مقدمه

نياز روز افزون بشر به مواد با كيفيت و خواص مطلوب باعث شده كه توجه او به مواد پليمري (كه تـا حـدود زيـادي دررفـــع ايـــن نيـــ از موفـــق بـــوده انـــد ) بيشـــتر شـــده و روز بـــه روز بـــر دامنـــه اســـتفاده از آنهـــا افـــزوده مي گردد. واضح است كه با افزايش مصرف ، هر روز بر تعداد پليمرهاي جديد افزوده شده به طوري كه آغاز تولد صنعت پليمر تاكنون پليمرهاي زيادي با خواص متنوعي منتشر شده اند . معهذا بعضي اوقات با توجه به نيازهاي جديد صنعت و بازار ، خواصي لازم است كه هيچ يك از پليمرهاي موجود به تنهايي جوابگوي خصوصيات نمي باشند بطور كلي براي طراحي فرمول يك ماده پليمري جديد با خواص مشخص لااقل چهار راه وجود دارد :
– ساخت منومرهاي جديد
– استفاده از روشها و تكنيك هاي جديد پليمريزاسيون
– ساخت كوپليمرهاي بلاك يا گرافت
– آلياژ نمودن پليمرهاي موجود
در طي دو دهه اخير مشخص گرديده است كه استفاده از آلياژهاي پليمري معمولاً خيلي اقتصادي تر بوده و سـريعتر ازساير روشها به نتيجه مطلوب مي رسد . هم اكنون سالانه بـيش از 4500 ، اختـر اع (Patent) و لااقـل 10 برابـر ايـنتعداد مقالات علمي در اين زمينه به چاپ مي رسد و در حاليكه استفاده از پليمرها در كامپوزيت ها و پلاستيك هاي پر شده ، به حدود 29 درصد رسيده است ، استفاده از پليمرهاي خالص به كمتر از 50 درصد تقليل يافته اسـت. در طـيدهه 80 ساخت آلياژها تكامل زيادي يافته و به عنوان مثال در سال 1987 حدود 60 تا 70 درصد پلي اولفين ها و 23 درصد ساير پليمرها به صورت مخلوط هاي پليمري فروخته شده اند . در طي دهه 80 رشد سالانة صنعت پلاسـتيك 2 تا 4 درصد بوده است در حاليكه رشد توليد آلياژ 9 تا 11 درصد و رشد توليـد و آلياژهـاي سـاخته شـده از پليمرهـايمهندسي در مدت مشابه به 13 تا 17 درصد رسيده است . اين نرخ رشد هم اكنون نيز با سرعت زيادي ادامـه داشـته ودر هفته و حتي هر روز آلياژهاي جديد با خواص متنوع و مطلوب ساخته مي شوند .

فهرست مطالب

چكيده………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………… 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : كليات

از لحاظ تاريخي اولين آميزه اي كه از اختلاط دو پليمر متفاوت بدست آمد، نوريل مي باشد كه از اختلاط پلي فنيلن اتر و پلي استايرن در سال 1960 توسط شركت جنرال الكتريك بدست آمد. در سال 1970 ميلادي تكنولوژي مربوط به آميزه ها ي پليمري در موقعيت مناسبي ، به عنوان حوزه وسيعي از تحقيق و توسعه در علوم پليمر نائل شد. آلياژها و آميزه هاي پليمري از 30% وزني مصارف پليمر را دربر مي گيرند و آهنگ رشدي برابر با 9 درصد در سال را دارا مي باشد و اين نقش رو به ازدياد است . با توجه به اين موضوع كه هزينه توليد آميزه هاي پليمري نسبت به توليد مواد پليمري جديد بسيار پايين تر است روش آميزه كاري يك تكنيك اقتصادي و مقرون به صرفه مي باشد. دلايل زير علت اين امر را مشخص مي كنند:
1- افزايش كارائي پليمرهاي مهندسي از طريق رقيق كردن آنها با پليمرهاي ارزانتر
2- بدست آوردن آميزه با كارائي بالا از طريق واكنش پليمرها با يكديگر
3- تنظيم اجزاء آميزه جهت حصول خصوصيات مورد نظر مشتري
4- تهيه مواد با كليه خواص مطلوب
5- بازاريابي پلاستيك هاي صنعتي و يا شهري
در حدود 65% از آميزه ها و آلياژهاي پليمري بتوسط سازندگان رزين ، 25% توسط كمپاني هاي آميزه ساز و بقيه توسط واسط هاي اين صنعت توليد مي شوند.
1- 2- پيشينه تحقيق
در چند دهه اخير آميختن پليمرها به عنوان يك مسير مهم به سوي توليد محصولات جديـد پليمـري شـناخته شـدهاست.پيشرفت چشمگير علمي و اقتصادي در زمينه آميزه هاي پليمري از اين حقيقت منشعب مي شود كه براي ساخت مواد جديد لزوماً به مولكولهاي جديد نياز نيست بلكه اختلاط مواد موجـود مـي توانـد بـه طـور سـريع و اقتصـادي تـ ر پاسخگوي نياز باشد.در اين رابطه روشهاي زيادي توسط دست اندر كاران علم پليمرمورد اسـتفاده قـرار گرفـت كـه ازبين آنها مي توان به روشهاي تقويت سازي كوپليمريزاسيون و آلياژ سازي اشاره كرد. از بين روشهاي مختلف روش آلياژ سازي اشاره كرد.از بين روشهاي مختلف روش آلياژسازي به دليل ويژگيهايي نظير انعطاف پذير بودن در انتخاب مواد و طراحي خواص محصول نهايي و اقتصادي بودن آن از جايگاه ممتاز و ويژه اي بر خـوردار گرديـده اسـت.از دهـه 1960 آلياژسازي پليمرها به عنوان تكنيك برتر در علوم و تكنولوژي پليمـر جايگـاه خـود را پيـدا كـرد و طـي دو دهـه اخيـرپيشرفتهاي قابل توجهي حاصل گرديد.از زمانيكه براي اولين بار پلي استايرن مقاوم در برابر ضـربه (HIPS)و اسـتايرنبوتـادي ان رابـر(ABS)بـه بـازار آمـد صـنعت پلاسـتيك اصـل چقرمـه كـردن بـه وسـيله لاسـتيك هـا را بـه تمـام ترموپلاستيكهاي گسترش داد و همچنان گريدهاي تجاري و برتر ترموپلاستيكهاي چقرمه شده رو به افرايش است.
لازم به ذكر است كه آميزه كاري لاستيكها حدود يك قرن زودتر از ترموپلاستيكها توسـط تومـاس هنكـوك از مخلـوطلاستيك طبيعي با نوعي كائوچو جهت حصـول لباسـهاي ضـد آب بدسـت آمـده اسـت.بعـد از پيـدايش اولـين آميـزهبازارآميزها و آلياژهاي پليمري رشد سريعي داشته و آميزه هاي مختلف زيـادي بـه بازارعرضـه عرضـه شـده اسـت كـهبيشترين ميزان نرخ رشد اين بخش از صنعت پليمر در دهه 80 مي باشد .به عنوان مثال در سال 1987 حـدود 60 تـا70 درصد پلي الفين ها و 23 درصد بقيه پليمرهاي فروخته شده در بازار به صورت آميزه بوده است. در دنياي اقتصادي امروز سخن اول را اقتصاد مي زند بايد روشي را انتخاب كرد كه مقرون به صـرفه باشـد.توليـد مـوادپلاستيكي جديد معمولا 10-8 سال به طول نمي انجامد در حالي كه توليد آميزه با همـان خصوصـيات 5-3 سـال بـهطول مي كشد.
اولين آميزه كه از دو پليمر غير همسان به دست آمده نوريل مي باشد و آن آميزه اي است كـه از اخـتلاط پلـي فنـيلناكسايد و پلي استايرن در سال 1960 توسط شركت جنرال الكتريك بدست آمد. در راستاي تحقيقات و مطالعات صورت گرفته بر روي سيستم هاي دو جزئـي از حيـث مورفولـوژي ، چسـبندگي بـينسطحي و خواص مكانيكي اين ديدگاه در بين محققين شكل گرفت كه با اضافه كردن جزسوم در اين آلياژها بسياري از ضعفها منجمله مورفولوژي نا مطلوب و خواص مكانيكي ضعيف را بهبود ببخشند.بدين ترتيب بحث سيستم هاي آلياژي چند جزئي به عنوان يك فاز مطالعاتي و زمينه تحقيقاتي جديد وارد حوزه علوم و تكنولوژي پليمر شد. در آلياژهاي چند فازي با بيش از دو جزمورفولوژي نهايي عمدتاً تابع شرايط و خواص بين سطحي مي باشـد .Hobbsو همكارانش اولين بار مطالعه بر روي مورفولوژي آلياژهاي سه فازي را انجام داد.

1-1- هدف…………………………………………………………….14
1-2- پيشينه تحقيق…………………………………………………..17

فصل دوم : مروري بر مباني سامانه هاي چند فازي پليمري

با توجه به نقش كليدي مورفولوژي در تعيين رفتار و خواص رئولـوژيكي و مكـانيكي آلياژهـاي پليمـري تحقيقـاتگستردهاي در رابطه با عوامل موثر بر تشكيل و كنترل مورفولوژي اين سامانهها صورت گرفته است. با اين حال تـاكنونمدل جامعي كه بتوان اطلاعات لازم را در جهت پيشبيني و يا كنترل مورفولوژي اينگونه آلياژها ارائـه دهـد، پيشـنهادنگرديده است.
مطالعات صورت گرفته در اين زمينه مشخص ميكند كه اندازه نهايي ذرات در داخل ماتريس تحت تاثير دو پديـدهشكست و انعقاد قطرات بوده و در حقيقت پارامترهاي تقويت كننده و تضعيف كننده اين دو پديـده همـان پارامترهـايتاثيرگذار بر روي ريزساختار و نتيجتاً خواص محصول نهايي موردنظر هستند. در اين بخش به توضـيح اجمـالي ايـن دوپديده و سپس پارامترهاي كنترل كننده ريزساختار پرداخته ميشود.
3-2- شكست قطره1
وقتي يك قطره كروي در داخل يك مايع ديگر قرار ميگيرد و با تنشهاي برشي و كششي مواجه ميگـردد . تغييـرفرم داده و نهايتاً به قطرات كوچكتر شكسته ميشود. تيلور مطالعاتي را براي اولين بار بر روي تغيير فـرم قطـرات مـايعنيوتني در يك محيط نيوتني انجام داد. مطالعات او نشان داد كه در نرخهاي تغيير فرم پايين در هر دو ميـدان جريـان،جريــان برشــي يكنواخــت و جريــان هايپربوليــك صــفحه اي، بــه قطــرات كــروي بــه صــورت شــبه كــره در ميآيند. تيلور برمبناي معادلات ناوير استوكس، ميدانهاي سرعت و فشار را در داخل و خـارج قطـره محاسـبه كـرده وپيشنهاد كرد كه در تنشهاي پايين در ميدان برش يكنواخت، ميزان تغيير فرم را ميتوان به دو پارامتر بدون بعـد زيـرنسبت داد:
معادله3-1 عدد كاپيلاري k d 12معادله 3-2 نسبت ويسكوزيتهها  d
m
كه در اين روابط  تنش برشي (d ، (m و m به ترتيب ويسكوزيته فاز متفرق و ماتريس، d قطر قطـره،12 كشش بين سطحي ميباشد. روابط فوق نشان ميدهند كه نسبت ويسـكوزيته هـا، سـرعت برشـي، قطـر قطـره وكشش بين سطحي متغيرهاي كنترل كننده تغيير فرم و شكست قطره در سيالات نيوتني هستند.
تيلور مدل فوق را براي دو جريان برشي يكنواخت و هايپربوليك صفحهاي مورد بررسي قرار داد كه در شكل (3-1) تغيير فرم قطره در اين ميدانها بصورت شماتيك نشان داده شده است [8].
او نشان داد كه رابطه فوق براي هر دو جريان صادق است به شرطي كـه بـراي جريـان هـذلولي بجـاي از h2 (شدت تغيير كرنش در جريان هذلولي) جايگزين گردد. بطور كلي ميزان تغيير فرم يك قطـره در يـك ميـدان جريـانمشخص توسط تقابل نيروهاي ويسكوز كششي -كه تمايل به شكست قطرا دارنـد – و نيروهـاي حاصـل از كشـش بـينسطحي دو فاز –كه قطره را به شكل كروي نگه ميدارند- كنترل ميگردد. Cacrit در واقع مـرز بـين ايـن دو شـرايطحدي است. بدين ترتيب كه يك قطره هنگامي ميشكند كه نيروهاي كششي بتوانند بر نيروهاي كشـش بـين سـطحيغلبه كنند يا به عبارت ديگر Ca>Cacritباشد. در Ca>>Cacrit نيروهـاي بـين سـطحي بيشـتر مـيتواننـد اثـرات ويسكوز را خنثي نمايند و قطرات ابتدا به صورت رشتهاي1 درآمده و سپس ميشكنند. در نسبتهاي ويسكوزيته بالا، قطره در جريان هذلولي شكسته ميشود در حالي كـه در جريـان برشـي يكنواخـتحتي در سرعتهاي برشي بالا نيز در چنين نسبت ويسكوزيتهاي شكست قطره مشـاهده نمـيگـردد . بنـابراين ميـدانجريان كششي براي شكست قطرات مناسبتر بوده و نسبت ويسكوزيته حدي براي اين ميـدان پـايينتـر اسـت. در يـكجريان برشي ساده ژئومتري يك قطره تغيير فرم يافته را ميتوان براساس كرنش برشي بيان كرد (t)
كه در آن B و L به ترتيب عرض و طول قطره تغيير فرم يافته هستند بنابراين در تنشهاي پايين تغيير فرم قطره نتيجه تعادل كشش بين سطحي (كه تمايل به حفظ قطره به صورت كره را دارند) و نيروهاي ويسـكوز (كـه تمايـل بـهكشيدن قطره را دارند) ميباشد. در شرايطي كه نيروهاي كشش بين سطحي توانايي غلبه بر نيروهاي ويسكوز را نداشته باشند تغيير فرم بصورت ناپايدار درآمده و قطره ميشكند. پارامتري كه معرف شرايط بحراني مربوط بـه شكسـت قطـرهاست عدد كاپيلاري بحراني است. زمانيكه k<kcrit باشد قطره نخواهد شكست. در كرنشهـاي پـايين، زمانيكـه اثـراتكشش بين سطحي بر ويسكوز غلبه ميكند (مقادير  كم). تغييـر فـرمD و زاويـه آرايـش يـافتگي (شـكل 3-1) بصورت زير بيان ميشود:
تيلور پيشبيني كرده كه شكست قطره در 5/0D  Dcrit  به وقوع ميپيوندد. براي جريانهاي كششـي نتـايجتجربي و تئوري بر اين نكته دلالت دارند كه عدد كاپيلاري پايينتر از جريانهاي برشي است. طي تحقيقي كه توسط گريس بر روي شكست قطـرات نيـوتني در جريـانهـاي كششـي و برشـي صـورت گرفـت،مشخص شد كه در جريان كششي خالص در تمامي نسبتهاي ويسكوزيته شكست قطره اتفاق ميافتد وليكن در

مراحل ائتلاف سه مرحلهاي

مراحل ائتلاف سه مرحلهاي

2-1- مقدمه………………………………………………………………20
2-2- روشهاي بهبود سازگاري………………………………………….21
2-2-1- اصلاح جزئي ساختمان پليمر……………………………………….21
2-2-2- تشكيل كوپليمرهاي جزءبهجزء و پيوندزده…………………………..22
2-2-3- تشكيل شبكههاي درهم نفوذكننده(IPN)…….ا………………………22
2-2-4- شبكهاي كردن……………………………………………………………23
2-2-5- عاملداركردن………………………………………………………………..23
2-2-6- ايجاد گروههاي تشكيلدهنده پيوند يوني………………………………..24
2-2-7- روشهاي متفرقه……………………………………………………………24
2-3- روشهاي برآورد سازگاري مخلوطهاي پليمري……………………………….25
2-4- روشهاي اختلاط………………………………………………………………..26

فصل سوم: تشكيل مورفولوژي در آلياژهاي پليمري

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………29
3-2- شكست قطره………………………………………………………………..29
3-3- ائتلاف قطره…………………………………………………………………….33
3-4- عوامل موثر در تشكيل و كنترل مورفولوژي سامانههاي دوفازي پليمري…….35
3-4-1- نسبت ويسكوزيتهها…………………………………………………………..35
3-4-2- اثر سازگار كننده………………………………………………………………37
3-4-3- نسبت الاستيسيتهها………………………………………………………….38
3-4-4- تركيب درصد…………………………………………………………………… 40
3-4-5- نقش تنش برشي…………………………………………………………..41
3-5- عوامل موثر در تشكيل و كنترل مورفولوژي سامانههاي سه فازي پليمري………………………………………………………………………………..41
3-5-1- اثر كشش بين سطحي……………………………………………………42
3-5-2- اثر نسبت ويسكوزيتهها……………………………………………………..47
3-5-3- اثر تركيب درصد……………………………………………………………….48
3-5-4- اثر شرايط فرآيند…………………………………………………………….51
3-5-5- اثر الاستيسيته…………………………………………………………….53
3-6- ارتباط ريزساختار با رفتار رئولوژيكي در آلياژهاي پليمري…………………..55
3-7- ارتباط ريزساختار با خواص مكانيكي در آلياژهاي پليمري……………………61

فصل چهارم: مروري بر مطالعت انجام شده

با اينكه پلي پروپيلن از جمله پليمرهاي چقرمه به شمار ميرود، اما بدليل حساس بودن آن به ناچ و مقاومت كم در برابر رشد ترك در نتيجه رفتار شكننده در دماهاي پايين، نياز مبرمي براي چقرمه سازي آن احساس ميشود. آميختن فاز لاستيكي با پليپروپيلن از طريق آلياژسازي مذاب، راه موثري براي تهيه پليپروپيلن چقرمه ميباشد.
در مطالعات و تحقيقات وسيعي كه بروي آلياژهاي لاستيك/پليپروپيلن انجام گرفته است، اعلام شده كه اين آلياژها بسييار منعطف بوده و استحكام ضربه پلي پروپيلن با افزودن ذرات لاستيكي افزايش يافته است. بررسي وابستگي دماي انتقال حالت شكننده به منعطف، به پارامترهاي مختلفي از جمله ماتريس، مورفولوژي آلياژ و شرايط آزمون انجام گرفته است. مكانيسمهاي تغييرفرم پليپروپيلن چقرمه شده با لاستيك به تسليم و ايجاد تركهاي ريز نسبت داده شده است.
Ramsteiner [74] مكانيسم هاي تغيير فرم در دماي С° 40- براي پلي پروپيلن چقرمه شده با لاستيك را بررسي نموده و اظهار داشت كه مكانيسم شكست غالب ايجاد تركهاي ريز مي باشد. Hayashi و همكارانش [75] نشان دادند كه در آلياژ پلي پروپيلن/لاستيك دو مكانيزم ايجاد ترك و تسليم بطور همزمان رخ مي دهد. Jang و همكارانش [76] نشان دادند كه در آلياژ پلي پروپيلن/EPDM مكانيزم تغييرفرم به اندازه ذرات لاستيك بستگي دارد. ذرات بزرگتر از نيم ميكرون، ترك ها را شروع مي كنند؛ در حاليكه ذرات بزرگتر از اين حد باعث رخ دادن مكانيزم تسليم1 مي شوند. تغييرفرم در اين آلياژها همراه با پديده سفيدشدن در اثر تنش ميباشد و پديده مذكور هم به دليل فرآيند حفرهزايي در سيستم رخ ميدهد. مطالعاتي توسط Vanderwal و همكارانش [77] در زمينه اثر سرعت آزمون بر مكانيزم تغييرفرم پلي پروپيلن چقرمه شده با EPDM صورت گرفته است. در اين مطالعه حضور يك لايه حفرهزايي (1) در شكست شكننده و سه لايه (1) حفرهزايي، (2) تسليم و(3) آسودگي در زير سطح شكست نمونه در حالت چقرمه شكست مشاهده شده است.
شكست شكننده حاوي حفرات ريزي است كه توسط فرآيند حفره سازي ذرات لاستيك ايجاد شده است و اين حفرات در كل ناحيه زير سطح شكست به يك اندازه بوده و تغييرفرم نمي دهند. اما در شكست چقرمه دو مكانيسم حفرهزايي ذرات لاستيك و تسليم برشي شديد ماتريس اتفاق مي افتد كه در اين فرآيند تسليم، حفرات به فرم كشيده شده تغييرفرم مي دهند و همانطور كه به سطح شكست نزديك مي شوند كشيده تر خواهند شد (لايه2).
yielding١
در سرعت هاي بالاتر آزمون در شكست چقرمه ، در طول سطح شكست يك لايه نزديك سطح شكست تشكيل مي شود (لايه 3) كه بدون تغييرفرم است و نشان دهنده آسودگي ماتريس در اين لايه در حين تغييرفرم است. تشكيل اين لايه انرژي ضربه را كاهش ميدهد و اثر كندكنندهاي بر مكانيزم شكست نمونه دارد (شكل3-1) [80-78].
لازم به ذكر است به موازات اين مطالعات، تحقيقاتي نيز در زمينه اصلاح پليپروپيلن در داخل راكتور جهت توليد كوپليمرهاي تصادفي1 و بلوكي انجام شد كه به گريدهايي با مقاومت ضربه بالا انجاميد. اما هنوز تمايل زيادي به آلياژسازي پلي پروپيلن وجود دارد، زيرا مقاومت ضربه انواع كوپليمر زير دماي С° 25 – رضايت بخش نيست. در حاليكه اصلاح به روش آلياژسازي تا زير دماي С° 40- نيز مي تواند مقاومت ضربه بالايي از خود نشان دهد.
اولين الاستومرهايي كه براي اين منظور بكار رفتند، پلي ايزوبوتيلن و لاستيك بيوتيل بودند كه بعدها جاي خود را به الاستومراتيلن-پروپيلن و اتيلنپروپيلنديانمنومر دادند. طبق مطالعاتي كه در مراجع مختلف گزارش شده است، EPDM بهترين الاستومري است كه براي تقويت PP ميتواند بكار رود [83و81].
ترموپلاستيك الاستومرهاي بر پايه EPDM پخت نشده و PP به عنوان پليالفين هاي ترموپلاستيك (2TPO) و ترموپلاستيك الاستومرهاي بر پايه EPDM پخت شده و PP به عنوان پلي الفين هاي ترموپلاستيك (3TPV)
Random Copolymer١
Thermoplastic Polyolefin٢
Thermoplastic Vulcanizte٣
شناخته ميشوند. در حالتي كه تركيب درصدPP در آلياژ بسيار بالا باشد (سختترين گريد كه شامل 80% پلي -پروپيلن است)، خواص آلياؤ مشابه خواص پليپروپيلني است كه توسط لاستيك چقرمهسازي شده باشد و از طرف ديگر، وقتي درصد PP كمتر از 30% باشد (نرمترين گريد)، ماده اصل مانند يك لاستيك ترموست عمل مينمايد [86و 85]. با تغيير تركيب درصد PP و EPDM آلياژهايي با خواص مختلف براي كاربردهاي گوناگون حاصل ميشوند.
ويژگي خاص TPO ها اين است كه در عين قابليت فرآيند همانند ترموپلاستيكها، جهندگي، الاستيسيتي و خواصي همانند لاستيكها از خود نشان ميدهند. به هر حال براي رسيدن به سختي مناسب، استفاده از فيلر لازم به نظر مي- رسد اما از آنجا كه تقويتسازي با فيلرهاي متداول بايستي با درصدهاي بالاي فيلر انجام گيرد، كه علاوه بر افزايش وزن از كارآييهاي ديگر آلياژ ميكاهدو[88و 87]، استفاده از نانوفيلرها يا آلياژسازي با يك پليمر مناسب ديگر راهكار معقولتري ميباشد. براي حصول چقرمگي مطلوب در پليپروپيلن، ذرات EPDM بايستي در اندازههاي 5/0-3/0 در ماتريس پليپروپيلن پراكنده گردد [91و89]. در آلياژهاي امتزاجناپذير رسيدن به چنين پراكنشي زماني قابل حصول است كه ويسكوزيته ماتريس و فاز متفرق نزديك به هم باشد [92] براي رسيدن به ريزساختار مناسب در آلياژ PP/EPDM چون ويسكوزيته مذاب EPDM بسيار بالاتر از PP است بايد از پليپروپيلني با جرم مولكولي بالا استفاده شود.

4-1- چقرمه سازي پلي پروپيلن و آلياژهاي PP/EPDM…..ا………………………65
4-2- آلياژهاي 6PP/PA………..ا……………………………………………………..73

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

ن تيجه گيري……………………………………………………………………….79 پيشنهادات…………………………………………………………………………..80

پيوست ها……………………………………………………………………………81

منابع و ماخذ………………………………………………………………………..82

فهرست منابع لاتين………………………………………………………………..82

فهرست جدول ها

جدول 3-1 – مقادير ضريب پخش محاسبه شده براي زوجهاي آلياژ PMMA/PS/HDPE…..ا…………………………………………………………………………….43

جدول4-4 – خواص مختلف آلياژهاي PP/EPDM پخت شده با سه روش مختلف…………………………………………………………………………………….68

جدول 4-5- دماي ذوب و كريستاليزاسيون و ثوابت آورامي آلياژهاي PP/EPDM …………ا………………………………………………………………………………..70

فهرست شكل ها

شكل3-1- تغيير فرم قطره در يك جريان برشي يكنواخت و هايپربوليك صفحهاي………………………………………………………………………………..30

شكل3-2- مقايسه شكست قطرات نيوتني در ميدانهاي برشي و كششي………………………………………………………………………………….32

شكل3-3- مراحل ائتلاف سه مرحلهاي……………………………………………….33 شكل3-4- مكانيسم انعقاد قطرات……………………………………………………..34 شكل3-5- تصاويرSEM آلياژهاي (الف) 1PP/EPDM (ب) 2PP/EPDM با تركيب درصد 80/20……………………………………………………………………………………….36

شكل 3-6- حالت مختلف از encapsulation در قطرات كامپوزيتي……………………43 شكل3-7- تصوير سهبعدي مورفولوژي PS/PMMA/HDPE …….ا…………………….44 شكل3-8- تصاوير ميكروسكوپي سطح شكست ماتريسهاي PMMA كه با سيكلوهگزان Etch شدهاند…………………………………………………………………………………….50
شكل3-9- ميكروگرافهاي SEM آلياژهاي PP/HDPE/m-PE……..ا……………………52

شكل3-10- ميكروگرافهاي HDPE/PP SEM…..ا………………………………………..53
شكل3-11- شماتيك حضور كوپليمر گرافت شده بلوكي در سطح مشترك PA و LCP ……………ا………………………………………………………………………………….54

شكل3 -12- تصاوير SEM سطوح شكست آلياژهاي……………………………………55 شكل3-13- تكامل ريز ساختارآلياژهاي تحت آزمون خزش…………………………….59 شكل3-14- قطر ميانگين حجمي معادل ذرات پراكنده در برابر كرنش تحت آزمونهاي خزش با سه سرعت برش …………………………………………………………………………59
شكل3-15- تغييرات ويسكوزيته آلياژ به صورت تابعي از كرنش در آزمونهاي خزش با سرعت برشي مختلف……………………………………………………………………………..60
شكل3 -16- رشد ترك در آلياژهاي a) PP/PA6/POE) با ضخامت كمتر و (b) بيشتر پوسته لاستيكي…………………………………………………………………………………..63
شكل4-1- نمايي از تغييرفرم لايه ها در آلياژ PP/EPDM………………ا……………..66

شكل 4-2. دياگرام شماتيك مدل پيشنهادي براي مورفولوژي آلياژ PP/EPDM ………………..ا…………………………………………………………………………..69
شكل4-3. تصاوير SEM آلياژ PP/EPDM ……………………………………………..ا..71
شكل4-4. طيف IR مربوط به PP و EPDM……………………..ا………………………72

شكل 4-5. واكنش گروههاي انتهايي آميني پليآميد با گروههاي مالئه………………………………………………………………………………………..74

شكل 4 -6. قرارگيري سازگاركننده در فصل مشترك دو فاز پليپروپيلن و پليآميد ……………………………………………………………………………………………..74

شكل4 -7. تصاوير SEM سطح شكست مربوط به آلياژهاي. PP/PA6/POE-g-MA…….ا……………………………………………………………………………………75 شكل4-8 . تابعيت مدول ذخيره به دما در آلياژهاي مطالعه شده…………………………………………………………………………………………76 شكل4-9 . منحنيهاي تنش-كرنش آلياژهاي بر پايه PP/EPDM …ا………………………………………………………………………………………….76

شكل4-10. ساختار مولكولي پلياكسيپروپيلن آميد ……………………………………………………………………………………………….77  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان