انتخاب صفحه

چکیده

یکی از جالب توجه ترین نتایج در سیستم های دینامیکی گسسته یک بعدی قضیه شارکوفسکی است که به خاطرمفروضات ساده ونتایج قوی در سیستم های گسسته یک بعدی از اهمیت خاصی برخوردار است. این قضیه بیان می کند که اگر یک نگاشت پیوسته باشد و یک نقطه تناوبی از دوره تناوب اول داشته باشد، آن گاه یک نقطه تنـاوبی از دوره تنـاوب اول که در ترتیب شـارکوفسکی ، دارد. عکس این قضیه می گوید که برای هر عدد صحیح مثبت یک نگاشت پیوسته روی بازه وجود دارد به طوری که نقاط تناوبی از دوره تناوب اول دارد اما نقاط تناوبی از دوره تناوب اول ندارند برای هر عدد صحیح مثبت که جلوتر از در ترتیب شارکوفسکی قرار دارد یعنی . در این جا برای قضیه شارکوفسکی، حالت خاص و عکس آن اثبات هایی ارائه شده است.در یکی ازآنها وجود دور استفان و سپس قضیه شارکوفسکی ارائه می دهیم که ساختار دو برابر کردن ترتیب شارکوفسکی را روشن می سازد.بنابر استراتژی های مختلف چندین اثبات گراف جهت دار و یک اثبات ساده که درآن فقط مقدار میانی استفاده شده.برای این قضیه ارائه می دهیم.

فصل اول : قضیه شارکوفسکی

مقدمه

اهمیت قضیه شارکوفسکی

تعریف و مفاهیم اولیه

اثباتی از قضیه شارکوفسکی با استفاده از دور استفان

اثباتی از قضیه شارکوفسکی مستقل از دور استفان

اثبات های بو _ سن دو

فصل دوم : عکس قضیه شارکوفسکی

مقدمه

عکس قضیه شارکوفسکی

معدل عکس فضیه شارکوفسکی

دو عملگر دو برابر کننده دیگر


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 122

دانلود بخشی از پایان نامه قضیه شارکوفسکی

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید