چکیده

یکی از دروس اساسی براي دانشجویان علوم پایه و مهندسی معادلات دیفرانسیل میباشد که پیشنیاز دروس تخصصی آنها میباشد. بنابراین، یادگیري مباحث این درس براي دانشجویان بسیار مهم میباشد. به این دلیل، براي تولید محتواي الکترونیکی آن ابتدا طراحی آموزشی و سپس مدل آموزشی آن براساس مدل تجربی به دست آمده نوشته شد.

هدف این پژوهش یافتن مدل تجربی دانش یادگیرنده بر پایهي طراحی اهداف آموزشی مبحث معادلات دیفرانسیل مرتبهي دوم غیرهمگن میباشد. بدین منظور، اهداف آموزشی موضوع مطرح شده طراحی گردید و صحت آنها توسط سه نفر از اعضاي هیئت علمی که تجربهي تدریس در این درس را بیش از 10 سال داشتهاند، مورد تایید قرار گرفتند.

در مطالعهي مقدماتی آزمونی شامل25سوال مطابق با جدول هدف- محتوا که  بر اساس طبقهبندي بلوم دستهبندي شدهاند، طرح شد و بر روي 31 نفر از دانشجویان علوم پایه و فنی –  مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران که به طور تصادفی خوشهاي انتخاب شدند، اجرا شد. پس از تجزیه و تحلیل دادههاي حاصل با توجه به مقدار آلفاي کرونباخ(834/0)مشخص شد که سوالات طرح شده با اهداف آموزشی بیان شده در جدول هدف-  محتوا انطباق داشتند. با استفاده از روش لوپ، ضریب تمیز و ضریب دشواري سوالات نامناسب حذف گردید و 15 سوال باقی ماندند. سپس آزمونی بر روي 122 نفر از دانشجویان علوم پایه و فنی – مهندسی که به طور تصادفی خوشهاي انتخاب شدند، اجرا شد. با استفاده از نتایج به دست آمده ، مدل تجربی دانش یادگیرنده تدوین گردید. تجزیه و تحلیل این روابط با استفاده از روش تحلیل مسیر و مدلیابی روابط ساختاري، نشان میدهد که تاثیر کلی دانش تعاریف و دانش روش ضرایب نامعین بر شکلگیري دانش روشهاي خصوصی به ترتیب 531/2= tو261/2= t  میباشد و  تاثیر کلی دانش تعاریف بر شکلگیري دانش روش ضرایب نامعین019/2= tو تاثیر کلی دانش روشهاي خصوصی بر شکلگیري دانش تعاریف 861/2= tکه از نظر آماري در سطح۵٠/٠<P معنادار میباشند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون متغیرهاي تشکیل دهندهي این مبحث نیز نشان میدهد که عامل تعاریف متغیر پیشبینیکنندهي دانش روش ضرایب نامعین می-باشد که به 9/25 درصد با این متغیر در سطح۵٠/٠<P همبستگی معنادار دارد.

مدل تجربی دانش یادگیرنده بر اساس طراحی، اجرا و ارزشیابی اهداف آموزشی

مدل تجربی دانش یادگیرنده بر اساس طراحی، اجرا و ارزشیابی اهداف آموزشی

واژه هاي کلیدي: مدل تجربی دانش یادگیرنده، اهداف آموزشی، مدلیابی معادلات ساختاري.

  فصل اول: طرح مسأله—————————– ————————— 1 

1- 1 مقدمه——————————————————–  ——- 2

1- 2عنوان پژوهش  ———————————————————- 2

1- 3بیان مساله و پرسشهاي پژوهش ———————————————- 3

1- 4اهمیت و ضرورت پژوهش————————————————– 4

1- 5اهداف پژوهش  ——————————————————— 4

     1-5-1 اهداف کلی ——————————————————- 4 

      1- 5-2اهداف جزئی  —————————————————— 5 

1-6قلمرو پژوهش  ———————————————————- 5

      1-6- 1 قلمرو مکانی  —————————————————— 5 

      1- 6-2 قلمرو زمانی ——————————————————- 5

1- 7فرضیه هاي پژوهش ——————————————————- 5

1-8تعریف واژهها، مفاهیم و متغیرها ———————————————- 6  و

     1- 8-1 تعاریف نظري —————————————————– 6

     1-8-2تعاریف عملیاتی —————————————————- 7

فصل دوم: مروري بر ادبیات موضوع———–  ———————————– 92- 1

مقدمه——–  ——————————————————- 10

2-2معادلات دیفرانسیل —————————————————— 10

2- 3دانش محتوایی پداگوژیکی فناوري  —————————————— 12

2- 4فناوري آموزشی ——————————————————– 15

     2-4-1 تاریخچه ي فناوري آموزشی ——————————————- 15 

     2-4-2 تاریخچهي فناوري آموزشی در ایران ————————————- 16 

2- 5آموزش———–  ————————————————— 18

     2-5-1 روشهاي آموزش مستقیم مستقل از معلم ———————————- 19 

2- 6یادگیري الکترونیکی  —————————————————– 22

2- 7طراحی آموزشی  ——————————————————– 25

2- 8اهداف آموزشی ——————————————————– 28

دانش یادگیرنده

2- 9نظریهي یادگیري معنادار کلامی ——————————————— 31

2-10مدل یادگیرنده ——————————————————– 33

فصل سوم: روش شناسی پژوهش—-  ——————————————– 38 

3- 1مقدمه——  ——————————————————— 39

3-2روش و طرح پژوهش —————————————————- 39

3- 3فرآیند پژوهش ——————————————————— 40

     3-3-1مطالعات کتابخانه اي  ———————————————— 40 

     3-3-2مطالعات میدانی  ————————————————— 40 

3- 4 جامعهي آماري ——————————————————— 40

3- 5 نمونه، روش نمونه گیري و حجم نمونه —————————————– 41

3-6 ابزار گردآوري دادهها —————————————————- 41

     3-6-1فرآیند تهیه ي آزمون ———————————————— 41

     3-6-2محتواي سوالات آزمون ———————————————- 42

     3-6-3بررسی ابزار اندازهگیري و تحلیل سوالات آن ——————————- 43

3-6-     3- 1 سوالات انتخابی ———————————————– 46 

3-6-4تعیین روایی ابزار جمع آوري دادهها ————————————- 47 

3-6-5پایایی ابزار جمع آوري دادهها  —————————————– 48 

3-6-6تشکیل مدل مفروض ———————————————— 48 

3-7روش تجزیه و تحلیل دادهها ———————————————— 49

     3-7-1شاخصهاي برازش و اصلاح مدل  ————————————— 50 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها——–  ————————————- 57

  4- 1مقدمه—–  ———————————————————- 58

4-2توصیف متغیرها ——————————————————– 58

4- 3توصیف مدل ———————————————————- 59

     4-3-1توصیف روابط موجود در مدل —————————————– 61 

     4-3-2بررسی خطاي ابزار اندازهگیري و خطاي برآورد —————————– 64 

     4-3-3بررسی برازندگی مدل ———————————————– 66 

     4-3-4بررسی فرضیههاي پژوهش و ارائهي نتایج  ——————————— 67 

     4-3-5تحلیل رگرسیون مرحلهاي( گام به گام) ———————————– 68 

          4-3-5-1تحلیل رگرسیون مرحلهاي در متغیر وابستهي روش-هاي خصوصی  ———– 68 

          4-3-5-2تحلیل رگرسیون مرحلهاي در متغیر وابستهي روش تغییر پارامتر ————– 72 

          4-3-5-3تحلیل رگرسیون مرحلهاي در متغیر وابستهي روش ضرایب نامعین ———— 73 

فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادها——- ————————————— 75 

5- 1مقدمه——————————————-   —————— 76

5- 2 تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ———————————————– 76

5- 3بحث و نتیجه گیري—————————————————— 79

5- 4محدودیتهاي پژوهش ————————————————— 81

5- 5پیشنهادات برگرفته از پژوهش براي پژوهشهاي بعدي —————————– 82

5- 6توصیهها-  ———————————————————— 82

     5-6-1توصیه هایی براي متخصصین آموزشی، مولفین کتب آموزشی و تولیدکنندگان محتواي الکترونیکی——————  ————- 82

پیوست (1)——-  ——————————————————– 85

  پیوست (2)——-  ——————————————————– 87

فهرست مقالات ارائه شده و تحت داوري —————————————— 90

  منابع————————————————————- —— 91

 فهرست جدول ها

جدول 2-1 تعریف منسجم یادگیري الکترونیکی رامیزوفسکی———————     23

جدول 3-1 اهداف، مفاهیم و محتواي سه گانه معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم  غیرهمگن بر اساس شماره سوالات آزمون————————— — ——            43

جدول 3-2 درجه دشواري سوالات آزمون———————————-            44

جدول 3-3 ضریب همبستگی نمره هر سوال آزمون با نمره کل——————- —         45

جدول 3-4 بررسی سوالات آزمون به روش لوپ——————————               46

جدول 3-5 درجه دشواري، ضریب تمیز و ضریب پایایی سوالات انتخابی————–   46

جدول 4-1 شاخص هاي آمار توصیفی متغیرها——————————- —   58

جدول 4-2 ماتریس همبستگی عوامل———————————– —-   59

جدول 4-3 ماتریس ضرایب همبستگی روابط مستقیم بین عوامل———————        61

جدول 4-4 ماتریس ضرایب همبستگی روابط غیرمستقیم بین عوامل——————          62

جدو 4-5 ماتریس ضرایب همبستگی روابط کلی بین عوامل————————        63

جدول 4-6 میزان خطاي حاصل از تقریب در هر عامل—————————          64

جدول 4-7 میزان خطاي حاصل از اندازه گیري در هر سوال———————–         65

جدول 4-8 شاخص هاي برازش مدل نهایی معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم غیرهمگن——-              66

جدول 4-9 راهنماي معادلات ساختاري————————————–      68

جدول 4-10 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله اي در متغیر وابستهي ’روشهاي خصوصی‘(مرحله اول)————————————————————–             69

  جدول 4-11 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله اي در متغیر وابستهي ’روشهاي خصوصی(مرحله دوم)————————————————————–             70

جدول 4-12 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله اي در متغیر وابستهي ’روشهاي خصوصی(مرحله سوم)————————————————————-   71

جدول 4-13 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله اي در متغیر وابستهي ’روشهاي خصوصی‘—        71

جدول 4-14 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله اي در متغیر وابستهي ’روش تغییر پارامتر ——      72

جدول 4-15 نتایج تحلیل رگرسیون مرحله اي در متغیر وابستهي ’روش ضرایب نامعین    —–  73

جدول 4-16 ضریب تبیین، واریانس خطا و معادلهي متغیرهاي وابستهي مدل نهایی معادلات یفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن—- —————————- —–             74

فهرست شکل ها

شکل 2-1 سه مولفه ي اصلی دانش و تعاملات بین آنها  ———————-   13

شکل 2- 2 چگونگی قرار گرفتن قابهاي برنامهي خطی  ———————-   20

شکل 2-3 چگونگی قرار گرفتن قابهاي برنامهي شاخهاي  ——————–   20

شکل 2-4 طرح نمایشی ساخت شناختی  ———————————–   31

شکل 2-5 مدل یادگیري طوطیوار  ————————————-   32

شکل 2-6 مدل یادگیري معنادار  —————————————–   32

شکل 2-7 هدف آموزشی، زیرهدفها و سوالات  —————————-   34

شکل 2-8 ساختار سلسله مراتبی اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم   غیرهمگن  ——————————————————–   35

شکل 2-9 مدل نظري معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن  ————–   37

شکل 3-1 مدل مفروض روابط ساختاري معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن  ….  49

شکل 4-1 مدل تحلیل مسیر نهایی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن براساس   مقادیر استاندارد شده  ————————————————-   60

شکل 5-1 تاثیرگذاري دانش روش تغییر پارامتر بر دانش روشهاي خصوصی  ———   76

  شکل 5-2 تاثیرگذاري دانش روشهاي خصوصی بر دانش تعاریف  —————-   77

شکل 5-3 تاثیرگذاري دانش روش ضرایب نامعین بر دانش روشهاي خصوصی  ——-   78

شکل 5-4 مدل تجربی بحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیر همگن در بخش اول    79

شکل 5-5 مدل تجربی بحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیر همگن در بخش دوم   81

فهرست پیوست ها

پیوست 1: جدول سلسله مراتب اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل مرتبهي دوم غیرهمگن-     84

پیوست 2: سوالات آزمون معادلات دیفرانسیل مرتبهي دوم غیرهمگن —————-       86

1-1مقدمه

امروزه تعلیم و تربیت یک سیاحت منظم در کلاسها، درسها، واحدها و امتحانات نیست، بلکه تدارك یک جریان منظم فکري براي ایجاد و تغییر در فرد فرد انسانهاست. در عصر حاضر ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن میگذرد توانسته است امکان ایجاد این تغییر را مهیا سازد، بسیاري از ناکارآمدي سیستمها و روشهاي سنتی آموزشی را رفع نموده و دگرگونیهاي اساسی را در آموزش به وجود آورد. از جملهي این تغییرات، ظهور روشهاي نوین آموزشی همچون چندرسانه ايهاي تعاملی است که به عنوان بعد جدیدي از فناوري آموزشی نوین تلقی میگردند و با بهکارگیري ترکیبی از رسانههاي متعدد همچون صدا، ویدئو، انیمیشن، تصاویر متحرك و گرافیک، همراه با تعاملات توسعه یافتهاي که یادگیرنده به واسطهي آن میتواند با محتوا و مواد آموزشی تعامل داشته باشد، به عنوان یک مهارت پایه براي یادگیرندگان این شیوه از آموزش و یک فناوري کارآمد در خدمت سازمانها و موسسات آموزشی جهت انتقال محتواي آموزشی در قرن 21 مطرح میباشند(موسی رمضانی، 1389).

این پژوهش به یافتن مدلی بین مفاهیم موجود در اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن و کشف روابط بین آنها میپردازد. تا با استفاده از این مدل مفاهیم و روابط بین آن، آموزشگران روند تدریس بهینه را مشاهده نموده و از آن بهره ببرند. همچنین طراحان آموزشی نیز از این مدل براي تولید محتواي الکترونیکی این مبحث میتوانند استفاده کنند. طراحان برنامهي درسی و مولفین کتب نیز از این روش میتوانند براي یافتن مناسبترین مدل آموزش مبحث موردنظرشان اقدام کنند.

1-2عنوان پژوهش

مدل تجربی دانش یادگیرنده بر اساس طراحی، اجرا و ارزشیابی اهداف آموزشی.

 بیان مساله و پرسشهاي پژوهش

علوم را میتوان به دو دستهي بنیادي و کاربردي تقسیم کرد. علوم بنیادي یا محض به بیان جهان طبیعی و پدیدههاي موجود در آن میپردازند. این علوم به طور مستقیم در انجام فعالیتها کاربرد ندارند و پیکرهي دانش در یک زمینه را تشکیل میدهند. علوم کاربردي، دربردارندهي دانشی است که نحوهي کاربرد دانش پایه یا علوم بنیادي را در موقعیتهاي خاص تعریف میکند. به عبارت دیگر، در علوم کاربردي، بهکارگیري یا کاربست یافتههاي بنیادي در موقعیتهاي عملی مورد نظر است(رضوي، 1386). معادلات دیفرانسیل نیز یکی از واحدهاي درسی الزامی براي رشتههاي علوم پایه و فنی –  مهندسی است که از علوم کاربردي بهشمار میرود. این درس پیش نیاز بسیاري از دروس تخصصی رشتههاي مذکور، میباشد. بنابراین، براي آموزش بهینهي این درس لازم است، طراحی آموزشی مناسبی صورت گیرد.

پیکارد1(2007) بیان میکند که امروزه آموزشگران براي طراحی و اجراي برنامههاي درسی با مشکلاتی مواجهند. بنا به نظر کیانی و سعادت(1386) در طراحی نرمافزارهاي آموزشی علاوه بر اصول فنی باید به اصول آموزشی نیز توجه نمود. اصول فنی بیشتر توجه به متدلوژيهاي طراحی و توسعهي نرمافزار بر مبناي مهندسی نرمافزار دارد. اصول آموزشی به فراهم سازي شرایط یادگیري براي گروههاي مختلف(مخاطبان نرمافزار) توجه میکند. براساس این اصول میتوان به ساخت یک مدل کارآمد در طراحی نرمافزار آموزشی اقدام نمود. براي یافتن مدلی کارآمد ابتدا لازم است اهداف آموزشی مطلب موردنظر تعیین گردیده و با توجه به این اهداف، مفاهیم آن بخش مورد شناسایی قرار گرفته و روابط بین آنها را بررسی نمود.

پژوهش حاضر در پی آن است که ابتدا اهداف آموزشی معادلات خطی مرتبهي دوم غیرهمگن را مشخص کند و سپس عاملهاي موثر در آموزش این بخش را تعیین نموده و در انتها به این سوالات پاسخ دهد:

–        مفاهیم تشکیل دهندهي مبحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن چیست؟

–        چه معادلات ساختاري بین این مفاهیم برقرار است؟

–        چگونه میتوان با استفاده از این معادلات، مدل آموزشی این مبحث را تدوین نمود؟

این سوالات پژوهشگر را بر آن داشت تا به یافتن مدلی بین مفاهیم موجود در اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن و کشف روابط بین آنها بپردازد.

 اهمیت و ضرورت پژوهش

آموزش یک اقدام انسانی است با هدف کمک کردن به مردم براي اینکه یاد بگیرند. اگرچه یادگیري میتواند بدون آموزش هم صورت بگیرد، اثرات آموزش بر یادگیري غالبا سودمند است و مشاهدهي آن معمولا آسان. آموزش مجموعهاي از رویدادهاست که بر یاد گیرندگان به طریقی اثر میکنند که یادگیري آسان شود. پس اگر قرار است چنین آموزش جامعی، اثربخش باشد باید آن را برنامهریزي کرد. ما معتقدیم یادگیري بدون برنامه و هدایت به احتمال زیاد افراد زیادي را پرورش خواهد داد که از زندگی در جامعهي فعلی یا آینده ناراضی خواهند بود(علی آبادي، 1374).

برنامههاي درسی از جمله عوامل اساسی تعیینکنندهي میزان موفقیت یا شکست موسسات آموزشی میباشند. با توجه به نوآوريهایی که در حوزهي آموزش در حال وقوع است ایجاد تغییر در ساختار و فرآیند تدوین برنامههاي درسی امري اجتناب ناپذیر میباشد. با ظهور رویکرد جدید یادگیري الکترونیکی در حوزهي آموزش جهت تحقق اهداف آموزشی باید طراحی و تدوین برنامههاي درسی متناسب با شیوههاي تدریس و یادگیري الکترونیکی باشد(عصاره و حزین، 1388).

کیانی و سعادت(1386) بیان میکنند که در زمینهي طراحی نرمافزارهاي آموزشی همواره اختلاف نظر زیادي میان متخصصان آموزش و برنامهنویسان وجود داشته است. هر یک از این دو تلاش نمودهاند به گونهاي نظر خود را به دیگري تحمیل کنند. نتیجهي چنین اختلاف نظرهایی به وجود آمدن الگوهایی تک بعدي و ناکارآمد در زمینهي طراحی و تولید نرمافزارهاي آموزشی بوده است. اما باید توجه داشت که طراحی نرمافزار آموزشی فعالیتی تیمی میباشد که همهي متخصصان درگیر در آن باید به صورت هماهنگ و به موازات یکدیگر عمل کنند. تنها با در نظر گرفتن اصول فنی و اصول آموزشی در کنار یکدیگر است که میتوان نرمافزاري قابل استفاده در کلاسهاي درس طراحی نمود. 

1-5اهداف پژوهش

151اهداف کلی

–         تعیین مدل تجربی دانش یادگیرنده بر اساس طراحی، اجرا و ارزشیابی اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن.

–         2اهداف جزئی

–         تعیین اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن.

–         تعیین جدول هدف –  محتواي آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن.

–         مشخص نمودن تاثیر روابط موجود بین مفاهیم آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن.

162قلمرو زمانی

مبانی نظري و تنظیم ابزار گردآوري از شهریور 1388 تا فروردین 1389 انجام یافت. مرحلهي اول اجراي پژوهش در اسفند 88 و مرحلهي دوم در خرداد 1389 انجام یافته است، و زمان تجزیه و تحلیل نتایج، نگارش و ویرایش پایاننامه نیز از خرداد 1389 تا زمان دفاع پایاننامه است.

1-7فرضیه هاي پژوهش

–        در مبحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن دانش روش تغییر پارامتر بر دانش روشهاي خصوصی تاثیرگذار است.

–        در مبحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن دانش روش ضرایب نامعین بر دانش روشهاي خصوصی تاثیرگذار است.

–        در مبحث معادلات دیفرانسیل خطی مرتبهي دوم غیرهمگن دانش روشهاي خصوصی بر دانش تعاریف تاثیرگذار است.


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 86

دانلود بخشی از پایان نامه مدل تجربی دانش یادگیرنده بر اساس طراحی، اجرا و ارزشیابی اهداف آموزشی

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید