مقدمه
نانو تکنولوژی از جمله علومی است که امروزه مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. مهمتـرین کاربردهـای نـانوتکنولوژی در صنایع پزشکی و دارویی در تولید نانو داروها، تولید انرژی و صنعت نفت، صنایع دفاعی و امنیتی جهت تولید ادوات نظامی، صنایع الکترونیکی و ارتباطی در تولید تراشه های حافظه، بهینه ساز محیط زیستو صنایع غذایی می باشد. این تکنولوژی فناوری نوین میان رشـته ای اسـت کـه در دهـه هـای اخیـر سـببپیشزفت در صنعت نساجی نیز شده است. در صنعت نساجی نانو تکنولـوژی در تولیـد الیـاف نـانو و تکمیـلمنسوجات کاربرد وسیعی دار د. از جمله این فرآیند های تکمیلی تکمیل هـای ضـدباکتری و میکروبـی، ضـدچروک ، آنتی استاتیک، دفع چرک، مقاومت در برابر اصطکاک و ضد اشعه ماوراء بنفش(UV) می باشند.پرتوهای فرابنفش موجود در طیف نور خورشید دارای سه محدوده طول موجی 400-315 نانومتر(UVA)، پرتوهای 315-280 نانومتر (UVB) 280ـ100 نانومتر (UVC) می باشد. با وجود اینکه بخش زیادی از در مناطق بالای جو جذب م یشود و شدت انرژی فوتون های UVC پس از عبور از لایه اوزن درسطح زمین ب ه صفر می رسد، اما انرژی فوتون های UVB و UVA ب ه پوست بدن آسیب م یرساند .استفاده از لباس های مناسب و کرم های ضد آفتاب به عنوان از بهترین روش ها برای محافظت از پوست بدن میباشند. میزان انتقال تشعشعات ماوراء بنفش از منسوجات ب ه پارامترهای متعددی از جمله نو ع الیاف ، ساختار بافت ، فواصل بین ن خها، نوع ماده رنگزا، عمق آن و نیز مواد تکمیلی بستگی دارد. الیاف ابریشم حساس ترین لیف به تشعشع UV بوده و در اثر تشعشع بسیاری از زنجیرهای پپتیدی و پیوند های بین مولکولی آن شکسته می شوند و استحکام الیاف کاهش می یابد. همچنین تشعشع UV بر رنگزاهایی که با سطح الیاف پیوند داده اند، تأثیر دارد. مهمترین تأثیر تشعشع UV بر رنگزاها، فتولیز یا تجزیه شیمیایی بر اثر تابش نور، فوتواکسیداسیون یا اکسایش در اثر نور و احیاء شدن در اثر نور می باشند. ساختار شیمیایی رنگ نیز یکی از مهمترین عوامل از نظر ثبات نوری است. رنگزاها و پیگمنتهای رنگ پریده می توانند بعنوان حساس کننده کالا در برابر نور یا تجزیه کننده نور عمل کنند.ترکیباتی ب ه شکل فیزیکی تشعشع UV را دفع م یکنند و این ترکیبات با سه روش شامل دفع مستقیم، غیر مستقیم و مکانیزم پلیمری عمل می کنند. مهمترین مواد دافع فیزیکی مستقیم دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی م یباشند. در محدوده UVA مقاومت اکسید روی بیشتر از دی اکسید تیتانیو م م یباشد و این ماده تشعشع UV را بیشتر جذب م یکند تا پخش. اکسید روی از موادی است که از فرآیند فوتوکاتالیز تبعیت می کند.تحقیقاتی که در خصوص استفاده از نانو اکسید روی جهت ضدUV کردن منسوجات انجام شده عموماً بر روی الیاف خام نساجی بوده و در خصوص تأثیر آن در بهبود ثبات نوری الیاف ابریشم رنگرزی شده تحقیقاتی انجام نشده است. بدین منظور کالای ابریشمی با شوینده نانیونیک شستشو شده و رنگرزی با رنگزاهای زرد ،آبی و قرمز اسیدی با غلظت های 1% و0/2 % و رنگزاهای زرد، آبی و قرمز بازیک با غلظت های 1% و0/5 % نسبت به وزن کالا انجام شد. سپس عملیات های پوشش دهی و شکل گیری انجام شد. در روش پوشش دهی نمونه های خام و رنگرزی شده به مدت 5 دقیقه به روش dip-pad- cure در محلول نانو اکسید روی عمل شدند که اساس آن ایجاد یک لایه نازک برروی سطح کالای ابریشمی جهت سایت گذاری و تشکیل هسته اولیه از نانو کریستال های اکسید روی می باشد. در روش شکل گیری نمونه هایی که از قبل پوشش دهی شدند بمدت 10 ساعت در حمام نانو اکسید روی غوطه ور شوند. هدف از مرحله شکل دهی تشکیل کریستال های بزرگتر نانو اکسید روی برروی سطح نخ ابریشمی می باشد. بدین ترتیب که در مرحله coating کریستال های نانو اکسید روی در سایزهای کوچک بعنوان هسته تشکیل، در مرحله cure تثبیت نانو اکسید روی برروی پارچه و در مرحله formation گسترش کریستال ها برروی سطح کالا بررسی شد. به منظور بررسی تصویر سطحی و نحوه تشکیل کریستال و جذب نانو اکسید روی در سطح نمونه ها از میکروسکوپ SEM استفاده شد. جهت بررسی عناصر موجود برروی سطح الیاف و نانو اکسید روی از آزمایش آنالیز عنصری (EDX(Energy Dispersive X-ray با دستگاه SEM و با بهره گیری از اشعه X-ray استفاده شد. بررسی تأثیر نانو اکسید روی بر ثبات رنگ نمونه های رنگرزی شده و پوشش دار شده توسط آزمایش ثبات رنگ در برابر نور روز مطابق با استاندارد ISO-R-105 انجام شد. از آزمایشات دیگر انجام شده اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن کنترل شده نمونه های خام و عمل شده با نانو اکسید روی بوده است. این آزمایش برای اندازه گیری تقریبی نمک های معدنی و دیگر مواد غیر آلی برروی الیاف انجام شده است. پوشش نانو اکسید روی پس از قرار گیری در سطح نمونه های رنگرزی شده تغییراتی را در فام رنگی آنها ایجاد می کنند، که این تغییرات توسط اسپکتروفوتومتری انعکاسی اندازه گیری شد. این دستگاه جهت ارزیابی مؤلفه های رنگی *L* ،C* ،b* ،a و *E∆ نمونه های رنگرزی شده بکار می رود. مهمترین بخش پروژه بررسی تغییرات رنگی نمونه ها پس از قرار دهی در معرض لامپ UV بوده است. همانطور که اشاره شد
تشعشع UV می تواند از منسوجات عبور کرده و به پوست افراد آسیب برساند. لذا هرچه منسوجات دارای سطح مقاوم تری در برابر تشعشع باشند، میزان بیشتری از تشعشع را جذب نموده و از عبور آن جلوگیری می نمایند. جهت بررسی میزان عبور تشعشع، کم ثبات ترین نمونه رنگرزی شده (الیاف رنگرزی شده با رنگزای بازیک زرد) به عنوان نمونه اصلی حساس به تشعشع (مشابه پوست انسان) در زیر قرار گرفته و نمونه های اصلی رنگرزی شده و پوشش دار به عنوان نمونه های رویی بوده اند. این نمونه ها به مدت 1، 2، 4، 6، 8، 01، 21، 61، 42، 32 و 40 ساعت در معرض لامپ UV قرار گرفتند. از دستگاه اسپکتروفوتومتری انعکاسی جهت ارزیابی مؤلفه ها و تغییرات رنگی(L* ،C* ،b* ،a* و E*∆) نمونه های زیرین حساس به نور استفاده شد.از جمله فرآیند های تکمیلی با مواد نانو تکمیل ضد اشعه ماوراء بنفش(UV) می باشد کـه در ایـن پـروژهکاهش اثرات تخریبی اشعه ماوراء بنف ش با استفاده از نانو اکسید روی بر روی الیاف ابریشم رنگرزی شـده بـارنگزاهای اسیدی و بازیک مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور کالای ابریشمی با رنگزاهای زرد، آبی و قرمز اسیدی با غلظـت هـای1 % و0/2 % و رنگزاهـایزرد، آبی و قرمز بازیک با غلظت های 1% و 5/0% نسبت به وزن کالا رنگـرزی شـدند. سـپس عملیـات هـایپوشش دهی و شکل گیری نانو اکسید روی با زمانهای 5 دقیقه و 10 ساعت برروی سطح نخ ابریشمی انجـامشد .به منظور بررسی میزان حفاظت الیاف در برابر تشعشع از آزمایشاتSEM ، آنالیز عنـصریEDX ، ثبـاترنگ نمونه های رنگرزی شده، آزمایش میزان خاکستر و اسپکتروفوتومتری انعکاسی استفاده شد.با توجه به تصویر SEM، الیاف عمل شده در محلول نانو اکسید روی بـه مـدت 5 دقیقـه دارای کریـستالهای نانو اکسید روی با ابعاد06- 90 نانومت ر در سطح الیاف هستند در صورتیکه اندازه کریـستا ل هـای نـانواکسید رو ی د ر الیاف عمل شده در مدت 10 ساع ت 140-100 نانومتر میباشد. همچنین رسوباتی از اکـسیدروی به شکل لایههای چندگانه در سطح قرار گرفته و سببagglomeration شدهاند. آنالیز عنـصری نیـزوجود ذرات روی و مقادیر جرئی سدیم پس ازعملیات پوشش دهی در سطح الیاف را تایید می کند. با توجـهبه اندازهگیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن مشاهده میشود که میزان ترکیبـات باقیمانـده در الیـافپوششدار شده در مقایسه با نمونه خام با افزایش زمان پوشش دهی افزایش یافته که نـشان دهنـده افـزایشمیزان نانو اکسید روی در سطح الیاف م یباشد. با توجه به تغییرات رنگی نمونه های رنگرزی شده بـا رنگـزایاسیدی، نانو اکسید روی میزان روشنایی را در تمام فام ها افزایش م یدهد. همچنین ثبات نوری بیشتر نمونـههای رنگرزی شده در اثر پوشش دهی با نانو اکسید روی بهبود یافته است. با توجه به تغییرات رنگی مشاهدهشده در نمونه ها مشاهده می شود که میزان تغییرات در نمونه های اسیدی و بازیـک بـدون پوشـش در اثـرنوردهی زیاد بوده در صورتیکه در نمونه های رنگی پوشش دار تغییرات رنگی به مقدار قابـل تـوجهی کـاهشدارد و نشاندهنده روند بهبود اثر ضد تشعشعی نانو اکسید روی بر روی ابریشم می باشد.

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات

در طبیعت در طول میلیونها سال پیش از حیات با فرآیندهای انتخاب ملکولی، ملکولهای آلی زنده شامل 20 آمینو اسید نوکلئوتید، ملکول لیپید و قند به وجود آمدند. هم چنین مواد بنیادی تغییر شکل یافته که در حال حاضر صدها نوع از مشتقات سنتزی به این لیست اضافه گردیده است. این واحدهای ساختار طبیعی و سنتزی عناصر کلیدی طراحی مواد می باشند. فلزات ترکیبات نمکی و سایر عناصر ساده مکمل واحدهای ساختارهای غیر آلی هستند. وقتی این واحدهای زیستی آلی و معدنی از طریق خاصیت خود سامانی ملکولی گرد هم می آیند، ایجاد موادی با طراحی جدید می کنند. خاصیت خود سامانی ملکولی در واقع شاملپیوندهایی ضعیف و غیر کووالانسی است، که هر کدام از این پیوندها به تنهایی قابل ارزش نمی باشند .پیوندهای ضعیف و واکنش های متقابل به ویژه پیوندهای هیدروژنی، پیوندهای یونی، واندروالس، برهمکنش های آبگریز و پیوندهای هیدروژنی در محیط آبی نقش مهم و اجتناب ناپذیری در همه ساختارهای زیست شناختی بازی می کنند[1].خاصیت خود سامانی جدیداً به عنوان روشی جدید در سنتز شیمیایی، نانو تکنولوژی، پلیمر، علم مواد مطرح گردیده است. این سیستم در فصل مشترک رشته های علمی قرار دارد. این سیستم ها متشکل از کوپلیمرهای2 یا 3 واحدی، ساختارهای پیچیده DNA و لپیدها و تاپتیدهای ساده و پیچیده و پروتئین ها می باشند[1].

1- 2- تعریف نانو
نانو به معنی یک میلیاردم متر است. ابعادی که در آن اتمها با هم ترکیب و ملکولها روی هم اثر متقابل ایجاد می کنند. هدف نانو تکنولوژی ساخت اشیاء اتم به اتم، ملکول به ملکول، با یک رویکرد از پائین به بالا می باشد، راهی که طبیعت میلیونها سال است آنرا انجام می دهد[1].
برای اولین بار ریچارد فینمن برنده جایزه نوبل فیزیک، پتانسیل نانو علم را در یک سخنرانی تکان دهنده به عنوان »در پائین اتاقهای زیادی وجود دارد« بیان کرد. فینمن اصرار بر ساخت ابزار و وسایل در مقیاس اتمی را داشت. طرح فینمن سال ها مسکوت ماند تا اینکه اریک درکسلر دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه MIT از تئوری فینمن بهره برد و یک قالب کاری برای مطالعه روی وسایلی که توانایی حرکت دادن اشیاء ملکولی و مکان آنها را با دقت اتمی دارند، ایجاد کرد. او طرح خود را در مقاله ای با نام »پروتئین راهی برای تولید انبوه ملکولی ایجاد می کند« در سپتامبر 1981 ارائه کرد. او در توسعه مفهوم نانو تکنولوژی نقش به سزایی داشت. اولین اختراع خود را با مفهوم تغییر مکان دادن اشیاء ملکولی در مقیاس نانو در سال 1989 به ثبت رسانید. همچنین کتابی با نام موتورهای خلقت را به چاپ زسانید[1].
ذرات کوچکی در جهان هستند که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نمی باشند، اما با گذشت زمان و گسترش علوم شاخه ای به نام جهان نانو پدیدار آمد، که موجب درک و تشخیص بهتر پیرامون ما و فرآیندهای وابسته به آن شد. با بهره گیری از علم میکرو قدرت تصویربرداری میکروسکوپها و قدرت تفکیک پذیری آنها توسعه و بهبود داده شد. اساس این توسعه بر مبنای پیش بینی فیلسوفهای یونانی (لئوکیپ و دموکریپ) م یباشد، که از اتم نامرئی به عنوان کوچکترین واحد مولکولی صحبت کردند. این فرضیه توسط دالتون با کشف استوکیومتری کمی سیستم در مواد، مورد تأیید قرار گرفت. در این فرضیه گفته شده است که واکنشهای شیمیایی دارای مقادیر ثابت در انتقال جرم می باشند. بعد از آنها اساس سازمان سیستماتیک عناصر شیمیایی به وسیله آقایان دوب رانیز و مندلیف توسعه یافت، که شامل جدول تناوبی عناصر و ایجاد مدلهایی برای ساختار داخلی اتمها و نیز تئوری جدید که اتصال فضایی اتمها را نشان می داد، بود. امروزه ما از آرایش فضایی تعداد وسیعی از ساختارهای جامد غیر آلی و ارگانیسم آنها و نحوه آرایش آنها اطلاع داریم[1].

1-1) هدف…………………………………………………………………………………………………………………….7
2-2) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………71
3-3) روش کار و تحقیق…………………………………………………………………………………………………….42

تصاویر میکروسکوپی سطح مقطع عرضی الیاف ابریشم عمل شده با نانو اکسید روی به مدت  5دقیقه با بزرگنمایی های  10000 ،5000 ،1000 ،500 ،250و  30000برابر- در بخش ) (40-Fاندازه کریستال  95نانومتر می باشد

تصاویر میکروسکوپی سطح مقطع عرضی الیاف ابریشم عمل شده با نانو اکسید روی به مدت 5دقیقه با بزرگنمایی های
10000 ،5000 ،1000 ،500 ،250و 30000برابر- در بخش ) (40-Fاندازه کریستال 95نانومتر می باشد

فصل دوم:

ابریشم از شناخته ترین رشته ها و الیافی است که به مقدار زیادی کاربرد دارد. زادگاه نخستین آن کشور چین می باشد. چینی ها نزدیک به 2700 سال پیش از میلاد مسیح ابریشم را شناخته و از آن سود م یجستند. چینی ها در آغاز روش تهیه ابریشم را پنهان نگه می داشتند و تنها خانواده پادشاهان از آن آگاه بودند ولی کم کم دیگر مردم نیز به اسرار آن پی بردند و چگونگی تهیه ابریشم در سراسر آن کشور شناخته شد و مدتی بعد به آسیا منجمله ایران و از آنجا به ترکیه و سپس به کشورهای اروپایی مانند اسپانا و ایتالیا برده شد. اروپائیان دریافتند که ابریشم از کرمهای گوناگونی بدست می آید که بهترین آنها کرم ابریشم معمولی با نام B. Mori می باشد، که از برگ درخت توت تغذیه می نماید. هنگام آماده سازی ابریشم، تهیه و پرورش تخم نوغان به تجربه فراوانی نیاز دارد بویژه جلوگیری از دچار شدن به بیماریها بسیار اهمیت دارد.یک کرم زمان بیرون آمدن ازتخم دارای وزنی نزدیک به 5 میلی گرم و طول 3 میلیمتر می باشد، پس از 03 روز درازای آن به 8ـ9 سانیتمتر و وزن آن به 45 گرم می رسد و برای خوراک به مقدار زیادی برگ توت نیاز دارد . پس از آنکه رشد و نمو کرم به اندازه کافی رسید مرحله بعدی شروع میشود که همراه با لاغری می باشد و از وزن و درازای کرم کاسته می شود و در همین زمان کرم آغاز به تنیدن کرده و سپس پیله تهیه می شود .ابریشم مهمترین فیلامنت پروتینی است که بصورت دو فیلامنت مداوم و مجزا توسط کرم ابریشم و بفرم پیله رسیده می شود که فیبروئین نامیده می شود ولیف ریسیده شده توسط ماده صمغی چسبداری به نام سریسین بهم متصل می شوند. ابریشم بصورت دو رشته یا فیلامنت با سطح مقطع مثلثی شکل از دو سوراخ ریز که در بخش زیرین دهان کرم جای دارد بیرون آمده با یکدیگر جمع و بیدرنگ در برابر هوا خشک می گردند. درازای این رشته ها به 400 الی1600 متر میرسد و تنها ازیک قسمت می توان آنرا باز نمود. زمان تنیدن پیله 3 روز به درازا کشیده و پس از یک هفته کرم به شفیره تبدیل گشته و پس از گذشت هفته ای دیگر و گذراندن چرخه دگردیسی به شکل پروانه از پیله بیرون می آید. کرم برای بیرون آمدن از پیله با دفع یک ماده قلیایی پیله را سوراخ می نماید. برای جلوگیری از سوراخ شدن پیله و ابریشم کشی از آن، پنج روز پس از آغاز تنیدن، پیله را وارد بخار70 ـ80 درجه سانتیگراد می نمایند و یا بمدت100 دقیقه در حرارت داغ قرار میدهند و بدین وسیله کرم را می کشند[

2- 1- ابریشم………………………………………………………………………………………………………………….37
2- 1 – 1- مقدمه ای در مورد ابریشم……………………………………………………………………………………….37
2- 1- 2- نحوه ریسندگی پروتئین ابریشم……………………………………………………………………………………38
2- 1- 3- ساختمان و درصد مواد تشکیل دهنده لیف ابریشم………………………………………………………………39
2- 1-4- پیوندها و نیروهای بین مولکولی پروتئینها………………………………………………………………………….14
2- 1- 5- صمغ گیری و سفید کردن ابریشم…………………………………………………………………………………34
2- 1 -6- سفیدگری ابریشم………………………………………………………………………………………………….45
2- 2- مواد رنگرزی اسیدی(Acid Dyes)..ا…………………………………………………………………………………..46
2- 3- مواد رنگرزی بازیک (Basic dyes)..ا…………………………………………………………………………………..49
2- 4- رنگ پریدگی در رنگزاها………………………………………………………………………………………………..15
2- 4- 3- احیاء شدن رنگ در برابر نور(PHOTO REDUCTION)…..ا……………………………………………………….45
2- 4- 4- احیاء شدن در اثر حساسیت به نور (PHOTO SENSITIZATION)..ا…………………………………………..45
2- 4- 6- برخی واکنشهای شیمیایی که سبب رنگ پریدگی می شوند………………………………………………..56
2- 4- 7- ثبات نوری یا ثبات رنگی در رنگها……………………………………………………………………………………16
2- 5- مواد دافع تشعشع UV..ا………………………………………………………………………………………………..26
2- 5- 1- مواد دافع فیزیکی مستقیم ……………………………………………………………………………………….26
2- 5- 2- مواد دافع فیزیکی غیر مستقیم …………………………………………………………………………………..67
2- 5- 3- پلیمرها………………………………………………………………………………………………………………..67

فصل سوم

این عملیات به دو صورت برروی نمونه ها انجام شد. قسمت اول نمونه هایی که بعد از عملیات شستشو مستقیماً وارد حمام غوطه وری حاوی نانو اکسید روی شد، و قسمت دوم نمونه هایی که بعد از عملیات شستشو، رنگرزی و سپس وارد حمام غوطه وری شد. مراحل پوشش می تواند با تکنیک های متعددی مانند spraying ،dip- pad- cure و غیره، برروی سطح پارچه اعمال می شود. در مطالعاتمان مرحله dip- pad- cure بکار گرفته شد، که اساس آن ایجاد یک لایه نازک برروی سطح کالای ابریشمی جهت سایت گذاری و تشکیل هسته اولیه از نانو کریستال های اکسید روی می باشد. برای رسیدن به این هدف ابتدا نخ ابریشمی شسته شده را در حمام حاوی نانو اکسید روی به مدت 5 دقیقه غوطه ور ساخته بعد از اتمام زمان آزمایش مقدار اضافی نانو اکسید روی را با یک فشار کم از کالا برداشت می کنیم(مرحله padding). سپس کالای پوشش داده شده با نانو اکسید روی را بمدت 03 دقیقه با هوا خشک می کنیم.

3- 1- مواد اولیه و وسایل مصرفی……………………………………………………………………………………………69
3- 2- آزمایشات انجام شده……………………………………………………………………………………………………07
3- 2- 1- شستشوی کالای ابریشمی…………………………………………………………………………………………07
3- 2- 2- رنگرزی کالای ابریشمی با رنگزاهای اسیدی……………………………………………………………………….17
3- 2- 3-رنگزای کالای ابریشمی با رنگزاهای بازیک……………………………………………………………………………17
3- 2- 4- مراحل پوشش…………………………………………………………………………………………………………27
3- 5- ثبات رنگ در برابر نور روز………………………………………………………………………………………………….47
3- 8- تست اسپکتروفوتومتری انعکاسی……………………………………………………………………………………..76

تصویر میکروسکپ  SEMاز الیاف خام ابریشم با بزرگنمای  1000برابر

تصویر میکروسکپ SEMاز الیاف خام ابریشم با بزرگنمای 1000برابر

فصل چهارم:

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..87
4- 1- میکروسکوپ SEM…ا……………………………………………………………………………………………………38
4- 2- آنالیز عنصری(EDX)….ا…………………………………………………………………………………………………..85
4- 3- اندازهگیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن کنترل شده نمونه ها……………………………………………86
4- 4- بررسی خصوصیات رنگی نخهای رنگرزی شده با رنگزاهای بازیک و اسیدی……………………………………..87
4- 4- 1- رنگزای بازیک…………………………………………………………………………………………………………..87
6- 4- 2-رنگزای اسیدی………………………………………………………………………………………………………….09
4- 5- تأثیر فرآیند شستشوی مؤلفه های رنگی نمون ههای رنگرزی شده با رنگزاهای بازیک و سیدی……………………………………………………………………………………………………………………………..39

4- 5- 1- رنگزای بازیک……………………………………………………………………………………………………………39
4- 5- 2- رنگزای اسیدی………………………………………………………………………………………………………..95
4- 6- بررسی ثبات نوری نمونه های رنگرزی شده و سپس پوشش دهی شده با نانو اکسید روی……………………………………………………………………………………………………………………………….97
4- 7- بررسی میزان عبور تشعشعات ماوراء بنفش از منسوجات ابریشمی عمل شده با نانو اکسید روی………………………………………………………………………………………………………………………………..98
4- 7- 1- بررسی میزان عبور تشعشع UV توسط منسوج ابریشمی رنگرزی شده با رنگزای بازیک……………………………………………………………………………………………………………………………….99
4- 7- 2- بررسی میزان عبور تششع UV توسط منسوج رنگرزی شده با رنگزای اسیدی…………………………………………………………………………………………………………………………….104

4- 8- نتیجه لی…………………………………………………………………………………………………………………..109
4- 9- یشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….109
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………….114

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..114

فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………….114

سایت های اطلاع رسانی…………………………………………………………………………………………………………..116
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………117

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

1- 1: مقادیر UPF پارچه های پنبه و پلی استر در فام های مختلف…………………………………………………………….33
4- 1: مؤلفه های رنگی نخ ابریشم رنگرزی شده با 5/0% از رنگزای بازیک و سپس عمل شده با محلول 40% نانو اکسید روی بمدت10ساعت………………………………………………………………………………………………………………………..78
4- 2: مؤلفه های رنگی نخ ابریشم رنگرزی شده با 1% از رنگزاهای اسیدی و سپس با محلول 40% نانو اکسیدروی به مدت10ساعت…………………………………………………………………………………………………………………………..09
4- 3: مؤلفه های رنگی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای بازیک 5/0% و سپس پوشش دهی شده و همان نمونه های پس از عملیات شستشو………………………………………………………………………………………………………………………39
4- 4: مؤلفه های رنگی نمونه های پوشش دار به مدت 10 ساعت و سپس رنگرزی شده با رنگزاهای اسیدی در مقایسه با همان نمونه ها پس از فرآیند شستشو………………………………………………………………………………………………59
4- 5: نتایج ثبات نوری نمونه های رنگرزی شده با رنگزاهای اسیدی و بازیک و سپس پوشش دهی شده با نانو اکسید روی……………………………………………………………………………………………………………………………………..79
4- 6: مؤلفه های رنگی نخ های ابریشمی رنگرزی شده با رنگزای بازیک زرد به عنوان نمونه زیرین منسوج رنگرزی شده با رنگزای بازیک مورد آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………….99
4- 7: مؤلفه های رنگی منسوجات ابریشمی رنگرزی شده با رنگزای بازیک زرد به عنوان نمونه زیرین منسوج رنگرزی شده با رنگزاهای اسیدی مورد آزمایش………………………………………………………………………………………………….106

فهرست نمودار ها

2- 1: منحنی های سرعت رنگ پریدگی برای بعضی از رنگزاهای طبیعی که در معرض نور لامپ استاندارد گزنون قرار گرفته اند……………………………………………………………………………………………………………………………………06
2- 2: رنگ پریدگی در رنگ طبیعی BRAZIL WOOD از نقطه A به نقطه B تحت اثر نور…………………………………………………………………………………………………………………………………….16
2- 3: طیف جذبی اشعه UV محلول نانو اکسید روی…………………………………………………………………………..56
2- 4: جذب UV پارچه های پوشش داده شده با Bulk ZnO و Nano-ZnO….ا…………………………………………………56
2- 5: طیف جذبی اشعه UV پارچه پنبه ای پوشش داده شده با نانو اکسید روی…………………………………………………………………………………………………………………………………….66
4- 1: آنالیز عنصری ZnO برروی کالای ابریشمی پوشش داده شده با آن……………………………………………………58
4- 2: تغییرات مقادیر عناصر معدنی باقیمانده در الیاف خام، الیاف پوششی داده شد با نانو اکسید روی به مدت 5 دقیقه، الیاف پوشش دار شده با نانو اکسید روی به مدت 10 ساعت و سپس ش……………………………………………………………68 4

– 3: رنگزاهای آبی بازیک………………………………………………………………………………………………88
4- 4: رنگزاهای قرمز بازیک…………………………………………………………………………………………….98
4- 5: رنگزاهای زرد بازیک……………………………………………………………………………………………..98
4- 6: رنگزای اسیدی آبی………………………………………………………………………………………………..19
4- 7: رنگزای اسیدی قرمز……………………………………………………………………………………………..29
4- 8: رنگزای اسیدی زرد……………………………………………………………………………………………….29
4- 9: تغییرات منحنی انعکاسی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای زرد بازیک و پوشش داده شده با
نانو اکسید روی و سپس شستشو داده شده…………………………………………………………………………………49
4- 01: تغییرات منحنی انعکاسی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای قرمز بازیک و پوشش داده شده با نانو اکسید روی و سپس شستشو داده شده……………………………………………………………………………………………………………49
4- 11: تغییرات منحنی انعکاسی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای آبی بازیک و پوشش داده شده با نانو اکسید روی و سپس شستشو داده شده……………………………………………………………………………………………………………..59
4- 21: تغییرات منحنی انعکاسی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای زرد اسیدی و پوشش داده شده با نانو اکسید روی و سپس شستشو داده شده…………………………………………………………………………………………………………….69
4- 31: تغییرات منحنی انعکاسی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای قرمز اسیدی و پوشش داده شده با نانو اکسیدرویو سپس شستشو داده …………………………………………………………………………………………………………………69
4- 41: تغییرات منحنی انعکاسی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای آبی اسیدی و پوشش داده شده با نانو اکسید روی و سپس شستشو داده شده………………………………………………………………………………………………….79
4- 51: تغییرات مقادیر L* نمونه های شاهد در زمان های مختلف نوردهی در مقایسه با نمونه های نوردهی نشده…………………………………………………………………………………………………………………………..100
4- 61:تغییرات مقادیر b* نمونه های شاهد در زمان های مختلف نوردهی در مقایسه با نمونه های نوردهی نشده……………………………………………………………………………………………………………………………100
4- 71: تغییرات مقادیر E∆ نمونه های شاهد در زمان های مختلف نوردهی در مقایسه با نمونه های نوردهی نشده……………………………………………………………………………………………………………………….101
4- 81: تغییرات مقادیر L* نمونه شاهد در مقایسه با نمونه پوشش دار شده به مدت 5 دقیقه و نوردهی شده در زمانهای مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….102
4- 91: تغییرات مقادیر b* نمونه شاهد در مقایسه با نمونه پوشش دار شده به مدت 5 دقیقه و نوردهی شده در زمانهای مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….102
4- 02: تغییرات مقادیر E∆ نمونه شاهد در مقایسه با نمونه پوشش دار شده به مدت 5 دقیقه و نوردهی شده در زمانهای مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….103
4- 12: تغییرات مقادیر L* نمونه شاهد در مقایسه با نمونه پوشش دار شده به مدت 10 ساعت و نوردهی شده در زمانهای مختلف……………………………………………………………………………………………………………………..104
4- 22: تغییرات مقادیر b* نمونه شاهد در مقایسه با نمونه پوشش دار شده به مدت 10 ساعت و نوردهی شده در زمانهای مختلف……………………………………………………………………………………………………………………..104
4- 32: تغییرات مقادیر E∆ نمونه شاهد در مقایسه با نمونه پوشش دار شده به مدت 10 ساعت و نوردهی شده در زمانهای مختلف……………………………………………………………………………………………………………………..105
4- 42: تغییرات مقادیر L* نمونه های شاهد در زمان های مختلف نوردهی در مقایسه با نمونه های نوردهی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….106
4- 52: تغییرات مقادیر b* نمونه های شاهد در زمان های مختلف نوردهی در مقایسه با نمونه های نوردهی نشده……………………………………………………………………………………………………………………..107
4- 62: تغییرات مقادیر E∆ نمونه های شاهد در زمان های مختلف نوردهی در مقایسه با نمونه های نوردهی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. 108
4- 72: تغییرات مقادیر L* نمونه شاهد در مقایسه با نمونه پوشش دار شده به مدت 5 دقیقه و نوردهی شده در زمانهای مختلف……………………………………………………………………………………………………………………108
4- 82: تغییرات مقادیر b* نمونه شاهد در مقایسه با نمونه پوشش دار شده به مدت 5 دقیقه و نوردهی شده در زمانهای مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….109
4- 92: تغییرات مقادیر E∆ نمونه های شاهد در زمان های مختلف نوردهی در مقایسه با نمونه های نوردهی نشده……………………………………………………………………………………………………………………….109
4- 03: تغییرات مقادیر L* نمونه شاهد در مقایسه با نمونه پوشش دار شده به مدت 10 ساعت و نوردهی شده در زمانهای مختلف……………………………………………………………………………………………………………………..109
4- 13: تغییرات مقادیر b* نمونه شاهد در مقایسه با نمونه پوشش دار شده به مدت 10 ساعت و نوردهی شده در زمانهای مختلف……………………………………………………………………………………………………………………..111
4- 23: تغییرات مقادیر E∆ نمونه شاهد در مقایسه با نمونه پوشش دار شده به مدت 10 ساعت و نوردهی شده در زمانهای مختلف……………………………………………………………………………………………………………………..111
1-.1: دانسیته منسوج و ارتباط آن با اشعه ماوراء بنفش…………………………………………………………………….33
2-.1: ساختار یکولسون…………………………………………………………………………………………………….64
2- 2: ساختار مشتقی از زانتین……………………………………………………………………………………………..74
2- 3: ساختار لیسامین ردامین……………………………………………………………………………………………..74
2- 4: ساختار نفتل یلواس…………………………………………………………………………………………………..74
2- 5: ساختار اسیدی آزو…………………………………………………………………………………………………..84
2- 6: ساختار آزو– پیرازولون…………………………………………………………………………………………….84
2- 7: ساختار آنتراکینون……………………………………………………………………………………………………84
2- 8: ساختار بازیک………………………………………………………………………………………………………..94
2- 9: ساختار متیلن آبی……………………………………………………………………………………………………05
2- 01: ساختار مدولا آبی…………………………………………………………………………………………………05
2- 11: ساختار آزین………………………………………………………………………………………………………05
2- 21: ساختار ردامین…………………………………………………………………………………………………..15
2- 31: ساختار بیسمارک………………………………………………………………………………………………….15
2- 41: رنگ پریدگی در رنگها…………………………………………………………………………………………..25
2- 51: فوتولیز…………………………………………………………………………………………………………..25
2- 61: حالت A مربوط به سیستم مزدوج با گروه کروموفوری کربونیل و حالت B مربوط به سیستم مزدوج با گروه کربوکسیل غیر کروموفوری است……………………………………………………………………………………………………..35

2- 71: اکسایش در برابر نور……………………………………………………………………………………………..45
2- 81: احیاء شدن رنگ در برابر نور…………………………………………………………………………………… 45
2- 91: احیاء شدن در اثر حساسیت به نور……………………………………………………………………………..55
2- 02: سست شدن در اثر نور……………………………………………………………………………………………55
2- 12: تأثیر گروه های کروموفور…………………………………………………………………………………………..65
2- 22: واکنش گروه های کرموفوری و تجزیه رنگزا………………………………………………………………………75
2- 32: تأثیر استخلاف برروی تجزیه رنگزا…………………………………………………………………………………75
2- 42: نانو اکسید روی و ساختار شبکه ای آن…………………………………………………………………………..46
3- 1: ساختار شیمیایی رنگزای زرد اسیدی……………………………………………………………………………….96
3- 2: ساختار شیمیایی رنگزای قرمز اسیدی………………………………………………………………………………96
3- 3: دستگاه اسپکتروفوتومتر انعکاسی……………………………………………………………………………………..07
3- 4: گراف شستشوی کالای ابریشمی…………………………………………………………………………………….17
3- 5: گراف رنگرزی کالای ابریشمی بارنگزای اسیدی…………………………………………………………………….17
3- 6: رنگزای کالای ابریشمی با رنگزاهای بازیک……………………………………………………………………………..27

4- 1: تصویر میکروسکپ SEM از الیاف خام ابریشم با بزرگنمای 1000 برابر………………………………………………08
4- 2: تصاویر میکروسکوپی سطح طولی نخ های ابریشم عمل شده با نانو اکسید روی به مدت 5 دقیقه با بزرگنمایی های و 500، 1000، 5000، 10000 و 40000 برابر………………………………………………………………………………………18 4

– 3: تصاویر میکروسکوپی سطح مقطع عرضی الیاف ابریشم عمل شده با نانو اکسید روی به مدت 5 دقیقه با بزرگنمایی های 250، 500، 1000، 5000، 10000 و 30000 برابر- در بخش (F-40) اندازه کریستال 95 نانومتر می شد…………………………………………………………………………………………………………………………………28
4- 4: تصاویر میکروسکوپی الیاف ابریشم عمل شده با نانو اکسید روی به مدت 10 ساعت با بزرگنمایی های 250، 500، 1000، 2000، 4000 و5000 برابر………………………………………………………………………………………………………….38

4- 5: تصاویر میکروسکوپی سطح مقطع عرصی نخ های ابریشم عمل شده با نانو اکسید روی به مدت 10 ساعت با بزرگنمایی های 125، 500، 1000، 2000، 10000 و 30000 برابر و – ……………………………………………………………………………………………………………………………..84

 

Abstract
The aim of this research is to improve color fastness and light stability for the silk fibers dyed with three acids dye using ZnO nanoparticles. The silk fibers were scoured, dyed with acid dyes and then coated with ZnO nanoparticles. The dip-pad-cure and formation methods were employed to grow nano-crystals of ZnO on the surface of silk fibers. SEM, EDAX and ash content were employed to study the nano-ZnO coating on the fibers. The colorimetric properties of treated fibers were measured in CIELAB system and the effect of ZnO nanoparticles on the light fastness was discussed


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت35000تومان