انتخاب صفحه

مقدمه
در میان فرآیندهای شناخته شده برای انجام عملیات جداسازی، فرایند تقطیـر و اسـتخراج اهمیـتفراوانی داشته و از معمولی ترین روش هایی می باشد که از دیر زمان شناخته شده و بـه کـار رفتـهاند. برای جدا کردن برخی از مواد از مخلوط ها نمی توان روش های معمـول تقطیـر و اسـتخراج راعمدتا به لحاظ اقتصادی به کار گرفت؛ زیرا خواص فیزیکی و شیمیایی مواد و نیز شرایط مـورد نیـازبه گونه ای است که امکانات لازم جهت اسـتفاده و کـاربرد روش هـای معمـول موجـود را بـه طـوررضایت بخش و با کیفیت بالا فراهم نمی سازد. اهم این موارد شامل بالا بودن نقطه جوش، نزدیـکبودن نقطه جوش موارد مورد نظر، حساسیت مواد به دمای بالا، تامین و بازیابی حلال می باشـد. در موارد ذکر شده و مشابه که از ملاحظات اقتصادی و محدودیت هـای عملـی و اجرائـی ناشـی شـدهاست، بایستی از روشی برای انجام عمل جداسازی استفاده نمود و یا امکان بهره گیری آن را بررسیکرد که آن روش حتی الامکان بتواند اکثر شرایط مورد نیاز و بالاخص شرایط عمده و غالب را تامیننماید. یکی از روش هایی که امروزه جهت جداسازی مواد مفیـد و ضـروی از مخلـوط هـا و اجـساممرکب مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر به کار گرفته می شود استخراج با سیال فوق بحرانـیمی باشد.

مدلهای متداول فرآیند استخراج فوق بحرانی واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

مدلهای متداول فرآیند استخراج فوق بحرانی واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول – کلیات

1-1- استخراج………………………………………………………………………………………………………………..1
2-1- به کار بردن سیال فوق بحرانی برای استخراج ……………………………………………………………………..1
3-1- تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………2
1-4- خصوصیات و مزایای سیال فوق بحرانی……………………………………………………………………………..6
1-5- سیال ایده آل جهت فرایند SFE……………………………ا…………………………………………………………..8
1-6- قابلیت حلالیت ترکیبات در 2CO فوق بحرانی…………………………………………………………………………9
7-1- منابع 2CO …………………………..ا…………………………………………………………………………………10

فصل دوم : استخراج روغن آفتابگردان توسط استخراج فوق بحرانی و عوامل موثر بر آن

1-2- استخراج روغن آفتابگردان ………………………………………………………………………………………….11
2-2- عوامل موثر بر استخراج فوق بحرانی ……………………………………………………………………………..11
2-2- 1- فشار ………………………………………………………………………………………………………………11
2-2- 2-دما ………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2- 3- فلوی 2CO فوق بحرانی ………………………………………………………………………………………..12
2-2- 4- تاثیر سایز هسته ……………………………………………………………………………………………….12

12 2-2- 5- نقش کمک حلال …………………………………………………………………………………………….12

فصل سوم : فرایند استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان

1-3- فرآیند استخراج فوق بحرانی روغن در مقیاس آزمایشگاهی ………………………………………………….13
1-3- 1- شرایط و ابعاد دستگاه …………………………………………………………………………………………13
1-3- 2- فرآیند استخراج …………………………………………………………………………………………………14
2-3- فرآیند استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان در مقیاس صنعتی………………………………………….. .15
2-3- 1- اجزا یا دستگاههای تشکیل دهنده فرآیند در مقیاس صنعتی……………………………………… …….15

فصل چهارم : مدلهای متداول فرآیند استخراج فوق بحرانی

4- 1- مدلسازی فرآیند …………………………………………………………………………………………………17
4- 1-1- مدل M. perrut 1997 (مدلسازی استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان) …………………………….18
4- 1-1-1 فرضیات مدل ………………………………………………………………………………………………….18
4- 2-1-1- مدلسازی با استفاده از موازنه جرم ……………………………………………………………………..18
4- 3-1-1- حل عددی ………………………………………………………………………………………………….19
4- 1-1-4- مدل تعادلی ………………………………………………………………………………………………….20
4- 1-2- مدل گودرزنیا 1997 (استخراج فوق بحرانی روغنها) ………………………………………………………22
4- 1-2-1- فرضیات مدل …………………………………………………………………………………………………22
4- 2-2-1- معادلات حاصل از مدلسازی ……………………………………………………………………………….22
4- 3-2-1- روش حل (تکنیک حل) ……………………………………………………………………………………..23
4- 1-2-4-نتیجه…………………………………………………………………………………………………………25
4- 1-3- مدل 2000 Garcia Cocero (مدلسازی ریاضی استخراج فوق بحرانی دانه
روغنی به کمک الکل اشباع) ………………………………………………………………………………………..28
4- 1-3-1- فرضیات مدل ………………………………………………………………………………………………..28
4- 2-3-1- معادلات حاصل از مدلسازی ………………………………………………………………………………28
4- 3-3-1- حل تحلیلی – عددی ………………………………………………………………………………………30
4- 4-1- 1-1- فرضیات مدل BIC …………………..ا………………………………………………………………….31
4- 4-1- 1-2- مدل ریاضی ………………………………………………………………………………………………32
4- 4-1- 2-1- فرضیات ……………………………………………………………………………………………………34
4- 4-1- 2-2- مدل ریاضی ………………………………………………………………………………………………34
4- 4-1- 2-3- نتایج ……………………………………………………………………………………………………….37

فصل پنجم : مدل در نظر گرفته شده برای پروژه

5- 1- مدل با فرض هسته کوچک شونده ……………………………………………………………………………41
5- 1-1- فرضیات مدلسازی ……………………………………………………………………………………………41
5- 1-2- ابعاد دستگاه و خصوصیات فیزیکی …………………………………………………………………………42
5- 1-3- مدلسازی ریاضی……………………………………………………………………………………………..45

– 4-1- حل مدل ریاضی ………………………………………………………………………………………………….51
5- 4-1- 1- حل مدل بوسیله متد کرانک نیکولسون 51 …………………………………………………………………. 51
5- 5-1- حل کامپیوتری و بحث و نتایج حاصل از آن ……………………………………………………………………54
5- 6-1- اجرا و نتایج برنامه ……………………………………………………………………………………………….56
5- 6-1- 1- اثر تغییرات فشار روی بازده استخراج ……………………………………………………………………..57
5- 6-1- 2- اثر تغییرات دما روی بازده استخراج……………………………………………………………………….62
5- 6-1- 3- اثر تغییرات فلوی سیال فوق بحرانی روی بازده استخراج………………………………………………68
5- 6-1- 4- اثر تغییرات سایز هسته(شعاع یا قطر) روی بازده استخراج…………………………………………….70
5- 6-1- 5- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..72
5-1-7-پیشنهادبرایتحقیقاتبعدی………………………………………………………………………………………….73 پیوست……………………………………………………………………………………………………………………..74
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….99
فهرست جداول

جدول 1-1- دما و فشار بحرانی مواد مختلف ………………………………………………………………………8
جدول 1-2- قابلیت حلالیت ترکیبات در 2CO فوق بحرانی ……………………………………………………….9
جدول 3-1- پراکندگی سایز دانه های آسیاب شده روغن آفتابگردان …………………………………………13
جدول 5-1- خواص فیزیکی سیال فوق بحرانی و روغن آفتابگردان در شرایط مختلف آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………..43.
جدول 5-2- پارامترهای انتقال جرم در فلوهای متفاوت سیال فوق بحرانی 2CO در فشار Mpa40 , دمای K313 و سایز هسته mm23,0 ………….ا………………………………………………………………………………………………44.
جدول 5-3- سپارامترهای انتقال جرم در سایزهای متفاوت در فشار Mpa40 , دمای K313
44………………………………………………………………………………………………………….ا……..44
نمودار 1-1- نمودار فازی (کلی) …………………………………………………………………………………..6
نمودار 1-2- نمودار فازی …………………………………………………………………………………………. 7
نمودار 4-1- منحنی تعادلی ارایه شده توسط Perrut ……ا………………………………………………….21.
نمودار 4-2- تاثیر سایز ذره برای روغن باسیل بر روی میزان بازده استخراج در فشار 100
بار, دمای 40 درجه………………………………………………………………………………………………..25.
نمودار 4-3- منحنی بازده مرزنجوش برحسب زمان در فشار 100 بار و دمای 40 درجه……………………………………………………………………………………………………………….. 26
نمودار 4-4- تاثیر فشار بر میزان استخراج روغن زیره در فشارهای 100 و 90 بار و دمای
40 درجه ………………………………………………………………………………………………………….27
نمودار 4-5- منحنی تعادلی …………………………………………………………………………………….33.
نمودار 4-6- بررسی تاثیر دما بر روی بازده استخراج روغن جوز هندی در فشار Mpa15 …………………………….ا………………………………………………………………………………………37

نمودار 4-7- تاثیر فشار بر بازده استخراج روغن جوز هندی – مقایسه مدل با مقادیر آزمایشگاهی در دمای k313 , سایز هسته m0,556 و فلوی……………………………………………………………………………………………….……ا…..39
نمودار 4-8- تاثیر فلو بر بازده استخراج روغن جوز هندی – مقایسه مدل ها با مقادیر آزمایشگاهی در دمای k313 , سایز هسته m0,556 و فشار …………………………………………………………………………………………………… 39.
نمودار 4-9- تاثیر سایز هسته بر میزان بازه استخراج روغن جوز هندی – مقایسه مدلها با مقادیر آزمایشگاه در دمای k323, فشار Mpa15 و فلوی .33 10× −5 m3 /sec8 ………………….ا…………………………………………………40
نمودار 5-1- تاثیر فشار بر بازده استخراج در فلوی cm3 /min4 , سایز هسته mm23,0 و دمای 58……………………………………………………………………………………….ا……………………58
نمودار 5-2- تاثیر فشار بر بازده استخراج در فلویcm3 /min 4 سایز هسته m23,0 و دمای ……………………………………………………………………………………………………………ا….58
نمودار 5-3- تاثیر فشار بر بازده استخراج در فلویcm3 /min 4 سایز هسته m23,0 و دمای
60…………………………………………………………………………………………………………….60
نمودار 5-4- تاثیر دما بر بازده استخراج در فلوی cm3 /min4, سایز هسته m23,0 و فشار
62……………………………………………………………………………………………………………62
نمودار 5-5- تاثیر دما بر بازده استخراج در فلوی cm3 /min4 , سایز هسته m23,0 و فشار
64……………………………………………………………………………………………………………64
نمودار 5-6- تاثیر دما بر بازده استخراج در فلویcm3 /min 4 , سایز هسته m23,0 و فشار ………………………………………………………………………………………………………………65
نمودار 7-5- تاثیر فلو بر میزان بازده استخراج در فشار Mpa40 دمای k313 و سایز هسته ………………………………………………………………………………………………………………..68

فهرست شکلها

شکل 1-1- دستگاه بکار رفته هوگارت و هانی ………………………………………………………………….3
شکل 1-1-a- تیوب شیشه ای همراه مانومتر …………………………………………………………………. 3
شکل 1-1-b- تیوب شیشه ای با مانومتر همراه حمام………………………………………………………. 3
شکل 1-2- مخازن بکار رفته در استخراج فوق بحرانی به کمک 2CO …………….ا………………………. 4
شکل 1-3- دیاگرام فرآیند نیمه پیوسته استخراج قهوه …………………………………………………….5
شکل 1-4- استخراج چای به کمک سیال فوق بحرانی ………………………………………………………5
شکل 5-1- المان استخراج کننده ……………………………………………………………………………….45
شکل 5-2- المان کلی ذره جامد …………………………………………………………………………………47.

فصل اول
-1- استخراج
برای اینکه جزئیات فرایند استخراج فوق بحرانی بیان شود ابتدا باید فرایند استخراج بطـور جداگانـه تعریف شود.
تعریف استخراج : هر گاه دو ماده یا دو فاز (می توانند از دو فاز مختلف یا یکسان باشند) در تمـاسمستقیم با هم قرار گیرند تا طی مدت زمانی جزء مطلو ب آن از یک فاز یا ماده وارد فاز یا ماده دیگرشوند به آن استخراج گفته می شود.
اساس انتقال در این پدیده تماس مستقیم یا مستمر است و در اثر ایـن تمـاس مـستقیم و مـستمر یک جزء مطلوب انتقال می یابد.
استخراج انواع مختلف دارد مانند: استخراج مایع- مایع، جامد- مایع، گاز- مایع ، جامد-گاز و غیره.
یکی از مواد استخراج که امروزه کاربرد فراوانی در صنایع مختلف پیـدا کـرده اسـت اسـتخراج فـوقبحرانی است .

1-2- به کار بردن سیال فوق بحرانی برای استخراج
استخراج با حلال یکی از قدیمی ترین روشهای جداسازی بوده و بدون شک تاریخ اسـتفاده از آن بـهقبل از میلاد برمیگردد. علم استخراج با حلال در طـی مـدت زمـان طـولانی توسـعه یافتـه اسـت وبیشترین پیشرفت در مورد حلالها و سیالهای مورد استفاده در فراینـدهای اسـتخراجی بـوده اسـت. روشهای استخراجی نظیر سونیکشن (sonication)،سوکسله ((soxhlet ، استخراج با فاز جامد و استخراج مایع که مدتها پیش ابداع شده اند امروزه نیز به همان صورت قبلی جهت تهیـه نمونـه بـهکار میروند . روشهای استخراج با حلالهای دورریز، با بازگیری ناقص نمونه ها، وقت گیر بودن فرایند،مصرف زیاد حلال و… همراه هستند . بدین ترتیب محققان به فکـر ابـداع روش جدیـد اسـتخراجیافتادند که علاوه بر اینکه معایب فوق را نداشته باشد بلکه دارای مزایای چندی نیز باشد. یکی از این روشها استخراج با سیال فوق بحرانیSFE است که مزیتهای بسیاری دارد که از جمله می توان بهکاهش زمان استخراج و عدم آلودگی محیط زیست اشاره کرد.
1-3- تاریخچه :
سیال فوق بحرانی ابتدا توجه دکتر Thomas Andrews را در نیمـه هـای پایـانی قـرن نـوزدهمجلب کرد. دکترAndrews رئیس ارشد کالج کوئین بلفاست(Queen’s college Belfast) یک تحقیق گسترده بر روی خواص فازی دی اکسید کربن در نیمه قرن نوزدهم انجام داد و مـشاهداتشرا راجع به خواص فیزیکی و فازی دی اکسید کربن منتشر کرد. نقطه مشخص شـده توسـط دکتـرAndrews برای نقطه بحرانی 92/30 درجه سانتیگراد و Bar74 بود که بـسیار نزدیـک بـه نقطـهشناخته شده کنونی یعنی 1/31 درجه و Bar8/73 است که ارزش کار وی را نشان می دهد.
هوگارت (Hogarth) و هانی (Hanny ) در سال 1879 خواص بی نظیر سیال فوق بحرانی اتـانولو تترا کلرید کربن را توضیح دادند. آنها دریافتند که حلالیـت هالیـدهای فلـزی در ایـن دو سـیالخیلی بالاست .توانایی سیال فوق بحرانی برای حل فشار پایین جامدات توسط هوگارت و هـانی دری ک جل سه در Royal Society of London در س ال 1879 گ زارش ش د. ای ن دو نف ر آزمایشاتشان را در یک دستگاه لوله ای ساده انجام دادنـد (شـکل 1-1). در ایـن دسـتگاه تغییـراتفشاری موجب حل یا رسوب نمک های کلرید کبالت، یدید پتاسیم و برمید پتاسیم در اتـانول مـیشود که البته عملیات در دمایی بالاتر از دمای بحرانی (Tc =٢٣۴٠C) انجام گرفـت . آنهـا دریافتنـدکه افزایش فشار در این سیستم موجب حل و کاهش آن موجب تبلور رسوب آنها مـی شـود. شـکل1-1 نمایانگر دستگاه به کار رفته توسط این دونفر است .
شکل 1-1- دستگاه به کار رفته برای آزمایش
در سال 1906 بوخنر (Buchner) اعلام کرد که حلالیت مواد آلی غیـر فـرار در دی آکـسیدکربنفوق بحرانی ده برابر مقداری است که از مطالعات فشار بخار انتظار می رفـت. در سـال 1958 زهـوز(Zhuze) و همکارانش استخراج لانولین از پشم های روغنی با سیال فوق بحرانی را گزارش کردند.
نقطه شروع استفاده از سیالهای فوق بحرانی در فرایندهای صنعتی از زوسل (Zosel) در انستیتویماکس پلانک در مطالعه زغال سنگ آغاز شد. امروزه این سیالها کاربرد فراوانی در اغلب صنایع پیداکرده اند با این حال استفاده از فوق بحرانی SFE به عنوان یک تکنیک تجزیه ای تا دهه 1980 بـهتاخیر افتاد . در سال 1976 استال (Stahl) و شیلز (Shilz) سیستم استخراجی میکرو را به همـراهکروماتوگرافی لایه نازک به کار بردند. از این سال بـه بعـد اسـتخراج فـوق بحرانـی (SFE) در حـدتجزیه ای رشد سریعی کرد به طور ی که امروزه ایـن سیـستم بـه صـورت پیوسـته یـا ناپیوسـته بـاسیستم های گروماتوگرافی گازی، گروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و گرومـاتوگرافی بـا سـیال فـوقبحرانی کاربرد وسیعی در آنالیز انواع نمونه ها پیدا کرده اسـت بـه طـوری کـه در سـالهای 1990-1992 پیش از یکصد مقاله در این زمینه ارائه شده است.
همچنین در مقیاس بزرگ (Large Scale) و صنعتی نیز فرایندهای گوناگونی در سطح آمریکـا واروپا شروع به کار کردند که این فرایندهای صنعتی در اروپا بسیار متفاوت از آمریکاسـت . کارخانـههایی در آلمان ، فرانسه و بریتانیا برای تولید قهوه ، چای ، چاشنی ها و مواد افزودنی ایجاد شد کهدر آن از سیال فوق بحرانی جهت استخراج استفاده می شد . در آمریکـا در مـوردSclae up ایـنفرایند بحث های زیادی شد و در نیمه های سال 1985 فایزر (Pfizer )شروع بـه اسـتخراجhopدر سیدنی نبراسکا کرده و بزرگترین کارخانه استخراج فوق بحرانی بوسیله 2CO را بوجود آورد. شرکت
صنایع غذایی کرافت(Kraft General Foods) نیز شروع به ساخت کارخانه ای جهت اسـتخراجقهوه در هیوستون تگزاس کرد. شکل 1-2 مراحل اولیه تاسیس و راه اندازی این کارخانـه را نـشانمی دهد . همانطور که در شکل نشان داده می شود یک مخـزنft 7 در ft70 در آن بـه کـار رفتـهاست .
همچنین در شکل 1-3 دیاگرام این فرایند نمایش داده شده است. قابل ذکر است کـه ایـن فراینـدخروجی معادل millionlb/ yr۵٠ دارد .
نمونه دیگر استخراج فوق بحرانی (SFE ) در مقیاس بزرگ و صـنعتی شـکل 1-4 اسـت کـه ایـن
عکس از کارخانهTrosstberg درMeunschmeunster آلمان تهیه شده اسـت. ایـن کارخانـهدارای ظرفیتmillionlb/ yr ١۵می باشد. این عکس تنها بالای سه مخزن استخراج را نـشان مـیدهد . هر کدام از این مخزن ها دارای ظرفیت lb٢٠٠٠ در هر سیکل است .
شکل 1-4 تصویری از دستگاه استخراج چای کارخانه Trosstberg در Meunschmeunster آلمان
در زمینه مدلسازی فرایند هم کارهای متعددی انجام شـده اسـت. ابتـدا [3-1]Sovova در سـال1994 با در نظر گرفتن یک حل شبه تحلیلی با توجه به زمـان اسـتخراج و بـا فـرض خطـی بـودنتعادل و نیز تخمین تجربی تابع به مـدلی رسـید کـه آنـرا بـا اسـتفاده از روش تحلیلـی حـل کـرد.
[4]Perrut در سال 1997 یک مدل مشابهSovova ارائه کرد که یک من حنـ ی s شـکل را بـرای حالت تعادل به کار برد که در نهایت ناچار به در نظر گرفتن حالت خطی منطقه ای شد که در ایـنروش برای هر قسمت از منحنی یک تعـادل خطـی در نظـر گرفتـه مـی شـود. [5Reverchon[ و[6Marrone [ در سالها ی1999 و 1998 مدل را به صورت یک بستر ثابت همراه با فـاز سـیالیکه در جهت محور پخش می شود در نظرگرفتند. در ایـران نیـز یـک مـدل ریاضـی توسـط آقایـانگودرزنیا و ایکانی [7] در سال 1997 انجام شد. آنها با در نظر گرفتن حالت تعادل خطی و به روشعددی موفق به حل معادله مربوطه شدند. در سال 2000 هم یـک مدلـسازی ریاضـی بـرای روغـنآفتابگردان توسط [8Cocero [ وGarcia انجام شد که البته از نظر فرضیات شباهت بـسیاری بـهمدل سال 97 آقایان گودرزنیا و ایکانی داشت.

مدلهای متداول فرآیند استخراج فوق بحرانی واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

مدلهای متداول فرآیند استخراج فوق بحرانی واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

فصل دوم
-1- استخراج روغن آفتابگردان
در طی سالیان اخیر تولید جهانی روغن آفتابگردان در مقایسه با دیگر روغنهـا افـزایش چـشمگیریداشته است . دانه های آفتابگردان بسیار غنی از روغن هستند و در حـدودد %50 وزنـی از هـر دانـه شامل روغن می باشد . همچنین از نظر مصرف انسانی این روغن یکی از بهترین روغنها برای مـصرفمی باشد.
برای استخراج روغن آفتابگردان از دانه آن ابتدا روش Soxhlet extraction بکار می رفت که از هگزان بعنوان حلال استفاده می شـد. پـس از گذشـت سـالها روش اسـتخراج فـوق بحرانـی جـایSoxhlet extraction را گرفت و به روش اصلی جهت استخراج این روغن تبدیل شد.

2-2- عوامل موثر بر استخراج فوق بحرانی
عوامل موثر بر استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان عبارتند از:
1- فشار
2- دما
3- فلوی 2CO
4- اندازه ذره
5- کمک حلال

2-2-1- فشار:
به ط ورکلی با افزایش فشار میزان بازده استخراج بر حسب زمان افزایش می یابد که در طـی فراینـدافزایش فشار ، دما باید ثابت نگه داشته شود. درفصل پنجم در مورد افزایش فشار و افزایش بازده بـهطور کامل و مفصل بحث شده است و میزان افزایش در بازده از فشارMPa ٢٠ تـاMPa ۶٠ در سـهدمای متفاوت بررسی شده است .

2-2-2- دما
تاثیر دما در بازه فشاری MPa٢٠ تا MPa۶٠ در سه دمای متفـاوت توسـط [9U.Salgin et al[ بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است. پیش از بررسی این گونه بـه نظـر مـی رسـد کـهافزایش دما موجب افزایش مستقیم میزان بازده (yield) استخراج بر حسب زمان می شود ولـی درواقعیت این طور نیست و بهتر است که این افزایش، همراه با بررسی فشار باشد . که این موضـوع در فصل پنجم به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است .
چندین مقال ه علمی این مطلب را متذکر شده اند که سرعت استخراج به طور محـسوس بـا افـزایشدما افزایش می یابد کـه البتـه ایـن مطلـب بـرای فـشارهای بـالاتر ازMPa ۴٠ بیـان شـده اسـت [12و11و10]. ذکر این نکته ضروری است که در صورتی که انتخاب فشار برای افزایش دما نادرستباشد مشاهده می شود که در فشارهای پایین با افزایش دمـا، کـاهش میـزان بـازده اسـتخراج روی خواهد داد.

2-2-3- فلوی 2CO فوق بحرانی :
افزایش فلوی سیال فوق بحرانی 2CO موجب افزایش میزان بازده استخراج در طول زمان می شـودکه این افزایش در فصل پنجم در بازه فلویcm٣ / min ١تـا cm٣ / min۶مـورد بررسـی قـرار گرفتـهاست .

2-2-4- تاثیر سایز ذره:
افزایش سایز ذره باعث تاثیر معکوس در میزان بازده استخراج می شود یا به زبان سـاده تـر کـاهشسایز هسته باعـث افـزایش میـزان بـازده اسـتخراج مـی شـود. تـاثیر کـاهش سـایز هـسته توسـط [9U.Salgin et al[ در چندین سایز متفاوت مورد بررسی قرار گرفته اسـت . همچنـین در فـصلپنجم بررسی کامل و جامعی از کاهش سایز هسته در میزان استخراج بعمل آمده است.
همچنین نکته جالب در این مورد افزایش بازده استخراج در مورد کاهش سـایز هـسته در قطرهـای کوچکتر است.

2-2-5- نقش کمک حلال
نقش حلال کمکی در بالا بردن حلالیت نمونه در 2CO فوق بحرانی است. زیرا باعث افزایش قطبیتحلال شده و ترکیبات قطبی بهتر جدا می شوند. علاوه بر این، واکنش با برخی از ترکیبـات مـزاحمدر نمونه باعث می شود که عمل استخراج به راحتی انجام گیرد. در استخر اج فوق بحرانی روغن آفتابگردان می توان از متانول، اتانول، بوتانل، و یا هگزانول به عنـوانکمک حلال در عمل استخراج استفاده کرد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان