فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… 17

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول- مقدمه

زمانی که صحبت از جین به میان می آید اولین موردی که به ذهن می رسـد نـامLevi’s مـی باشـ د. اسم Levi’s از فردی به نام Levi strauss گرفته شده که در واقع پدر و بنیانگذار تولید جین بـود ه اسـ     ت.وقتی داستان و تاریخچه شلوارهای جین را مورد بررسی قرار می دهیم متوجه می شویم کـه ایـن شـخصنقش بسزائی در توسعه و توزیع این کالا داشته است البته باید یادآور شد که در این ابتکار، افراد دیگـرینیز Levi را یاری رساندنددر سال 1847،Levi زادگاه خود را که ایالتی در آلمـان بـود (Frankonian) در حـالی کـه تنهـا71 سال سن بیشتر نداشت به همراه خانواده اش به مقصد نیویورک ترک نمود. اعضای خـانواده Levi، تجـاربسیار ماهر و توانایی بودند. Levi و برادرش به تبعیت از شغل پدر و مادر، دوره گردهای ماهری شدند.در سال 1850 زمانی که معدن طلا کشف شدLevi تصمیم گرفت در استخراج طلا شرکت کنـد بـههمین خاطر به سانفرانسیسکو در کالیفرنیا سفر کرد. Levi همراه خودش یک بیل، چکـش و تکـه پارچـههایی از یک پارچه قهوه ای رنگ بادبانی برد تا در آنجا چادری را برپا کند .    در آن زمانLevi متوجه حفاران طلا شد که در معادن به سختی کار می کنند و لباس هـای کـار آنها به سرعت فرسوده می شود. لذاLevi از اضافه تکه پارچـه هـای قهـوه ای بادبـانی کـه بـا خـود داشـتشلوارهای کار بسیار محکمی دوخت و آن ها را لباس کار نیم تنه نامید. بعد از مدتی Levi شـلوارهائی ازپارچه های ارزان قیمت که از Genova بدست آمده بود، تهیه کرد.در آن زمانGenova یک کشور شکوف ا و موفق بود که پنبه را به سراسر جهان صادر مـی کـرد. نـامشهر Genova در زبان عامیانه آمریکایی به جینز(Jeans) نام گرفت.  در اواخر دهه شصت قرن نوزدهم ، Levi، پارچه های پنبه ای با مقاومت سایشی را همـراه بـا رنگینـهنیلی جایگزین پارچه های بادبانی کرد.این پارچه به »Serge de Nimes« معروف شد. Serge یک عبارت فرانسوی اسـت کـه بیـانگر بافـتفشرده سرژه می باشد وNimes نام یک شهر فرانسوی است که پارچه مورد نظر از آنجا تهیه می شد. این اسم »Serge de Nimes« خیلی سـریع بـه Denim (پارچـه جـین) در زبـان محـاوره ای آمریکـایی مبـدلگشت. با تلفیق رنگزای نیلی همراه با پارچه های سرژه (کج راه)، نوعی پارچه به نام جین بوجود آمد.    فردی به نام Jacob youphes لباس های کار را به کمک نخ و سوزن وصله می کرد. در یکـی از آنروزها شخص دیگری،Jacob را برانگیخت که جهت تعمیر جیب های پاره شده از پرچ اسـتفاده کنـد ازآن روJacob تشویق شد و از تعمیر لباس کار به روش پرچ پول زیادی بدسـت آورد. Jacob نگـران بـودکه مبادا ایده اش به سرقت رود لذا برا ی ثبت اختراع خو د بدنبال یک شریک سرمایه دارگشت تا هدفشرا تحقق بخشد. به همین خاطر با شخصی که تولید کننده این لباس ها بـو د یعنـ ی Mr. Levi وارد مـذاکرهشد .Levi نیز درخواستJacob را پذیرفت و پروانه ساخت پرچ مستحکم ترین جیب لباس های کـار بـهنام این دو شخص ثبت گردید وLevi صاحب %50 این سهم ش د. به دنبال موفقیت سریع کـار او در بـازارنساجی آن روزLevi به ثروت قابل توجهی دست یافت و صاحب چندین کارخانه و بانـک گردیـد و بـهیکی از ثروتمندترین افراد کالیفرنیا درآمد. وی در سال 1902 در سانفرانسیسکو درگذشت، امـا کارخانـهای که او بنا نهاد هنوز به عنوان یکی از برجسته ترین کارخانـه هـای تولیـد کننـده البـسه در بـازار جهـانینساجی مشغول به کار است. محصولات این کارخانه با تغییرات و پیشرفت های زیـادی کـه داشـته اسـت هنوز هم تحت نام Levi’s شناخته می شوند.[1]

شکل - 17-1چگونگی تولید امواج صوتی توسط منبع تولید صدا ][21

شکل – 17-1چگونگی تولید امواج صوتی توسط منبع تولید صدا ][21

1-1- شلوار جین…………………………………………………………………………………………………… 19
1-1-1- تاریخچه شلوار جین……………………………………………………………………………………… 19
2-1-1- جین یک تجارت بزرگ…………………………………………………………………………………….. 02
4-1-1- رنگرزی پارچه های جین ………………………………………………………………………………….12
1-4-1-1- رنگزای ایندیگو ………………………………………………………………………………………….21
2-4-1-1- مشکلات زردی پارچه جین ……………………………………………………………………………22
5-1-1- بافت پارچه های جین…………………………………………………………………………………… 25
6-1-1- جمع شدگی پارچه های جین…………………………………………………………………………. 62
2-1- آنزیم ها……………………………………………………………………………………………………… 26
1-2-1- ویژگی آنزیم ها و کاربرد آن ها ………………………………………………………………………….26
2-2-1- آنزیم های مورد استفاده در صنعت نساجی…………………………………………………………. 03

1-2-2-1- آمیلازها ……………………………………………………………………………………………….30
2-2-2-1- پروتئازها………………………………………………………………………………………………33
3-2-2-1- سلولازها…………………………………………………………………………………………….. 35
4-2-2-1- همی سلولازها و پکتینازها……………………………………………………………………….. 36
5-2-2-1- لیپازها………………………………………………………………………………………………. 38
6-2-2-1- کاتالازها ……………………………………………………………………………………………..38
7-2-2-1- لاکازها ………………………………………………………………………………………………39
3-2-1- سنگ شور کردن با آنزیم سلولاز………………………………………………………………….. 39
1-3-2-1- کنترل پارامترهای وابسته به فرآیند……………………………………………………………. 41
1-1-3-2-1- کنترل درجه حرارت……………………………………………………………………………. 41

3-1-1- الیاف مورد استفاده در تولید جین………………………………………………………………….. 02
2-1-3-2-1- کنترل pH 14 ……………………………………………………………………………..ا……..14
4-2-1- مشکلات و راه حل هایی در شستشوی آنزیمی البسه………………………………………… 24
1-4-2-1- رگه دار شدن………………………………………………………………………………………. 42
2-4-2-1- لکه گذاری بر پشت پارچه(Back Staining) ا……………………………………………………44
3-4-2-1- استحکام کششی / نخ کش شدن لبه پارچه……………………………………………….. 45
4-4-2-1- زرد شدگی / کدری………………………………………………………………………………. 46
5-4-2-1- تغییرات……………………………………………………………………………………………. 46
6-4-2-1- زیردست پارچه…………………………………………………………………………………… 47
7-4-2-1- بو………………………………………………………………………………………………….. 47
3-1- تکمیل پارچه های جین……………………………………………………………………………… 48
1-3-1- شستشوی قدیمی………………………………………………………………………………. 49
1-1-3-1- مزایای آهارگیری آنزیمی در مقایسه با آهارگیری به روش سنتی………………………. 49
2-3-1- سنگشویی جین………………………………………………………………………………… 05
2-2-3-1- نواقص عملیات سنگشویی………………………………………………………………….. 15
3-3-1- سنگ شویی با آنزیم…………………………………………………………………………….. 25
1-3-3-1- فواید سنگ شویی با آنزیم…………………………………………………………………… 35
4-3-1- شستشوی اسیدی (سنگ شویی اسیدی)………………………………………………….54
5-3-1- هیدروسولفیت سدیم(دی تیونیت سدیم) …………………………………………………….55
6-3-1- لیزر………………………………………………………………………………………………… 56
8-3-1- رنگبری در ازون ……………………………………………………………………………………58
9-3-1- شستشوی برفی یا یخی……………………………………………………………………… 58
01-3-1- رنگبری به وسیله جت آب…………………………………………………………………….. 58
11-3-1- روش اسپری کردن …………………………………………………………………………….58
21-3-1- سنگ شورهای مصنوعی…………………………………………………………………… 59
4-1- پدیده مافوق صوت……………………………………………………………………………….. 59
1-4-1- نظریه امواج صوتی……………………………………………………………………………. 60
1-4-2 ماهیت امواج صوتی……………………………………………………………………………. 16
1-4-3 تشکیل و فروپاشی حبابها (Cavitation) ا…………………………………………………….16
4-4-1- مزایای استفاده از پدیده مافوق صوت در فرآیندهای شستشو و آبکشی……………… 26
5-4-1- سرعت فرآیند پاکسازی در روش مافوق صوت به کمک عملیات انحلال …………………64
6-4-1- آلودگی های ترکیبی…………………………………………………………………………. 65
7-4-1- انجام پروسه های مافوق صوت……………………………………………………………. 65
8-4-1- دستگاههای مورد استفاده در روش مافوق صوت……………………………………….. 65
9-4-1- ژنراتورهای مافوق صوت……………………………………………………………………. 66
1-4-10 موجهای خروجی مربعی شکل …………………………………………………………..66
11-4-1- پالس ……………………………………………………………………………………….66
1-4-12 تناوب جارویی……………………………………………………………………………… 67
31-4-1- فرکانس و دامنه…………………………………………………………………………. 68
41-4-1- مبدل های انرژی مافوق صوت………………………………………………………… 68
51-4-1- اجزاء تشکیل دهنده دستگاه شستشوی مافوق صوت…………………………… 07
61-4-1- محتویات دستگاه شستشوی مافوق صوت…………………………………………. 17
71-4-1- افزایش راندمان فرآیند شستشوی مافوق صوت…………………………………… 27
1-71-4-1- پارامترهای فرآیندی…………………………………………………………………. 27
2-71-4-1- افزایش کویتاسیون………………………………………………………………….. 27
3-71-4-1- اهمیت به حداقل رساندن میزان گازهای محلول………………………………… 37
4-71-4-1- افزایش کلی اثر پاک کنندگی………………………………………………………. 74
5-71-4-1- به حداکثر رساندن اثر کلی شستشو……………………………………………. 75
81-4-1- کاربرد امواج فراصوتی در فرآیندهای آنزیمی……………………………………….. 76
91-4-1- فایده استفاده از دستگاه شستشو مافوق صوت…………………………………. 77

فصل دوم – وسایل، مواد و مراحل انجام آزمایش

25گرم هیدروسولفیت سدیم را در500 میلی لیتر محلول %2هیدروکسیدسدیم حل کرده5 میلی لیتـر از آن را روی نمونه مورد نظر در لوله آزمایش ریخته وبه مدت4-3 دقیقه بجوشانید اگر رنگزای شما از نوع خمی باشد تغییر رنگی خواهد داد و ترکیبات لوکو در داخل محلول مشاهده می گردد.[24]

2-2-2-رنگزای گوگردی

 10گرم کلرید قل ع را د ر01 میلی لی تر اسید هیدروکلروهیدریک حل کرده و با آب به حجم55 میلی لیتـر برسانید سپس در لوله آزمایش ریخته، نمونه مـورد نظـر را داخـل آن اندازیـد . لولـه آزمـای      ش را در حمـامC o70 قرار داده و در لوله را با کاغذ حاوی استات سرب بپوشانید.درصورتیکه ر نگ کاغذ مذکور به قهوهایی تیره یا سیاه متمایل شد یا یک فیلم سیاه براق روی کاغذ تشکیل گشت، دلیل وجود رنگینـ ه گ ـوگردی می باشد.[24]   با انجام روشهای شناسایی فوق مشخص شد رنگزای پارچه جین آبی و مشکی هر دو خمی است.

3-2- مواد شیمیایی مورد استفاده

4-2-شرح عملیات تکمیل کهنه شویی

 عملیات کهنه شور نمودن به سه طریق انجام گرفت:

 الف- استفاده از هیدروسولفیت سدیم       ب- استفاده از آنزیم      ج- استفاده از آنزیم همراه با هیدروسولفیت سدیم   الف- استفاده از هیدروسولفیت سدیم

در این قسمت برای انجام عملیات کهنه شوی ی در دستگاه التراسونیک ا ز هیدروسـولفیت سـدیم بـا دومقدار مختلف g/l5 و5 2/استفاده شد. 4 سری نمونه به ابعاد 10×7 سانتی متر از هر نمونه پارچه جین تهیه گشت و مقادیر g/l5 و 5/2 هیدروسولفیت سدی م یک بار تحت شرایط التراسونیک ویک بـار تحـت شـرایط غیرالتراسـونی        ک بکـاربرده ش د. دما، زما ن وL:R در انجام این آزمایشات ثابـت و بـه ترتیـبmin ، 50oC 60 و 1:100 بودنـ د (طبق جدول3-2).

1-2- مشخصات نمونه پارچه های مورد استفاده……………………………………………. 79
2- 2-روشهای شناسایی رنگینه بر روی جین آبی و مشکی……………………………… 79
1-2-2-رنگزای خمی……………………………………………………………………………. 79
2-2- 2-رنگزای گوگردی………………………………………………………………………… 79
3-2- مواد شیمیایی مورد استفاده………………………………………………………….. 08
4-2- شرح عملیات تکمیل کهنه شویی……………………………………………………… 08
5-2- دستگاههای مورد استفاده……………………………………………………………… 84
1-5-2- دستگاه شستشوی التراسونیک……………………………………………………. 84

2-5-2- میکروسکوپ پروژکتینا(Projection Microscope) ا…………………………………..84
3-5-2- اندازه گیری میزان کاهش وزن……………………………………………………….. 84
4-5-2- اسکن نمونه ها ………………………………………………………………………..84
5-5-2- اسپکتروفتومتر انعکاسی…………………………………………………………….. 84
6-5-2- اسپکتروفتومتر جذبی ………………………………………………………………….84

مخازن دستگاه شستشوی مافوق صوت

مخازن دستگاه شستشوی مافوق صوت

فصل سوم- نتایج آزمایشات

درعملیـاتکهنه شویی جین آبی و مشکی در محیط التراسونیک و غیرالتراسونیک می باشد. پرزدار شدن سطح نمونه های التراسونیکی و تغییر رنگشان با این میکروسکوپ قابل رویت است. همچنین بیشترین اثر کهنه شـوییدر نمونه های عمل شده با هیدر وسولفیت سدی م به تنهایی و هیدروسولفیت سدی م به همراه آنزیمهـا ی GI و TJ(یک مرحله ایی ودو مرحله ایی) مشاهده می شود. تغییرات روی نمونه های عمل شده بـا آنـزیم بـهتنهایی به اندازه تغییرات حاصله از مواد شیمیایی نمی باشد همچنین نمونه های عمل شده بـا آنـزیمJX بـههمراه هیدروسولفیت سدیم نتایج مشابه دو آنزیم دیگر نداشـ ته کـ ه بـه نظـر مـی رسـد آنـزیم JXبـر رو ی عملکرد متعارف هیدروسولفیت سدیم نیز تأثیر منفی داشته است.

1-3- میکروسکوپ پروژکتینا ……………………………………………………………………86
2-3- اندازه گیری میزان وزن………………………………………………………………….. 89
3-3- اسکن نمونه ها…………………………………………………………………………. 95
4-3- اسپکتروفتومتر انعکاسی………………………………………………………………. 98
5-3- اسپکتروفتومتر جذبی………………………………………………………………… 127

فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات

1-4- نتایج مربوط به تصاویر میکروسکوپی…………………………………………………. 130
2-4- نتایج مربوط به کاهش وزن نمونه ها………………………………………………… 130
3-4- نتایج مربوط به اسکن نمونه ها ………………………………………………………130
4-4- نتایج مربوط به اسپکتروفتومتر انعکاسی …………………………………………….130
1-4-4- روی پارچه……………………………………………………………………………. 130..
2-4-4- پشت پارچه ………………………………………………………………………….131
5-4- نتایج مربوط به اسپکتروفتومتری جذبی ……………………………………………..131
6-4-نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………131
7-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………. 132
فهرست منابع غیرفارسی …………………………………………………………………134

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………. 135
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………… 136

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

1- 2.جدول: مشخصات پارچه جین آبی و مشکی…………………………………….. 79
2- 2.جدول: مشخصات مواد شیمیایی مورد استفاده………………………………… 80
3- 2.جدول: شرایط عملکرد نمونه های الف ……………………………………………81
4- 2.جدول: شرایط عملکرد نمونه های ب…………………………………………….. 81
5- 2.جدول: شرایط عملکرد نمونه های یک مرحله ای ج ……………………………..82
6- 2.جدول: شرایط عملکرد نمونه های دومرحله ای ج ……………………………….38
1- 3.جدول: تغییرات مشاهده شده توسط میکروسکوپ پروژکتینا درعملیات کهنه شویی جین آبی…………………………………………………………………………………………. 68
2- 3.جدول: تغییرات مشاهده شده توسط میکروسکوپ پروژکتینا درعملیات کهنه شویی جین مشکی……………………………………………………………………………………..78.
3- 3.جدول: کاهش وزن نمونه های الف (جین آبی)…………………………………. 89
4- 3.جدول: کاهش وزن نمونه های ب (جین آبی)…………………………………… 89
5- 3.جدول: کاهش وزن نمونه های یک مرحله ای ج(جین آبی)……………………. 90
6- 3.جدول: کاهش وزن نمونه های دومرحله ای ج (جین آبی) …………………….91
7- 3.جدول: کاهش وزن نمونه های الف (جین مشکی)…………………………… 92
8- 3.جدول: کاهش وزن نمونه های ب(جین مشکی) ………………………………92
9- 3.جدول: کاهش وزن نمونه های یک مرحله ای ج(جین مشکی)………………. 93
01-3.جدول: کاهش وزن نمونه های دومرحله ای ج (جین مشکی)……………… 94
11-3.جدول: اسکن تصاویر جینهای آبی کهنه شور شده………………………….. 59
21-3.جدول:اسکن تصاویر جینهای مشکی کهنه شور شده………………………. 96
51-3.جدول: مقادیرL* و a*وb* وWرو و پشت پارچه جین آبی و مشکی قبل از انجام عملیات…………………………. 98
61-3.جدول: تغییر مقادیر L* و a*وb* و∗E∆ نمونه های جین آبی(روی پارچه)…………………………………………… 99
71-3.جدول: تغییر مقادیر L* و a*وb* و∗E∆ نمونه های جین آبی (پشت پارچه) ……………………………………….106
81-3.جدول: تغییر مقادیر L* و a*وb* و∗E∆ نمونه های جین مشکی(روی پارچه)……………………………………… 113
91-3.جدول: تغییر مقادیر L* و a*وb* و∗E∆ نمونه های جین مشکی (پشت پارچه)………………………………….. 120
20- 3.جدول: تغییرات Peak وAbsorbance پساب نمونه های جین مشکی……………………………………………… 127
21- 3.جدول: تغییرات Peak وAbsorbance پساب نمونه های جین آبی………………………………………………….. 128

فهرست نمودارها
1- 1.نمودار: اثر pH در میزان فعالیت جهت خروج رنگ از سلولازهای اسیدی و خنثی…………………………………….. 04
2- 1.نمودار: میزان تغییرات دما بر حسب زمان تمیزشدن…………………………. 75
3- 1.نمودار: میزان تغییرات گالنی مخازن شستشو نسبت به سطح انرژی آنها………………………………………….. 76

فهرست شکل ها

2-1. شکل: نخ های تار و پود در پارچه جین………………………………………… 12
3-1. شکل: نحوه انجام اکسایش / احیاء بر روی رنگینه ایندیگو ………………….22
4-1. شکل: تبدیل ایندیگو به Isatin ا………………………………………………..23
5-1. شکل: ماشین شستشوی بشکه ای شلوارهای جین……………………. 24
6-1. شکل: بافت سرژه 3 به ………………………………………………………1 25
7-1. شکل: ماشین بافندگی پروژکتایل سولزر Rüti ا………………………………25
8-1. شکل: ساختار مولکول های آمیلاز و آمیلوپکتین…………………………….. 31
9-1. شکل: فعل و انفعالات کاتالیست شده بوسیله پروتئاز………………………. 33
01-1. شکل: ساختار اولیه مولکول های سلولز…………………………………….. 53
11-1. شکل: فعل و انفعالات انجام شده بوسیله لیپازها ……………………………38
21-1. شکل: اثر Back staining بر رو و پشت پارچه جین…………………………… 44
31-1. شکل: نمایی از شلوار جین سنگشویی شده همراه با سنگ های معدنی ………………………………………………………………………………………………05
41-1. شکل: سنگ های معدنی در دو اندازه متوسط و بزرگ………………………. 15
51-1. شکل: تغییرات ظاهری ایجاد شده بر روی کالای سنگ شویی شده با هیپوکلریت سدیم متناسب با pH و دما ……………………………………………………………………………………………….55
61-1. شکل: تشکیل صدا در بلندگو ، رعد و برق و برخورد تخته با سطح سیمانی………………… 60
71-1. شکل: چگونگی تولید امواج صوتی توسط منبع تولید صدا…………………… 61
81-1. شکل: چگونگی تشکیل و فروپاشی حبابهای کویتاسیون………………….. 26
91-1. شکل: تماس ماده تمیزکننده با آلودگی و قسمت تمیزشده………………. 63
02-1. شکل: ورود ماده تمیزکننده ، تشکیل لایه اشباع و قسمت تمیزشده…….. 63
12-1. شکل: ورود تمیزکننده ، تشکیل لایه اشباع ، ایجاد پدیده کویتاسیون و قسمت تمیزشده ……………………………………………………………………………………………..64
22-1. شکل: نحوه قرارگیری ذرات سست آلودگی در سطح……………………… 46
23-1. شکل: نحوه جابجایی ذرات سست غبار در اثر پدیده مافوق ……………….64
24-1. شکل: برآمدگی ها و فرورفتگی های سطوح……………………………….. 56
52-1. شکل: تبدیل 60 دور به بالاتر از 20000 دور توسط ژنراتور………………….. 66
62-1. شکل: ضربات خروجی مافوق صوت…………………………………………… 76
72-1. شکل: فرکانس های جارویی خروجی مافوق صوت…………………………. 67
82-1. شکل: فرکانس های شبیه سازی شده خروجی با استفاده از مدل فنر در A و B ا……………………………………………………………………………………………..68
03-1. شکل: مبدل های پیزوالکتریک…………………………………………………… 07
33-1. شکل: مخازن دستگاه شستشوی مافوق صوت…………………………….. 71
43-1. شکل: فشار منفی در هنگام رشد حبابهای کویتاسیون…………………….. 37
53-1. شکل: فشار اتمسفریک و فروپاشی حباب ها ………………………………..37
63-1. شکل: فشار مثبت ادامه فروپاشی حبابها……………………………………… 47
37-1. شکل: حداکثر فشار…………………………………………………………………. 74

 

Abstract

Every day promotion in textile industry by introducing new fabric models essentialize the necessity of new technologies in the textile engineering field.worn out technique for denim is one of those which attracts the consumer attention and becomes a popular fashion.
The aim of this project has been the study of ultrasonic environment effect on worn out garment which is subject to the present study, firstly all the substantial data and latest results related to subject presented in chapter one were collected.Then in order to do experiments on two selected fabrics and three kinds of neutral cellulose enzymes with chemical material(sodium hydrosulphite)for creating the worn out condition on the garments each of them were chosen separately and they were also used in combination with one another in both ultrasonic and nonultrasonic environment in the same temprature and time circumstances.
Microscope pictures and scan of the face of samples were taken and their brightness,colour difference,white degree and colour absorption were determined by reflexive and absorption spectrophotometer.These pictures and experiments were expressed in chapter threeThe result of this investigation reveals that ultrasonic environment are considered as preference in all kinds of studied denims concerning their conditions and produced effects containing white and worn out view in comparing with usual environment which is the cause of ultasonic waves during worn out operationمقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان