انتخاب صفحه

چکیده: 

هدف از این پژوهش ، بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده بر روی تغییرات شبانه روزی گلبول های سفید خون در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دوره ی متوسطه بود. به این منظور از بین ۱۳۶ دانش آموز ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی ، تعداد ۱۵ نفر فوتبالیست با میانگین[سن(۷۱/۰±۹۱/۱۵) سال ، وزن(۳۷/۲ ± ۲۶/۵۷) کیلوگرم و قد(۶۳/۱ ± ۶۶/۱۶۷) سانتی متر] و از بین ۵۹۲ دانش آموز غیر ورزشکار ، تعداد ۶۰ نفر داوطلب و از بین آنها تعداد ۱۵ نفر با میانگین[سن (۷۳/۰±۸۹/۱۵) سال ، وزن(۹۴/۲ ± ۳۳/۶۰) کیلوگرم و قد(۷۶/۱ ±۱۳/۱۶۷) سانتی متر]  به صورت تصادفی ساده با جایگزین انتخاب گردید که در آزمون استاندارد بروس( فعالیت هوازی فزاینده) شرکت نمودند. از آزمودنی ها در چهار مرحله ی قبل ، بلافاصله ، ۲ و ۲۴ ساعت پس از آزمون ، نمونه ی خونی گرفته شد. نمونه های خونی برای تعیین میزان گلبول های سفید و زیر رده های آن مورد استفاده قرار گرفتند. از تحلیل واریانس در اندازه های تکراری برای بررسی تغییرات شبانه روزی گلبول های سفید و زیر رده های آن در هر گروه در سطح(۰۵/۰=α) استفاده شد. نتایج ، تغییرات معنادار را در نمونه های خونی مراحل مختلف نشان داد. از آزمون تعقیبی به روش کمترین تفاوت معناداربرای یافتن تفاوت معنادار در هر جفت از مراحل استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییرات شبانه روزی نوتروفیل ها ، لنفوسیت ها ، مونوسیت ها و گلبول های سفید در هر دو گروه معنادار است(۰۵/۰ ; ( P<اما در عوامل ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها معنادار نیست(۰۵/۰ P>). همچنین از آزمون تی مستقل برای مقایسه عوامل ایمنی دو گروه استفاده شد. هنگامی که میانگین مراحل مشابه در دو گروه با هم مقایسه شد ، مشاهده شد که هیچ گونه تفاوت معنادار در تعداد گلبول های سفید و زیر رده های آن بین دو گروه وجود نداشت ; اما هنگامی که میانگین تفاضل مراحل هر دو گروه با هم مقایسه شد ، مشاهده گردید که بین دو گروه در میانگین تعداد نوتروفیل ها[(تفاضل مراحل قبل و ۲ ساعت پس از آزمون) (۰۵/۰ P<)] ، ائوزینوفیل ها[(تفاضل مراحل قبل و ۲۴ ساعت پس از آزمون) (۰۵/۰ P<)] ، گلبول های سفید[(تفاضل مراحل قبل و ۲ ساعت پس از آزمون) (۰۵/۰ P<)]  و گلبول های سفید[(تفاضل مراحل ۲ و ۲۴ ساعت پس از آزمون) (۰۵/۰ P<)] تفاوت معنادار وجود داشت. به طور کلی نتایج نشان داد که تمرین فزاینده ی هوازی تا سر حد خستگی ، یک عامل استرس زا و سرکوب گر دستگاه ایمنی به شمار می رود. بنابراین به ورزشکاران و مربیان توصیه می شود که توجه ویژه ای به شدت فعالیت بدنی متناسب با وضعیت آمادگی جسمانی و سن و دیگر عوامل داشته باشند.

واژه های کلیدی : گلبول سفید ، فعالیت هوازی فزاینده ، ورزشکار ، غیر ورزشکار

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۲

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۴

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۵

الف- هدف کلّی………………………………………………………………………………………………….۵

ب- اهداف جزئی یا فرعی پژوهش…………………………………………………………………….۵

قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۵

الف- قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………۵

ب- قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………۶

پیش فرض های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۶

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۶

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۶

الف- محدودیت هایی که توسط پژوهشگر اعمال می شوند……………………………۶

ب- محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر…………………………………………………۷

واژه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۷

فصل دوم :  مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

بخش اول : مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………۹

تعریف ایمنی………………………………………………………………………………………………………………………………۹

ایمنی و عوامل آن……………………………………………………………………………………………………………………۱۰

ایمنی ذاتی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

ویژگی های ایمنی ذاتی…………………………………………………………………………………………………………..۱۱

عناصر اصلی ایمنی ذاتی………………………………………………………………………………………………………….۱۱

ایمنی اکتسابی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

انواع ایمنی اکتسابی………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

ویژگی های ایمنی اکتسابی…………………………………………………………………………………………………….۱۲

روش های ایجادایمنی اکتسابی……………………………………………………………………………………………..۱۳

ایمنی فعال………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

ایمنی غیر فعال……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

ویژگی های اصلی پاسخ های ایمنی اکتسابی…………………………………………………………………………۱۳

ویژگی اختصاصی……………………………………………………………………………………………۱۳

تنوع………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

خاطره……………………………………………………………………………………………………………..۱۴

عملکرد اختصاصی………………………………………………………………………………………….۱۴

خود کنترلی……………………………………………………………………………………………………۱۴

عدم واکنش به خود……………………………………………………………………………………….۱۴

گلبول های سفید…………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

انواع گلبول های سفید خون………………………………………………………………………………………………….۱۵

غلظت انواع گلبول های سفید در خون…………………………………………………………………………………..۱۵

تولید گلبول های سفید…………………………………………………………………………………………………………..۱۶

طول عمر گلبول های سفید……………………………………………………………………………………………………۱۶

خصوصیات دفاعی نوتروفیل ها و ماکروفاژها…………………………………………………………………………..۱۷

فاگوسیتوز………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

فاگوسیتوز به وسیله ی ماکروفاژها………………………………………………………………………………………….۱۷

پاسخ ماکروفاژها و نوتروفیل ها در خلال التهاب……………………………………………………………………۱

ائوزینوفیل ها……………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

بازوفیل ها و ماست سل ها……………………………………………………………………………………………………..۱۹

لنفوسیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

عوامل مؤثر بر دستگاه ایمنی…………………………………………………………………………………………………..۲۰

 عوامل وراثتی…………………………………………………………………………………………………….۲۰

عوامل سن و جنس…………………………………………………………………………………………..۲۰

عوامل سوخت و سازی……………………………………………………………………………………..۲۰

عوامل میکروبی…………………………………………………………………………………………………۲۰

عوامل محیطی و فیزیولوژیکی………………………………………………………………………….۲۰

عامل فعالیت بدنی…………………………………………………………………………………………….۲۰

تمرین ، دستگاهایمنی و بیماری های عفونی……………………………………………………………………….۲۰

خطر چهار نوع عفونتبرای ورزشکاران…………………………………………………………………………………۲۱

هپاتیت B……………………………….ا………………………………………………………………………..۲

ایدز……………………………………………………………………………………………………………………۲۱

عفونت های پوستی…………………………………………………………………………………………..۲۱

عفونت قسمت فوقانی مسیر تنفسی…………………………………………………………………۲۲

سرکوبی دستگاه ایمنی…………………………………………………………………………………………………………..۲۲

بخش دوم : پیشینه ی پژوهش………………………………………………………………..۲۲

پژوهش های انجام شده در رابطه ی بین فعالیت بدنی ، دستگاه ایمنی و عفونت……………….۲۳

پژوهش های انجام شده در زمینه ی اثر مکمل های تغذیه ای بر پاسخ ایمنی پس از فعالیت بدنی………………………………………………………………………………………۲۵

پژوهش های انجام شده در زمینه ی مقایسه ی واکنش ایمن به فعالیت بدنی در سنین مختلف………………………………………………………………………………………….۲۶

پژوهش های انجام شده در زمینه ی فعالیت های مختلف بدنی و واکنش دستگاه ایمنی به آنها……………………………………………………………………………..۲۷

پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………………………..۲۷

پژوهش های داخلی……………………………………………………………………………………………………………….۳۹

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

فصل سوم :  روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

روش و طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۴۲

متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

جامعه ی آماری……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

نمونه ی آماری و نحوه ی انتخاب آزمودنی ها………………………………………………………………………۴۳

ابزار گردآوری داده ها(اطّلاعات)…………………………………………………………………………………………….۴۴

گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………۴۵

الف- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….۴۶

ب- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

توصیف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

بررسی فرضیه های پژوهش و ارائه ی نتایج………………………………………………………………………..۵۴

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری ، بحث و پیشنهادها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

خلاصه ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۸۳

پیشنهادهای برخاسته از پژوهش…………………………………………………………………………………………..۹۰

پیشنهاد به سایر پژوهشگران…………………………………………………………………………………………………۹۰

توصیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

فهرست جداول

جدول۴-۱٫ میانگین و انحراف معیارسن ، وزن و قد آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار…………………..۴۸

جدول۴-۲٫ میانگین و انحراف معیار ضربان قلب استراحتی ، فشار سیستولی(زمان استراحت  ، فشار دیاستولی(زمان استراحت) و حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار…………………………………………………………………………………………….۴۸

جدول۴-۳٫ میانگین و انحراف معیار مربوط به تعداد گلبول های سفید(در هر میلی لیتر مکعب) آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار در مراحل مختلف آزمون……………………………………………۴۹

جدول۴-۴٫ میانگین و انحراف معیار مربوط به تعداد نوتروفیل های (در هر میلی لیتر مکعب)آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار در مراحل مختلف آزمون………………………………………….. ۵۰

جدول۴-۵٫ میانگین و انحراف معیار مربوط به تعداد لنفوسیت های (در هر میلی لیتر مکعب)آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار در مراحل مختلف آزمون……………………………………………۵۱

جدول۴-۶٫ میانگین و انحراف معیار مربوط به تعداد ائورینوفیل های (در هر میلی لیتر مکعب) آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار در مراحل مختلف آزمون……………………………………………۵۲

جدول۴-۷٫ میانگین و انحراف معیار مربوط به تعداد مونوسیت های (در هر میلی لیتر مکعب)آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار در مراحل مختلف آزمون……………………………………………۵۳

جدول۴-۸٫ میانگین و انحراف معیار مربوط به تعداد بازوفیل های (در هر میلی لیتر مکعب)آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار در مراحل مختلف آزمون……………………………………………۵۴

جدول۴-۹٫ سطح معناداری آزمون های موخلی و کولموگروف-اسمیرنوف در آزمودنی های ورزشکار…………………………………………………………………………………………………………۵۵

جدول۴-۱۰٫ نتایج تحلیل واریانس در اندازه های تکراری تغییرات تعداد نوتروفیل هایخون آزمودنی های ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه…………………………………………………………۵۵

جدول۴-۱۱٫ نتایج مقایسه چندگانه به روش کمترین تفاوت معنادار جهت بررسی تفاوت درتعداد نوتروفیل های خون آزمودنی های ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه…………………….۵۶

جدول۴-۱۲٫ نتایج تحلیل واریانس در اندازه های تکراری تغییرات تعداد لنفوسیت هایخون آزمودنی های ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه………………………………………………………۵۶

جدول۴-۱۳٫ نتایج مقایسه چندگانه به روش کمترین تفاوت معنادار جهت بررسی تفاوت درتعداد لنفوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه……………………۵۷

جدول۴-۱۴٫ نتایج تحلیل واریانس در اندازه های تکراری تغییرات تعداد ائوزینوفیل هایخون آزمودنی های ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه………………………………………………………

۵۷جدول۴-۱۵٫ نتایج تحلیلواریانس دراندازه های تکراری تغییرات تعداد منوسیت هاطخون آزمودنی های ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه………………………………………………………۵۸

جدول۴-۱۶٫ نتایج مقایسه چندگانه به روش کمترین تفاوت معنادار جهت بررسی تفاوت در   تعداد منوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه…………………….۵۸

جدول۴-۱۷٫ نتایج تحلیل واریانس در اندازه های تکراری تغییرات تعداد بازوفیل های خون آزمودنی های ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه………………………………………………………۵۹

جدول۴-۱۸٫ نتایج تحلیل واریانس در اندازه های تکراری تغییرات تعداد گلبول های سفید خون آزمودنی های ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه……………………………………………۵۹

جدول۴-۱۹٫ نتایج مقایسه چندگانه به روش کمترین تفاوت معنادار جهت بررسی تفاوت در تعداد گلبول های سفید خون آزمودنی های ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

جدول۴-۲۰٫ سطح معناداری آزمون های موخلی و کولموگروف-اسمیرنوف در آزمودنی های غیر ورزشکار…………………………………………………………………………………………………۶۱

جدول۴-۲۱٫ نتایج تحلیل واریانس در اندازه های تکراری تغییرات تعداد نوتروفیل های خون آزمودنی های غیر ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه……………………………………………….۶۱

جدول۴-۲۲٫ نتایج مقایسه چندگانه به روش کمترین تفاوت معنادار جهت بررسی تفاوت در تعداد نوتروفیل های خون آزمودنی های غیر ورزشکار درمراحل گوناگون مطالعه………………………………………………………………………………………….۶۱

جدول۴-۲۳٫ نتایج تحلیل واریانس در اندازه های تکراری تغییرات تعداد لنفوسیت های خون آزمودنی های غیر ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه……………………………………………….۶۲

جدول۴-۲۴٫ نتایج مقایسه چندگانه به روش کمترین تفاوت معنادار جهت بررسی تفاوت در تعداد لنفوسیت های خون آزمودنی های غیر ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه………………………………………………………………………………………………………….۶۲

جدول۴-۲۵٫ نتایج تحلیل واریانس در اندازه های تکراری تغییرات تعداد ائوزینوفیل های خون آزمودنی های غیر ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه……………………………………………….۶۳

جدول۴-۲۶٫ نتایج تحلیل واریانس در اندازه های تکراری تغییرات تعداد منوسیت های خون آزمودنی های غیر ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه……………………………………………….۶۳

جدول۴-۲۷٫ نتایج مقایسه چندگانه به روش کمترین تفاوت معنادار جهت بررسی تفاوت  در تعداد منوسیت های خون آزمودنی های غیر ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه…………………………………………………………………………………………………………۶۴

جدول۴-۲۸٫ نتایج تحلیلواریانسدراندازه های تکراری تغییرات تعداد بازوفیل های خون آزمودنی های غیر ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه……………………………………………….۶۴

جدول۴-۲۹٫ نتایج تحلیل واریانس در اندازه های تکراری تغییرات تعداد گلبول های سفید خون آزمودنی های غیر ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه……………………………………………….۶۵

جدول۴-۳۰٫ نتایج مقایسه چندگانه به روش کمترین تفاوت معنادار جهت بررسی تفاوت در تعداد گلبول های سفید خون آزمودنی های غیر ورزشکار در مراحل گوناگون مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

جدول۴-۳۱٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد نوتروفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و بلافاصله پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

جدول۴-۳۲٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد نوتروفیل های خون  آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

جدول۴-۳۳٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد نوتروفیل های خون  آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲۴ ساعت پس از آزمون)……………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

جدول۴-۳۴٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد نوتروفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲ ساعت پس از آزمون)………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

جدول۴-۳۵٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد نوتروفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

جدول۴-۳۶٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد نوتروفیل های خون  آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل ۲ و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

جدول۴-۳۷٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد لنفوسیت های خون   آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و بلافاصله پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

جدول۴-۳۸٫ نتایج آزمونتی مستقلبرای مقایسه ی میانگین تعداد لنفوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار وغیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

جدول۴-۳۹٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد لنفوسیت های خون  آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

جدول۴-۴۰٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد لنفوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

جدول۴-۴۱٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد لنفوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از آزمون)……………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

جدول۴-۴۲٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد لنفوسیت های خون  آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل ۲ و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

جدول۴-۴۳٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد ائوزینوفیل های خون  آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و بلافاصله پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

جدول۴-۴۴٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد ائوزینوفیل های خون   آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

جدول۴-۴۵٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد ائوزینوفیل های خون  آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

جدول۴-۴۶٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد ائوزینوفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

جدول۴-۴۷٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد ائوزینوفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

جدول۴-۴۸٫ نتایج آزمونتی مستقلبرای مقایسه ی میانگین تعداد ائوزینوفیل های خون  آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل ۲ و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

جدول۴-۴۹٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد مونوسیت های خون  آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و بلافاصله پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

جدول۴-۵۰٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد مونوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

جدول۴-۵۱٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد مونوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

جدول۴-۵۲٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد مونوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

جدول۴-۵۳٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد مونوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

جدول۴-۵۴٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد مونوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل ۲ و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

جدول۴-۵۵٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد بازوفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و بلافاصله پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

جدول۴-۵۶٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد بازوفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

جدول۴-۵۷٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد بازوفیل های خون آزمودنی هایورزشکار وغیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

جدول۴-۵۸٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد بازوفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

جدول۴-۵۹٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد بازوفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

جدول۴-۶۰٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد بازوفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل ۲ و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

جدول۴-۶۱٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد گلبول های سفید خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و بلافاصله پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

جدول۴-۶۲٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد گلبول های سفیدخون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

جدول۴-۶۳٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد گلبول های سفیدخون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل قبل و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

جدول۴-۶۴٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد گلبول های سفیدخون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

جدول۴-۶۵٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد گلبول های سفیدخون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

جدول۴-۶۶٫ نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی میانگین تعداد گلبول های سفیدخون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار(اختلاف مراحل ۲ و ۲۴ ساعت پس از آزمون)

…………………………………………………………………………..۷۹

نمودارها

نمودار۴- ۱٫ میانگین تعدادگلبول های سفید خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکاردر مراحل مختلف آزمون………………………………………………………….۴۹

نمودار۴- ۲٫ میانگین تعداد نوتروفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکاردر مراحل مختلف آزمون……………………………………………………………..۵۰

نمودار۴- ۳٫ میانگین تعداد لنفوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکاردر مراحل مختلف آزمون…………………………………………………………..۵۱

نمودار۴- ۴٫ میانگین تعداد ائوزینوفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکاردر مراحل مختلف آزمون…………………………………………………………..۵۲

نمودار۴- ۵٫ میانگین تعداد مونوسیت های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکاردر مراحل مختلف آزمون…………………………………………………………..۵۳

نمودار۴- ۶٫ میانگین تعداد بازوفیل های خون آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکاردر مراحل مختلف آزمون……………………………………………………………..۵۴

فهرست پیوست ها

پیوست شماره یک : پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

پیوست شماره دو : رضایت نامه………………………………………………………………………………………………………………….۹۴


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 123

دانلود بخشی از پایان نامه مقایسه ی تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده بر تغییرات شبانه روزی گلبول های سفید در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دوره ی متوسطه

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید