مقدمه :

با پیشرفت و پیچیدگی برنامه های کاربردی به خصوص در زمینه تجارت الکترونیک دیگر تراکنش های سنتی پاسخ گوی نیاز برنامه های کاربردی نبوده و لزوم استفاده از تراکنش های پیشرفته قابل توجه می باشد در این مجموعه تهیه شده به معرفی مفهوم تراکنش ، محدودیت های تراکنش های سنتی و نیز معرفی مدل های مختلفی از تراکنش های پیشرفته و در نهایت در قسمت نتیجه گیری به پیشنهاد مدل مناسب مربوط به برنامه های کاربردی مختلف پرداخته شده است .

فصل اول : تراکنش های سنتی

1-1: تعریف تراکنش                                                                                                        4

2-1: خاصیت ACID                 ا                                                                                      4

1-2-1: اتمیک بودن تراکنش                                                                                          5

2-2-1: صحت                                                                                                                5

3-2-1: تجرید                                                                                                                 5

4-2-1: پایداری                                                                                                               6

3-1: اعمالی که یک تراکنش انجام می دهد                                                                        6

4-1: مزایای تراکنش های سنتی                                                                                         7

5-1: محدودیت های تراکنش های سنتی                                                                               7

6-1: تراکنش های پیشرفته                                                                                                  8

مدل های توسعه یافته تراکنش ها11

فصل دوم : تراکنش NESTED

1-2: تراکنش های NESTED                                                          ا                                   11

2-2: خصوصیات مدل NESTED                                                           ا                              12

3-2: مزایای Nested transactions                                                                   ا             15

فصل سوم : تراکنش SAGA

1-3: تعریف saga                                                                  ا                                       17

2-3: لزوم و نحوه استفاده از saga به جای تراکنش های طولانی مدت                                   22

3-3: راحتی برنامه نویس                                                                                                  24

4-3: نگهداری کد قابل اطمینان و معتبر                                                                              26

5-3: ترمیم از ابتدا                                                                                                           27

7-3: سایر خطاهای موجود                                                                                               28

8-3: پیاده سازی saga بر روی یک DBMS             ا                                                       30

9-3: SAGA های موازی                                                                                                31

10-3: طراحی saga      ا                                                                                               33

11-3: مزایای saga         ا                                                                                             36

12-3: نتیجه گیری                                                                                                         37

فصل چهارم : تراکنش con tract

1-4: تعریف مدل con tract  ا                                                                                       39

2-4: مدل سازی جریان کنترل                                                                                         40

3-4: برنامه نویسی در مدل contract                                                              ا               43

4-4: مدل تراکنش                                                                                                         44

5-4: تعریف واحد کاری اتمیک                                                                                     44

6-4: واسط کاربر برای کنترل برنامه های کاربردی بزرگ توزیع شده                                 46

7-4: ترمیم از ابتدا و مدیریت متن                                                                                       49

8-4: مدیریت متن                                                                                                            50

9-4: ملزومات زمینه                                                                                                         52

10-4: اجرای سابقه و مدیریت متن                                                                                    54

11-4: کنترل هم روندی و حل برخورد منابع                                                                     56

12-4: جبران                                                                                                                  57

13-4: معیار های صحت برای جبران                                                                                  60

14-4: نمونه ای دیگر از یک contract                                                                          62

فصل پنجم : تراکنش split and join

1-5: تعریف split and transactions                                                                 ا          66

1-1-5: split transactions                                                                           ا              66

2-1-5: join transactions                                                                              ا           67

3-1-5: ترکیبی از join و split                                                                                ا       69

2-5: تعریف فعالیت های open- ended                                                                 ا        71

3-5: join- transactions و split – transaction                                               ا      73

4-5: تعریف فرضیات                                                                                                     75

5-5ک مدل تراکنش ترتیبی                                                                                            77

6-5: مدل تراکنش های همزمان و انشعاب                                                                        77

7-5: ویرایش برنامه کاربردی                                                                                        79

8-5: پایگاه داده CAD\CAM\CASEا                                                                          81

9-5: محیط های برنامه نویسی                                                                                        84

10-5: ترکیب تراکنش های کوچک و بزرگ                                                               86

11-5: ملزومات پیاده سازی                                                                                         87

12-5: نتیجه گیری                                                                                                    88

فصل ششم : سلیر مدل های تراکنش پیشرفته

1-6: تراگنش های multilevel transaction و open- nested                 ا          90

2-6: تراکنش cooperative hierarchy     ا                                                         91

3-6: مدل تراکنش flex                ا                                                                           92

1-3-6: تکرار توابع یا تکثیر توابع                                                                             92

2-3-6: تراکنش های مختلط                                                                                    94

3-6: مقدار تابع                                                                                                      95

4-6: مدل تراکنش poly            ا                                                                           97

5-4: مدل تراکنش s             ا                                                                                98

فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات       ا

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع ماخذ                                                                                                         100

فهرست منابع لاتین                                                                                           100

چکیده انگلیسی                                                                                             101

 

فهرست شکل ها

1-2: ساختار تراکنش nested           ا                                                            12

2-2: درخت تراکنش                                                                                      13

1-3: نمایش saga موازی                                                                               32

1-4: نمونه ای از تراکنش مسافرت                                                                    41

2-4: نمونه ای از تراکنش رزرواسیون                                                                42

3-4: تراکنش رزرو ماشین وهتل و…                                                                 48

4-4: نمایش تراکنش مسافرت                                                                          52

5-4: نمونه ای دیگر از تراکنش رزرواسیون                                                        58

6-4: تراکنش رزرواسیون                                                                                61

7-4: نمونه ای از تراکنش contract      ا                                                         64

1-5: انشعاب دو تراکنش                                                                                 66

2-5: ادغام دو تراکنش                                                                                    67

3-5: انشعاب و ادغام دو تراکنش                                                                      67

1-6: تصویری از مدل تراکنش چند سطحی                                                       88

تعریف تراکنش :

معمولا منظور از کلمه تراکنش ، تراکنش سنتی می باشد . که با وجود ابداع انواع مختلف و جدید تراکنش ها هنوز تراکنش های سنتی پر کاربرد ترین نوع تراکنش محسوب می گردد . در این فصل بعد از تعریف تراکنش و بیان ویژگی های لازم یک تراکنش بهمزایا و محدودیت های تراکنش سنتی و لزوم استفاده از تراکنش های پیشرفته اشاره خواهد شد و اصلی ترین تراکنش های پیشرفته نام برده می شود .مفهوم تراکنش ها از قانون قرداد ها گرفته شده است . طرفین قرار داد پس از مدتی با هم به توافق می رسند و به نوعی این توافق را اعلام می کنند و بعد از عقد قرار داد هیچ کدام حق ندارند یک طرفه قرار داد را نقص کنند (در چارچوب اعتبارات قانو نی ) . در این خصوص می توان به مثال ازدواج مسیحی اشاره داشت که بعد از توافق هردو طرف در پاسخ به کشیش هر دو توافق خود را اعلام می نمایند و اگر قرار داد از اول دچار نقایصی باشد ، خود به خود باطل خواهد بود . در غیر این صورت باطل نشدنی است به این معنی که اگه قرارداد از ابتدا صحیح باشد قابل ابطال نیست و برای تغییر و حتی فسخ قرار داد احتیاجی به قرار داد دیگری خواهد بود ولی قرار اولیه به طور کلی از بین نخواهد رفت ( قرار طلاق برای فسخ ازدواج)اعمالی که یک تراکنش انجام می دهد:

تراکنش های بانکی از بارز ترین نمونه های موجود می باشند که در قالب ذکر شده می گنجند و نیز خرید و فروش هایی که در دنیای واقعی رخ می دهد از این قبیل هستند . در دنیای DB مجموعه ای از خواندن ها و نوشتن ها که DB را از یک حالت صحیح به حالت صحیح دیگر منتقل می کند همان تراکنش هایی هستند که توسط برنامه نویس اماده شده اند . اعمالی که در یک تراکنش ممکن است انجام شود به شرح ذیل دسته بندی می گردد.

1: اعمال حفاظت نشده : اگر تراکنش در بین راه خراب شود نیازی به UNDO و REDO شدن ندارد ، مانند حالات میانی محاسبات . در این نوع از اعمال اگر سیستم ویا تراکنش توقف کند نیازی به باز سازی ندارند .

2: اعمال حفاظت شده : در این فعالیت ها خواندن ها ونوشتن ها مربوط به DB می باشد و در نتیجه باید اعمال حفاظت شده باشند و اثار میانی باید پاک شود .

3: اعمال واقعی : این اعمال در دنیای واقعی قابل REDOو UNDO کردن نیستند به طور مثال بلند شدن برای بار دوم یک هواپیما را نمی توان یک REDO به حساب اورد ویا در سیستم ATM وقتی پول پرداخت گردد ، دیگر قابل UNDO نخواهد بود .

مزایای تراکنش های سنتی

اینگونه تراکنش ها به خوبی صحت DB ضمانت می کنند .

بسیار پر کاربرد هستند به ویژه در سیستم های MIS

به طور کامل و به خوبی خصوصیات ACID را پیشتیبانی می کنند .

مسایل و پروتکل های مربوط به اطمینان از صحت DB به سادگی قابل تعریف خواهد بود .

محدودیت های تراکنش های سنتی مدل تراکنشی که تا کنون شرح داده شد مستلزم رعایت خاصیت ACID می باشد که به اینگونه تراکنش ها تراکنش های سنتی گویند . رعایت این خاصیت محدودیت هایی را به وجود خواهند اورد :

اینگونه تراکنش ها تنها برای فعالیت هایی با عمر کوتاه مناسب می باشند .

در تراکنش های طولانی تداخل در همزمانی ها و افزایش وقوع بن بست را خواهیم داشت .

با اعمال خاصیت ACID دیگر نمی توان تراکنش های تو در تو تعریف کرد .

 مزایای NESTED TRANSACTIONS

افزایش خاصیت پیمانه ای سیستم ( ترکیب ماژولهای توسعه یافته را ساده و امن می نماید )

کاهش زمان پاسخ

افزایش در دسترس بودن

وجود کنترل های ترمیم درون تراکنشی

وجود اجزای موازی درون تراکنشی کنترل شده و همزمانی های امن

کوچک تر شدن دانه بندی ترمیم نسبت به تراکنش سنتی


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


 

فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان