انتخاب صفحه

مقدمه

نیاز روز افزون بشر به مواد با کیفیت و خواص مطلوب باعث شده که توجه او به مواد پلیمری (که تـا حـدود زیـادی دررفـــع ایـــن نیـــ از موفـــق بـــوده انـــد ) بیشـــتر شـــده و روز بـــه روز بـــر دامنـــه اســـتفاده از آنهـــا افـــزوده می گردد. واضح است که با افزایش مصرف ، هر روز بر تعداد پلیمرهای جدید افزوده شده به طوری که آغاز تولد صنعت پلیمر تاکنون پلیمرهای زیادی با خواص متنوعی منتشر شده اند . معهذا بعضی اوقات با توجه به نیازهای جدید صنعت و بازار ، خواصی لازم است که هیچ یک از پلیمرهای موجود به تنهایی جوابگوی خصوصیات نمی باشند بطور کلی برای طراحی فرمول یک ماده پلیمری جدید با خواص مشخص لااقل چهار راه وجود دارد :
– ساخت منومرهای جدید
– استفاده از روشها و تکنیک های جدید پلیمریزاسیون
– ساخت کوپلیمرهای بلاک یا گرافت
– آلیاژ نمودن پلیمرهای موجود
در طی دو دهه اخیر مشخص گردیده است که استفاده از آلیاژهای پلیمری معمولاً خیلی اقتصادی تر بوده و سـریعتر ازسایر روشها به نتیجه مطلوب می رسد . هم اکنون سالانه بـیش از 4500 ، اختـر اع (Patent) و لااقـل 10 برابـر ایـنتعداد مقالات علمی در این زمینه به چاپ می رسد و در حالیکه استفاده از پلیمرها در کامپوزیت ها و پلاستیک های پر شده ، به حدود 29 درصد رسیده است ، استفاده از پلیمرهای خالص به کمتر از 50 درصد تقلیل یافته اسـت. در طـیدهه 80 ساخت آلیاژها تکامل زیادی یافته و به عنوان مثال در سال 1987 حدود 60 تا 70 درصد پلی اولفین ها و 23 درصد سایر پلیمرها به صورت مخلوط های پلیمری فروخته شده اند . در طی دهه 80 رشد سالانه صنعت پلاسـتیک 2 تا 4 درصد بوده است در حالیکه رشد تولید آلیاژ 9 تا 11 درصد و رشد تولیـد و آلیاژهـای سـاخته شـده از پلیمرهـایمهندسی در مدت مشابه به 13 تا 17 درصد رسیده است . این نرخ رشد هم اکنون نیز با سرعت زیادی ادامـه داشـته ودر هفته و حتی هر روز آلیاژهای جدید با خواص متنوع و مطلوب ساخته می شوند .

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………… 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

از لحاظ تاریخی اولین آمیزه ای که از اختلاط دو پلیمر متفاوت بدست آمد، نوریل می باشد که از اختلاط پلی فنیلن اتر و پلی استایرن در سال 1960 توسط شرکت جنرال الکتریک بدست آمد. در سال 1970 میلادی تکنولوژی مربوط به آمیزه ها ی پلیمری در موقعیت مناسبی ، به عنوان حوزه وسیعی از تحقیق و توسعه در علوم پلیمر نائل شد. آلیاژها و آمیزه های پلیمری از 30% وزنی مصارف پلیمر را دربر می گیرند و آهنگ رشدی برابر با 9 درصد در سال را دارا می باشد و این نقش رو به ازدیاد است . با توجه به این موضوع که هزینه تولید آمیزه های پلیمری نسبت به تولید مواد پلیمری جدید بسیار پایین تر است روش آمیزه کاری یک تکنیک اقتصادی و مقرون به صرفه می باشد. دلایل زیر علت این امر را مشخص می کنند:
1- افزایش کارائی پلیمرهای مهندسی از طریق رقیق کردن آنها با پلیمرهای ارزانتر
2- بدست آوردن آمیزه با کارائی بالا از طریق واکنش پلیمرها با یکدیگر
3- تنظیم اجزاء آمیزه جهت حصول خصوصیات مورد نظر مشتری
4- تهیه مواد با کلیه خواص مطلوب
5- بازاریابی پلاستیک های صنعتی و یا شهری
در حدود 65% از آمیزه ها و آلیاژهای پلیمری بتوسط سازندگان رزین ، 25% توسط کمپانی های آمیزه ساز و بقیه توسط واسط های این صنعت تولید می شوند.
1- 2- پیشینه تحقیق
در چند دهه اخیر آمیختن پلیمرها به عنوان یک مسیر مهم به سوی تولید محصولات جدیـد پلیمـری شـناخته شـدهاست.پیشرفت چشمگیر علمی و اقتصادی در زمینه آمیزه های پلیمری از این حقیقت منشعب می شود که برای ساخت مواد جدید لزوماً به مولکولهای جدید نیاز نیست بلکه اختلاط مواد موجـود مـی توانـد بـه طـور سـریع و اقتصـادی تـ ر پاسخگوی نیاز باشد.در این رابطه روشهای زیادی توسط دست اندر کاران علم پلیمرمورد اسـتفاده قـرار گرفـت کـه ازبین آنها می توان به روشهای تقویت سازی کوپلیمریزاسیون و آلیاژ سازی اشاره کرد. از بین روشهای مختلف روش آلیاژ سازی اشاره کرد.از بین روشهای مختلف روش آلیاژسازی به دلیل ویژگیهایی نظیر انعطاف پذیر بودن در انتخاب مواد و طراحی خواص محصول نهایی و اقتصادی بودن آن از جایگاه ممتاز و ویژه ای بر خـوردار گردیـده اسـت.از دهـه 1960 آلیاژسازی پلیمرها به عنوان تکنیک برتر در علوم و تکنولوژی پلیمـر جایگـاه خـود را پیـدا کـرد و طـی دو دهـه اخیـرپیشرفتهای قابل توجهی حاصل گردید.از زمانیکه برای اولین بار پلی استایرن مقاوم در برابر ضـربه (HIPS)و اسـتایرنبوتـادی ان رابـر(ABS)بـه بـازار آمـد صـنعت پلاسـتیک اصـل چقرمـه کـردن بـه وسـیله لاسـتیک هـا را بـه تمـام ترموپلاستیکهای گسترش داد و همچنان گریدهای تجاری و برتر ترموپلاستیکهای چقرمه شده رو به افرایش است.
لازم به ذکر است که آمیزه کاری لاستیکها حدود یک قرن زودتر از ترموپلاستیکها توسـط تومـاس هنکـوک از مخلـوطلاستیک طبیعی با نوعی کائوچو جهت حصـول لباسـهای ضـد آب بدسـت آمـده اسـت.بعـد از پیـدایش اولـین آمیـزهبازارآمیزها و آلیاژهای پلیمری رشد سریعی داشته و آمیزه های مختلف زیـادی بـه بازارعرضـه عرضـه شـده اسـت کـهبیشترین میزان نرخ رشد این بخش از صنعت پلیمر در دهه 80 می باشد .به عنوان مثال در سال 1987 حـدود 60 تـا70 درصد پلی الفین ها و 23 درصد بقیه پلیمرهای فروخته شده در بازار به صورت آمیزه بوده است. در دنیای اقتصادی امروز سخن اول را اقتصاد می زند باید روشی را انتخاب کرد که مقرون به صـرفه باشـد.تولیـد مـوادپلاستیکی جدید معمولا 10-8 سال به طول نمی انجامد در حالی که تولید آمیزه با همـان خصوصـیات 5-3 سـال بـهطول می کشد.
اولین آمیزه که از دو پلیمر غیر همسان به دست آمده نوریل می باشد و آن آمیزه ای است کـه از اخـتلاط پلـی فنـیلناکساید و پلی استایرن در سال 1960 توسط شرکت جنرال الکتریک بدست آمد. در راستای تحقیقات و مطالعات صورت گرفته بر روی سیستم های دو جزئـی از حیـث مورفولـوژی ، چسـبندگی بـینسطحی و خواص مکانیکی این دیدگاه در بین محققین شکل گرفت که با اضافه کردن جزسوم در این آلیاژها بسیاری از ضعفها منجمله مورفولوژی نا مطلوب و خواص مکانیکی ضعیف را بهبود ببخشند.بدین ترتیب بحث سیستم های آلیاژی چند جزئی به عنوان یک فاز مطالعاتی و زمینه تحقیقاتی جدید وارد حوزه علوم و تکنولوژی پلیمر شد. در آلیاژهای چند فازی با بیش از دو جزمورفولوژی نهایی عمدتاً تابع شرایط و خواص بین سطحی می باشـد .Hobbsو همکارانش اولین بار مطالعه بر روی مورفولوژی آلیاژهای سه فازی را انجام داد.

1-1- هدف…………………………………………………………….14
1-2- پیشینه تحقیق…………………………………………………..17

فصل دوم : مروری بر مبانی سامانه های چند فازی پلیمری

با توجه به نقش کلیدی مورفولوژی در تعیین رفتار و خواص رئولـوژیکی و مکـانیکی آلیاژهـای پلیمـری تحقیقـاتگستردهای در رابطه با عوامل موثر بر تشکیل و کنترل مورفولوژی این سامانهها صورت گرفته است. با این حال تـاکنونمدل جامعی که بتوان اطلاعات لازم را در جهت پیشبینی و یا کنترل مورفولوژی اینگونه آلیاژها ارائـه دهـد، پیشـنهادنگردیده است.
مطالعات صورت گرفته در این زمینه مشخص میکند که اندازه نهایی ذرات در داخل ماتریس تحت تاثیر دو پدیـدهشکست و انعقاد قطرات بوده و در حقیقت پارامترهای تقویت کننده و تضعیف کننده این دو پدیـده همـان پارامترهـایتاثیرگذار بر روی ریزساختار و نتیجتاً خواص محصول نهایی موردنظر هستند. در این بخش به توضـیح اجمـالی ایـن دوپدیده و سپس پارامترهای کنترل کننده ریزساختار پرداخته میشود.
3-2- شکست قطره1
وقتی یک قطره کروی در داخل یک مایع دیگر قرار میگیرد و با تنشهای برشی و کششی مواجه میگـردد . تغییـرفرم داده و نهایتاً به قطرات کوچکتر شکسته میشود. تیلور مطالعاتی را برای اولین بار بر روی تغییر فـرم قطـرات مـایعنیوتنی در یک محیط نیوتنی انجام داد. مطالعات او نشان داد که در نرخهای تغییر فرم پایین در هر دو میـدان جریـان،جریــان برشــی یکنواخــت و جریــان هایپربولیــک صــفحه ای، بــه قطــرات کــروی بــه صــورت شــبه کــره در میآیند. تیلور برمبنای معادلات ناویر استوکس، میدانهای سرعت و فشار را در داخل و خـارج قطـره محاسـبه کـرده وپیشنهاد کرد که در تنشهای پایین در میدان برش یکنواخت، میزان تغییر فرم را میتوان به دو پارامتر بدون بعـد زیـرنسبت داد:
معادله3-1 عدد کاپیلاری k d 12معادله 3-2 نسبت ویسکوزیتهها  d
m
که در این روابط  تنش برشی (d ، (m و m به ترتیب ویسکوزیته فاز متفرق و ماتریس، d قطر قطـره،12 کشش بین سطحی میباشد. روابط فوق نشان میدهند که نسبت ویسـکوزیته هـا، سـرعت برشـی، قطـر قطـره وکشش بین سطحی متغیرهای کنترل کننده تغییر فرم و شکست قطره در سیالات نیوتنی هستند.
تیلور مدل فوق را برای دو جریان برشی یکنواخت و هایپربولیک صفحهای مورد بررسی قرار داد که در شکل (3-1) تغییر فرم قطره در این میدانها بصورت شماتیک نشان داده شده است [8].
او نشان داد که رابطه فوق برای هر دو جریان صادق است به شرطی کـه بـرای جریـان هـذلولی بجـای از h2 (شدت تغییر کرنش در جریان هذلولی) جایگزین گردد. بطور کلی میزان تغییر فرم یک قطـره در یـک میـدان جریـانمشخص توسط تقابل نیروهای ویسکوز کششی -که تمایل به شکست قطرا دارنـد – و نیروهـای حاصـل از کشـش بـینسطحی دو فاز –که قطره را به شکل کروی نگه میدارند- کنترل میگردد. Cacrit در واقع مـرز بـین ایـن دو شـرایطحدی است. بدین ترتیب که یک قطره هنگامی میشکند که نیروهای کششی بتوانند بر نیروهای کشـش بـین سـطحیغلبه کنند یا به عبارت دیگر Ca>Cacritباشد. در Ca>>Cacrit نیروهـای بـین سـطحی بیشـتر مـیتواننـد اثـرات ویسکوز را خنثی نمایند و قطرات ابتدا به صورت رشتهای1 درآمده و سپس میشکنند. در نسبتهای ویسکوزیته بالا، قطره در جریان هذلولی شکسته میشود در حالی کـه در جریـان برشـی یکنواخـتحتی در سرعتهای برشی بالا نیز در چنین نسبت ویسکوزیتهای شکست قطره مشـاهده نمـیگـردد . بنـابراین میـدانجریان کششی برای شکست قطرات مناسبتر بوده و نسبت ویسکوزیته حدی برای این میـدان پـایینتـر اسـت. در یـکجریان برشی ساده ژئومتری یک قطره تغییر فرم یافته را میتوان براساس کرنش برشی بیان کرد (t)
که در آن B و L به ترتیب عرض و طول قطره تغییر فرم یافته هستند بنابراین در تنشهای پایین تغییر فرم قطره نتیجه تعادل کشش بین سطحی (که تمایل به حفظ قطره به صورت کره را دارند) و نیروهای ویسـکوز (کـه تمایـل بـهکشیدن قطره را دارند) میباشد. در شرایطی که نیروهای کشش بین سطحی توانایی غلبه بر نیروهای ویسکوز را نداشته باشند تغییر فرم بصورت ناپایدار درآمده و قطره میشکند. پارامتری که معرف شرایط بحرانی مربوط بـه شکسـت قطـرهاست عدد کاپیلاری بحرانی است. زمانیکه k<kcrit باشد قطره نخواهد شکست. در کرنشهـای پـایین، زمانیکـه اثـراتکشش بین سطحی بر ویسکوز غلبه میکند (مقادیر  کم). تغییـر فـرمD و زاویـه آرایـش یـافتگی (شـکل 3-1) بصورت زیر بیان میشود:
تیلور پیشبینی کرده که شکست قطره در 5/0D  Dcrit  به وقوع میپیوندد. برای جریانهای کششـی نتـایجتجربی و تئوری بر این نکته دلالت دارند که عدد کاپیلاری پایینتر از جریانهای برشی است. طی تحقیقی که توسط گریس بر روی شکست قطـرات نیـوتنی در جریـانهـای کششـی و برشـی صـورت گرفـت،مشخص شد که در جریان کششی خالص در تمامی نسبتهای ویسکوزیته شکست قطره اتفاق میافتد ولیکن در

مراحل ائتلاف سه مرحلهای

مراحل ائتلاف سه مرحلهای

2-1- مقدمه………………………………………………………………20
2-2- روشهای بهبود سازگاری………………………………………….21
2-2-1- اصلاح جزئی ساختمان پلیمر……………………………………….21
2-2-2- تشکیل کوپلیمرهای جزءبهجزء و پیوندزده…………………………..22
2-2-3- تشکیل شبکههای درهم نفوذکننده(IPN)…….ا………………………22
2-2-4- شبکهای کردن……………………………………………………………23
2-2-5- عاملدارکردن………………………………………………………………..23
2-2-6- ایجاد گروههای تشکیلدهنده پیوند یونی………………………………..24
2-2-7- روشهای متفرقه……………………………………………………………24
2-3- روشهای برآورد سازگاری مخلوطهای پلیمری……………………………….25
2-4- روشهای اختلاط………………………………………………………………..26

فصل سوم: تشکیل مورفولوژی در آلیاژهای پلیمری

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………29
3-2- شکست قطره………………………………………………………………..29
3-3- ائتلاف قطره…………………………………………………………………….33
3-4- عوامل موثر در تشکیل و کنترل مورفولوژی سامانههای دوفازی پلیمری…….35
3-4-1- نسبت ویسکوزیتهها…………………………………………………………..35
3-4-2- اثر سازگار کننده………………………………………………………………37
3-4-3- نسبت الاستیسیتهها………………………………………………………….38
3-4-4- ترکیب درصد…………………………………………………………………… 40
3-4-5- نقش تنش برشی…………………………………………………………..41
3-5- عوامل موثر در تشکیل و کنترل مورفولوژی سامانههای سه فازی پلیمری………………………………………………………………………………..41
3-5-1- اثر کشش بین سطحی……………………………………………………42
3-5-2- اثر نسبت ویسکوزیتهها……………………………………………………..47
3-5-3- اثر ترکیب درصد……………………………………………………………….48
3-5-4- اثر شرایط فرآیند…………………………………………………………….51
3-5-5- اثر الاستیسیته…………………………………………………………….53
3-6- ارتباط ریزساختار با رفتار رئولوژیکی در آلیاژهای پلیمری…………………..55
3-7- ارتباط ریزساختار با خواص مکانیکی در آلیاژهای پلیمری……………………61

فصل چهارم: مروری بر مطالعت انجام شده

با اینکه پلی پروپیلن از جمله پلیمرهای چقرمه به شمار میرود، اما بدلیل حساس بودن آن به ناچ و مقاومت کم در برابر رشد ترک در نتیجه رفتار شکننده در دماهای پایین، نیاز مبرمی برای چقرمه سازی آن احساس میشود. آمیختن فاز لاستیکی با پلیپروپیلن از طریق آلیاژسازی مذاب، راه موثری برای تهیه پلیپروپیلن چقرمه میباشد.
در مطالعات و تحقیقات وسیعی که بروی آلیاژهای لاستیک/پلیپروپیلن انجام گرفته است، اعلام شده که این آلیاژها بسییار منعطف بوده و استحکام ضربه پلی پروپیلن با افزودن ذرات لاستیکی افزایش یافته است. بررسی وابستگی دمای انتقال حالت شکننده به منعطف، به پارامترهای مختلفی از جمله ماتریس، مورفولوژی آلیاژ و شرایط آزمون انجام گرفته است. مکانیسمهای تغییرفرم پلیپروپیلن چقرمه شده با لاستیک به تسلیم و ایجاد ترکهای ریز نسبت داده شده است.
Ramsteiner [74] مکانیسم های تغییر فرم در دمای С° 40- برای پلی پروپیلن چقرمه شده با لاستیک را بررسی نموده و اظهار داشت که مکانیسم شکست غالب ایجاد ترکهای ریز می باشد. Hayashi و همکارانش [75] نشان دادند که در آلیاژ پلی پروپیلن/لاستیک دو مکانیزم ایجاد ترک و تسلیم بطور همزمان رخ می دهد. Jang و همکارانش [76] نشان دادند که در آلیاژ پلی پروپیلن/EPDM مکانیزم تغییرفرم به اندازه ذرات لاستیک بستگی دارد. ذرات بزرگتر از نیم میکرون، ترک ها را شروع می کنند؛ در حالیکه ذرات بزرگتر از این حد باعث رخ دادن مکانیزم تسلیم1 می شوند. تغییرفرم در این آلیاژها همراه با پدیده سفیدشدن در اثر تنش میباشد و پدیده مذکور هم به دلیل فرآیند حفرهزایی در سیستم رخ میدهد. مطالعاتی توسط Vanderwal و همکارانش [77] در زمینه اثر سرعت آزمون بر مکانیزم تغییرفرم پلی پروپیلن چقرمه شده با EPDM صورت گرفته است. در این مطالعه حضور یک لایه حفرهزایی (1) در شکست شکننده و سه لایه (1) حفرهزایی، (2) تسلیم و(3) آسودگی در زیر سطح شکست نمونه در حالت چقرمه شکست مشاهده شده است.
شکست شکننده حاوی حفرات ریزی است که توسط فرآیند حفره سازی ذرات لاستیک ایجاد شده است و این حفرات در کل ناحیه زیر سطح شکست به یک اندازه بوده و تغییرفرم نمی دهند. اما در شکست چقرمه دو مکانیسم حفرهزایی ذرات لاستیک و تسلیم برشی شدید ماتریس اتفاق می افتد که در این فرآیند تسلیم، حفرات به فرم کشیده شده تغییرفرم می دهند و همانطور که به سطح شکست نزدیک می شوند کشیده تر خواهند شد (لایه2).
yielding١
در سرعت های بالاتر آزمون در شکست چقرمه ، در طول سطح شکست یک لایه نزدیک سطح شکست تشکیل می شود (لایه 3) که بدون تغییرفرم است و نشان دهنده آسودگی ماتریس در این لایه در حین تغییرفرم است. تشکیل این لایه انرژی ضربه را کاهش میدهد و اثر کندکنندهای بر مکانیزم شکست نمونه دارد (شکل3-1) [80-78].
لازم به ذکر است به موازات این مطالعات، تحقیقاتی نیز در زمینه اصلاح پلیپروپیلن در داخل راکتور جهت تولید کوپلیمرهای تصادفی1 و بلوکی انجام شد که به گریدهایی با مقاومت ضربه بالا انجامید. اما هنوز تمایل زیادی به آلیاژسازی پلی پروپیلن وجود دارد، زیرا مقاومت ضربه انواع کوپلیمر زیر دمای С° 25 – رضایت بخش نیست. در حالیکه اصلاح به روش آلیاژسازی تا زیر دمای С° 40- نیز می تواند مقاومت ضربه بالایی از خود نشان دهد.
اولین الاستومرهایی که برای این منظور بکار رفتند، پلی ایزوبوتیلن و لاستیک بیوتیل بودند که بعدها جای خود را به الاستومراتیلن-پروپیلن و اتیلنپروپیلندیانمنومر دادند. طبق مطالعاتی که در مراجع مختلف گزارش شده است، EPDM بهترین الاستومری است که برای تقویت PP میتواند بکار رود [83و81].
ترموپلاستیک الاستومرهای بر پایه EPDM پخت نشده و PP به عنوان پلیالفین های ترموپلاستیک (2TPO) و ترموپلاستیک الاستومرهای بر پایه EPDM پخت شده و PP به عنوان پلی الفین های ترموپلاستیک (3TPV)
Random Copolymer١
Thermoplastic Polyolefin٢
Thermoplastic Vulcanizte٣
شناخته میشوند. در حالتی که ترکیب درصدPP در آلیاژ بسیار بالا باشد (سختترین گرید که شامل 80% پلی -پروپیلن است)، خواص آلیاؤ مشابه خواص پلیپروپیلنی است که توسط لاستیک چقرمهسازی شده باشد و از طرف دیگر، وقتی درصد PP کمتر از 30% باشد (نرمترین گرید)، ماده اصل مانند یک لاستیک ترموست عمل مینماید [86و 85]. با تغییر ترکیب درصد PP و EPDM آلیاژهایی با خواص مختلف برای کاربردهای گوناگون حاصل میشوند.
ویژگی خاص TPO ها این است که در عین قابلیت فرآیند همانند ترموپلاستیکها، جهندگی، الاستیسیتی و خواصی همانند لاستیکها از خود نشان میدهند. به هر حال برای رسیدن به سختی مناسب، استفاده از فیلر لازم به نظر می- رسد اما از آنجا که تقویتسازی با فیلرهای متداول بایستی با درصدهای بالای فیلر انجام گیرد، که علاوه بر افزایش وزن از کارآییهای دیگر آلیاژ میکاهدو[88و 87]، استفاده از نانوفیلرها یا آلیاژسازی با یک پلیمر مناسب دیگر راهکار معقولتری میباشد. برای حصول چقرمگی مطلوب در پلیپروپیلن، ذرات EPDM بایستی در اندازههای 5/0-3/0 در ماتریس پلیپروپیلن پراکنده گردد [91و89]. در آلیاژهای امتزاجناپذیر رسیدن به چنین پراکنشی زمانی قابل حصول است که ویسکوزیته ماتریس و فاز متفرق نزدیک به هم باشد [92] برای رسیدن به ریزساختار مناسب در آلیاژ PP/EPDM چون ویسکوزیته مذاب EPDM بسیار بالاتر از PP است باید از پلیپروپیلنی با جرم مولکولی بالا استفاده شود.

4-1- چقرمه سازی پلی پروپیلن و آلیاژهای PP/EPDM…..ا………………………65
4-2- آلیاژهای 6PP/PA………..ا……………………………………………………..73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

ن تیجه گیری……………………………………………………………………….79 پیشنهادات…………………………………………………………………………..80

پیوست ها……………………………………………………………………………81

منابع و ماخذ………………………………………………………………………..82

فهرست منابع لاتین………………………………………………………………..82

فهرست جدول ها

جدول 3-1 – مقادیر ضریب پخش محاسبه شده برای زوجهای آلیاژ PMMA/PS/HDPE…..ا…………………………………………………………………………….43

جدول4-4 – خواص مختلف آلیاژهای PP/EPDM پخت شده با سه روش مختلف…………………………………………………………………………………….68

جدول 4-5- دمای ذوب و کریستالیزاسیون و ثوابت آورامی آلیاژهای PP/EPDM …………ا………………………………………………………………………………..70

فهرست شکل ها

شکل3-1- تغییر فرم قطره در یک جریان برشی یکنواخت و هایپربولیک صفحهای………………………………………………………………………………..30

شکل3-2- مقایسه شکست قطرات نیوتنی در میدانهای برشی و کششی………………………………………………………………………………….32

شکل3-3- مراحل ائتلاف سه مرحلهای……………………………………………….33 شکل3-4- مکانیسم انعقاد قطرات……………………………………………………..34 شکل3-5- تصاویرSEM آلیاژهای (الف) 1PP/EPDM (ب) 2PP/EPDM با ترکیب درصد 80/20……………………………………………………………………………………….36

شکل 3-6- حالت مختلف از encapsulation در قطرات کامپوزیتی……………………43 شکل3-7- تصویر سهبعدی مورفولوژی PS/PMMA/HDPE …….ا…………………….44 شکل3-8- تصاویر میکروسکوپی سطح شکست ماتریسهای PMMA که با سیکلوهگزان Etch شدهاند…………………………………………………………………………………….50
شکل3-9- میکروگرافهای SEM آلیاژهای PP/HDPE/m-PE……..ا……………………52

شکل3-10- میکروگرافهای HDPE/PP SEM…..ا………………………………………..53
شکل3-11- شماتیک حضور کوپلیمر گرافت شده بلوکی در سطح مشترک PA و LCP ……………ا………………………………………………………………………………….54

شکل3 -12- تصاویر SEM سطوح شکست آلیاژهای……………………………………55 شکل3-13- تکامل ریز ساختارآلیاژهای تحت آزمون خزش…………………………….59 شکل3-14- قطر میانگین حجمی معادل ذرات پراکنده در برابر کرنش تحت آزمونهای خزش با سه سرعت برش …………………………………………………………………………59
شکل3-15- تغییرات ویسکوزیته آلیاژ به صورت تابعی از کرنش در آزمونهای خزش با سرعت برشی مختلف……………………………………………………………………………..60
شکل3 -16- رشد ترک در آلیاژهای a) PP/PA6/POE) با ضخامت کمتر و (b) بیشتر پوسته لاستیکی…………………………………………………………………………………..63
شکل4-1- نمایی از تغییرفرم لایه ها در آلیاژ PP/EPDM………………ا……………..66

شکل 4-2. دیاگرام شماتیک مدل پیشنهادی برای مورفولوژی آلیاژ PP/EPDM ………………..ا…………………………………………………………………………..69
شکل4-3. تصاویر SEM آلیاژ PP/EPDM ……………………………………………..ا..71
شکل4-4. طیف IR مربوط به PP و EPDM……………………..ا………………………72

شکل 4-5. واکنش گروههای انتهایی آمینی پلیآمید با گروههای مالئه………………………………………………………………………………………..74

شکل 4 -6. قرارگیری سازگارکننده در فصل مشترک دو فاز پلیپروپیلن و پلیآمید ……………………………………………………………………………………………..74

شکل4 -7. تصاویر SEM سطح شکست مربوط به آلیاژهای. PP/PA6/POE-g-MA…….ا……………………………………………………………………………………75 شکل4-8 . تابعیت مدول ذخیره به دما در آلیاژهای مطالعه شده…………………………………………………………………………………………76 شکل4-9 . منحنیهای تنش-کرنش آلیاژهای بر پایه PP/EPDM …ا………………………………………………………………………………………….76

شکل4-10. ساختار مولکولی پلیاکسیپروپیلن آمید ……………………………………………………………………………………………….77  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان