مقدمه:
انفجار جمعیت و آلودگی محیط زیست در چند سال اخیر، محققان را وادار به جستجوی روشهایی بهداشتی و ایمن جهت تولید محصولات مناسب جهت بهزیستی انسان ها نمـوده اسـت. منسـوجات درزندگی روزمره انسان ها به طورگسترده ای به کار می روند و به همین دلیل نیاز به تکمیل هـای محـافظانسان در برابر میکروب ها ضروری است. سطح تماس وسیع و توانایی حفظ رطوبت منسوجات، آنهـ ا را جه ت رش د و تکثی ر ب اکتریه ا مس تعد م ی س ازد. لب اس ه ا و دیگ ر منس وجات توان ایی حم ل میکروارگانیسم های بیماری زا یا میکروارگانیسم هایی که تولید بوی نـامطبوع مـی کننـد و کپـک هـا راداشته و در تماس بودن این موجودات ذره بینی با بدن انسان شرایطی مناسب را جهت رشد و تکثیـراین عوامل ناخواسته مهیا می سازد، چرا که اکسیژن و رطوبت از هوا، گرما از بدن انسان و ماده غذایی نیز از ریزش پوست، برای آنها فراهم می شود .یکی دیگر از عواملی که باعث گسترش تولید منسـوجاتمقاوم در برابر میکروب ها شده است تقاضای روز افزون اینگونه تولیدات از طرف مصرف کنندگان است و همین عامل باعث شکل گیـری روش هـای متنـوع تکمیـل ضـد میکـروب هـم بـرای محافظـت ا ز مصرف کنندگان در مقابل باکتری، امراض قارچی و دیگر موجودات ذره بینی و هم جهت محافظـت ا ز منس وجات (تخری ب توس ط کپ ک و پوس یدگی توس ط ق ارچ) ش ده اس ت. بن ابر ض رورت تکمی ل ضدمیکروب برروی منسوجات بویژه پارچه پشمی که از اهمیت زیادی برخـوردار اسـت در ایـن پـروژهتحقیقاتی به بررسی فعالیت ضدمیکروبی پارچه پشمی توسط نانو کامپوزیت TiO2/Ag پرداخته شد ،همچنین تکمیل پارچه پشمی با نانو کامپوزیت TiO2/Ag باعث پدیـد آمـدن خاصـیت خـود تمیـز شوندگی در پارچه پشمی می شود که در این تحقیق به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات 1-1 -کاربرد های نانو تکنولوژی در نساجی

فن آوری نانو شامل فهمیدن، تغییر و کنترل خواص مواد در محدوده طولی 1 تـا 100 نـانومتر اسـت. این خواص می توانند فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی باشند. فن آوری نـانو در مقیـاس مولکـولی روی برخی از خصوصیات منسوجات مانند: مقاومت کششی، ماندگاری، زیردست، جذب آب، اشتعال پذیری و خواص ضد میکروبی و غیره تاثیر گذار است [5].پیشرفت فن آوری نانو فرصت و زمینه وسیعی را بـرای پیشـرفت صـنایع مختلـف ماننـد: علـم مـواد،مکانیک، الکترونیک، ابزارهای نوری، پزشکی و … فراهم آورده است [6].واژه نانو از کلمه یونانی Nanos به معنی خرد و کوچک گرفته شده است. این واژه بیانگر مقیاس یک بر میلیارد است و می توان گفت که یک نانومتر در حدود 100,000 بار از قطر موی انسـان کـوچکتراست [6].اساس و پایه فن آوری نانو تغییر خصوصیات ذرات در مقیاس نانو است. وقتی اندازه ذرات یک ماده در حد نانو و یا کوچکتر از آن باشد، خصوصیات غیر قابل انتظاری را از خود به نمایش می گذارد [6].وقتی ذرات معین بسیار کوچک هستند (ذرات نانو) شمار ذرات در واحد سطح افـزایش مـی یابـد، بـهعنوان مثال نقره به عنوان یکی از عوامل غیر سمی شناخته شده و چنانچه اندازه ذرات نقره در حد نانو باشد توانایی ضد میکروب بیشتری نسبت به دیگر اندازه ها خواهند داشت [7].در دهه های اخیر پیشرفت های فراوانی در صنعت نساجی با استفاده از فن آوری نـانو صـورت گرفتـهاست. این صنعت بیشترین بهره را از فن آوری نانو برده و پیش بینی ها حاکی از پتانسیل رشد بـالایاین فن آوری در صنایع نساجی است. فن آوری نانو در بهبـود خواصـی ماننـد: فعالیـت ضـدمیکروب،نرمی، ماندگاری، جذب آب و دفع آتش در الیاف و پارچه ها موثر است [5].فعالیت ضد میکروب و لکه پذیری و خیس شدن مشکل بزرگی برای اسـتفاده کننـدگان منسـوجات و پوشاک است. دانشمندان با تغییراتی در حد نانو و میکرو روی سطح پارچـه هـا و مـواد مصـرفی ایـنمشکل را کنترل کردند 8[و5] .یک نوع تکمیل خاص به تولید منسوجات ضد میکروب و خود تمیز شونده منتهی مـی شـود. یکـی ازمهمترین نانو کامپوزیت هایی که در این زمینه به کار برده شده است نانو کامپوزیت TiO2/Ag است[19و8و5] .ویژگی ها، خواص و نحوه کاربرد نانو کامپوزت TiO2/Ag در قسمت 2-1() آمده است.

1-2 -نانو کامپوزیت TiO2/Ag…ا……………………………………………………………………………………5
1-3 -پشم……………………………………………………………………………………………………………..01
1 -3-1-ساختار الیاف پشم……………………………………………………………………………………………01
1 -3-2-ویژگی های الیاف پشم………………………………………………………………………………………31
1 -3-3-اثر اسید روی الیاف پشم……………………………………………………………………………………..41
1 -3-4-اثر قلیا روی الیاف پشم……………………………………………………………………………………….41
1-4 -میکروارگانیسم ها و عوامل عفونت…………………………………………………………………………….51
1 -4-1-انواع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی…………………………………………………………………..15
1-4-1 -1-استافیلوکوک اورئوس………………………………………………………………………………………..51
1-4-1 -2-اشریشیا کولی………………………………………………………………………………………………71
1 -4-2-مکانیسم اتصال و بقاء میکروارگانیسم ها در مواد…………………………………………………………..81
1 -4-3-تاثیر عوامل ضدمیکروب بر میکروارگانیسم ها………………………………………………………………81
1-5-روش های ارزیابی فعالیت ضدمیکروب………………………………………………………………………….91
1 -5-1-اندازه گیری هاله عدم رشد به روش انتشار آگار (کیفی)………………………………………………..91
1 -5-2-تشکیل بایوفیلم میکروبی روی سطح پارچه (نیمه کمی)………………………………………………20
1 -5-3-اندازه گیری رشد میکروبی با استفاده از سوسپانسیون (کمی)………………………………………..02
1 -6-تحقیقات مشابه در زمینه تولید منسوجات ضدمیکروب……………………………………………………….21

فصل دوم-تجربیات

جهت تولیـد نـانو کامپوزیـتTiO2/Ag ابتـ دا نـانو 2TiO را بـه انـدازه مـورد نظـر بـاml 100 آب مقطرداخل یک بالن ژوژه ریخته سپس محلول را در حمام فرا صوت به مدت 10 دقیقه قرار می دهیم تا ذرات نانو 2TiO به خوبی در آب معلق شوند سپس نیترات نقره را اضافه کرده و محلول را به مدت 51 دقیقه به طور هم زمان در حمام فرا صوت و در معرض اشعه UV-A قـرار مـی دهـیم، در پایـانرنگ کرم مایل به قهوه ای نشانه انجام واکنش شیمیایی است.واکنش 2TiO و 3AgNO یک واکنش رنگی است و رنگی کردن کالا در فرآیند تکمیل عاملی مزاحم است بنابراین در این پروژه تحقیقاتی ابتدا به بررسی بهترین نسبت استوکیومتری جهت دست یابی به مقادیر بهینه از لحاظ رنگ محلول نانو کامپوزیت و فعالیت ضدمیکروبی و خود تمیز شوندگی پرداخته شده است. به این ترتیب نانو کامپوزیت های متفاوتی با نسبت های مختلف از نانو 2TiO و 3AgNO تهیه و اسپکتروفتومتری جذبی آن ها به کمک دستگاه Varian-Cary 300 اندازه گیری شد. سپس فعالیت فتوکاتالیستی محلول نانو کامپوزیت TiO2/Ag با نسبت های متفاوت روی محلول حاوی ماده رنگزای Methylene Blue بررسی شد. به این ترتیب محلول حاوی ماده رنگزا در مجاورت محلول نانو کامپوزیت قرار گرفت و پس از آن در معرض اشعه UV-A با شدت 400 وات به مدت 06 دقیقه و UV-C با شدت 8 وات به مدت 180 دقیقه قرار گرفت. سپس اسپکتروفتومتری جذبی محلول ها توسط دستگاه Varian-Cary 300 اندازه گیری شد تا میزان فعالیت بی رنگ سازی محلول رنگ مشخص شود.

2-4- پوشش دهی کالای پشمی با نانو کامپوزیت TiO2/Ag
2-4 -1- شستشوی کالای پشمی
پارچه پشمی به اندازه 9×9 سانتیمتر بریده شد و در حمام شستشوی حاوی g/l2 شوینده نانیونیک بدون رنگ با 05/1 : L/R در05 درجه سانتی گراد به مدت 51 دقیقه شسته شد. پس از آن با آب شیر آبکشی شده سپس در آون (دمای C° 110 و مدت زمان 5 دقیقه) خشک شد.2-4 -2- پوشش دهی پارچه با نانو کامپوزیت حمامی به حجم ml 100 از (A) نانو دی اکسید تیتانیوم، 1/100(A) نیترات نقره، (B) سیتریک اسید ،(C) هیپوفسفیت سدیم در یک بشر تهیه و با استفاده از گیره درون دستگاه فراصوت قرار گرفت. پس از چند دقیقه که ذرات نانو کامپوزیت TiO2/Ag در محلول معلق شدند پارچه وارد حمام شد و به مدت 03 دقیقه در آن قرار گرفت. پس از پایان عملیات، نمونه ها خارج شده و در آون (دمای C° 110 و مدت زمان min5) خشک شدند. سپس درون آون (دمای C° 160 و مدت زمان min4) عملیات پخت روی آن ها انجام شد.

2-5- بررسی خاصیت ضد میکروبی
2-5-1 – اندازه گیری هاله عدم رشد1 به روش انتشار آگار2 (روش کیفی)این آزمایش بر اساس روش استاندارد AATCC Test Method 147-93 انجام شد به این ترتیب که ابتدا توسط پانچر تکه پارچه هایی به قطر 01 -8 میلیمتر از تمام نمونههای پارچه و نمونه شاهد تهیه شد. سپس از کشت تازه باکتری، سوسپانسیونی معادل لوله ی شماره 5/0 مک فارلند (cfu/ml 108 × 5/1) تهیه شده و با استفاده از سوآپ استریل آن را روی سطح محیط کشت مولر هینتون آگار (Muller-Hinton Aagr) به طور یکنواخت به طوری که تمام سطح محیط کشت را پوشش دهد کشت داده شد. در ادامه با استفاده از پنس استریل تکه پارچه ها با رعایت فواصل 52 میلی متری روی سطح محیط کشت مولر هینتون آگار قرار داده شد. در نهایت تمام محیط کشت هادر انکوباتور 73 درجه سانتی گراد به مدت 42 -81 ساعت قرار داده شد. پس از گذشت دوره ی انکوباسیون (گرمخانه گذاری) در صورت مشاهده هاله ممانعت کننده از رشد، اندازه هاله ها به دقت با خ طکش میلی متری اندازه گیری شد.

2-3 -تولید نانو کامپوزیت Ti .ا…………………………………………………………………………………………….13
2-4 -پوشش دهی کالای پشمی با نانو کامپوزیت Ti …ا…………………………………………………………….23
2 -4-1-شستشوی کالای پشمی……………………………………………………………………………………….23
2-4-2-پوشش دهی پارچه با نانو کامپو …………………………………………………………………………………23

2-1 -مواد وتجهیزات…………………………………………………………………………………………………………72
2-2 -کد گذاری نمونه ها…………………………………………………………………………………………………….92
2-5 -بررسی خاصیت ضدمیکروبی………………………………………………………………………………………..23
2 -5-1-اندازه گیری هاله عدم رشد به روش انتشار آگار (کیفی)……………………………………………………….23
2 -5-2-تشکیل بایوفیلم میکروبی روی سطح پارچه (نیمه کمی)………………………………………………………33
2 -5-3-اندازه گیری رشد میکروبی با استفاده از سوسپانسیون (کمی)……………………………………………….43
2-6 -بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی…………………………………………………………………………………….53
2-6-1 -بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی در مجاور نور خورشید……………………………………………………….53
2-6-2 -بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی در مجاور اشعه UV-A..ا…………………………………………………..63
2-6-3 -بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی در مجاور اشعه UV-C…ا…………………………………………………..63
2-7 -اندازه گیری مدت زمان جذب قطره آب………………………………………………………………………………..63
2-8 -اندازه گیری زاویه بازگشت از چروک……………………………………………………………………………………63
2-9 -بهینه سازی آماری بر مبنای روش های رویه پاسخ (RSM)……ا…………………………………………………..73

تصاویر  SEMرم بوط به ) (aذرات نانو  TiO2و ) (bنانو کامپوزیت 12.[

تصاویر SEMرم بوط به ) (aذرات نانو TiO2و ) (bنانو کامپوزیت 12.[

فصل سوم-نتایج

بیش از 50% رنگزای مورد استفاده در صنعت (نساجی، کاغذ و…) رنگ های آزوییک هستند که بر اساس پیوند های آزو (-N=N-) طبقه بندی می شوند [25]. طبق بررسی های به عمل آمده، در صنعت نساجی %51-01 از مواد رنگزا در فرآیند رنگرزی به فاضلاب ها راه می یابند [92]. رنگ های آزوییک مسبب حساسیت های پوستی و چشمی بوده و استنشاق یا بلعیدن آن ها باعث بیماری های تنفسی و گوارشی می شود [52]. با توجه به فعالیت فتوکاتالیستی و ضدمیکروبی نانو کامپوزیت TiO2/Ag در این پروژه ابتدا به بررسی مقادیر بهینه نانو 2TiO و 3AgNO جهت تولید نانو کامپوزیت TiO2/Ag پرداخته و در ادامه به بررسی تخریب رنگزای Methylene Blue محلول در آب (به عنوان یک ماده سمی) توسط نانو کامپوزیت TiO2/Ag و مقایسه آن با توان تخریب نانو 2TiO در تخریب رنگزای Methylene Blue پرداخته شد. بررسی میزان فعالیت فتوکاتالیستی نانو کامپوزیت TiO2/Ag و نانو 2TiO به این صورت انجام شد که پس از مجاورت ماده رنگزا با محلول نانو کامپوزیت TiO2/Ag و یا محلول نانو 2TiO و تابش دو نوع اشعه UV-A و UV-C در مدت زمان های مشخص، پیک جذبی هر یک از محلول ها به کمک دستگاه اسپکتروفتومتری جذبی Varian-Cary 300 در طول موج nm 800 -200 ثبت شد. از آنجا که محصول واکنش نانو 2TiO و 3AgNO (در حمام فراصوت و فرابنفش) ماده ای رنگی است و با تغییر نسبت 3AgNO مصرفی شدت رنگ نیز افزایش و یا کاهش می یابد لذا ابتدا به بهینه سازی نسبت مقادیر مصرفی به کمک اسپکتروفتومتری جذبی پرداخته شد. شکل های 3-1 و 2- 3 اسپکتروفتومتری جذبی نانو 2TiO و نانو کامپوزیت TiO2/Ag با نسبت های متفاوت را نشان می دهد.

3-1 -تولید نانو کامپوزیت TiO2/Ag.ا…………………………………………………………………………………………34
3-2 -نتایج بررسی خاصیت ضدمیکروب……………………………………………………………………………………..94
3 -2-1- اندازه گیری هاله عدم رشد به روش انتشار آگار (کیفی)……………………………………………………….94
3 -2-2- تشکیل بایوفیلم میکروبی روی سطح پارچه (نیمه کمی)……………………………………………………….94
3 -2-3- اندازه گیری رشد میکروبی با استفاده از سوسپانسیون (کمی)………………………………………………25
3-3 -نتایج اندازه گیری مقدار خود تمیز شوندگی…………………………………………………………………………..55
3-4 -مدت زمان جذب قطره آب روی منسوج…………………………………………………………………………………16
3-5 -بررسی بازگشت از چروک…………………………………………………………………………………………………16
3- 6-پراش اشعه ایکس (XRD) پارچه پوشش داده شده………………………………………………………………….26
3-7 -طیف انعکاسی پارچه پشمی پوشش داده شده………………………………………………………………………76
3-8 -تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و طیف EDS از سطح نمونه خام و نمونه های عمل شده……………………………………………………………………………………………………………………………….86

-9 -تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………..67
3 -9-1-مدل درجه دوم و آنالیز واریانس………………………………………………………………………………………..67
3 -9-2-بررسی هر یک از متغیر ها بر پاسخ ها………………………………………………………………………………..08
3 -9-3-منحنی های سطوح پاسخ و شرایط بهینه…………………………………………………………………………..58

تصویر باکتری .[38]

تصویر باکتری .[38]

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..90
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….93
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………..49
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………..49
سایت های اطلاع رسانی………………………………………………………………………………………………………..79
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………98

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

جدول ها
1 -1-محدوده امواج فرابنفش………………………………………………………………………………………………………….9
1 -2-گروه های جانبی لیف پشم……………………………………………………………………………………………………11
2 -1-خصوصیات پارچه مورد استفاده………………………………………………………………………………………………..72
2 -2-مشخصات سیتریک اسید………………………………………………………………………………………………………72
2 -3-مشخصات هیپوفسفیت سدیم……………………………………………………………………………………………….72
2 -4-مشخصات نانو دی اکسید تیتانیوم……………………………………………………………………………………………82
2 -5-مشخصات نیترات نقره…………………………………………………………………………………………………………..82
2 -6-مشخصات رنگزا متیلن آبی……………………………………………………………………………………………………..82
2 -7-مشخصات حمام فراصوت……………………………………………………………………………………………………….92
2 -8-مشخصات نمونه های کد گذاری شده (نمونه های 23 -1)………………………………………………………………..03
2 -9-مشخصات نمونه های کد گذاری شده (نمونه های 04 -33)………………………………………………………………13
3 -1-نتایج بررسی فعالیت ضدمیکروب به روش تشکیل بیوفیلم میکروبی
روی سطح نمونه ها (نمونه های 12-1)…………………………………………………………………………………………..05
3-2 -نتایج بررسی فعالیت ضدمیکروب به روش تشکیل بیوفیلم میکروبی
روی سطح نمونه ها (نمونه های 04-22)…………………………………………………………………………………………15
3 -3- نتایج بررسی فعالیت ضدمیکروب به روش سوسپانسیون میکروبی
روی سطح نمونه ها (نمونه های 91-1)……………………………………………………………………………………………..35
3 -4- نتایج بررسی فعالیت ضدمیکروب به روش سوسپانسیون میکروبی
روی سطح نمونه ها (نمونه های 04-02)……………………………………………………………………………………………..45
3 -5-بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی نمونه های قرار گرفته در
مجاور 3 روز نور خورشید (نمونه های 62-1)……………………………………………………………………………………….65
3 -6- بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی نمونه های قرار گرفته در
مجاور 3 روز نور خورشید (نمونه های 04-22)……………………………………………………………………………………….57
3 -7- بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی نمونه های قرار گرفته در
مجاور 02 دقیقه اشعه UV-A (نمونه های 03 -1)………………………………………………………………………………….85
3 -8- بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی نمونه های قرار گرفته در
مجاور 02 دقیقه اشعه UV-A (نمونه های 04 -13)……………………………………………………………………………….95
3 -9- بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی نمونه های قرار گرفته در
مجاور 180 دقیقه اشعه UV-C (نمونه های 71 -1)………………………………………………………………………………95
3 -01 – بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی نمونه های قرار گرفته در
مجاور 180 دقیقه اشعه UV-C (نمونه های 04-81)……………………………………………………………………………….06

3 -11 -زمان جذب قطره آب و زاویه بازگشت از چروک………………………………………………………………………………26
3 -21 -اطلاعات پیک های طیف XRD نمونه پشمی خام………………………………………………………………………….36
3 -31 -اطلاعات پیک های طیف XRD نمونه عمل شده با نانو کامپوزیت………………………………………………………..46
3 -41 -اطلاعات پیک های طیف XRD نمونه عمل شده با نانو 2TiO…ا…………………………………………………………66
3 -51 -اطلاعات پیک های طیف XRD نمونه عمل شده با نیترات نقره………………………………………………………….76
3 -61 -طیف EDS نمونه های عمل شده با شرایط مختلف…………………………………………………………………….86
3 -71 -نتایج بدست آمده و شرایط انجام آزمایش بر اساس طرح CCD…ا……………………………………………………..96

شکل ها
1 -1-تصاویر SEM مربوط به ذرات نانو 2TiO و نانو کامپوزیت TiO2/Ag…ا………………………………………………………6
1 -2-فعالیت فتوکاتالیستی کامپوزیت TiO2/Ag روی رنگزا رودامین در مجاور اشعه فرابنفش………………………………..8
1 -3-فعالیت فتوکاتالیستی کامپوزیت TiO2/Ag روی رنگزا رودامین در مجاور نور خورشید……………………………………8
1 -4-ساختار لیف شم……………………………………………………………………………………………………………..31
1 -5-تصویر باکتری S.aureus.ا…………………………………………………………………………………………………….61
1 -6-تصویر باکتری E.coli……ا……………………………………………………………………………………………………..71
1 -7-تصاویر TEM لیف پشمی خام و لیف پشمی عمل شده با نانو نقره……………………………………………………..32
1 -8-تصاویر HRTEM الیاف پشمی عمل شده با نانو نقره………………………………………………………………………..32
1 -9-طرح کلی دستگاه پلاسما………………………………………………………………………………………………………42
1 -01 -طرح شماتیک پیوند زنی ذرات SiO2/Ag روی سطح الیاف پشم…………………………………………………………42
1 -11 -تصویر SEM نانو ذرات SiO2/Ag و طیف EDS آن…………………………………………………………………………….52
2 -1-طرح CCD با دو متغیر…………………………………………………………………………………………………………….04
2 -2-طرح CCD با سه متغیر و چهار نقطه مرکزی………………………………………………………………………………….14
3 -1-پیک جذبی محلول های نانو 2TiO و نانو کامپوزیت TiO2/Ag.ا…………………………………………………………….34
3 -2-پیک جذبی محلول های نانو کامپوزیت TiO2/Ag با نسبت های مختلف………………………………………………….44
3 -3-پیک جذبی محلول رنگزا Methylene Blue قبل و بعد از پرتو دهی………………………………………………………..44
3 -4-پیک جذبی محلولهای نانو 2TiO و نانو کامپوزیت TiO2/Ag و رنگزا قبل از پرتو دهی……………………………………54
3 -5-پیک جذبی محلول نانو 2TiO و رنگزا بعد از پرتو دهی UV-A.ا……………………………………………………………54
3 -6-پیک جذبی محلول نانو 2TiO و رنگزا بعد از پرتو دهی UV-C..ا…………………………………………………………..54

3 -7-پیک جذبی محلول نانو کامپوزیت TiO2/Ag با نسبت 300:1 و رنگزا بعد از
پرتو دهی UV-A….ا……………………………………………………………………………………………………………….64
3 -8-پیک جذبی محلول نانو کامپوزیت TiO2/Ag با نسبت 300:1 و رنگزا بعد از
پرتو دهی UV-C..ا…………………………………………………………………………………………………………………46
3 -9-پیک جذبی محلول نانو کامپوزیت TiO2/Ag با نسبت 150:1 و رنگزا بعد از
پرتو دهی UV-A….ا………………………………………………………………………………………………………………64
3 -01 -پیک جذبی محلول نانو کامپوزیت TiO2/Ag با نسبت 150:1 و رنگزا بعد از
پرتو دهی UV-C….ا………………………………………………………………………………………………………………74
3 -11 -پیک جذبی محلول نانو کامپوزیت TiO2/Ag با نسبت 100:1 و رنگزا بعد از
پرتو دهی UV-A…ا………………………………………………………………………………………………………………74
3 -21 -پیک جذبی محلول نانو کامپوزیت TiO2/Ag با نسبت 100:1 و رنگزا بعد از
پرتو دهی UV-C..ا……………………………………………………………………………………………………………….74
3 -31 -پیک جذبی محلول نانو کامپوزیت TiO2/Ag با نسبت 50:1 و رنگزا بعد از
پرتو دهی UV-A…ا……………………………………………………………………………………………………………..48
3 -41 -پیک جذبی محلول نانو کامپوزیت TiO2/Ag با نسبت 50:1 و رنگزا بعد از
پرتو دهی UV-C..ا………………………………………………………………………………………………………………48

3 -51 -طیف XRD نمونه پشمی خام…………………………………………………………………………………………..36
3 -61 -طیف XRD نمونه عمل شده با نانو کامپوزیت TiO2/Ag…ا……………………………………………………………46
3 -71 -طیف XRD نمونه عمل شده با نانو 2TiO..ا……………………………………………………………………………..56
3 -81 -طیف XRD نمونه عمل شده با نیترات نقره…………………………………………………………………………….66
3 -91 -اسپکتروفتومتری انعکاسی نمونه خام و نمونه های عمل شده با
نانو کامپوزیت TiO2/Ag و نانو 2TiO و نیترات نقره………………………………………………………………………………..86

3 -02 -تصاویر SEM نمونه پشمی خام و طیف EDS آن…………………………………………………………………………96
3 -12 -تصاویر SEM نمونه عمل شده با سیتریک اسید…………………………………………………………………………..96
3 -22 -تصاویر SEM نمونه عمل شده با نانو 2TiO و طیف EDS آن………………………………………………………………07
3 -32 -تصاویر SEM نمونه عمل شده با نانو کامپوزیت TiO2/Ag…ا……………………………………………………………07
3 -42 -تصاویر SEM نمونه عمل شده با نانو کامپوزیت TiO2/Ag و طیف EDS آن……………………………………………..17
3 -52 -تصاویر SEM نمونه عمل شده با نیترات نقره و طیف EDS آن……………………………………………………………17
3 -62 -تصاویر SEM نمونه عمل شده با نانو 2SHP ،CA ،TiO و طیف EDS آن………………………………………………..27
3 -72 -تصاویر SEM نمونه عمل شده با نانو SHP ،CA ،TiO2/Ag و طیف EDS آن……………………………………………37
3 -82 -تصاویر SEM نمونه عمل شده با SHP ،CA ،AgNO3 و طیف EDS آن…………………………………………………47
3 -92 -تصاویر SEM نمونه عمل شده با مقادیر مختلف نانو کامپوزیت و کاتالیزور…………………………………………….74
3 -03 -تصاویر SEM نمونه عمل شده با مقادیر مختلف نانو کامپوزیت TiO2/Ag و
کراس لینک کننده و کاتالیزور…………………………………………………………………………………………………………57
3 -13 -تصاویر SEM نمونه عمل شده با مقادیر مختلف نانو کامپوزیت TiO2/Ag و
کراس لینک کننده و کاتالیزور………………………………………………………………………………………………………….75
3 -23 – تصاویر SEM نمونه عمل شده با مقادیر مختلف نانو کامپوزیت و کراس لینک کننده…………………………………..57
3 -33 -نمودارهای اثر هر یک از متغیرها روی پاسخ خود تمیز شوندگی در مجاور نور خورشید………………………………..18
3 -43 -نمودارهای اثر هر یک از متغیرها روی پاسخ خود تمیز شوندگی در مجاور اشعه UV-A..ا……………………………..81
3 -53 – نمودارهای اثر هر یک از متغیرها روی پاسخ خود تمیز شوندگی در مجاور اشعه UV-C.ا……………………………..28
3 -63 – نمودارهای اثر هر یک از متغیرها روی پاسخ مدت زمان جذب آب…………………………………………………………..82
3 -73 – نمودارهای اثر هر یک از متغیرها روی پاسخ بازگشت از چروک……………………………………………………………38
3 -83 – نمودارهای اثر هر یک از متغیرها روی پاسخ فعالیت ضدباکتری در برابر S.aureusا…………………………………….48
3 -93 – نمودارهای اثر هر یک از متغیرها روی پاسخ فعالیت ضدباکتری در برابر E.coli….ا………………………………………58
3 -04 -منحنی سطوح پاسخ خود تمیز شوندگی در مجاور انواع نور………………………………………………………………68
3 -14 -منحنی سطوح پاسخ زمان جذب آب…………………………………………………………………………………………78
3 -24 -منحنی سطوح پاسخ بازگشت از چروک…………………………………………………………………………………….78
3 -34 -منحنی سطوح پاسخ فعالیت ضدباکتری در برابر S.aureus و E.coli…ا………………………………………………..88

 

ABSTRACT

This research was conducted with the objective of preparing an antimicrobial woolen product using the titanium nano-oxide and silver composite. To this end, the TiO2/Ag nano-composite was first prepared in ultra-sonic and ultra-violet conditions and then, with the help of carboxcylic compounds, it was placed on the wool fabricIn order to examine optimal conditions to create various effects on the woolen product, the CCD statistical plan was utilized. In this design, three variables, namely, TiO2/Ag nano-composite, citric acid and sodium hypophosphite have been considered. Response variables comprise the disappearance of color-diffusing Methylene Blue stain from a piece of fabric under sunlight, UV-A ray, UV-C ray, water absorption time, wrinkle recovery and anti-bacterial activity against E.coli and S.aureus bacteries. The results indicate that increasing the amount of the TiO2/Ag nanocomposite has ameliorated the antimicrobial and photocalitic activity of the samples and, in addition, the water drop absorption time has become shorter. Moreover, increase in the amount of citric acid resulted in an increase in the degree of TiO2/Ag nano-composite absorption, which, in turn, led to further antibacterial and photocatalitic activity and less water absorption time. Increasing the amount of TiO2/Ag nano-composite also caused improvement of the wrinkle recovery quality of the samples.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

خرید35000تومان