انتخاب صفحه

چکیده

دراین پایان نامه به معرفی و بررسی ماتریس های ا دامار منظم می پردازیم ماتریس ادامار ماتریسی درایه های 1و1- می باشد که هر دوسطر و هر دو ستون ان بر هم عمود هستند که اگر مجموع هر سطر و هر ستون ماتریسادامار برابر مقدار ثابتی باشد ماتریس حاصل ادامار منظم است حال اگر ماتریس ادامار شرایط لازم برای مولد بودن را که در فصل 3 به طور کامل به ان پرداخته شده است داشته باشد در این صورت ماتریس ادامار منظم مفروض مولد نامیده خواهد شد.ما در این پایان نامه نشان می دهیم که اگر ماتریس ادامار مرتبه 4n وجود داشته باشدو 8n²-1=⁴3 توانی از یک عدد اول باشد انگاه یک ماتریس ادامار منظم از مرتبه 16n²(8n²-1)²وجود دارد.

کلمات کلیدی :ماتیس ادامار منظم ماتریس ادامار منظم مولد طرح های متقارن.

فهرست مطالب

پیشگفتار 1

فصل اول 2

مقدمه 3

1.1.مفاهیم اولیه 3

1.2.قضایا 8

فصل دوم 15

مقدمه 16

2.1.ماتریس های انتقال 16

2.2.ماتریس های خاص 20

2.3.ساختار ماسون 24

فصل سوم 38

مقدمه 39

3.1.خانواده ماتریس های –s منظم 39

3.2.ماتریس ادامار منظم مولد 49

واژه نامه 63

مراجع 65

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از ماتريس های ادامار منظم مولد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید