انتخاب صفحه

مقدمه
همه ساله در گوشه کنار جهان و همچنین کشور ایران جان و مال بسیاری از مردم توسط سیل بـهمخاطره کشیده میشود و زیانهای ناشی از آن شامل از دسـت رفـتن جـان انـسانها و تخریـب اراضـیذیقیمت زراعی و نابودی منازل مسکونی و جـاده هـا و پـل هـا و سـایر تأسیـسات اسـت کـه بـا صـرفهزینههای بالایی برای بهرهبرداری دراز مدت طراحی و ساخته شـدهانـد . ضـررهای مـالی وارده گرچـهسنگین می باشند اما قابل جبران بوده ولی ضررهای وارده قابل جبران نمی باشند.
با پیشبینی وقوع سیل میتـوان خـسارت ناشـی از آن را کـاهش داد. ایـن امـر بـه وسـیله یـافتنتمهیداتی جهت تخلیه مناطق سیلابی و داشتن وقت کافی جهت فرار مـردم و جابجـایی دارایـیهـایمنقول امکانپذیر میباشد. با انجام اقدامات ایمنی میتوان خسارت ناشی از وقوع سیلاب احتمالی را تاسطح چشمگیری کاهش داد. بدیهی است با توجه به لمس واقعیتهای حاصل از وقوع سیلابهای شـدیدو اثرات آن در بروز ناملایمات اجتماعی دولتها را موظـف نمـوده اسـت کـه در جهـت یـافتن راه حـلمناسبی برای این م عضل کوشا باشند تا بتواند از این راه حلها در برنامـهریـزی آتـی توسـعه اسـتفادهنمایند مثلاً جلوگیری از ساخت در مناطق سیلگیر و رعایت حریم رودخانهها و مـسیرهای سـیلابی ورعایت موارد فنی مورد نیاز در طرح های توسعه مناطق شهری که مدنظر برنامه ریزان قرار می گیرند.
اثرات ناشی از شکست پروژههای آبی در اثر وقـوع سـیلابهـا خـود موجـب بحـرانهـای عمیقـیمیگردد خصوصاً در شرایطی که سازه مورد نظر مانند یک سد بزرگ که حجم زیادی از آب را در خودذخیره نموده است در بالا دست یک منطقه مسکونی وسیع قرار گرفته باشد. مطمئنـاً شکـست چنـینپروژهای علاوه بر بروز زیان های مالی عظیم خطرات جانی را به دنبال دارد که به صـورت یـک تـراژدیملی جلوهگر خواهد گردید. تحلیل فراوانی سیلابها از ابزاری است که به منظور طراحی تأسیسات آبیدر مناطق سیل خیر مورد استفاده قرار میگیرند. در طراحی تأسیساتی چون سدها، پلهـای بـزرگ وکوچک، راهها و راهآهن، آبگذرها، سیستم های تأمین آب و ساختمان های کنتـرل سـیل از روابـط بـیناحتمال و مقدار سیل استفاده میشود. روشهایی که در حال حاضر برای به دست آوردن سیلاب طرحدر طراحی تأسیسات تأمین آب و ساختمانهای کنترل سیل از روابط بـین احتمـال و مقـدار سـیلاباستفاده میشود. روشهایی که در حال حاضر برای به دست آوردن سیلاب طرح در طراحی تأسیساتهیدرولیکی مورد استفاده قرار میگیرند مشتمل بـر کـاربرد دادههـای هواشناسـی اسـت کـه در آن ازروشهایی مانند معادلات دینامیکی جریان، حداکثر سیل محتملPMF و روشهای تحلیل فراوانـیاحتمالات استفاده میشود. تکنیکهای تحلیل فراوانی مختلف بوده اما همه آنها نیاز به وجود دادههای حقیقی دارند . اساس کار بدین صورت میباشد که باید یک توزیع فراوانی را برای جامعه واقعـی کـه دردست میباشد فرض نموده و پارامترهای آماری را از روی دادههای موجود محاسبه نمود. بدیهی اسـتقبول چنین فرضی جهت برونیابی و پیشبینی حوادثی است که از نظر زمانی بسیار طولانی تر از سری دادههای موجود حتی در طولانیترین آمار ثبتشده در سطح جهان در خصوص سیلاب می باشد. نتایج متفاوتی از کاربرد قوانینی توزیع احتمال در بررسی سریهـای زمـانی تـشکیل شـده از متغیـری بنـامسیلاب که برای قرار گرفتن بین صفر تا بینهایت از یک احتمال محدودی برخوردار مـیباشـد حاصـلمیگردد و ضروری است که کارایی توزیعهای عمده احتمـال کـه بـه طـور عمـوم در سـطح جهـان وهمچنین کشور ایران مورد بررسی قرار می گیرند بررسی شوند.
بدین منظور نیاز به بررسی روشهای عمده تحلیل فراوانی و تئوریهای مربوطـه و ارزیـابی بـرآوردکوانتایل سیلاب توسط آنها میباشد. تحلیلهای فراوانی سـیلابهـا تـا دهـه نـود متکـی بـر تحلیـلنقطهای سیلابها بوده است و برآورد پارامترها نیز عمدتاً از روش گشتاورها یا حـداکثر درسـت نمـاییصورت گرفته و برای انتخاب تابع توزیع بهینه از روشهای نکویی برازش (مربع کای و میانگین حـداقلمربعات) استفاده می شود.
این روش تحلیل فراوانی سیلابها که در این تحقیق به عنوان روش سنتی نـام بـرده مـیشـود درطول سالهای گذشته و همچنین در حال حاضر در کـشور در گـسترده وسـیعی مـورد اسـتفاده قـرارمیگیرد. اساس این روش مبتنی بر آنالیز نقطهای سـیلاب مـیباشـد بـه طـوری کـه در تحلیـلهـایمنطقهای انجام شده از روش سنتی نیز هر ایستگاه دارای تابع توزیع برگزیده خود بوده و پارامترهـاییاز توزیع مانند چولگی که تفکیک و به صورت منطقهای برآورد میگردد پس از اصلاح در همـان توابـعدر هر ایستگاه مورد استفاده قرار می گیرند.
در اواخر قرن بیستم تئوری گشتاورهای خطی در خصوص تحلیل فراوانی سیلابهای ارائه گردیـدهاست که اساساً از نظر مبانی و عملی متفاوت از روشهای سنتی میباشد. نحـوه محاسـبه پارامترهـایتوزیع از طریق نسبت گشتاورهای خطی ایستگاه ها صورت می پذیرد.
با توجه به روشهایی که تحت عنوان سنتی در گذشته و حال در کشور در تحلیل فراوانی سیلاب هـادر طرحهای توسعه منابع آب کشور مورد استفاده وسیعی قرار دارند و همچنین روشهای نوین تحلیـلفراوانی سیلابها که در اواخر قـرن بیـستم ارائـه و بـه سـرعت از حالـت آکادمیـک خـارج و در سـطحگستردهای توسط مراجع ذیصلاح مورد استفاده قرار گرفتهاند، لزوم ارزیابی توام روشهای سنتی و نوینرا مطرح می نماید.
برای یک ارزیابی کلی مجموعه این روشهای سنتی و جدید و قوانین توزیع احتمال مطرح شده درآنها در این رساله مطرح و مورد ارزیابی قرار میگیرند. نتایج برآورد چندکهای سیلاب توسط قوانینتوزیع احتمال بهینه از روش سنتی و گشتاورهای خطی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصله جهتبرآوردی جدید از دبی طراحی سرریز سد دز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………1
مقدمه…………………………………………………………………………………2

فصل اول: نگاهی به وقوع سیلاب

طبق تعریف به پوشیده شدن موقتی مناطق عادی خشکی زمین از طغیان درونـی آب هـای جـذر ومدی یا از تجمع سریع و غیر متعارف آبهای جاری از هر منبعی سـیل گفتـه مـیشـود . افـزایش آبممکن است به علت فراوانی باران و ذوب برف، موانع طبیعی رودخانهها، طوفان برفراز دریاچهها یا هـرترکیبی از این عوامل بوجود آید. به تعبیری دیگر طغیان غیرعادی آب و پوشیده شدن زمین های قابـلاستفاده را سیل می گویند.
1- 2- کلیات هیدرولوژی ایران
در یک ویژه نامه ترویجی آب و امنیت غذائی (وزارت جهـاد کـشاورزی، 1381) بـه نقـل از گـزارشصندوق جمعیت ملل متحد آمده است که طی 70 سال گذشته جمعیت جهان 3 برابر و مصرف آب در جهان 6 برابر شده است. سالیانه به جمعیت جهان 75 میلیون نفر افزوده میشود و پیشبینی می شـودکه جمعی ت کشورهای توسعه نیافته و کم توسعهیافته طی 50 سال آتی نیـز از رشـدی 300 درصـدیفراتر رود . پیشبینیهای خوشبینانه تا سال 2050 میلادی جمعیت جهان را 9، 7 میلیارد نفر بـرآوردنمودهاند، این در حالی است که برخی پیشگوئیهـا خبـر از جمعیـت 9، 10 میلیـارد نفـری در جهـاندارند. نظریهای بینابین این رقم را 3، 9 میلیارد نفر برآورد می کند. همان منبع اضافه می نمایـد کـه درسال 1381 جمعیت ایران نیز از مرز 70 میلیون فراتر رفت. با در نظـر گـرفتن اینکـه متوسـط بـارشسالیانه در ایران چیزی حدود یک سوم میزان جهانی آن است (مهدوی 1378)؛ میتوان گفت مبحـثآب توجه ویژهای را میطلبد. (قابل ذکر است که همین مقدار نـاچیز بارنـدگی نیـز از توزیـع مناسـبیبرخوردار نمیباشد بطوری که در 28 درصد از سطح کشور مقدار بارش متوسـط سـالانه کمتـر از 100 میلیمتر بوده و این مقدار در 96 درصد از سطح کشور از 200 میلیمتـر نیـز کمتـر مـیباشـد ). اقلـیمفراخشک در 15 استان کشور، در 7 استان و در 10 استان اقلیم غالب است، بنابراین مسئله بالا بـودنتبخیر و تعرق نیز محدودیتی مضاعف محسوب میشود. با آن که کـشور ایـران حـدود 1 . 1 درصـد ازخشکیهای جهان را به خود اختصاص داد ه است صرفاً 34/0 درصد از آبهای جهان را در اختیـار دارد .مسئله ریزشی فصلی این بارش و بارندگی نامنظم آن هم خود مبحث جداگانه ای است.

1-1- تعریف واژه سیل………………………………………………………………… 6
1-2- کلیات هیدرولوژی ایران…………………………………………………………. 6
1-3- سیلابهای تاریخی در کشور……………………………………………………. 7

فصل دوم: سوابق مطالعاتی

هدف اولیه تحلیل فراوانی، ارتباط دادن بزرگی حوادث حدی به فراوانی وقوع آنها از طریق اسـتفادهاز توزیعهای آماری میباشد. دادههای مشاهده شده از یک دوره زمانی طولانی مربوط به یک سیـستمرودخانه در تحلیل فراوانی تجزیه و تحلیل میشوند. این دادهها به صورت مستقل و دارای توزیع مشابهدر نظر گرفته می شوند. فرض بر این است که داده های هیدرولوژی که به آن متغیرهای هیدرولوژیکی نیز می گویند، از نظـرمکانی و زمانی مستقل هستند. علاوه بر این در نظر گرفته میشود که سیلابها در رژیم هیدرولوژیکییک سیستم به وسیله تغییرات طبیعی و یا بشر ساخت، تحت تأثیر قرار نگرفته باشند. در عمل توزیع احتمالی واقعی دادهها در یک مکان مجهول است. وقتـی کـه دادههـا از حـوزههـایآبریز بزرگ تحلیل شوند، این فرضیه که دادهها در یک سیستم معین، ناشی از یک توزیع اصلی منفردهستند، می تواند مورد تردید واقع شود. در چنین حالتهایی بیش از یک نوع بارش یا جریان میتواند در تولید مقـادیر حـدی یـک ناحیـهمشترک داشته باشد. در هر حال برای تحلیـل در کاربردهـای علمـی، اغلـب توزیـعهـای سـاده بـرایمشخص کردن رابطه بین بزرگی سیلاب و تناوب آنها مورد استفاده قرار می گیرد. اجرای این توزیعها با استفاده از آزمونهای مختلـف آمـاری مـورد ارزیـابی واقـع مـیشـوند . غالبـاًبسیاری از فرضیات ایجاد شده در تحلیل فراوانی سیل ممکن است نامعتبر باشد.

2-1- تحلیل فراوانی هیدرولوژیک……………………………………………………… 10
2-2- جنبه ها و رهیافت های کلی…………………………………………………… 10
2-2-1- مدلهای دیگر …………………………………………………………………….13
2-3- توزیع های آماری متغیرهای تصادفی پیوسته…………………………………. 15
2-3-1- توزیع نرمال……………………………………………………………………… 15
2 3-1-1 – خواص توزیع نرمال………………………………………………………….. 16
2-3-1-2- برآورد پارامترهای توزیع نرمال……………………………………………… 16
2-3-1-3- تحلیل فراوانی به کمک توزیع نرمال……………………………………….. 18
2-3-1-4- تبدیل توزیع نرمال به نرمال استاندارد…………………………………….. 18
2-3-1-5- عامل فراوانی توزیع نرمال………………………………………………….. 19
2-3-6- واریانس، خطای استاندارد و حدود اطمینان پیشامدها …………………….20
2-3-2- توزیع لگاریتم نرمال 2 پارامتری……………………………………………….. 21
2-3-2-1- خواص توزیع لگ نرمال………………………………………………………. 22
2-3-2-2- برآورد پارامترها به روش حداکثر درست نمایی……………………………. 26
2-3-3- توزیع لگ نرمال 3 پارامتری……………………………………………………… 27
2-3-3-1- خواص توزیع لگ نرمال 3 پارامتری…………………………………………… 28
2-3-2-2- محاسبه چندک با دوره بازگشت معلوم…………………………………….. 29
2-3-2-3- عامل فراوانی…………………………………………………………………. 29
2-3-2-4- برآورد پارامترها به روش گشتاور ها…………………………………………. 29
2-3-2-5- برآورد پارامترها به روش حداکثر بزرگنمایی…………………………………. 32
2-3-4- توزیع گامای 2 پارامتری………………………………………………………….. 33
2-3-4-1- خواص توزیع G2ا……………………………………………………………….. 35
2-3-4-2- محاسبه چندک ها به ازاء دوره بازگشت معلوم…………………………….. 36
2-3-4-3- احتمال رخ دادن دوره بازگشت با چندک معلوم………………………………. 38
2-3-4-4- برآورد پارامترها به روش گشتاورها …………………………………………….39
2-3-4-5- برآورد پارامترها به روش حداکثر درست نمایی………………………………. 40
2-3-5- توزیع پیرسون تیپ 3………………………………………………………………. 42
2-3-5-1- خواص توزیع پیرسون تیپ 3……………………………………………………. 43
2-3-5-2- محاسبه احتمال وقوع یا دوره بازگشت پیشامدها………………………….. 44
2-3-5-3- برآورد چندک ها با دوره بازگشت معلوم………………………………………. 44
2-3-5-4- برآورد پارامترها به روش گشتاورها……………………………………………. 45
2-3-5-5- برآورد پارامترها به روش حداکثر درست نمایی………………………………. 48
2-3-6- توزیع لگ پیرسون تیپ 3 …………………………………………………………..53
2-3-6-1- خواص توزیع لگ پیرسون………………………………………………………… 53
2-3-6-2 برآورد پارامترها به روش غیر مستقیم گشتاورها (US-WRC) ا………………..54
2-3-6-3- برآورد پارامترها به روش غیر مستقیم گشتاورها(CS2) ا………………………56
2-3-6-4- برآورد پارامترها به روش غیر مستقیم گشتاورها(CS3)ا……………………… 57
2-3-6-5- برآورد پارامترها به روش مستقیم گشتاورها(BOB)ا………………………….. 57
2-3-6-6- برآورد پارامترها به روش حداکثر درست نمایی ………………………………..59
2-3-7- توزیع گامبل نوع …………………………………………………………………….1 62
2-3-7-1-خواص توزیع گامبل نوع 1………………………………………………………….. 63
2-3-7-2- برآورد پارامترها به روش گشتاورها………………………………………………..63
2-3-7-3- برآورد پارامترها به روش حداکثر درست نمایی…………………………………. 65
2-4- روش گشتاورهای خطی در تحلیل فراوانی سیلاب…………………………………. 67
2-4-1- خصوصیات گشتاورهای خطی………………………………………………………. 67
2-4-2- تئوری گشتاورهای خطی ……………………………………………………………68
2-4-3- برآورد پارامترهای گشتاورهای خطی و نسبت گشتاورهای خطی……………… 70
2-4-4- توزیع های آماری در روش گشتاورهای خطی……………………………………… 72
2-4-5- دیدگاه منطقه ای در روش گشتاورهای خطی…………………………………….. 74

فصل سوم: مواد و روش ها

حوضه آبریز دز واقع در جنوب غربی کشور و محدود به مختصات جغرافیایی 48 درجه و 10 دقیقه تـا50 درجه و 20 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 31 دقیقـه تـا 34 درجـه و 5 دقیقـه عـرض شـمالیمیباشد. نقشه سطح حوزه آبریز رودخانه تا محل سد بختیاری 6369 کیلومتر مربع و تا محـل سـد دز17428 کیلومتر مربع است. شیب و ارتفاع متوسـط سـد بختیـاری و دز بـه ترتیـب 65/20 و 11/16 درصد و 2212 و 1974 متر از سطح دریا میباشد. نقشه حوضـه آبریـز دز در شـکل (3-1) مـشخصمی باشد.
3-2- رودخانه دز
رودخانه دز یکی از بزرگترین شاخههای رودخانـه کـارون بـوده و آبهـای منـاطق وسـیعی از اسـتانلرستان ((شهرهای الیگودرز، بروجرد و خرمآباد))، شهرستان فریدونشهر در اسـتان اصـفهان و دزفـولخوزستان را جمع آوری و به رودخانه کارون می رساند. رودخانه دز در کتاب نویسندگان یونانی به نام گبراتاس یاد شده و در زمان آبادی گندی شاپور به ایـننام معروف بوده و به علت نزدیکی به قلعه دزفول به رود دز یا آب دیز معروف است.
رودخانه دز از دو شاخه عمده و چند شاخه کوچک دیگر تشکیل میشود. شاخههای بزرگ و عمده آنآب بختیاری یا آب زالکی و رودخانه سزار هستند. رودخانه زالکی یا آب بختیاری ازکوههـای بختیـاریسرازیر گشته و از خاور پیش میآید و رودخانه سزار در لرستان شمالی و از اطراف بروجـرد سرچـشمهمیگیرد. از دو رود گذشته با رودخانه آب زالکی تلاقی می نماید. منبع آب بختیـاری در کوهرنـگ و درنزدیکی سرچشمه اصلی کارون و زاینده رودقرار دارد. اما شاخه شمالی از کوههای سیلاخور سرچـشمهمیگیرد، در مسیر خود آبهـای اشـترانکوه را جمـعآوری نمـوده و پـس از عبـور از

3-1- تشریح منطقه جغرافیایی…………………………………………………………….. 78
3-2- رودخانه دز………………………………………………………………………………. 78
3-3- سد دز…………………………………………………………………………………… 80
3-4- خصوصیات فیزیکی……………………………………………………………………… 84
3-5- جمع آوری آمار و اطلاعات……………………………………………………………. 100
3-6- بررسی و موشکافی سری داده ها ………………………………………………..104
3-6-1- آزمون های آماری…………………………………………………………………. 105
3-6-2- آزمون ران تست…………………………………………………………………….. 106
3-6-3- استفاده از دامنه تغییرات………………………………………………………….. 107
3-6-4- آزمون یافتن داده های پرت گروبز- بک…………………………………………….. 107
3-7- دوره بازگشت، احتمال و ترسیم موقعیت……………………………………………. 112
3-8- تحلیل فراوانی نقطه ای سیلاب……………………………………………………… 113
3-8-1- آزمون مجموع انحرافات نسبی……………………………………………………… 113
3-8-2- آزمون مربع کای……………………………………………………………………….. 117

فصل چهارم: نتایج تحلیلها و بررسیها

مقدمه
پس از مطالعات لازم بر روی تئوری روشهای تحلیل فراوانی و توزیعهای احتمـالاتی، تحلیـل فراوانـیسیلاب بر روی سه ایستگاه تنگ پنج بختیاری، تنگ پنج – سزار و تله زنگ دز به عنوان ایستگاههـایاصلی انجام شد که در این فصل نتایج حاصل شده ارائـه مـیگـردد . در تحلیـل فراوانـی سـیلاب از دونرمافزار(HYFA) و(SMADA) است فاده شد . نرمافزارHYFA نرمافزاری تحتDOS است کـهدادههای حدی نظیر دادههای بارندگی، سیل،… بـه عنـوان ورودی برنامـه محـسوب مـیگردنـد . ایـننرمافزار علاوه بر محاسبه میانگین، چولگی و کشیدگی دادهها، توزیعهـای آمـاری نرمـال، لـوگ نرمـالدوپارامتری، لوگ نرمال سه پارامتری، چولگی و کشیدگی دادهها، توزیعهای آماری نرمال، لوگ نرمـالدو پارامتری، لوگ نرمال سه پارامتری، پیرسون نوع سه، لوگ پیرسون نوع سه و گامبـل را در دادههـابرازش کرده و با دادههای با دوره برگشتهای مختلـف محاسـبه مـیکنـد . نـرمافـزارSMADA یـکنرمافزار چند منظوره است که در سال 1997 در دانشگاه فلوریدای آمریکا طراحی و نوشته شده اسـتو برای تحلیل فراوانی مقادیر حدی نظیر بارندگی و سـیل، انجـام رگرسـیون خطـی بـین پارامترهـایمختلف، محاسبه زمان تمرکز حوزه بـا فرمولهـای مختلـف، محاسـبات مربـوط بـه توسـعه و طراحـیشبکههای ابرسانی شهری مورد استفاده قرار میگیرد. قسمتی از این نرمافزار که برای تحلیـل فراوانـیمورد استفاده قرار میگیردDISTURB نام دارد. این بخـش عـلاوه بـر محاسـبه دبـیهـای بـا دورهبرگشت مختلف با توزیعهای آماری (که البته دوره بازگشت بیشتر از 200 سال را قبول نمـیکنـد ) بـرخلاف نرمافزارهای قبلی نظیرHYFA دارای قـدرت گرافیکـی مناسـبی در بـرازش دادن دادههـا بـهتوزیعهای آماری و در نتیجه انتخاب بهترین توزیع از بـین آنهاسـت. همچنـین بـه راحتـی میتـوان بـااستفاده از این نرمافزار گشتاورهای معمولی شامل چولگی، کشیدگی و میانگین را محاسبه کرد و تحتویندوز بودن این نرمافزار مشکلات موجود در نرمافزارهای تحـتDOS گذشـته را از بـین بـرده و بـاامکانات گرافیکی دقت تصمیم گیری را افزایش داده است.

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………. 117
4-2- نتایج حاصل از تحلیل فراوانی………………………………………………………….. 121

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………… 144
5-2- پیشنهادها ……………………………………………………………………………….146
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………. 147
فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………  148

فهرست جداول

جدول 1-1- میزان بارندگی و تبخیر و تعرق در ایران و جهان………………………………….. 7
جدول 2-1- عامل فراوانی به ازای دوره های بازگشت مهم در توزیع نرمال……………….. 19
جدول 2-2- جدول واریانس پیشامدها با دوره بازگشت معلوم………………………………. 39
جدول 2-3- عامل فراوانی توزیع گامبل نوع 1 …………………………………………………..64
جدول 2-4- توزیع های آماری مورد استفاده در روش گشتاورهای خطی…………………… 73
جدول 3-1- مشخصات سد دز…………………………………………………………………… 82
جدول 3-2- مجموعه مشخصات فیزیکی و توپوگرافی حوضه های آبریز ا …………………..85
جدول 3-3- فهرست ایستگاههای مورد مطالعه…………………………………………….  100
جدول 3-4- طول دوره آماری آبدهی روزانه  …………………………………………………..101
جدول 3-5- سیلاب حداکثر لحظه ای در ایستگاههای هیدرومتری محدوده مطالعاتی….. 103
جدول 3-6- پوش بالا و پوش پایین داده ها به روش دامنه تغییرات………………………… 108
جدول 3-7- پوش بالا و پوش پایین داده ها به روش گروبز- بک……………………………… 109
جدول 3-8- آمار حاصل از حذف داده های پرت به روش دامنه تغییرات …………………….110
جدول 3-9- آمار حاصل از حذف داده های پرت به روش گروبز- بک ………………………..1. 11
جدول 3-10- فرمولهای ترسیم موقعیت……………………………………………………… 113

نمودارها
نمودار2-1- تأثیرات تغییرات  و  در شکا منحنی نرمال …………………………………. 16
نمودار2-2- نمودار الف توزیع نرمال و نمودار (ب) توزیع لگ نرمال 2 پارامتری…………….  22
نمودار2-3- روش تبدیل LN2 به LN3 با انتقال در جهت محور Xها ………………………. 28
نمودار2-4- منحنی چگالی احتمال توزیع گامای 2 پارلمتری نوع A و B ا …………………35
نمودار2-5- منحنی تابع چگالی پیرسون نوع 3 دو نوع A و B ا ……………………………43
نمودار2-6- گام های اولیه به کارگیری روش حداکثر درستنمایی. ………………………. 51
نمودار2-7- شکل های مختلف تابع چگالی لگ پیرسن نوع3 ……………………………. 54
نمودار2-8- چندجمله ای های لژاندر………………………………………………………..  71
نمودار3-1- منحنی آلتیمتری حوضه تله زنگ – دز …………………………………………. 86
نمودار3-2- منحنی هیپسومتری حوضه تله زنگ – دز …………………………………… 86
نمودار3-3- منحنی آلتیمتری حوضه تنگ پنج – بختیاری…………………………………  87
نمودار3-4- منحنی هیپسومتری حوضه تنگ پنج – بختیاری ……………………………. 87
نمودار3-5- منحنی آلتیمتری حوضه تنگ پنج – سزار…………………………………….  88
نمودار3-6- منحنی هیپسومتری حوضه تنگ پنج – سزار……………………………….  88
نمودار3-7- منحنی آلتیمتری حوضه سپید دشت – زار …………………………………  88
نمودار3-8- منحنی هیپسومتری حوضه سپید دشت – زار …………………………….. 89
نمودار3-9- منحنی آلتیمتری حوضه سپید دشت – سزار ……………………………… 89
نمودار3-10- منحنی هیپسومتری حوضه سپید دشت – سزار………………………..  90
نمودار3-11- منحنی آلتیمتری حوضه دوخواهران – تیره ……………………………….. 90
نمودار3-12- منحنی هیپسومتری حوضه دو خواهران – تیره ………………………….. 91
نمودار3-13- منحنی آلتیمتری حوضه دو رود – تیره …………………………………….. 91
نمودار3-14- منحنی هیپسومتری حوضه دو رود – تیره  ……………………………….. 92
نمودار3-16- منحنی هیپسومتری حوضه دو رود – ماربره ……………………………… 92
نمودار3-15- منحنی آلتیمتری حوضه دو رود – ماربره ………………………………….. 93
نمودار3-17- منحنی آلتیمتری حوضه دره تخت – ماربره ………………………………. 93
نمودار3-18- منحنی هیپسومتری حوضه دره تخت – ماربره …………………………… 94
نمودار3-19- منحنی آلتیمتری حوضه قلیان – قلیان…………………………………….  94
نمودار320- منحنی هیپسومتری حوضه قلیان – قلیان ………………………………… 95
نمودار3-21- منحنی آلتیمتری حوضه وهرگان – زردفهره……………………………….  95
نمودار3-22- منحنی هیپسومتری حوضه وهرگان – زرد فهره …………………………. 96
نمودار3-23- منحنی آلتیمتری حوضه رحیم آباد – سیلاخور …………………………… 97
نمودار3-24- منحنی هیپسومتری حوضه رحیم آباد – سیلاخور ………………………. 97
نمودار3-25- منحنی آلتیمتری حوضه کاکلستان – کاظم آباد …………………………. 98
نمودار3-26- منحنی هیپسومتری حوضه کاکلستان – کاظم آباد…………………….  98

 

Abstract
Despite all recent advances in the area of flood frequency analysis, there are several cases of failure of structures during floods exceeding their design flood. In this research, after examining the uniformity of the hydrometric data, the design flood for the Dez dam is computed utilizing seven different methods including traditional methods of flood frequency analysis based on point flood-runoff analysis and more recent ones based on moment of distributions for hydrometric stations. The research reveals a great divergence between the computed design floods. This appreciable divergence complicates selection of the design flood for these two projects as well as the projects of similar nature. In other words, choosing the largest computed design flood will cause the design to be economically unjustifiable. On the other hand, opting the smallest design flood will induce a potential risk for structural failure through jeopardizing the design’s safety. Considering the direct socio-economic impacts of failure of water-related structures, devising a method for selecting the best flood is of utmost importance. Hence, in this research, outliers were screened using four different statistical methods and computations repeated through inputting the new hydrometric data series to seven conventional probability distribution functions given in most internationally recognized hydrologic engineering codes. New calculated design flood is, considerably, more convergent indicating the enhanced accuracy of design flood estimation. In this way, the presented method makes it possible to choose the best design flood taking into account the economic considerations alongside with passive defense principles.


 


مقطع : کارشناسی ارشد

25000تومان

فایل word

35000تومان