فهرست مطالب

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 فصل ۱ : لیپوزوم ها و کاربرد آن در رنگرزی کالای پشمی

لیف پشم بوسیله سلولهای کیوتیکلی که در یک جهت روی هم قرار گرفتـه انـد و حـداقل شـاملچهار لایه می باشد، احاطه شده است. این چهار لایه به ترتیب از خـارج بـه داخـل عبارتنـد از: ِاپـیکیوتیکل١، لایه هایA و B ِاگزوکیوتیکل ٢ و ِاندوکیوتیکل ٣. لایه کیوتیکلی توده فشرده ای از سلولهایکورتکسی دوکی شکلی که به موازات محور لیف قرار گرفته و از انتها به یکدیگر متصل شـده انـد رااحاطه کرده است. سلولهای کورتکس از ماکروفیبریلهایی آرایش یافته همجهت با محور لیف تـشکیلشده است . ماکروفیبریلها در ماتریکسی شامل بقایای سیتوپلاسم و هسته۴ قرار گرفته اند. ماکروفیبریل ها از صدها میکروفیبریل (KIF) تشکیل شده اند که این میکروفیبریل ها در ماتریکـسی از یـک مـادهبین فیلامنتی (KAP) جای گرف ته اند . سلولهای کورتکس بسته به تفاوت آنها در ایجاد رنگ از محلولنیترات نقره آمونیاکی حداقل به دو دسته سـلولهای ارتوکـورتکس و سـلولهای پـاراکورتکس تقـسیممیشوند (سلولهای ارتوکورتکس روشن تر و پاراکورتکس تیره تر هستند)[۴]. مورفولـوژی کلاسـیکپشم در شکل ١‐١ نشان داده شده است.سلولهای کورتکس و کیوتیکل توسط کمپلکس غشاء سلولی۵ یـاCMC کـه از چربیهـای داخلـی(Internal lipid) و پروتئین ها تشکیل شده از یکدیگر جدا شده انـد . CMC ترکیبـی اسـت کـه بـینسلولها قرار دارد و تضمین کننده پیوند قـوی بـین سـلولی اسـت کـه از طریـق پـروتئین هـایی بنـامDesmosome انجام می گیرد. شکل ١‐٢ نمای شماتیکی از این سه جزء را نشان می دهد[۴].الیاف پشمی از نژاد مرینوس حاوی تقریبﹰا ١% وزنی لیپید هستند. این لیپیـدها سـد آب گریـزی ازCMC می سازند و به شکل دولایه های لیپیدی، مـشابه بـا شـکلی کـه در غـشاهای کراتینیـزه شـدهقسمت لایه شاخی۶ پوست وجود دارد، در می آیند و قادرند تا ساختارهای چنـد گانـه دولایـه ای راشکل دهند [١١]. در جدول ١‐١ مقادیر مختلف ترکیبات موجـود در لیـف پـشم ظریـف آورده شـدهاست.لایه های پوست از خارج به داخل عبارتند از اپی درم، درم و هیپودرم. خود اپی درم (Epidermis) شامل ۵ لایه است که خارجی ترین لایه آن لایه شاخی می باشد. سلولهای این لایه بدلیل نداشتن هسته، تکثیر نمی یابند و این لایه یک لایه مرده محسوب می شـود کـه متـشکل از لایـههای کراتینی است.١‐۱‐۱‐ تأثیر ساختار مورفولوژیکی پشم بر رنگرزی کالای پشمی اصول تثبیت رنگزا در الیاف پشم بطور قطع مقولـه ای پیچیـده اسـت و ثابـت شـده کـه سـاختارمورفولوژیکی الیاف پشمی به نوبه خود عاملی مهم و تعیین کننـده در جـذب رنگـزا مـی باشـد. سـهمرحله انتقال رنگزا از حمام آبی رنگ به شرح زیر است: الف – انتشار رنگزا به سمت سطوح لیف ب – انتقال رنگزا در سرتاسر سطوح لیف ج – انتشار یا نفوذ رنگزا بدرون ساختارهای لیف پشم در مرحله اول با استفاده از یک ماشین رنگرزی مناسـب بایـستی سیرکولاسـیون حمـام را بخـوبیانجام داده و از تأخیر و دسترسی نایکنواخت به رنگزا جلـوگیری کـرد. بـرای مرحلـه دوم، لایـه ِاپـیکیوتیکل مقاومت زیادی در مقابل نفوذ رنگزا از خود نشان می دهد. امروزه پذیرفته شده که رنگزا بـهالیاف پشمی صدمه ندیده دسترسی بیشتری دارد که عمدتﹰا این دسترسی از طریـق رابطهـای فلـسهایکیوتیکل انجام می گیرد. لیپیدها با مقادیر متفاوت در سطح لیف و در فضای بین سلولی لیف موجـودهستند و مانعی در برابر ورود رنگزا به درون لیف پشم بحساب می آینـد. وقتـی پـشمی کـه قـب ﹰلا درحمام معمول شستشو شسته شده باشد را با یک حلال مناسب جهت حل کردن لیپیدها و یا متناوبﹰا بـاسدیم ترشیوبوتوکسید آبدار عمل کنیم، نرخ برداشت رنگزا در رنگرزی تسریع شـده و یکنـواختی ویکدستی بهتری حاصل میشود. در رنگرزی الیافی که سطح آنها بوسیله نـور خورشـید و یـا عملیـاتینظیر کلرینه کردن و کربونیزه کردن آسیب دیده یا تخریـب شـده باشـد، نتـایج متفـاوتی بدسـت مـیآید[۴].امروزه مشخص شده رنگزاهایی که در ابتدا به درون پشم و بین رابطهای سلول کیوتیکل٧ نفوذ میکنند، در مرحله بعد از طریق تمام نواحی غیر کراتینی و همچنـین ِانـدوکیوتیکل و نـواحیCMC کـهحاوی ماده بین ماکروفیبریلاری می باشند به داخل لیف منتشر میشوند. بنا بـه تحقیقـات آقـای لیـدر٨ میتوان گفت که رنگرزی و خواص نفوذی الیاف پشم توسط ساختارهای لیپیدی موجـود در فـضاهایبین سلولی، که میتوانند بعنوان حلالهایی برای مواد شیمیایی آب گریز عمل کنند، تحت تاثیر قرار مـیگیرند. مطالعاتTEM انجام شده توسط لیدر نشان داده است که نفوذ و انتشار رنگزا به جای اینکه ازطریق سلولهای کیوتیکل صورت گیرد، ترجیحﹰا از طریق مناطقی مثلCMC که براحتـی متـورم مـیشوند، صورت می گیرد. نفوذ به طریقه اول را نفوذ فراسلولی (Transcellular diffusion) و نفـوذ ازطریق CMC را نفوذ بین سلولی یا داخل سلولی (Intercellular diffusion) می نامند[١١،١۶].
۱‐۱‐ ترکیب و ساختار اجزاء مورفولوژیکی پشم …………………………………………………………………………..۲
۱‐۱‐۱‐ تأثیر ساختار مورفولوژیکی پشم بر رنگرزی کالای پشمی ……………………………………………………….۴
۱‐۱‐۲‐ شیمی جذب رنگ در پشم ………………………………………………………………………………………….۵
۱‐۲‐ لیپوزوم ها ………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱‐۲‐۱‐ ساختار لیپوزوم ها ……………………………………………………………………………………………………۸
۱‐۲‐۲‐ چگونگی شکل گیری لیپوزوم ها ………………………………………………………………………………….۱۰
۱‐۲‐۳‐ رفتار فازی لیپوزوم ها ……………………………………………………………………………………………….۱۳
۱‐۲‐۴‐ مواد مورد استفاده درتهیه لیپوزومها ……………………………………………………………………………..۱۴
۱‐۲‐۵‐ روش کنترل اندازه وتوزیع اندازه لیپوزومها ………………………………………………………………………..۱۶
۱‐۲‐۶‐ پایداری لیپوزومها ………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱‐۲‐۷‐ روشهای تهیه لیپوزومها ………………………………………………………………………………………….۱۷
۱‐۲‐۷‐۱‐ روشهای تهیه لیپوزومهای بزرگ (LUV……………………..ا………………………………………………..۱۸
۱‐۲‐۷‐۱‐۱‐ وزیکولهای چند جداره (MLV) ……………………ا…………………………………………………………۱۸
۱‐۲‐۷‐۱‐۲‐ وزیکولهای تک جداره بزرگ و متوسط (LUV) ……ا………………………………………………………..۱۹
۱‐۲‐۷‐۲‐ روش های تهیه لیپوزومهای کوچک (SUV…………ا………………………………………………………….۲۲
۱‐۲‐۸‐ لسیتین ……………………………………………………………………………………………………………۲۲
۱‐۳‐ کاربرد لیپوزوم ها در رنگرزی پشم ………………………………………………………………………………..۲۴
۱‐۳‐۱‐ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………۲۴
۱‐۳‐۲‐ مزایای بکارگیری لیپوزوم در رنگرزی پشم …………………………………………………………………….۲۴
۱‐۳‐۳‐ کاربرد لیپوزوم در رنگرزی پشم ……………………………………………………………………………….۲۵
۱‐۳‐۴‐ مکانیزم و نحوه عملکرد لیپوزومها در رنگرزی پشم ……………………………………………………………31

نمایی از ساختار میسلی و دولایه که از بهم پیوستن سطح فعالهای تک زنجیری و دو زنجیری بوجود آمده اند. لبه های در معرض آب قرار گرفته دولایه ها به هم می پیوندند و ساختار کروی )وزیکولهای لیپیدی یا لیپوزوم( را تشکیل می دهند].[۶

نمایی از ساختار میسلی و دولایه که از بهم پیوستن سطح فعالهای تک زنجیری و دو زنجیری بوجود آمده
اند. لبه های در معرض آب قرار گرفته دولایه ها به هم می پیوندند و ساختار کروی )وزیکولهای لیپیدی یا لیپوزوم( را
تشکیل می دهند].[۶

فصل ۲ : آزمایشات

این تحقیق شامل تهیه لیپوزوم از لسیتین سویا و بکارگیری لیپوزوم ساخته شده در رنگرزی کـالای پشمی می باشد. آزمایشات رنگرزی در این پروژه ابتدا روی نخ پشمی و سپس به منظور بررسی دقیقبا کمی تفاوت روی پارچه پشمی انجام شده است . بخش اول این تحقیق به بررسی تـأثیر بکـارگیریلیپوزوم در سرعت رنگرزی (ازطریق بررسی رفتار رمق کشی رنگزا)، کاهش دما، بررسی ثبـات هـا وهمچنین تعیین غلظت بهینه لیپوزوم و مقایسه اثرات حاصل از لیپوزوم در مقایسه با رنگـرزی متـداولدر دمای جوش می پردازد . سپس جهت تعیین دمای نهایی رنگرزی بهینه بـا لیپـوزوم، رنگـرزی روی نمونه نخ پشمی در دما ی مختلف با غلظت بهینه لیپوزوم انجـام شـده اسـت. همچنـین رنگـرزی نـخپشمی با رنگزای کپسوله شده (میکروکپسول رنگزا) نیز بررسی شده است.

۲‐۲‐ مواد و دستگاههای مورد استفاده
1 – سدیم استات صنعتی.
2 – آمونیاک ٢۵% (Merck).
3 – اسید استیک گلاسیال (Merck).
4 – کلروفرم خالص (Merck).
5 – اتانول صنعتی.
6 – لسیتین سویا محصول شرکت بهپاک حاوی ٧٣/۶۵ % فسفولیپید (فسفاتید).
7 – شوینده آنیونی Ciba) Ultravon GP) بر پایه سدیم آلکیل آریل سولفات و الکل چرب اتوکسیله.
8 – ماده یکنواخت کننده Ciba) Albegal SET) بر پایه آمین چرب استری. ٩ – رنگزاهای متال کمپلکس ۲:۱ Irgalan Blue FBL 200 % وLanaset Blue 2R (متال کمـپلکس ۲:۱ ترکیبی) (Ciba).
١٠ – نخ پشمی دولا با نمره ۵ متریک تولیدی کارخانه پرویزیان.
۱۱ – پارچه تمام پشمی تافته با نمره نخ 64/2 Nm تولیدی کارخانجات ایران مرینوس قم.
۲١ – صابون شستشوی استاندارد و پارچه تافته پنبه ای جهت آزمایش ثبات شستشویی.
۱۳ – ماشین رنگرزی تحت فشار Turbomat) ahiba).
۴١ – دستگاه تقطیر در خلاء چرخان
۵١ – دستگاه اسپکتروفتومتر انتقالی شرکت Shimadzu ، مدل UV-160A .
۶١ – میکروسکوپ پروژکتینا ساخت شرکت Heerbrugg.
۱۷ – دستگاه اسپکتروفتومتر Datacolor.
.(SDL) Tensorapid استحکام سنج – ۱۸
.(SDL) Rotowash دستگاه – ۱۹
۲۰ – میکروسکوپ الکترونی SEM شرکتLEO ، مدل440i و با قدرت بزرگنمایی ۱۰۵*۳ برابـر وResolution برابر با ۱۰ تا ۱۵ آنگسترم.

۲‐۱‐ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲‐۲‐ مواد و دستگاههای مورد استفاده ……………………………………………………………………………….۳۵
۲‐۳‐ روش کار و انجام آزمایشات ………………………………………………………………………………………۳۶
۲‐۳‐۱‐ تهیه لیپوزوم …………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲‐۳‐۲‐ منحنی کالیبراسیون رنگزاها …………………………………………………………………………………..۳۷
۲‐۳‐۳‐ آزمایش پایداری لیپوزوم ………………………………………………………………………………………..۳۹
۲‐۳‐۴‐ آزمایشات رنگرزی ……………………………………………………………………………………………..۴۰
۲‐۳‐۵‐ کالریمتری ………………………………………………………………………………………………………۴۳
۲‐۳‐۶‐ محاسبه K/S …………………ا………………………………………………………………………………..۴۳
۲‐۳‐۷‐ ثبات رنگزا در برابر شستشو ………………………………………………………………………………….۴۴

۲‐۳‐۸‐ آزمایش استحکام نخ …………………………………………………………………………………………….۴۴
۲‐۳‐۹‐ تصویر برداری بوسیله میکروسکوپ الکترونی SEM ….ا………………………………………………………44

چگونگی تشکیل لیپوزومهای  MLVدر اثر آب پوشانی لایه لیپیدی خشک و رسیدن به لیپوزومهای LUV .[۶] SUV و

چگونگی تشکیل لیپوزومهای MLVدر اثر آب پوشانی لایه لیپیدی خشک و رسیدن به لیپوزومهای LUV
.[۶] SUV و

فصل ۳ : نتایج

به منظور بررسی پایداری لیپوزوم و مشاهده اندازه و شـکل آنهـا در طـی رنگـرزی بـا اسـتفاده ازمیکروسکوپ پرو ژکتینا عکسهایی از نمونه لیپوزوم در دمای متفاوت گرفته شده است (شرح کامل در قسمت ۲‐۳‐۳). اندازه لیپوزوم ها میتواند به دلیل توده شدن یا تجمع تغییر کند. از طرفی نفوذپـذیریو تراوایی دولایه لیپیدی در دمای نزدیک به TC(درجه حرارتی که لیپـ وزوم از حالـت ژل بـه حالـتکریستال مایع در می آید) بسیار زیاد است و این تراوایی زیاد میتواند نقطه شروعی برای رهائی مـادهمحصور شده در لیپوزوم باشد [۵]. بنابراین با توجه به تغییرات دمـا در فرآینـد رنگـرزی بـا جـدایش فازهای دولایه و تراوش م اده محصور شده از لیپوزوم به حمام رنگرزی روبرو هستیم . در شـکل ۳‐۱ نمایی از لیپوزوم ساخته شده با غلظتmg/ml ۶٠ توسط میکروسکوپ با بزرگنمایی ۱۰۰ نـشان دادهشده است.

‐۱‐ بررسی پایداری لیپوزوم …………………………………………………………………………………………….۴۷
۳‐۲‐ بررسی میزان رمق کشی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL ……ا……………………۵۲
۳‐۳‐ بررسی میزان رمق کشی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R …….ا……………………۵۷
۳‐۴‐ بررسی نتایج کالریمتری ……………………………………………………………………………………………۶۱
۳‐۵‐ بررسی نتایج K/S …..ا……………………………………………………………………………………………….۶۶
۳‐۶‐ نتایج آزمایش ثبات شستشویی …………………………………………………………………………………….۷۰
۳‐۷‐ نتایج آزمایش استحکام ………………………………………………………………………………………………۷۳
۳‐۸‐ تعیین دمای بهینه رنگرزی ………………………………………………………………………………………….۷۶
۳‐۹‐ رنگرزی با استفاده از میکروکپسول رنگزا …………………………………………………………………………۷۸
۳‐۱۰‐ نتایج تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی SEM …….ا………………………………………………………….۸۰

فصل ۴ : نتیجه گیری نهایی

لیپوزوم ها وزیکولهای مرکب از یک یا چند دولایه فسفولیپیدی متحدالمرکز هستند که این لایه هاتوسط آب یا بافر مایی از یکدیگر جدا شده اند. لیپوزوم ها بدلیل ماهیـت سـاختمانی خـود قـادر بـهحمل مولکولهای مواد آبدوست یا چربی دوست می باشند که این مـواد مـی تواننـد در فـضای مـائیدرون لیپوزوم محصور شوند و یا با لایه های چربی واکنش دهنـد . امـروزه تـلاش زیـادی در جهـتبکارگیری لیپوزوم ها در صنایع نساجی انجام می شود و در ایـن تحقیـق نیـز بـه بررسـی بکـارگیریلیپوزوم ها بعنوان حامل هایی برای انتقال رنگزا به لیف پشم پرداخته شده است. از مهمتـرین مزایـایبکارگیری این روش می توان به کاهش دمای رنگرزی و در نتیجه صرفه جویی در مـصرف انـرژی وجلوگیری از آسیب دیدن لیف اشاره کـرد. همچنـین بـدلیل سـازگاری ایـن مـواد بـا محـیط زیـستمشکلات و عوارض زیست محیطی در این روش به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

۴‐۱‐ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….۸۸
۴ ‐۲‐ پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………۹۰

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….۹۱

منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………………………….92

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها
جدول ۱‐۱‐ مقادیر مختلف اجزاءمورفولوژیکی در پشم ظریف ……………………………………………………………….۴
جدول ۱‐۲‐ مقادیر COD مربوط به حمام نهایی رنگرزی در عملیات رنگرزی در دمای پایین (°C۸۰) …..ا………………….۲۸

جدول ۱‐۳‐ مقادیر رنگزای استخراج شده از الیاف پشم رنگرزی شده با استفاده از لیپوزومهای LUV .ا………………….۳۲

جدول ۱‐۴‐ درصد کل رنگزاهای پیوند خورده برای دو رنگزا در غلظتهای مختلف لیپید ………………………………………۳۲

جدول ۳‐۱‐ رمق کشی نمونه پارچه پشمی با رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای نهایی°C۸۵ ….ا……………………..۵۲

جدول ۳‐۲‐ رمق کشی نمونه پارچه پشمی با رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای جوش ………………………………..۵۴

جدول ۳‐۳‐ رمق کشی نمونه پارچه پشمی با رنگزای Lanaset Blue 2R در دمای نهایی°C۸۵ ..ا……………………….۵۷

جدول ۳‐۴‐ رمق کشی نمونه پارچه پشمی با رنگزای Lanaset Blue 2R در دمای جوش …………………………………۵۸

جدول ۳‐۵‐ نتایج رنگ سنجی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای نهایی°C۸۵ …ا…………..۶۲

جدول ۳‐۶‐ نتایج رنگ سنجی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای جوش ……………………..۶۳

جدول ۳‐۷‐ نتایج رنگ سنجی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R در دمای نهایی°C۸۵ ا………………۶۴ جدول ۳‐۸‐ نتایج رنگ سنجی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R در دمای جوش ……………………..۶۵
جدول ۳‐۹‐ مقادیر K/S نمونه های نخ رنگرزی شده با هر دو رنگزا …………………………………………………………….۶۶

جدول ۳‐۱۰‐ ثبات شستشویی نمونه پارچه رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای نهایی°C۸۵ …..ا………۷۰ جدول ۳‐۱۱‐ ثبات شستشویی نمونه پارچه رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای جوش ………………….۷۱

جدول ۳‐۱۲‐ ثبات شستشویی نمونه پارچه رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R در دمای نهایی°C۸۵ ..ا………..۷۱

جدول ۳‐۱۳‐ ثبات شستشویی نمونه پارچه رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R در دمای جوش ………………….۷۲

جدول ۳‐۱۴‐ استحکام نمونه نخ رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL ..ا……………………………………………….۷۳

جدول ۳‐۱۵‐ استحکام نمونه نخ رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R ا…………………………………………………۷۴

جدول ۳‐۱۶‐ میزان رمق کشی با رنگزای Irgalan Blue FBL و غلظت بهینه لیپوزوم (۱%) در دمای نهایی متفاوت …….۷۶

جدول ۳‐۱۷‐ میزان رمق کشی نمونه نخ رنگرزی شده با میکروکپسول رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای °C۸۵ ..ا……۷۸

فهرست شکل ها
عنوان صفحه شکل ۱‐۱‐ ساختمان لیف پشم ………………………………………………………………………………………۲

شکل ۱‐۲‐ طرح شماتیک و ساده شده ایی از سلولهای کیوتیکل و کورتکس پشم ……………………………………………..۳

شکل ۱‐۳‐ ترکیب پشم با اسید کلریدریک و هیدروکسید پتاسیم جهت تنظیم pH ……ا………………………………………..۷

شکل ۱‐۴‐ وزیکولهای چند جداره ………………………………………………………………………………………………………۹

شکل ۱‐۵‐ نمایی از ساختار میسلی و دولایه ……………………………………………………………………………………..۱۱

شکل ۱‐۶‐ اثر شکل هندسی مولکول بر خصوصیات فازی آمفی فیلها ………………………………………………………….۱۲

شکل ۱‐۷‐ نحوه انتقال فاز در دولایه لیپیدی ……………………………………………………………………………………….۱۴

شکل ۱‐۸‐ (a) ساختمان شیمیایی تعدادی از فسفولیپیدهای طبیعی ………………………………………………………….۱۵

شکل ۱‐۹‐ چگونگی تشکیل لیپوزومهای MLV در اثر آب پوشانی فیلم لیپیدی ………………………………………………..۱۸

شکل ۱‐۱۰‐ مراحل تهیه لیپوزومها بوسیله آب پوشانی …………………………………………………………………………۲۰

شکل ۱‐۱۱‐ مراحل تشکیل لیپوزومهای LUV به روش REV …….ا……………………………………………………………….۲۱

شکل ۱‐۱۲‐ سرعت رنگرزی رنگزای متال کمپلکس Lanaset Yellow 2R با استفاده از مواد تعاونی ……………………….۲۸

شکل ۱‐۱۳‐ سرعت رنگرزی رنگزای متال کمپلکس Lanaset Red G با استفاده از مواد تعاونی …………………………….۲۹

شکل ۱‐۱۴‐ سرعت رنگرزی با رنگزای Lanaset Grey G در حضور مواد کمکی گوناگون ………………………………………۳۰

شکل ۲‐۱‐ طیف جذبی از رنگزای Lanaset Blue 2R در حضور لیپوزوم های شکسته شده و در نبود لیپوزوم………………۳۸

شکل ۲‐۲‐ طیف جذبی از رنگزای Irgalan Blue FBL در حضور لیپوزوم های شکسته شده و در نبود لیپوزوم ……………..۳۸

شکل ۲‐۳‐ طیف جذبی از لیپوزوم های شکسته شده در نبود رنگزا ……………………………………………………………۳۹

شکل ۲‐۴‐ گراف رنگرزی در دمای نهایی °C۸۵ …..ا……………………………………………………………………………….۴۱

شکل ۳‐۱‐ تصویری از محلول لیپوزوم با غلظت mg/ml ۶۰ با بزرگنمایی ۱۰۰ ………………………………………………….۴۷

شکل ۳‐۲‐ عکس گرفته شده از محلول لیپوزوم با غلظت mg/ml ۶۰ در °C۴۰ با بزرگنمایی ۱۰۰ …………………………..۴۸

شکل ۳‐۳‐ عکس گرفته شده از نمونه ای از حمام حاوی لیپوزوم در °C۵۰ با بزرگنمایی ۱۰۰ ……………………………….۴۹

شکل ۳‐۴‐ عکس گرفته شده از نمونه ای از حمام حاوی لیپوزوم در °C۶۰ با بزرگنمایی ۱۰۰ ……………………………….۴۹

شکل ۳‐۵‐ عکس گرفته شده از نمونه ای از حمام حاوی لیپوزوم در °C۷۰ با بزرگنمایی ۱۰۰ ……………………………….۵۰

شکل ۳‐۶‐ عکس گرفته شده از نمونه ای از حمام حاوی لیپوزوم در °C۸۰ با بزرگنمایی ۱۰۰ ………………………………۵۰

شکل ۳‐۷‐ عکس گرفته شده از نمونه ای از حمام حاوی لیپوزوم در °C۹۰ با بزرگنمایی ۱۰۰ ………………………………۵۱

شکل ۳‐۸‐ مناطق مختلف گراف رنگرزی در در دمای نهایی °C۸۵ ……..ا……………………………………………………….۵۳

شکل ۳‐۹‐ مناطق مختلف گراف رنگرزی در در دمای جوش ………………………………………………………………………۵۴

شکل ۳‐۱۰‐ منحنی های رمق کشی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای نهایی°C۸۵ ..ا…….۵۵

شکل ۳‐۱۱‐ منحنی های رمق کشی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای نهایی جوش ………۵۶

شکل ۳‐۱۲‐ منحنی های رمق کشی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R در دمای نهایی°C۸۵ ….ا…….۵۹

شکل ۳‐۱۳‐ منحنی های رمق کشی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R در دمای نهای جوش ………….۶۰

شکل ۳‐۱۴‐ انعکاس حاصل از نمونه پارچه رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای نهایی°C۸۵ ….ا………………۶۷

شکل ۳‐۱۵‐ انعکاس حاصل از نمونه پارچه رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای نهایی جوش ……………….۶۸

شکل ۳‐۱۶‐ انعکاس حاصل از نمونه پارچه رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R در دمای نهایی°C۸۵ …….ا…………۶۸

شکل ۳‐۱۷‐ انعکاس حاصل از نمونه پارچه رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R در دمای نهای جوش ………………..۶۹

شکل ۳‐۱۸‐ مقایسه استحکام نمونه نخ رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL …..ا……………………………………..۷۴

شکل ۳‐۱۹‐ مقایسه استحکام نمونه نخ رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R ..ا……………………………………….۷۵

شکل ۳‐۲۰‐ رمق کشی نمونه نخ رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL و ۱% لیپوزوم در دمای نهایی متفاوت …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

شکل ۳‐۲۱‐ منحنی های رمق کشی نمونه نخ رنگرزی شده با میکروکپسول رنگزای Irgalan Blue FBL در دمای °C۸۵ ……………………ا……………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

شکل ۳‐۲۲‐ تصویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه خام با بزرگنمایی ۴۰۰ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

شکل ۳‐۲۳‐ تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه رنگرزی شده شاهد با بزرگنمایی ۴۰۰ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

شکل ۳‐۲۴‐ تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه رنگرزی شده با ۲% لیپوزوم با بزرگنمایی ۴۰۰ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

شکل ۳‐۲۵‐ تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه رنگرزی شده با ۴% لیپوزوم با بزرگنمایی ۴۰۰ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

شکل ۳‐۲۶‐ تصویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه خام با بزرگنمایی ۲۰۰۰ ………………………….۸۳

شکل ۳‐۲۷‐ تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه رنگرزی شده شاهد با بزرگنمایی ۲۰۰۰ …………………..۸۳

شکل ۳‐۲۸‐ تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه رنگرزی شده با ۲% لیپوزوم با بزرگنمایی ۲۰۰۰ ………….۸۴

شکل ۳‐۲۹‐ تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه رنگرزی شده با ۴% لیپوزوم با بزرگنمایی ۲۰۰۰ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴

شکل ۳‐۳۰‐ تصویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه خام با بزرگنمایی ۱۰۰۰۰ …………………………۸۵

شکل ۳‐۳۱‐ تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه رنگرزی شده شاهد با بزرگنمایی ۱۰۰۰۰ …………………۸۵

شکل ۳‐۳۲‐ تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه رنگرزی شده با ۲% لیپوزوم با بزرگنمایی ۱۰۰۰۰ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

شکل ۳‐۳۳‐ تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM از سطح پارچه رنگرزی شده با ۴% لیپوزوم با بزرگنمایی ۱۰۰۰۰ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

 

Abstract
Liposomes are lipid vesicles that are composed of amphiphile molecules and can carry hydrophobic and hydrophilic materials. In this study they referred as carriers for transfer of dye molecules into wool fibers. The preparation and production of multilamellar liposomes (MLV) from soya lecithin were carried out and used in dyeing of wool fabrics. In order to study the effect of liposomes in dye absorption behavior and final temperature of dyeing process, the dye exhaustion profiles of two 1:2 metal complex dyes (Irgalan Blue FBL and Lanaset Blue 2R) at different final temperatures (85°C and B.P.) with different concentration of liposomes were investigated.
The results showed that using of liposomes in dyebath before the final temperature increase the dye exhaustion. Liposomes at final temperature change to the disperse phospholipids and could deposited the surface of the fabric which leads to reduction of final dye exhaustionThe dye exhaustion of Irgalan Blue FBL with optimum concentration of liposomes at 85°C improves in comparison with conventional dyeing. The wash fastness results showed an increase in dyeing with 1% o.w.f. of liposome. The results also showed the presence of liposome has no effect on the yarn strength.


 


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان