انتخاب صفحه

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط ویژگی کمال گرایی با کارایی و تمایل به تفویض اختیار در مدیران ستاد اموزش و پرورش استان زنجان در سال تحصیلی 87-88 بوده است متغیر پیش بین در این تحقیق کمال گرایی و مولفه های ان شامل کمال گرایید خودمدار کمال گرایی دیگر مدار کمال گرایی جامعه مدار و متغییر های ملاک کارایی و تفویض اختیار بوده است روش تحقیق و توصیفی و از نوع همبستگی بوده است و به لحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردی است.جامعه اماری این  پژوهش شامل دو گروه بوده است 1.کلیه مدیران و معونان ستادی سازمان اموزش و پرورش استان زنجان که تعداد انها 867 نفر 109 نفر زن و758 نفر مرد بوده است روش نمونه گیری در گروه مدیران و معاونان و همچنین کارکنان روش سر شماری بوده است حجم نمونه مدیرانی که در پژوهش شرکت کردند 49 نفر بوده اند که تعداد 1 نفر از انان زن و 48 نفر مرد بوده اند. حجم نمونه در گروه کارکنان 195 نفر 14 نفر زن و 181 نفر مرد بوده است ابزار گرد اوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی هویت و قلت 1991 پرسشنامه کارایی مدیران و پرسشنامه تفویض اختیار مدیران بوده است به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها که با استفاده از نرم افزار spps نسخه 16 انجام شده است از روش های امار توصیفی شامل فراوانی در صد میانگین و انحراف معیار و روش های امار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیزسون تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است نتایج نسپشان داد که با افزایش ویژگی کمال گرایی جامعه مدار در مدیران و معاونان مورد مطالعه میزان کارایی و تمایل به تفویض اختیار در انان کاهش می یابد.

برخی از یافته های پژوهشی این تحقیق عبارت است از:

1.اکثر مدیران مورد مطالعه از لحاظ ویژگی کمال گرایی در سطح متوسطی قرار داشتند

2.اکثر مدیران مورد مطالعه از لحاظ کارایی و تمایل تفویض اختیار در سطح متوسطی قرار داشتند

3.بین کمال گرایی خود مداری و کمال گرایی دیگر مدار با کارایی مدیران مورد مطالعه رابطه معنا داری وجود نداشته است

4.بین کمال گرایی جامعه مدار و کمال گرایی با کارایی مدیران مورد مطالعه رابطه منفی و معنا دار وجود داشته است نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که حدود 10 درصد از واریانس متغیر کارایی توسط متغیر کمال گرایی جامعه مدار تبیین و توجیه شده است.

5.بین کمال گرایی جامعه مدار و کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی کل با تمایل به تفویض اختیار در مدیران مورد مطالعه رابطه معناداری وجود نداشته است

6.بین کمال گرایی جامعه مدار و تمایل به تفویض اختیار در مدیران مورد مطالعه رابطه منفی و معنادار وجود داشته است.

7.بین تمایل به تفویض اختیار در مدیران مورد مطالعه و کارایی انان رابطه مثبت و معنادار وجود داشته است نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داده است که حدود 45 درصد از واریانس متغیر کارایی توسط متغیر تفویض اختیار تبیین و توجیه شده است .

کلید واژه ها:1.کمال گرایی 2. کمال گرایی خود مدار 3. کمال گرایی دیگر مدار4. کمال گرایی جامعه مدار 5.کارایی 6.تفویض اختیار

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات تحقیق 1.15

مقدمه 2

بیان مسئله 3

ضرورت و اهمیت تحقیق 8

اهداف تحقیق 9

فرضیه های تحقیق 10

قلمرو تحقیق 10

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیر ها 11

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی 16.82

مقدمه 17

شخصیت 17

تعریف شخصیت 18

عوامل اثر بر شخصیت 18

نقش شخصیت در رفتار سازمانی 19

ویژگیهای عمده شخصیتی که بر رفتار فرد در سازمانها اثرمی گذارد 20

کمال گرایی 24

نظریه های کمال گرایی 25

کمال گرایی  از دیدگاه اسلام 29

انواع کمال گرایی 29

ابعاد کمال گرایی   31

عوامل موثر در کمال گرایی   33

معایب کمال گرایی   34

رفتارهای منطقی لازم برای غلبه بر گرایشات کمال گرایی   35

سازمان و مدریت 38

فهرست مطالب

تعریف سازمان 39

تعریف مدیریت 40

کارایی مدیریت 41

کارایی در نظریه های مدیریت 42

نظریه های کلاسیک 42

نظریه های نئوکلاسیک نظریه های رفتاری 44

نظریه های جدید مدیریت 44

کارکردهای اساسی مدیران 45

برنامه ریزی 46

اهمیت برنامه ریزی 46

محاسن برنامه ریزی 46

سازماندهی 47

هدایت ورهبری 48

تواناییهای رهبری 49

نظارت و کنترل 50

تعریف کنترل 50

مشخصات سیستم کنترل موثر 51

مدیریت و تفویض اختیار 52

مبانی نظری تفویض اختیار 52

مزایای تفویض اختیار 5

اصول تفویض اختیار 56

فرایند تفویض اختیار 57

روش های تفویض اختیار 57

مهارتهای تفویض اختیار 58

یه چه کسانی باید تفویض اختیار کرد 60

مسئولیتهای که مدیر نمی تواند تفویض کند 60

فهرست مطالب

عوامل تعیین کننده درجه تفویض اختیار 61

ضرورت ولزوم تفویض اختیار 62

موانع تفویض اختیارات 63

موانع مربوط به عدم تفویض اختیار در مدیران 63

موتنع مربوط به عدم تفویض اختیار در زیر دستان 64

علل اداری عدم تفویض اختیار از سوی مدیران 65

برطرف کردن موانع تفویض اختیارات 65

اثار منفی تفویض اختیار 66

عوامل تاثیر گذار بر مدیریت 67

عوامل مربوط به کار یا وظیفه مدیر 67

عوامل مربوط یه شخص مدیر 67

عوامل مربوط به زمینه یا وضعیت محیط کار 68

پیشینه تحقیقات مرتبط انجام شده با موضوع تحقیق 70

جمع بندی 81

فصل سوم روش تحقیق 83.92

مقدمه 84

روش تحقیق 84

جامعه اماری 85

نمونه روش نمونه گیری و حجم نمونه 85

ابزار گرد اوری داده ها 85

فرایند تحقیق 91

روش های تجزیه و تحلیل داده ها 92

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج تحیق 93.129

مقدمه 94

یافته های توصیفی 94

فهرست مطالب

یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی کارمندان 95

یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی مدیران 104

یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 111

یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق 118

یافته های جنبی 126

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 129.139

مقدمه 130

خلاصه نتایج 130

بحث در نتایج 132

محدودیتهای تحقیق 137

پیشنهادات 138

پیشنهادهای پژوهشی 138

پینهادهای کاربردی 138

پیوست ها 140

منابع و ماخذ 151

فهرست جداول

1.2.شانزدهویژگی شخصیتی

1.4.توزیع فراوانی جنسیت کارمندان مورد مطالعه 95

2.4. توزیع فراوانی پست سازمانی کارمندان مورد مطالعه 96

3.4. توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کارمندان مورد مطالعه 97

4.4. توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارمندان مورد مطالعه 98

5.1. توزیع فراوانی سابقه خدمت کارمندان مورد مطالعه  99

6.4. توزیع فراوانی سابقه خدمت در پست فعلی کارمندان مورد مطالعه 101

7.4. توزیع فراوانی کارمندان بر حسب سن 102

8.4. توزیع فراوانی سابقه مدیریت کارمندان مورد مطالعه 103

9.4. توزیع فراوانی جنسیت مدیران 104

10.4. توزیع فراوانی پست سازمانی مدیران 105

11.4. توزیع فراوانی میزان تحصیلات مدیران 106

12.4. توزیع فراوانی رشته تحصیلی مدیران 107

13.4. توزیع فراوانی سابقه خدمت مدیران 108

14.4. توزیع فراوانی سابقه خدمت در پست فعلی مدیران 109

15.4. توزیع فراوانی سن مدیران 110

16.4.اماره های توصیفی مربوط به ویژگی کمال گرایی خود مدار 111

17.4. اماره های توصیفی مربوط به ویژگی کمال گرایی دیگر مدار 112

18.4. اماره های توصیفی مربوط به ویژگی کمال گرایی جامعه مدار 113

19.4. اماره های توصیفی مربوط به ویژگی کمال گرایی کلی 113

20.4. اماره های توصیفی مربوط به متغیر تفویض اختیار 114

21.1. اماره های توصیفی مربوط به  کارایی مدیران 115

22.4.توزیع فراوانی میزان متغیرهای کمال گرایی تفویض اختیار و کارایی در مدیران 116

23.4.ضرایب همبستگی بین متغیر های کمال گرایی و تفئیض اختیار 118

14.4.اماره های تحلیل رگرسیون درباره تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تفویض اختیار 119

25.4.تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره تفویض اختیار 119

26.4.ضرایب ازمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر تفویض اختیار 120

27.4.ضریب همبستگی بین متغیر های کمال گرایی و کارایی 122

28.4. اماره های تحلیل رگرسیون درباره تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته کارایی 123

29.4. تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره کارایی 123

30.4. ضرایب ازمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر کارایی 124

31.4. ضریب همبستگی بین کارایی و تفویض اختیار 126

32.. اماره های تحلیل رگرسیون درباره تاثیر متغیرهای مستقل تفویض اختیار کمال گرایی بر متغیر کارایی 127

33.4. تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره کارایی تفویض اختیار کمال گرایی بدر رابطه با  متغیر کارایی 127

34.4. ضرایب ازمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل تفویض اختیار کمال گرایی موثر بر کارایی 128

فهرست نمودارها

1.4..توزیع فراوانی جنسیت کارمندان مورد مطالعه 95

2.4. توزیع فراوانی پست سازمانی کارمندان مورد مطالعه 96

3.4. توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کارمندان مورد مطالعه 97

4.4. توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارمندان مورد مطالعه 99

5.4. توزیع فراوانی سابقه خدمت کارمندان مورد مطالعه  100

6.4. توزیع فراوانی سابقه خدمت در پست فعلی کارمندان مورد مطالعه 101

7.4. توزیع فراوانی دامنه ی  سن  کارمندان102

8.4. توزیع فراوانی سابقه مدیریت کارمندان مورد مطالعه 103

9.4. توزیع فراوانی پست سازمانی مدیران 105

10.4. توزیع فراوانی میزان تحصیلات مدیران 106

11.4. توزیع فراوانی رشته تحصیلی مدیران 107

12.4. توزیع فراوانی سابقه خدمت مدیران 108

13.4. توزیع فراوانی سابقه خدمت در پست فعلی مدیران 109

14.4. توزیع فراوانی سن مدیران 110

فهرست شکل ها

1.2.عوامل تاثیر گذار شخصیت 19

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازتعيين ارتباط ويژگی كمال گرايی با كارآيی و تمايل به تفويض اختيار (نمونه موردی مديران ستادی آموزش و پرورش)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید