انتخاب صفحه

چکیده

خانواده خالی از پوشش یکی از بحث های مطرح شده در مفهوم طرح توزیع کلید در رمز نگاری است فرض کنید شبکه ای از t کاربر وn با خطوط غیر امن در اختیار داریم هدف توزیع کلید بین کاربران ارتباط با یکدیگر بوده به طوری که در اثر تبانی هر r کاربر با لورفتن کلیدها انها پل ارتباطی هیچ w نفر دیگری از بین نرود یعنی کلید مشترکی بین ان w نفر وجود داشته باشد بطوری که در دست هیچ یک از ان r نفر نباش برای این منظور باید t کلید را انتخاب نمده و انها را بصورت خاصی در اختیار افراد قرار دهیم به شبکه بدست امده در صورت دارا بودن شرط فوقw,r))- کد دو دویی می توان در نظر گرفت که به انها کدهای فوق نفوذی می گوییم .در این پایان نامه مدل ساخت کدهای فوق نفوذی را بیان میکنیم و نشان می دهیم که بعضی از کدهای ساخته شده با این روش بهینه است.

واژه های کلیدی :کدهای خالی از پوشش طرح توزیع کلید کدهای فوق نفوذی ارایه پوششی

فهرست مطالب

چکیده الف

فهرست مطالب  ب

فهرست جدول ها ج

فهرست پیوست ها د

فصل اول :تعاریف و قضایای مقدماتی 1

1.1.کد گذاری 2

2.1.مفاهیم ترکیباتی 6

فصل دوم :کدهای فوق نفوذی 12

1.2.مقدمه 13

2.2.کاربردهای کدهای فوق نفوذی  17

3.2.ساخت کدهای فوق نفوذی از اندازه کوچک 20

4.3.ساختار الحاقی 32

فصل سوم کدهای فوق نفوذی بهینه 40

واژه نامه انگلیسی به فارسی 53

واژه نامه فارسی به انگلسی 55

پیوست 1 58

پیوست 2 59

منابع و مراجع 60

فهرست جدول ها

1.2.طول مینیمم (2.2) کدهای فوق نفوذی 25

2.2.وجود(2.2.)-کدهای نفوذی 26

3.2.طول مینیمم (3.2.)-کدهای فوق نفوذی 29

4.2.وجود (3.2)-کدهای فوق نفوذی 30

فهرست پیوست ها

1.جدول مینیمم اندازه 3-ارایه پوششی به طول n 58

  1. جدول مینیمم اندازه 4-ارایه پوششی به طول n 59

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از كدهای فوق نفوذی بهينه

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید