انتخاب صفحه

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تعالی منابع انسانی در میان مدیران دوره متوسطه شهر مشهد بر اساس الگوی EFQM به انجام رسیده است بدین منظور ده سوال پژوهشی تدوین شده است که پنج سئوال نخست ارزیابی کیفی معیار منابع انسانی مدیران را در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت بررسی می کند و پنج سوال پژوهشی دیگر رابطه شاخص های عمومی در استفاده از این الگو را در تعالی منابع انسانی مورد بررسی قرار می دهد.

روش تحقیق اخیر پیمایشی زمینه یابی بوده است و جامعه اماری مورد مطالعه کلیه مدیران دوره متوسطه نواحی هفتگانه اموزش و پرورش شهر مشهد را شامل می شود که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 170 نفر براورد شد.

جهت گرد اوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با توجه به زیر معیار های انسانی در الگوی EFQM استفاده گردید روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا پاپایی ان متوسط ضریب الفای کرونباخ به میزان 89% تعیین گردید.جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق علاوه بر استفاده از امار توصیفی در سوالات 1تا 5 که وضیعت تعالی منابع انسانی در میان مدیران می سنجد از امار استنباط ازمونT  استیودنت و ازمون علامت نیز استفاده شده است و در سوالات 6تا 10 پژ وهش که به بررسی رابطه شاخص های عمومی با وضعیت تعالی می پردازد از ازمون های T مستقل تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است .

بر اساس نتایج پژوهش امتیاز تمامی زیر معیارها مربوط به منابع انسانی در سطح پایین ارزیابی شده است و در مورد تفاوت دیدگاه مدیران زن ومرد درباره وضعیت تعالی تفاوت معناداری مشاهده نشد.در حالی که مدیران فوق لیسانس وضعیت تعالی را پایین تر از مدیران که سابقه کمتری داشتند وضعیت تعالی را بالاتر بهتر از مدیران با سابقه مد نظر قرار داده اند وبر حسب ناحیه محل خدمت مدیران نواحی 2.4.6و7 وضعیت تعالی پایین تر از مدیران نواحی 1.2و 5 مورد ارزیابی قرار داده اند.

واژگان کلیدی:مدیریت منابع انسانی تعالی .دانش. شایستگی توانمند سازی مشارکت ارتباط تشویق الگوی EFQM

فهرست مطالب

فصل اول

1.1.مقدمه 2

2.1.بیان مساله تحقیق 3

3.1.ضروریت و اهمیت تحقیق 5

4.1.اهداف تحقیق 7

5.1.سوالات تحقیق 7

6.1.قلمرو تحقیق 8

7.1.تعاریف نظری و عملیاتی 9

فصل دوم

1.2.مقدمه 13

2.2.پیشینه نظری تحقیق 14

1.2.2.ساز مان متعالی 14

2.2.2.الگوهای تعالی سازمانی 14

3.2.2.مروری بر تاریخچه الگوخای تعالی سازمان 15

4.2.2.معیار های الگوهای تعالی 17

5.2.2.جایزه دمینگ –جایزه ملی کیفیت ژاپن 18

7.2.2.جایزه کیفیت اروپا 20

8.2.2.به کار گیری الگوی EFQM در ایران 20

9.2.2.ارزش ها و مفاهیم بنیادی تعالی سازمانی 21

10.2.2.معیار های سنجش 23

11.2.2.الگوی امتیاز دهی 25

12.2.2.چارچوب خود ارزیابی 26

13.2.2.رویکرد های مختلف به خود ارزیابی 28

14.2.2.ماهیت مدیریت منابع انسانی 28

15.2.2.اهداف مدیریت منابع انسانی 29

16.2.2.منابع انسانی در الگوهای تعالی سازمانی 30

17.2.2.ارزش های محوری الگوی دمینگ با تاکیدبر منابع انسانی 30

18.2.2.ارزش های محور الگوی بالدریج با تاکید بر منابع انسانی

19.2.2.ارزش های محوری الگوی EFQM با تاکید بر منابع انسانی

20.2.2.به کار گیری الگوی EFQM در سازمان های اموزشی 35

21.2.2.اماده سازی سازمان های اموزشی به منظور پیاده سازی الگوی EFQM 37

3.2.پیشینه تحقیقاتی 38

1.3.2.تحقیقات داخلی 38

تحقیقات خارجی 41

4.2.جمع بندی و نتیجه گیری 44

فصل چهارم

1.4.مقدمه 55

2.4.توصیف متغیرها 55

امار توصیفی 55

الف:مشخصات عمومی و نمونه های تحقیق 56

ب:تحلیل مولفه های تعالی مدیران 61

3.4.ازمون فرضیه ها 68

امار استنباط سوالات پژوهشی 1تا 10 69

فصل پنجم

1.5.مقدمه 85

2.5.تجزیه تحلیل نتایج تحقیق 85

3.5.خلاصیه نتایج مربوط به امار توصیفی و استنباطی 89

4.5.بحث و نتیجه گیری 89

5.5.محدودیت ها 91

1.5.5.محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر 91

2.5.5.محدودیت های ناشی از طرح تحقیق 92

6.5.پیشنهادها 92

1.6.5.پیشنهادهای اجرایی 92

2.6.5.پیشنهادهای برای تحقیقات اینده 93

پیوست ها

پرسشنام مدیران 94

منابع وماخذ 97

منابع فارسی 97

منابع خارجی 100

فهرست جدول ها

1.2.عمده ترین معیارهای الگوهای تعالی 17

2.2.معیارهای منابع انسانی در الگوی دمینگ 31

1.3.جامعه اماری مدیران دوره متوسطه نواحی هفتگانه شهر مشهد 48

2.3.سوالات مرتبط با سر فصل های معیار منابع انسانی 50

3.3.ضرایب الفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق 52

4.3.نتایج ازمون کولوموگروف اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق 53

1.4.توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 56

2.4.توزیع فراوانی  سطح تحصیلات پاسخگویان 57

3.4. توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان 58

4.4. توزیع فراوانی سابقه مدیریت پاسخگویان 59

5.4. توزیع فراوانی ناحیه محل خدمت  پاسخگویان 60

6.4.توزیع پاسخ نمونه ها به معیار مدیریت .برنامه ریزی و. 61

7.4. توزیع پاسخ نمونه ها به معیار شناسی و توسعه دانش و 62

8.4. توزیع پاسخ نمونه ها به معیار توامند سازی و مشارکت مدیران 64

9.4. توزیع پاسخ نمونه ها به معیار تشویق و تقدیر مدیران 66

10.4. توزیع پاسخ نمونه ها به معیار گفتمان و ارتباط 67

11.4.نتایج ازمون علامت برای سوال پژوهشی اول 69

12.4.نتایج ازمون T برای سوال پژوهشی دوم 70

13.4. نتایج ازمون T برای سوال پژوهشی سوم 71

14.4. نتایج ازمون علامت برای سوال پژوهشی چهارم 72

15.4. نتایج ازمون علامت برای سوال پژوهشی پنجم 73

16.4. اماره های توصیفی میانگین متغیر تعالی منابع انسانی 74

17.4.نتایج ازمون فرضی برابری واریانس ها برای متغیر تعالی منابع انسانی 75

18.4.نتایج ازمونT استیودنت برای متغیر تعالی منابع انسانی 75

19.4.اماره های توصیفی میانگین متغیر تعالی منابع انسانی 76

20.4.نتایج ازمون فرض برابری واریانس  ها برای متغیر تعالی منابع انسانی 77

21.4. .نتایج ازمونT استیودنت برای متغیر تعالی منابع انسانی 77

19.4.اماره های توصیفی میانگین متغیر تعالی منابع انسانی بر حسب سابقه خدمت 78

23.4.تحلیل واریانس تعالی منابع انسانی بر حسب سابقه خدمت 79

24.4. اماره های توصیفی تعالی منابع انسانی بر حسب سابقه مدیریت 80

25.4. تحلیل واریانس تعالی منابع انسانی بر حسب سابقه مدیریت 81

26.4. اماره های توصیفی تعالی منابع انسانی بر حسب نواحی 82

27.4. تحلیل واریانس تعالی منابع انسانی بر حسب ناحیه محل خدمت 83

فهرست نمودارها

1.4.نمودار توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 56

2.4. نمودار توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 57

3.4. نمودار توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان 58

4.4. نمودار توزیع فراوانی سابقه مدیریت پاسخگویان 59

5.4. نمودار توزیع فراوانی ناحیه محل خدمت پاسخگویان  60

6.4.نمودار متغیر تعالی منابع انسانی به تفکیک جنسیت 74

7.4 نمودار متغیر تعالی منابع انسانی بر حسب مدرک تحصیلی 76

8.4. نمودار متغیر تعالی منابع انسانی بر حسب سابقه خدمت 79

9.4. نمودار متغیر تعالی منابع انسانی بر حسب سابقه مدیریت 81

10.4. نمودار متغیر تعالی منابع انسانی بر حسب نواحی 83

فهرست شکلها

1.2.معیار الگوی تعالی EFQM 23

2.2.چرخه RADAR 25

3.2.الگوی خود ارزیابی 28

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی وضعيت تعالی منابع انسانی در ميان مديران بر اساس الگوی EFQM (نمونه موردی مدیران ندارس مقطع متوسطه)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید