مقدمه

طبق آمار و اطلاعات منتشر شده توسط مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان به طور متوسط ماهانه ۴۰۰ تا ۷۰۰ محدوم موتورسوار در سنین ۱۵ تا ۴۵ سال به بخشهای درمانی کاشان منتقل می شوند . لازم به ذکر است که این آمار فقط مربوط به تصادفات منجر به جرح می باتند که به جهت انتقال مصدومین به بیمارستان شناسایی شده اند به عبارت دیگر آمار تصادفات منجر به قوت و تصادقات خسارتی جز آمار ارایه شده نمی باشد. بطوریکه شهرستان کاشان رتبه پنجم را از نظر تعداد تحسابقات موتورسیکلت در کشور داراست در کشور ایران مطالعات محدود و انگتست شماری در زمینه تحصادقات درون شهری بخصوصی در مورد شدت تحسادقات صورت گرفته است که در این میان سهم مطالعات مربوط به شدت تصادفات موتورسیکلت ناچیز می باشد. در مروری که روی مطالعات گذشته انجام گرفت متحظه گردید که مولفین تاتیر یارامترهای موتر بر شدت تصادقات را بوسیله مدلهای لوحیات و یا یبروبلیت جندگانه مورد آزمایش قرار داده اند. لذا در این تحقیق حدسمن بررسی مدلهای مربوط به تصادفات به صورت اجمالی به بررسی و ارزیابی مدلهای بیان کلده شدت تصادقات یرداخته شده و همچنین روشهای ارزیابی و موارد کاربرد آنها مورد کنکاش قرار گرقته است. عوامل بسیاری چون جنسیت، سن، نوع وسایل درگیر در تصادف، نوع وسایل نقلیه مقصر، نحوه برخورد وسایل در هنگام تصادق، سطح سرویس راه و عیره که بر شدت تصادفات تاثیر گذارند قابل منظور کردن در مدل شدت هستند. در مدلسازی عوامل ذکر شده به عنوان متخییرهای مستقل و شدت تصادفات به عنوان متغییرهای وابسته تعریف می شوند که چگونگی رابطه بین متخلیرهای مستقل و وابسته قابل اندازه گیری و محاسبه می باشد. بنابراین در تحقیق حاضر یا استفاده از اطلاعات گردآوری شده در مورد سوابق رخداد تصادقات در شهر کاشان اقدام به ارایه مدل ییش بینی شدت تحصادقات یا توجه ویزه به تحصادقات موتورسیکلت شده است

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات

1-3- مروري بر فصل هاي اینده

 در فصل دوم این تحقیق به مروري بر مطالعات گذشته در زمینه شدت تصادفات برداخته شده است این مطالعات شامل پژوهش هاي خارجي و داخلي است که هر یلت از آنها به نحوي رابطه بین شدت تصادفات که به دسته هاي مختلف تقسیم بندي شده و پارامترهای موثر در تصادفات را بررسي کرده اند. فصل سوم به برر سي مونر در تصادفات اختصاص یافته است. در این فصل عوامل موٹر بر تصادفات به سه دسته عوامل انساني، عوامل راه و محیط اطراف و عوامل مربوط به وسیله نقلیه تقسيم بندي شدد و در مورد هر یلت توضیح داده شدهاست. فصل چهارم به بررسي و دسته بندي مدل هاي تحلیل تصادفات می یردازد در این فصل مدل هاي مطالعات مربوط به تصادفات به سه دستة مدل هاي بيان كناندة تعداد تصادفات، مدلاهاي بيان كناندة شدت تصادفات و مدل هاي بیان کنندة احتمال خطر تصادفات تقسیم شده و به بیان کاربرد و چگونگي ارزیابی این مدل ها پرداخته شده است از آنجا که روش مورد استفاده در این تحقیق لوجیت چندگانه میباشد بنابراین به صورت جداگانه به بررسي و همچنین چگونگي ارزیابی این گونه مدل ها برداخته شدهاست. فصل پنجم به شرح متغیر هاي مستقل مورد استفاده جهت مدلسازي شدت تصادفات شهر کاشان و چگونگي آمادهسازي آنها جهت ورود به روند مدل سازي و همچنین بررسي هاي آماري آنها مي بردازد از انجا که امکان دارد برخي از این متغیر ها با یکدیگر همبستگي داشته باشند آزمون همبستگي نیز صورت گرفته سپس روش هاي مختلف مدل سازي آزمایش شده و مورد ارزيابي با یکدیگر قرار گرفتهاند تا مدل بهینه انتخاب شود و در نهایت و جهت کالیبره کردن مدل، اطلاعات شش ماهه نخست سال ۱۳۸۶ در مدل قرار داده شده و نتایج بدست آمده ارائه گردیده است. فصل ششم به بیان نتیجه گیري از تحقیق انجام شده مي پردازد و در نهایت بیشنهاداتی جهت تحقیقات بعدی ارائه شده است.

1-1-مقدمه   4

1-2-ادبیات تحقیق 4

1-2-1-تعریف مساله 4

1-2-2-اطلاعات مورد استفاده در تحقیق 6

1-2-3-هدف از انجام تحقیق 7

1-2-4-مروریب بر مطالعات گذشته 7

1-2-5-روش تحقیق    9

1-3-مرروی بر فصلهای آینده 9

سهم نوع معابر در تصادفات

سهم نوع معابر در تصادفات

فصل دوم:مروری بر مطالعات گذشته

۲ – ۱ – مقدمه :

مطالعات زيادي در کشور هالي مختلف دنيا بر روي تصادفات جه به صورت تحلیل استاتیکی و جه به صورت مدلسازي صورت گرفته که نشاندهندهٔ اهمیت موضوع و میزان خسارتي است که از لحاظ جاني و مالي از این طریق متوجه بشر است . طی مطالعهاي که روي تحقیقات انجام شده روي تصادفات صورت گرفت مشاهده گردید که برخي از مطالعات تنها به بررسي آماري میزان تاثیر پارامترهاي مختلف بر تصادفات پرداختهاند که این روش نسبی تواند روش خیلی دقیق و مطمئنی براي شناسایی عوامل مؤثر بر تصادفات باشد، از سوي دیگر برخی از مطالعات به مدلسازي عوامل مؤثر در تصادفات روي آوردهاند که این روش، روشي دقیق تر و مؤثرتر براي کاهش تصادفات به خصوص تصادفات با شدت مرگ و جرح است. گرچه مواردي مشاهده گردید که نتایج حاصل از این نوع مطالعه بسیار شبیه به هم بود دستهبندي اکثر مطالعاتي که در زمینه شدت تصادفات صورت گرفتهاند شبیه به هم است در اکثر آنها تصادفات به : دسته: خسارتی، جراحی ضعیف، جراحی شدید و فوت تقسیم بندي شدهاند البته بسته به دقت اطلاعات پایه مورد استفاده تعداد این دستهها کاهش و یا افزایش یافته است . تفاوت عمدة تحقيقات شدت تصادفات در انتخاب نوع مدل و تعداد و نوع يارامتر ها يا متغيير هاي مستقل مؤثر در شدت تصادفات مي باشد. در ذیل به تعدادي از این مطالعات اشاره شده است .

2-1-مقدمه  11

2-2-بررسی مطلاعات پیشین  11

نقش تحصیلات در تصادفات

نقش تحصیلات در تصادفات

فصل سوم:بررسی عوامل موثر درتصادفات

3-1-مقدمه

حامحه سالیانه شاهد بروز تحسادقات قابل توجهی در سطح کشورمان میباشد، تا حایی که بر اساسی آمار یزشکی قانونی در سال ۱۳۸۳ بیش از ۲۱٬۰۰۰ نفر از هموطنانمان در این صحنه هاي تصادف جان خود را از دست داده اند. این موضوع به حدي متشکل ساز شده است که تصادقات جادهاي در ایران عامل دوم مرگ و میر، بعد از حمله قلبی محرقی شده است (گزارش سازمان بهداشت جهانی – سال ۲۰۰۴)؛ در حالی که در سطح جهانی این شاخصی تنتشمین عامل مرگ و میر میریاشند. شاید اولین سؤالی که به ذهن هر شخصی میرسد این باشد که چه عامل یا عواملی بیاعت این تصادف است؟ چگونه می توان این عوامل را شناسایی و مهار کرد؟ یاد تصادف ترافیکی یدیده اي است ییچیده، که از ترکیبی و تداخل عوامل و متخیرهای گوناگون یدید می آید و هر یافت از عوامل ریشه و عامل خود را دار است. علت بروز یا تصادف را میتوان به عوامل پنهان و آشکار در آن نسبت داد. تصادفا حاصل اشتباه و نقص در عملکرد یکی از سه عنصر : انسان، جاده و وسیله نقلیه است. مادامی که هر یافت از سه عامل قوق و ظیقه خود را در سلت انجام دهند و بدون عیلبا باشند احتمال بروز حادته به صفر می رسد اما زمانی که حداقل یکی از این سه عامل وظیفه خود را به درستی انجام ندهند هیچ اتقاق ناگواری دور از انتظار نیست. از طرف دیگر بسیاری از تلگذاها و عوامل یاهان مؤتر در تحسادقات میتواند ناشی از دست اندرکاران و مجریان دستگاههاي دولتی باشد که در کشور ما از این جنبه، کمتر تصادفات را مورد بررسی و توجه قرار می دهند. در این فصل ابتدا به سهم هر یافت از سه عامل انسان، راه و وسیله نقلیه در تصادفات خواهیم یرداخت. و سیسی یه تو حسیح مفصل در مورد هر یافت از آنها یرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه در این تحقیق بیشتر، توجه ما روی تحسادفات موتورسیکلت است. در ادامه ملیحات وسیله نقلیه، اشارهای به نکات ایمنی جهت استفاده ایمن از موتورسیکلت شده در نهایت عامل بروز تصادفات از لحاظ بعد زمانی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند.

3-1-مقدمه      20

3-2-سهم عوامل سه گانه:انسان،راه و وسیله نقلیه درتصادفات 20

3-2-1-نقش عامل انسانی درتصادفات  22

3-2-2-نقش عامل راه ومحیط در تصادفات 24

3-2-3-نقش وسیله نقلیه درتصادفات 29

3-3-علل بروز تصادفات براساس بعد زمانی 34

3-3-1-علل اولیه 34

3-3-2-علل واسط یاقبلی 34

3-3-3-علل مستقیم یانامه تصادف 35

فصل چهارم:مدلهای تحلیل تصادفات

4-1-مقدمه     37

4-2-مدلهای مروبطبه تصادفات 37

4-2-1-بررسی مدلهای بیان کننده تعداد تصادفات 37

4-2-2-بررسی مدلهای بیان کننده شدت تصادفات  39

4-2-3-مدلهای بیان کنده احتمال خطر تصادفات 44

4-3-معیارهای ارزیابی مدلها 44

4-3-1-مدل رگرسیون خطی 44

4-3-2-مدلهای تصادفی  47

4-3-3-مدل لاجیت 49

فصل پنجم:مدل شدت تصادفات شهر کاشان

۵ – ۱ – مقدمه :

همواره مدلسازي یکی از شاخه ها و زمینه هاي مورد علاقه مهندسین بوده است، آنگونه که از مدلسازي به عنوان هنر مهندسي یاد می کنند، براي انجام ایلات مدلسازي مناسب و نزدیلات به واقعیت مدلساز باید شرایط و پارامترهاي مختلف را در نظر بگیرد. مثلا براي مدلسازي تصادفات هر چه عواملي که ممکن است منجر به تصادف شوند با جزئیات بیشتر در نظر گرفته شود منجر به تهیه و ارائه یلات مدل نزدیلات به واقعیت خواهد شد. در این فصل با استفاده از متغیرهایی که در نظر گرفته شده است، مدل مناسبي براي تصادفات شهر کاشان تهیه و ارائه گردد. جهت تحقق این امر ابتدا آنالیز و بررسي اولیه روي اطلاعات صورت گرفته سپس به بررسي آماری پارامترهاي مجاز جهت ورود به مرحله مدلسازي پرداخته شده و در نهایت مدلسازي صورت گرفته است.

5-1-مقدمه 43

5-2-گردآوری آمار واطلاعات 53

5-3-شرح متغیرها وروند مدل سازی 53

5-4-بررسی اولیه وآنالیز داده ها 59

5-4-1-مقایسه فراوانی متغیرهای مستقل باتعداد کل تصادفات 59

5-4-2-آنالیز فراوانی متغیرها 59

5-4-3-آزمون همبستگی متغیرهای مستقل 59

5-5-بررسی آماری متغیرهای مجاز برای ورود به مرحله مدل سازی 61

5-6-ساخت مدل لاجت جهت تصادفات شهر کاشان  68

5-6-1-معیارهای ارزیابی روشهای ساخت مدل 69

5-6-2-بررسی مدل بدست آمده بااستفاده از روش داخل شدن 69

5-6-3-بررسی مدل بدست آمده بااستفاده از روش پسرو 69

5-6-4-بررسی مدل بدست آمده بااستفاده از روش پیشرو 70

5-6-5-مقایسه مدل های بدست آمده از روش های مختلف 70

5-6-7- بررسی مدل نهایی 71

5-6-8-محاسبه احتمال رخداد شدت های تصادفات    72

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات

6-1-مقدمه 75

6-2-نتیجه گیری  76

6-3-پیشنهادات    77

پیوست ها

پیوست1-فرم کام      113

پیوست2-جداول فراوانی  114

پیوست3-ماتریس همبستگی متغییرها    115

پیوست4-مدل شدت تصادفات شهر کاشان بااستفاده روش FORWARDا      116

منابع وماخذ  130

فهرست جداول

2-1-خلاصه و مقایسه مطالعات پیشین صورت گرفته در زمینه شدت تصادفات     17

5-1-متیغرهای مربوطبه ساعت تصادفات 54

5-2-متغیرهای مربوط به وضعیت روشنایی     55

5-3-متغیرهای مربوطبه وضع هوا 55

5-4-متغیرهای مربوط به نوع معبر 55

5-5-متغیرهای مربوط به نوع وسیله نقلیه مقصر 55

5-6-متغیرهای مربوطبه علت نامه تصادف  56

5-7-متغیرهای مربوط به نحوه برخورد     56

5-8-متغیرهای مربوط به نوع برخورد 56

5-9-متغیرهای مربوط به عامل انسانی موثر درتصادفات 57

5-10-متغیرهای مربوط به میزان تحصیلات راننده مقصر 57

5-11-متغیرهای مربوط به سن راننده مقصر 57

5-12-متغیرهای مربوط به وضعیت گواهینامه راننده مقصر 57

5-13-متغیرهای مربوط به نقص معبر درمحل تصادف 58

5-14-متغیرهای مربوط به نسبت حجم به ظرفیت (v/c)ا  58

5-15-متغیرهای مربوط به سطح سرویس معبر 58

5-16-متغیرهای مربوط به شدت تصادف 58

5-17-متغیرهای مربوط به شدت تصادف 58

5-18-متغیرهای حذف شده ازطریق آزمون فراوانی 59

5-19-متغیرهای حذف شده از آزمون همبستگی 60

5-20-معیار تعیین سطح سرویس معابر براساس سرعت عملکردی 67

5-21-مقایسه مدلهای بدست آمده 70

5-22-متغیرهای موثر در تصادفات منجر به جرح وفوت شهر کاشان 71

فهرست شکلها

3-1-سهم عوامل سه گانه؛انسان،راه و وسیله نقلیه درتصادفات 21

3-2-موتور سیکلت های قدیمی ومدرن 31

4-1-تابع لاجستیک 43

5-1-سهم علل تامه درتصادفات کاشان 61

5-2-سن رانندگان مقصر درتصادفات 62

5-3-سهم نوع معابر درتصادفات  62

5-4-سهم انواع وسایل نقلیه مقصذر درتصادفات 63

5-5-نحوه برخورد وسایل نقلیه 63

5-6-سهم جنسیت ها درتصادفات 64

5-7-زمان رخداد تصادفات 64

5-8-سهم نقص معابر دروقوع تصادفات 65

5-9-نقش تحصیلات درتصادفات  65

5-10-نقش گواهینامه درتصادفات 66

5-11-سهم سطوح سرویس درتصادفات  67


ABSTRACT

The object of this study is to provide insight into significant factors that affect accident severity in Kasham (Isfahan Province) on 471 cases using accident data extracted firom the accident information sheets obtained firom the driving police center and traffic studies carried out by the Kashan Municipality during years 2004-2006, the occurrence probability in each group of accident severities ( injury-fatal and damage-only groups) were assessed through probability’ binary’ logit model. Forward and enter methods were used and evaluated. Finally, the model constructed based on the forward method showing 0.745 goodness offit was selected as the best method. The following independent variables were identified as the main factor’s increasing the probability of injury’-fatal accidents: Accident 1 hit pedestrian or bicycle, indeterminant situation of at-fault driver license, levels of service ( C and D) for pathways, accident of other vehicles with motorcycle, and accidents fiom back to side. Finally for examin model using the accident data of the first six months of year 2007 Which showed a percentage correct of 72. The reliability of the model 1 as assessed through SPSS statistical software Key Word: Severites accident, Variables, Motorcycle, logit


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید