انتخاب صفحه

مقدمه:

انتقال انسان و بار از دیرباز یکی از مهمترین چالش های بشر در زندگی بشمار میرود. این دغدغه از روزهایی که انسان بار بر دوش خود و چارپایان می گذاشت تا به امروز که انسان با سفینه های فضایی به کرات دیگر میرود، همواره همراه بشر بوده است. حمل و نقل ریلی آغازی بود که با انواع پیشرفتها در دیگر سیستمهای حمل و نقل، همچون حمل و نقل هوایی و جاده ای، هرگز پایان نیافت. ویژگیهای خاص حمل و نقل ریلی، جلوه ای متفاوت از آن در میان دیگر شبکههای حمل و نقل بوجود آورده است. توانایی بالا در انتقال حجم بار، ایمنی مناسب برای مسافران، تعامل مطلوب با محیط زیست پیرامون، هزینههای کم برای استفاده کنندگان و …، همه و همه عواملی است که پویایی این شبکه حمل و نقل را همچنان حفظ نموده است. امروزه افزایش سرعت قطارها در برخی از خطوط ریلی جهان تا بیش از ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت، چهره ای از این صنعت حمل و نقل به جهانیان نشان داده است که شاید امکان حذف شدن آن از میان سیستم های حمل و نقل برای همیشه به فراموشی بسپارد. ایستگاه های راه آهن به عنوان مراکز برنامه ریزی و جذب ترافیک از یک سو و آماده سازی ناوگان از سوی دیگر نقش کلیدی را در حمل و نقل ریلی ایفاد می نمایند. آثار حمل و نقل ریلی بر توسعه ملی و منطقه ای بر خلاف حمل و نقل جاده ای که در طول مسیر جادهها گسترده می شود، وابسته به محل ایستگاه ها بوده و عمدتاً قطب توسعه و گسترش آثار حمل و نقل ریلی بر منطقه پیرامون ایستگاه ها شکل می گیرد. جانمایی مناسب ایستگادها در طول شبکه و پیش بینی فضا و خدمات متناسب با نوع و حجم تقاضای ترافیک یک مسیر می تواند در افزایش سطح حمل و نقل ریلی نقش به سزایی داشته باشد.

فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه 2

فصل اول:تعریف مساله

۱-۳-۱-۱- جذب مسافر

در طول مسیر اتصال نقطه A به نقطه B قطعاً نقاطی وجود دارند که با احداث مسیر راه آهن و عبور از آن نقاط برای راه اهن ترافیک مسافری تولید خواهند کرد. لذا لازم است که در این نقاط ایستگاه احداث شود. البته باید توجه کرد که برای هر منطقه ای که مسافر داشته باشد، لزوماً احداث ایستگاه توجیه نخواهد داشت، زیرا که تعداد مسافر و توزیع آن در طول سال هم مهم می باشد. چرا که احداث ایستگاه نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد و چنانچه بازگشت سرمایه ای وجود نداشته باشد این مطلب توجیه اقتصادی نخواهد داشت. نکته دیگری که باید به آن توجه شود هدف اولیه از احداث مسیر است که همان ترافیک مبدا و مقصد می باشد. یعنی نباید ترافیک مبدا و مقصد را فدای ترافیک طول مسیر نمود. از نقاط جذب مسافر برای راه آهن های بین شهری شهرهای بزرگ هستند. برای راه آهن های داخل شهری و متروها، از نقاط جذب مسافر می توان فرودگاهها، ترمینال ها و یا محلهای شلوغ شهر مثل مرکز شهرها، فروشگاه های بزرگ، مکانهای آموزشی نظیر دانشگاه ها و حتی شهرک های حومه ای که در کنار شهرهای بزرگ توسعه یافته اند، را نام برد.

1-1-تعریف کلی مساله 4

1-1-1-تعریف ایستگاه وفعالیت  های آن 4

1-1-2-اهداف مور دنظر ازایجاد ایستگاه 5

1-1-3-علل احداث ایستگاه 5

1-1-3-1-جذب مسافر 6

1-1-3-2-جذب بار 6

1-1-3-3-تعمیرات وتعویض وبازدید ناوگان وسیستم راهبردی 6

1-1-3-4-بالاترین ظرفیت شبکه 7

1-1-3-5-محدودیت درنیروی کشش 8

1-2-ضرورت بررسی وشناخت 9

1-2-1-رقابت سیستم های حمل ونقل 9

1-3-اثرات مهم مطالعه برروی موضوع 9

1-3-1-اثرات ونتایج احاث ایستگاه دریک نقطه 9

1-3-2-اثرات احداث ایستگاه برروی شبکه راه آهن 10

1-3-3-اهم مزایای حمل ونقل ریلی 11

1-4-هدف از برسی وشناخت 13

1-5-دامنه اثرات مساله درجامعه 14

1-5-1-اثرات احداث ایستگاه برمنطقه مورد نظر 14

ایستگاه راه آهن اتاوا

ایستگاه راه آهن اتاوا

فصل دوم:کاوش درمتون

2-2-2- تجلی معماری دیجیتال در ایستگاه راه آهن شهر اینسبورگ

در ایستگاه کنگره و ایستگاه هانگر بورگ که اولین و آخرین ایستگاه هستند ریل به داخل فضای ایستگاه آمده و در هر دوی این ایستگاهها فضایی برای فروش بلیط، قسمت اداری و خدماتی برای مسافران موجود است و مسافران از طریق یک ورودی به خارج ایستگاه منتقل می شوند ولی در دو ایستگاه میانی یعنی آلپنزو و لئون هاوس فضا از جنبه خدمات دهی تهی شده است و به عنوان توقفگاه مطرح می شود، ریل نیز از کنار این دو ایستگاه می گذرد و به فضای داخلی آنها نفوذ نمی کند. با توجه به پلان های ساده، فضای ایستگاهها بیشتر به عنوان فضایی برای اقامت و انتظار کوتاه مدت مسافران در نظر گرفته شده است. پوشش مساحتی بالغ بر دوهزار و پانصد مترمربع در این چهار ایستگاه که از نظر فرمی کاملاً هماهنگ با هم طراحی شده اند، تنها با استفاده از نرم افزارهای دیجیتالی و شناخت قابلیت مصالح ممکن شده است و نکته اصلی این طرح که در اکثر کارها در چند سال اخیر مشاهده می شود یکپارچگی و وحدتی است که در طرح به چشم می آید و دارای تنوع و دید یا پرسپکتیو متفاوت است، حجم در حالت کلی پوسته یکپارچه ای است که در تمامی ابعاد به حرکت درآمده است و فضا را تعریف می کند.

2-1-مقدمه 19

2-2-بررسی مقالات 19

2-2-1-تجربیات جهانی طراحی وبرنامه ریزی ایستگاه های راه آهن 19

2-2-1-1-نظام برنامه ریزی ایستگاه های راه آهن 19

2-2-1-1-1-فرانسه 20

2-2-1-1-2-هلند 20

2-2-1-1-3-سوئد 21

2-2-1-1-4-سوئیس 21

2-2-1-1-5-انگلستان 21

2-2-2-تجلی معماری دیجیتال درایستگاه راه آهن شهر انیسبورگ 25

2-2-3-الگویی برای برنامه ریزی کاربردی پایانه های مسافرجاده ای 26

2-2-3-1-الگوریتم محاسبه ظرفیت پایانه 26

2-2-4-ایستگاه پدینگتون درلندن 28

2-3-بررسی مجلات 29

2-3-1-ایستگاه راه آهن شیراز 29

2-3-1-1-موقعیت قرارگیری مجموعه 30

2-3-2-ایستگاه راه آهن طبس 31

2-3-2-1-گزارش توجیهی طرح 31

2-3-3-ایستگاه راه آهن گنجگاه     36

2-3-4-ایستگاه راه آهن اردبیل 36

2-4-بررسی دفترچه های مطالعاتی شرکت های مشاور 38

2-4-1-گزارش مرحله اول ایستگاه راه آهن طبس 38

2-4-2-گزارش مطالعاتی ایستگاه تشکیلاتی ونمازخانه رشت 42

2-5-بررسی کتب 44

2-5-1-اصول وطراحی ایستگاه های راه آهن 44

2-5-1-1-نیازمندی های ایستگاه راه آهن      44

2-5-1-1-1-نیازمندیهای قطار 45

2-5-1-1-2-نیازمندی های لکوموتیو 45

2-5-1-1-3-نیازمندیهای توسعه خطوط آهن 45

2-5-1-1-4-نیازمندیهای ساختمانی  46

2-5-2-مقدمه ای برطراحی ایستگاه های راه اهن  49

2-5-2-1-طبقه بندی ایستگاه ها ازنقطه نظر عملیاتی 49

2-5-3-طرح فرودگاه ها   50

2-5-3-1-طراحی ترمینال درفرودگاه ها  50

2-5-4-کتاب طرح ومحاسبه فرودگاه 53

2-5-4-1-وسعت مورد نیاز ترمینال های فرودگاه 53

2-5-5-اصول مهندسی راه اهن 54

2-5-6-آئین نامه طرح هندسی راه اهن 55

2-5-7-آئین نامه طراحی محوطه زمین فرودگاه ها 55

2-5-8-ایستگاه های باری 57

2-5-8-1-آرایش نقشه پلان خطوط 57

2-6-بررسی پایان نامه ها 8

2-6-1-بررسی ایستگاه راه آهن مرزی ایران وافغانستان 58

2-6-1-1-عمل  بارگیری ازیدک به بوژی راه آهن 58

ایستگاه راه آهن لوسرن

ایستگاه راه آهن لوسرن

فصل سوم:روش تحقیق

۱-۳- روش به کار گرفته شده و دلایل آن

در این تحقیق از آنجا که آیین نامه مدونی جهت محاسبه سطح زیربنای ایستگاهها وجود ندارد، مقالات مختلفی که در این زمینه منتشر شده است بررسی شد و همچنین کتاب هایی که در داخل و خارج کشور جهت طراحی ایستگاهها به کار می رود مورد تفحص و استنتاج قرار گرفت و نکات مورد نیاز از آن استخراج شد.از آنجا که تجربه در محاسبات بسیار موثر است دفترچه های مطالعاتی ایستگاههای احداث شده از سالیان قبل و همچنین ایستگاههای در دست احداث مطالعه شد و روش های شرکت ها و مهندسین مشاور مختلف برای محاسبه سطح ایستگاهها بررسی و نکات مورد نیاز از آنها دریافت شد و در محاسبات الگوریتم ها ار آنها استفاده شد. چند نمونه از ایستگاههای انگلیسی نیز در این تحقیق مورد نظر و استنتاج قرار گرفت و با اعداد بدست آمده از فرمول ها مقایسه شد.

3-1-روش بکارگرفته شده ودلایل آن 60

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطالعات وروشهای بکارگرفته شده 60

3-3-تعاریف واختصارات 61

3-3-1-تعریف ایستگاه 61

3-3-1-1-طبقه بندی ایستگاه های راه آهن درایران 61

3-3-2-اختصارات 62

3-4-ارائه مباحث ضروری علمی 62

3-4-1-تعریف فضاها برای ایستگاه های مختلف 63

3-4-1-1-گار-ایستگاه درجه1  63

3-4-1-2-ایستگاه درجه2    64

3-4-1-3-ایستگاه درجه3    64

3-5-خطوط ایستگاه ها درطبقه بندی ایران 66

3-5-1-تعداد خطوط درایستگاه درجه3  66

3-5-2-تعدد خطوط درایستگاه های درجه2      67

3-5-3-تعداد خطوط درایستگاه های درجه1-تشکیلاتی 70

3-5-3-1-تعداد خطوط مانور،دنباله مانوری وانشعاب ها درایستگاه تشکیلاتی 71

3-6-ایستگاه های خاص 72

3-6-1-ایستگاه های مرزی 72

3-6-2-ایستگاه های بندر 73

3-7-خطوط ایستگاه ها 74

3-7-1-خطوط اصلی ایستگاه 74

3-7-2-خطوط قبول واعزام 75

3-7-3-خطوط سبقت یاتلاقی 75

3-7-4-خطوط پارکینگ 76

3-7-5-خطوط تخلیه وبارگیری 76

3-7-6-خطوط مانور  76

3-7-7-خط فرار 77

3-7-8-خطوط تامین 77

3-7-9-خطوط صنعتی وتجاری 77

3-7-10-خطوط تاسیساتی 77

3-7-11-خط مثلث وخط دوار 78

3-8-ساختمان ایستگاه 79

3-8-1-خدمات مسافری 79

3-9-ایستگاه های باری 80

3-9-1-مقدمه 80

3-9-2-ایستگاه های ومحوطه های باری 80

3-9-3-انبارها 80

3-10-پلان بعضی از ایستگاه های نمونه که مساحت آنها بررسی شده است 81

3-10-1-ایستگاه اقلید 81

3-10-2-ایستگاه شیراز 82

3-10-3-ایستگاه آپرین 83

3-10-4-ایستگاه سرخس 83

3-10-5-ایستگاه خواف 83

3-11-پلان ایستگاه های انگلیس برگرفته از Google Earthا 84

3-11-1-ایستگاه Paddingtonا 84

3-11-3-ایستگاه Elthamا 85

3-11-4- ایستگاه Kingstonا 85

3-11-5- ایستگاه Richmondا  86

3-11-6- ایستگاه Startfordا 86

3-11-7- ایستگاه Vauxhallا  87

3-11-8- ایستگاه Victoriaا 88

3-11-9- ایستگاه Waterlooا 88

3-11-10- ایستگاه Wimbledonا   89

3-12-بررسی قسمت های مختل مورد نیاز دریک ایستگاه 89

3-12-1-قسمت اداری یک ایستگاه 89

3-12-2-فضای مسکونی یک ایستگاه 90

3-12-3-مساحت قسمتی رفاهی وخدماتی مسافرین درایستگاه 91

3-12-3-1-فضای خدماتی-رفاهی-عمومی دربعضی از ایستگاه های ایران 91

3-12-3-2-فضای خدماتی-رفاهی-عمومی در بعضی ازایستگاه های انگلیس  91

3-12-4-مساحت انبارها درایستگاه  92

3-12-5-مساحت سکوهای مسافری درایستگاه 96

3-12-5-1-محاسبه تعداد سکوها درایستگاه های مختلف 96

3-12-5-2-طراحی سکوها 97

3-12-5-2-1-استاندارد کامپاکس 97

3-12-5-2-2-آیین نامه EBOا 97

3-12-6-محوطه وسایت ایستگاه 98

3-12-7-ساختمان های تاسیسات درایستگاه 98

3-12-8-ساختمان علائم وارتباطات درایستگاه 99

3-12-9-تاسیسات خدمات فنی واگن ها 100

3-12-9-1-پست بازدید آ لات ناقله 100

3-12-9-2-واگن خانه 101

3-12-9-3-تاسیسات شستشوی واگن ودیزل وقطارهای مسافری 102

3-12-9-4-تاسیسات خدمات جریه کشش دیزلی 103

ایستگاه راه آهن لیون

ایستگاه راه آهن لیون

فصل چهارم:جمع آوری اطلعات

4-1-مقدمه 105

4-2-پارامترهای فرمولهای پیشنهادی 105

4-3-فلوچارت های پیشنهادی جهت محاسبه مساحت ایتسگاه های راه آهن 106

4-4-آمار واطلاعات تناژ بار وتعداد مسافر 127

4-4-1-امار تعداد مسافر جابجا شده بین ایستگاه های کشور 129

4-4-2-امار تناژ باربه جابه شدن مابین ایستگاه های کشور   130

4-4-2-1-آمارکلی حمل ونقل پولاد(مواد معدنی) درسال 88   131

4-4-2-2-امارتناژ بارجابه جا شده مابین برخی از ایستگاه های منتخب   132

4-5-مطالعات موردی 11 ایستگاه کشور 134

4-5-1-پیش فرض های درنظرگرفته شده برای محاسبه مساحت ایستگاه ها 135

4-5-2-محاسبه مساحت محوطه های بررسی شده درایستگاه های نمونه 135

4-6-مشکلات درجمع آوری اطلاعات 136

ایستگاه راه آهن ملبورن

ایستگاه راه آهن ملبورن

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۵- ۱- تتیجه گیری

 در این تز سعی بر این بوده است که فرمول های مدون و هماهنگی جهت محاسبه سطح ایستگاههای راه آهن به دست آورده شود تا با پیش بینی درست تقاضای بار و مسافر در افقی بلند مدت توسعه منطقه بتوان سطح درستی از فضا را به احداث ایستگاههای جدید اختصاص داد. فرمول های به دست آمده نتیجه بررسی سطح ایستگاههای داخلی و خارج کشور و استخراج موارد مقید از آنها و همچنین مطالعات و تحقیقات فراوان می باشد که در این قرمول ها ایستگاه به فضاهای مختلف تقسیم و سطح هر کدام از این قضاها به صورت فرمول مشخصی ارائه شده است. در نهایت تیز سطح چند ایستگاه با فرمول محاسبه و با سطح موجود آن مقایسه گردیده است. با مقایسه نتایج بدست آمده تاشی از به کار بردن روابط پیشنهادی با مساحتهای موجود ایستگاههای بررسی شده کشور به این نتیجه می رسیم که این روابط منجر به برآورد مساحتهای بالنسیه بالاتر از وضع موجود ارایه می دهد و این موضوع دور از انتظار نیست زیرا: ۱- در روابط پیشنهادی که نتیجه مطالعات زیاد است ضمن رعایت فضاهای متناسب مورد نیاز طرح توسعه آتی ایستگاه هم تا حدودی منظور شده است و به عبارتی اقزایش بار و مسافر و در نتیجه افزایش خدمات لازم منظور شده است. ۲- اکثر ایستگاههای مورد بررسی کشور در سالیان دور ساخته شده است و چه بسا به ظرفیت طراحی خود رسیده است ولی بعلت محدودیتهای توسعه ی فضایی در حال حاضر با مشکلاتی به کار خود ادامه میدهند. و در برخی ایستگاهها تیز عکس موضوع فوق مشاهده می شود یعنی سطح ایستگاه بیشتر از سطح محاسباتی می باشد که یکی از مهمترین دلایل آن می تواند عدم برنامه ریزی درست در زمان احدات ایستگاهها ، اختصاصی زمین زیاد به راه آهن در آن زمان، عدم تفکیک درست فضاها در داخلی ایستگاه و بلااستفاده بودن برخی فضاها می باشد که همه این موارد نشان دهنده تیاز محاسبه دقیقی سطح ایستگاهها می باشد. لازم به ذکر است که این روابط با طراحی های مهندسین مشاور مجرب کشور در ارتباط با ایستگاههای مطالعه شده ی اخیر کشور همخوانی داشته و می تواند در محاسبات سطح ایستگاههای جدید مورد بهره برداری قرار بگیرد.

5-1-نتیجه گیری 138

5-2-پیشنهادات 139

منابع وماخذ     140

فهرست مراجع فارسی 141

فهرست مراجع لاتین 142

چکیده انگلیسی 143

نمایی دیگر از ایستگاه راه آهن

نمایی دیگر از ایستگاه راه آهن

فهرست جداول

2-1-محاسبه سطوح مختص انسان دریک پایانه متمرکز 27

2-2-مساحت فضاهای مختلف درایستگاه شیراز 29

2-3-نیازهای ساختمانی ایستگاه های راه آهن 46

2-4-حدود زمان احتیاط اولین مسافر پرواز 52

2-5-فضاهای تعریف شده برای فرودگاه ها درپروازهای داخلی 55

2-6-فضاهای تعریف شده برای فرودگاه ها درپروازهای بین المللی 55

3-1-مساحت بخش اداری 89

3-2-مساحت ساختمان های مسکونی چند نمونه ایستگاه 90

3-3-سرانه فضای رفاهی-خدماتی-عمومی به ازای یک مسافر ساعت اوج دربرخی ایستگاه های کشور 91

3-4-سرانه فضای رفاهی-خدماتی-عمومی به ازای یک مسافر ساعت اوج دربرخی ایستگاه های انگلیس 91

3-5-تعدا دسکوها دربعضی ایستگاه های ایران 96

3-6-تعدا سکوها دربعضی ایستگاه های انگلیس 96

3-7-مساحت محوطه وسایت ایستگاه 98

3-8-مساحت ساختمان تاسیسات درایستگاه 99

3-9-مساحت مرکز علائم درایستگاه 99

3-10-مساحت مرکز ارتباطات 100

3-11-فضای مورد نیاز درپست بازدید 100

3-12-فضای تعمیراتی درایستگاه ها 101

3-13-سطح کارگاه های تعمیراتی درایستگاه ها 101

3-14-فضای لازم درمحوطه تامین ونگهداری خط 103

4-1-تعداد مسافرین ورودی سال 88 برخی از ایستگاه های ایران 111

4-2-تعداد مسافرین خروجی سال 88 برخی ازایستگاه های ایران 112

4-3-تعداد مسافرین ورودی وخروجی مسافرین ساعت اوج 15 ایستگاه منتخب درسال 88  115

4-4-آمار وحمل ونقل پولاد(مواد مدنی) درسال 88  116

4-5-میزان بارجابه جا شده مابین برخی ایستگاه های منتخب 120

4-6-پیش فرض های درنظرگرفته شده جهت محاسبه مساحت ایستگاه های نمونه 121

4-7-محاسبه مساحت محوطه های A,B,C,D,E ایستگاه های نمونه 130

4-8-محاسبه مساحت محوطه های F,G,H ایستگاه های نمونه 131

4-11-محاسبه مساحت محوطه های O,P,Qایستگاه های نمونه          32

4-12- محاسبه مساحت محوطه های R,U,T,Xایستگاه های نمونه          133

4-13- محاسبه مساحت محوطه های Y,Zایستگاه های نمونه          134

4-14- محاسبه مساحت محوطه های A’,B’,C’,Dایستگاه های نمونه          135

فهرست شکلها

2-1-ایستگاه راه آهن اتاوا 22

2-2-ایستگاه راه آهن لوسرن 22

2-3-نمایی دیگر از ایستگاه راه آهن لوسرن 23

2-4-ایستگاه راه آهن ملبورن 23

2-5-نمایی دیگر از ایستگاه ملبورن 23

2-6-ایستگاه راه آهن لیون 24

2-7-مقطع ایستگاه ملبورن    24

2-8-نمای داخلی ایستگاه بثیرمر 24

2-9-مقطع ایستگاه واترلو 25

2-10-نمای خارجی ایستگاه واترلو 25

2-11-ایستگاه راه آهن شیراز 30

2-12-نمایی دیگر از ایستگاه شیراز 31

2-13-نمای داخلی ایستگاه طبس 32

2-14-ایستگاه راه آهن گنجگاه 36

2-15-نما وپلان ایستگاه راه آهن گنجگاه 37

2-6-ایستگاه راه آهن اردبیل 37

2-17-پلان ایستگاه اردبیل 38

3-1-شمایی از یک ایستگاه درجه 2با 6خط قبول واعزام 74

3-2-خطوط قبول واعزام درایستگاه ها 74

3-3-خطوط سبقت یاتلاقی درایستگاه ها 75

3-4-خطوط تامین درایستگاه ها 77

3-5-خطوط مثلثی درایستگاه ها 78

3-6-خطوط دوار درایستگاه ها 78

3-7-پلان محوطه وسایت ایستگاه اقلید 81

3-8-پلان ساختمان ایستگاه اقلید 81

3-9-پلان محوطه وسایت ایستگاه شیراز 82

3-10-پلان ساختمان ایستگاه شیراز 82

3-11-پلان محوطه وسایت ایستگاه آپرین 83

3-13-پلان محوطه وسایت ایستگاه خواف 83

3-14-پلان ساختمان ایستگاه خواف 84

3-15-پلان ایستگاه Paddingtonا   84

3-16- پلان ایستگاه Barkingا    85

3-17- پلان ایستگاه Elthamا  85

3-18- پلان ایستگاه Kingstonا     86

3-19- پلان ایستگاه Richmondا     86

3-20- پلان ایستگاه Startfordا   87

3-21- پلان ایستگاه Vauxhallا  87

3-22- پلان ایستگاه Victoriaا   88

3-23- پلان ایستگاه Waterlooا 88

3-24- پلان ایستگاه Wimbledonا   89

4-1-فلوچارت محاسبه مساحت سالن خدماتی رفاهی عمومی مسافرین 107

4-2-فلوچارت محاسبه مساحت محوطه خدمات توشه مسافرین 108

4-3-فلوچارت محاسبه مساحت منازل مسکونی کارکنان 109

4-4- فلوچارت محاسبه مساحت محوطه تاسیسیات ایستگاه 110

4-5- فلوچارت محاسبه مساحت ساختمان اداری ایستگاه  111

4-6- فلوچارت محاسبه مساحت سکوی سوار وپیاده شدن مسافرین 112

4-7- فلوچارت محاسبه مساحت محوطه پشتیبانی ایستگاه    113

4-8- فلوچارت محاسبه مساحت محوطه وسایت ایستگاه 114

4-9- فلوچارت محاسبه مساحت انبار مسقف ومحوطه لازم برای کانتینرها 115

4-10- فلوچارت محاسبه مساحت محوطه شستشوی واگن وبازرسی خودکار محور چرخ ها 116

4-11- فلوچارت محاسبه مساحت محوطه بازدید فنی آلات ناقله واستراحتگاه 117

4-12- فلوچارت محاسبه مساحت محوطه تعمیر وسرویس واگن ها 118

4-13- فلوچارت محاسبه مساحت محوطه دپوی لکوموتیو 119

4-14- فلوچارت محاسبه مساحت محوطه تامین ونگهداری خط    120

4-15- فلوچارت محاسبه مساحت محوطه خدمات دهی به لکوموتیوها 121

4-16- فلوچارت محاسبه مساحت کارخانجات تعمیر ونگهداری 122

4-18-فلوچارت محاسبه مساحت خطوط قبول واعزام قطارها 124

4-19-فلوچارت محاسبه به مساحت خط مخصوص عملیات تعویض بوژی 125

4-20-فلوچارت محاسبه مساحت مسائل گمرکی وخطوط مربوط به آن 126

4-21- فلوچارت محاسبه مساحت محوطه مارشالینگ یارد درایستگاه های بندر 127

4-22- فلوچارت محاسبه مساحت خطوط ایستگاه درجه3 128

4-23- فلوچارت محاسبه مساحت خطوط انبار   129

4-24- فلوچارت محاسبه مساحت ماهیچه قبول درایستگاه های مانوری 130

4-25- فلوچارت محاسبه مساحت ماهیچه گروه بندی وتفکیک درایستگاه های مانوری 131

4-26- فلوچارت محاسبه مساحت ماهیچه اعزام درایستگاه های مانوری 132

4-27- فلوچارت محاسبه مساحت ماهیچه قبول واعزام قطارهای بدون عملیات مانور درایستگاه های مانوری 133

4-28-فلوچارت اصلی 134


Abstract:

 Railway stations play important and influencing role in the rail transportation industry.forecosts appropriate and sufficient area in the type and volume of traffic,seems essential. In this paper,to calculate and estimate required area each of the station,based on old and new experiences,studies and research done in this industry,difine space required for various railways station,and then is proposed some formula for calculating each of this spaces. For defining proposed formula,first,for a variety of stations with different usage,was determined required spaces,then,for calculating area of these places are presented different formula.for calculating this formula has been used various factors such as engineering experience,the existing area of stations. In the final,after calculating each of these surfaces,these are added together in the main flowchart,and the preliminary area of station is calculated.because of possibility of economic,political,commercial,manufacturing and tourism development in the region,some coefficient is defined for calculating required area for future development.also another cofficient has been defined for considering additional spaces between station’s buildings and lines.that these two cofficient will be multiplied in preliminary area of station. In finally,is presented the compriason between existing area of stations and calculated area of proposed formulas.in this paper was determined that some stations have more area than needed area that has found the major reason is lack of accurate calculation and existence large land around the stations.in another stations where there was no sufficient land,the station has lower area than needed area that this subject causes problemsin terms of welfare of passengers and lack needed space for storage stuffs. Therefor in this article has tried to calculate logical surface,in considering of,needs of region and volume of stuffs and passengers that in the future will be observed stations with enough and suitable area. Despite the many complexity of railway industry and possible unforessen demands in the coming years and lock of comprehensive information being available,has been effort that the proposed area encompasses all needs of the coming years along with regional development policy is. It is hoped that the proposed formulas,it suitable for providing field-level planning to determine appropriate area and necessary parts for stations.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید