انتخاب صفحه

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره تحصیلی و ارتباط آنها با سن می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر نابینا و عادی رده سنی 10، 12 و 15 سال می باشد. برای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر از دانش آموزان مجتمع نابینایان شهید محبی شهر تهران و تعداد 60 نفر از سه مدرسه عادی که نزدیک مجتمع نابینایان بوده، انتخاب شدند. دانش آموزان نابینا دوره ابتدایی با میانگین سن 48/0 ± 65/9 سال، وزن 8/10 ± 6/44 کیلوگرم و قد 6/10 ± 8/146 سانتیمتر و دوره ابتدایی سالم با میانگین سن 51/0 ± 5/9 سال، وزن 7/7 ± 7/31 کیلوگرم و قد 6/5 ± 7/139 سانتیمتر بودند. در دوره راهنمایی دانش آموزان نابینا با میانگین سن 5/0 ± 6/12 سال، وزن 7/9 ± 2/56 کیلوگرم و قد 9 ± 8/166 سانتیمتر و دوره راهنمایی سالم با میانگین سن 51/0 ± 45/12 سال، وزن 7/13 ± 35/42 کیلوگرم و قد 9/10 ± 8/151 سانتیمتر بودند. دانش آموزان نابینا دوره متوسطه دارای میانگین سن 48/0 ± 56/15 سال، وزن 2/18 ± 25/67 کیلوگرم و قد 8/5 ± 45/171 سانتیمتر و دوره متوسطه سالم با میانگین سن 51/0 ± 5/15 سال، وزن 8/11 ± 75/61 کیلوگرم و قد 4/8 ± 173 سانتیمتر بودند.

در این تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و نمودارهای توزیع فراوانی استفاده شده است. به منظور بررسی اختلاف بین دانش آموزان نابینا و بینا آزمون t در گروه های مستقل و برای بررسی تفاوت دانش آموزان نابینا در سه دوره تحصیلی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی و آزمون لوین برای همگنی واریانس ها و آزمون تحلیل واریانس یک راهه و برای بررسی ارتباط بین سن با قابلیت های اندازه گیری شده در افراد نابینا و بینا از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از آزمون ها نشان داد که: در دوره ابتدایی از لحاظ قابلیت های انعطاف پذیری (002/0 ≥ p)، استقامت عضلات شکمی (03/0 ≥ p) و تعادل (001/0 ≥ p) اختلاف معنی داری مشاهده شد و از لحاظ قابلیت های استقامت عضلات کمربند شانه ای و میزان درصد چربی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نگردید. در دوره راهنمایی تفاوت معنی داری در تعادل وجود داشت (001/0 ≥ p)، و تفاوت معنی داری در سایر متغیرهای پژوهش مشاهده نشد. همچنین دوره متوسطه تفاوت معنی داری در استقامت عضلات کمربند شانه و تعادل مشاهده شد (05/0 ≥ p) و در سایر متغیرها تفاوتی بدست نیامد. بین دانش آموزان نابینا در سه دوره تحصیلی در درصد چربی و تعادل تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی در قابلیت های استقامت عضلات شکمی و کمربند شانه ای تفاوت معنی داری مشاهده گردید (002/0 ≥ p) که این تفاوت در عضلات شکم دوره ابتدایی با راهنمایی و متوسطه در تعادل دوره ابتدایی با متوسطه و در انعطاف پذیری دوره ابتدایی با راهنمایی تفاوت معنی داری مشاهده شد.

واژه های کلیدی: استقامت عضلانی، تعادل، انعطاف پذیریف درصد چربی، دانش آموزان نابینا

فهرست

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله پژوهش 3

1-3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش 4

1-4-1- اهداف کلی تحقیق 5

الف) هدف کلی پژوهش

ب) اهداف اختصاصی پژوهش

1-4-3- فرضیه های پژوهش 5

1-5- متغیرهای پژوهش 6

الف) متغیر وابسته

ب) متغیر مستقل

1-6- محدودیت های پژوهش 6

الف) محدودیت هایی که توسط محقق اعمال می گردد

ب) محدودیت های خارج از کنترل (اجتناب ناپذیر)

1-7- تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها 6

1-8- روش های آموزش تربیت بدنی به افراد نابینا 9

1-9- ترکیب بدن 9

فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 12

2-2-1- ادبیات پژوهش 12

2-2-2- تاریخچه تربیت بدنی نابینایان 12

2-2-2- ناتوانایی های حسی 14

2-2-3- آمادگی جسمانی 14

2-2-3-1- اجزای تشکیل دهنده آمادگی جسمانی 14

الف) آمادگی حرکتی

ب) آمادگی جسمانی

2-2-4- فرایند سیستم اعصاب مرکزی در کنترل تعادل 17

2-2-5- تعادل و اجرای حرکات ورزشی 17

2-2-5-1- انواع تعادل 17

2-2-5-2- ارتباط تعادل با سیستم بینایی 17

2-2-6- اهمیت ورزش برای معلولان 18

2-2-6-1- نابینایان و فعالیت های ورزشی 19

2-2-6-2- ورزش های بین مدرسه ای 19

2-2-7- قانون تعلیم و تربیت برای تمام معلولین 20

2-2-8- قرار گرفتن در جریان اصلی 21

2-2-9- برنامه ریزی کلاسی 22

2-2-10- ماهیت و علل بروز معلولیت های بینایی 22

2-2-11- الگوهای رشد 23

الف) دوران کودکی

ب) اواخر کودکی

پ) دوران نوجوانی

ت) اواخر نوجوانی

2-2-12- نیازها و سازگارهای مبتلایان به نارسایی های بینایی 25

2-2-13- بافت چربی 25

1) برآورد چربی زیر پوستی

2) چگالی بدن و درصد چربی بدن

3) درصد چربی بدن و عملکرد ورزشی

2-3- پیشینه پژوهش 28

الف) تحقیقاتی که خارج از کشور انجام شده است 28

ب) تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است 39

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3-1- مقدمه 42

3-2- نوع پژوهش و روش بررسی فرضیه ها 42

3-3- جامعه آماری 42

3-4- نمونه گیری (حجم نمونه و روش محاسبه) 42

3-5- ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه، محاسبه و …) 43

3-7- روش اندازه گیری و جمع آوری داده ها 45

3-7-1- نحوه اندازه گیری قد 45

3-7-2- نحوه اندازه گیری وزن 46

3-7-3- نحوه اندازه گیری شاخص توده بدن 46

3-7-4- اندازه گیری ضخامت های چربی زیر پوست 46

الف) اندازه گیری چربی زیر پوست سینه ای

ب) اندازه گیری چربی زیر پوستی شکمی

ج) اندازه گیری چربی زیر پوستی ران

3-7-5- اندازه گیری درصد چربی بدن 49

1) اندازه گیری استقامت عضلات شکمی 50

2) اندازه گیری انعطاف پذیری 50

3) اندازه گیری استقامت عضلات کمربند شانه 50

4) آزمون تعادل ایستا 51

3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 51

3-10- کاربرد نتایج پژوهش 53

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه 54

4-2- توصیف آماری موارد اندازه گیری شده (توصیف آماری) 54

4-3- توزیع پراکندگی متغیرها 55

4-4- بخش آمار استنباطی 64

4-4-1- آزمون فرضیه های پژوهش 64

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 78

5-2- تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 78

5-4- بحث و نتیجه گیری 79

5-5- پیشنهادها:

الف) پیشنهادات برخاسته از پژوهش 84

ب) پیشنهاد به سایر محققان 84

فهرست منابع 86

فهرست جداول

جدول 2-1 درجات دقت بینایی 13

جدول 2-1 عناصر قابل سنجش آمادگی جسمانی 15

جدول 2-2 اجزای آمادگی جسمانی، حرکتی و عمومی براساس نظریه کلارک 15

جدول 2-3 طبقه بندی میزان درصد چربی بدن در حد متوسط، خوب و عالی با توجه به سن 27

جدول 3-1 عناصر قابل سنجش آمادگی جسمانی 43

جدول 4-1 جدول مربوط به توزیع پراکندگی شاخص های آنتروپومتریک افراد نابینا و سالم در دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 55

جدول 4-2 جدول مربوط به توزیع پراکندگی درصد چربی و شاخص های آمادگی جسمانی افراد نابینا و سالم در دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 57

جدول 4-3 نتایج آزمون فرضیه مربوط به درصد چربی دوره ابتدایی 65

جدول 4-4 نتایج آزمون فرضیه مربوط به درصد چربی دوره راهنمایی 65

جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه مربوط به درصد چربی دوره متوسطه 66

جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه مربوط به استقامت عضلات شکمی در دوره ابتدایی 66

جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه مربوط به استقامت عضلات شکمی در دوره راهنمایی 67

جدول 4-8 نتایج آزمون فرضیه مربوط به استقامت عضلات شکمی در دوره متوسطه 67

جدول 4-9 نتایج آزمون فرضیه مربوط به تعادل ایستای دوره ابتدایی 68

جدول 4-10 نتایج آزمون فرضیه مربوط به تعادل ایستای دوره راهنمایی 68

جدول 4-11 نتایج آزمون فرضیه مربوط به تعادل ایستای دوره متوسطه 69

جدول 4-12 نتایج آزمون فرضیه مربوط به استقامت عضلات کمربند شانه ای دوره ابتدایی 69

جدول 4-13 نتایج آزمون فرضیه مربوط به استقامت عضلات کمربند شانه ای دوره راهنمایی 70

جدول 4-14 نتایج آزمون فرضیه مربوط به استقامت عضلات کمربند شانه ای دوره متوسطه 70

جدول 4-15 نتایج آزمون فرضیه مربوط به انعطاف پذیری دوره ابتدایی 71

جدول 4-16 نتایج آزمون فرضیه مربوط به انعطاف پذیری دوره راهنمایی 71

جدول 4-17 نتایج آزمون فرضیه مربوط به انعطاف پذیری دوره متوسطه 72

جدول 4-18 تحلیل واریانس یک طرفه جهت نشان دادن معناداری اختلاف درصد چربی 72

جدول 4-19 تحلیل واریانس یک طرفه جهت نشان دادن معناداری اختلاف استقامت عضلات شکمی 73

جدول 4-20 نتایج آزمون شفه در گروه نابینایان 73

جدول 4-21 تحلیل واریانس یک طرفه جهت نشان دادن معناداری اختلاف تعادل 73

جدول 4-22 تحلیل واریانس یکطرفه جهت نشان دادن معناداری اختلاف استقامت عضلات کمربند شانه ای 74

جدول 4-23 نتایج آزمون شفه در گروه نابینایان 74

جدول 4-24 تحلیل واریانس یک طرفه جهت نشان دادن معناداری اختلاف انعطاف پذیری 75

جدول 4-25 نتایج آزمون شفه در گروه نابینایان 75

جدول 4-26 ارتباط بین سن با درصد چربی، استقامت عضلات شکمی و کمربند شانه ای، انعطاف پذیری و تعادل در دانش آموزان نابینا 75

جدول 4-27 ارتباط بین سن با درصد چربی، استقامت عضلات شکمی و کمربند شانه ای، انعطاف پذیری و تعادل در دانش آموزان بینا 76

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 میانگین وزن آزمودنی ها دوره ابتدایی 56

نمودار 4-2 میانگین وزن آزمودنی ها دوره راهنمایی 57

نمودار 4-3 میانگین انعطاف پذیری آزمودنی ها دوره ابتدایی 58

نمودار 4-4 میانگین استقامت عضلات شکمی آزمودنی ها دوره ابتدایی 58

نمودار 4-5 میانگین تعادل آزمودنی ها دوره ابتدایی 59

نمودار 4-6 میانگین تعادل آزمودنی ها دوره راهنمایی 60

نمودار 4-7 میانگین تعادل آزمودنی ها دوره متوسطه 60

نمودار 4-8 درصد چربی دانش آموزان نابینا دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 61

نمودار 4-9 استقامت عضلات شکمی دانش آموزان نابینا دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 62

نمودار 4-10 تعادل ایستای دانش آموزان نابینا دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 62

نمودار 4-11 استقامت عضلات کمربند شانه ای دانش آموزان نابینا دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 63

نمودار 4-12 انعطاف پذیری دانش آموزان نابینا دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 64

فهرست شکل ها

شکل 1-1 انواع کالیپر برای اندازه گیری ضخامت های چربی زیر پوستی 8

شکل 3-1 انواع ترازو جهت اندازه گیری وزن آزمودنی 46

شکل 3-2 نحوه گرفتن چین های پوست و استفاده از کالیپر 47

شکل 3-3 نحوه اندازه گیری چربی زیر پوستی سینه 48

شکل 3-4 نحوه اندازه گیری چربی زیر پوست شکمی 48

شکل 3-5 نحوه اندازه گیری چربی زیر پوستی ران 49


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید