مقدمه

پیشرفت های اخیر در زمینه مخابرات و الکترونیک توسعه سنسورهای چند کاره کم قیمت با توان مصرفی پائین که دارای اندازه های کوچک هستند، را ممکن ساخته است. چنین سنسورهایی قـادر هسـتنددر مسافت های کوتاه با هم ارتباط برقرار نمایند. این سنسورهای کوچـک کـه شـامل واحـدهای حسـگر،پردازش داده و فرستنده گیرنده هستند، در شبکه های سنسوری مورد استفاده قرار می گیرنـد . شـبکه هـایسنسوری بیان کننده یک بهبود بزرگ در سنسورهای قدیمی هستند.
یک شبکه سنسوری [1] از تعداد زیادی سنسور تشکیل شده است کـه بـا چگـالی زیـاد در یـکمحیط مورد بررسی، قرار داده شده اند. لازم نیست مکان سنسورها از قبل محاسبه شده باشد. این امر امکان استقرار سنسورها در محیط های غیر قابل دسترس را نیز ممکن می سازد. به عبارت دیگـر پروتکـل هـا والگوریتم های به وجود آمده برای شبکه های سنسوری باید دارای خصوصیت خود سـازمان دهـی باشـد.
خصوصیت یکتای دیگر در شبکه های سنسوری همکاری سنسورها با یکدیگر می باشد. سنسـورها داراییک پردازنده هستند و به جای ارسال داده های خام به گـره هـای دیگـر از پردازنـده خـود بـرای اجـرایمحاسبات محلی ساده استفاده می کنند و تنها اطلاعات پردازش شده لازم را ارسال می نمایند[1]. خصوصیات شرح داده شده در بالا کاربردهای وسیعی برای شبکه های سنسـوری را تضـمین مـیکند. بعضی از این زمینه ها کاربردهای سلامتی، نظامی و خانگی هستند [2]. به عنوان مثـال در کاربردهـاینظامی خصوصیات شبکه در استقرار سریع سنسورها در محیط، خود سازمان دهی و تحمل پـذیری خطـا استفاده از شبکه های سنسوری برای فرمان هـای نظـامی، سیسـتم هـای کنتـرل، برقـراری ارتبـاط، انجـاممحاسبات، نظارت، شناسایی و ردیابی را امید بخش کرده است. در کاربردهای سلامتی، سنسورها می تواند برای نظارت بر حال بیماران و یا کمک به بیماران ناتوان استقرار یابند. بعضی دیگر از کاربردهـای تجـاریشامل مدیریت لیست اموال، نظارت بر کیفیت تولیدات و یا جستجوی مناطق حادثه دیده می باشد.
تحقق این کاربردها و کاربردهای دیگر شبکه های سنسوری نیازمند تکنیک های شبکه های بیسیم ad-hoc می باشد. اگر چه پروتکل ها و الگوریتم های بسیاری برای شبکه های بیسیم سنتی و ad- hoc پیشنهاد شده است، برای خصوصیات یکتای شبکه های حسگر مناسب نمی باشند. برای بیشتر مشـخصشدن این نکته در ادامه به بیان تفاوتهای بین این شبکه ها می پردازیم.
• تعداد گره های حسگر در یک شبکه سنسوری می تواند چنـدین برابـر گـره هـای موجـود درشبکه هایad-hoc باشد.
• گره های حسگر در شبکه های سنسوری با چگالی بالا استقرار می یابند.
• امکان خرابی گره های حسگر در شبکه های سنسوری وجود دارد.
• توپولوژی در یک شبکه حسگر به تناوب تغییر می کند.
• گره های حسگر در شبکه های سنسـوری عمومـاً از روش هـای ارتبـاطیbroadcast بـرایارتباط با گره های دیگر استفاده می کنند در حالی که در شـبکه هـایad-hoc از ارتبـاط نقطـه بـه نقطـه استفاده می شود.
• گره های حسگر دارای توان، قدرت محاسباتی و حافظه محدودی می باشند.
• در یک شبکه حسگر ممکن است به دلیل تعداد زیاد گره ها و سربار بالا گره هـا دارای شناسـهعمومی نباشند.
محققین زیادی در حال حاضر برای توسعه طرح هایی که این نیازها را برآورده سازند، در سرتاسر دنیا به کار گماشته شده اند. در این فصل یک نگاه کلی به شبکه های سنسوری خواهیم داشت.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

گره های حسگر معمولاً در یک میدان سنسوری به صورت نشان داده شده در شـکل 1-1 پخـشمی شوند. هر کدام از این حسگرهای پخش شده توانایی جمع آوری داده ها و ارسـال داده هـا بـه سـمتسینک را دارند. داده ها با روش multihop به سینک مسیریابی می شوند که در شکل1-1 نشان داده شـدهاست. سینک ممکن است با گره مدیریت وظیفه توسط شـبکه اینترنـت بـا مـاهواره ارتبـاط برقـرار کنـد. طراحی یک شبکه حسگر شرح داده شده در شکل 1-1 تحت تأثیر فاکتورهای زیـادی قـرار مـی گیـرد. از جمله این فاکتورها می توان به تحمل پذیری ، مقیاس پذیری ، هزینه ساخت، محیط عملیـاتی، توپولـوژیشبکه حسگر، محدودیت های سخت افزاری، رسانه انتقال و توان مصرفی اشاره کرد.
شکل 1 -1 گره های حسگر پخش شده در منطقه تحت نظارت
1-2- فاکتورهای طراحی
فاکتورهای طراحی زیادی توسط محققین بررسی شده است. اگر چه هیچ کـدام از ایـن مطالعـاتیک دید کلی و جامع از همه فاکتورهای مربوط به طراحی شبکه های حسـگر بـه دسـت نمـی دهـد. ایـنفاکتورها از این جهت دارای اهمیت هستند که یک خط مشی کلی در طراحی پروتکل ها و الگوریتم هـایشبکه های حسگر مشخص می کنند. همچنین از این فاکتورها می توان برای مقایسـه طـرح هـای مختلـفاستفاده نمود.
1-2-1- قابلیت اطمینان و تحمل پذیری خطا
بعضی از سنسورها ممکن است به دلیل کمبود توان، آسیب های فیزیکی و یا تأثیر محیطی از کـاربیفتند. خرابی گره های حسگر و یا از دست دادن انرژی حسگرها و در نتیجه از بین رفتن آن هـا نبایـد بـرروی کل وظیفه شبکه اثر بگذارد. این همان خصوصیت قابلیت اطمینان یا تحمل پذیری خطـا مـی باشـد.
تحمل پذیری خطا، توانایی حفظ کارآیی شبکه حسگر بدون وقفـه، در صـورت ایجـاد خرابـی گـره هـایحسگر می باشد[1]. در یک روش می توان تحمل پذیری خطا Rκ( )t را توسط توزیع پواسن مـدل سـازینمود که احتمال نداشتن خرابی در بازه زمانی (t,0) را بیان می کند:
(1.1) Rκ(t) = e−λκt که λκ نرخ خرابی گره kام و t دوره زمانی است.
1-2-2- مقیاس پذیری
تعداد سنسورهایی که در ناحیه مورد بررسی استقرار می یابند ممکن است از مرتبـه چنـد صـد یـاچندین هزار سنسور باشد و این تعداد با توجه به کاربرد ممکن است به مرتبه ملیون هم برسد. طـرح هـایجدید برای این شبکه ها باید قادر باشد با این تعداد سنسـورها کـار کننـد. همچنـین بایـد چگـالی بـالایسنسورها را به کار ببرند. چگالی می تواند از تعداد کمی سنسور تا چندین صد سنسور در یـک ناحیـه بـهقطر کمتر از m10 تغییر نماید. چگالی سنسورها را می توان بر اساس رابطه (1و2) محاسبه نمود:
(1.2) µ(R) = (N.πR2 ) A که در آن N تعداد سنسورهای پخش شده در ناحیه به مسـاحت A مـی باشـد وR بـرد رادیـوییسنسورها می باشد. در واقع (µ(R تعداد گره ها در شعاع رادیویی هر گره در ناحیه A را محاسبه می کند.
1-2-3- هزینه های ساخت
از آنجایی که شبکه سنسوری از تعداد زیادی گره های سنسوری تشکیل شـده اسـت، هزینـه یـکتک سنسور برای توجیه هزینه کلی شبکه بسیار مهم می باشد. اگـر هزینـه شـبکه گـران تـر از اسـتفاده ازسنسورهای سنتی باشد، استفاده از شبکه سنسوری توجیه هزینه ای نخواهد داشـت . در نتیجـه هزینـه یـکسنسور مورد استفاده در شبکه باید کم باشـد . پیشـرفت تکنولـوژی امکـان داشـتن یـک سیسـتم رادیـوییبلوتوث با هزینه ای کمتر از US10$ را به ما می دهد. همچنین هزینه یک پیکو گره باید کمتـر ازUS1$ باشد تا امکان استفاده از آن در شبکه سنسوری وجود داشته باشد. مشاهده می شود هزینه رادیوی بلوتـوثکه به عنوان یک ابزار کم هزینه شناخته شده است همچنان 10 برابر گران تر از هزینه مورد نظر بـرای یـکگره سنسوری می باشد.

گره های حسگر پخش شده در منطقه تحت نظارت

گره های حسگر پخش شده در منطقه تحت نظارت

1- 1- معماری ارتباطی شبکه های حسگر……………………………………………………………………………………..6
1- 2- فاکتورهای طراحی………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-1- قابلیت اطمینان و تحمل پذیری خطا…………………………………………………………………………………….7
1-2-2- مقیاس پذیری……………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-3- هزینه های ساخت………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-4- محدودیت های سخت افزاری……………………………………………………………………………………………9
1-2-5- توپولوژی شبکه حسگر………………………………………………………………………………………………….11
1-2-6- محیط……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-2-7- رسانه انتقال……………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-8- مصرف توان………………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-9- افزایش طول عمر شبکه…………………………………………………………………………………………………13
1-2-10- امنیت……………………………………………………………………………………………………………………..14
1- 3- بررسی معماری لایه ها و پروتکل ها……………………………………………………………………………………..15
1-3-1- لایه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………..18
1- 3- 2- لایه پیوند داده ها………………………………………………………………………………………………………..18
1-3-2-1 پروتکل های دسترسی به رسانه……………………………………………………………………………………..19
1-3-2-2 کنترل خطا………………………………………………………………………………………………………………..20
1-3-3 لایه شبکه…………………………………………………………………………………………………………………..21
1-3-4- لایه انتقال…………………………………………………………………………………………………………………..22
1-3-5- لایه کاربرد…………………………………………………………………………………………………………………..23
1-3-5-1 پروتکل SMP……ا…………………………………………………………………………………………………………23
1-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….26

فصل دوم

یکی از بیشترین چالشهای معاصر طراحی متدهای کارا بـ رای بهـره بـرداری از تکنولـوژی جدیـدشبکه های حسگر بیسیم می باشد .
یک شبکه حسگر بیسیم شامل تعداد زیادی از نودهای حسگر مستقر گسترش یافته بـر روی یـکناحیه معین می باشد، نمونه کاربردهای شبکه حسگر بیسیم شامل: عملیات نظامی، بررسی منـاطق، بـازبینییا مانیتورینگ کردن محیط و محل سکونت، گرفتن اطلاعات از راه دور می باشد. [2]
آرایش یک شبکه حسگر بیسیم می تواند تصادفی باشد (بـرای مثـال سـقوط سنسـورها در زمـیندشمن، یا یک منطقه سانحه دیده) یا مشخص باشد (برای مثال جایگاه سنسورهای تنها در یـک خـط لولـهبرای بررسی فشار یا حرارت و نظارت بر محدوده).
بنابراین در هر دو مورد نیاز به پیکربندی شبکه سنسوری بیسیم داخل یک مجموعـه دسـته بنـدیشده مطمئن می باشد.
ابزار سنجش قابلیت اطمینان مهمترین مفهـوم در طراحـی و تحلیـل گـردآوری اطلاعـات مهـم وحساس در شبکه های بیسیم می باشد .
2-2- تعریف کلاسترینگ
کلاسترینگ روشی است که مصرف انرژی را کاهش می دهد و باعث افزایش طول عمـر شـبکه ومقیاس پذیری آن می شود. در حقیقت بهتر است برای کاهش مصرف انرژی، سازماندهی nodeها در داخل کلاسترها انجام پذیرد.
کلاسترینگ،گروه بندی چندین سرویس دهنده به گونه ای که برای سرویس گیرنده همچـون یـک واحد منفرد بنظر می رسند.
تکنیک کلاسترینگ می تواند متراکم سازی داده ای انجام دهد. به این معنی که nodeهای منبع، داده ها را در مجموعه ای از اطلاعات هدفمند و معنی دار ترکیب می کنند. شرط رسیدن به این هدف این اسـتکه مقدار داده بر اساس کاربردها مشخص شود که موجب می شود تعـداد پیـام کمتـری توزیـع شـده و درنتیجه انرژی بیشتری ذخیره گردد.
مسئله اصلی در کلاسترینگ، شناسایی تعداد بهینه رأس ها و ابعاد آنها و انرژی بـاتریnode هـا وحالت بهینه ارتباطی در هر کلاستر می باشد.
کلاسترینگ می تواند در انتشار پیامهـای همزمـان(broadcast) و پـرس و جوهـای دادهای فـوقالعاده مؤثر باشد که این خود باعث صرفه جویی در مصرف انرژی خواهد شـد . کلاسـترینگ یـک تکنیـکتحلیل داده است. و اغلب الگوریتم های کلاسترینگ که در دسـترس هسـتند بـا داده هـایی در یـک مکـانمنفرد، ارتباط دارند.
هر کلاستر یک یا بیشتر از یک سردسته دارد. سردسته ها داده های جمع شده در یک نود که می تواند یک ایستگاه پایه ، یا یک Command/end user باشد را دریافت می کنند ، سردسته برای دریافـتاطلاعات معمولاً از gateway یا ایستگاههای پایه استفاده می کند .

دسته بندی، سر دسته، و نودهای حسگر

دسته بندی، سر دسته، و نودهای حسگر

2- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..28
2- 2- تعریف کلاسترینگ…………………………………………………………………………………………………………..28
2-3-ارائه یک مدل از شبکه حسگر بیسیم و قابلیت اطمینان WSN ا…………………………………………………………31
2- 3- 2- قابلیت اطمینان یک شبکه حسگر بیسیم…………………………………………………………………………….33
2- 4- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….34

فصل سوم

هدف از این مقاله معرفی S-MAC در پروتکل MAC (پروتکل کنترل دسترسی به رسـانه ) بـرایشبکه های حسگر بیسیم می باشد. همانطور که گفته شد شبکه های حسگر بیسیم از انرژی بـاطری تغذیـهمی شوند و وسایل حسگر هستند؛ گره ها در شبکه های حسگر بیسیم بـرای انجـام یـک برنامـه کـاربردیمشترک مثل مونیتور کردن عوامل محیطی با یکدیگر همکاری می کنند.
گره ها ممکن است برای یک مدت طولانی غیر فعال باشند و ناگهـان در زمـان تشـخیص عـاملیفعال گردند. یکی از پروتکل های پایه در شبکه های حسگر بیسـیم پروتکـلSMAC مـی باشـد پروتکـلSMAC تغییر یافته IEEE.802.11 می باشد که مصرف انرژی و خود سازماندهی هدف اولیه آن است.
S-MAC از سه تکنیک جدید برای کاهش مصرف انرژی و پشتیبانی از خود سـازماندهی اسـتفادهمی کند. برای کاهش مصرف انرژی در حالت گوش دادن به یک کانال بیکار گره ها بـه طـور دوره ای بـهخواب می روند گره های همسایه کلاسترهای مجازی تشکیل می دهند تـا زمانبنـدی خـواب را بـه طـوراتوماتیک همزمان سازی کنند. برای طراحی یک پروتکل MAC مناسب برای شـبکه هـای حسـگر بیسـیم،باید صفات زیر در نظر گرفته شود:
• مصرف مؤثر انرژی: همانطور که گفته شد گره های حسگر با انرژی باطری تغذیه می شوند و اغلب، تعویض و یا شارژ مجدد باطری گره ها مشکل است. در حقیقت انتظار می رود روزی گـره هـا بـهقدری ارزان شوند که دور انداختن آنها با صرفه تر از شارژ مجدد آنها باشد طول عمر چنـین شـبکه هـایییک مسأله حیاتی است[8].
• اجتناب از تصادم: اجتناب از تصادم یکی از وظایف اصلی همه پروتکل های MAC می باشد.
این مسأله بیانگر این است که یک گره چه وقت و چطور به رسانه دسترسی یابد و داده خود را ارسال کند.

3- 1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….36
3- 2- طراحی پروتکل MAC …………..ا…………………………………………………………………………………………37
3- 3- شبکه و فرضیات برنامه…………………………………………………………………………………………………….38
3- 4- گوش دادن و خوابیدن دوره ای…………………………………………………………………………………………….39
3- 4-1- طرح اولیه………………………………………………………………………………………………………………….40
3- 4- 2- انتخاب و نگهداری زمانبندی ها………………………………………………………………………………………..42
3- 4-3- نگهداشت همزمان سازی………………………………………………………………………………………………44
3- 5- تصادم و اجتناب از استراق سمع………………………………………………………………………………………….46
3- 5- 1- اجتناب از تصادم…………………………………………………………………………………………………………..46
3- 5- 2- اجتناب از استراق سمع…………………………………………………………………………………………………47
3- 6- شرح یک معیار اندازه گیری برای مصرف انرژی……………………………………………………………………………49
3- 6-1- مقدمات آزمایش…………………………………………………………………………………………………………..49
3- 7- نتیجه گیری و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………51
3- 8- کارهای آینده………………………………………………………………………………………………………………….54

فصل چهارم

همانطور که قبلا گفتیم رانـدمان انـرژی یکـی از مسـائل خیلـی بحرانـی در طراحـی شـبکه هـایسنسوری ارزان قیمت است زیرا باطری این سنسورها طول عمر کمی دارند. برای مرتفـع کـردن ایـن نیـازباید سیکلهای خواب پریودیک برای ارسال پیام های رادیـویی در نودهـای سنسـوری ایجـاد نمـائیم. نگـهداشتن سنسورها در وضعیت خواب ممکن است باعث برخی تأخیرات در ارتباطات نود sink شـود بـرایهر سیکل یک آستانه در نظر گرفته می شود تا تأخیری که در برقراری ارتباطات وجود دارد محـدود شـدهباشند که باید یک کران بالا برای طول عمر شبکه در نظر گرفته شود.
به طور مثال تا وقتیکه کوچکترین عنصر شبکه به عنوان یک نود در شبکه قادر باشـد داده خـود رابهsink ارسال کند.
هدف ما از این فصل بنا نهادن تحلیلی محکم بر روی محـدودیتهایی کـه روی احتمـالات خـوابنودها قرار دارد و روی زمان فعالیت دست یافتنی بر روی شبکه های سنسـور بیسـیم بـا تنظیمـات خیلـیعمومی می باشد. محدودیت هایی که بر روی احتمالات خواب قرار دارد نیاز دارد به اینکه ما بپذیریم کـهمناسب است که شبکه نیاز به وظیفه مندی دارد. بنابراین، طرح توسعه راندمان انرژی اشاره به این موضوع دارد وقتیکه انرژی باطری در حال تخلیه است شبکه بطـور غیـر یکنواخـت اسـتقرار یافتـه از کانـال هـایرادیویی کمکی کم توان استفاده می کند. با این طرح نشان خـواهیم داد کـه طـول عمـر شـبکه بـا فـاکتور(logn )o با یک توزیع غیر یکنواخت از نود ها قابل دسترس است بطوریکه n تعداد نودهای شبکه مـیباشد. همچنین نشان خواهیم داد که ظرفیت توان پردازشی شبکه بـا ایـن فـاکتور بهبـود خواهـد یافـت. و
بیشترین طول عمر شبکه توسط (logn3/ 2n )o محدود شده است.

4- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..57
4- 2- مفادهمکاری…………………………………………………………………………………………………………………58
4- 3- تحلیل های اولیه……………………………………………………………………………………………………………59
4- 4- راه حلهای پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………66
4- 4-1- توزیع یکنواخت…………………………………………………………………………………………………………….66
4- 4- 2- حالت مطلوب توزیع غیریکنواخت……………………………………………………………………………………….68
4- 5- شبیه سازی نتایج………………………………………………………………………………………………………….70
4- 6- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….74

فصل پنجم

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….75

مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………..77
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………79

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 فهرست اشکال

عنوان صفحه شکل 1-1 گره های حسگر پخش شده درمنطقه تحت نظارت…………………………………………………6

شکل 1-2 اجزای گره حسگر……………………………………………………………………………………………………….9

شکل 1-3 پشته پروتکلی شبکه های حسگر……………………………………………………………………………………16

شکل 2-1 دسته بندی، سر دسته، و نودهای حسگر…………………………………………………………………………..30

شکل 2-2 گراف شبکه……………………………………………………………………………………………………………..32 شکل2-3 گراف شبکه حسگربیسیم……………………………………………………………………………………………..34

شکل 3-1 پریود گوش دادن وخواب………………………………………………………………………………………………. 40

شکل 3-2 زمانبندی نودهای همسایه…………………………………………………………………………………………….41

شکل 3-3 ارتباط زمانی بین یک دریافت کننده و بافرستنده های مختلف………………………………………………………45

شکل 3-4 وقتی نودA به نودB انتقال می یابد زمانبندی خواب چگونه باید باشد؟…………………………………………….47

شکل 3-5 توپولوژی استفاده شده درآزمایشات…………………………………………………………………………………..49

شکل 3-6 معیار مصرف انرژی در نودهای منبع ……………………………………………………………………………………51

شکل 3-7 درصد زمانی که نودهای منبع درحال خواب هستند …………………………………………………………………52

شکل 3-8 مصرف انرژی در نود واسط……………………………………………………………………………………………….54

شکل 4-1 توزیع شبکه سنسوری کنترل شده توسط base station……ا……………………………………………………..59

شکل 4-2 دیاگرام وضعیت برای زمانبندی خواب آسنکرون………………………………………………………………………..61

شکل 4-3 محاسبه ترافیک نود با تابعی از فاصله…………………………………………………………………………………..62 شکل4-4 شبیه سازی رفتار ترافیک نود با تابعی از فاصله…………………………………………………………………………63 شکل 4-5- مدل تداخلی………………………………………………………………………………………………………………64 شکل 4-6 شبکه با توسعه غیر یکنواخت از سنسورها……………………………………………………………………………70

شکل 4-7 شبکه با توسعه بهین از سنسورها……………………………………………………………………………………..71 شکل 4-8 دیاگرام توان مصرفی نود (1000نودتوسعه یکنواخت)…………………………………………………………………..72 شکل4-9 توان مصرفی نود (1000نود توسعه غیر یکنواخت )……………………………………………………………………..73 شکل 4-10 دیاگرام توان مصرفی نود (2000نودتوسعه یکنواخت)…………………………………………………………………73
شکل 4-11 دیاگرام توان مصرفی نود (2000نودتوسعه غیر یکنواخت)…………………………………………………………… 74

فهرست جداول

جدول4-1 نتایج شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………….72

Abstract
As sensor nodes works with batteries and has few energy supply so energy consumption is a key feature for determining networks life in wireless networks for that reason we need to optimize the energy consumption in wireless sensor , networks , because decreasing energy consumption will leads to increasing .network’s life time In wireless sensor networks nodes co-operate with each other for some shared
applications including environment monitoring. In this seminar after introducing wireless sensor networks we discuss reliability and SMAC protocol witch is modified of IEEE.802.11 protocol and is one of the fundamental of wireless networks. in this protocol energy consumption is one of the first aims and it uses separate wakes up and sleep time slices for each node and at the end we discuss scheduling for nodes forgoing to sleep mode.


قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان