انتخاب صفحه

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرین همزمان مقاومتی- تناوبی و مقاومتی – تداومی بر برخی متغیرهای هماتولوژیک در پسران غیر ورزشکار 14 تا 17سال بود. بدین منظور، 37 نفر از دانش آموزان غیر ورزشکار دوره ی متوسطه شهر بابل به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند. گروه آزمایشی اول شامل 13 نفر بود که تمرین استقامتی تناوبی و تمرینات مقاومتی را به صورت همزمان اجرا نمودند. گروه آزمایشی دوم شامل 13 نفر بود و اجرای تمرین همزمان استقامتی تداومی و تمرینات مقاومتی را بر عهده داشتند. گروه کنترل نیز 11 نفر بوده و در کل مدت انجام پژوهش هیچ گونه فعالیت و تمرین خاصی را انجام نمی دادند. متغیرهای فیزیولوژیک در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. نمونه گیری خونی نیز جهت اندازه گیری تعداد گلبول های قرمز، غلظت هموگلوبین و هماتوکریت خون در 72 ساعت قبل و بعد دوره ی تمرینی انجام پذیرفت. جهت آنالیز متغیرهای پژوهش از t همبسته و همچنین آنالیز واریانس یک راهه ANOVA و در صورت معنی دار بودن تفاوت میانگین ها از آزمون تعقیبی شفه بهره گرفتیم.

نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد بعد از هشت هفته تمرین در هر دو گروه آزمایشی نتایج مشابهی به شرح ذیل بدست آمد. در شاخص توده ی بدنی تغییرات معنی داری مشاهده نشد. درصد چربی بدنی کاهش معنی داری داشت در حالی که در اکسیژن مصرفی پیشینه، یک تکرار بیشینه ی پرس پا، یک تکرار بیشینه ی پرس سینه افزایش معنی داری داشتند. (001/0>P). همچنین در متغیرهای هماتولوژیک در هر دو گروه آزمایشی افزایش معنی داری در تعداد گلبول های قرمز (001/0>P)، غلظت هموگلوبین(05/0>p) و هماتوکریت (001/0>p) مشاهده شد.کلیه متغیرهای مذکور در گروه کنترل در طول این مدت، تغییر معنی داری نداشتند. همچنین تمرین همزمان مقاومتی و استقامتی تناوبی بهتر از تمرین همزمان مقاومتی و استقامتی تداومی موجب بهبود متغیرهای خونی در پسران غیرورزشکار 14 تا 17سال می شود (05/0>p).

بنابراین هشت هفته تمرین همزمان مقاومتی و استقامتی تناوبی و تمرین همزمان مقاومتی و استقامتی تداومی موجب افزایش معنی دار متغیرهای گلبول های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت خون در پسران غیر ورزشکار 14 تا 17 سال می شود.

واژه های کلیدی: تمرین موازی مقاومتی با استقامتی تناوبی، تمرین موازی مقاومتی با استقامتی تداومی، تعداد گلبول های قرمز، غلظت هموگلوبین، هماتوکریت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1.1مقدمه2

1.2بیان مسئله3

1.3ضرورت و اهمیت پژوهش4

1.4اهداف پژوهش6

1.4.1اهداف کلی6

1.4.2اهداف ویژه6

1.5متغیرهای پژوهش

6.1فرضیه های پژوهش7

7.1محدودیت ها و محدوده ی پژوهش

1.7.1محدوده های پژوهش7

1.7.2محدودیت های پژوهش8

1.8تعریف واژه ها و اصطلاحات8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهشی

2.1مقدمه11

2.2مبانی نظری11

2.2.1عملکرد گلبول های قرمز و هموگلوبین11

2.2.2ویژگی های گلبول های قرمز و غلظت هموگلوبین12

2.2.3تعداد گلبول های قرمز و غلطت هموگلوبین12

2.2.4نواحی تولید گلبول های قرمز13

2.2.5ساخت سلول های خونی13

2.2.6مراحل تمایز گلبول های قرمز خون14

2.2.7تحریک تولید گلبول های قرمز به وسیله اریتروپویتین15

2.2.8نقش کلیه ها در ساخت اریتروپویتین15

2.2.9تاثیر اریتروپویتین در ساخت گلبول های قرمز16

2.2.10ساخت هموگلوبین16

2.2.11بلوغ گلبول های قرمز17

2.2.12هموگلوبین و نحوه انتقال اکسیژن18

2.2.13حمل و نقل گاز دی اکسید کربن19

2.2.14تنظیم PH خون20

2.2.15سیستم بافری هموگلوبین21

2.2.16اشباع اکسیژنی هموگلوبین23

2.2.17سایر عوامل موثر بر اشباع اکسی هموگلوبین23

2.2.18منحنی جداشدن اکسیژن از هموگلوبین23

2.2.20طول عمر و تخریب گلبول های قرمز25

2.2.21آنمی و اثر آن بر ویسکوزیته و جریان خون26

2.2.22اثر هماتوکریت خون و ویسکوزیته به مقاومت عروقی26

2.2.23مفهوم تمرین27

2.2.24ویژگی تمرینات مقاومتی27

2.2.25روش های تمرینات مقاومتی28

2.2.26تمرینات پویا با مقاومت خارجی ثابت28

2.2.27تمرینات پویا با مقاومت خارجی و افزایش عملکرد ورزشی28

2.2.28تمرینات ایزو کنتیک29

2.2.29تمرینات برون گرا29

2.2.30تمرینات پلیومتریک30

2.2.31تمرینات ترکیبی30

2.2.32روش های تمرینی برای بهبود آمادگی قلبی و تنفسی31

2.2.33تمرینات تداومی31

2.2.34فارتلک32

2.2.35تمرینات تناوبی32

2.2.36تمرینات هم زمان قدرتی و استقامتی33

2.2.37سازه های هماتولوژیکال در کودکان در حال رشد34

2.2.38آثار تمرین بر سازه های هماتولوژیکال در کودکان35

2.2.39پاسخ سازه های هماتولوژیکال به تمرینات شدید در کودکان36

2.3پیشینه ی پژوهشی

2.3.1داخل کشور37

2.3.2خارج از کشور41

2.4جمع بندی پژوهش های انجام شده50

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3.1مقدمه52

3.2نوع تحقیق52

3.3جامعه و نمونه ی آماری52

3.4متغیرهای پژوهش53

3.4.1متغیر مستقل53

3.4.2متغیر وابسته54

3.4.2.1متغیر وابسته اصلی54

3.4.2.2متغیر وابسته ی فرعی55

3.5ابزار و وسایل مورد استفاده در پژوهش55

3.5.1جلسه ی آشنایی56

3.6روش اندازه گیری متغیرها56

3.6.1متغیرهای خونی و غلظت تستسترون آزاد خون56

3.6.2ضربان قلب استراحتی57

3.6.3شاخص توده ی بدنی57

3.6.4چربی زیرپوستی56

3.6.5بیشینه ی اکسیژن مصرفی بدن57

3.6.6یک تکرار بیشینه ی پرس پا و پرس سینه58

3.7مکان اجرای آزمون ها58

3.8زمان اجرای آزمون ها58

3.9شرح اجرای آزمون ها در مرحله ی پیش آزمون59

3.10شرح اجرای آزمون ها در مرحله ی پس آزمون59

3.11طول دوره ی تمرین و تعداد جلسات59

3.12شرح اجرای تمرین استقامتی تناوبی60

3.13شرح اجرای تمرین استقامتی تداومی60

3.14روشهای آماری61

3.14.1امار توصیفی61

3.14.2آمار استنباطی61

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4.1مقدمه63

4.2تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها63

4.3آمار استنباطی66

4.3.1شاخص توده ی بدنی66

4.3.2درصد چربی بدن67

4.3.3بیشینه ی اکسیژن مصرفی بدن68

4.3.4یک تکرار بیشینه ی پرس پا69

4.3.5یک تکرار بیشینه ی پرس سینه70

4.3.6غلظت تستسترون آزاد سرم71

4.4آزمون فرضیه های پژوهش72

4.4.1فرضیه ی اول72

4.4.2 فرضیه ی دوم73

4.4.3 فرضیه ی سوم73

4.4.4 فرضیه ی چهارم74

4.4.5 فرضیه ی پنجم75

4.4.6 فرضیه ی ششم75

4.4.7 فرضیه ی هفتم76

4.4.8 فرضیه ی هشتم77

4.4.9 فرضیه ی نهم79

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد

5.1مقدمه82

5.2خلاصه ی پژوهش82

5.3خلاصه یافته های پژوهش83

5.4تفسیر نتایج84

5.4.1تعداد گلبول های قرمز85

5.4.2غلظت هموگلوبین88

5.4.3هماتوکریت90

5.5جمع بندی و نتیجه گیری91

5.6پیشنهادهای برگرفته از پژوهش92

5.7پیشنهادهایی برای پژوهشگران بعدی92

پیوست 1جدول ثبت اطلاعات فردی93

پیوست 2 پرسش نامه ی سلامت 94

پیوست 3 فرم معاینه ی پزشک95

پیوست 4رضایت نامه ی ولی دانش آموز96

پیوست 5پرسش نامه بلوغ تانر97

5.8منابع98

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول2-1خلاصه ای از پژوهش های داخل کشور47

جدول2-2خلاصه ای از پژوهش های خارج کشور48

جدول4-1توصیف متغیرهای سن، شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن64

جدول4-2توصیف اکسیژن مصرفی بیشینه، یک تکرار بیشینه پرس سینه و پا64

جدول4-3توصیف متغیرهای هماتولوژیک65

جدول4-4نتایج آزمونt همبسته در متغیر شاخص توده بدنی66

جدول4-5نتایج آزمونt همبسته در متغیر درصد چربی بدنی67

جدول4-6نتایج آزمونt همبسته در متغیر بیشینه ی اکسیژن مصرفی68

جدول4-7نتایج آزمونt همبسته در متغیر یک تکرار بیشینه ی پرس پا69

جدول4-8 نتایج آزمونt همبسته در متغیر یک تکرار بیشینه ی پرس سینه70

جدول4-9 نتایج آزمونt همبسته در متغیر غلظت تستسترون آزاد خون71

جدول4-10 نتایج آزمونt همبسته تعداد گلبول های قرمز گروه اول72

جدول4-11 نتایج آزمونt همبسته غلظت هموگلوبین خون گروه اول73

جدول4-12 نتایج آزمونt همبسته مقدار هماتوکریت گروه اول73

جدول4-13 نتایج آزمونt همبسته تعداد گلبول های قرمز گروه دوم74

جدول4-14 نتایج آزمونt همبسته غلظت هموگلوبین خون گروه دوم75

جدول4-15 نتایج آزمونt همبسته مقدار هماتوکریت گروه دوم75

جدول4-16نتایج ANOVA تعداد گلبول های قرمز76

جدول4-17نتایج آزمون شفه در متغیر تعداد گلبول های قرمز77

جدول4-18نتایج ANOVA غلظت هموگلوبین خون78

جدول4-19نتایج آزمون شفه در متغیر غلظت هموگلوبین خون78

جدول4-20نتایج ANOVA مقدار هماتوکریت خون79

جدول4-21نتایج آزمون شفه در متغیر مقدار هماتوکریت80

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

نمودار4-1مقایسه ی میانگین متغیر شاخص توده ی بدنی66

نمودار4-2مقایسه ی میانگین متغیر درصد چربی بدنی67

نمودار4-3مقایسه ی میانگین متغیر بیشینه ی اکسیژن مصرفی بدن68

نمودار4-4مقایسه ی میانگین متغیر یک تکرار بیشینه ی پرس پا69

نمودار4-5مقایسه ی میانگین متغیر یک تکرار بیشینه ی پرس سینه70

نمودار4-6مقایسه ی میانگین متغیر غلظت تستسترون آزاد خون71

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از اثر هشت هفته تمرین مقاومتی-تناوبی و مقاومتی-تداومی بر برخی متغیرهای هماتولوژیک در پسران غیر ورزشکار 14 تا 17 سال

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید