انتخاب صفحه

چکیده: 

هدف این پژوهش مقایسه متغیرهای منتخب فیزیولوژیکی ،آمادگی جسمانی وآنتروپومتریکی دانش آموزان پسر ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی است. روش پژوهش از نوع علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری شامل کلیۀ دانش آموزان پسر ورزشکار و دانش آموزان پسر ممتاز درسی    پایه های اول ، دوم و سوم دوره راهنمایی رده سنی 15-12 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد. حجم جامعه آماری در دسترس که در 15 مدرسه راهنمایی و 112 کلاس در سال 87- 86  مشغول تحصیل می باشند، در مجموع 3054 دانش آموز است. روش نمونه گیری از نوع نمونه های در دسترس است. نمونه آماری این تحقیق شامل 42 نفر از دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی منتخب شهرستان می باشد که در مسابقات استانی شرکت داشته و همچنین 42 نفر از دانش آموزان ممتاز درسی می باشد. برای انتخاب دانش آموزان ممتاز درسی به گونه ای عمل شد که با توجه به سن و پایۀ تحصیلی، دانش آموزان ممتاز درسی دقیقاً با دانش آموزان پسر ورزشکار، همگن باشند که در مجموع 84 نفر نمونه آماری را تشکیل می دهند. میانگین و انحراف معیار سن، قد و وزن افراد در گروه ورزشکار به ترتیب برابر 88/0 ± 26/14 سال،  17/10 ± 15/166  سانتیمتر و 77/12 ± 98/54 کیلوگرم و در گروه ممتاز درسی به ترتیب برابر 74/0 ± 19/14 سال، 31/7 ± 58/160 سانتیمتر و 27/11 ± 54/49 کیلوگرم می باشد. متغیرهای پژوهش در سه بخش آنتروپومتریکی، آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی مشخص شدند که در بخش آنتروپومتریک شامل قد ایستاده، قد نشسته، BMI، درصد چربی بدن و WHR، در بخش آمادگی جسمانی شامل استقامت عضلات شکم و کمربند شانه، انعطاف پذیری تنه، قدرت انفجاری عضلات پا و چابکی و در بخش فیزیولوژیکی شامل حداکثر اکسیژن مصرفی، ضربان قلب استراحت، فشارخون سیستولی و دیاستولی می باشد. روشهای آماری مورد استفاده شامل میانگین، انحراف معیار و نمودارهای توزیع فراوانی و برای آزمون فرضیه ها، آزمون t   در گروههای مستقل در سطح معنی داری 05/0<P  می باشد. در مجموع در متغیر های فشار خون، انعطاف پذیری تنه، BMI، درصد چربی و  WHR  تفاوتی بین گروهها مشاهده نشد که این امر نشان می دهد دانش آموزان ممتاز درسی در این متغیر ها هم سطح ورزشکاران هستند. اما در متغیرهای حداکثر اکسی ژن مصرفی، ضربان قلب استراحت، استقامت عضلات شکم و کمربند شانه، قدرت انفجاری عضلات پا، چابکی و قد تفاوت معنی داری وجود دارد که با توجه نحوه انتخاب گروهها منطقی به نظر می رسد. لذا از نتایج این پژوهش بر می آید  که برای توسعه تربیت بدنی در مدارس و ارتقاء توانمندی های جسمانی در دانش آموزان باید بر توسعه این فاکتورها همت گماشت.

واژه های کلیدی: آمادگی جسمانی،  ویژگیهای آنتروپومتریکی، دانش آموز ورزشکار، دانش آموز ممتاز درسی.

فهرست

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….1  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مسئله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………4

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….5

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………6

هدف کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..6

اهداف اختصاصی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..6

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………6

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..7

الف. محدودیتهای قابل کنترل………………………………………………………………………………………………….7

ب. محدودیت های غیر قابل کنترل………………………………………………………………………………………….7

تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع……………………………………………………………………………………………..12 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-حداکثر اکسیژن مصرفی…………………………………………………………………………………………………….13

ضربان قلب استراحت………………………………………………………………………………………………………..16

فشار خون………………………………………………………………………………………………………………………….17

استقامت عضلانی………………………………………………………………………………………………………………19

توان بی هوازی(قدرت انفجاری)……………………………………………………………………………………….21

انعطاف پذیری……………………………………………………………………………………………………………………22

چابکی………………………………………………………………………………………………………………………………..28

ویژگیهای منتخب آنتروپومتریکی…………………………………………………………………………………….29

بررسی تحقیق های انجام شده…………………………………………………………………………………………………………….33

الف- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………33

ب –  تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………….40  

فصل سوم: روش انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………49

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

روش و طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….50

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………50

نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..51

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………51    متغیرمستقل……………………………………………………………………………………………………………………………51

متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………51

ابزارهای گردآوری داده ها(اطلاعات)……………………………………………………………………………………………………52

گردآوری داده ها(اطلاعات)…………………………………………………………………………………………………………………..52

روش تجزیه و تحلیل داده ها(اطلاعات)…………………………………………………………………………………….59

فصل چهارم : یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….60  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

توصیف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….61

بررسی فرضیه های پژوهش و ارایه نتایج……………………………………………………………………………………………..69

فصل پنجم : نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات…………………………………………………………………………….79

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..80

نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………81

بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….82

پیشنهادات برخاسته از پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….89

پیشنهاد به سایر محققان………………………………………………………………………………………………………………………90

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

ضمیمه 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………92

ضمیمه 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

ضمیمه 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………94

ضمیمه 4………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

ضمیمه 5………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

ضمیمه 6……………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

ضمیمه 7………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

ضمیمه 8………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

ضمیمه 9……………………………………………………………………………………………………………………………………………100

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….101  

  1- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….102

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………107

منابع اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………………………109

فهرست جداول 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

جدول 4-1: توزیع پراکندگی مشخصات فردی آزمودنی ها در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ممتاز

درسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

جدول 4-2: توزیع پراکندگی شاخص های فیزیولوژیک در دو گروه ورزشکار و  غیر ورزشکار ممتاز

درسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

جدول 4-3: توزیع پراکندگی شاخص های آمادگی جسمانی در دو گروه ورزشکار و ممتاز

درسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

جدول 4-4: توزیع پراکندگی شاخص های آنتروپومتریک و معدل درسی در دو گروه ورزشکار و غیر

ورزشکار ممتاز درسی……………………………………………………………………………………………………………………………66

جدول 4-5 : نتایج آزمون فرضیه مربوط به حد اکثر اکسیژن مصرفی……………………………………………….69

جدول 4-6: نتایج آزمون فرضیه مربوط به ضربان قلب استراحت……………………………………………………….70

جدول 4-7: نتایج آزمون فرضیه مربوط به فشار خون سیستولی……………………………………………………….70

جدول 4-8: نتایج آزمون فرضیه مربوط به میزان فشار خون دیاستولی……………………………………………..71

جدول 4-9: نتایج آزمون فرضیه مربوط به استقامت عضلات شکم…………………………………………………….71

جدول4-10: نتایج آزمون فرضیه مربوط به استقامت عضلات کمربند شانه……………………………………….72

جدول4-11: نتایج آزمون فرضیه مربوط به قدرت انفجاری عضلات پا……………………………………………….73

جدول4-12: نتایج آزمون فرضیه مربوط به انعطاف پذیری…………………………………………………………………73

جدول4-13: نتایج آزمون فرضیه مربوط به چابکی……………………………………………………………………………..74

جدول4-14: نتایج آزمون فرضیه مربوط به قد ایستاده………………………………………………………………………74

جدول 4-15: نتایج آزمون فرضیه مربوط به قد نشسته………………………………………………………………………75

جدول 4-16: نتایج آزمون فرضیه مربوط به شاخص توده بدن…………………………………………………………..76

جدول 4-17: نتایج آزمون فرضیه مربوط به درصد چربی…………………………………………………………………..76

جدول 4-18: نتایج آزمون فرضیه مربوط به نسبت دور کمر به دور باسن…………………………………………77

جدول 4-19: نتایج کلی آزمون t در گروههای مستقل………………………………………………………………………78

فهرست نمودارها 

عنوان

 

نمودار 4-1: میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ممتاز درسی…….63

نمودار 4-2: میانگین ضربان قلب استراحت در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ممتاز درسی…………63

نمودار 4-3: میانگین تعداد دراز و نشست در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ممتاز درسی……………65

نمودار 4-4: میانگین زمان دوی 9×4 در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ممتاز درسی …………………..65

نمودار 4-5: میانگین قد ایستاده در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ممتاز درسی…………………………..67

نمودار 4-6: میانگین قد نشسته در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ممتاز درسی……………………………67

نمودار 4-7: میانگین معدل درسی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ممتاز درسی……………………….68

 

 

 

فصل اول:   طرح مسأله 

11 مقدمه:

تربیت را می توان رشد طبیعی و تدریجی و هماهنگ همۀ نیروها و استعدادهای آدمی دانست [26]. تربیت بدنی با تأکیدی که بر پرورش جسمی، ذهنی، هیجانی و برآزندگی اجتماعی دارد، در صورت آموزش صحیح و اصولی نقش شایان توجهی را در فرآیند تعلیم و تربیت ایفا خواهد کرد[67].

در سایۀ حرکت و فعالیت است که انسان می تواند از زندگی پرباری بهره مند شود. در واقع، حرکت و فعالیت جزء جدانشدنی از زندگی بشر است. چرا که، آدمی نیازهای خود را از طریق آن برآورده      می سازد. افرادی که از سطوح بالای حرکتی و فعالیت جسمانی برخوردارند، اغلب در زندگی روزمره به خوبی از عهده تکالیف و وظایف عادی خود بر می آیند، که این مطلب، خود ساده ترین و عمومی ترین مفهوم آمادگی جسمانی است. [41].

بزرگان دین و دانشمندان مختلف نیز در خصوص توجه به رشد همه جانبه افراد مطالبی عنوان کرده اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.

از نظر اسلام انسان وقتی جسم سالم نداشته باشد آنوقت روح سالم نخواهد داشت، اما جسم سالم هم تنها شرط و زمینه ساز است نه هدف و غایت[50]. از نظر اسلام قدرت و نیرومندی جسمی در کنار قدرتمندی فکری و روحی و آگاهی مطرح است[31]. اسلام تن و روان نیرومند و متعادل را به عنوان وسیله ای سودمند برای نیل به هدف نهایی که جلب رضای خداست می شناسد و ارج می نهد. بنابراین هر فعالیتی که جسم و جان آدمی را با نشاط و نیرومند سازد از نظر اسلام مورد تأیید و پذیرفتنی است. پیامبر اکرم (ص) که تندرستی را ارزشمندترین نعمتها اعلام فرموده است[1]،برای تشویق مسلمانان به پرورش تن می فرماید: ” مؤمن نیرومند بهتر و محبوب تر از مؤمن ناتوان است[2] [50]. علما و دانشمندان مختلف نیز به کرات در این مقوله سخن گفته اند که در این باره به چند مورد آنها اشاره می شود. بوعلی سینا بر اهمیت بازی و ورزش در تسهیل یادگیری در مقطع دبستانی عنایت خاصی نموده است. روسو می نویسد اگر می خواهید هوش شاگردانتان را زیاد کنید نیروی بدنی اش را تقویت نمایید و لاینقطع جسمش را ورزیده سازید. اورا سالم و تندرست نمائید تا عاقل و منطقی گردد[31]، یا سقراط که مهمترین اصل در زندگی را سلامتی میداند و می گوید آنرا می توان از طریق ورزش بدست آورد و اگر سلامتی نداشته باشیم مغزمان خوب کار نمی کند[7].

بهرحال امروزه، اهمیت وارزش تربیت بدنی و ورزش در رابطه با رشد و پرورش تمامی ابعاد زندگی انسانی(جسمی،روانی،اجتماعی و عقلانی) کم و بیش روشن شده است. بنابراین، پرداختن به فعالیتهای   بدنی و ورزش، امری اجتناب ناپذیر است[41]. فلسفه تربیت بدنی با تأکید بر مفهوم کلیت انسان و نه تفکیک جنبه های مختلف به پرورش جسمانی، هیجانی، اجتماعی و ذهنی افراد در برنامه ها و فعالیتهای حرکتی – ورزشی معتقد است. آرمان تربیت بدنی باید کلیۀ ویژگیهای فردی و اجزای اصلی زندگی آدمی را در بر گیرد[24].  بنابر همین، اصل تربیت بدنی در مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و بایستی تمام کوششها در راستای توسعه و گسترش آن قرار گیرد[17].آگاهی      دانش آموزان از تأثیرات مفید ورزش و اجرای مرتب فعالیت بدنی، موجبات شادابی و تناسب در ترکیبات بدن و از بین رفتن مشکلات عضلانی و اسکلتی و جلوگیری از سایر مشکلات جسمی را فراهم آورده و با ایجاد بدنی سالم و توانمند آنان را برای یک زندگی بهتر در حال و آینده، آماده می کند[5].

از طرف دیگر، اجرای بهینه و مطلوب مهارتهای ورزشی ناشی از تعامل پیچیده عوامل فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی ، روانشناختی و زیست حرکتی با یکدیگر است. لازمه و پیش شرط دستیابی به موفقیت های ورزشی برخورداری از قابلیتهای جسمانی از قبیل ویژگیهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی معین است[79]. شناخت ویژگیهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی در هر رشتۀ ورزشی از عوامل مهم، تعیین کننده و مؤثر بر اجرای ورزشکاران است. اطلاع از این ویژگیها در مقایسۀ ورزشکاران با خود و دیگران، کشف نقاط ضعف و رفع و اصلاح آنها و طراحی درست و اصولی برنامه های تمرینی نقش مهمی دارد[105]. به بیان دیگر امروزه مربیان با توجه به ویژگیهای ساختاری و فیزیولوژیکی افراد و ارتباطی که بین مشخصه های بدن افراد و عوامل عملکردی و آمادگی جسمانی وجود دارد آنان را به رشته های مختلف ورزشی هدایت می کنند و برنامه های تمرین ورزشکاران را با توجه چنین ویژگیهایی تنظیم می کنند[5].

با توجه به اینکه سنین دانش آموزی مناسب ترین دوران برای کشف استعدادها و هدایت آنها به سوی رشته های مختلف ورزشی می باشد و همچنین امکان شناخت عوامل خطر و توسعۀ سلامتی افراد در این سنین بیشتر است، بنابراین با انجام تحقیقات علمی در مدارس و در زمینه تربیت بدنی میتوان علاوه بر نشان دادن مسیر صحیح و شناسایی بیراهه ها، مسئولین و مربیان تربیت بدنی را در برنامه ریزی و اجرای درس تربیت بدنی یاری نموده و گامهایی در جهت توسعۀ سلامت افراد جامعه و پیشگیری از بیماریها و همچنین رسیدن به سکوهای قهرمانی برداشت[5]. لذا، با توجه به مطالب فوق و اهمیت آمادگی جسمانی در تمامی عرصه ها بخصوص در سلامتی جسم و ذهن و نیز در نظر گرفتن اهمیت ویژگیهای فیزیولوژیک و آنتروپومتریک معین، این تحقیق در نظر دارد تا به بررسی و مقایسۀ برخی متغیرهای فیزیولوژیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی در دانش آموزان ممتاز درسی با  دانش آموزان ورزشکار عضو تیمهای مدارس بپردازد و از این رهگذر قدمی در جهت توسعه و ارتقاء تربیت بدنی و ورزش در مدارس بردارد.

12– بیان مسئله تحقیق: 

یکی از زمینه هایی که امروزه متخصصین تربیت بدنی را مشغول به تحقیقـات دقیـق و روز افـزون کرده، یافتن ارتباط بین خصوصیات بدنی و آمادگی جسمانی با موفقیتهای ورزشی و سلامت جـسمانی است[5]. آمادگی جسمانی، توانایی بدن برای فعالیت مؤثر و کارآمد است [51]. آمادگی جـسمانی یکـی از مهم ترین بخش های تمرینی رشته های ورزشی است که لازمه و پـیش نیـاز دسـتیابی بـه اجـرای ورزشی بهینه می باشد . هدف اصلی از آمادگی جسمانی، افزایش قابلیتهای عملی ورزشـکاران و توسـعه قابلیتهای او تا بالاترین حد هنجارها است [43]. اصطلاحات آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتـی اغلـب به جای هم به کار برده می شوند، ولی در واقع آمادگی حرکت ی حوزه گسترده تر و نامحدود تـری دارد .

اصطلاح آمادگی حرکتی، هم آمادگی جسمانی و هم عوامل توانایی  حرکتی را در بر می گیرد [10].

آمادگی جسمانی با توانایی فرد در کارکردن مؤثر، لذت بردن از اوقات فراغت، سالم بودن، ممانعـت از فقر حرکتی و قدرت مواجهه با وضعیت ه ای فوق العاده، ارتباط دارد [34]. از طرف دیگرجسم و روان فرد را نمی توان دو عامل جدا از هم دانست و باید به هر دو ی آنها به طور توأم توجه کرد و زمینه های لازم برای رشد و شکوفایی هر دو جنبه را فراهم ساخت [64]. روانشناسان اکنون به خوبی می دانند کـه روان انسان به طو ر مستقیم تحت تأثیر شرایط بدنی و جسمانی اوست و به طور متقابل جـسم انـسان و اعمال اندامها، تحت تأثیر فضای روانی و ذهنی است [20]. پس توجه به جنبه های جسمانی و ذهنی و تحصیلی افراد بخصوص دانش آموزان که آینده سازان اجتماع هستند، ضروری به نظـر مـی رسـد .  در خصوص ارتباط  آمادگی جـسمانی و پیـشرفت تحـصیلی  در دانـش آمـوزان ورزشـکار و غیـر ورزشـکار  تحقیقات متعددی انجام شده که نتایج آنها متناقض  می باشد[48، 95،92و 73]. به طوری کـه برخـی ازمحققان رابطه مثبت و معنی داری را بـین آمـادگی جـسمانی و پیـشرفت تحـصیلی ارائـه داده انـد [ (دانشگاه تربیت بـ دنی کالیفرنیـ ا،2003و2005)، (گریـسوم ،2005)، (سـینگ و مـک ماهـان ،2006)،

(کاستلی و همکاران،2007) ] و برخی دیگـر ارتبـاطی مـشاهده نکـرده انـد [ (هـارت  و  شـای ،1964)،

(جارمون،1965) ]. این تناقض در مدارس نیز گریبانگیر معلمان تربیـت بـدنی شـده اسـت و آنـان بـه درستی نمی دانند که د انش آموزان ممتاز درسی که  کلیۀ نمرات آنها در سـطح بـالایی هـستند، آیـا از نظر آمادگی جسمانی نیز در سطح بالا قرار دارند؟ از طرف دیگر دانش آموزان ورزشکار کـه در مـدارس از درس تربیت بدنی نمرات بالایی  می گیرند  آیا از نظر پیشرفت تحصیلی در سطح قابـل قبـولی قـرار دارند؟ لذا این تحقیق در نظر دارد تا به بررسی و مقایـسۀ متغیرهـای منتخـب فیزیولـوژیکی، آمـادگی جسمانی و آنتروپومتریکی دانش آموزان پسر ورزشکار با غیـر ورزشـکار ممتـاز درسـی بپـردازد . تـا بـا استفاده از نتایج این تحقیق م علمان تربیت بدنی بتوانند در برخورد با این مشکل به طور مناسب اقـدام  نمایند.

 

13– ضرورت و اهمیت پژوهش: 

یکی از مشکلات معلمان تربیت بدنی در مدارس در ارتباط با نمرات درس تربیت بدنی، معطوف به تمامی دانش آموزان نیست بلکه بیشتر در ارتباط با دانش آموزانی است که از لحاظ نمرات درسی در سایر دروس در حد بسیار خوبی قرار دارند و نمرات پایینی در درس تربیت بدنی اخذ کرده اند. بعضی از معلمان تربیت بدنی نمراتی متناسب با سطح توانایی جسمانی دانش آموزان ممتاز درسی، به آنها می دهند. تعدادی از معلمان تربیت بدنی نیز نمراتی بالاتر از سطح عملکرد، به دانش آموزان ممتاز  درسی می دهند.

ضمنا ً نتایج تحقیقاتی که در زمینه  ارتباط آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی  انجام شده مؤیـد این مطلب است که همبستگی بین فعالیت های جسمانی و فعالیت های ذهنی قطعی نمـی باشـد . بـه طوری که بعضی از محققین همبستگی مثبت و معنی دار و برخی از همبستگی پـایین و حتـی خیلـی پایین که از نظر آماری معنی دار نمی باشد، گزارش داده اند [17].  آرنت[3] رابطۀ بین آمادگی جـسمانی و پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان زن مورد بررسی قرار داده و چنین نتیجه گرفـت، کـسانی کـه در تحصیلات موفق ترند از آمادگی جسمانی بیشتری برخوردارند [73]. اکسین داین [4]در مطالعات م ربـوط به همبستگی هوش و مهارت حرکتی چنین نتیجه گیری کرد : شواهد و مدارک مربوط بـه همبـستگی بین هوش کلی و یادگیری حرکتی ثابت نیست و نتایج حاصله قطعـی نمـی باشـد . در چنـدین نتیجـه گیری بررسی شده همبستگی مثبت پایین وجود داشته و بعضی دیگر رابطۀ معنی داری را نشان نـداده اند[38]. وبر[5]در تحقیقی دیگر همبستگی معنی داری بین نمـرات آمـادگی جـسمانی و معـدل درسـی بدست آورد [106].   لذا، با توجـه بـه مـسائل عنـوان شـده، مقایـسۀ آمـادگی جـسمانی و ویژگیهـای فیزیولوژیک در این دو گروه ضروری به نظر می رسد، تا در صورتی که شمار افرادی که از لحاظ درسی نمرات بالایی داشته و از آمادگی جسمانی پایینی برخوردار ند، از نظر آماری کم باشـند، م علمـ ان بـدون تعلل در درج نمرات کسب شده، اقدام نمایند و اگر این افراد از لحـاظ آمـاری جمـع زیـادی را شـامل    می شوند ، در این خصوص تدبیری اندیشیده شود.

14– اهداف پژوهش:  

این پژوهش دارای یک هدف کلی و 3 هدف اختصاصی می باشد.

141–  هدف کلی پژوهش: 

مقایسه متغیرهای منتخب فیزیولوژیکی ،آمادگی جسمانی وآنتروپومتریکی دانش آموزان پسر ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی   

142– اهداف اختصاصی پژوهش شامل: 

 • مقایسه ویژگیهای فیزیولوژیکی دانش آموزان پسر ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی
 • مقایسه متغیرهای آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی
 • مقایسه ویژگیهای آنتروپومتریکی دانش آموزان پسر ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی

15– فرضیه های پژوهش : 

 • بین حداکثر اکسیژن مصرفی دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین ضربان قلب استراحت دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین فشار خون سیستولی دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین فشار خون دیاستولی دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین استقامت عضلات شکم دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین استقامت عضلات کمربند شانه ای دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین قدرت انفجاری عضلات پاها در دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین انعطاف پذیری تنه در دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین چابکی دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین قد ایستاده دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین قد نشسته دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین شاخص توده بدن([6]BMI) دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین درصد چربی دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.
 • بین نسبت دور کمر به دور باسن([7]WHR)دانش آموزان ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی تفاوتی وجود ندارد.

16– محدودیت های پژوهش:

161–  محدودیتهای قابل کنترل: 

 • سن و جنس آزمودنیها: به جهت کنترل این دو عامل دامنه سنی آزمودنیها در این پژوهش به دانش آموزان سنین 12 تا 15 سال و جنس آنها به پسران محدود شده است.
 • زمان و مکان آزمون: به جهت قابل اجرا بودن تمام آزمونها در محیط های نه چندان بزرگ، سعی شده که تمامی آزمونها در هر دو گروه در سالن ورزشی سر پوشیده مجموعه انقلاب شهرستان انجام گیرد.
 • لباس آزمودنیها: همه آزمودنیها از شلوار ورزشی، تی شرت و کفش ورزشی به هنگام آزمون استفاده کرده اند.
 • خستگی ناشی از اجرای آزمون ها: چون خستگی ناشی از اجرای هر آزمون امکان تأثیر منفی بر نمرات آزمون بعدی خواهد داشت، لذا آزمونها در دو روز برگزار گردید. هر گروه در یک روز و بین آزمونهایی که در یک روز انجام شدند و موجب خستگی می شدند، ده دقیقه زمان استراحت قرار داده شد. ضمنا ً آزمونهای آنتروپومتریک به صورت متناوب در خلال سایر آزمونها به عمل آمد تا افراد از استراحت بیشتری برخوردار باشند.
 • اثر فعالیت قبلی: از آزمودنیها خواسته شد که از هر گونه فعالیت بدنی در روز اجرای آزمون خودداری کنند.

162–   محدودیت های غیر قابل کنترل:  

 • تغذیه و خواب آزمودنیها قبل از آزمون در کنترل پژوهشگر نبوده است.
 • میزان انگیزش آزمودنیها به هنگام شرکت در آزمونها در کنترل پژوهشگر نبوده است.


مقطع : کارشناسی ارشد

دالود بخشی از مقایسه متغیرهای منتخب فیزیولوژیکی ،آمادگی جسمانی و آنتروپومتریکی دانش آموزان پسر ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید