انتخاب صفحه

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر مصرف دو نوع صبحانه با میزان متفاوت کربوهیدرات بر برخی متغیرهای فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار 12 تا 14 ساله انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه پسران غیر ورزشکار 12 تا 14 سال و نمونه تحقیق شامل 1 گروه 12 نفری که به صورت در دسترس از مدرسه امام محمد غزالی در شهرستان سنندج انتخاب شدند. از بین کلاس های مدرسه مذکور 12 نفر با میانگین سنی 75/0±25/13(سال)، شاخص توده بدنی 09/2±63/18(kg/m2)، قد 24/10±58/155(سانتی متر)، وزن 64/8±53/46(کیلوگرم)، که به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. و سه مرتبه مورد آزمایش قرار گرفتند. در مرتبه اول آزمودنی ها بدون صرف صبحانه، آزمون های آمادگی جسمانی درازو نشست، بارفیکس، انعطاف پذیری و دوی 540 متر را انجام دادند. در مرتبه دوم آزمودنی ها صبحانه ی کم کربوهیدرات ( با 44 درصد کربوهیدرات) مصرف کردند و 3 ساعت بعد، همان آزمون ها به اجرا درآمد. در مرتبه سوم آزمودنی ها صبحانه ی پر کربوهیدرات ( با 78 درصد کربوهیدرات) مصرف نمودند و 3 ساعت بعد آزمون های آمادگی جسمانی از آن ها به عمل آمد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرونوف، آزمون لوین و تحلیل واریانس در اندازه گیری های تکراری و آزمون تعقیبی LSD در نرم افزار SPSS13 انجام گرفت. نتایج نشان داد که انعطاف پذیری، آمادگی قلبی تنفسی و استقامت عضلانی کمربند شانه و شکم در سه مرحله ی کم کربوهیدرات، پر کربوهیدرات و بدون صبحانه تفاوت معنی داری دارد (001/0>P). که در همه موارد در مرحله صرف صبحانه ی پر کربوهیدرات نتایج بهتر بوده است. پیشنهاد می شود که دانش آموزان صبحانه ی پر کربوهیدرات مصرف نمایند.

واژگان کلیدی: کربوهیدرات، استقامت، قدرت، انعطاف پذیری، آمادگی قلبی تنفسی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1.1مقدمه2

1.2بیان مسئله و سوال اصلی پژوهش3

1.3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش5

1.4اهداف پژوهش6

1.5فرضیه های پژوهش6

1.6محدودیت های پژوهش7

1.7متغیرهای پژوهش7

1.8تعریف داده های پژوهش8

1.8.1صبحانه8

1.8.2کربوهیدرات8

1.8.3متغیرهای فیزیولوژیکی8

1.8.4آمادگی جسمانی8

1.8.5فشار خون8

1.8.6ضربان قلب استراحتی8

1.8.7شاخص توده بدنی(BMI)9

1.8.8آمادگی قلبی تنفسی9

1.8.9انعطاف پذیری9

1.8.10قدرت عضلانی9

1.8.11استقامت عضلانی موضعی9

1.8.12مدارس شبانه روزی9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2.1مقدمه11

2.2مبانی نظری پژوهش11

2.2.1مواد غذایی و اهمیت انرژی زایی آنها11

2.2.2تعادل مواد مغذی12

2.2.3کربوهیدرات ها12

2.2.4افزایش کربوهیدرات دریافتی13

2.2.5بهترین منابع کربوهیدراتی13

2.2.6گلوکز خون15

2.2.7ساختمان قند ها15

2.2.8اشکال سوختی کربوهیدرات ها16

2.2.9اهمیّت انرژیتکی قند خون17

2.2.10سوخت لازم برای فعالیت های عضلانی18

2.2.11مصرف کربوهیدرات در بافت های مختلف19

2.2.12هضم و جذب کربوهیدراتها20

2.2.13تنظیم غلظت گلوکز در مایعات بدن22

2.2.14تغییر در غلظت پلاسمایی گلوکز در هنگام ورزش25

2.3پیشینه پژوهش27

2.3.1پیشینه پژوهش های داخلی27

2.3.2پیشینه پژوهش های خارجی29

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3.1مقدمه52

3.2روش پژوهش52

3.3جامعه آماری52

3.4نمونه آماری53

3.5متغیرهای پژوهش53

3.5.1متغیر مستقل53

3.5.2متغیرهای وابسته55

3.5.3متغیر مداخله گر55

3.5.4متغیر کنترل55

3.6ابزار و وسایل پژوهش55

3.6.1ابزار جمع آوری اطلاعات55

3.6.1.1آزمون کشش بارفیکس(اصلاح شده)55

3.6.1.2آزمون انعطاف پذیری عضلات پشت پاها55

3.6.1.3آزمون دراز و نشست56

3.6.1.4آزمون 540 متر56

3.6.1.5اندازه گیری فشارخون56

3.6.1.6شاخص توده بدنی(BMI)56

3.6.2وسایل اندازه گیری متغیرها57

3.7روش اجرای پژوهش57

3.8روش های آماری مورد استفاده58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ( یافته های پژوهش )

4.1مقدمه60

4.2ارائه نتایج توصیفی60

4.3نمودارها62

4.4ارائه نتایج استنباطی64

4.4.1ضابطه تصمیم گیری64

4.5آزمون فرضیه های پژوهش و ارائه نتایج64

4.5.1آزمون فرضیه1 64

4.5.2 آزمون فرضیه2 66

4.5.3 آزمون فرضیه3 67

4.5.4 آزمون فرضیه4 68

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

5.1مقدمه71

5.2خلاصه پژوهش71

5.3بحث و نتیجه گیری72

5.4پیشنهادهای کاربردی برخاسته از پژوهش75

5.5پیشنهاد به سایر محققان75

5.6منابع76

فهرست جداول

جدول2.1مقدار کربوهیدرات ذخیره در بدن12

جدول2.2مواد غذایی با شاخص قندی متفاوت14

جدول2.3خلاصه پژوهش های داخلی ذکرشده در فصل دوم41

جدول2.4خلاصه پژوهش های خارجی ذکرشده در فصل دوم43

جدول3.1مواد غذایی تشکیل دهنده ی صبحانه ی کم کربوهیدرات54

جدول3.2مواد غذایی تشکیل دهنده ی صبحانه ی پر کربوهیدرات54

جدول4.1اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصه های فردی آزمودنی ها60

جدول4.2اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصه های فیزیولوژیکی آزمودنی ها61

جدول4.3اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصه های آمادگی جسمانی آزمودنی ها61

جدول4.4نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری های تکراری انعطاف پذیری65

جدول4.5تفاوت میانگین ها با آزمون تعقیبی LSD 65

جدول4.6نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری های تکراری بارفیکس66

جدول4.7تفاوت میانگین ها با آزمون تعقیبی LSD 66

جدول4.8نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری های تکراری دوی 540 متر67

جدول4.9تفاوت میانگین ها با آزمون تعقیبی LSD68

جدول4.10نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری های تکراری دراز و نشست68

جدول4.11تفاوت میانگین ها با آزمون تعقیبیLSD69

فهرست نمودارها

نمودار4.1میانگین تعداد دراز و نشست در سه مرحله از آزمون62

نمودار4.2میانگین تعداد بارفیکس در سه مرحله از آزمون62

نمودار4.3میانگین انعطاف پذیری در سه مرحله از آزمون63

نمودار4.4میانگین زمان آزمون دوی 540 متر در سه مرحله63

فهرست شکل ها

شکل2.1ساختمان گلوکز و فروکتوز(A) ساختمان ساکارز(B)16

شکل2.2میزان استفاده از گلوکز خون به هنگام استراحت و در دوره ی ورزشهای طولانی17

شکل2.3هضم، جذب کربوهیدرات ها(g= گلوکز)21

شکل2.4چرخه کوری23

شکل2.5سیکل آلانین-گلوکز23

شکل2.6ارتباط عملی بین کبد، عضله و بافت چربی برای برآورده ساختن گلوکز مورد نیاز مغز24

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از تأثير مصرف دو نوع صبحانه با ميزان متفاوت كربوهيدرات بر برخی متغيرهای فيزيولوژيكی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر غير ورزشكار ۱۲ تا ۱۴ساله

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید