انتخاب صفحه

مقدمه:

بررسی عملکرد لرزه ای شریانهای حیاتی به ویژه راهها و ابنیه فنی مرتبط با آنها از اهمیت ویژه ای برخـوردارمی باشد، چرا که تخریب شریانهای حیاتی علاوه بر ایجاد خسارات مستقیم ، سبب ایجاد خسارات غیر مستقیم مالیو جانی به مراتب بیشتری خواهد شد.
پلها یکی از آسیب پذیرترین بخش راههای ارتباطی می باشند و تخریب آنهـا سـبب مـسدود شـدن راههـایارتباطی می شود. مسدود شدن راهها در اثر تخریب پلها سبب ایجاد اختلال در عملیات امداد و نجات و اطفاء حریقدر ساعات و روزهای اولیه پس از وقوع زلزله و در نتیجه به طور غیر مستقیم سبب افزایش تلفات جانی و مالی ناشیاز زلزله خواهد شد، همچنین تخریب پلها با توجه به هزینه های سنگین ساخت آنها سـبب از دسـت رفـتن سـرمایهقابل توجهی خواهد شد و از طرفی سبب ایجاد اختلال و افزایش زمان بازسازی مناطق آسیب دیده می شود.
از آنجایی که در طراحی بسیاری از پلهای موجود ، اثرات تخریبی نیروی زلزله در نظر گرفته نشده و یـا آنکـهدانش طراحی لرزه ای در ساخت این پلها ناکافی بوده است، می توان انتظار داشت که این پلها در صورت وقوع یـکزلزله نسبتاً شدید به طور جدی آسیب ببینند.
با توجه به مطالب فوق، بهسازی لرزه ای پلهای آسیب پـذیر موجـود در برابـر زلزلـه امـری ضـروری بـه نظـر می رسد . بهسازی لرزه ای پلهای آسیب پذیر به روشهای مختلفی انجام پـذیر اسـت کـه در حالـت کلـی مـی تـوانروشهای بهسازی لرزه ای را به دو دسته تقسیم بندی کرد:
دسته اول این روشها استفاده از تکنیک های مقاوم سازی رایج به منظور افزایش ظرفیت مقاوم سازه تا میزان ظرفیت مورد نظر می باشد. برخی از روشهای رایج عبارتند از به کاربردن ژاکت بتنی یا فولادی ، دور پیچ کـردن بـاکابل پیش تنیدگی و یا الیاف FRP و استفاده از مقید کننده ها.دسته دوم این روشها براساس کاهش نیروهای لرزه ای وارده بر سازه تا حد ظرفیت مقاوم سازه می باشد . این روش ش امل کاربرد سیستم های کنترل سازه، شامل روشهای کنترل فعـال و غیرفعـال مـی باشـد. از سیـستم هـایکنترل غیر فعال می توان به جداسازهای لرزه ای و یا سیستم های مستهلک کننده انرژی هماننـد میراگرهـا اشـارهکرد. اگرچه استفاده از روشهای دسته دوم برای تمامی سازه ها و تمامی شرایط امکانپذیر نمی باشد، ولـیکن کـاربرداین روشها در مقاوم سازی پلهـا، بیـانگر مقـرون بـه صـرفه بـودن آنهـا در قیـاس بـا روشـهای مقـاوم سـازی رایـج می باشد [51]. امروزه با پیشرفت دانش مهندسی زلزله و تکنولوژیهای مربوطه، روشهای نوین و کارآمدی به منظـوربهسازی لرزه ای سازه ها ارائه می شود. یکی از روشهای نوین بهسازی لـرزه ای، اسـتفاده از تجهیـزات قفـل کننـده می باشد.تجهیزات قفل کننده ( Lock–up Device ) که با عناوین تکیه گاههـای دینـامیکی و یـا سیـستم انتقـالضربه (Shock Transmission Unit) نیز معروفند، امروزه به منظور کنترل غیر فعال بسیاری از سازه هـا تحـتبارهای ناشی از زلزله و باد مورد استفاده قرار می گیرند.با کاربرد این تجهیزات، می توان قسمتهایی از سازه که در شرایط عادی( قبل از وقوع زلزله) به صورت مجزااز یکدیگر می باشند را در هنگام زلزله به یکدیگر متصل کرد و بدین ترتیب امکـان توزیـع نیـروی زلزلـه در تمـامیسازه فراهم شده و مقدار نیروی زلزله وارده بر اجزای آسیب پذیر کاهش می یابد. همچنین با کاربرد ایـن تجهیـزات می توان از ایجاد ضربه در محل درزهای انبساط در هنگام زلزله که می تواند منجر بـه خرابـی اعـضای سـازه ای درمحل برخورد شود، جلوگیری کرد . از دیگر کاربردهای این تجهیزات می توان به ایجاد قیـد بـه منظـور جلـوگیری ازفروافتادن عرشه از روی تکیه گاهها اشاره کرد.با توجه به سهولت و صرفه اقتصادی کاربرد این تجهیزات در بهسازی لرزه ای پلهای موجود که امکان استفادهاز این روش در آنها وجود دارد، در مقایسه با روشهای متداول و همچنین امکان بهـسازی لـرزه ای برخـی از پلهـایآسیب پذیر موجود در کشور با استفاده از این تجهیزات ، در ایـن پـژوهش بـه مدلـسازی ، تحلیـل و بررسـی رفتـارتجهیزات قفل کننده و کاربرد این تجهیزات به منظور بهسازی لرزه ای پلهای موجود پرداخته شده است.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

امروزه با پیشرفت دانش مهندسی زلزله و تکنولوژی های مرتبط با آن، روشهای نـوین و کارآمـدی در زمینـهبهسازی لرزه ای سازه ها ارائه شده است. اگرچه اسـتفاده از روشـهای نـوین در تمـامی سـازه هـا و تمـامی شـرایطامکانپذیر نمی باشد، ولیکن کاربرد این روشها در بهسازی لرزه ای پلها بیانگر مقرون به صرفه بودن آنها در قیـاس بـاروشهای مرسوم می باشد. همچنین اجرای بسیاری از روشهای نـوین بـه سـادگی و بـدون ایجـاد خـلال در جریـانترافیک عبوری امکان پذیر است.با توجه به آسیب پذیر بودن بسیاری از پلهای موجود در کشور و لزوم بهسازی لرزه ای ایـن پلهـا، اسـتفاده ازروشهای نوین و کار آمد، امری ضروری به نظر می رسد. یکی از روشهای نـوین در زمینـه بهـسازی لـرزه ای پلهـایموجود، استفاده از تجهیزات قفل کننده (LUD) می باشد که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.هدف این پژوهش معرفی تجهیزات قفل کننده و ارائه روشی مناسب به منظـور مدلـسازی، تحلیـل و بررسـیرفتار این تجهیزات و چگونگی کاربرد آنها در بهسازی لرزه ای پلهای موجود می باشد. بـدیهی اسـت در ایـن راسـتا چگونگی مدلسازی بخشهای مختلف سازه پل به ویژه تکیه گاهها و اندرکنش خاک و سازه مورد بررسی قرار خواهـدگرفت.

1-1- هدف……………………………………………………………………………………………… 5
1-2- پیش ینه تحقیق………………………………………………………………………………… 6
1-3- روش کار و تحقیق……………………………………………………………………………… 7

ساختار [1]

ساختار [1]

فصل دوم : معرفی تجهیزات قفل کننـده(Luck-up Device) و بررسـی چگـونگی مدلسازی این تجهیزات

تجهیزات قفل کننده (lock-up Device) که همچنین با عناوین تکیه گاههای دینامیکی و یا سیستم انتقـالضربه (Shock Trasmission Unit) معروفند، امروزه به منظور کنترل غیرفعال بسیاری از سازه ها تحت بارهـایناشی از زلزله و یا باد مورد استفاده قرار می گیرند. میتوان گفت که تجهیزات قفل کننده(LUD) ، گونهای از میراگرهای سیال ویسکوز هـستند کـه اسـتهلاک انرژی در آنها اتفاق نمیافتد [1]. این تجهیزات در سرعتهای انتقالی کم به طور آزادانه امکـان حرکـت را دارنـد، درصورتیکه در هنگام اعمال نیروهای دینامیکی گذرا (مانند نیروهای حاصل از زلزله) فعال شده و به یک اتصال صـلبتبدیل میشوند. پس از پایانیافتن نیروهای دینامیکی، تجهیزات قفـل کننـده(LUD) بـه شـکل غیرفعـال تبـدیلمیشوند که در این حالت به سازه اجازه میدهند بطور آزادانه تغییرشـکلهای حاصـل از انبـساط و انقبـاض حرارتـیانجام شود. عملکرد این تجهیزات کاملاً غیرفعال است، با این حال سازه های چند جرمـی را قـادر مـیسـازد کـه بـصورتدینامیکی و بدون نیاز به استفاده از سیستمهای کنترل فعال پیچیده و پرهزینه بصورت یکپارچه درآیند. این نوع عملکرد به ما این امکان را میدهد که تغییر شکلهای آرام سازه تحت بارهای یکنواخت مانند انبـساطو انقباض حرارتی، خزش، جمعشدگی، اثرات پسکشیدگی و نشست بدون ایجاد مزاحمت توسطLUD ، به صـورتآزادانه انجام شود در حالیکه در صورت اعمال نیروهای دینامیکی گذرا ماننـد نیروهـای حاصـل از زلزلـه و بـاد ایـنتجهیزات قفل می شوند و سبب توزیع نیروها در سراسر سازه میشوند که با این کار از تمرکز نیروها در برخی اعـضاجلوگیری میشود و به دلیل مشارکت بخشهای بیشتری از سازه در تحمل بارهای دینامیکی مقاومت سـازه در برابـربارهای دینامیکی گذرا افزایش می یابد. یکی دیگر از کاربردهایLUD در مهندسی سازه جلوگیری از برخورد سازههای مجاور با یکدیگر میباشد کهپدیده برخورد ممکن است در سازههای با اتصال گیردار شده به زمـین و یـا جداسـازی لـرزه ای شـده اتفـاق بیفتـد. همچنین ازLUD به منظور محـدودکردن حرکـات پلهـا در برابـر نیروهـای ناشـی از زلزلـه، بـاد و ترمـز اسـتفادهمی شود[1]. شکل (2-1) نشان دهنده چگونگی کاربرد تجهیزات قفل کننده در سازه ها می باشد.

2-2- بررسی ساختار و چگونگی عملکرد تجهیزات قفل کننده (LUD) ا………………………. 13
2-3- خصوصیات فیزیکی ــ مکانیکی تجهیزات قفل کننده……………………………………… 16
2-4- کاربرد تجهیزات قفل کننده به منظور مقاومسازی پلهای موجود……………………….. 18
2-4-1- استفاده از تجهیزات قفل کننده در مقاومسازی لرزه ای پل Carquinez ا……………..21
2-4-2- استفاده از تجهیزات قفل کننده در مقاوم سازی لرزه ای پل واقع در مسیر CR111 ا……………………………………………………………………………………………………….22
2-5- استفاده از تجهیزات قفل کننده در ساخت پلهای جدید………………………………… 24
2-5-1- کاربرد تجهیزات قفل کننده در ساخت پل Sidney Lanierا……………………………. 26
2-5-2- کاربرد تجهیزات قفل کننده در ساخت پل Second Bassein Creek ا…………………27
2-6- آزمایشهای تأیید کننده صحت عملکرد تجهیزات قفل کننده (LUD) ا…………………..29
2-6-1- آزمایشهای انجام شده برروی تجهیزات قفل کننده به کار رفته در پل Second Bassein creekا……………………………………………………………………………………………… 32
2-7- مدلسازی تجهیزات قفل کننده……………………………………………………………. 38

:(9-3نمونه ای از تکیه گاههای شاهینی مورد استفاده در زیر تیرهای قرار گرفته بر روی سرپایه

:(9-3نمونه ای از تکیه گاههای شاهینی مورد استفاده در زیر تیرهای قرار گرفته بر روی سرپایه

فصل 3: معرفی پلهای مورد مطالعه و مدلسازی آنها

از آنجایی که آسیب پذیری پلهای با عرشه ساده در اثر فرو افتادن عرشه از روی تکیه گاه ها و همچنین ایجادضربه در محل درزهای انبساط بسیار محتمل است. همچنـین در ایـن پلهـا در صـورت اسـتفاده از تکیـه گـاه هـایمفصلی بر روی پایه میانی تقریباً تمامی نیروهای اینرسی حاصل از زلزله بر پایه میانی وارد می شـود کـه ایـن نیـروغالباً فراتر از ظرفیت ستونها بوده و می تواند موجب تخریب پل شود. با توجه به امکان بهسازی لرزه ای اینگونه از پلها با استفاده از تجهیزات قفل کننده و از طرفی وجـود پلهـاییمشابه این پل در میان پلهای آسیب پذیر کشور، در بخشی از این پایان نامه، یک پل دو دهانه ساده به عـرض 8/11 متر، با طول دهانه های هر یک برابر 30 متر مورد بررسی آسیب پذیری قرار می گیرد. نمای طولی این پل در شـکلزیر مشاهده می شود. سایر جزئیات در بخش مدلسازی بیان خواهد شد.

3-1- معرفی پلهای مورد مطالعه………………………………………………………………… 45
3-1-1- پل دو دهانه بتن مسلح با عرشه ساده………………………………………………. 45
3-1-2- پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه جلال آل احمد ـ شیخ فضل اﷲ نوری (پل آزمایش) ………………………………………………………………………………………………………46
3-1-2-1- معرفی پل…………………………………………………………………………….. 46
3-1-2-2- بررسی ها و مشاهدات کیفی…………………………………………………….. 49
3-2- انتخاب روش مدلسازی…………………………………………………………………. 54
3-3- شرح مدلسازی پل دو دهانه با عرشه ساده………………………………………….. 58
3-3-1- مدلسازی عرشه………………………………………………………………………. 58
3-3-2- مدلسازی کوله ها……………………………………………………………………. 59.
3-3-3- مدلسازی درزهای انبساط …………………………………………………………..60
3-3-4- مدلسازی پایه میانی………………………………………………………………… 61
3-3-4- 1- رابطه تنش– کرنش بتن…………………………………………………………. 62
3-3-4- 2- رابطه تنش_کرنش آرماتورها…………………………………………………… 66
3-3-4-3- طول مفاصل پلاستیک…………………………………………………………… 67
3-3-5- اندرکنش خاک و سازه :…………………………………………………………… 68
3-3-5-1- مدلسازی اندرکنش خاک و کوله ها:…………………………………………. 70
3-3-5-2- مدلسازی اندر کنش خاک و فونداسیون ها :…………………………………. 82
3-3-6- مدلسازی تکیه گاههای فولادی………………………………………………….. 87
3-3-6-1- مدلسازی تکیه گاههای فولادی لغزشی…………………………………….. 89
3-3-6-2- مدلسازی تکیه گاههای فولادی مفصلی……………………………………. 91
3-4- شرح مدلسازی دو بعدی پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه جلال آل احمدـ شیخ فضل اﷲ نوری………………………………………………………………………………………… 99
3-5- بارگذاری مدل ها …………………………………………………………………..106
3-6- تحلیل ارتعاش آزاد پلهای مورد مطالعه…………………………………………. 110
3-7- میرایی مدل ها…………………………………………………………………… 118
3-8- روش انجام تحلیل …………………………………………………………………120

فصل 4: بررسی انواع آسیبهای لرزه ای وارده برپلها

درزهای انبساط سبب ایجاد یک نامنظمی سازهای می شوند که این عامل میتوانند نتیجه مصیبت باری را بههمراه داشته باشند. چنین درزهایی عموماً برای کاهش تنشهای مرب وط به تغییر حجم که در طول عمر یـک پـل وبر اثر تغییرات حرارت به وجود میآیند ایجاد میشوند. این درزها میتوانند در یک دهانه (مفاصل داخـل دهانـه) یـامشابه حالت پلهای با تکیه گاه ساده در تکیه گاه ها ایجاد شوند. تکانهای زمین لرزه، یا تغییر شکل های دائمی یا موقت زمین در نتیجـه زلزلـه مـی تواننـد حرکـات روسـازه راتحریک کنند. این مورد مخصوصاً در سازه های قدیمی که نشیمنگاه های کوتاه دارند، مشکلساز است. در بیشتر نقاط ایالات متحده و نیز در اکثر نواحی دیگر جهان، پل ها اغلب شامل یک سری دهانـه هـای سـادهتکیه داده شده روی پایهها میباشند. این دهانهها مستعد واژگون شدن از روی زیرسازههای تکیهگاهی خـود در اثـرحرکات آنها در اثر تغییرشکل مربوط به زمین میباشند. واژگونی تکیهگاههای ساده مشاهده شده در زلزلههای اخیـرکالیفرنیا، در دهههای اخیر منجر به گسترش ساخت پلها براساس یکپارچگی بین شاهتیر جعبهای و زیرسازه شـدهاست. با این حال مشکل واژگونی هنوز در مورد پل های قدیمی و در مناطقی که در آنجا سـاخت پـل بـا دهانـههـایساده متداول است وجود دارد. برای مثال، در اثر زلزله 1991 کاستاریکا، روانگرایی گسترده منجر به چرخش کولهها و قابهای داخلی پلها شد که این مسئله خرابی دست کم چهار پل با تکیهگـاه سـاده را در پـی داشـت. خرابـی پـل
Showa در زلزله 1964 نیگاتا یکی از موارد واژگونی پل های با دهانه ساده میباشد (شکل 4-1).

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………… 123
4-2- انواع آسیبهای وارده بر پلها ……………………………………………………123
4-2-1- واژگونی در محل درز های انبساط………………………………………… 123
4-2-1-1- پل های با نشیمنگاههای کوچک و دهانههای ساده…………………. 123
4-2-1-2- پل های مورب……………………………………………………………. 124
4-2-1-3- پل های قوسی…………………………………………………………. 125
4-2-1-4- مقیدکننده های جابه جایی لرزه ای…………………………………. 125
4-2-2- خسارت وارد بر روسازه ها ……………………………………………….126
4-2-3- خسارت وارد بر تکیه گاهها ……………………………………………….129
4-2-4- خسارت وارد به زیرسازهها………………………………………………. 131
4-2-4-1- ستونها ………………………………………………………………….131
4-2-4-2- تیرها ……………………………………………………………………140
4-2-4-3- کوله ها …………………………………………………………………141
4-2-4-4- پی ها………………………………………………………………….. 143
4-2-4-5- ورودی پلها ………………………………………………………………144
4-3- جمع بندی…………………………………………………………………… 145

عبور کانال از زیر دیوارهای غربی

عبور کانال از زیر دیوارهای غربی

فصل 5: بررسی آسیبپذیری پلهای مورد مطالعه

دراین فصل به بررسی آسیب پذیری پلهای مورد مطالعه پرداخته شـده اسـت. بـدین منظـور آسـیب پـذیریهریک از اجزای سازه ای و همچنین احتمال فروافتادن عرشه از روی تکیه گاهها مورد بررسی قرار گرفته اند. ترتیـببررسی آسیبهای مختلف به گونه ای اتخاذ شده است که در ابتدا آسیبهایی که موجب تغییر در رفتار سازه می شوندمشخص شوند تا مدل اجزای محدود ساخته شده به گونه ای اصلاح شود که اثرآسیبهای مو رد نظر در رفتار سازه پلدیده شود. به طور مثال در ابتدا شکست برشی دیواره پشت نشیمنگاه کوله دراثـر ضـربه حاصـ ل از برخـورد انتهـای عرشه به کوله ها مورد بررسی قرار می گیرد تا درصورت وقوع چنین شکستی مدل پل به گونه ای اصـلاح شـود کـهاثر شکست دیواره پشت نشیمنگاه کوله (Back Wall)در رفتار سازه دیده شود . درادامه نتایج حاصل از بررسی آسیب پذیری انجام شده برای هریک از پلهای مورد مطالعه بیان شده است.

5-1- مقدمه…………………………………………………………………….. 147
5-2- بررسی آسیب پذیری پل دو دهانه ساده مو رد مطالعه……………….147
5-2-1- بررسی آسیب پذیری دیواره پشت نشیمنگاه کوله (Back wall) ا…………………………………………………………………………………….147
5-2-2- بررسی آسیب پذیری تکیه گاههای فولادی…………………………. 152
5-2-3- بررسی آسیب پذیری ستونهای پایه میانی………………………… 157
5-2-3-1- بررسی آسیب پذیری ستونهای پایه میانی تحت اثر اندرکنش نیروی محوری ـ لنگر خمشی……………………………………………………………………….. 157
5-2-4- بررسی احتمال فرو افتادن عرشه………………………………….. 164
5-2-5- جمع بندی نتایج حاصل از بررسی آسیب پذیری پل دو دهانه ساده مورد مطالعه…………………………………………………………………………. 168
5-3- بررسی آسیب پذیری پل تقاطع بزرگراه جلال آل احمد – شیخ فضل اﷲ نوری……………………………………………………………………………. 169
5-3-1- بررسی آسیب پذیری تکیه گاههای فولادی……………………….. 169
5-3-2- بررسی آسیب پذیری دیواره پشت نشیمنگاه کوله ………………173
5-3-3- بررسی احتمال فروافتادن عرشه از روی تکیه گاه ها ……………..174

فص 6 : بهسازی لرزه ای پلهای مورد مطالعه با استفاده از تجهیزات قفل کننده

6-1- بهسازی لرزه ای پل دو دهانه ساده ……………………………………179
6-1-1- جمع بندی نتایج حاصل از بهسازی لرزه ای پل دو دهانه ساده مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. 191
6-2- بهسازی لرزه ای پل تقاطع بزرگراه جلال آل احمد – شیخ فضل اﷲ نوری…………………………………………………………………………………. 193
6-2-1- بهسازی لرزه ای با تأمین اتصال مناسب میان انتهای عرشه و کوله شرقی…………………………………………………………………………….. 194
6-2-1-1- بررسی آسیب پذیری کوله شرقی………………………………… 194
6-2-2- بهسازی لرزه ای با استفاده از تجهیزات قفل کننده……………….. 199
6-2-2-1- بررسی آسیب پذیری کوله شرقی……………………………….. 199

فصل 7: تعیین مشخصات و چگونگی نصب تجهیزات قفـل کننـده مـورد اسـتفاده در بهسازی لرزه ای پلها

7-1- تعیین مشخصات تجهیزات قفل کننده مورد استفاده در بهسازی لرزه ای…………………………………………………………………………………. 205
7-1-1- تعیین مشخصات تجهیزات قفل کننده مورد نیاز به منظور بهسازی لرزه ای پل دو دهانه ساده……………………………………………………………………………… 206
7-1-2- مشخصات تجهیزات قفل کننده مورد نیاز به منظور بهسازی لرزه ای پل آزمایش………………………………………………………………………….. 209
7-2- چگونگی نصب تجهیزات قفل کننده …………………………………….211
7-2-1- چگونگی نصب تجهیزات قفل کننده در پل دو دهانه ساده مورد مطالعه…………………………………………………………………………………. 216
7-2-2- چگونگی نصب تجهیزات مورد استفاده در پل آزمایش…………… 217

جزئیات نصب  LUDدر محل درز انبساط پل راه آهن سریع السیر کره

جزئیات نصب LUDدر محل درز انبساط پل راه آهن سریع السیر کره

فصل 8: نتیجه گیری و ارائه

پیشنهادات…………………………………………………………………….. 221

فهرست منابع………………………………………………………………… 225

فهرست جدول ها

جدول (3-1) مقادیر تقریبی تغییر مکان مورد نیاز به منظور ایجادحداقل فشار محرک و حداکثر فشار مقاوم……………………………………………………………………………… 74
جدول (3ـ2): محاسبه سختی المان های غیرخطی جلوی کوله پل دو دهانه ساده در حالت فشار محرک با فرض
خاک ماسه ای متراکم ( خاک نوع II )  ا…………………………………………78
جدول (3-3): محاسبه سختی المان های غیرخطی پشت کوله پل دو دهانه ساده در حالت فشار مقاوم با فرض
خاک ماسه ای متراکم ( خاک نوع II ) ا……………………………………….. ا79
جدول (3-4): محاسبه سختی المان های غیرخطی جلوی کوله پل دو دهانه ساده در حالت فشار محرک با فرض
خاک ماسه ای نیمه متراکم (خاک نوع III)  ا…………………………………..80
جدول (3-5): محاسبه سختی المان های غیرخطی پشت کوله پل دو دهانه ساده در حالت فشار مقاوم با فرض
خاک ماسه ای نیمه متراکم ( خاک نوع III )   ا………………………………..81
جدول (3-7): مقادیر تقریبی مدول برشی (G)ا……………………………… 85
دول (3-9): محاسبه سختی المان های غیرخطی جلوی کوله شرقی پل آزمایش در حالت فشار محرک با
فرض خاک ماسه ای متراکم ………………………………………………… 101
جدول (3-10): محاسبه سختی المان های غیرخطی پشت کوله شرقی پل آزمایش در حالت فشار مقاوم با
فرض خاک ماسه ای متراکم ………………………………………………… 102
جدول (3-11): محاسبه سختی المان های غیرخطی جلوی کوله غربی پل آزمایش در حالت فشار محرک با
فرض خاک ماسه ای متراکم ……………………………………………….. 103
جدول (3-12): محاسبه سختی المان های غیرخطی پشت کوله غربی پل آزمایش در حالت فشار مقاوم با فرض
خاک ماسه ای متراکم  ……………………………………………………….104
جدول (3-13): سختی فنرهای معادل فونداسیون های پل آزمایش…… 105
جدول (3-14): مقادیر مشخصه حاصل از تحلیل مودال پل دو دهانه ساده (خاک نوعII)  ا…………………………………………………………………………………111
جدول (3-15): مقادیر مشخصه حاصل از تحلیل مودال پل دو دهانه ساده بهسازی شده (خاک نوعII)  ا………………………………………………………………………………..112
جدول (3-16): مقادیر مشخصه حاصل از تحلیل مودال پل دو دهانه ساده (خاک نوعIII) ا………………………………………………………………………………. 113
جدول (3-17): مقادیر مشخصه حاصل از تحلیل مودال پل دو دهانه ساده بهسازی شده خاک نوع (III)  ا………………………………………………………………………………..114
جدول (3-19): مقادیر مشخصه حاصل از تحلیل مودال پل آزمایش بهسازی شده……………………………………………………………………………..  116
جدول (3-20): مقادیر ضرایب ماتریس میرایی روش Rayleigh ا……………119
جدول (5-1): نسبت ظرفیت به تقاضا برای شکست برشی دیوار پشت نشیمنگاه کوله……………………………………………………………………………. 151
جدول (5-2): نسبت ظرفیت به تقاضا برای شکست بولتهای اتصال تکیه گاه ثابت…………………………………………………………………………….. 152
جدول (5-3): روند تشکیل مفاصل تعریف شده در پایین ستونها …………158
جدول (5-4): روند تشکیل مفاصل تعریف شده در بالای ستونها………..  159
جدول (5-5): محاسبه مقاومت برشی ستونهای پل دو دهانه ساده…… 161
جدول (5-6): نسبت ظرفیت به تقاضا برای شکست برشی ستونهای پایه میانی…………………………………………………………………………….. 163
جدول (5-7): نسبت ظرفیت به تقاضا برای احتمال فروافتادن عرشه از روی کولهو……………………………………………………………………………….. 168

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکل ها

شکل (2-1): چگونگی کاربرد تجهیزات قفل کننده در سازهها……………….  12
شکل (2-3): عملکرد LUD و نمودار نیروی مقاوم ایجاد شده تحت بارگذاری با سرعت کم …………………………………………………………………………………………14
شکل (2-4): عملکرد LUD و نمودار تغییر مکان برحسب زمان ضربه تحت بارگذاری دینامیکی……………………………………………………………………………. 14
شکل (2-6): کاربرد تجهیزات قفل کننده در مقاوم سازی پل با دهانههای ساده……………………………………………………………………………….. 19
شکل (2-7): کاربرد تجهیزات قفل کننده در مقاوم سازی پلهای با عرشه یکسره……………………………………………………………………………… 20
شکل (2-8): تأثیر استفاده از تجهیزات قفل کننده در توزیع نیروی زلزله بین پایهها و کولهها……………………………………………………………………………….. 20
شکل (2-11): چگونگی قرارگیری تجهیزات قفل کننده در پلهای معلق ترکهای…………………………………………………………………………………. 25
شکل (3-14 ): مشخصات هندسی کوله ها ………………………………………59.
شکل (3-16) : درزهای انبساط برروی کوله و پایه میانی………………………. 60
شکل (3-17): مشخصات هندسی پایه میانی………………………………….. 61
شکل( 3-18): منحنی تنش-کرنش بتن براساس مدل بتن محصور شده…….. 64
شکل( 3 -19 ): منحنی تنش- کرنش آرماتورها…………………………………. 66
شکل (3-21): ایجاد گوه های گسیختگی فرضی در اثر حرکت دیواره…………. 71
شکل (3-22): دیاگرام نیروهای فشار خاک تحت اثر زلزله……………………….. 73
شکل (3-23): گوه های فرضی گسیختگی و نیروهای معادل فشار خاک…….. 75
شکل (3-24): چگونگی قرارگیری، نحوه عملکرد و نمودار نیرو-تغییرمکان المانهای غیرخطی……………………………………………………………………………. 77
شکل (3-25): ماتریس سختی فونداسیون صلب دایره ای شکل……………. 82
شکل (3-26): شعاع معادل فونداسیون مستطیلی…………………………… 83
شکل (3-27): نتیجه حاصل از مدل آزمایشگاهی و مدل تحلیلی ارائه شده برای یک نمونه تکیه گاه لغزشی……………………………………………………………………………. 88
شکل (3-29): انواع شکست در تکیه گاه های فولادی مفصلی……………. 91
شکل (3-30 ): منحنی نیرو-تغییر شکل برشی گلمیخ های برشی……….. 92
شکل (7-2) : جزئیات نصب LUD در محل درز انبساط پل راه آهن سریع السیر کره……………………………………………………………………………….. 212
شکل (7-6): جزئیات نصب LUD در پل راه آهن سریع السیر ………………215
شکل (7-8): چگونگی نصب تجهیزات قفلکننده در پل دو دهانه ساده مورد مطالعه …………………………………………………………………………………….216
شکل (7-9): وضعیت قرارگیری تیرها بر روی کوله در پل آزمایش…………. 218
شکل (7-10): راهکار اول نصب تجهیزات قفلکننده در پل آزمایش……….. 218
شکل (7-11): راهکار دوم نصب تجهیزات قفلکننده در پل آزمایش……….. 219

Abstract
The use of the lock–up devices (LUDs) for bridges subjected to the seismic excitation has been discussed. An appropriate modeling technique has been introduced in order to represent their realistic behaviour in a detailed finite element model of bridges equipped with such devices. In order to examine their effectiveness, two existing bridges, with clear seismic vulnerability deficiencies for which, the use of such devices would seem to be appropriate, have been investigated. A series of the non-linear time history analyses have been carried out in both conditions: before and after retrofitting by the LUDs. In conclusion, the efficiency of such systems in situations where their use may be relevant has been evaluated. Also, some related theoretical and practical aspects have been addressed and some design recommendations have been presented for the application of the device in the seismic retrofit of bridges, where appropriateمقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید