انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول : تعریف مسئله

ا رشد روزافزون علم و تکنولوژیهای گوناگون در چند دهه اخیر، دستاوردهای قابل ملاحظهبشریت در عرصههای مختلف به ویژه ابعاد علمی و اقتصادی، که بدون هیچگونه تردیدی با مجموع دستاورد های کل بشریت برابری کرده یا گوی سبقت را ربوده است ؛ همه این عوامل به انحنای گوناگون در ایجاد مراکز جمعیتی در اقصی نقاط جهان به ویژه کشورهای پیشرفته و با پیشرو در صنعت، نقش غیر قابل انکاری را ایفا نموده است و با افزایش این مراکز جمعیتی که از آن بعنوان شهرها یاد می کنند به دلایل متعدد از جمله برخورداری از رفاه نسبی به روستاها، جاذبههای صادق و کاذب، خیل عظیمی از جامعه روستایی به سمت و سوی شهرها و مراکز شهری سوق پیدا نمودند که مجموعه این عوامل موجب تراکم بیشتر جمعیت در مناطق شهری به ویژه مراکز مهم تجاری در کانون مرکز شهرها مانند پاساژها، مراکز تجاری، صنعتی شده است که اندیشمندان علوم مربوطه در کشورهای غربی به فکر ارائه راهکارهای علمی و منطقی جهت کاهش شدت شلوغی ها و ترافیک و پیامدهای ناشی از آن و کنترل هزینه های حمل و نقلی و برنامه ریزی در راستای اصلاح طرح هندسی و عرض پیاده روها شدند.از آنجایی که پیامدهای حاصل از شهرنشینی و صنعتی شدن، سالهاست که در کشورمان نیز به نحوی رسوخ و نفوذ کرده است، شهر رشت نیز بی تردید یکی از پر تراکم ترین شهرهای ایران پس از تهران محسوب می شود که این خود عامل مهمی قلمداد می گردد تا در این زمینه مطالعه شده و نتایج آن را به دستگاههای ذیربط ارائه داده و نسبت به اتخاذ تدابیری عالمانه مبتنی بر منطق و شرایط محلی اقدام لازم را معمول دارند، بدین منظور نظر به تحصیل در رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد تمام مساعی خود را مصروف به تهیه و تدوین طرح عنوان پایان نامه تحصیلی اینجانب »خصوصیات ترددی عابرین پیاده در (مراکز تجاری) C.B.Dها « در مقابل یکی از پر تراکمترین مراکز تجاری شهر رشت (پاساژ نور) بعنوان زادگاهم باشم و در این راستا با طراحی سئوال اصلی تحقیق »خصوصیات تردد عابرین پیاده در مقابل پاساژ نور رشت چگونه است؟« درطول بیش از یک سال مطالعه، تفحص و تحقیق سعی شده است به سئوال فوق پاسخ علمی ومستدل ارائه گردد تا با ارائه آن پاسخ، کمکی هر چند ناقابل به مردم شریف و شهیدپرور شهرستان رشت نمایم.

1-1 – مقدمه………………………………………………………………………………………. 2
1-2 – تعریف کلی مسئله……………………………………………………………………….. 3
1-3 – نیاز به مطالعه در مورد مسئله………………………………………………………….. 5
1-4 – اثرات مهم مطالعه بر مسئله از نظر بهبود آن………………………………………….. 6
1-5 – اهداف و فرضیات طرح……………………………………………………………………. 8
1-5 -1- اهداف…………………………………………………………………………………… 8
1-5 -2- فرضیات………………………………………………………………………………… 9
1-5 -2-1- فرض اصلی…………………………………………………………………………. 9
1-5 -2-2- فرضیات فرعی…………………………………………………………………….. 9
1-6 – دامنه اثر مسئله در جامعه علمی و اجتماعی……………………………………… 9
1-7 – محدودیت های موجود در راستای تهیه و تدوین پروژه……………………………. 11

فصل دوم : کاوش در متون

از آنجایی که ارائه نتایج حاصله از سوی دانشمندان علوم مربوطه در خصوص مدلسازی حرکت عابرین پیاده در کشورهای مختلف غربی به شیوه های گوناگونی صورت می گیرد، بدین جهت در فصل حاضر سعی شده است در مرحله نخست مدلهایی مختلف از مطالعات عابرین پیاده که در برخی کشورهای صنعتی و غربی مورد توجه قرار گرفته است، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قـرار داده سـپس از بـین دو شـیوه و شـاخص مهـم مطالعـاتجریان عابرین پیاده »کلان و خرد« یکی را (یعنـی مـدل خـرد) کـه بـا شـرایط و محتـوایپایان نامه حاضر مطابقت دارد، انتخاب نموده و یکی از ریز سیستم های مـدل آن ر ا یعنـیمدل CA، از جمله مدلهایی است که توسط بلو و ادلبر ارائه شده و همچنین از فاکتورهای ابتکاری حاصل گردیده و از سوی بسیاری از مدلها نیز مورد اقبال و پذیرش واقـع شـدهاست، مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این فصل به صورت خلاصه به مروری بـر مطالعــــات انجـام شـده در زمینـه مـدلسازی و شـبیه سـازی حرکـت عـابرین پیـاده بـه کمـک روشCA پرداختـه مـی شـود.
بررسیها نشان داده است که عمر اینگونه مطالعات در دنیا چندان زیاد نمی باشـد. ولـیکنبا رشد تکنولوژی و پیشرفت هایی که در زمینه سخت افزاری کامپیوترها بوجـود آمـده ،رشد چشمگیری در یک دهه اخیر داشـته انـد. از آنجائیکـه کـاربرد مفهـومCA و زمینـهعابرین پیاده ، به کارگیری آن در مدل سازی جریان ترافیک وسایط نقلیه بـر مـی گـردد ،لذا در این فصل پس از آنکه روش های مختلـف موجـود در زمینـه مطالعـه خـرد عـابرینپیاده با تاکید بیشتر بر روش CA معرفی گردید ، به پژوهشی کـه نگـل و اسـچریکنبرگ درباره مدل سازی خیلی ساده تـرافیک وسایل نقلیه انجام داده اند و منشأ تمامی کارهای بعدی می باشد ، اشاره می شود و سـپس بـه توضـیح پـژوهش هـای صـورت گرفتـه درزمینه عابرین پیاده پرداخته می شود.

2-1 – مقدمه………………………………………………………………………………. 15
2-2 – روش های مختلف مدلسازی حرکت عابرین پیاده……………………………… 16
2-2 -1- آنالیز عابرین به کمک شبیه سازی……………………………………………. 17
2-2 -2- مدل سلولی منفعت / هزینه………………………………………………….. 18
2-2 -3- مدل CA ا………………………………………………………………………….20
2-2 -4- مدل نیروی مغناطیسی……………………………………………………….. 20
2-2 -5- مدل نیروی اجباری……………………………………………………………… 23
2-2 -6- مدل شبکه ای صف……………………………………………………………. 25
2-3 – معرفی روش CA ا…………………………………………………………………..26
2-3 -1- تاریخچه ای مختصر از CA ا…………………………………………………….27
2-3 -2- تعریف CAا……………………………………………………………………… 28
2-3 -3- انواع CA ا………………………………………………………………………..28
2-3 -3-1- انواع CA بر حسب تعداد وضعیت ممکن…………………………………. 29
2-3 -3-2- انواع CA برحسب نوع همسایگی………………………………………. 29
2-3 -3-3- انواع CA برحسب قوانین محلی………………………………………… 31
2-3 -4- تئوری GLا…………………………………………………………………….. 32
2-4 – مدل سلولی برای بررسی خرد رفتار تغییر خط وسایط نقلیه……………… 33
2-5 – مدل تک بعدی بلو و ادلر……………………………………………………….. 36
2-6 – شبیه سازی حرکت دو جهته عابرین به وسیله CA ا……………………….44
2-7 – شبیه سازی حرکت دو جهته عابرین در یک کریدور………………………… 53

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل سوم : روش تحقیق

به منظور آگاهی از رفتار واقعی عابرین پیاده در حین حرکت و نحوه عکـس العمـلآنان در مواجهه با سایر عابرین واقع در همسایگی نزدیک آنان و همچنین اطلاع از فاصله ای که هر عابر در حین حرکت از سایر عابرین جهت جلوگیری از برخورد برقرار می کنـد، نیاز به آمار است . از آنجائیکه تاکنون منبعی که در آن رفتار عـابرین پیـاده را بررسـیکرده باشد ، موجود نبود لذا جهت اطلاعات مورد نیاز ، از معـابر پیـاده تصـویر بـرداریصورت گرفت تا خصوصیاتی چون سرعت عابرین ، تغییر جهت ، چگـالی ، نـرخ جریـان ،نحوه برخورد با عابرین مجاور و غیره بدست آید . در این فصل از پایـان نامـه بـه بیـاننحوه دستیابی به اطلاعات مورد نیاز پرداخته می شـود. در ابتـدا بـه بیـان کلیـات نحـوهاجرای تصویربرداری اشاره می شود ، سپس خصوصیات و نحوه تبدیل فیلم به یکسـریعکس ارائه خواهد شد . پس از آن به جزئیـات مراحـل انجـام شـده جهـت بدسـت آوردناطلاعات از روی عکس ها پرداخته می شود و در انتها نتایج حاصل از این تصویربرداری ارائه می گردد.

3-1 – روش کار و تحقیق و دلایل آن……………………………………………….. 60
3-2 – دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های به کار گرفته شده………. 60.
3-2 -1- انتخاب محل تصویر برداری………………………………………………… 61
3-2 -2- نحوه تصویر برداری و برداشت …………………………………………….62
3-2 -3- دیجیتایز کردن فیلم تهیه شده………………………………………….. 63
3-2 -4- معرفی برنامه کامپیوتری………………………………………………… 64
3-2 -5- دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از روی عکس………………………… 65
3-3 – تعاریف، اختصارات و نشانه های ریاضی…………………………………. 69
3-4 – برنامه های کامپیوتری استفاده شده……………………………………. 71

فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات

مقدمه
با توجه به ساختار داده های گردآوری شده و به منظور نیل به اهداف در نظر گرفته شده در این پژوهش که دستیابی به خصوصیات تردد عابرین پیاده در CBD هامی باشد ، از مفهوم ، مبانی و اصول کلی روش CA به همراه اصـول احتمـالات اسـتفاده شـد. در این فصل ابتدا به فرآیند کلی دستیابی به احتمالات در حرکت عابرین اشـاره مـی گـردد ودر نهایت نتایج حاصله ارائه و تحلیل می شوند.
4-2-دستیابی به قوانین حاکم بر خصوصیات تردد عابرین پیاده درCBD همانگونه که در فصـل دوم اشـاره گردیـد ، اسـاس روشCA بـر گسسـته نمـودنپارامترها استوار است . پس از آنکه حرکت پیوسته عابرین پیاده بـه دو پـارامتر گسسـتهزمان و مکان تبدیل گردید ، بایستی معبر پیاده روی موردنظر بـه شـبکه ای از سـلول هـاتقسیم می گردید و موقعیت مکانی و زمانی عابرین پیاده در این سلول ها مـورد بررسـیقرار می گرفتند . بدین منظور برای هر سلول اندازه 5060 سانتیمتر درنظر گرفته شـد.
این ابعاد فضایی را شامل می شود که معمولاً برای هر عابر درنظر مـی گیرنـد کـه بـرایحرکت نیاز دارد . لذا معبر مورد نظر به شبکه ای از سلول ها تقسیم گردید کـه هـر عـابردر هر گام زمانی در یکی از سلول های این شبکه قرار می گیرد و بـا توجـه بـه وضـعیتهمسایگی های اطراف و همچنین مسیر حرکتی خود ، سلول دیگـری را بـه عنـوان سـلولهدف جهت گام زمانی بعدی انتخاب می نماید . این مساله برای تمام عـابرین همزمـان رخمی دهد . حال باید گام زمانی مناسبی برای گسسته نمودن حرکت عابرین انتخاب می شد . مطابق نتایج بررسی سرعت عابرین ، به طور متوسط هر عـابر بـا سـرعت 1/1 متـر بـرثانیه حرکت می کند که با توجه به ابعاد در نظر گرفته شده برای هر سلول ، انتخـاب گـامزمانی معادل 5/0 ثانیه جهت این کار مناسب تشخیص داده شد که بـدین ترتیـب موقعیـتمکانی تمامی عابرین در بازه های زمانی مختلف کـه از اخـتلاف 5/0 ثانیـه ای برخـورداربودند ، تعیین گردید . ( شرح ایـن روش بـه طـور کامـل در فصـل 3 آمـد ه اسـت. ) بانـکاطلاعاتی شامل موقعیت هر عابر در بازه های زمانی مختلف بر اسـاس جنسـیت عـابرینتهیه گردید.

4-1 – مقدمه……………………………………………………………………….. 74
4-2 – دستیابی به قوانین حاکم بر خصوصیات تردد عابرین پیاده در CBD ا……………………………………………………………………………………….74
4-3 – کنترل اطلاعات بدست آمده از مرحله اول……………………………….. 88
4-4 – شبیه سازی حرکت عابرین پیاده………………………………………… 90
4-5 – سرعت حرکت عابرین پیاده……………………………………………….. 93
4-7 – مطالعات سرعت پیاده روی عابران در کشورها دیگر………………….. 100
4-8 – مشکلات در جمع آوری اطلاعا.ت………………………………………. 106

فصل پنجم : تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج

5-1 – مقدمه……………………………………………………………………. 109
5-2 – تحلیل اطلاعات…………………………………………………………. 109
5-3 – نتیجه گیری در مورد هر یک از سوالات یا فرضیات تحقیق………….. 111
5-4 – کاربرد های عملی و تئوری……………………………………………. 118
5-5 – پیشنهاد های تحقیقاتی برای آیند………………………………….. 119
منابع و مأخذ …………………………………………………………………..121

فهرست جداول

جدول 2 ـ1 : مقادیر احتمالات مورد استفاده در پژوهش ویفنگ…………………. 49

جدول 2-2 : مقادیر احتمالات مورد استفاده در پژوهش ویفنگ………………….. 55

جدول 3-1 : نمونه ای از داده های بدست آمده از مرحله پردازش تصاویر……….. 67
جدول 4-1 : مقادیر احتمالات بدست آمده در دو مرحله…………………………… 90
جدول 4-2 : نتایج بدست آمده از آنالیز سرعت متوسط عابرین پیاده……………. 94
جدول 4-3- مقایسه سرعت میانگین عابرین پیاده در کشورهای مختلف و نتایج این پایان نامه…………………………………………………………………………………….. 103

فهرست شکل ها

شکل 2-1 : نمای شماتیک مطالعات عابرین پیاده با تاکید بیشتر بر مطالعات خرد…………………………………………………………………………………………. 17
شکل 2-2 : نیروی اضافی به منظور جلوگیری از برخورد در مدل نیروی مغناطیسی………………………………………………………………………………… 22

شکل 2-3 : نمونه ای از همسایگی ها در حالت یک بعدی……………………………. 30

شکل 2-4 : نمونه ای از همسایگی ها در حالت دو بعدی…………………………….. 30

شکل 2-5 : مدل نگل و اسچریکنبرگ…………………………………………………….. 36

شکل 2-6 : دیاگرام جریان بر حسب فضا…………………………………………………. 43.

شکل 2-7 : دیاگرام سرعت بر حسب فضا……………………………………………….. 44

شکل 2-8 : همسایگی فن نیومن………………………………………………………… 46

شکل 2-9 : همه حالات ممکن برای یک عابر بالا رو واقع در سلول مرکزی …………….46

شکل 2-10 : حالات مختلف حرکت عابرین در دو جهت…………………………………. 49

شکل 2ـ11 : نمودار سرعت و جریان بر حسب چگالی کل ……………………………….51

شکل 2ـ14 : حالات مختلف برخورد یک عابر بالا رو با سایر عابرین…………………….. 54

شکل 2ـ15 : منحنی های حرکت دو جهته عابرین …………………………………………56
شکل 3-1 : ساختار سیستم پردازش تصویر تهیه شده………………………………….. 61

شکل 3-2 علامتگذاری روی عابرین با استفاده از برنامه کامپیوتری فتوشاپ…………… 65

شکل 4-1 : همسایگی نوع اول در نظر گرفته شده در این پژوهش………………………. 76

شکل 4-2 : همسایگی نوع دوم در نظر گرفته شده در این پژوهش………………………. 76

شکل 4-3 : همه 8 حالات ممکن همسایگی برای همسایگی نوع اول………………….. 77

شکل 4-4 : همه 32 حالات ممکن همسایگی برای همسایگی نوع دوم ………………….79

شکل 4-5 : فلوچارت برنامه تعیین احتمالات از داده های حرکت عابرین……………………. 80
شکل 4-6 : حالات مختلف وضعیت همسایگی با توجه به موقعیت عابر P ا………………….82

شکل 4-7 : نمایی از پیاده رو متشکل از سلول های مربعی اا…………………………………91

شکل 4-8 : وضعیت قرارگیری عابرین در پیاده رو در گام صفر شبیه سازی…………………… 91

شکل 4-9 : وضعیت شبکه پس از گذشت 5 گام زمانی از اطلاعات واقعی…………………… 92

شکل 4-10 : توزیع فراوانی سرعت متوسط مردان………………………………………………. 95

شکل 4-11 : توزیع فراوانی سرعت متوسط زنان………………………………………………….. 96

 مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید