انتخاب صفحه

مقدمه
در سال های اخیر به سبب توسعه صنعت تولید خودرو و افزایش روزافزون تسـهیلات عبـور و مـرور،تردد در جاده ها به سهولت امکان پذیر شده است و سفرهای گوناگون به راحتی درون شهرهای کوچک و بزرگ و در مسیرهای بین شهری برقرار گردیده است. در این شرایط بدیهی است که باید همواره عرضـه وتقاضای تسهیلات ترافیکی در شرایط تعادل و در وضعیت ایده آل به سر برد. از آنجـا کـه در حـال حاضـرسرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی انتظارات مردم در امر سرویس دهی و تعیین وقت مناسـب سـفر را برآورده نساخته است، در نتیجه باعث استفاده از وسایل نقلیه شخصی شده و پیامد آن ترافیک و آلـودگیبیشتر هوا و علی الخصوص تصادفات روزافزون می باشد. این گفته ها کارشناسان را بر آن می دارد کـه بـابه کارگیری یک سیستم جامع برنامه ریزی حمل و نقل با اطلاعات دقیق از قبـل پـیش بینـی شـده و بـاهدف ارتقای ایمنی جان و مال کاربران راه ها در راستای بهبود وضع موجود قدم بردارند.
نگاهی گذرا به کشورهای صنعتی دنیا نشانگر این مهم است کـه علـی رغـم دارا بـودن شـبکه هـایارتباطی پیچیده و تارعنکبوتی و استانداردهای بالای این راه های ارتباطی که تمامی مناطق ایـن کشـورهارا هم تحت پوشش دارند، اما هنوز این کشورها سهم بزرگی از بودجه های عمرانی سـالانه خـود را صـرفاحداث، تکمیل، توسعه و نگهداری راه ها می نمایند. در حالی که در کشور ما بسیاری از نقاط با مشـکلاتاساسی شبکه های ارتباطی رو به رو هستند. لذا ضروری است راه هایی را ایجاد و یا اصلاح نمـاییم کـه تـاحد زیادی از هرگونه حادثه منجر به خطر جلوگیری نمود. چرا که یکی از عوامل اساسی تهدیدکننده جان کاربران راه ها، عامل تصادف است که برای جلوگیری از آن باید عوامـل اساسـی تصـادف زا را شناسـایی وبرای آن برنامه ریزی نمود. تنها در چند سال اخیر در چنـد دانشـگاه کشـور، رشـته هـای تحصصـی راه وترابری و نیز برنامه ریزی حمل و نقل ایجاد شـده اسـت کـه خـود بیـانگر اهمیـت فعالیـت در ایـن مهـم می باشد. با افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جاده ها و بزرگراه های کشور در مقابل فواید اقتصـادیو رفاهی ناشی از گسترش ارتباط و سرعت جا به جایی کالا و مسافر، بر تعداد و شدت تصـادفات ترافیکـیبه سرعت افزوده شده و ضایعات جانی و مالی ناشی از آن بار سنگینی را بر جامعه تحمیل نموده است.
از این رو در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا، تحقیقات وسیع و دامنه داری در دانشگاه ها و مراکـزتحقیقاتی در خصوص علل وقوع تصادف، راه های جلوگیری از آن، ارزیـابی و م حاسـبه میـزان ضـایعات و هزینه های حاصله، مدل سازی تصادفات و نیز مدل های پیش بینی تصادف انجام یافته و البتـه هنـوز درحال انجام است. این کشورها از طریق بـه کـارگیری نتـایج حاصـل از ایـن تحقیقـات بـه موفقیـت هـایچشمگیری در کاهش روند صعودی فراوانی و شدت تصادفات دست یافته اند.
امید است با این تحقیق، بتوانیم به نتایج خوبی در خصوص مدیریت سـاخت و نگهـداری زیرسـاختهای حمل و نقل در کشور عزیزمان دست یابیم تا به کار بستن نتایج حاصل از آن عوامل اصلی منجـر بـهتصادف را شناسایی و گام های مهمی در خصوص طراحی و اصـلاح مهندسـی راه هـای کشـور در جهـتکاهش میزان و شدت تصادفات و در نتیجه کاهش خسارات مالی و جانی مسافرین راه های ارتباطی ایـرانعزیز برداشته شود تا بستر ایمنی بیشتر در راه ها را فراهم آید.

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 3

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات و تعریف مساله

در دهه اخیر به سبب توسعه تکنولوژی مدرن و ماشینی شدن شهر نشینی، تردد در جاده ها با آزادی عمل و آسودگی خاطر بیشتری انجام می پذیرد. پیشرفت ساخت اتومبیل با دستاوردهای مهندسـی ، ایـنامکان را به مردم داده است که به راحتی درون شهرهای کوچک و بزرگ و در مسیرهای بین شهری سـفرکنند. همچنین بهتر شدن شرایط مالی و رشد مداوم فعالیت های اقتصادی و تاحدی اوقات بیکاری بیشتر، انگیزه مسافرت با وسایل نقلیه شخصی به مقصدهای مورد نظر حتی مسافت های طولانی را افـزایش داده است. به سبب افزایش این جا به جایی ها و بالا رفتن سرعت این نقل مکان ها، بر میزان تصادفات رخ داده در جاده ها و بزرگراه ها افزوده شده است. بدیهی است ارائه راهکـار ع لمـی و حسـاب شـده ای کـهبتواند از بستر این شرایط نهایت بهره برداری را داشته و در حفظ جان و سرمایه کاربران را بهترین گزینـهها را ارائه نماید، ضروری است. در سال های اخیر مطالعات بسیاری در خصوص تصادفات، چگونگی رخداد آن و نیز پیش بینی شمار تصادفات به وقوع پیوسته، انجـام شـده اسـت. در ایـن مطالعـات، اثـراتمتغیرهای موثر روی تصادفات به منظور پیش گیری و یا کاهش تعداد تصادفات مدنظر بوده است.از این رو بحث تصادفات و ضایعات مالی ناشی از آن به یکـی از چـالش هـای جوامـع بشـری تبـدیل شده است. در کشورهای صنعتی تحقیقات گسـترده ای در مراکـز تحقیقـاتی و دانشـگاه هـا در خصـوصشناسایی علل تصادفات و راهکارهای جلوگیری از آن صورت گرفته است که در نتیجه آن ها، روش هـاییکاربردی به منظور شناخت علل تصادفات و کـاهش شـدت سـوانح معرفـی شـده کـه بـا بـه کـارگیری و پیاده سازی آن ها منجر به بهبود وضعیت ایمنی گردیده است.در مقابل، در کشورهای در حال توسعه وضعیت متفاوت است. به شکلی که از یک سو بر تعداد وسابل نقلیه افزوده شده و از سوی دیگر زیرساخت های حل و نقل مورد نیاز متناسب با آن بهبود نیافته است.همچنین استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه و ایمن سازی شبکه معابر روند رو به رشدی نداشته است. ایـنعدم تطابق بین ماشینی شدن زندگی شهری و زیرساخت مورد نیاز آن، سبب شده تـا امـروز شـاهد سـیرصعودی تصادفات و ضایعات ناشی از آن در کشورهای در حال توسعه باشیم.

شکل 1-1- خسارات ناشی از تصادفات
آمارها نشان می دهـد کـه در حـال حاضـر بـیش از 80% تصـادفات در کشـورهای در حـال توسـعه اتفاق می افتد. کشورهای پیشرفته و صنعتی ضمن این که داری نرخ بـالای مالکیـت خـودرو هسـتند، بـامدیریت راهبردی و صحیح و نیز سرمایه گزاری در امر آموزش درست توانسته اند میزان خطرات ناشـی ازتصادفات و نیز شمار آن را به کنترل خود در آورند. در عوض کشورهای در حال توسعه از این مسئله غافل بوده اند و وقوع تصادفات بالا در این قبیل کشورها به یک معضل تبدیل شده است.
در سال های اخیر، آمار بالای تصادفات جاده ای در کشور عزیزمان این هشدار را می دهـد کـه بایـدفکری اساسی در راستای کاهش کشته ها و تلفات جاده ها اندیشید. تاکنون نیز تحقیقی انجام نشـده کـهبتواند با نگاهی همه جانبه به فاکتورهای محیطـی، ایمنـی، طـرح هندسـی راه هـا ، روسـازی هـا و حتـی رفتار رانندگان، راهکاری را ارائه کند

1-1- تعریف کلی مساله………………………………………………………………………………… 8
1-2- ضرورت مطالعه در خصوص مدل سازی تصادفات ………………………………………………..10
1-3- اثرات مثبت مطالعات مدل سازی تصادفات……………………………………………………… 15
1-4- اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………… 19
1-5- دامنه اثر رخداد تصادف در جامعه علمی و در حوزه اجتماع…………………………………… 22
1-6- محدودیت ها و چارچوب مسئله …………………………………………………………………..28

هزینه های بالای خسارات و جراحات ناشی از تصادفات

هزینه های بالای خسارات و جراحات ناشی از تصادفات

فصل دوم : کاوش در متون.

مقدمه
در سال های اخیر، مطالعات گسترده ای در خصوص مـدل سـازی تصـادفات و بررسـی ارتبـاط بـینرخدادهای تصادفات در انواع راه های درون شهری و برون شهری با پارامترهای جریان ترافیک، مشخصات طرح هندسی، شرایط محیطی و شرایط روسازی راه انجام یافته است. علاوه بر این، در این مطالعات توجه کمتری به بزرگراه های درون شهری شده است.به هر حال محققین واقف هستند که ارائه مدل های مطلوب و مطمـئن تصـادف، کـاری بـس دشـواراست. » ارائه مدل های مطمئن پیش بینی تصـادف بـا نـوعی از داده هـا کـه عمومـاً توسـط مـدل هـای پیش بینی سفر تولید می شوند، جهت کاربرد در طرح ریزی های بلندمدت در نواحی شهری امـری سـادهنیست، زیرا رسیدن به اطمینـان بـالای آمـاری بـا ایـن متغیرهـا کـه منحصـر بـه محـل نیسـتند، امـری پیچیده است. کار پیش بینی متغیرهای مستقل این مدل ها برای شبکه هـای آتـی بزرگراهـی در بیسـتسال آینده نیز امری دشوار خواهد بود.تشخیص مشکلات طراحان ممکن است جهت ترکیب دستاوردهای کیفی و کمی به کار بسته شـود .دستاورد کمی، احتمالاً بر مبنای نرخ های کلی و تجمعی تصادف جهت کلاس های متفاوت بزرگـراه هـا وتقاطع های همسطح می باشد و نیز شمار تصادفات مبنی بر این نرخ ها برای آلترناتیوهای مختلف باید بـهکار بسته شود. ممکن است در راستای این هدف، مدل های ریاضی ارائه می شوند کـه پـیش بینـی هـایمستدلی دارند. « [3]در این تحقیق بر آنیم تا با به کار بستن تجربیات پربار سـال هـا زحمـت در عرصـه مطالعـات علمـیتصادفات و مدل سازی های رخدادهای منجر به حوادث جانی و مالی، روندی منطقی در پـیش گیـریم تـادر حد امکان به نتایجی ارزنده در این خصوص دست یابیم.

2-1-2- طبقه بندی حوزه های متعدد به کارگیری مدل های پیش بینی تصادف
اخیراً تحقیقات قابل ملاحظه ای جهت برقراری روابط بین تصـادفات بـا جریـان ترافیـک، مشخصـاتزیرساخت های طرح هندسی و نیز فاکتورهای زیست محیطی برای بسیاری از زیرساخت های شبکه حمل و نقل انجام یافته است. در این راستا و جهت بررسی علمی تصـادفات و کـاهش برنامـه ریـزی شـده آمـارتلفات جانی و مالی ناشی از این رخداد خطرناک، محققان دست به ارائه مدل های پـیش بینـی تصـادفاتزده اند و این راهکار حساب شده علمی را به بسیاری از حوزه های شبکه حمل و نقل کـه بـا ایـن معضـلدست و پنحه نرم می کنند تعمیم داده اند.
به طور کـل، بیشـترین حـوزه هـای شـبکه حمـل و نقـل کـه مـدل هـای پـیش بینـی تصـادفات را به کار بسته اند عبارتند از:
• راه های درون شهری و برون شهری
• تقاطع های درون شهری و برون شهری
• تقاطع های راه آهن
• میادین
در هر یک از این حوزه های نامبرده، تحقیقات قابـ ل ملاحظـه ای انجـام یافتـه اسـت. بـدیهی اسـتمحققان و موسسات تحقیقاتی و نیز دانشگاه ها هر یک به بررسی این مهم از دریچه ای خاص با متغیرهـاو عوامل دخیل مربوط به آن موضوع و گاهی هم بـا روش هـای مشـابه بـه پـژوهش در ایـن حـوزه هـای تصادف خیز پرداخته اند.نکته قابل توجه این که در بسیاری مقالات به موضوع تصادفات و مدل هـای پـیش بینـی تصـادف ازدیدگاه جامعه آماری نیز به دو گروه عمده از وسایط نقلیه پرداخته شده و عمدتاً مـدل هـای پـیش بینـیتصادف برای هر یک از این دو گروه به طور جداگانه ارائه گردیده است.•

2-1- طبقه بندی و مقدمه اظهار بکر بودن متون……………………………………………………….. 32
2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 32
2-1-2- طبقه بندی حوزه های متعدد به کارگیری مدل های پیش بینی تصادف……………………. 33
2-2- بررسی مقالات………………………………………………………………………………………. 35
2-3- بررسی تزها و پروژه ها……………………………………………………………………………… 56
2-4- بررسی کتاب ها……………………………………………………………………………………… 63
2-5- بررسی کنفرانس ها ………………………………………………………………………………….69
2-6- سوالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حاضر……………………………………………………… 79
2-6-1- طبقه بندی و تشریح یافته ها تا زمان حاضر…………………………………………………….. 79
2-6-1-1- تکنیک های طبقه بندی مدل های پیش بینی تصادف………………………………………. 82
2-6-1-2- چالش های مدل های پیش بینی تصادف ……………………………………………………..83
2-6-1-3- نمونه های مدل های پیش بینی تصادف……………………………………………………… 86
2-6-1-4- ساختار مدل های یک یا چند متغیره پیش بینی تصادف…………………………………….. 92
2-6-1-5- حوزه های متعدد به کارگیری تصادف…………………………………………………………… 95
2-6-2- سوالات مطرح شده در پایان نامه……………………………………………………………….. 115

تصادف سنگین در آزادراه - امریکا

تصادف سنگین در آزادراه – امریکا

فصل سوم : روش تحقیق

این سوال مهم مطرح است که آیا صفوف طویل ترافیک و تأخیر ناشـی از آن را بایـد فقـط بـه علـتتصادفات، خرابی اتومبیل و جاده های انحرافی دانست یا این که حجم زیـاد و یـا حتـی بـی دقتـی هـایرانندگان و کم حوصلگی آنان به سبب رانندگی در یـک زیرسـاخت نادرسـت، علـت اصـلی اسـت. چنـینرخدادهایی در ساعات پر تردد معمولی و تا حدی متداول است. تراکم ترافیک و یـا بـه عبـارت سـاده تـرهمان ترافیک سنگین، موجب مختل شدن برنامه ها، خستگی راننـدگان و مسـافرین و تـأخیر در اجـرایکارها و حتی خطراتی ناگوار همچون رخداد یک تصادف دلخراش می شود. مگـر آنکـه سـایر راننـدگان ازتردد منصرف شده و در خانه بمانند. در دهه اخیر به سبب توسعه تکنولوژی مدرن، تردد در جـاده هـا بـا آزادی عمـل و آسـودگی خـاطربیشتری انجام می پذیرد. موتورهای پیشرفته اتومبیل با دستاوردهای مهندسـی ن ایـن امکـان را بـه مـردم داده است که به راحتی درون شهرهای کوچک و بزرگ و در مسیرهای بین شهری سفر کننـد . همچنـینبهتر شدن شرایط مالی و رشد مداوم فعالیت های اقتصادی و تاحدی اوقات بیکاری بیشتر، انگیزه مسافرت با وسایل نقلیه شخصی به مقصدهای مورد نظر حتی مسافت های طولانی را افزایش داده است. افزایش جمعیت، داشتن اتومبیل شخصی و جاذبه های زیاد سفر موجب فشار بر شبکه حمـل و نقـل می شود. بـ ه طـور کلـی در حـال حاضـر سـرمایه گـذاری در حمـل و نقـل عمـومی انتظـارات مـردم در سرویس دهـی و تعیـین وقـت مناسـب سـفر را بـرآورده سـاخته اسـت کـه در نتیجـه باعـث اسـتفاده از وسایل نقلیه شخصی شده و پیامد آن ترافیک سنگین، آلودگی بیشتر هوا، خستگی مسافرین و راننـدگان،تصادفات منجر به خسارت و جرح و یا فوت و … می باشد.

3-1- روش کار و تحقیق و دلایل آن ……………………………………………………………………….  119
3-2- دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های به کار گرفته شده……………………………….  124
3-3- تعاریف، اختصارات و نشانه های ریاضی…………………………………………………………….  132
3-3-1- تعاریف ریاضی………………………………………………………………………………………..  132
3-3-2- اختصارات علمی و نشانه های ریاضی …………………………………………………………… 134
3-4- معرفی برنامه کامپیوتری تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………. 136
3-5- مباحث ضروری علمی ………………………………………………………………………………….. 143
3-5-1- تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………………. 143
3-5-2- توزیع گاما ……………………………………………………………………………………………… 144
3-5-3- رگرسیون خطی ساده ………………………………………………………………………………. 144
3-5-4- خطای معیار برآورد …………………………………………………………………………………… 146
3-5-5- تحلیل همبستگی …………………………………………………………………………………… 147
3-5-6- رگرسیون چندگانه …………………………………………………………………………………… 149
3-5-7- رگرسیون نمایی………………………………………………………………………………………  149
3-5-8- رگرسیون سهمی …………………………………………………………………………………….. 150
3-5-9- رگرسیون و متغیرهای مستقل کیفی……………………………………………………………….  150

 فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات

تاریخچه آمار و تصادفات رخ داده در گذشته، یک منبع مهم اطلاعات است که توسط مهندسین برای تدوین برنامه های ایمن سازی و کاربرد آنهـا بـه منظـور پیشـگیری از اتـلاف هزینـه هـا و سـرمایه هـایمسافرین در سانحه و یا نظیر آن به کار می رود. آم ار تص ادفات ی ک اب زار اساس ی را ب رای تنظ یم سیاس ت ه ای مرب وط ب ه ایمن ی ج اده ه ا تشکیل می دهد. این گونه آمارها از میان هزاران تصادفی که به وقوع پیوسته جمع آوری شده و در سطوح محلی و یا سطح ملی دسته بندی و کلاسه می شوند. آنها کمک می کنند تا بودجه مربوط به ایمن سازی جاده ها و یا به طور کلی هر گونه بودجه مربوط به پروژه های راهسازی یا بهسازی و یا نگهـداری کـه بـهنحوی ارتباطی با ایمنی دارند، در موثرترین شکل خود و با حداکثر راندمان به کـار گرفتـه شـود. بنـابراین یک جزء مهم و غیرقابل انکار مبارزه در راه کاهش تصادفات جاده ای و آثـار زیربنـایی آن را تشـکیل مـیدهد. در کشورهای توسعه یافته مقامات محلی از طریق بازوهای اجرایی خود، ایـن اطلاعـات و آمـار را درخلال رسیدگی به تصادفات جمع آوری می نمایند. سپس آنهـا را در سـطح ملـی مـورد تجزیـه و تحلیـلوسیع قرار می دهند. بدین معنی که انواع خصوصیات و پارامترهای موثر در تصادفات و جزئیـات شـرایطیکه تصادف به وقوع پیوسته و نتایج به دست آمده به طور وسیعی برای کاربرد تحقیقـاتی و بـرای هـدایتجریان های بهسازی راه ها مورد توجه قرار می گیرند. قابـل اعتمـاد بـودن کیفیـت و کمیـت گزارشـات تصـادفات جـاده ای کـه از هـر حـوزه پلـیس راه مورد انتظار اسـت، بـه مقـدار قابـل تـوجهی ارزش مبـانی آمـاری مـورد اسـتفاده در مطالعـات ایمنـی را افزایش می دهد. به همین ترتیب، کمبود یا تناقض و اشکال در گزارشات، ارزش مطالعاتی را که بر مبنای آنها انجام یافته است کاهش داده و تـلاش هـای مربـوط بـه اشـتفاده حـداکثر از بودجـه هـای ایمنـی را کم اثر می سازد. دلیل تاکید بر لزوم دقت زیاد و صحت گزارشات تصادفات جاده ای استفاده وسیع از آنهاسـت کـه درکشورهای توسعه یافته، مقامات مسئول از آمار تصادفات جاده ای استفاده وسیعی می نمایند. مهندسـین از ایـن آمـار بـرای تعیـین اولویـت عملیـات بهسـازی و ایمـن سـازی اسـتفاده کـرده و خواهند نمود. تجربیات قبلی این گونه کشورها نشان می دهد که حتی عملیات کم خرجـی ماننـد تغییـرحق تقدم در چهاراه ها می تواند فوق العاده در کاهش یا حذف تصاویر موثر باشند. البته مشروط بر آن که اطلاعات صحیح و به موقع باشد. سیستم گزارش دهی باید طوری باشد که حداقل مورد نیاز اطلاعات اساسی و ضروری در سطوح ملی و محلی را جمع آوری کرده و در عین حـال بـار موجـود روی پلـیس راه، پلـیس راهنمـایی و راننـدگی و هزینه های جمع آوری و تجزیه و تحلیل را به حداقل برساند. جمع آوری داده های صحیح جهت مدل سازی تصادفات، گام مهمی است که نباید از آن غفلت نمود. » مدل های پیش بینی تصادف، ابزاری بسیار کاربردی هستند جهت تخمین شمار مورد انتظـار تصـادفاتدر قسمت هایی نظیر بخش های جاده ها و تقاطع های همسطح. ایـن تخمـین هـا نوعـاً بـرای تشـخیص محل ها جهت تدابیر ایمنی ممکن و ارزیابی چنین تدابیری به کار بسته می شوند. یک معادله پیش بینی تصادف یا APM ماهیتی است به صورت یک معادله ریاضی که میانگین فراوانی تصـادف یـک محـل را بـهصورت تابعی از جریان ترافیک وسایر مشخصات محل بیان می دارد.

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 154
4-2- موضوعات مورد نظر تحلیل تصادفات ……………………………………………………………… 156
4-3- اطلاعات لازم جهت مدل سازی ………………………………………………………………….. 170
4-4- مشکلات در جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………. 177

فصل پنجم : تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج

5-1- بررسی داده های کلی تصادفات ………………………………………………………………… 182
5-1-1- داده های کلی تصادفات بزرگراه های درون شهری …………………………………………. 182
5-1-2- داده های کلی تصادفات جاده های برون شهری ……………………………………………. 200
5-2- توصیف داده های اساسی جهت مدل سازی تصادفات ……………………………………….. 215
5-2-1- پارامتر جریان ترافیک …………………………………………………………………………….. 218
5-2-2- پارامتر مشخصات طرح هندسی ………………………………………………………………. 219
5-3- مدل سازی و ارائه مدل پیشنهادی پیش بینی تصادف ………………………………………… 221
5-3-1- انتخاب متغیرهای اساسی ………………………………………………………………………221
5-3-2- انتخاب مدل رگرسیون……………………………………………………………………………. 230
5-3-3- ارائه مدل پیش بینی تصادف ……………………………………………………………………231
5-4- بررسی سوالات و فرضیات تحقیق بر مبنای تحلیل ارائه شده……………………………….. 236
5-4-1- مهم ترین دلایل رخداد تصادف………………………………………………………………….. 236
5-4-2- کاستی های موجود در داده ها، جهت ارائه یک مدل مطلوب………………………………. 239
5-4-3- مدل رخداد تصادفات…………………………………………………………………………….. 240
5-4-4- افزایش ایمنی راه با کاهش دلایل اساسی دخیل در تصادف………………………………. 243

فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری

6-1- جمع بندی و خلاصه تحقیق……………………………………………………………………. 248
6-2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 254
6-3- اثرات مورد انتظار طرح ……………………………………………………………………………257
6-3-1- کاهش عامل انسانی در تصادفات…………………………………………………………… 257
6-3-2- حرکت به سوی توسعه پایدار……………………………………………………………….. 258
6-3-3- حفظ محیط زیست……………………………………………………………………………. 259
6-3-4- بررسی پارامترهای دیگر تصادفات……………………………………………………………. 259
6-4- کاربردهای تئوری و تجربی اطلاعات حاصل…………………………………………………….. 261
6-5- پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده……………………………………………………………… 264
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….. 267
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………….. 269
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………… 272

تصادف قطار با خودروی عبوری

تصادف قطار با خودروی عبوری

فهرست جدول ها

2-1- ضرایب و متغیرهای مدل ارائه شده توسطKnuimanا………………………………………….. 37
2-2- مدل تصادفات کل Hadi ا…………………………………………………………………………….40
2-3- مدل تصادفات جرحیHadi ا…………………………………………………………………………41
2-4- مدل تصادفات خسارتی Hadiا……………………………………………………………………… 42
2-6- مدل تصادفاتGolob ا………………………………………………………………………………….47
2-7- مدل پواسون پیش بینی تصادفات تقاطع های جاده-راه آهن …………………………………….51
2-8- مدل گامای پیش بینی تصادفات تقاطع های جاده-راه آهن……………………………………….52
2-9- نمونه اول جدول نرخ تصادفات کل…………………………………………………………………… 84
2-10- نمونه دوم جدول نرخ تصادفات کل…………………………………………………………………. 84
2-11- خلاصه داده های تصادفات جراحتی مثال زیرفصل 2-2-3 ………………………………………..91
2-12- مقایسه پیش بینی های مدل های تک متغیره و چند متغیره…………………………………… 95
2-13- مدل های پیش بینی تصادفات تقاطع های هنگ کنگ…………………………………………… 102
4-1- طبقه بندی تصادفات 10 ماهه اول سال 1386 تهران بزرگ بر اساس میزان ………………………157
4-2- طبقه بندی تصادفات 10 ماهه اول سال 1386 تهران بزرگ بر اساس میزان……………………. 158
4-3- طبقه بندی تصادفات 10 ماهه اول سال 1386 تهران بزرگ بر اساس سن و…………………… 159
4-4- طبقه بندی تصادفات 10 ماهه اول سال 1386 تهران بزرگ بر اساس سن و……………………. 160
4-5- طبقه بندی تصادفات 10 ماهه اول سال 1386 تهران بزرگ بر اساس شدت…………………….. 161
4-6- طبقه بندی تصادفات 10 ماهه اول سال 1386 تهران بزرگ بر اساس شدت…………………….. 162
4-7- طبقه بندی تصادفات 10 ماهه اول سال 1386 تهران بزرگ بر اساس شدت…………………….. 163
4-8- طبقه بندی تصادفات 10 ماهه اول سال 1386 تهران بزرگ بر اساس شدت…………………….. 164
4-9- طبقه بندی تصادفات 10 ماهه اول سال 1386 تهران بزرگ بر اساس علت……………………… 165
4-10- طبقه بندی تصادفات 10 ماهه اول سال 1386 تهران بزرگ بر اساس نوع……………………… 167
4-11- طبقه بندی تصادفات 10 ماهه اول سال 1386 تهران بزرگ بر اساس نوع ………………………168
4-12- تصادفات بزرگراهی تهران در سال های 86-84 …………………………………………………….171
5-1- طبقه بندی بزرگراه های مورد مطالعه……………………………………………………………….. 182
5-2- فراوانی تصادفات سال های دوره مطالعه…………………………………………………………… 183
5-3- فراوانی تصادفات بزرگراه های تهران در سال های 86-84 …………………………………………183
5-4- فراوانی تصادفات تهران در سال های 86-84 بر اساس نوع تصادف……………………………… 185
5-5- فراوانی تصادفات تهران در سال های 86-84 بر اساس نمناکی روسازی………………………… 186
5-6- فراوانی علت رخداد تصادف تصادف در بزرگراه آزادگان………………………………………………. 187
5-7- فراوانی علت رخداد تصادف تصادف در بزرگراه بابایی……………………………………………….. 188
5-8- فراوانی علت رخداد تصادف تصادف در بزرگراه یادگار امام…………………………………………… 189
5-9- فراوانی علت رخداد تصادف تصادف در بزرگراه همت………………………………………………… 190
5-10- فراوانی علت رخداد تصادف تصادف در بزرگراه چمران……………………………………………… 191
5-11- فراوانی علت رخداد تصادف تصادف در بزرگراه مدرس……………………………………………… 192
5-12- فراوانی علت رخداد تصادف تصادف در بزرگراه شیخ فضل اله…………………………………….. 193
5-13- فراوانی علت رخداد تصادف تصادف در بزرگراه صدر……………………………………………….. 194
5-14- فراوانی علت رخداد تصادف تصادف در بزرگراه سعیدی…………………………………………… 195
5-15- فراوانی علت رخداد تصادف تصادف در بزرگراه نواب………………………………………………. 196
5-16- فراوانی علت تامه تصادف در بزرگراه ها ……………………………………………………………197
5-17- فراوانی تصادفات بزرگراه های تهران بر اساس زمان رخداد…………………………………….. 198
5-18- شدت تصادفات سه ماهه اول سال 1385 جاده های برون شهری گیلان……………………. 201
5-19- شدت تصادفات سه ماهه دوم سال 1385 جاده های برون شهری گیلان…………………… 202
5-20- شدت تصادفات سه ماهه سوم سال 1385 جاده های برون شهری گیلان………………….. 203
5-21- شدت تصادفات سه ماهه چهارم سال 1385 جاده های برون شهری گیلان………………… 204
5-22- درصد تغییرات تصادفات فوتی جاده های گیلان در 5 سال منتهی به 85…………………….. 205
5-23- طبقه بندی سنین فوتی های تصادفات جاده های گیلان در سال 85 ………………………..206
5-24- محل فوت آسیب دیدگان تصادفات جاده ای گیلان در سال 85……………………………….. 207
5-25- علل منجر فوت در تصادفات جاده ای گیلان در سال 85………………………………………… 208
5-26- مقایسه تصادفات فروردین 85 و 86 در جاده های گیلان……………………………………….. 208
5-27- شدت تصادفات فرودین 86 در جاده های گیلان…………………………………………………. 209
5-28- تفکیک وسایط نقلیه مقصر در تصادفات جاده ای گیلان در فروردین 86………………………. 210
5-29- تعداد کشته های هر یک از شهرهای گیلان در تصادفات جادهای فروردین 86 ……………..211
5-30- طبقه بندی تصادفات منجر به فوت فرودین 86 گیلان بر اساس تحصیلات ………………….212
5-31- محل فوت آسیب دیدگان تصادفات جاده ای گیلان در فروردین 86…………………………… 213
5-32- طبقه بندی عوامل منجر به مرگ تـصادفات جاده ای گـیلان در فـروردین سال……………… 214
5-33- مشخصات بزرگراه های مورد مطالعه……………………………………………………………. 216
5-34- میزان تصادفات بزرگراه های مورد مطالعه به تفکیک در قوس و مماس………………………. 217
5-35- میزان حجم ساعت اوج بزرگراه های مورد مطالعه ………………………………………………219
5-36- مشخصات طرح هندسی بزرگراه های مورد مطالعه…………………………………………….. 220
5-37- اطلا عات آماری مشخصات طرح هندسی مجموع بزرگراه های مورد مطالعه………………… 220
5-38- ماتریس کواریانسR مولفه های مماس ها ………………………………………………………..224
5-39- جدول مقادیر واریانس کل مولفه های مماس ها…………………………………………………. 224
5-40- ماتریس مولفه های چرخانده شده در مماس ها………………………………………………… 224
5-41- ماتریس ضرایب امتیاز مولفه های مماس ها……………………………………………………….225
5-42- ماتریس کواریانس R مولفه های قوس ها …………………………………………………………227
5-43- جدول مقادیر واریانس کل مولفه های قوس ها …………………………………………………..227
5-44- ماتریس مولفه های چرخانده شده در قوس ها………………………………………………….. 227
5-45- ماتریس ضرایب امتیاز مولفه های قوس ها ……………………………………………………….228
5-46- تخمین ضرایب مدل رگرسیون غیرخطی تصادفات مماس ها…………………………………… 232
5-47- جدول آنوای مدل رگرسیون غیرخطی تصادفات مماس ها ………………………………………233
5-48- ضرایب اولیه مدل رگرسیون مماس ها……………………………………………………………. 233
5-49- تخمین ضرایب مدل رگرسیون غیرخطی تصادفات قوس ها…………………………………….. 234
5-50- جدول آنوای مدل رگرسیون غیرخطی تصادفات قوس ها……………………………………….. 235.
5-51- ضرایب اولیه مدل رگرسیون قوس ها……………………………………………………………….235
5-52- فراوانی تصادفات بر اساس علت تصادف…………………………………………………………. 237

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکل ها

1-1- خسارات ناشی از تصادفات………………………………………………………………………………. 9
1-2- هزینه های بالای خسارات و جراحات ناشی از تصادفات…………………………………………….. 11
1-3- احداث جاده ها و ابنیه جدید – امریکا……………………………………………………………………. 13
1-4- تصادف سنگین در آزادراه – امریکا …………………………………………………………………………14
1-5- نوآوری های حمل و نقل – کالیفرنیا……………………………………………………………………… 15
1-6- لزوم برقراری توازن ترافیک در مسیرهای مختلف – کالیفرنیا …………………………………………..17
1-7- حضور محسوس پلیس در محورهای حادثه خیز کشور……………………………………………….. 21
1-8- حرکت موجی شکل خودرو……………………………………………………………………………….. 24
2-1- خسارت و تلفات ناشی از تصادفات شدید………………………………………………………………. 46
2-2- تصادفات شدید بزرگراهی…………………………………………………………………………………. 79
2-3- مطالعات افزایش شرایط ایمنی بزرگراه ها با کنترل دسترسی ها……………………………………. 83
2-4- تصادفات راه ها…………………………………………………………………………………………….. 96
2-5- سامان دهی تقاطع ها جهت کاهش تصادفات…………………………………………………………. 99
2-6- تصادفات تقاطع ها در اثر عدم کنترل مناسب …………………………………………………………..101
2-7- تصادفات تقاطع های جاده – راه آهن…………………………………………………………………… 103
2-8- تصادف قطار با خودروی عبوری…………………………………………………………………………. 104
2-9- سامان دهی سیمای میادین جهت کاهش تصادف…………………………………………………… 107
2-10- کاربری اراضی اطراف میادین و ریسک تصادفات………………………………………………………. 107
2-11- تقسیم بندی داده های ترافیکی میادین نیوزیلند ……………………………………………………..108
2-12- تقسیم بندی داده های طرح هندسی میادین نیوزیلند ………………………………………………108
2-13- پارامترهای مدل تصادفات کل میادین نیوزیلند…………………………………………………………. 109
2-14- پارامترهای مدل تصادفات ورود بر خلاف جهت چرخش میادین نیوزیلند…………………………….. 110
2-15- پارامترهای مدل تصادفات حرکت مانوری میادین نیوزیلند……………………………………………. 110
2-16- پارامترهای مدل تصادفات از پشت میادین نیوزیلند……………………………………………………. 111
2-17- پارامترهای مدل تصادفات از بغل میادین نیوزیلند………………………………………………………. 111
2-18- پارامترهای مدل تصادفات عابر میادین نیوزیلند …………………………………………………………112

 

Abstract
Considerable research has been carried out in recent years about crash modeling and to establish relationships between crash occurrences in different types of urban and rural roads and traffic flow parameters, geometric infrastructure characteristics, environmental factors and pavement qualifications. Most research has paid but little attention to the urban highway.
In this research crash‐prediction models for 3 urban arterial highways in Tehran were set up on the basis of accident data analysis observed during a 3‐year monitoring period extending between 2005 and 2008. The candidate set of explanatory parameters were: traffic flow parameters (pick hour volume), geometric infrastructure characteristics (section’s length, curvature, longitudinal slope, number of lanes) and pavement condition of surface wetness. Statistical analysis is done by SPSS statistical software on the basis of nonlinear regression modeling and during the analysis, principal components are identified to assist the principal component analysis method and more important variables recognized that could exhibit best description of crash occurrence on the basis of available logics. After studying variables, for curves it is shown that significant and efficient variables are section’s length (L), pick hour volume (PHV) and longitudinal slope (L.s), whereas for tangent they are section’s length (L), pick hour volume (PHV) and longitudinal slope (L.s) and curvature (1/R).
Results of researches and final accident’s prediction model presentation indicate that the number of accidents per year increase with: L, PHV and L.s whereas decreases with R. Also L.s is effective extremely in this research. Relation between peed variations with L.s and consequently traffic congestion, safety reduction and chance of accident occurrence are its efficiency causes. Furthermore L.s affects driving site distance and driver behavior such as pass other vehicles too. Also, the effects of longitudinal surface friction and pavement condition are increased in plunge slope and they increase the chance of accident occurrence.
Also in this reseach more ipmportant causes of crash occurence due to behaviour of drivers or vehicle’s condition for 10 urban arterial highways in Tehran were surveyed on the basis of accident data analysis observed during a 3‐year monitoring period extending between 2005 and 2008. Results show that more important causes due to behaviour of drivers or vehicle’s condition are: disrespect to longitudinal distance, inattention to forward and sudden changing the lane. Tehy were registered as 76.51% of crash causes during the 3 years study period.


 


مقطع : کارشناسی ارشد

25000تومان

فایل word

35000تومان