انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : پیشینه تحقیق

تنها راه افزایش کیفیت محصولات وخدمات ، استفاده از تکنولوژی برتر ،مواد اولیه مرغوب تر و گرانتر و نیروی انسا نی با تخصص بالا نیست .در این راستا ، یک روش موثر و کارا برای ا ز عهده برآمدن ایـن مهـم( کیفیـت ) ، روشجدید طراحی بهینه برای عملکرد ،کیفیت وهزینه است .این روش ، طرح استوار نامیده میشود کـهشامل ویژگی های زیر است:
1) غیر حساس نمودن عملکرد محصول به تغییر پذیری مواد اولیه ،کهنتیجۀ آن ، بکارگیری مـوادو قطعات با مرغوبیت پایین تر و هزینه کمتر ،در اغلب موارد می باشد.
2 ) استوار نمودن طراحی ها در مقابل تغییر پذ یـری سـاخت( تولیـد )کـه نتیجۀ آن ، کـاهشهزینۀ نیروی انسا نی و کاهش دوباره کاری و ضایعات است .
3 ) بکارگیری طرح هایی با حداقل حساسیت در مقابل تغییری پذیری محـیط ،کـه نتیجـه آن ،کاهش هزینه ها ی عملیاتی ( بکارگیری ) میباشد .
4) بکارگیری یک فرآیند توسعه یافتۀ جدید ، بگونه ای که از فعالیـت هـای مهندسـی ، بـصورتموثر تری استفاده میشود. روش طرح استوار یک متدلوژی مهندسی بـرای بهبـود کـارآیی در فـاز تحقیـق و توسـعهمیباشد. بطوریکه محصولات با کیفیت بالا و هزینۀ پایین می تـوان تولیـد کـرد. اسـتفاده از ایـنروش میتواند در سطح بالایی ،توانایی سازمانها را در جهت راهیابی به بازارهای جهانی و پایین نگهداشتن هزینه های تولید و توسعه و تحویل محصولات با کیفیت بالاتر را ، بهبود ببخشد.[1]مبتکر طرح استوار پروفسور تـاگوچی اسـت کـه از دو منظـر فلـسفی وروش شناسـی بـهموضوع نکریسته است .اساس فلسفه او بر این استوار است که هر گونه بهبود در کیفیت محصولاتو فرایند های ساخت باید با تحلیلی از طراحی های مربوطه آغاز شود.2[ ]روش شناسی او برای بهینه نمودن پارامترهای طراحی محصولات وفرایندهای ساخت کـهدر ارتباط با مشخصه های اصلی طراحی صورت میگیرد به سه مرحله جداگانه به نام های :
الف ) طراحی سامانه
‌ب ) طراحی پارامتری
‌ج ) طراحی رواداری(تولرانس)
تفکیک میگردد.
در طراحی سامانه ، کاربرد دانش علمی و مهندسی به منظور تولید یک طرح اولیـه ای ازمحصول یا فرایند ساخت که بتواند نیازهای اساسی را در رابطه با عملکرد را براورد سازد می باشـد.در ضمن مشخصات فنی ای که برای این طرح اولیه تعریف میشود نقـاط شـروع بهبـود مشخـصههای طراحی به حساب می آید .[2]اصل اساسی طراحی اثر زدا (طرح استوار )عبارتست از :بهبـود کیفیـت یـک محـصول بـاحداقل کردن اثر علت های تغییر بدون حذف علت ها .این کـار بـه معنـی بهینـه کـردن طراحـیفرآیند و محصول برای حداقل کردن حساسیت عملکرد در مقابل علل مختلف تغییرات اسـت ایـنروش طراحی پارامتری نامیده میشود.[2]طراحی رواداری به روشی می پـردازد کـه در آن از طریـق تعـدیل در هزینـه و کیفیـت ،حدود تغییر پذیری مقادیر بهینـه ای کـه در طراحـی پـارامتری مـشخص شـده انـد تعیـین مـیشوند.[3]اغلب شرکت های موفق و مطرح در کشور های صنعتی ، کار صحیح کاهش تغییر پذیری عملکـردمحصول را نسبت به منابع اغتشاش برای فـن آوری مـورد نظـر ، از طریـق بکـارگیری روش طـرحاستوار( طراحی پارامتری) انجام می دهند که نتیجه آن ساخت محصولاتی با کیفیت بالا وهزینـههای پایین است ولی شرکت هایی که از روش طرح استوار بی اطلاع هستند در مراحل طراحی بـهطور چشم گیری به طراحی رواداری و طراحـی سـامانه متکـی هـستند .اتکـا بـه طراحـی رواداری،محصولات را برای سا خت ، گرانتر می سازد و اتکا به طراحی سامانه مـستلزم بدسـت آوردن فنـاوری و ابتکارات در فن آوری است که بر نامه ریزی آن بسیار مشکل بوده و منجر بـه یـک سـرمایهگذاری بالا و زمان توسعه طولانی تر می شود.

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3
2-1- تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………..5
3-1- روش کار و تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….7

الگوی کلی از سامانه

الگوی کلی از سامانه

فصل دوم : مباحث نظری مربوط به فرآیند پارچه یکروسیلندر حلقوی

تا زمانیکه علاقه مندی به پارچه های حلقوی در بین عموم مـردم وجـود دارد ، احتیـاج به اطلاعات علمی گسترده ای احساس می شود. حال استفاده از این اطلاعات در مدت زمان بسیارکمی در یک فرآیند تولید اتفاق مـی افتـد در صـورتیکه بـسیاری از کارخانجـات بـرای بـالا بـردنراندمان تولید خود از سر مکانیکها و سرکارگرهای با تجربـه اسـتفاده مـی کننـد کـه ایـن عوامـلموفقیت خوبی برای آنها ایجاد نمی کند . متاسفانه افزایش کیفیت به سادگی به دست نمـی آیـد ، برنامه ها در جهت تولیدپارچه های کشباف یکروسیلندر بستگی به ساختمان نخ وساختمان حلقـهو بسیاری از عوامل دیگر دارد که باید به دقت بررسی شود بنابراین جمع آوری اطلاعات سـودمندبا استفاده از آزمایشات محدود که به وسیله بهترین ابزارها انجام شده باشد امری دشوار است .[71]
در جــداول(1-2) ، (2-2) و (3-2) اکثــر عــواملی کــه مــی تواننــد روی پارچــه هــای یکروسیلندر تاثیر بگذارند نشان داده شده است .به طور کلی عوامل موثر بـر پارچـه هـای حلقـویپودی یکروسیلندرعبارتست از :
الف- فاکتور نخ ب- فاکتور ماشین پ- فاکتور بافت ت – فاکتور پارچه ث –فاکتور تکمیل
که درزیر هر کدام از این عوامل یک گروه از اهم عوامل اجرا شونده بـر بافـت حلقـوی نـشان دادهشده است تعداد ستاره ها اهمیت عوامل تاثیر گذار بر بافت را نشان می دهـد. ایـن طبقـه بنـدینشان می دهد که با افزایش تعداد ستاره ها ، عوامل موثر بـر کیفیـت پارچـه افـزایش مـی یابـد ازآنجائیکه بررسی همه این عوامل کار دشواری می باشد تحقیقـات بـر روی تعـدادی از ایـن عوامـل انجام شده است که این تحقیقات در حدی است که برای افرادی که این پارچـه هـا را مـی بافنـدقابل توجه و سودمند می باشند.[71]
جدول 1- 2- متغیر های تاثیرگذار عامل نخ بر روی پارچه یکرو سیلندر[71]
درجه اهمیت عامل نخ متغیر ها * نخ های مخلوط ،نخ های ریسیده شده طبیعی و مصنوعی،فیلامنت های مصنوعی تکسچره شده نوع نخ ** استحکام نخ باید به اندازه کافی باشدتا بتواند نیروهای کششی وارده در هنگام بافندگی را تحمل نماید. همچنین باید ثبات مورد نیاز پارچه را فراهم آورد. استحکام *** محلهای نازک و کلفت نامطلوب نایکنواختی *** فاکتور نا شناخته اما با اهمیت انعطاف پذیری **** مورد نیاز برای نگهدا ری نخ روی فلز و نخ روی نخ (وجود نیروی اصطکاک جهت حرکت نخ ضروری است) اصطکاک * نخهائی با تاب بالا مشکلاتی را برای باف ایجاد می کند. تاب *** بسیار نا مطلوب بخصوص با نخهای ضعیف نپ ** مناسب ترین قطر نخ برای گیج ماشین نمره * شاید در رنگرزی تغییر کند سفتی ** ضد نمودی شدن(پشم): رزین ها ( پنبه): آهار رفتار نخ

1-2- عوامل تاثیر گذار بر مشخصه های کیفیت ………………………………………………………………………………..37
1-1-2- فاکتورهای موثر بر کیفیت پارچه های یکروسیلندر …………………………………………………………………..37
2-1-2- پیچ خوردگی پارچه های یکرو سیلندر ………………………………………………………………………………….41
1-2-1-2- عوامل موثر برپیچ خوردگی………………………………………………………………………………………………41
1-1-2-1-2- جهت پیچ خوردگی……………………………………………………………………………………………………..41
2-1-2-1-2- تاثیر تعدادابزارها بر روی پیچ خوردگی……………………………………………………………………………….42
3-1-2-1-2- تاثیر تاب نخ و تاب زنده بودن برروی پیچ خوردگی ………………………………………………………………..46
4-1-2-1-2- فاکتور سفتی پارچه……………………………………………………………………………………………………46
5-1-2-1-2- تاثیر استراحت ها برپیچ خوردگی……………………………………………………………………………………48
6-1-2-1-2- تاثیر نخ دولا در تمایل به پاملخی و پیچ خوردگی پارچه ………………………………………………………….49
7-1-2-1-2- تاثیر نخ های مخلوط بر پیچ خوردگی پارچه ……………………………………………………………………….49
8-1-2-1-2- تاثیر سیستم های مختلف ریسندگی برپیچ خوردگی …………………………………………………………..50
3-1-2- رفتار لول شدگی پارچه یکروسیلندر……………………………………………………………………………………..50
4-1-2- عوامل موثر بر آبرفتگی پارچه های حلقوی……………………………………………………………………………..51
2-2- استاندارد ها و روشهای اندازه گیری………………………………………………………………………………………52
1-2-2- محیطهای استاندارد برای آماده کردن و آزمایش منسوجات………………………………………………………….52
2-2-2- روش اندازه گیری لول شدکی پارچه………………………………………………………………………………………5

33-2-2- روش اندازه گیری زاویه پیچش پارچه ……………………………………………………………………………………55
4-2-2- روش اندازه گیری آبرفتگی پارچه……………………………………………………………………………………………56
5-2-2- روش هایی از آزمایش پارچه های حلقوی………………………………………………………………………………..58
6-2-2- اندازه گیری وزن متر مربع پارچه …………………………………………………………………………………………….59
7-2-2- روش اندازه گیری تمایل به پاملخی یا تاب زنده بودن نخ …………………………………………………………………61

ارتباط بین پیچ خوردگی خطوط ردیف و نا متقارن بودن شکل حلقه

ارتباط بین پیچ خوردگی خطوط ردیف و نا متقارن بودن شکل حلقه

فصل سوم : تجربیات

بهینه سازی فرآیند تولید به معنای تعیین بهترین طرح اولیه ، سطوح فاکتور های کنترلو خطا ها می باشد. روش طراحی استوار می کوشد تا ترکیب بهینه فاکتورهای کنترل بـرای غیـرحساس کردن فر آیند یا محصول در مقابل فاکتور های اغتشاش، را بدست آورد. کنترل تغییرات نا مطلوب که کیفیت محصول را دست خوش تغییر می نماید کـاری بـسمشکل است، بخشی از این به آن علت است که نیروی کار نمی توانـد معیـار هـای منظمـی بـرایکاهش تغییراتی که از داخل دستگاه تولید می شود را، بکار گیرد و این تغییرات نا مطلوب معمـولاکیفیت و بهره وری محصول را مشخص می نماید. در این تحقیق سعی شده تا 4 مشخصه کیفی شامل زاویه پیچش پارچه ، تمایل بـه لـولشدگی پارچه، آبرفتگی پارچه و گرم بر متر مربع پارچه که مورد توجه تولید کنندگان پوشاک هـمنیز می باشد مورد بررسی قرار گیرد. زیرا هر کدام از این مشخـصه هـای کیفـی بـه نوبـه خـود درکیفیت پارچه تولیدی تاثیر گذار است. به همین منظور در این فصل ابتدا به بررسی مواد اولیـه و مشخـصات بافـت و مشخـصاتدستگاه مورد نظر پرداخته و سپس طرح ریزی ، اجرا و تحلیل داده هـا را مـورد بررسـی قـرار مـیدهیم.

1-3- بررسی مواد اولیه ، مشخصات بافت و مشخصات دستگاه ……………………………………………………………….63
1-1-3- مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………………63
2-1-3- طرح بافت ……………………………………………………………………………………………………………………. 65
3-1-3- خصوصیات ماشین ………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-3- طرح ریزی ، اجراو تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….67
1-2-3- بدست آوردن بهترین سطوح برای فاکتور تنش ورودی نخ ……………………………………………………………….67
2-2-3- بهینه کردن فرآیند تولید پارچه یکروسیلندر …………………………………………………………………………………73
1-2-2-3- بهینه کردن عملکرد پارچه یکروسیلندر نسبت به کاهش زاویه پیچش پارچه………………………………………..77
2-2-2-3- بهینه سازی عملکردپارچه یکرو سیلندر نسبت به کاهش رفتار لول شدگی پارچه…………………………………84
3-2-2-3- بهینه سازی عملکرد پارچه یکروسیلندرنسبت به کاهش آبرفتگی پارچه…………………………………………….93
4-2-2-3- بهینه سازی عملکرد پارچه یکروسیلندر نسبت به افزایش وزن پارچه………………………………………………101

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………….115

فهرست منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………………………………….115

چکیدۀ انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….118

جدول

1-1- جدول آرایه های متعامد استاندارد ………………………………………………………………………………………….23
2-1- جدول تعیین درجه آزادی ……………………………………………………………………………………………………..24
3-1- جدول آرایه متعامد 18L …………..ا………………………………………………………………………………………….25
4-1- جدول تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………………………………….28
5-1- جدول عوامل طراحی و سطوح مربوطه ……………………………………………………………………………………..32
6-1- جدول نتایج بدست آمده در یک آرایه ی متعامد 4L …………………….ا…………………………………………………32
1-2- جدول متغیر های تاثیرگذار عامل نخ بر روی پارچه یکرو سیلندر………………………………………………………….38
2-2- جدول متغییر های تاثیر گذارعامل ماشین بر روی پارچه یکرو سیلندر……………………………………………………39
3-2- جدول متغیر ها تاثیر گذارعامل بافت و پارچه بر روی پارچه یکروسیلندر………………………………………………..40
4-2- جدول رابطه بی ن زاویه پیچ خوردگی و تعداد ابزار و قطر ماشین………………………………………………………45
5-2- جدول حداقل فاصله اندازه گیری …………………………………………………………………………………………..58
6-2- جدول نیروهای کششی لازم ………………………………………………………………………………………………59
1-3- جدول مشخصات مواد اولیه………………………………………………………………………………………………….64
2-3- جدول خصوصیات ماشین ……………………………………………………………………………………………………66
1-4- جدول سطوح بهینه نهایی …………………………………………………………………………………………………111
2-4- جدول مقایسه محصول تولیدی در قبل و بعد از اجرای بهینه سازی………………………………………………….112
3- 4- جدول میزان تاثیر گذاری عوامل کنترل بر روی مشخصه های کیفیت بر حسب درصد مشارکت ……………….113

نمودار

1-4- نمودارهای چندتایی از اثرات اصلی برای مشخصه کیفی پیچ خوردگی پارچه ……………………………………107
2-4- نمودار های چند تاییاز اثرات اصلی برای مشخصه کیفی لول شدگی پارچه (در جهت طول ) ………………….108
3-4- نمودارهای چند تایی از اثرات اصلی برای مشخصه کیفی لول شدگی پارچه(در جهت عرض ) ………………..108
4-4- نمودار های چند تایی از اثرات اصلی برای مشخصه کیفی آبرفتگی پارچه( درجهت طول ) …………………….109
5-4- نمودار های چند تایی از اثرات اصلی برای مشخصه کیفی آبرفتگی پارچه( در جهت عرض ) ………………….109
6-4- نمودارهای چندتایی از اثرات اصلی برای مشخصه کیفی گرم بر متر مربع پارچه ………………………………..110

شکل

1- 1- شکل الگوی کلی از سامانه …………………………………………………………………………………………..8
2- 1- شکل رابط ۀ بین توزیع یک مشخصه کیفیت و مشخصات فنی…………………………………………………..11
3- 1- شکل توزیع مشخصه کیفیت و مشخصات فنی ……………………………………………………………………11
4- 1- شکل تابع زیان کیفیت ………………………………………………………………………………………………..13
5- 1- شکل متوسط زیان کیفیت ……………………………………………………………………………………………15
6- 1- شکل آزمایش طراحی پارامتری همرا با آرایه بیرو نی……………………………………………………………..18
7- 1- شکل اثرات میانگین سطوح عوامل …………………………………………………………………………………23
1- 2- شکل نمایش گسترده پیچ خوردگی در ماشین با چند ابزار……………………………………………………..42
2- 2- شکل ارتباط بین پیچ خوردگی خطوط ردیف و نا متقارن بودن شکل حلقه ……………………………………47
3- 2- شکل پارچه تولید شده بوسیله نخ دولا……………………………………………………………………………49
4- 2- شکل اندازه گیری رفتار لول شدگی ……………………………………………………………………………….54
5- 2- شکل اندازه گیری رفتار لول شدگی ……………………………………………………………………………….55
6- 2- شکل اندازه گیری زاویه پیچ خوردگی……………………………………………………………………………..56
7- 2- شکل علامت گذ اری نمونه های پارچه………………………………………………………………………….57
8- 2- شکل روش اندازه گیری پاملخی…………………………………………………………………………………61
1- 3- شکل طرح بافت جودون…………………………………………………………………………………………..65

 

Abstract
The final quality and cost of a manufactured product are determined to a large extent by engineering design of the product and its production process through activities of off-line quality control methods, namely system design, parameter design and tolerance design. In the context of most nonindustrialized countries ،the off-line quality activities of product design and system design of production process design stages are negligible if not absent. So, whatever quality control activities there are in these countries should be confined only to conducting parameter design of manufacturing process design and on-line quality control activitiesParameter Design which is also called Robust Design in production process design determines the operating levels of the manufacturing, so that variation in product parameters is minimizedIt is used of robust design for optimization the single jersey knitted structures, It is observed that four quality characteristics, Spirality, Curling tendency of knitted fabrics , Shrinkage , g/m2 knitted fabrics which improvement over the current condition has been achievedمقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان