انتخاب صفحه

مقدمه

امروزه تجارت جهانی، پیشرفتهای چشمگیری بدست آورده است که بدون شک بخش عمده این پیشرفتها را مدیون صنعت حمل و نقل است، چرا که بدون وجود صنعت حمل و نقلی، جابجایی کالا در ابعاد جهانی کاملا غیرممکن و دور از دسترس خواهد بود. در این میان حمل و نقل دریایی با سهم ۸۵ درصد از حجم جابجایی کالا در سرتاسر جهان، مهمترین نقشی را در اقتصاد و تجارت جهانی بازی می کند. همین امر بر اهمیت ترابری دریایی تاکید می کند. امروزه با پیشرفتهایی که در صنعت دریانوردی، کشتی سازی، تجهیزات بنادر و ۰۰۰ بدست آمده و میآید، تلاش می شود که هزینههای جابجایی این حجم عظیم کالاها کاهش یابد. زیرا حتی اگر فرض کنیم که هزینهها یک درصد کاهش یابد، در مقیاسی جهانی رقمهای هنگفتی صرفهجویی میگردد که می تواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشورها داشته باشد. از اینرو در سرتاسر دنیا همواره تلاشی شده است که با روش های مختلف در جهت پیشرفت تجهیزات و بهینهسازی سیستمها گامهایی برداشته شود. ساخت کشتیهایی با ابعاد بسیار بزرگ که هزینه حمل واحد بار را بطور چشمگیری کاهش میدهد، احداث تجهیزات پهلوگیری متناسب با ابعاد کشتیهای جدید، ساخت تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری جهت کاهش زمان توقف کشتیها و استفاده از امکانات پیشرفته برنامهریزی جهت دستیابی به اپتیممهای عملیات دریایی و بندری از جمله این اقدامات محسوب می شود. کشور ما نیز با داشتن مرزهای آبی طولانی و اتصال با آبهای آزاد، امکان استفاده از ترابری دریایی را دارا میباشد. در حال حاضر بنادر متعددی در شمالی و جنوب کشور فعالیت می کنند که بنادر جنوبی به دلیل راهیابی به آبهای آزاد بینالمللی، از اهمیت بیشتری برخوردارند، لیکن متاسفانه به دلیل استفاده محدود و یا عدم استفاده از تجهیزات مدرن روز و یا عدم رسیدگی مناسب به تجهیزات موجود و . . . ، از بهرهوری مناسب برخوردار نیستند. همین امر باعث میشود که سهم این بنادر از سود سرشار حمل و نقلی دریایی و ترانزیت کالا، بسیار ناچیز باشد. مسائلی مانند آنچه که به آن اشاره شد و سیر تحولات جهانی باعث میشود که لزوم تغییرات و اصلاحات در سیستم ترابری دریایی کشور روز به روز بیشتر احساسی شود و مدنظر قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه            3

فصل اول:طرح مساله وهدف

۱- طرح مساله و هدف

ترمینالی های کالای فله خشک پس از ترمینال های کالای فله نفت و گاز، گستردهترین سیستمهای انتقال در ترابری دریایی در سراسر جهان میباشند. در بنادر سراسر جهان هر ساله هزینههای قابل توجهی صرف ساخت، عملیات بهره برداری و تعمیرات و نگهداری اینگونه ترمینال ها می شود. در صورتی که این ترمینال ها به درستی کاربری نشوند، بازپس دهی سرمایههای کشور و عملکرد کلی مجموعه کاهش یافته، امکانات گسترش نیز محدود میگردد. به همین علت همواره تلاشی می شود راهکارهایی جهت ارتقاء بهرهوری آنها بدست آید. در این میان استفاده از شبیهسازی و مدل سازی، علیالخصوصی مدلی سازی کامپیوتری، در بسیاری از موارد توانسته است کمکهای ارزشمندی در جهت رسیدن به این هدف بنماید. کشور ما نیز که بخش قابل توجهی از واردات و صادرات کالای فله خشک آن از طریق بنادر انجام می گیرد بدون شک نباید از این جریان جهانی افزایشی بهرهوری و بهبود عملکرد مستثنی باشد. اگرچه متاسفانه در سال های گذشته به دلیل مشکلات جنگ تحمیلی و پس از ان سومحمدیریت ها، کارآیی بنادر ما به گواهی آمار در حد قابل قبولی نبوده است و باعث از دست رفتن منافع بالقوه فراوان صنعت حمل و نقلی دریایی گردیده است. اما باید این نکته نیز ذکر گردد که در سال های اخیر حرکتهای قابل توجهی در جهت بهبود عملکرد و افزایشی بهرهوری در بنادر کشور به چشم میخورد که جای خوشحالی و امیدواری است. نگارنده نیز به سهم خود تلاشی دارد به راهکارهایی هرچند جزئی در جهت بهینه سازی عملکرد ترمینال های کالای فله خشک دست یابد. برای رسیدن به این هدف با بررسی امکانات پیشرفته در ترمینال های کالای فله خشک جهان و مطالعه نحوه عملکرد این ترمینال ها و مقایسه آن با ترمینال های کالای فله خشک کشورمان و با توجه دقیق بر ترمینال کالای فله خشک بندر امام خمینی که بزرگترین ترمینال از نوع خود در ایران محسوب میشود و همچنین با استفاده از روشی های مدلی سازی، روشی یا روشی هایی در جهت بهینه کردن عملکرد این ترمینال پیشنهاد میگردد.

جرثقیل گراب دار اورهد سیار ویژه تخلیه

جرثقیل گراب دار اورهد سیار ویژه تخلیه

فصل دوم:تعاریف اولیه

۲- ۱- بندر

بندر بطور کلی محدوده آبی را گویند که بطور مناسبی از تاثیر امواج دریا در طوفان ها در امان بوده و می تواند محلی مناسب برای پناه دادن به کشتیها باشد و با داشتن تسهیلات و تجهیزات مناسب امکان تخلیه و بارگیری آنها را فراهم نماید. یکی از اصلی ترین وظایف بندر این است که بعنوان رابط بین حمل و نقلی دریایی و زمینی عمل نماید و زمینه ارائه خدمات تکمیلی در مورد عملیات تخلیه و بارگیری از قبیلی : چیدن کالا در انبارها، آمادهسازی کالا و روانه سازی کشتی را فراهم نماید. به منظور نیل به اهداف می بایست دیگر عواملی فیزیکی تجاری – اجتماعی و استراتژیکی مدنظر قرار گیرد. کالاها میتوانند به اشکال فیزیکی مختلف از جمله کالاهای فله مایع، فله خشک، بسته بندی و فله جزء و کالای کانتینری پالت و … حمل شوند. در طرح بندر باید انعطاف پذیری کار برای کاربرد و الترناتیوهای متفاوت با توجه به استراتژی توسعه و گسترش آتی بر مبنای تغییرات تکنولوژی و کاربری کشتی باز باشد. و همچنین باید کلیه نیازمندیها، توسعه اقتصادی، شبکه ترابری، شرایط محیط زیستی در نظر گرفته شده و همراه مطالعات صحرائی و همچنین شرایط عمومی ویژه بینالمللی در موارد پارامترهای قابل اعمالی ان دیده شود. اصل توسعه یک بندر موجود برای بهبود و افزایش ظرفیت و جهت تأمین خدمات مربوطه که در این صورت در نظر گرفتن سیستم شبکه داخلی بسیار مهم خواهد بود که همراه با آن تحول تکنولوژی ترابری و وسایل و تجهیزات آن باید به کار گرفته شود.

2-1-بندر 6

2-2-عملیات اصلی بنادر 6

2-3-انواع بنادر 6

2-4-ترمینال 7

2-5-انواع ترمینالها 7

جرثقیل گراب گردان

جرثقیل گراب گردان

فصل سوم:معرفی کالاهای فله خشک وکالهای خشک عمده

۵-۴-۳ – هیدروکسید آلومینیوم / اکسید آلومینیوم

سنگ معدن هیدروکسید آلومینیوم وقتی تحت فرآیند قرار گرفته و به اکسید آلومینیوم تبدیل شود ماده خام اصلی جهت تولید آلومینیوم اولیه بحساب میآید. حدود ۵/۲ تن از هیدروکسید آلومینیوم ۲ تن اکسید آلومینیوم تولید می کند که از آن یک تن آلومینیوم به دست می آید. این دو ماده خام در حالت فله، تراکم (برای مثالی هیدروکسید آلومینویم برای هر تن ۰/۸۷۸ مترمکعب جا می گیرد ولی اکسید آلومینیوم ۰/۵۸۵ مترمکعب) و چگونگی حمل و نقل، ویژگیهای متفاوتی را از خود نشان میدهند. روند از مبداً بصورت تبدیل هیدروکسید آلومینیوم به اکسید آلومینیوم میباشد که بیش از نیمی از الزامات حمل و نقل است و از اینرو روند رشد کشتیرانی کالای فله و الزامات ترمینالی را محدود می کند.

– صادرکنندگان اصلی هیدروکسید و اکسید آلومینیوم استرالیا، غرب آفریقا، جامائیکا و آمریکای جنوبی و مرکزی هستند. در حمل و نقلی دریایی ساحلی در مسافت های کوتاه بین کشورهای کارائیب (آمریکای جنوبی) و بنادر ایالات متحده در خلیج مکزیک، استفاده از کشتیهای فله بر متوسط افزایش یافته است تا بلکه هزینههای حمل و نقلی را کاهش دهند. ولی بخشی از محمولهها هنوز توسط کشتیهای کوچک حمل سنگهای معدنی و کشتیهای چند طبقه ای تحت اجاره یا مالکیت شرکتهای آلومینیوم حمل می شوند. حمل و نقل هیدروکسید آلومینیوم توسط استرالیا به اروپا برای فله برهای بزرگ که دارای بدنه بلند می باشند و حجم روزافزون این تجارت که به کشتیهای حدود ۱۰۰ هزار تنی (dwt) روی آورده است، مناسب تر میباشد. این تجارت عمدتاً توسط کشتیهای بین ۴۰ هزار الی ۷۰ هزار تنی (dwt) که برای اکسید آلومینیوم نیز بکار می روند، حمل می گردند. برای تجارت این کالا بین استرالیا و ژاپن یا آمریکای شمالی، کشتیهای متوسط تا حداکثر ظرفیت ۴۰ هزار تن (dwt) مطلوب و ارجح می باشد.

– ساختار یکپارچه و هماهنگ صنعت جهانی آلومینیوم منجر به آن شده که بسیاری از ترمینال ها تحت مالکیت و فعالیت این صنعت قرار گیرند. این کالاها بویژه اکسید آلومینیوم موجد گرد و غبار بوده و مستلزم اقدامات و احتیاطهایی برای جلوگیری از آلودگی محوطه و منطقه عملیاتی میباشد. یک سیستم تسمه نقاله ای که کالای خود را به داخلی دستگاه بسته بارگیری کشتی میریزد به همراه چادر مخصوصی خود که بسیار نزدیک به مواد بارگیری شده قرار دارد، احتمالی از بین رفتن مواد در اثر انتشار گرد و غبار را به حداقل میرساند. بطور کلی، سیستمهای تسمه نقالهای پرپیچ و خم برای تخلیه کالا از کشتی مورد استفاده قرار میگیرد.

3-1-تعاریف  10

3-2-ترمینال کالای فله 11

3-3-ویژگی های ترمینال کالای فله 11

3-4-کالهای فله خشک عمده 11

3-5-ترمینالهای چندمنظوره کالای فله 18

مقایسه دستگاه های بارگیری شعاعی وخطی

مقایسه دستگاه های بارگیری شعاعی وخطی

فصل چهارم:معرفی ترمینال کالای فله خشک وتجهیزات آن

۴- ۱- مقدمه

بطوری که مرسوم است کالای فله خشک به دو گروه تقسیم می شود. کالای عمده و کالای جزء. کالای عمده فله عبارتست از پنج گروه کالا که به شکل کاملا متفاوت با کشتیهای خطوط غیرمنظم و مملو در تمام کشتی حمل می شوند. این کالاها چنانکه در بخش قبلی نیز به آن اشاره شد عبارتند از سنگ آهن، غلات، زغال سنگ، بوکسیت و فسفات۔ قسمت اعظم این گونه محمولات فله با کشتیهای قله ویژه و یا کشتیهای ترکیبی (بیش از DWT ۴۰۰۰۰) حمل می شوند. اما کشتیهای کالای متفرقه نیز تا حد قابل قبولی مورد استفاده قرار می گیرند. باید به خاطر داشت که به هنگام استفاده از یک کشتی سنتی که دارای عرشه میانی میباشد سرعت جابجایی کالا به شدت افت می کند.

4-1-مقدمه 20

4-2-خصوصیات مهم ترمینال کالای فله عمده  21

4-3-فله پره ها 21

4-4-خصوصیات عملکرد تجهیزات جابجایی کالای فله 24

4-5-بارگیری کشتی 27

4-6-انواع تجهیزات بارگیری کشتی 27

4-7-تخلیه کشتی   31

4-8-حمل ونقل افقی 40

4-9-توزین ونمونه برداری 42

4-10-دستگاه های انبارکننده وانتقال دهنده کالا 43

4-11-انبارکالا 50

4-12-وورد وسایط نقلیه 53

4-13-تسهیلاتی آماده بکار 54

4-14-ملاحظات زیست محیطی 54

نمونه ای از دستگاه انبار با انتقال کالا

نمونه ای از دستگاه انبار با انتقال کالا

فصل پنجم:برنامه ریزی ترمینال کالای فله خشک

نمونه ای از یک دستگاه سیار بارگیری کشتی بامواد درون تسمه ای با ارتفاع بالا

نمونه ای از یک دستگاه سیار بارگیری کشتی بامواد درون تسمه ای با ارتفاع بالا

فصل ششم:معرفی بندرامام خمینی

6-1-کلیات

طول سواحل کشور جمهوری اسلامی ایران حدود ۲۷۰۰ کیلومتر است که ۷۰۰ کیلومتر آن را سواحل دریای خزر تشکیل میدهد و ۲۰۰۰ کیلومتر آن از سواحل خلیج فارسی و دریای عمان تشکیل شده است. در سواحلی ایران ۱۱ بندر تجاری قرار دارد که ۳ بندر آن در شمالی کشور و ۸ بندر دیگر در جنوب مشغول خدمات رسانی میباشند. بنادر تجاری شمالی دارای ۱۱ اسکله به طول ۱۶۱۵ متر و بنادر جنوب دارای ۹۰ اسکله به طولی تقریبی ۱۵۰۰۹ متر می باشند که این اسکلهها از اسکلههای کالای عمومی، اسکلههای کانتینری و اسکلههای کالای فلهای تشکیل شدهاند. بندر امام خمینی با وسعتی حدود ۱۰۴۱ هکتار بعنوان بزرگترین بندر واردات کالای فله خشک کشور از جمله غلات، پودر آهن و آلومینیوم، دارای اهمیت خاصی در میان این بنادر میباشد. شکل (۱-۶) نقشه ای از پلان بندر امام خمینی را نشان می دهد .

6-1-کلیات 75

6-2-موقعیت جغرافیایی وامکانات بندرامام خمینی 75

6-3-اسکله های بند امام خمینی 77

6-4-انبارها 79

6-5-تجهیزات وتاسیسات 79

6-6-نرم های تخلیه وبارگیری 81

6-7-تعرفه های بندری 83

فصل هفتم:تجهیزات ترمینال کالای فله خشک بندرامام خمینی

۷- ۴- ترمینال پودر آلومینیوم

 ترمینال پودر آلومینیوم در ضلع جنوب شرقی بندر قرار گرفته است. اسکله این ترمینال بصورت اسکله پیشرفته در آب میباشد و کالا پس از تخلیه از طریق یک سیستم تسمه نقاله بسیار طولانی به محوطه مربوطه که انبار پودر آلومینیوم در آن واقع است انتقال مییابد. به دلیل آلوده کنندگی شدید و امکان پراکنده شدن پودر آلومینیوم در محیط در اثر وزش باد (بعلت چگالی پایین آن) تسمه نقاله مربوطه کاملاً سرپوشیده می باشد. تصاویر (۸-۲۵) تا (۸-۲۷) اسکله و تسمه نقاله مربوطه به ترمینال پودر آلومینیوم را نشان میدهد. به دلیل عدم همکاری مسئولین این ترمینال که یک ترمینال کاملاً اختصاصی است، اطلاعات وتصاویر مفید قابل توجهی جمع آوری نگردیده است.

7-1-کلیات 87

7-2-ترمینال سیلو 88

7-3-ترمینال غلات 89

7-4-ترمینال پودر آلومینیوم 90

7-5-ترمینال سنگ آهن 90

7-6-اسکله های کالای متفرفه 90

7-7-ترمینال جدید سنگ آهن 91

فصل هشتم:آمار موجود بندرامام خمینی

۸- آمار موجود بندر امام خمینی

با مراجعه به اداره امور بندر بندر امام خمینی ، مجموعه ای از اطلاعات در اختیار قرار می گیرد. اطلاعات یادشده شامل تجهیزات ، آمار کشتیهای ورودی و خروجی ، آمار تخلیه و بارگیری کالاها به تفکیک نوع، نرم های ” تخلیه و بارگیری ، خدمات منطبق و نامنطبق و … میباشد. علیرغم اینکه زمان و انرژی بسیار زیادی برای تهیه و جمع آوری و تدوین اطلاعات و آمار صرف می شود ولی با کمال تاسف مشاهده می شود که این امار یکدست و هماهنگ نیستند. به عنوان مثال آمار مربوط به عملکرد تخلیه و بارگیری کلی بندر، گروه کالاها را به یک صورت دستهبندی نموده است ، اطلاعات مربوط به شاخصهای اثربخشی ، به گونه ای دیگر و آمار توقفات به شکل دیگر، این بدان مفهوم است که هریک از این آمارگیریها و جمع آوری اطلاعات بصورت منفرد و بدون داشتن نگرشی کلی گرایانه انجام گرفته است. در نتیجه امکان بررسی و بکارگیری یکجا و یکپارچه اطلاعات برای کاربران ایجاد نمی گردد. برای رفع این اشکال ، نیاز به نگرشی جامع نگرتر برای دقت بیشتر به اندرکنش اجزاء سیستم می باشد تا بتواند انجام فعالیتهای آمارگیری و جمع آوری اطلاعات را با جهت گیری صحیح در راستای رسیدن به هدف نهایی که بهبود عملکرد است، مقدور سازد. دربخشی پیشنهادات بیشتر به این موضوع پرداخته می شود. برای کمک به درک صحیح تر مطالب گفته شده ، نمونههایی از اطلاعات و امار یادشده در ادامه همین بخش آورده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، جداول درج شده در صفحات بعد، از انسجام و یکپارچگی محتوایی برخوردار نیستند .

فصل نهم:مدلسازی جهت بهینه سازی ترمینال کالای فله خشک وغلات بندرامام خمینی

9-4-3- کنترل و رفع ناسازگاری

 پس از ساخت مدلی مهمترین کاری که باید انجام شود کنترل و رفع ناسازگاری است . سازگاری بدین مفهوم است که بعنوان مثال اگر برتری گزینه اول نسبت به گزینه دوم  و برتری گزینه دوم نسبت به گزینه سوم  باشد ، برتری گزینه اول نسبت به گزینه سوم باید  باشد و در غیر اینصورت ماتریس مقایسات ناسازگار است . ذکر این نکته ضروری است که در روش تحلیل سلسله مراتبی ، نرخ ناسازگاری تا ۰/۱ مجاز است . بعد از ورود برتری ها، نرم افزار بطور خودکار نرخ ناسازگاری هر ماتریسی مقایسه را محاسبه نموده و نمایش می دهد . برای رفع ناسازگاری ، در حالت مقایسات زوجی ، از منوی ناسازگاری گزینه اولین را انتخاب می کنیم . این کار باعث می شود یکی از خانه های ماتریسی مقایسه زوجی به رنگ زرد درآید که در حقیقت همان قضاوتی است که باعث بیشترین ناسازگاری شده است . با قرار گرفتن بر روی همان خانه و انتخاب گزینه بهترین برازشی از منوی ناسازگاری ، نرم افزار، بهترین قضاوت را برای کاهش میزان ناسازگاری پیشنهاد می دهد . به همین ترتیب با انتخاب گزینه دومین ، سومین  … تا گزینه نهمین ، میتوان قضاوتهایی که باعث ایجاد ناسازگاری شده اند. را شناسایی و درصورت تشخیص ، اصلاح کرد .

9-1-مقدمه 129

9-2-شبیه سازی بهینه برنامه ریزی ترمینال برپایه هزینه ها 129

9-3-فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 132

9-4-نرم افزار Expert choiceا   133

9-5-استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی درانتخاب روش بهینه کاهش زمان تاخیر دربندر 136

فصل دهم:جمع بندی ،نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع ومراجع 161

فهرست جداول

5-1-طرح ریزی ناوگان حمل ونقل برای یک نوع کالا 70

5-2-طرح ریزی ناوجگان حمل ونقل برای کالاهای چندگانه 71

6-1-جدول مشخصات کلی اسلکه ها 78

6-2-انواع اسکله ها 78

6-3-تجهیزات بندرامام خمینی 80

6-4-پیکن ها 80

6-5-ایستگاه راهنمایان 80

6-6-تعرفه انبارداری کالای کیسه ای 83

6-7-تعرفه انبارداری کالای فله خشک مانند جو،گندم و…     83

6-8-تعرفه انبارداری کالاهای متفرقه     84

6-9-تعرفه انبارداری کالاهای تخته،کاغذ    84

6-10-تعرفه انبارداری کالاهای وسایل نقلیه سبک 84

6-11-تعرفه انبارداری کالاهای وسایل نقلیه نیمه سنگین   85

6-12-تعرفه انبارداری کالاهای وسایل نقلیه سنگین  85

8-1- مقایسه شاخص های عملیاتی تخلیه کالا درنه ماهه سالهای 81و82  123

8-2-مقایسه تناژ بارگیری درتر مینالهای صادرات وکانتینتر درنه ماهه سالهای 81و82  124

8-3-آمار تخلیه درهشت ماهه سال 82 125

8-4-آمار بارگیری درهشت ماهه سال 82     125

8-5-مقایسه تناژ تخلیه غلات به تفکیک نوع وسیله تخلیه دربندر امام 126

8-6-مقایسه انواع کالاهای ورودی به بندرامام (ره) درسالهای 80و81  127

فهرست شکلها

4-1-ابعاد اصلی حمل کنندگان کالای فله خشک 23

4-2-آبخور عملیاتی برای ضرائب بارگیری مختلف برای حمل کنندگان کالای فله خشک  25

4-3-نمونه ای از یک دستگاه سیاربارگیری کشتی بامواد درون تسمه ای با ارتفاع بالا  28

4-4-مقایسه دستگاه های بارگیری شعاعی وخطی 30

4-5-جرثقیل گراب دار اورهد سیار ویژه تخلیه 32

4-6-جرثقیل گراب گردان 34

4-7-تجهیزات بادی قابل انتقال جابجایی کالا 36

4-8-دستگاه تخلیه چندتسمه ای 38

4-9-دستگاه تسمه ای سیارانبار کردن کالا 44

4-10-ترتیبات یک دستگاه بارگیری انبار کالای فله 45

4-11-نمونه ای از دستگاه انبار یاانتقال کالا 45

4-12-تغذیه زیرزمینی با تسمه های ویژه انتقال کالا 48

4-13-بندرصادراتی باامکانات انبارهای شیاری 51

5-1-ترمینال کالای فله خشک،نقشه طراحی شماره I:زمان پهلوگیری       61

5-2- ترمینال کالای فله خشک،نقشه طراحی شمارهIII:هزینه کشتی 61

5-3-یک نمونه از سطح کالا درترمینال کالای فله خشک 65

5-4-تعیین ابعاد انبوه کالای صادراتی بعنوان عملکردی برای فعالیت سالانه   66

5-5-طرح چگونگی انباشته کردن کالا 67

5-6-ترمینال کالای فله خشک،نقشه طراحی 69

6-1-نقشه پلان بندر امام خمینی 76

7-1-نمایی از ترمینال سیلو 92

7-2-نمایی از ترمینال سیلو 92

7-3-نمایی از ترمینال سیلو 93

7-4-نمایی از ترمینال سیلو 94

7-5-برج های تخلیه ترمینال سیلو 95

7-6-انتهای برج تخلیه که غلات ازطریق آن از انبار کشتی خارج میشود    96

7-7-تسمه نقاله های انتقال غلات ازبرج تخلیه 97

7-8-نمایی دیگر از تسمه نقاله های انتقال غلات از برج تخلیه 97

7-9-تسمه نقاله مخصوص حمل وبارگیری یکسره غلات 98

7-10-تمسه نقاله وقیف های مخصوص بارگیری کامیون 98

7-11-محل ورود غلات به بالابرهای داخلی سیلو 99

7-12-تسمه نقاله برای جابجایی غلات درداخل سیلو 100

7-13-قیف های انتقال غلات ازکندوها به روی تسمه نقاله 100

7-14-نمایی نزدیک از قیف های انتقال غلات 101

7-15-شوتینگ غلات ازکندو به داخل واگن قطار  101

7-16-انبار غلات درمجاورت سیلو 102

7-17-تجهیزات اسکله صادرات ترمنیال سیلو 103

7-18-مکنده های ترمنیال غلات 104

7-19-پمپ ایجاد خلاء  104

7-20-نمایی نزدیک از یک مکنده غلات 105

7-21-بوم دستگاه مکنده 106

7-22-نمایی دیگر از مکنده غلات(دید ازبالا) 107

7-23-خرطوم برج مکنده غلات 108

7-24-لوله های خروج غلات وبارگیری کامیون از غلات 109

7-25-اسکله تخلیه پودر آلومینیوم 109

7-26-سیستم انتقال پودر آلومینیوم 110

7-27-تسمه نقاله سرپوشیده ترمینال پودر آلومینیوم 110

7-28-اسکله سنگ آهن و قیف های تخلیه 111

7-29-تجهیزات اسکله سنگ آهن 111

7-30-تسمه نقاله سرپوشیده ترمینال سنگ آهن 112

7-31-تجهیزات بارگیری ترمینال سنگ آهن 112

7-32-محل دپوسنگ آهن 113

7-33-تجهیزات وشوتینگ سنگ آهن برای بارگیری واگن قطار 113

7-34-لودر وگراب فعال درداخل خن کشتی 114

7-35-گراب در حال بارگیری پودر سویا 114

7-36-جرثقیل مجهز به راب درحال تخلیه از انبار کشتی 115

7-37-بارگیری کامیون توسط قیف 116

7-38-بخشی از بدنه جرثقیل ترمینال جدید سنگ آهن 117

7-39-تسمه نقاله به موازات اسکله ترمینال جدید سنگ آهن 118

7-40-تسمه نقاله حمل سنگ آهن به محل بارگیری ودپو 119

7-41-قیف توزین وبارگیری قطار 119

7-42-دستگاه رکیلیمر 120

7-43-دستگاه ریکلیمر وتیغه برداشت کننده آن 120

9-1-عوامل توقفات ومیزان توقفات ناشی ازآنها 140

9-2-ساختار کلی سلسله مرابی انتخاب روش بهینه کاهش زمان تاخیر دربندر 141

9-3-مقایسه معیارهای سطح اول باتوجه به هدف 142

9-4-مقایسه معیارهای سطح دوم باتوجه به معیار هزینه 143

9-5-مقایسه گزینه ها باتوجه به معیار هزینه/سرمایه گذاری 144

9-6-مقایسه گزینه ها باتوجه به معیار هزینه/تعمیرات ونگهداری 145

9-7-مقایسه گزینه ها باتوجه به معیار هزینه/بهره برداری 146

9-8-مقایسه گزینه ها باتوجه به معیار هزینه/نیروی انسانی 147

9-9-مقایسه معیارهای سطح دوم باتوجه به معیار سهولت انجام کار 148

9-10-مقایسه گزینه ها باتوجه به معیار سهولت انجام کار /سرعت 149

9-11-مقایسه گزینه ها باتوجه به معیار سهولت انجام کار /زمان درگیری بندر 150

9-12-مقایسه گزینه های باتوجه به معیار سهولت انجام کار / در دسترسی بودن تخصص مورد نیاز 151

9-13-مقایسه معیارهای سطح دوم باتوجه به معیار کارایی  152

9-14-مقایسه گزینه ها باتوجه به معیار کارایی /میزان کاهش زمان تاخیر 153

9-15-مقایسه گزینه ها باتوجه به معیار کارایی/میزان افزایش سرعت تخلیه 154

9-16-مقایسه وزن نهایی گزینه ها ونمایش میزان ناسازگاری 155

9-17-وزن گزینه ها پیش از تغییر وزن معیارها 156

9-18-وزین گزینه ها پس از تغییر وزن معیارها        157


Abstract

According to the importance of transportation industry, specially sea transportation in our country which has kilometers of sea border and according to the role of Imam Khomeini port in this industry, after reviewing and introducing the operation of ports and ways to program dry bulk cargo terminals in ports, the way of operation and priorities of optimization in this port was Zoomed on. By using the information of stop reasons in loading and unloading and using “Analetical Hearalcy Proccess”, a model was made to recognize the priorities of optimization in dry bulk cargo terminal of Imam Khomeini port. In order to make the process more accurate, software named “Expert Choice” was used. Finally the priority of different stop reasons to be optimized was identified.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید