انتخاب صفحه

 چکیده

یکی از دروس اساسی برای دانشجویان علوم پایه و مهندسی معادلات دیفرانسیل میباشد که پیشنیاز دروس تخصصی آنها میباشد. بنابراین، یادگیری مباحث این درس برای دانشجویان بسیار مهم میباشد. به این دلیل، برای تولید محتوای الکترونیکی آن ابتدا طراحی آموزشی و سپس مدل آموزشی آن براساس مدل تجربی به دست آمده نوشته شد.

هدف این پژوهش یافتن مدل تجربی دانش یادگیرنده بر پایهی طراحی اهداف آموزشی مبحث معادلات دیفرانسیل مرتبهی دوم غیرهمگن میباشد. بدین منظور، اهداف آموزشی موضوع مطرح شده طراحی گردید و صحت آنها توسط سه نفر از اعضای هیئت علمی که تجربهی تدریس در این درس را بیش از 10 سال داشتهاند، مورد تایید قرار گرفتند.

در مطالعهی مقدماتی آزمونی شامل25سوال مطابق با جدول هدف- محتوا که  بر اساس طبقهبندی بلوم دستهبندی شدهاند، طرح شد و بر روی 31 نفر از دانشجویان علوم پایه و فنی –  مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران که به طور تصادفی خوشهای انتخاب شدند، اجرا شد. پس از تجزیه و تحلیل دادههای حاصل با توجه به مقدار آلفای کرونباخ(834/0)مشخص شد که سوالات طرح شده با اهداف آموزشی بیان شده در جدول هدف-  محتوا انطباق داشتند. با استفاده از روش لوپ، ضریب تمیز و ضریب دشواری سوالات نامناسب حذف گردید و 15 سوال باقی ماندند. سپس آزمونی بر روی 122 نفر از دانشجویان علوم پایه و فنی – مهندسی که به طور تصادفی خوشهای انتخاب شدند، اجرا شد. با استفاده از نتایج به دست آمده ، مدل تجربی دانش یادگیرنده تدوین گردید. تجزیه و تحلیل این روابط با استفاده از روش تحلیل مسیر و مدلیابی روابط ساختاری، نشان میدهد که تاثیر کلی دانش تعاریف و دانش روش ضرایب نامعین بر شکلگیری دانش روشهای خصوصی به ترتیب 531/2= tو261/2= t  میباشد و  تاثیر کلی دانش تعاریف بر شکلگیری دانش روش ضرایب نامعین019/2= tو تاثیر کلی دانش روشهای خصوصی بر شکلگیری دانش تعاریف 861/2= tکه از نظر آماری در سطح۵٠/٠<P معنادار میباشند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون متغیرهای تشکیل دهندهی این مبحث نیز نشان میدهد که عامل تعاریف متغیر پیشبینیکنندهی دانش روش ضرایب نامعین می-باشد که به 9/25 درصد با این متغیر در سطح۵٠/٠<P همبستگی معنادار دارد.

مدل تجربی دانش یادگیرنده بر اساس طراحی، اجرا و ارزشیابی اهداف آموزشی

مدل تجربی دانش یادگیرنده بر اساس طراحی، اجرا و ارزشیابی اهداف آموزشی

واژه های کلیدی: مدل تجربی دانش یادگیرنده، اهداف آموزشی، مدلیابی معادلات ساختاری.

  فصل اول: طرح مسأله—————————– ————————— 1 

1- 1 مقدمه——————————————————–  ——- 2

1- 2عنوان پژوهش  ———————————————————- 2

1- 3بیان مساله و پرسشهای پژوهش ———————————————- 3

1- 4اهمیت و ضرورت پژوهش————————————————– 4

1- 5اهداف پژوهش  ——————————————————— 4

     1-5-1 اهداف کلی ——————————————————- 4 

      1- 5-2اهداف جزئی  —————————————————— 5 

1-6قلمرو پژوهش  ———————————————————- 5

      1-6- 1 قلمرو مکانی  —————————————————— 5 

      1- 6-2 قلمرو زمانی ——————————————————- 5

1- 7فرضیه های پژوهش ——————————————————- 5

1-8تعریف واژهها، مفاهیم و متغیرها ———————————————- 6  و

     1- 8-1 تعاریف نظری —————————————————– 6

     1-8-2تعاریف عملیاتی —————————————————- 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع———–  ———————————– 92- 1

مقدمه——–  ——————————————————- 10

2-2معادلات دیفرانسیل —————————————————— 10

2- 3دانش محتوایی پداگوژیکی فناوری  —————————————— 12

2- 4فناوری آموزشی ——————————————————– 15

     2-4-1 تاریخچه ی فناوری آموزشی ——————————————- 15 

     2-4-2 تاریخچهی فناوری آموزشی در ایران ————————————- 16 

2- 5آموزش———–  ————————————————— 18

     2-5-1 روشهای آموزش مستقیم مستقل از معلم ———————————- 19 

2- 6یادگیری الکترونیکی  —————————————————– 22

2- 7طراحی آموزشی  ——————————————————– 25

2- 8اهداف آموزشی ——————————————————– 28

دانش یادگیرنده

2- 9نظریهی یادگیری معنادار کلامی ——————————————— 31

2-10مدل یادگیرنده ——————————————————– 33

فصل سوم: روش شناسی پژوهش—-  ——————————————– 38 

3- 1مقدمه——  ——————————————————— 39

3-2روش و طرح پژوهش —————————————————- 39

3- 3فرآیند پژوهش ——————————————————— 40

     3-3-1مطالعات کتابخانه ای  ———————————————— 40 

     3-3-2مطالعات میدانی  ————————————————— 40 

3- 4 جامعهی آماری ——————————————————— 40

3- 5 نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه —————————————– 41

3-6 ابزار گردآوری دادهها —————————————————- 41

     3-6-1فرآیند تهیه ی آزمون ———————————————— 41

     3-6-2محتوای سوالات آزمون ———————————————- 42

     3-6-3بررسی ابزار اندازهگیری و تحلیل سوالات آن ——————————- 43

3-6-     3- 1 سوالات انتخابی ———————————————– 46 

3-6-4تعیین روایی ابزار جمع آوری دادهها ————————————- 47 

3-6-5پایایی ابزار جمع آوری دادهها  —————————————– 48 

3-6-6تشکیل مدل مفروض ———————————————— 48 

3-7روش تجزیه و تحلیل دادهها ———————————————— 49

     3-7-1شاخصهای برازش و اصلاح مدل  ————————————— 50 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها——–  ————————————- 57

  4- 1مقدمه—–  ———————————————————- 58

4-2توصیف متغیرها ——————————————————– 58

4- 3توصیف مدل ———————————————————- 59

     4-3-1توصیف روابط موجود در مدل —————————————– 61 

     4-3-2بررسی خطای ابزار اندازهگیری و خطای برآورد —————————– 64 

     4-3-3بررسی برازندگی مدل ———————————————– 66 

     4-3-4بررسی فرضیههای پژوهش و ارائهی نتایج  ——————————— 67 

     4-3-5تحلیل رگرسیون مرحلهای( گام به گام) ———————————– 68 

          4-3-5-1تحلیل رگرسیون مرحلهای در متغیر وابستهی روش-های خصوصی  ———– 68 

          4-3-5-2تحلیل رگرسیون مرحلهای در متغیر وابستهی روش تغییر پارامتر ————– 72 

          4-3-5-3تحلیل رگرسیون مرحلهای در متغیر وابستهی روش ضرایب نامعین ———— 73 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها——- ————————————— 75 

5- 1مقدمه——————————————-   —————— 76

5- 2 تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ———————————————– 76

5- 3بحث و نتیجه گیری—————————————————— 79

5- 4محدودیتهای پژوهش ————————————————— 81

5- 5پیشنهادات برگرفته از پژوهش برای پژوهشهای بعدی —————————– 82

5- 6توصیهها-  ———————————————————— 82

     5-6-1توصیه هایی برای متخصصین آموزشی، مولفین کتب آموزشی و تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی——————  ————- 82

پیوست (1)——-  ——————————————————– 85

  پیوست (2)——-  ——————————————————– 87

فهرست مقالات ارائه شده و تحت داوری —————————————— 90

  منابع————————————————————- —— 91

 فهرست جدول ها

جدول 2-1 تعریف منسجم یادگیری الکترونیکی رامیزوفسکی———————     23

جدول 3-1 اهداف، مفاهیم و محتوای سه گانه معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم  غیرهمگن بر اساس شماره سوالات آزمون————————— — ——            43

جدول 3-2 درجه دشواری سوالات آزمون———————————-            44

جدول 3-3 ضریب همبستگی نمره هر سوال آزمون با نمره کل——————- —         45

جدول 3-4 بررسی سوالات آزمون به روش لوپ——————————               46

جدول 3-5 درجه دشواری، ضریب تمیز و ضریب پایایی سوالات انتخابی————–   46

جدول 4-1 شاخص های آمار توصیفی متغیرها——————————- —   58

جدول 4-2 ماتریس همبستگی عوامل———————————– —-   59

جدول 4-3 ماتریس ضرایب همبستگی روابط مستقیم بین عوامل———————        61

جدول 4-4 ماتریس ضرایب همبستگی روابط غیرمستقیم بین عوامل——————          62

جدو 4-5 ماتریس ضرایب همبستگی روابط کلی بین عوامل————————        63

جدول 4-6 میزان خطای حاصل از تقریب در هر عامل—————————          64

جدول 4-7 میزان خطای حاصل از اندازه گیری در هر سوال———————–         65

جدول 4-8 شاخص های برازش مدل نهایی معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم غیرهمگن——-              66

جدول 4-9 راهنمای معادلات ساختاری————————————–      68

جدول 4-10 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای در متغیر وابستهی ’روشهای خصوصی‘(مرحله اول)————————————————————–             69

  جدول 4-11 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای در متغیر وابستهی ’روشهای خصوصی(مرحله دوم)————————————————————–             70

جدول 4-12 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای در متغیر وابستهی ’روشهای خصوصی(مرحله سوم)————————————————————-   71

جدول 4-13 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای در متغیر وابستهی ’روشهای خصوصی‘—        71

جدول 4-14 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای در متغیر وابستهی ’روش تغییر پارامتر ——      72

جدول 4-15 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای در متغیر وابستهی ’روش ضرایب نامعین    —–  73

جدول 4-16 ضریب تبیین، واریانس خطا و معادلهی متغیرهای وابستهی مدل نهایی معادلات یفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن—- —————————- —–             74

فهرست شکل ها

شکل 2-1 سه مولفه ی اصلی دانش و تعاملات بین آنها  ———————-   13

شکل 2- 2 چگونگی قرار گرفتن قابهای برنامهی خطی  ———————-   20

شکل 2-3 چگونگی قرار گرفتن قابهای برنامهی شاخهای  ——————–   20

شکل 2-4 طرح نمایشی ساخت شناختی  ———————————–   31

شکل 2-5 مدل یادگیری طوطیوار  ————————————-   32

شکل 2-6 مدل یادگیری معنادار  —————————————–   32

شکل 2-7 هدف آموزشی، زیرهدفها و سوالات  —————————-   34

شکل 2-8 ساختار سلسله مراتبی اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم   غیرهمگن  ——————————————————–   35

شکل 2-9 مدل نظری معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن  ————–   37

شکل 3-1 مدل مفروض روابط ساختاری معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن  ….  49

شکل 4-1 مدل تحلیل مسیر نهایی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن براساس   مقادیر استاندارد شده  ————————————————-   60

شکل 5-1 تاثیرگذاری دانش روش تغییر پارامتر بر دانش روشهای خصوصی  ———   76

  شکل 5-2 تاثیرگذاری دانش روشهای خصوصی بر دانش تعاریف  —————-   77

شکل 5-3 تاثیرگذاری دانش روش ضرایب نامعین بر دانش روشهای خصوصی  ——-   78

شکل 5-4 مدل تجربی بحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیر همگن در بخش اول    79

شکل 5-5 مدل تجربی بحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیر همگن در بخش دوم   81

فهرست پیوست ها

پیوست 1: جدول سلسله مراتب اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل مرتبهی دوم غیرهمگن-     84

پیوست 2: سوالات آزمون معادلات دیفرانسیل مرتبهی دوم غیرهمگن —————-       86

1-1مقدمه

امروزه تعلیم و تربیت یک سیاحت منظم در کلاسها، درسها، واحدها و امتحانات نیست، بلکه تدارک یک جریان منظم فکری برای ایجاد و تغییر در فرد فرد انسانهاست. در عصر حاضر ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن میگذرد توانسته است امکان ایجاد این تغییر را مهیا سازد، بسیاری از ناکارآمدی سیستمها و روشهای سنتی آموزشی را رفع نموده و دگرگونیهای اساسی را در آموزش به وجود آورد. از جملهی این تغییرات، ظهور روشهای نوین آموزشی همچون چندرسانه ایهای تعاملی است که به عنوان بعد جدیدی از فناوری آموزشی نوین تلقی میگردند و با بهکارگیری ترکیبی از رسانههای متعدد همچون صدا، ویدئو، انیمیشن، تصاویر متحرک و گرافیک، همراه با تعاملات توسعه یافتهای که یادگیرنده به واسطهی آن میتواند با محتوا و مواد آموزشی تعامل داشته باشد، به عنوان یک مهارت پایه برای یادگیرندگان این شیوه از آموزش و یک فناوری کارآمد در خدمت سازمانها و موسسات آموزشی جهت انتقال محتوای آموزشی در قرن 21 مطرح میباشند(موسی رمضانی، 1389).

این پژوهش به یافتن مدلی بین مفاهیم موجود در اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن و کشف روابط بین آنها میپردازد. تا با استفاده از این مدل مفاهیم و روابط بین آن، آموزشگران روند تدریس بهینه را مشاهده نموده و از آن بهره ببرند. همچنین طراحان آموزشی نیز از این مدل برای تولید محتوای الکترونیکی این مبحث میتوانند استفاده کنند. طراحان برنامهی درسی و مولفین کتب نیز از این روش میتوانند برای یافتن مناسبترین مدل آموزش مبحث موردنظرشان اقدام کنند.

1-2عنوان پژوهش

مدل تجربی دانش یادگیرنده بر اساس طراحی، اجرا و ارزشیابی اهداف آموزشی.

 بیان مساله و پرسشهای پژوهش

علوم را میتوان به دو دستهی بنیادی و کاربردی تقسیم کرد. علوم بنیادی یا محض به بیان جهان طبیعی و پدیدههای موجود در آن میپردازند. این علوم به طور مستقیم در انجام فعالیتها کاربرد ندارند و پیکرهی دانش در یک زمینه را تشکیل میدهند. علوم کاربردی، دربردارندهی دانشی است که نحوهی کاربرد دانش پایه یا علوم بنیادی را در موقعیتهای خاص تعریف میکند. به عبارت دیگر، در علوم کاربردی، بهکارگیری یا کاربست یافتههای بنیادی در موقعیتهای عملی مورد نظر است(رضوی، 1386). معادلات دیفرانسیل نیز یکی از واحدهای درسی الزامی برای رشتههای علوم پایه و فنی –  مهندسی است که از علوم کاربردی بهشمار میرود. این درس پیش نیاز بسیاری از دروس تخصصی رشتههای مذکور، میباشد. بنابراین، برای آموزش بهینهی این درس لازم است، طراحی آموزشی مناسبی صورت گیرد.

پیکارد1(2007) بیان میکند که امروزه آموزشگران برای طراحی و اجرای برنامههای درسی با مشکلاتی مواجهند. بنا به نظر کیانی و سعادت(1386) در طراحی نرمافزارهای آموزشی علاوه بر اصول فنی باید به اصول آموزشی نیز توجه نمود. اصول فنی بیشتر توجه به متدلوژیهای طراحی و توسعهی نرمافزار بر مبنای مهندسی نرمافزار دارد. اصول آموزشی به فراهم سازی شرایط یادگیری برای گروههای مختلف(مخاطبان نرمافزار) توجه میکند. براساس این اصول میتوان به ساخت یک مدل کارآمد در طراحی نرمافزار آموزشی اقدام نمود. برای یافتن مدلی کارآمد ابتدا لازم است اهداف آموزشی مطلب موردنظر تعیین گردیده و با توجه به این اهداف، مفاهیم آن بخش مورد شناسایی قرار گرفته و روابط بین آنها را بررسی نمود.

پژوهش حاضر در پی آن است که ابتدا اهداف آموزشی معادلات خطی مرتبهی دوم غیرهمگن را مشخص کند و سپس عاملهای موثر در آموزش این بخش را تعیین نموده و در انتها به این سوالات پاسخ دهد:

–        مفاهیم تشکیل دهندهی مبحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن چیست؟

–        چه معادلات ساختاری بین این مفاهیم برقرار است؟

–        چگونه میتوان با استفاده از این معادلات، مدل آموزشی این مبحث را تدوین نمود؟

این سوالات پژوهشگر را بر آن داشت تا به یافتن مدلی بین مفاهیم موجود در اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن و کشف روابط بین آنها بپردازد.

 اهمیت و ضرورت پژوهش

آموزش یک اقدام انسانی است با هدف کمک کردن به مردم برای اینکه یاد بگیرند. اگرچه یادگیری میتواند بدون آموزش هم صورت بگیرد، اثرات آموزش بر یادگیری غالبا سودمند است و مشاهدهی آن معمولا آسان. آموزش مجموعهای از رویدادهاست که بر یاد گیرندگان به طریقی اثر میکنند که یادگیری آسان شود. پس اگر قرار است چنین آموزش جامعی، اثربخش باشد باید آن را برنامهریزی کرد. ما معتقدیم یادگیری بدون برنامه و هدایت به احتمال زیاد افراد زیادی را پرورش خواهد داد که از زندگی در جامعهی فعلی یا آینده ناراضی خواهند بود(علی آبادی، 1374).

برنامههای درسی از جمله عوامل اساسی تعیینکنندهی میزان موفقیت یا شکست موسسات آموزشی میباشند. با توجه به نوآوریهایی که در حوزهی آموزش در حال وقوع است ایجاد تغییر در ساختار و فرآیند تدوین برنامههای درسی امری اجتناب ناپذیر میباشد. با ظهور رویکرد جدید یادگیری الکترونیکی در حوزهی آموزش جهت تحقق اهداف آموزشی باید طراحی و تدوین برنامههای درسی متناسب با شیوههای تدریس و یادگیری الکترونیکی باشد(عصاره و حزین، 1388).

کیانی و سعادت(1386) بیان میکنند که در زمینهی طراحی نرمافزارهای آموزشی همواره اختلاف نظر زیادی میان متخصصان آموزش و برنامهنویسان وجود داشته است. هر یک از این دو تلاش نمودهاند به گونهای نظر خود را به دیگری تحمیل کنند. نتیجهی چنین اختلاف نظرهایی به وجود آمدن الگوهایی تک بعدی و ناکارآمد در زمینهی طراحی و تولید نرمافزارهای آموزشی بوده است. اما باید توجه داشت که طراحی نرمافزار آموزشی فعالیتی تیمی میباشد که همهی متخصصان درگیر در آن باید به صورت هماهنگ و به موازات یکدیگر عمل کنند. تنها با در نظر گرفتن اصول فنی و اصول آموزشی در کنار یکدیگر است که میتوان نرمافزاری قابل استفاده در کلاسهای درس طراحی نمود. 

1-5اهداف پژوهش

151اهداف کلی

–         تعیین مدل تجربی دانش یادگیرنده بر اساس طراحی، اجرا و ارزشیابی اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن.

–         2اهداف جزئی

–         تعیین اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن.

–         تعیین جدول هدف –  محتوای آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن.

–         مشخص نمودن تاثیر روابط موجود بین مفاهیم آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن.

162قلمرو زمانی

مبانی نظری و تنظیم ابزار گردآوری از شهریور 1388 تا فروردین 1389 انجام یافت. مرحلهی اول اجرای پژوهش در اسفند 88 و مرحلهی دوم در خرداد 1389 انجام یافته است، و زمان تجزیه و تحلیل نتایج، نگارش و ویرایش پایاننامه نیز از خرداد 1389 تا زمان دفاع پایاننامه است.

1-7فرضیه های پژوهش

–        در مبحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن دانش روش تغییر پارامتر بر دانش روشهای خصوصی تاثیرگذار است.

–        در مبحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن دانش روش ضرایب نامعین بر دانش روشهای خصوصی تاثیرگذار است.

–        در مبحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهی دوم غیرهمگن دانش روشهای خصوصی بر دانش تعاریف تاثیرگذار است.


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 86

دانلود بخشی از پایان نامه مدل تجربی دانش یادگیرنده بر اساس طراحی، اجرا و ارزشیابی اهداف آموزشی

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید