقه 103

5-8-نمودار AMI برای بازه زمانی پنج دقیقه 103

5-9-نمودار سری زمانی حجم جریان ترافیک براساس بازه زمانی پنج دقیقه برای هفته اول 105

5-10-نمودار سری زمانی سرعت جریان ترافیک براساسی بازه زمانی پنج دقیقه برای هفته اول   105

5-11-نمودار سری زمانی حاصل ضرب سرعت درحجم براساس بازه زمانی پنج دقیقه برای هفته اول 106

5-12-نمودار سری زمانی حجم جریان ترافیک براساس بازه پنج دقیقه برای هفته دوم 106

5-13-نمودار سری زمانی سرعت جریان ترافیک براساس بازه زمانی پنج دقیقه برای هفته دوم         107

5-14- نمودار سری زمانی حاصل ضرب سرعت در حجم براساس بازه زمانی پنج دقیقه برای هفته دوم         108

5-15-الگوی واقعی حجم جریان ترافیک بعداز حذف نوسانات تصادفی برای داده های هفته اول 108

5-16-الگوی واقعی سرعت متوسط جریان ترافیک بعداز حذف نوسانات تصادفی برای داده های هفته اول 109

5-17-الگوی وقاعی سرعت درحجم جریان ترافیک بعد از حذف نوسانات تصادفی برای داده های هفته اول 109

5-18-الگوی واقعی حجم جریان ترافیک بعدازحذف نوسانات تصادفی برای داده های هفته دوم 110

5-19-الگوی واقعی سرعت متوسط جریان ترافیک بعداز حذ نوسانات تصادفی برای داده های هفته دوم 110

5-20-الگوی واقعی سرعت در حجم جریان ترافیک بعداز حذف نوسانات تصادفی برای داده های هفته دوم 112

5-21-مقایسه الگوی موجود برای سرعت متوسط جریان ترافیک دوهفته متوالی 112

5-22-مقایسه الگوی موجود برای حاصل ضرب سرعت متوسط جریان ترافیک در دوهفته متوالی 113

5-23-مقایسه نتایج پیش بینی حجم جریان ترافیک سه روز آخر هفته براساس اده های واقعی هفته اول 114

5-24-مقایسه نتایج پیش بینی حجم جریان ترافیک سه روزآخر هفته براساس داده های واقعی هفته دوم 114

5-25-ساختار کلی سیستم PeMS اجرا شده درایالت کالیفرنیا آمریکا 116


ABSTRACT

Management practices of this centun’ have been greatly influenced by Frederickش Taylor’s concept of scientific management. Taylor’s theories can be Traced to the paradigm of Nentonian mechanics. In recent vears a ne v paradigm of scientific thought, complexity, has emerged. Traffic data is highly nonlinear and also varies with times of day. It changes abruptly when entering or leaving a congestion hour. Therefore, Transportation systems are complex entities. Their current state and future evolution depend greatly on myriad properties of interacting, often highly variable physical and human elements. Proper representation of all dynamics in a model is complex. 1 hile

certain relationships can be developed through analysis, incorporation of immeasurable quantities, such as lan’s and social codes, creates fifther complications. Faced with such challenges, chaotic data analysis appears a promising option for many transportation applications. A branch of nonlinear analysis, chaos theory is used to describe non-repeating systems that are too complex for traditional techniques. Importantly, chaos theon allow’s one to distinguish between random, probabilistic, and deterministic systems. In this thesis with use of chaos theon thing to analyze the traffic behaves 1ith use time series in different times


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید