انتخاب صفحه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه متغیرهای خودکارآمدی ، فراشناخت ، با متغیرارزیابی حل مسئله دانش آموزان مقطع متوسطه شهریار در سال تحصیلی 90-1389 به روش توصیفی – همبستگی انجام شده است.نمونه آماری شامل 496 دانش آموز(275 دختر و 221 پسر)بود که به روش خوشه ای انتخاب شدند.ابزار های سنجش عبارت بودنداز الف)مقیاس ارزیابی حل مسئله هپنر و پترسون(1988) ب) مقیاس خودکار آمدی عمومی شرر (1982) ج)مقیاس فراشناخت اونیل و عابدی (1996) داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که 1- بین خود کارآمدی و ارزیابی حل مسئله رابطه مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد2- بین فراشناخت و ارزیابی مسئله رابطه مستقیم وجود دارد3- بین خودکارآمدی فراشناخت رابطه مستقیم وجود دارد.نتایج رگرسیون نشان داد که مولفه های خودکارآمدی و فراشناخت در مجموع 43 درصد واریانس ارزیابی حل مسئله را پیش بینی می کنند و به ترتیب متغیر های مقاومت در برابر موانع ،نظارت و نظم دهی بیشترین سهم تبیین متغیر ارزیابی حل مسئله رابه خود اختصاص داده اند. همچنین مولفه های خود کارآمدی 25 درصد واریانس فراشناخت را تبیین می کنند.

کلیدواژه ها : خودکارآمدی ، فراشناخت ، ارزیابی حل مسئله ، مدل یابی ساختاری

فهرست مطالب

تقدیم   ا

تقدیر وتشکر  ب

چکیده فارسی  ج

فهرست مطالب  د

فهرست جدولها  ک

فهرست شکلها  ل

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه 2
  • بیان مسئله 5
  • ضرورت و اهمیت تحقیق 8
  • اهداف تحقیق 10
  • قلمرو تحقیق 10

1-5-1 قلمرو مکانی تحقیق  10

1-5-2 قلمرو زمانی تحقیق  11

  • فرضیه های تحقیق 11
  • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و مفاهیم 11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیقاتی

2-1 مبانی نظری حل مسئله  18

2-2-1 مهارت های زندگی  18

2-2-2 مهارت حل مسئله  19

2-2-3 حل مسئله در آموزش و پرورش  20

2-2-3-1 تعریف و ویژگی های مسئله و حل مسئله  21

2-2-4 حل مسئله به عنوان نوعی یادگیری   22

2-2-5 انواع مسئله ها  23

2-2-5-1 مسائل کامل تعریف شده  23

2-2-5-2 مسائل ناقص تعریف شده  23

2-2-6 حل مسئله به عنوان انتقال یادگیری   24

2-2-6-1 انواع انتقال یادگیری  25

2-2-6-1-1 انتقال مثبت و انتقال منفی   25

2-2-6-1-2 انتقال نزدیک و انتقال دور   26

2-2-6-1-3 انتقال سطح پایین . اتقال سطح بالا  26

2-2-6-1-4 انتقال کلی و انتقال جرئی  26

2-2-7 آموزش حل مسئله  30

2-2-7-1 تشخیص مسئله  30

2-2-7-2 تعریف هدف ها و بازنمایی مسئله  31

2-2-7-3 کشف راه حل مسئله   32

2-2-7-3-1 روش اکتشافی  33

2-2-7-3-1-1 روش تحلیل وسیله – هدف  33

2-2-7-3-1-2 روش استدلال قیاسی   34

2-2-7-3-2 روش بارش مغزی   35

2-2-7-4 عمل کردن بر روی راه حل های کشف شده و پیش بینی نتایج  36

2-2-7-5 نگاه به عقب و ارزشیابی نتایج فعالیت ها  36

2-2-8 پیشنهادهایی برای افزایش تواناییهای حل مسئله در یادگیرندگان  37

2-2-9 عواملی که حل مسئله را با مشکل روبه رو می کنند  38

2-2 مبانی نظری خودکارآمدی   41

2-2-1 نظریه شناختی – اجتماعی بندورا   41

2-2-2 خودباوری ها در نظریه شناختی – اجتماعی بندورا   43

2-2-3 نظریه شناختی – اجتماعی و خودکارآمدی   43

2-2-4 خودکارآمدی و فرایندهای انگیزشی  46

2-2-5 باورهای خودکارآمدی ، مقایسه ها ،و بازخوردهای اجتماعی  43

2-2-6 تاثیر خودکارآمدی بررفتار  48

2-2-7 تاثیر خودکارآمدی بر عملکرد  50

2-2-8 منابع اطلاعات خودکارآمدی  51

2-2-9 خودکارآمدی عمومی   53

2-3 مبانی نظری فراشناخت  54

2-3-1 تعریف فراشناخت  56

2-3-2 نظریه های فراشناختی  59

2-3-2-1 نظریه های نهان   60

2-3-2-2 نظریه های غیر رسمی   62

2-3-2-3 نظریه های قانونمند  64

2-3-3 راهبردهای فراشناختی  65

2-3-3-1 برنامه ریزی  65

2-3-3-2 نظارت  66

2-3-3-3 بازبینی  66

2-3-4 فراشناخت و رشد  67

2-3-5 فراشناخت و هوش   68

2-3-6 فراشناخت و یادگیری   69

2-3-7 سنجش فراشناخت  71

2-3-8 راهکارهایی برای تکامل مهارت های فراشناخت   72

2-4 پیشینه تحقیقیاتی   75

2-4-1 پیشینه تحقیقیاتی داخلی  75

2-4-2 پیشینه تحقیقیاتی خارجی  76

2-6 جمع بندی  82

2-7 مدل نظری تحقیق  84

فصل سوم : روش و طرح تحقیق

3-1 روش تحقیق  86

3-2 جامعه ی ، روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری  87

3-3 ابزار های تحقیق  89

3-3-1 مقیاس ارزیابی حل مسئله  89

3-3-1-1 پایایی و روایی   90

3-3-2 مقیاس خودکارآمدی  91

3-3-2-1 پایایی و روایی  92

3-3-3 مقیاس فراشناخت حالتی  93

3-3-3-1 پایایی و روایی  94

3-4 گردآوری داده ها  95

3-5 روش های تجزیه و تحلیل داده ها   95

3-6 آزمون های برازندگی مدل کلی   96

3-6-1 شاخص برازندگی کای دو  96

3-6-2 نسبت کای دو به درجات آزادی  96

3-6-3 جذر برآورد واریانس خطای تقریب   97

3-6-4 شاخص نرم شده برازندگی   97

3-6-5  شاخص نرم نشده برازندگی   97

3-6-6 شاخص برازندگی تطبیقی   97

3-6-7 شاخص برازندگی فزاینده  97

3-6-8 شاخص خوبی برازندگی   97

3-7 رگرسیون  98

3-7-1 رگرسیون گام به گام  99

فصل چهارم : نتایج تحقیق

4-1 توصیف داده ها  102

4-2 ماتریس همبستگی   103

4-3 تحلیل مسیر بین متغیر های خودکارآمدی ، فراشناخت ، و حل مسئله   104

4-3-1 توصیف مدل  105

4-4 شاخصهای برازش مدل کلی  109

4-5 تحلیل رگرسیون مرحله ای (گام به گام)  111

4-5-1 تحلیل رگرسیون مرحله ای مربوط به حل مسئله  111

4-5-2  تحلیل رگرسیون مرحله ای مربوط به حل فراشناخت  113

4-6 آزمون فرضیه های تحقیق   114

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه  117

5-2 خلاصه نتایج  117

5-3 بحث درنتایج  121

5-4 نتیجه گیری  125

5-5 محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر  125

5-6 محدودیت های در اختیار پژوهشگر  125

5-7 پیشنهاد های برگرفته از یافته های پژوهش   126

5-8 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی  126

منابع  127

فهرست جدول ها

جدول 3-1 توزیع فراوانی خوشه ها با توجه به جنسیت ،رشته ، و پایه تحصیلی در مدارس هدف   88

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق   102

جدول 4-2 ماتریس همبستگی خودکارآمدی و فراشناخت با ارزیابی حل مسئله  103

جدول 4-3 مقادیر اثرات مستقیم برآوردشده و استاندارددرمدل نهایی مربوط به تاثیر خودکارآمدی و فراشناخت بر ارزیابی مسئله  106

جدول 4-4 مقادیر اثرات غیرمستقیم برآوردشده و استاندارددرمدل نهایی مربوط به تاثیر خودکارآمدی و فراشناخت بر ارزیابی حل مسئله       107

جدول4-5 مقادیر اثرات کلی برآوردشده و استاندارددرمدل نهایی مربوط به تاثیر خودکارآمدی و فراشناخت بر ارزیابی حل مسئله     108

جدول 4-6 میزان خطای حاصل از تقریب در هر عامل   108

جدول 4-7 خطای حاصل از ابزار اندازه گیری   108

جدول 4-8 شاخص های مربوط به تناسب مدل مسیر نهایی   111

جدول 4-9 تحلیل رگرسیون مرحله ای مربوط به ارزیابی حل مسئله   111

جدول 4-10 تحلیل رگرسیون مرحله ای مربوط به فراشناخت  113

جدول 4-11 معادله های پیش بینی کننده بر اساس مدل نهایی  114

فهرست شکلها

شکل 2-1 طرح فرایند حل مسئله  32

شکل 2-2 مدل مفروض مربوط به تاثیر خودکارآمدی، و فراشناخت بر ارزیابی حل مسئله  84

شکل 4-2 مدل مسیر نهایی بر حسب ضرایب استاندارد شده   105

شکل 5-1 رابطه بین خودکارآمدی و ارزیابی حل مسئله   118

شکل 5-2 رابطه بین فراشناخت و ارزیابی حل مسئله   119

شکل 5-3 رابطه بین خودکارآمدی و فراشناخت   120

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازمدل يابی ساختاری رابطه خودكارآمدی ، فراشناخت، با ارزيابی حل مسئله دانش آموزان مقطع متوسطه

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید