انتخاب صفحه

چکیده

پژوهش با هدف بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت بیشینه بر میزان ایمونو گلوبین A بزاقی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دوره ی متوسطه می باشد. آزمودنی های این پژوهش را 15 دانش آموز غیر ورزشکار (با میانگین های سن، شاخص توده بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی بدن به ترتیب 77/0±01/16 سال، 7/2±80/20 کیلوگرم بر متر مربع و 38 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن بر دقیقه) و 30 دانش آموز ورزشکار (15 دانش آموز ورزشکار کشتی گیر با میانگین های سن، شاخص توده بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی بدن به ترتیب 02/1±94/15 سال، 12/1±76/22 کیلوگرم بر متر مربع و 52 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن بر دقیقه و 15 دانش آموز ورزشکار دونده استقامت با میانگین های سن، شاخص توده بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی بدن به ترتیب 89/0±29/16 سال، 32/1±01/21 کیلوگرم بر متر مربع و 46 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن بر دقیقه) که به صورت تصادفی از بین داوطلبان واجد شرایط جامعه آماری مورد نظر شهرستان نیشابور انتخاب شدند. از آزمودنی ها در سه نوبت، قبل از فعالیت، بلافاصله پس از فعالیت و دو ساعت پس از اتمام فعالیت نمونه گیری بزاقی به عمل آمد. با توجه به عدم کنترل کافی بر متغیرهای غیر قابل کنترل، این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه تجربی می باشد. فغالیت بیشینه آزمون بروس برای همه آزمودنی ها در صبح و در حالت ناشتا اجرا شد. آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در داده های خام اجرا گردید و مشاهده شد که نمونه ها از منحنی طبیعی برخوردارند و با اجرای آزمون همگنی واریانسها (لوین) واریانسها نیز همگن بود. اطلاعات بدست آمده از آزمودنی ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی ( اندازه گیری های تکراری و آزمون های تعقیبی LSD و توکی در سطح معنی داری 05/0=p ) و به کمک نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد و این نتایج بدست آمد. در بررسی گروه غیر ورزشکار و گروه ورزشکار دونده استقامت مشخص شد که یک فعالیت بیشینه بر ایمونوگلوبولین A بزاقی تأثیر داشته، به طوری که در زمان بلافاصله پس از فعالیت این مقدار به طور معنی داری( در سطح05/0=p) بالا رفته و تا دو ساعت پس از اتمام فعالیت نه تنها کاهش نداشته بلکه همچنان به سیر صعودی خود ادامه داده است. در بررسی گروه ورزشکار کشتی گیر مشخص شد که یک فعالیت بیشینه بر ایمونوگلوبولین A بزاقی تأثیر داشته، به طوری که در زمان بلافاصله پس از فعالیت این مقدار به طور معنی داری بالا رفته (در سطح 05/0=p)، اما در زمان دو ساعت پس از اتمام فعالیت غلظت ایمونوگلوبولین A بزاقی رو به کاهش گذاشته ولی به سطح اولیه ی قبل از فعالیت نرسید، که این تفاوت از لحاظ آماری (در سطح 05/0=p) معنی دار است.

نتایج این پژوهش نشان داد که دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار پس از انجام یک جلسه فعالیت بیشینه دچار تغییراتی در سیستم ایمنی مخاطی خود می شوند و آنها ممکن است تا دو ساعت و یا بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های عفونی مجاری تنفسی فوقانی شوند و به آنها توصیه می شود تا نکات بهداشتی را پس از فعالیت بیشتر رعایت کنند.

واژگان کلیدی : یک جلسه فعالیت بیشینه، ایمونوگلوبولینA، آزمون بروس، سیستم ایمنی مخاطی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

1.1مقدمه2

1.2بیان مسأله تحقیق3

1.3ضرورت و اهمیت تحقیق5

1.4اهداف ویژه پژوهش6

1.4.1هدف کلی6

1.4.2اهداف اختصاصی6

1.5فرضیه های پژوهش7

1.6محدودیت های تحقیق8

1.6.1قابل کنترل8

1.6.2غیر قابل کنترل8

1.6.3پیش فرض های پژوهش9

1.7واژگان شناسی9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2.1مقدمه12

2.2مبانی نظری12

2.2.1تعریف ایمنی شناسی12

2.2.2ایمونوگلوبولین چیست؟13

2.2.3ساختمان ایمونوگلوبولین و چگونگی شناسایی آنتی ژن13

2.2.4اندازه گیری ایمونوگلوبولین ها و غلظت آنتی بادی15

2.2.5پاسخ های سیستم ایمنی بدن16

2.2.6پاسخ های ایمنی اختصاصی17

2.2.6.1عکس العمل ایمنی هومورال17

2.2.6.2عکس العمل ایمنی سلولی17

2.2.7پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی18

2.2.8سیستم ایمنی سلولی18

2.2.9ایمونوگلوبولینG یا IgG 19

2.2.10ایمونوگلوبولینM یا IgM 21

2.2.11ایمونوگلوبولینA یاIgA 22

2.2.12IgA ترشحی23

2.2.13تفاوت IgA سرمی با IgA ترشحی(SIgA)23

2.2.14اهمیت و نقش IgA ترشحی (SIgA)25

2.2.15نقص یا کاهش منفرد25

2.2.16چگونگی تولید و نقش IgA در بدن25

2.2.17مکانسیم های حفاظتیIgA ترشحی27

2.2.18فعالیت بدنی و عفونت27

2.2.19فرضیه پنجره باز28

2.3پیشینه تحقیق29

2.3.1تحقیقات داخلی29

2.3.2تحقیقات خارجی31

2.3.3جمع بندی41

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3.1مقدمه43

3.2طرح پژوهش43

3.3جامعه آماری43

3.4نمونه آماری44

3.5متغیرهای تحقیق44

3.5.1متغیر مستقل44

3.5.2متغیر وابسته45

3.6وسایل و ابزار اندازه گیری45

3.7روش های جمه آوری اطلاعات45

3.7.1روش اندازه گیری قد آزمودنی ها45

3.7.2روش اندازه گیری وزن آزمودنی ها46

3.7.3روش اندازه گیری IgA بزاقی46

3.7.4روش اندازه گیری شاخص توده بدنی47

3.8روش های تجزیه و تحلیل آماری47

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها49

4.1مقدمه49

4.2تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها49

4.3آزمون فرضیه های تحقیق55

4.3.1فرضیه اول55

4.3.2فرضیه دوم56

4.3.3فرضیه سوم58

4.3.4فرضیه چهارم59

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش

5.1مقدمه63

5.2خلاصه پژوهش63

5.3بحث، بررسی و نتیجه گیری64

5.3.1غیر ورزشکاران64

5.3.2ورزشکاران66

5.4پیشنهادات پژوهش68

5.4.1پیشنهادات برخاسته از پژوهش68

5.4.2پیشنهادات برای پژوهش های آینده68

5.5منابع مآخذ75

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                        صفحه

جدول2-1میزان طبیعی ایمونوگلوبولین در سنین مختلف20

جدول2-2خلاصه رابطه بین فعالیت بدنی و تغییرات در سیستم ایمنی39

جدول2-3خلاصه رابطه بین فعالیت بدنی و بروز عفونت های تنفسی فوقانی40

جدول4-1میانگین و انحراف معیار مشخصات فردی آزمودنی ها64

جدول4-2میانگین و انحراف معیار غلظت های IgA (mg/d1) در نوبت های اندازه گیری53

جدول4-3غلظت های IgA بزاقی در نوبت های اندازه گیری غیر ورزشکاران55

جدول4-4خلاصه نتایج آزمون تعقیبی LSD برای بررسی فرضیه اول در غیر ورزشکاران56

جدول4-5غلظت های IgA بزاقی در نوبت های اندازه گیری کشتی گیران57

جدول4-6خلاصه نتایج آزمون تعقیبی LSD برای بررسی فرضیه دوم در کشتی گیران57

جدول4-7غلظت های IgA بزاقی در نوبت های اندازه گیری دونده استقامت58

جدول4-8خلاصه نتایج آزمون تعقیبی LSD برای بررسی فرضیه اول در دونده استقامت59

جدول4-9غلظت های IgA بزاقی در نوبت های اندازه گیری گروهای غیرورزشکار، کشتی گیر و دونده استقامت60

جدول4-10غلظت های IgA بزاقی در زمان قبل از فعالیت گروه های غیر ورزشکار، کشتی گیر و دونده استقامت60

جدول4-11غلظت های IgA بزاقی در زمان دو ساعت پس از اتمام فعالیت گروه های غیر ورزشکار، کشتی گیر و دونده استقامت61

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

نمودار4-1میانگین سن آزمودنی ها بر حسب سال50

نمودار4-2میانگین قد آزمودنی ها بر حسب سانتی متر50

نمودار4-3میانگین وزن آزمودنی ها بر حسب کیلوگرم51

نمودار4-4میانگین شاخص توده بدنی آزمودنی ها بر حسب کیلوگرم بر متر مربع51

نمودار4-5میانگین درصد چربی بدن آزمودنی ها52

نمودار4-6میانگین غلظت های IgA بزاقی در زمان های مختلف اندازه گیری غیر ورزشکاران53

نمودار4-7میانگین غلظت های IgA بزاقی در زمان های مختلف اندازه گیری کشتی گیران54

نمودار 4-8میانگین غلظت های IgA بزاقی در زمان های مختلف اندازه گیری دونده های استقامت54

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل2-1مولکول ایمونوگلوبولین14

شکل2-2ساختمانIgA ترشحی24

شکل2-3ساخته شدن IgA دو واحدی توسط پلاسماسل های زیر مخاطی26

فهرست علائم و اختصارات

عنوان                                                                                                                   صفحه

فرمول1-1شاخص توده بدنی9

فرمول2-1زنجیره ی گاما19

فرمول2-2زنجیره ی سنگین مو21

فرمول2-1زنجیره ی سنگین آلفا22

فهرست پیوست ها

عنوان                                                                                                         صفحه

پیوست1 70

پیوست2 71

پیوست3 72

پیوست4 73

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از تاثیر یک جلسه فعالیت بیشینه بر میزان ایمونوگلوبولین A بزاقی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید