مقدمه
در ميان فرآيندهاي شناخته شده براي انجام عمليات جداسازي، فرايند تقطيـر و اسـتخراج اهميـتفراواني داشته و از معمولي ترين روش هايي مي باشد كه از دير زمان شناخته شده و بـه كـار رفتـهاند. براي جدا كردن برخي از مواد از مخلوط ها نمي توان روش هاي معمـول تقطيـر و اسـتخراج راعمدتا به لحاظ اقتصادي به كار گرفت؛ زيرا خواص فيزيكي و شيميايي مواد و نيز شرايط مـورد نيـازبه گونه اي است كه امكانات لازم جهت اسـتفاده و كـاربرد روش هـاي معمـول موجـود را بـه طـوررضايت بخش و با كيفيت بالا فراهم نمي سازد. اهم اين موارد شامل بالا بودن نقطه جوش، نزديـكبودن نقطه جوش موارد مورد نظر، حساسيت مواد به دماي بالا، تامين و بازيابي حلال مي باشـد. در موارد ذكر شده و مشابه كه از ملاحظات اقتصادي و محدوديت هـاي عملـي و اجرائـي ناشـي شـدهاست، بايستي از روشي براي انجام عمل جداسازي استفاده نمود و يا امكان بهره گيري آن را بررسيكرد كه آن روش حتي الامكان بتواند اكثر شرايط مورد نياز و بالاخص شرايط عمده و غالب را تاميننمايد. يكي از روش هايي كه امروزه جهت جداسازي مواد مفيـد و ضـروي از مخلـوط هـا و اجـساممركب مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر به كار گرفته مي شود استخراج با سيال فوق بحرانـيمي باشد.

مدلهاي متداول فرآيند استخراج فوق بحراني واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

مدلهاي متداول فرآيند استخراج فوق بحراني واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

فهرست مطالب

چكيده …………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول – كليات

1-1- استخراج………………………………………………………………………………………………………………..1
2-1- به كار بردن سيال فوق بحراني براي استخراج ……………………………………………………………………..1
3-1- تاريخچه …………………………………………………………………………………………………………………2
1-4- خصوصيات و مزاياي سيال فوق بحراني……………………………………………………………………………..6
1-5- سيال ايده آل جهت فرايند SFE……………………………ا…………………………………………………………..8
1-6- قابليت حلاليت تركيبات در 2CO فوق بحراني…………………………………………………………………………9
7-1- منابع 2CO …………………………..ا…………………………………………………………………………………10

فصل دوم : استخراج روغن آفتابگردان توسط استخراج فوق بحراني و عوامل موثر بر آن

1-2- استخراج روغن آفتابگردان ………………………………………………………………………………………….11
2-2- عوامل موثر بر استخراج فوق بحراني ……………………………………………………………………………..11
2-2- 1- فشار ………………………………………………………………………………………………………………11
2-2- 2-دما ………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2- 3- فلوي 2CO فوق بحراني ………………………………………………………………………………………..12
2-2- 4- تاثير سايز هسته ……………………………………………………………………………………………….12

12 2-2- 5- نقش كمك حلال …………………………………………………………………………………………….12

فصل سوم : فرايند استخراج فوق بحراني روغن آفتابگردان

1-3- فرآيند استخراج فوق بحراني روغن در مقياس آزمايشگاهي ………………………………………………….13
1-3- 1- شرايط و ابعاد دستگاه …………………………………………………………………………………………13
1-3- 2- فرآيند استخراج …………………………………………………………………………………………………14
2-3- فرآيند استخراج فوق بحراني روغن آفتابگردان در مقياس صنعتي………………………………………….. .15
2-3- 1- اجزا يا دستگاههاي تشكيل دهنده فرآيند در مقياس صنعتي……………………………………… …….15

فصل چهارم : مدلهاي متداول فرآيند استخراج فوق بحراني

4- 1- مدلسازي فرآيند …………………………………………………………………………………………………17
4- 1-1- مدل M. perrut 1997 (مدلسازي استخراج فوق بحراني روغن آفتابگردان) …………………………….18
4- 1-1-1 فرضيات مدل ………………………………………………………………………………………………….18
4- 2-1-1- مدلسازي با استفاده از موازنه جرم ……………………………………………………………………..18
4- 3-1-1- حل عددي ………………………………………………………………………………………………….19
4- 1-1-4- مدل تعادلي ………………………………………………………………………………………………….20
4- 1-2- مدل گودرزنيا 1997 (استخراج فوق بحراني روغنها) ………………………………………………………22
4- 1-2-1- فرضيات مدل …………………………………………………………………………………………………22
4- 2-2-1- معادلات حاصل از مدلسازي ……………………………………………………………………………….22
4- 3-2-1- روش حل (تكنيك حل) ……………………………………………………………………………………..23
4- 1-2-4-نتيجه…………………………………………………………………………………………………………25
4- 1-3- مدل 2000 Garcia Cocero (مدلسازي رياضي استخراج فوق بحراني دانه
روغني به كمك الكل اشباع) ………………………………………………………………………………………..28
4- 1-3-1- فرضيات مدل ………………………………………………………………………………………………..28
4- 2-3-1- معادلات حاصل از مدلسازي ………………………………………………………………………………28
4- 3-3-1- حل تحليلي – عددي ………………………………………………………………………………………30
4- 4-1- 1-1- فرضيات مدل BIC …………………..ا………………………………………………………………….31
4- 4-1- 1-2- مدل رياضي ………………………………………………………………………………………………32
4- 4-1- 2-1- فرضيات ……………………………………………………………………………………………………34
4- 4-1- 2-2- مدل رياضي ………………………………………………………………………………………………34
4- 4-1- 2-3- نتايج ……………………………………………………………………………………………………….37

فصل پنجم : مدل در نظر گرفته شده براي پروژه

5- 1- مدل با فرض هسته كوچك شونده ……………………………………………………………………………41
5- 1-1- فرضيات مدلسازي ……………………………………………………………………………………………41
5- 1-2- ابعاد دستگاه و خصوصيات فيزيكي …………………………………………………………………………42
5- 1-3- مدلسازي رياضي……………………………………………………………………………………………..45

– 4-1- حل مدل رياضي ………………………………………………………………………………………………….51
5- 4-1- 1- حل مدل بوسيله متد كرانك نيكولسون 51 …………………………………………………………………. 51
5- 5-1- حل كامپيوتري و بحث و نتايج حاصل از آن ……………………………………………………………………54
5- 6-1- اجرا و نتايج برنامه ……………………………………………………………………………………………….56
5- 6-1- 1- اثر تغييرات فشار روي بازده استخراج ……………………………………………………………………..57
5- 6-1- 2- اثر تغييرات دما روي بازده استخراج……………………………………………………………………….62
5- 6-1- 3- اثر تغييرات فلوي سيال فوق بحراني روي بازده استخراج………………………………………………68
5- 6-1- 4- اثر تغييرات سايز هسته(شعاع يا قطر) روي بازده استخراج…………………………………………….70
5- 6-1- 5- نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………..72
5-1-7-پيشنهادبرايتحقيقاتبعدي………………………………………………………………………………………….73 پيوست……………………………………………………………………………………………………………………..74
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….99
فهرست جداول

جدول 1-1- دما و فشار بحراني مواد مختلف ………………………………………………………………………8
جدول 1-2- قابليت حلاليت تركيبات در 2CO فوق بحراني ……………………………………………………….9
جدول 3-1- پراكندگي سايز دانه هاي آسياب شده روغن آفتابگردان …………………………………………13
جدول 5-1- خواص فيزيكي سيال فوق بحراني و روغن آفتابگردان در شرايط مختلف آزمايشگاهي …………………………………………………………………………………………………………………………..43.
جدول 5-2- پارامترهاي انتقال جرم در فلوهاي متفاوت سيال فوق بحراني 2CO در فشار Mpa40 , دماي K313 و سايز هسته mm23,0 ………….ا………………………………………………………………………………………………44.
جدول 5-3- سپارامترهاي انتقال جرم در سايزهاي متفاوت در فشار Mpa40 , دماي K313
44………………………………………………………………………………………………………….ا……..44
نمودار 1-1- نمودار فازي (كلي) …………………………………………………………………………………..6
نمودار 1-2- نمودار فازي …………………………………………………………………………………………. 7
نمودار 4-1- منحني تعادلي ارايه شده توسط Perrut ……ا………………………………………………….21.
نمودار 4-2- تاثير سايز ذره براي روغن باسيل بر روي ميزان بازده استخراج در فشار 100
بار, دماي 40 درجه………………………………………………………………………………………………..25.
نمودار 4-3- منحني بازده مرزنجوش برحسب زمان در فشار 100 بار و دماي 40 درجه……………………………………………………………………………………………………………….. 26
نمودار 4-4- تاثير فشار بر ميزان استخراج روغن زيره در فشارهاي 100 و 90 بار و دماي
40 درجه ………………………………………………………………………………………………………….27
نمودار 4-5- منحني تعادلي …………………………………………………………………………………….33.
نمودار 4-6- بررسي تاثير دما بر روي بازده استخراج روغن جوز هندي در فشار Mpa15 …………………………….ا………………………………………………………………………………………37

نمودار 4-7- تاثير فشار بر بازده استخراج روغن جوز هندي – مقايسه مدل با مقادير آزمايشگاهي در دماي k313 , سايز هسته m0,556 و فلوي……………………………………………………………………………………………….……ا…..39
نمودار 4-8- تاثير فلو بر بازده استخراج روغن جوز هندي – مقايسه مدل ها با مقادير آزمايشگاهي در دماي k313 , سايز هسته m0,556 و فشار …………………………………………………………………………………………………… 39.
نمودار 4-9- تاثير سايز هسته بر ميزان بازه استخراج روغن جوز هندي – مقايسه مدلها با مقادير آزمايشگاه در دماي k323, فشار Mpa15 و فلوي .33 10× −5 m3 /sec8 ………………….ا…………………………………………………40
نمودار 5-1- تاثير فشار بر بازده استخراج در فلوي cm3 /min4 , سايز هسته mm23,0 و دماي 58……………………………………………………………………………………….ا……………………58
نمودار 5-2- تاثير فشار بر بازده استخراج در فلويcm3 /min 4 سايز هسته m23,0 و دماي ……………………………………………………………………………………………………………ا….58
نمودار 5-3- تاثير فشار بر بازده استخراج در فلويcm3 /min 4 سايز هسته m23,0 و دماي
60…………………………………………………………………………………………………………….60
نمودار 5-4- تاثير دما بر بازده استخراج در فلوي cm3 /min4, سايز هسته m23,0 و فشار
62……………………………………………………………………………………………………………62
نمودار 5-5- تاثير دما بر بازده استخراج در فلوي cm3 /min4 , سايز هسته m23,0 و فشار
64……………………………………………………………………………………………………………64
نمودار 5-6- تاثير دما بر بازده استخراج در فلويcm3 /min 4 , سايز هسته m23,0 و فشار ………………………………………………………………………………………………………………65
نمودار 7-5- تاثير فلو بر ميزان بازده استخراج در فشار Mpa40 دماي k313 و سايز هسته ………………………………………………………………………………………………………………..68

فهرست شكلها

شكل 1-1- دستگاه بكار رفته هوگارت و هاني ………………………………………………………………….3
شكل 1-1-a- تيوب شيشه اي همراه مانومتر …………………………………………………………………. 3
شكل 1-1-b- تيوب شيشه اي با مانومتر همراه حمام………………………………………………………. 3
شكل 1-2- مخازن بكار رفته در استخراج فوق بحراني به كمك 2CO …………….ا………………………. 4
شكل 1-3- دياگرام فرآيند نيمه پيوسته استخراج قهوه …………………………………………………….5
شكل 1-4- استخراج چاي به كمك سيال فوق بحراني ………………………………………………………5
شكل 5-1- المان استخراج كننده ……………………………………………………………………………….45
شكل 5-2- المان كلي ذره جامد …………………………………………………………………………………47.

فصل اول
-1- استخراج
براي اينكه جزئيات فرايند استخراج فوق بحراني بيان شود ابتدا بايد فرايند استخراج بطـور جداگانـه تعريف شود.
تعريف استخراج : هر گاه دو ماده يا دو فاز (مي توانند از دو فاز مختلف يا يكسان باشند) در تمـاسمستقيم با هم قرار گيرند تا طي مدت زماني جزء مطلو ب آن از يك فاز يا ماده وارد فاز يا ماده ديگرشوند به آن استخراج گفته مي شود.
اساس انتقال در اين پديده تماس مستقيم يا مستمر است و در اثر ايـن تمـاس مـستقيم و مـستمر يك جزء مطلوب انتقال مي يابد.
استخراج انواع مختلف دارد مانند: استخراج مايع- مايع، جامد- مايع، گاز- مايع ، جامد-گاز و غيره.
يكي از مواد استخراج كه امروزه كاربرد فراواني در صنايع مختلف پيـدا كـرده اسـت اسـتخراج فـوقبحراني است .

1-2- به كار بردن سيال فوق بحراني براي استخراج
استخراج با حلال يكي از قديمي ترين روشهاي جداسازي بوده و بدون شك تاريخ اسـتفاده از آن بـهقبل از ميلاد برميگردد. علم استخراج با حلال در طـي مـدت زمـان طـولاني توسـعه يافتـه اسـت وبيشترين پيشرفت در مورد حلالها و سيالهاي مورد استفاده در فراينـدهاي اسـتخراجي بـوده اسـت. روشهاي استخراجي نظير سونيكشن (sonication)،سوكسله ((soxhlet ، استخراج با فاز جامد و استخراج مايع كه مدتها پيش ابداع شده اند امروزه نيز به همان صورت قبلي جهت تهيـه نمونـه بـهكار ميروند . روشهاي استخراج با حلالهاي دورريز، با بازگيري ناقص نمونه ها، وقت گير بودن فرايند،مصرف زياد حلال و… همراه هستند . بدين ترتيب محققان به فكـر ابـداع روش جديـد اسـتخراجيافتادند كه علاوه بر اينكه معايب فوق را نداشته باشد بلكه داراي مزاياي چندي نيز باشد. يكي از اين روشها استخراج با سيال فوق بحرانيSFE است كه مزيتهاي بسياري دارد كه از جمله مي توان بهكاهش زمان استخراج و عدم آلودگي محيط زيست اشاره كرد.
1-3- تاريخچه :
سيال فوق بحراني ابتدا توجه دكتر Thomas Andrews را در نيمـه هـاي پايـاني قـرن نـوزدهمجلب كرد. دكترAndrews رئيس ارشد كالج كوئين بلفاست(Queen’s college Belfast) يك تحقيق گسترده بر روي خواص فازي دي اكسيد كربن در نيمه قرن نوزدهم انجام داد و مـشاهداتشرا راجع به خواص فيزيكي و فازي دي اكسيد كربن منتشر كرد. نقطه مشخص شـده توسـط دكتـرAndrews براي نقطه بحراني 92/30 درجه سانتيگراد و Bar74 بود كه بـسيار نزديـك بـه نقطـهشناخته شده كنوني يعني 1/31 درجه و Bar8/73 است كه ارزش كار وي را نشان مي دهد.
هوگارت (Hogarth) و هاني (Hanny ) در سال 1879 خواص بي نظير سيال فوق بحراني اتـانولو تترا كلريد كربن را توضيح دادند. آنها دريافتند كه حلاليـت هاليـدهاي فلـزي در ايـن دو سـيالخيلي بالاست .توانايي سيال فوق بحراني براي حل فشار پايين جامدات توسط هوگارت و هـاني دري ك جل سه در Royal Society of London در س ال 1879 گ زارش ش د. اي ن دو نف ر آزمايشاتشان را در يك دستگاه لوله اي ساده انجام دادنـد (شـكل 1-1). در ايـن دسـتگاه تغييـراتفشاري موجب حل يا رسوب نمك هاي كلريد كبالت، يديد پتاسيم و برميد پتاسيم در اتـانول مـيشود كه البته عمليات در دمايي بالاتر از دماي بحراني (Tc =٢٣٤٠C) انجام گرفـت . آنهـا دريافتنـدكه افزايش فشار در اين سيستم موجب حل و كاهش آن موجب تبلور رسوب آنها مـي شـود. شـكل1-1 نمايانگر دستگاه به كار رفته توسط اين دونفر است .
شكل 1-1- دستگاه به كار رفته براي آزمايش
در سال 1906 بوخنر (Buchner) اعلام كرد كه حلاليت مواد آلي غيـر فـرار در دي آكـسيدكربنفوق بحراني ده برابر مقداري است كه از مطالعات فشار بخار انتظار مي رفـت. در سـال 1958 زهـوز(Zhuze) و همكارانش استخراج لانولين از پشم هاي روغني با سيال فوق بحراني را گزارش كردند.
نقطه شروع استفاده از سيالهاي فوق بحراني در فرايندهاي صنعتي از زوسل (Zosel) در انستيتويماكس پلانك در مطالعه زغال سنگ آغاز شد. امروزه اين سيالها كاربرد فراواني در اغلب صنايع پيداكرده اند با اين حال استفاده از فوق بحراني SFE به عنوان يك تكنيك تجزيه اي تا دهه 1980 بـهتاخير افتاد . در سال 1976 استال (Stahl) و شيلز (Shilz) سيستم استخراجي ميكرو را به همـراهكروماتوگرافي لايه نازك به كار بردند. از اين سال بـه بعـد اسـتخراج فـوق بحرانـي (SFE) در حـدتجزيه اي رشد سريعي كرد به طور ي كه امروزه ايـن سيـستم بـه صـورت پيوسـته يـا ناپيوسـته بـاسيستم هاي گروماتوگرافي گازي، گروماتوگرافي مايع با كارايي بالا و گرومـاتوگرافي بـا سـيال فـوقبحراني كاربرد وسيعي در آناليز انواع نمونه ها پيدا كرده اسـت بـه طـوري كـه در سـالهاي 1990-1992 پيش از يكصد مقاله در اين زمينه ارائه شده است.
همچنين در مقياس بزرگ (Large Scale) و صنعتي نيز فرايندهاي گوناگوني در سطح آمريكـا واروپا شروع به كار كردند كه اين فرايندهاي صنعتي در اروپا بسيار متفاوت از آمريكاسـت . كارخانـههايي در آلمان ، فرانسه و بريتانيا براي توليد قهوه ، چاي ، چاشني ها و مواد افزودني ايجاد شد كهدر آن از سيال فوق بحراني جهت استخراج استفاده مي شد . در آمريكـا در مـوردSclae up ايـنفرايند بحث هاي زيادي شد و در نيمه هاي سال 1985 فايزر (Pfizer )شروع بـه اسـتخراجhopدر سيدني نبراسكا كرده و بزرگترين كارخانه استخراج فوق بحراني بوسيله 2CO را بوجود آورد. شركت
صنايع غذايي كرافت(Kraft General Foods) نيز شروع به ساخت كارخانه اي جهت اسـتخراجقهوه در هيوستون تگزاس كرد. شكل 1-2 مراحل اوليه تاسيس و راه اندازي اين كارخانـه را نـشانمي دهد . همانطور كه در شكل نشان داده مي شود يك مخـزنft 7 در ft70 در آن بـه كـار رفتـهاست .
همچنين در شكل 1-3 دياگرام اين فرايند نمايش داده شده است. قابل ذكر است كـه ايـن فراينـدخروجي معادل millionlb/ yr٥٠ دارد .
نمونه ديگر استخراج فوق بحراني (SFE ) در مقياس بزرگ و صـنعتي شـكل 1-4 اسـت كـه ايـن
عكس از كارخانهTrosstberg درMeunschmeunster آلمان تهيه شده اسـت. ايـن كارخانـهداراي ظرفيتmillionlb/ yr ١٥مي باشد. اين عكس تنها بالاي سه مخزن استخراج را نـشان مـيدهد . هر كدام از اين مخزن ها داراي ظرفيت lb٢٠٠٠ در هر سيكل است .
شكل 1-4 تصويري از دستگاه استخراج چاي كارخانه Trosstberg در Meunschmeunster آلمان
در زمينه مدلسازي فرايند هم كارهاي متعددي انجام شـده اسـت. ابتـدا [3-1]Sovova در سـال1994 با در نظر گرفتن يك حل شبه تحليلي با توجه به زمـان اسـتخراج و بـا فـرض خطـي بـودنتعادل و نيز تخمين تجربي تابع به مـدلي رسـيد كـه آنـرا بـا اسـتفاده از روش تحليلـي حـل كـرد.
[4]Perrut در سال 1997 يك مدل مشابهSovova ارائه كرد كه يك من حنـ ي s شـكل را بـراي حالت تعادل به كار برد كه در نهايت ناچار به در نظر گرفتن حالت خطي منطقه اي شد كه در ايـنروش براي هر قسمت از منحني يك تعـادل خطـي در نظـر گرفتـه مـي شـود. [5Reverchon[ و[6Marrone [ در سالها ي1999 و 1998 مدل را به صورت يك بستر ثابت همراه با فـاز سـياليكه در جهت محور پخش مي شود در نظرگرفتند. در ايـران نيـز يـك مـدل رياضـي توسـط آقايـانگودرزنيا و ايكاني [7] در سال 1997 انجام شد. آنها با در نظر گرفتن حالت تعادل خطي و به روشعددي موفق به حل معادله مربوطه شدند. در سال 2000 هم يـك مدلـسازي رياضـي بـراي روغـنآفتابگردان توسط [8Cocero [ وGarcia انجام شد كه البته از نظر فرضيات شباهت بـسياري بـهمدل سال 97 آقايان گودرزنيا و ايكاني داشت.

مدلهاي متداول فرآيند استخراج فوق بحراني واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

مدلهاي متداول فرآيند استخراج فوق بحراني واستخراج روغن آفتابگردان به این روش

فصل دوم
-1- استخراج روغن آفتابگردان
در طي ساليان اخير توليد جهاني روغن آفتابگردان در مقايسه با ديگر روغنهـا افـزايش چـشمگيريداشته است . دانه هاي آفتابگردان بسيار غني از روغن هستند و در حـدودد %50 وزنـي از هـر دانـه شامل روغن مي باشد . همچنين از نظر مصرف انساني اين روغن يكي از بهترين روغنها براي مـصرفمي باشد.
براي استخراج روغن آفتابگردان از دانه آن ابتدا روش Soxhlet extraction بكار مي رفت كه از هگزان بعنوان حلال استفاده مي شـد. پـس از گذشـت سـالها روش اسـتخراج فـوق بحرانـي جـايSoxhlet extraction را گرفت و به روش اصلي جهت استخراج اين روغن تبديل شد.

2-2- عوامل موثر بر استخراج فوق بحراني
عوامل موثر بر استخراج فوق بحراني روغن آفتابگردان عبارتند از:
1- فشار
2- دما
3- فلوي 2CO
4- اندازه ذره
5- كمك حلال

2-2-1- فشار:
به ط وركلي با افزايش فشار ميزان بازده استخراج بر حسب زمان افزايش مي يابد كه در طـي فراينـدافزايش فشار ، دما بايد ثابت نگه داشته شود. درفصل پنجم در مورد افزايش فشار و افزايش بازده بـهطور كامل و مفصل بحث شده است و ميزان افزايش در بازده از فشارMPa ٢٠ تـاMPa ٦٠ در سـهدماي متفاوت بررسي شده است .

2-2-2- دما
تاثير دما در بازه فشاري MPa٢٠ تا MPa٦٠ در سه دماي متفـاوت توسـط [9U.Salgin et al[ بصورت آزمايشگاهي مورد بررسي قرارگرفته است. پيش از بررسي اين گونه بـه نظـر مـي رسـد كـهافزايش دما موجب افزايش مستقيم ميزان بازده (yield) استخراج بر حسب زمان مي شود ولـي درواقعيت اين طور نيست و بهتر است كه اين افزايش، همراه با بررسي فشار باشد . كه اين موضـوع در فصل پنجم به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفته است .
چندين مقال ه علمي اين مطلب را متذكر شده اند كه سرعت استخراج به طور محـسوس بـا افـزايشدما افزايش مي يابد كـه البتـه ايـن مطلـب بـراي فـشارهاي بـالاتر ازMPa ٤٠ بيـان شـده اسـت [12و11و10]. ذكر اين نكته ضروري است كه در صورتي كه انتخاب فشار براي افزايش دما نادرستباشد مشاهده مي شود كه در فشارهاي پايين با افزايش دمـا، كـاهش ميـزان بـازده اسـتخراج روي خواهد داد.

2-2-3- فلوي 2CO فوق بحراني :
افزايش فلوي سيال فوق بحراني 2CO موجب افزايش ميزان بازده استخراج در طول زمان مي شـودكه اين افزايش در فصل پنجم در بازه فلويcm٣ / min ١تـا cm٣ / min٦مـورد بررسـي قـرار گرفتـهاست .

2-2-4- تاثير سايز ذره:
افزايش سايز ذره باعث تاثير معكوس در ميزان بازده استخراج مي شود يا به زبان سـاده تـر كـاهشسايز هسته باعـث افـزايش ميـزان بـازده اسـتخراج مـي شـود. تـاثير كـاهش سـايز هـسته توسـط [9U.Salgin et al[ در چندين سايز متفاوت مورد بررسي قرار گرفته اسـت . همچنـين در فـصلپنجم بررسي كامل و جامعي از كاهش سايز هسته در ميزان استخراج بعمل آمده است.
همچنين نكته جالب در اين مورد افزايش بازده استخراج در مورد كاهش سـايز هـسته در قطرهـاي كوچكتر است.

2-2-5- نقش كمك حلال
نقش حلال كمكي در بالا بردن حلاليت نمونه در 2CO فوق بحراني است. زيرا باعث افزايش قطبيتحلال شده و تركيبات قطبي بهتر جدا مي شوند. علاوه بر اين، واكنش با برخي از تركيبـات مـزاحمدر نمونه باعث مي شود كه عمل استخراج به راحتي انجام گيرد. در استخر اج فوق بحراني روغن آفتابگردان مي توان از متانول، اتانول، بوتانل، و يا هگزانول به عنـوانكمك حلال در عمل استخراج استفاده كرد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان