انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………1

– فصل اول:

آب به عنوان اساسی تـرین مـاده بـرای تشـکیل حیـات و ادامـه چرخـه زنـدگی موجـودات زنـده ، از ابتـدای پیـدایشانسـان از اهمیـت فـوق العـاده ای برخـوردار بـوده اسـت . چنانچـه اولـین تمـدن هـای بشـری در کنـار آب شـیرین رودخان ه ش کل گرفت ه اس ت . اهمی ت وج ود آب ب رای ادام ه زن دگی و بدس ت آوردن م واد غ ذایی دام ی و کشاورزی بـا کمـک آن از یـک سـو و در دسـترس نبـودن آب شـیرین در تمـام منـاطق کـره زمـین از سـوی دیگـرباعث گردیـد تـا انسـان در طـول دوران حیـات خـود بـه فکـر راهـی بـرای انتقـال و مهـار و ذخیـره آب بیفتد.اصـلیترین روش برای مهار و ذخیره آب جـاری رودخانـه هـا ، اسـتفاده و سـاخت سـدها و بنـدها بـر روی آنهـا مـی باشـدکـه در طـول تـاریخ بـه شـکلها و بـا روشـهای مختلفـی سـاخته و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد . آب موجـود درمخزن سدها به علت داشـتن پتانسـیل بـالا همـواره بـه دنبـال راهـی بـرای فـرار و حرکـت بـه سـمت پـایین دسـتسد می باشد که بـا حادثـه ای امکـان تخریـب سـد و روانـه شـدن حجمـه عظیمـی از همـان آبـی کـه مـایع حیـاتبود وجود ارد و این پدیده می تواند خسارات جبران ناپذیری وارد نماید.همانطور که بیان شد شکست سد از جمله وقایعی است که خسارات مالی و جانی زیادی به همراه دارد. لذادر طراحی سد ها باید این پدیده به طور کامل مورد مطالعه قرار گیرد تا تمهیدات لازم جهت کنترل سیلابهای بزرگ، ناشی از شکست سد صورت گیرد .به علت رویارویی باآزاد شدن حجم عظیمی از آب پشت سد به صورت ناگهانی و بروز امواج سهمگین با سرعت زیاد و زمان کم برای اخطار عواملی چون میزان سرعت امواج و ارتفاع جریان از دیرباز مورد توجه ومطالعه محققین بوده است. جهت بررسی پدیده شکست ، محققین معادلات حاکم بر آبهای کم عمق را در نظر گرفته و با توجه به عدم وجود روشهای دقیق ریاضی جهت حل این معادلات در حالت کلی روش های عددی متفاوتی را پیشنهاد کرده اند. این پدیده در ابتدا بوسیله روابط تجربی و تحلیلی و یا ساخت مدلهایی در ابعاد کوچکتر از اندازه طبیعی مورد بررسی و اندازه گیری قرار می گرفت، که این روشها علاوه بر داشتن مشکلات ناشی از عدم تطابق کامل با نمونه اصلی در اکثر موارد دارای هزینه های بالای اجرایی بودند . اما پس از ظهور کامپیوترهای با قدرت محاسباتی بالا و در راستای آن معرفی روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل که وابسته به استفاده از این ماشین های محاسباتی می باشند، این پدیده نیز همانند دیگر پدیده های علمی بوسیله روش های مختلف عددی مورد تحلیل و بررسی محققین بسیاری قرار گرفت. روشهای مورد استفاده در حل عددی معادلات به لحاظ روش حل معادلات و نوع شبکه بندی محیط مورد بررسی، قابل تقسیم بندی می باشند.اصلی ترین روشهای عددی مورد استفاده روشهای تفاضل محدود ، المان محدود و حجم محدود می باشند که هر کدام دارای قابلیت ها و معایبی می باشند.

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-1- دورنمای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………3
1-2- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- متغیرهای اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..4
1-4- متغیرهای فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..4
1-5- مباحث پیشرو……………………………………………………………………………………………………………………5

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق

زمانی که هیچ راه حل تحلیلی برای حل معادلات (به جز در موارد خاص) در دسترس نیست و روش تجربی بیش از حد هزینه دارد و یا به سادگی قادر به مدل سازی شرایط واقعی نیستند روشهای عددی جایگزین مناسب می باشند. امـروزهروش های عددی ، ابزار گسترده برای بررسی مسائل فیزیکی هستند که می توانند با روش هـای ریاضـی مـدلی را بـامجموعه ای ازمعادلات مشتقات جزئی تشکیل دهد. معـادلات حـاکم بـر پدیـده شکسـت سـد از نـوع هـذلولوی یـا هیپربولیک است و وروش های عددی مناسب برای حل این نوع معادلات همراه با مزایا و معایب وخصوصیات آن ها شناخته شده می باشند[31]. ازآنجا که در پدیده شکست سد با انتقال موج روبرو هستیم، باید از روش عـددی اسـتفادهکنیم که حرکت موج را مطابق با واقعیت شبیه سازی کند. به طور خاص لازم است تلاش شود جواب های عددی در خصوص سرعت انتشار، بزرگی و تغییر شکل موج(در صورت وجود) با جواب های واقعی تطابق داشته باشـد . معـادلات حاکم بر شکست سد از نوع معادلات آب های کم عمق می باشد[8]. بسیاری از جریان های غیر دائمی آب های سطح آزاد را که تحت تاثیر گرانش قرار دارند می توان توسط معادلات آبهای کم عمق توصیف کرد.

2-1- کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………7
2-1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..7
2-1-2- توصیف مساله و شرایط موفقیت مدل عددی……………………………………………………………………………….7
2-1-3- خطای پخش عددی و پراکنش……………………………………………………………………………………………….7
2-1-4- پایستاری معادلات و روش عددی در حل مسئله ریمن ………………………………………………………………….8
2-1-5- دیگر ویژگی های مسئله شکست سد………………………………………………………………………………….. 8
2-1-6- ویژگی های روش های عددی قابل کاربرد در مسئله شکست سد…………………………………………………..9
2-1-7- ویژگی های روش های عاری از نوسان، شرایط یکنوایی وTVD……..ا…………………………………………………9
2-2- تاریخچه مدلسازی شکست سد……………………………………………………………………………………………..13
2-2-1- روشهای عددی کامپیوتری ………………………………………………………………………………………………..14

شبکه بندی ساختارنیافته ورونوی

شبکه بندی ساختارنیافته ورونوی

 

فصل سوم: معادلات حاکم بر جریان

تئوری انتقال رینولدز53 به عنوان یک رابط بین روش سیستم باز (یا روش حجم کنترلی) و سسیتم بسته54 عمل می کند و رابطه بین نرخ تغیرات خواص گسترده55 را بین سیستم و حجم کنترلی بیان می کند. این تئوری ارتباط ذکر شده را براساس رابطه (3-1) برقرار می کند. در رابطه (3-1) B خاصیتی گسترده مانندجرم، انرژی و یا مومنتم در سیستم می باشد وb برابر B/m بوده که از این رو خاصیتی شدتی56 خواهد بود و m، جرم سیستم می باشد. چگالی و سرعت مطلق سیال57 و بردار عمود بر سطح حجم کنترلی می باشد. باتوجه به رابطه (3-1) از آنجا که جرم سیستم ثابت می باشد، با قرار دادن B برابر با جرم سیستم می توان رابطه اصل بقاء جرم را برای یک حجم کنترلی بصورت روابط3 -2 و3-3 بیان کرد. این روابط بیان کننده این می باشند که نرخ تغییرات جرم درون یک حجم کنترلی برابر مجموع دبی جرمی58 ورودی به حجم کنترلی منهای مجموع دبی جرمی خروجی از مرزهای حجم کنترلی است. معادله (3-1) را می تواند برای هر حجم کنترلی بدون توجه به ابعاد آن در نظر گرفت. برای بدست آوردن معادله دیفرانسیل برای معادله بقاء جرم باید حجم کنترلی با ابعاد بسیار کوچک dy ،dxو dz در نظر گرفته شود.

3-1-اصل بقاء جرم(معادلهءپیوستگی)…………………………………………………………………………………………….17
3-1- 1-بدست آوردن معادله دیفرانسیل اصل بقاء جرم با استفاده از تئوری دایورژانس…………………………………….18
3-1-2-بدست آوردن معادله دیفرانسیل اصل بقاء جرم با استفاده از حجم کنترلی حدی…………………………………..19
3-1-3-شکل دیگر معادله پیوستگی………………………………………………………………………………………………22
3-1-4-معادله پیوستگی در مختصات استوانهای………………………………………………………………………………..23
3-1-5-شرایط خاص معادله پیوستگی……………………………………………………………………………………………24
3-1-5-1- جریان دائمی و قابل تراکم…………………………………………………………………………………………….24
3-1-5-2- جریان غیر قابل تراکم…………………………………………………………………………………………………..25
3-2- اصل بقاء مومنتم خطی (معادله کوشی)………………………………………………………………………………..26
3-2-1-بدست آوردن معادله دیفرانسیل عمومی بقاء مومنتم خطی توسط تئوری دیورژانس……………………………..27
3-2-2-بدست آوردن معادله دیفرانسیل عمومی بقاء مومنتم خطی توسط حجم کنترلی حدی…………………………..29
3-2-3-شکل دیگر معادله کوشی………………………………………………………………………………………………….32
3-2- 4-بدست آوردن معادله دیفرانسیل عمومی بقاء مومنتم خطی توسط قانون دوم نیوتن………………………………33
3-3- معادلات ناویر– استوکس…………………………………………………………………………………………………….34
3-3- 1-بدست آوردن معادلات ناویر – استوکس برای جریان غیرقابل تراکم و همدما……………………………………….36
3-4- معادلات حاکم بر پدیده شکست سد……………………………………………………………………………………….39
3-4-1-فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-4-2- معادلات حاکم……………………………………………………………………………………………………………….40
3-4-3- شکل نگهدارنده یا پایستار معادلات حاکم………………………………………………………………………………41
3-4-4- شکل غیر ابقایی معادلات حاکم…………………………………………………………………………………………..43
3-4-5-شرایط مرزی………………………………………………………………………………………………………………….43

4- فصل چهارم: شبکهبندی ورونوی

ساختاربندی محیط مورد مطالعه را بصورت مجموعه از اجزاء (المان های) محیطی جدا از هم شبکه بنـدی مـی گوینـد.شبکه بندی ها در یک تقسیم بندی کلی به انواع ساختاریافته و ساختارنیافته تقسیم می شوند. اگر برای تشـکیل اجـزاءشبکه بندی، هریک از گریدهای ناحیه به تعداد مساوی از گریدهای مجاورشان متصل شده باشند آنگاه این شبکه بندی ساختاریافته نامیده می شود و در غیر اینصورت شبکه بنـدی سـاختارنیافته نامیـده مـی شـود [26]. در شـبکه هـا ی ساختارنیافته، شبکه نامنظم مثلثی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مثلث هـا سـاده تـرین اشـکال فضـایی مجـزاهستند که فضای اقلیدسی را تقسیم می نمایند. بنابراین از آنها بطور گسترده بعنوان الما ن های اولیه مکـانی در شـبکه بندی ها استفاده می شود. در ادامه این بخش به شبکه بندی های ساختاریافته و ساختارنیافته و همچنین انـواع المانهـااشاره می شود.

4-1- انواع شبکهبندی……………………………………………………………………………………………………………….46
4-1-1- شبکهبندی ساختاریافته……………………………………………………………………………………………………46
4-1-2- شبکهبندی ساختارنیافته…………………………………………………………………………………………………..47
4-2- شکل المانها…………………………………………………………………………………………………………………….47
4-3- شبکهبندی ورونوی……………………………………………………………………………………………………………..48
4-3-1- الگوریتمهای ایجاد شبکهبندی ورونوی…………………………………………………………………………………….49
4-4- مثلثبندی دلاینی………………………………………………………………………………………………………………52
4-4- 1-الگوریتمهای ایجاد مثلثبندی دلاینی………………………………………………………………………………………54
4-5- ارتباط شکبهبندی ورونوی و مثلثبندی دلاینی……………………………………………………………………………..58
4-5- 1-تبدیل شبکهبندی ورونوی به مثلثبندی دلاینی…………………………………………………………………………59
4-5-2-تبدیل مثلثبندی دلاینی به شبکهبندی ورونوی………………………………………………………………………….60
4-6-کاربردهای مختلف شبکهبندی ورونوی…………………………………………………………………………………….61
4-7- معایب شبکهبندی ورونوی…………………………………………………………………………………………………..61

مثلث بندی دلاینی و شرط دایره

مثلث بندی دلاینی و شرط دایره

 فصل پنجم: گسستهسازی معادلات حاکم بر شکست سد

5-1- روشهای عددی جهت حل معادله دیفرانسیل حاکم……………………………………………………………………..63
5-1-1- گسستهسازی…………………………………………………………………………………………………………….63
5-2- گسستهسازی معادلات دیفرانسیل حاکم………………………………………………………………………………..65
5-3- روش حجم محدود………………………………………………………………………………………………………….. 65
5-4- حل معادلات گسسته……………………………………………………………………………………………………….66
5-5-خصوصیات روش های عددی…………………………………………………………………………………………………67
5-5- 1-سازگاری……………………………………………………………………………………………………………………67
5-5-2-پایداری………………………………………………………………………………………………………………………..67
5-5-3-همگرایی………………………………………………………………………………………………………………………68
5-5-4-مرزبندی……………………………………………………………………………………………………………………….68
5-5- 5-دقت………………………………………………………………………………………………………………………….69
5-6- گسسته سازی یک بعدی معادلات حاکم…………………………………………………………………………………..70
5-7- شبکه بندی ناحیه ……………………………………………………………………………………………………………70
5-8- طرح های عددی یک بعدی برای حل مسئله ریمن………………………………………………………………………..73
5-5-1- روش مرتبه اول رو………………………………………………………………………………………………………….74
5-5-2- روش مرتبه دو STVD…..ا…………………………………………………………………………………………………75
5-5-3- روش مرتبه اول لکس فردریچ…………………………………………………………………………………………….77
5-8-3-1- شرایط CFL……..ا………………………………………………………………………………………………………77
5-5-4- روش مرتبه دوم لکس فردریچ محلی……………………………………………………………………………………78
5-9- گسسته سازی دو بعدی معادلات حاکم…………………………………………………………………………………79
5-9-1- روش حل مرتبه دوم لکس فردریچ برای مش بندی دو بعدی………………………………………………………..82
5-10-گسسته سازی در شبکه بندی ورونوی………………………………………………………………………………..83
5-10-1- روش حل مرتبه دوم لکس فردریچ برای مش بندی ورونوی……………………………………………………….87

6- فصل ششم: طراحی کد FVDBC در محیط MATLAB.

6-1-در حالت یک بعدی……………………………………………………………………………………………………………90
6-1- 1-زیربرنامه یMain ….ا……………………………………………………………………………………………………90
6-1-2-زیربرنامه یInput..ا……………………………………………………………………………………………………… 90
6-1-3-زیربرنامه ی Grid……ا…………………………………………………………………………………………………. 90
6-1-4- زیربرنامه ی Calculate…..ا…………………………………………………………………………………………… 91
6-1-6- زیربرنامه ی Plot.ا……………………………………………………………………………………………………….. 91
6-2- در حالت دو بعدی با شبکه بندی مستطیلی…………………………………………………………………………… 91
6-2-1-زیربرنامه یMain .ا………………………………………………………………………………………………………..91
6-2-2-زیربرنامه یInput….ا……………………………………………………………………………………………………. 91
6-2-3-زیربرنامه ی Grid……ا……………………………………………………………………………………………………. 92
6-2-4- زیربرنامه ی Initial….ا…………………………………………………………………………………………………. 92
6-2- 8-زیربرنامه ی Plot….ا…………………………………………………………………………………………………… 92
6-3- در حالت دو بعدی با شبکه بندی ورونوی……………………………………………………………………………… 93
6-3-1-زیربرنامه یMain ….ا……………………………………………………………………………………………………93
6-3-2-زیربرنامه یInfo…..ا……………………………………………………………………………………………………. 93
6-3-3-زیربرنامه یGeo ……..ا…………………………………………………………………………………………………. 93
6-3-9-زیربرنامه ی Cof..ا………………………………………………………………………………………………………. 94
6-3-10-زیربرنامه ی Calculate….ا…………………………………………………………………………………………….. 94
6-3-11-زیربرنامه ی Plot……ا……………………………………………………………………………………………………95
6-3-12-زیربرنامه ی Area……ا…………………………………………………………………………………………………..95

7- فصل هفتم: ارزیابی مدل و مطالعه موردی

7-1- صحت سنجی مدل…………………………………………………………………………………………………………97
7-1-1- آزمون استاتیک……………………………………………………………………………………………………………97
7-1-2- آزمون جریان یکنواخت……………………………………………………………………………………………………99
7-1-3- آزمون شکست سد در حالت یک بعدی………………………………………………………………………………102
7-1-4- آزمون شکست سد در حالت دو بعدی……………………………………………………………………………..103
7-1-4-1- شکست جزیی سد(بازشدن ناگهانی یک دریچه)………………………………………………………………103
7-1-4- 2- شکست سد دایره ای…………………………………………………………………………………………….110
7-1-5- بررسی شکست کلی سد در حالت دو بعدی…………………………………………………………………….112
7-2- مطالعه موردی بر روی سد بتن غلتکی جگین………………………………………………………………………..114
7-2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………115
7-2-2- ویژگی های خاص منطقه اجرای سد مخزنی جگین…………………………………………………………….. 115
7-2-3- مطالعه موردی…………………………………………………………………………………………………………117
7-2-4- مدل سازی در کد FVDBC…ا…………………………………………………………………………………………117
7-2-5- یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………118

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 

– فصل هشتم: نتیجهگیری و پیشنهادات

8-1- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………… 122
8-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….. 123

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………….124
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….127

آزمون شکست جزیی سد، نمایش سطح آب در زمان  7/2ثانیه

آزمون شکست جزیی سد، نمایش سطح آب در زمان 7/2ثانیه

فهرست جداول

جدول 7-1 مقادیر با انتخاب تصادفی برای ارزیابی دقت نتایج در شبکه بندی مستطیلی……………………………. 106
جدول7-2 مقادیرP_VALUE شبکه بندی مستطیلی توسط آزمون آماری تست………………………………………. .107
جدول 7-3 مقادیر با انتخاب تصادفی برای ارزیابی دقت نتایج در شبکه بندی ورونوی …………………………………109

فهرست شکلها

شکل 3 -1 حجم کنترلی بسیار کوچک با ابعاد دیفرانسیلی dy ،dx و dz ..ا……………………………………………. 19

شکل 3 -2 دبی جرمی هر رویه از حجم کنترلی ………………………………………………………………………….. 21

شکل 3 -3 مؤلفه های سرعت در مختصات استوانه ای ………………………………………………………………….. 24

شکل 3 -4 مؤلفههای مثبت تانسور تنش روی سطوح مثبت در مختصات کارتزین ………………………………………. 26

شکل 3 -5 شار مؤلفه x مومنتم ورودی و خروجی در مرکز شش وجه حجم کنترلی ………………………………….. 30

شکل 3 -6 مؤلفههای x نیروی حاصل از تأثیر اعضای مؤثر تانسور تنش روی سطوح حجم کنترلی ………………….. 31
شکل 4 -1 شبکه بندی های دوبعدی و ساختاریافته ……………………………………………………………………… 46

شکل 4 -2 شبکه بندی های دوبعدی و ساختارنیافته ……………………………………………………………………… 47

شکل 4 -3 انواع المان های مورد استفاده در شبکه بندی ………………………………………………………………… 48

شکل 4 -4 شبکه بندی ساختارنیافته ورونوی ………………………………………………………………………………. 49

شکل 4 -5 نحوه ایجاد شبکه بندی ورنوی با استفاده از روش گام به گام ……………………………………………….. 51

شکل 4 -6 مثلث بندی دلاینی و شبکه بندی ورونوی ………………………………………………………………………. 52

شکل 4 -7 مثلث بندی دلاینی و شرط دایره ………………………………………………………………………………… 53

شکل 4 -8 شرط دلاینی مبنی بر دوایر محیطی خالی …………………………………………………………………….. 53

شکل 4 -9 اختلاف کوچکترین زاویه با شش زاویه داخلی در مثلث بندی دلاینی ………………………………………. 54

شکل 4 -10 اضافه کردن گرید جدید به شبکه مثلثی دلاینی……………………………………………………………….. 55

شکل 4 -11 نقض پاره خط cdدر شرط دید نقطه p به تمام نقاط فضای خالی دلاینی …………………………………… 55

شکل 4 -12 نقطه p با توجه به ارزیابی دلاینی برای مثلث abc مشکلی ایجاد نمی نماید …………………………….. 56

شکل 4 -13 چهارضلعی درنظر گرفته شده در فضای دوبعدی ……………………………………………………………… 56

شکل 4 -14 حجم درنظر گرفته شده در فضای سه بعدی ………………………………………………………………….. 56

شکل 4 -15 نمایش گرید x مرکز دایره روی عمود منصف ab ..ا……………………………………………………………… 57

شکل 4 -16 بین گریدهای 1 و 2، گرید 2 که دارای زاویه a بزرگتری است انتخاب میگردد ……………………………….. 58

شکل 4 -17 شبکه بندی ورونوی برای جمعی از گریدها …………………………………………………………………….. 58

شکل 4 -18 مثلث بندی دلاینی ایجاد شده توسط شبکه بندی ورونوی در شکل 5 -17 …………………………………. 59

شکل 4 -19 مثلث بندی دلاینی و شبکه بندی ورونوی مادر …………………………………………………………………. 59

شکل 4 -20 تبدیل مثلث بندی دلاینی به شبکه بندی ورونوی ………………………………………………………………. 60

شکل 5 -1 حجم کنترلی برای گریدهای داخلی و مرزی ………………………………………………………………………. 71

شکل 5 -2 حجم کنترلی مربوط به گریدP .ا…………………………………………………………………………………….. 71

شکل 5 -3 حجم کنترلی مربوط به گرید Xi با توجه به زمان …………………………………………………………………. 71
شکل 5 -4 نمای کلی مساله ………………………………………………………………………………………………….. 74

شکل 5 -5 محدود کننده های شار با دقت مرتبه یک (beam warming) ..ا………………………………………………. 76

شکل 5 -6 محدود کننده های شار با دقت مرتبه دو ( minimod) .ا……………………………………………………….. 77
شکل 5 -7 انتخاب مناسب بازه زمانی ………………………………………………………………………………………… 78

شکل 5 -8 مقایسه دقت دو روش مرتبه اول و دوم لکس فردریچ ………………………………………………………….. 79

شکل 5 -9 نمایش یک سلول در شبکه بندی مستطیلی ……………………………………………………………………. 81

شکل 5 -10 نمونه ای از شبکه بندی ورونوی و شبکه مثلثی دلاینی ……………………………………………………. 84

شکل 5 -11 نمایش پارامترهای مورد استفاده در شبکه بندی ورونوی …………………………………………………… 85

شکل 7 -1 مخزن مورد استفاده در آزمون استاتیک …………………………………………………………………………. 97

شکل 7 -2 سطح آب در شبکه بندی مستطیلی بعد از گذشت 2/0 ثانیه ……………………………………………… 98

شکل 7 -3 سطح آب در شبکه بندی مستطیلی بعد از گذشت 2 ثانیه …………………………………………………. 98

شکل 7 -4 سطح آب در شبکه بندی ورونوی بعد از گذشت 2/0 ثانیه ………………………………………………….. 98

شکل 7 -5 سطح آب در شبکه بندی ورونوی بعد از گذشت 2 ثانیه ……………………………………………………. 99

شکل 7 -6 سطح آب در شبکه بندی مستطیلی بعد از گذشت 2/0 ثانیه ……………………………………………. 100

شکل 7 -7 سطح آب در شبکه بندی مستطیلی بعد از گذشت 2 ثانیه ………………………………………………. 100

شکل 7 -8 سطح آب در شبکه بندی ورونوی بعد از گذشت 2/0 ثانیه ……………………………………………….. 100

شکل 7 -9 سطح آب در شبکه بندی ورونوی بعد از گذشت 2 ثانیه ………………………………………………….. 101

شکل 7 -10 نمونه ای از شبکه بندی ورونوی …………………………………………………………………………… 101

شکل 7 -11 مقایسه نتایج عددی و تحلیلی در حالت شکست سد یک بعدی شیب صفر ………………………… 102

شکل 7 -12 مقایسه نتایج عددی و تحلیلی در حالت شکست سد یک بعدی شیب صفر در نرم افزار Excel ..ا.. 103
شکل 7 -13 نمایش هندسی شکاف سد ……………………………………………………………………………… 104

شکل 7 -14 آزمون شکست جزیی سد، نمایش سطح آب در زمان 2/7 ثانیه ………………………………………. 104

شکل 7 -15 آزمون شکست جزیی سد، نمایش سطح آب در زمان 2/7 ثانیه ……………………………………… 105

شکل 7 -16 آزمون شکست جزیی سد، نمایش سطح آب در 2/7 ثانیه در مدل حاضر(شبکه بندی مستطیلی) … 105

شکل 7 -17 آزمون شکست جزیی سد، سطح آب در 2/7 ثانیه درمدل حاضر(شبکه بندی مستطیلی) ………….. 105

شکل 7 -18 آزمون شکست جزیی سد، سطح آب در 2/7 ثانیه بر اساس مدل حاضر(شبکه بندی مستطیلی) …… 106

شکل 7 -19 آزمون شکست جزیی سد، سطح آب 2/7 ثانیه در 1/ 135y= مدل حاضر( شبکه بندی مستطیلی) .. 106

شکل 7 -20 نتایج مقایسه خروجی کد متلب با مراجع ……………………………………………………………………. 107

شکل 7 -21 نمونه ای از شبکه بندی ورونوی …………………………………………………………………………….. 107

شکل 7 -22 آزمون شکست جزیی سد، سطح آب در 2/7 ثانیه بر اساس مدل حاضر(شبکه بندی ورونوی) ……. 108

شکل 7 -23 آزمون شکست جزیی سد، سطح آب در 2/7 ثانیه بر اساس مدل حاضر(شبکه بندی ورونوی) …….. 108

شکل 7 -24 آزمون شکست جزیی سد، سطح آب در 2/7 ثانیه بر اساس مدل حاضر(شبکه بندی ورونوی) …….. 108

شکل 7 -25 آزمون شکست جزیی سد، سطح آب در2/7 ثانیه و 1/ 135y= بر اساس مدل حاضر ورونوی ………. 109
شکل 7 -26 نتایج مقایسه خروجی کد متلب با مراجع ………………………………………………………………….. 109

شکل 7 -27 نتایج کلی مقایسه خروجی کد متلب در دوشبکه بندی با مراجع ……………………………………… 110

 

Abstract

A high resolution finite volume method for solving the shallow water equations with voronoi mesh is developed applying MATLAB software in this paper. The scheme is formally uniformly second order accurate and satisfies maximum principles.The model is verified by comparing the model output with condition of anti-symmetric and circular dam break with documented results. For more vestigation we utilized SPSS statistical software. Very good agreement has been achieved in the verification phase.It can be considered as an icient implement for the computation of shallow water problems, especially concerning those having discontinuities. A simple example of the collapse of water supply reservoir in a valley is used to demonstrate the capability of the model. The presented model is able to resolving shocks, handling, complex geometry, including the influence of steep bed slopes.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word  و pdf

قیمت35000تومان