مقدمه

پيشرفت هاي اخير در زمينه مخابرات و الكترونيك توسعه سنسورهاي چند كاره كم قيمت با توان مصرفي پائين كه داراي اندازه هاي كوچك هستند، را ممكن ساخته است. چنين سنسورهايي قـادر هسـتنددر مسافت هاي كوتاه با هم ارتباط برقرار نمايند. اين سنسورهاي كوچـك كـه شـامل واحـدهاي حسـگر،پردازش داده و فرستنده گيرنده هستند، در شبكه هاي سنسوري مورد استفاده قرار مي گيرنـد . شـبكه هـايسنسوري بيان كننده يك بهبود بزرگ در سنسورهاي قديمي هستند.
يك شبكه سنسوري [1] از تعداد زيادي سنسور تشكيل شده است كـه بـا چگـالي زيـاد در يـكمحيط مورد بررسي، قرار داده شده اند. لازم نيست مكان سنسورها از قبل محاسبه شده باشد. اين امر امكان استقرار سنسورها در محيط هاي غير قابل دسترس را نيز ممكن مي سازد. به عبارت ديگـر پروتكـل هـا والگوريتم هاي به وجود آمده براي شبكه هاي سنسوري بايد داراي خصوصيت خود سـازمان دهـي باشـد.
خصوصيت يكتاي ديگر در شبكه هاي سنسوري همكاري سنسورها با يكديگر مي باشد. سنسـورها داراييك پردازنده هستند و به جاي ارسال داده هاي خام به گـره هـاي ديگـر از پردازنـده خـود بـراي اجـرايمحاسبات محلي ساده استفاده مي كنند و تنها اطلاعات پردازش شده لازم را ارسال مي نمايند[1]. خصوصيات شرح داده شده در بالا كاربردهاي وسيعي براي شبكه هاي سنسـوري را تضـمين مـيكند. بعضي از اين زمينه ها كاربردهاي سلامتي، نظامي و خانگي هستند [2]. به عنوان مثـال در كاربردهـاينظامي خصوصيات شبكه در استقرار سريع سنسورها در محيط، خود سازمان دهي و تحمل پـذيري خطـا استفاده از شبكه هاي سنسوري براي فرمان هـاي نظـامي، سيسـتم هـاي كنتـرل، برقـراري ارتبـاط، انجـاممحاسبات، نظارت، شناسايي و رديابي را اميد بخش كرده است. در كاربردهاي سلامتي، سنسورها مي تواند براي نظارت بر حال بيماران و يا كمك به بيماران ناتوان استقرار يابند. بعضي ديگر از كاربردهـاي تجـاريشامل مديريت ليست اموال، نظارت بر كيفيت توليدات و يا جستجوي مناطق حادثه ديده مي باشد.
تحقق اين كاربردها و كاربردهاي ديگر شبكه هاي سنسوري نيازمند تكنيك هاي شبكه هاي بيسيم ad-hoc مي باشد. اگر چه پروتكل ها و الگوريتم هاي بسياري براي شبكه هاي بيسيم سنتي و ad- hoc پيشنهاد شده است، براي خصوصيات يكتاي شبكه هاي حسگر مناسب نمي باشند. براي بيشتر مشـخصشدن اين نكته در ادامه به بيان تفاوتهاي بين اين شبكه ها مي پردازيم.
• تعداد گره هاي حسگر در يك شبكه سنسوري مي تواند چنـدين برابـر گـره هـاي موجـود درشبكه هايad-hoc باشد.
• گره هاي حسگر در شبكه هاي سنسوري با چگالي بالا استقرار مي يابند.
• امكان خرابي گره هاي حسگر در شبكه هاي سنسوري وجود دارد.
• توپولوژي در يك شبكه حسگر به تناوب تغيير مي كند.
• گره هاي حسگر در شبكه هاي سنسـوري عمومـاً از روش هـاي ارتبـاطيbroadcast بـرايارتباط با گره هاي ديگر استفاده مي كنند در حالي كه در شـبكه هـايad-hoc از ارتبـاط نقطـه بـه نقطـه استفاده مي شود.
• گره هاي حسگر داراي توان، قدرت محاسباتي و حافظه محدودي مي باشند.
• در يك شبكه حسگر ممكن است به دليل تعداد زياد گره ها و سربار بالا گره هـا داراي شناسـهعمومي نباشند.
محققين زيادي در حال حاضر براي توسعه طرح هايي كه اين نيازها را برآورده سازند، در سرتاسر دنيا به كار گماشته شده اند. در اين فصل يك نگاه كلي به شبكه هاي سنسوري خواهيم داشت.

فهرست مطالب

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

گره هاي حسگر معمولاً در يك ميدان سنسوري به صورت نشان داده شده در شـكل 1-1 پخـشمي شوند. هر كدام از اين حسگرهاي پخش شده توانايي جمع آوري داده ها و ارسـال داده هـا بـه سـمتسينك را دارند. داده ها با روش multihop به سينك مسيريابي مي شوند كه در شكل1-1 نشان داده شـدهاست. سينك ممكن است با گره مديريت وظيفه توسط شـبكه اينترنـت بـا مـاهواره ارتبـاط برقـرار كنـد. طراحي يك شبكه حسگر شرح داده شده در شكل 1-1 تحت تأثير فاكتورهاي زيـادي قـرار مـي گيـرد. از جمله اين فاكتورها مي توان به تحمل پذيري ، مقياس پذيري ، هزينه ساخت، محيط عمليـاتي، توپولـوژيشبكه حسگر، محدوديت هاي سخت افزاري، رسانه انتقال و توان مصرفي اشاره كرد.
شكل 1 -1 گره هاي حسگر پخش شده در منطقه تحت نظارت
1-2- فاكتورهاي طراحي
فاكتورهاي طراحي زيادي توسط محققين بررسي شده است. اگر چه هيچ كـدام از ايـن مطالعـاتيك ديد كلي و جامع از همه فاكتورهاي مربوط به طراحي شبكه هاي حسـگر بـه دسـت نمـي دهـد. ايـنفاكتورها از اين جهت داراي اهميت هستند كه يك خط مشي كلي در طراحي پروتكل ها و الگوريتم هـايشبكه هاي حسگر مشخص مي كنند. همچنين از اين فاكتورها مي توان براي مقايسـه طـرح هـاي مختلـفاستفاده نمود.
1-2-1- قابليت اطمينان و تحمل پذيري خطا
بعضي از سنسورها ممكن است به دليل كمبود توان، آسيب هاي فيزيكي و يا تأثير محيطي از كـاربيفتند. خرابي گره هاي حسگر و يا از دست دادن انرژي حسگرها و در نتيجه از بين رفتن آن هـا نبايـد بـرروي كل وظيفه شبكه اثر بگذارد. اين همان خصوصيت قابليت اطمينان يا تحمل پذيري خطـا مـي باشـد.
تحمل پذيري خطا، توانايي حفظ كارآيي شبكه حسگر بدون وقفـه، در صـورت ايجـاد خرابـي گـره هـايحسگر مي باشد[1]. در يك روش مي توان تحمل پذيري خطا Rκ( )t را توسط توزيع پواسن مـدل سـازينمود كه احتمال نداشتن خرابي در بازه زماني (t,0) را بيان مي كند:
(1.1) Rκ(t) = e−λκt كه λκ نرخ خرابي گره kام و t دوره زماني است.
1-2-2- مقياس پذيري
تعداد سنسورهايي كه در ناحيه مورد بررسي استقرار مي يابند ممكن است از مرتبـه چنـد صـد يـاچندين هزار سنسور باشد و اين تعداد با توجه به كاربرد ممكن است به مرتبه مليون هم برسد. طـرح هـايجديد براي اين شبكه ها بايد قادر باشد با اين تعداد سنسـورها كـار كننـد. همچنـين بايـد چگـالي بـالايسنسورها را به كار ببرند. چگالي مي تواند از تعداد كمي سنسور تا چندين صد سنسور در يـك ناحيـه بـهقطر كمتر از m10 تغيير نمايد. چگالي سنسورها را مي توان بر اساس رابطه (1و2) محاسبه نمود:
(1.2) µ(R) = (N.πR2 ) A كه در آن N تعداد سنسورهاي پخش شده در ناحيه به مسـاحت A مـي باشـد وR بـرد راديـوييسنسورها مي باشد. در واقع (µ(R تعداد گره ها در شعاع راديويي هر گره در ناحيه A را محاسبه مي كند.
1-2-3- هزينه هاي ساخت
از آنجايي كه شبكه سنسوري از تعداد زيادي گره هاي سنسوري تشكيل شـده اسـت، هزينـه يـكتك سنسور براي توجيه هزينه كلي شبكه بسيار مهم مي باشد. اگـر هزينـه شـبكه گـران تـر از اسـتفاده ازسنسورهاي سنتي باشد، استفاده از شبكه سنسوري توجيه هزينه اي نخواهد داشـت . در نتيجـه هزينـه يـكسنسور مورد استفاده در شبكه بايد كم باشـد . پيشـرفت تكنولـوژي امكـان داشـتن يـك سيسـتم راديـوييبلوتوث با هزينه اي كمتر از US10$ را به ما مي دهد. همچنين هزينه يك پيكو گره بايد كمتـر ازUS1$ باشد تا امكان استفاده از آن در شبكه سنسوري وجود داشته باشد. مشاهده مي شود هزينه راديوي بلوتـوثكه به عنوان يك ابزار كم هزينه شناخته شده است همچنان 10 برابر گران تر از هزينه مورد نظر بـراي يـكگره سنسوري مي باشد.

گره هاي حسگر پخش شده در منطقه تحت نظارت

گره هاي حسگر پخش شده در منطقه تحت نظارت

1- 1- معماري ارتباطي شبكه هاي حسگر……………………………………………………………………………………..6
1- 2- فاكتورهاي طراحي………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-1- قابليت اطمينان و تحمل پذيري خطا…………………………………………………………………………………….7
1-2-2- مقياس پذيري……………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-3- هزينه هاي ساخت………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-4- محدوديت هاي سخت افزاري……………………………………………………………………………………………9
1-2-5- توپولوژي شبكه حسگر………………………………………………………………………………………………….11
1-2-6- محيط……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-2-7- رسانه انتقال……………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-8- مصرف توان………………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-9- افزايش طول عمر شبكه…………………………………………………………………………………………………13
1-2-10- امنيت……………………………………………………………………………………………………………………..14
1- 3- بررسي معماري لايه ها و پروتكل ها……………………………………………………………………………………..15
1-3-1- لايه فيزيكي………………………………………………………………………………………………………………..18
1- 3- 2- لايه پيوند داده ها………………………………………………………………………………………………………..18
1-3-2-1 پروتكل هاي دسترسي به رسانه……………………………………………………………………………………..19
1-3-2-2 كنترل خطا………………………………………………………………………………………………………………..20
1-3-3 لايه شبكه…………………………………………………………………………………………………………………..21
1-3-4- لايه انتقال…………………………………………………………………………………………………………………..22
1-3-5- لايه كاربرد…………………………………………………………………………………………………………………..23
1-3-5-1 پروتكل SMP……ا…………………………………………………………………………………………………………23
1-4- نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………….26

فصل دوم

يكي از بيشترين چالشهاي معاصر طراحي متدهاي كارا بـ راي بهـره بـرداري از تكنولـوژي جديـدشبكه هاي حسگر بيسيم مي باشد .
يك شبكه حسگر بيسيم شامل تعداد زيادي از نودهاي حسگر مستقر گسترش يافته بـر روي يـكناحيه معين مي باشد، نمونه كاربردهاي شبكه حسگر بيسيم شامل: عمليات نظامي، بررسي منـاطق، بـازبينييا مانيتورينگ كردن محيط و محل سكونت، گرفتن اطلاعات از راه دور مي باشد. [2]
آرايش يك شبكه حسگر بيسيم مي تواند تصادفي باشد (بـراي مثـال سـقوط سنسـورها در زمـيندشمن، يا يك منطقه سانحه ديده) يا مشخص باشد (براي مثال جايگاه سنسورهاي تنها در يـك خـط لولـهبراي بررسي فشار يا حرارت و نظارت بر محدوده).
بنابراين در هر دو مورد نياز به پيكربندي شبكه سنسوري بيسيم داخل يك مجموعـه دسـته بنـديشده مطمئن مي باشد.
ابزار سنجش قابليت اطمينان مهمترين مفهـوم در طراحـي و تحليـل گـردآوري اطلاعـات مهـم وحساس در شبكه هاي بيسيم مي باشد .
2-2- تعريف كلاسترينگ
كلاسترينگ روشي است كه مصرف انرژي را كاهش مي دهد و باعث افزايش طول عمـر شـبكه ومقياس پذيري آن مي شود. در حقيقت بهتر است براي كاهش مصرف انرژي، سازماندهي nodeها در داخل كلاسترها انجام پذيرد.
كلاسترينگ،گروه بندي چندين سرويس دهنده به گونه اي كه براي سرويس گيرنده همچـون يـك واحد منفرد بنظر مي رسند.
تكنيك كلاسترينگ مي تواند متراكم سازي داده اي انجام دهد. به اين معني كه nodeهاي منبع، داده ها را در مجموعه اي از اطلاعات هدفمند و معني دار تركيب مي كنند. شرط رسيدن به اين هدف اين اسـتكه مقدار داده بر اساس كاربردها مشخص شود كه موجب مي شود تعـداد پيـام كمتـري توزيـع شـده و درنتيجه انرژي بيشتري ذخيره گردد.
مسئله اصلي در كلاسترينگ، شناسايي تعداد بهينه رأس ها و ابعاد آنها و انرژي بـاتريnode هـا وحالت بهينه ارتباطي در هر كلاستر مي باشد.
كلاسترينگ مي تواند در انتشار پيامهـاي همزمـان(broadcast) و پـرس و جوهـاي دادهاي فـوقالعاده مؤثر باشد كه اين خود باعث صرفه جويي در مصرف انرژي خواهد شـد . كلاسـترينگ يـك تكنيـكتحليل داده است. و اغلب الگوريتم هاي كلاسترينگ كه در دسـترس هسـتند بـا داده هـايي در يـك مكـانمنفرد، ارتباط دارند.
هر كلاستر يك يا بيشتر از يك سردسته دارد. سردسته ها داده هاي جمع شده در يك نود كه مي تواند يك ايستگاه پايه ، يا يك Command/end user باشد را دريافت مي كنند ، سردسته براي دريافـتاطلاعات معمولاً از gateway يا ايستگاههاي پايه استفاده مي كند .

دسته بندي، سر دسته، و نودهاي حسگر

دسته بندي، سر دسته، و نودهاي حسگر

2- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..28
2- 2- تعريف كلاسترينگ…………………………………………………………………………………………………………..28
2-3-ارائه يك مدل از شبكه حسگر بيسيم و قابليت اطمينان WSN ا…………………………………………………………31
2- 3- 2- قابليت اطمينان يك شبكه حسگر بيسيم…………………………………………………………………………….33
2- 4- نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………….34

فصل سوم

هدف از اين مقاله معرفي S-MAC در پروتكل MAC (پروتكل كنترل دسترسي به رسـانه ) بـرايشبكه هاي حسگر بيسيم مي باشد. همانطور كه گفته شد شبكه هاي حسگر بيسيم از انرژي بـاطري تغذيـهمي شوند و وسايل حسگر هستند؛ گره ها در شبكه هاي حسگر بيسيم بـراي انجـام يـك برنامـه كـاربرديمشترك مثل مونيتور كردن عوامل محيطي با يكديگر همكاري مي كنند.
گره ها ممكن است براي يك مدت طولاني غير فعال باشند و ناگهـان در زمـان تشـخيص عـامليفعال گردند. يكي از پروتكل هاي پايه در شبكه هاي حسگر بيسـيم پروتكـلSMAC مـي باشـد پروتكـلSMAC تغيير يافته IEEE.802.11 مي باشد كه مصرف انرژي و خود سازماندهي هدف اوليه آن است.
S-MAC از سه تكنيك جديد براي كاهش مصرف انرژي و پشتيباني از خود سـازماندهي اسـتفادهمي كند. براي كاهش مصرف انرژي در حالت گوش دادن به يك كانال بيكار گره ها بـه طـور دوره اي بـهخواب مي روند گره هاي همسايه كلاسترهاي مجازي تشكيل مي دهند تـا زمانبنـدي خـواب را بـه طـوراتوماتيك همزمان سازي كنند. براي طراحي يك پروتكل MAC مناسب براي شـبكه هـاي حسـگر بيسـيم،بايد صفات زير در نظر گرفته شود:
• مصرف مؤثر انرژي: همانطور كه گفته شد گره هاي حسگر با انرژي باطري تغذيه مي شوند و اغلب، تعويض و يا شارژ مجدد باطري گره ها مشكل است. در حقيقت انتظار مي رود روزي گـره هـا بـهقدري ارزان شوند كه دور انداختن آنها با صرفه تر از شارژ مجدد آنها باشد طول عمر چنـين شـبكه هـايييك مسأله حياتي است[8].
• اجتناب از تصادم: اجتناب از تصادم يكي از وظايف اصلي همه پروتكل هاي MAC مي باشد.
اين مسأله بيانگر اين است كه يك گره چه وقت و چطور به رسانه دسترسي يابد و داده خود را ارسال كند.

3- 1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….36
3- 2- طراحي پروتكل MAC …………..ا…………………………………………………………………………………………37
3- 3- شبكه و فرضيات برنامه…………………………………………………………………………………………………….38
3- 4- گوش دادن و خوابيدن دوره اي…………………………………………………………………………………………….39
3- 4-1- طرح اوليه………………………………………………………………………………………………………………….40
3- 4- 2- انتخاب و نگهداري زمانبندي ها………………………………………………………………………………………..42
3- 4-3- نگهداشت همزمان سازي………………………………………………………………………………………………44
3- 5- تصادم و اجتناب از استراق سمع………………………………………………………………………………………….46
3- 5- 1- اجتناب از تصادم…………………………………………………………………………………………………………..46
3- 5- 2- اجتناب از استراق سمع…………………………………………………………………………………………………47
3- 6- شرح يك معيار اندازه گيري براي مصرف انرژي……………………………………………………………………………49
3- 6-1- مقدمات آزمايش…………………………………………………………………………………………………………..49
3- 7- نتيجه گيري و تحليل…………………………………………………………………………………………………………51
3- 8- كارهاي آينده………………………………………………………………………………………………………………….54

فصل چهارم

همانطور كه قبلا گفتيم رانـدمان انـرژي يكـي از مسـائل خيلـي بحرانـي در طراحـي شـبكه هـايسنسوري ارزان قيمت است زيرا باطري اين سنسورها طول عمر كمي دارند. براي مرتفـع كـردن ايـن نيـازبايد سيكلهاي خواب پريوديك براي ارسال پيام هاي راديـويي در نودهـاي سنسـوري ايجـاد نمـائيم. نگـهداشتن سنسورها در وضعيت خواب ممكن است باعث برخي تأخيرات در ارتباطات نود sink شـود بـرايهر سيكل يك آستانه در نظر گرفته مي شود تا تأخيري كه در برقراري ارتباطات وجود دارد محـدود شـدهباشند كه بايد يك كران بالا براي طول عمر شبكه در نظر گرفته شود.
به طور مثال تا وقتيكه كوچكترين عنصر شبكه به عنوان يك نود در شبكه قادر باشـد داده خـود رابهsink ارسال كند.
هدف ما از اين فصل بنا نهادن تحليلي محكم بر روي محـدوديتهايي كـه روي احتمـالات خـوابنودها قرار دارد و روي زمان فعاليت دست يافتني بر روي شبكه هاي سنسـور بيسـيم بـا تنظيمـات خيلـيعمومي مي باشد. محدوديت هايي كه بر روي احتمالات خواب قرار دارد نياز دارد به اينكه ما بپذيريم كـهمناسب است كه شبكه نياز به وظيفه مندي دارد. بنابراين، طرح توسعه راندمان انرژي اشاره به اين موضوع دارد وقتيكه انرژي باطري در حال تخليه است شبكه بطـور غيـر يكنواخـت اسـتقرار يافتـه از كانـال هـايراديويي كمكي كم توان استفاده مي كند. با اين طرح نشان خـواهيم داد كـه طـول عمـر شـبكه بـا فـاكتور(logn )o با يك توزيع غير يكنواخت از نود ها قابل دسترس است بطوريكه n تعداد نودهاي شبكه مـيباشد. همچنين نشان خواهيم داد كه ظرفيت توان پردازشي شبكه بـا ايـن فـاكتور بهبـود خواهـد يافـت. و
بيشترين طول عمر شبكه توسط (logn3/ 2n )o محدود شده است.

4- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..57
4- 2- مفادهمكاري…………………………………………………………………………………………………………………58
4- 3- تحليل هاي اوليه……………………………………………………………………………………………………………59
4- 4- راه حلهاي پيشنهادي………………………………………………………………………………………………………66
4- 4-1- توزيع يكنواخت…………………………………………………………………………………………………………….66
4- 4- 2- حالت مطلوب توزيع غيريكنواخت……………………………………………………………………………………….68
4- 5- شبيه سازي نتايج………………………………………………………………………………………………………….70
4- 6- نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………….74

فصل پنجم

پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….75

مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………..77
چكيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………79

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 فهرست اشكال

عنوان صفحه شكل 1-1 گره هاي حسگر پخش شده درمنطقه تحت نظارت…………………………………………………6

شكل 1-2 اجزاي گره حسگر……………………………………………………………………………………………………….9

شكل 1-3 پشته پروتكلي شبكه هاي حسگر……………………………………………………………………………………16

شكل 2-1 دسته بندي، سر دسته، و نودهاي حسگر…………………………………………………………………………..30

شكل 2-2 گراف شبكه……………………………………………………………………………………………………………..32 شكل2-3 گراف شبكه حسگربيسيم……………………………………………………………………………………………..34

شكل 3-1 پريود گوش دادن وخواب………………………………………………………………………………………………. 40

شكل 3-2 زمانبندي نودهاي همسايه…………………………………………………………………………………………….41

شكل 3-3 ارتباط زماني بين يك دريافت كننده و بافرستنده هاي مختلف………………………………………………………45

شكل 3-4 وقتي نودA به نودB انتقال مي يابد زمانبندي خواب چگونه بايد باشد؟…………………………………………….47

شكل 3-5 توپولوژي استفاده شده درآزمايشات…………………………………………………………………………………..49

شكل 3-6 معيار مصرف انرژي در نودهاي منبع ……………………………………………………………………………………51

شكل 3-7 درصد زماني كه نودهاي منبع درحال خواب هستند …………………………………………………………………52

شكل 3-8 مصرف انرژي در نود واسط……………………………………………………………………………………………….54

شكل 4-1 توزيع شبكه سنسوري كنترل شده توسط base station……ا……………………………………………………..59

شكل 4-2 دياگرام وضعيت براي زمانبندي خواب آسنكرون………………………………………………………………………..61

شكل 4-3 محاسبه ترافيك نود با تابعي از فاصله…………………………………………………………………………………..62 شكل4-4 شبيه سازي رفتار ترافيك نود با تابعي از فاصله…………………………………………………………………………63 شكل 4-5- مدل تداخلي………………………………………………………………………………………………………………64 شكل 4-6 شبكه با توسعه غير يكنواخت از سنسورها……………………………………………………………………………70

شكل 4-7 شبكه با توسعه بهين از سنسورها……………………………………………………………………………………..71 شكل 4-8 دياگرام توان مصرفي نود (1000نودتوسعه يكنواخت)…………………………………………………………………..72 شكل4-9 توان مصرفي نود (1000نود توسعه غير يكنواخت )……………………………………………………………………..73 شكل 4-10 دياگرام توان مصرفي نود (2000نودتوسعه يكنواخت)…………………………………………………………………73
شكل 4-11 دياگرام توان مصرفي نود (2000نودتوسعه غير يكنواخت)…………………………………………………………… 74

فهرست جداول

جدول4-1 نتايج شبيه سازي……………………………………………………………………………………………………….72

Abstract
As sensor nodes works with batteries and has few energy supply so energy consumption is a key feature for determining networks life in wireless networks for that reason we need to optimize the energy consumption in wireless sensor , networks , because decreasing energy consumption will leads to increasing .network’s life time In wireless sensor networks nodes co-operate with each other for some shared
applications including environment monitoring. In this seminar after introducing wireless sensor networks we discuss reliability and SMAC protocol witch is modified of IEEE.802.11 protocol and is one of the fundamental of wireless networks. in this protocol energy consumption is one of the first aims and it uses separate wakes up and sleep time slices for each node and at the end we discuss scheduling for nodes forgoing to sleep mode.


قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان